KABUL EDİLEN BİLDİRİLER ADI SOYADI BİLDİRİ BAŞLIĞI Aslı SİS

advertisement
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
Ayşe KALAV
BİLDİRİ BAŞLIĞI
Ebe ve Hemşirelere Verilen Eğitimin Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Tutumlarına
Etkisi
Bir Mülkiyet Deseni Olarak Namus
Barış ERGÜL
Eskişehir İlindeki Kadın Tüketicilerin Mobil Pazarlama Uygulamalarına Bakış Açısı
Berre ALTAŞ
Kent ve Kadın: Amasya İlindeki Kadın Dernekleri Üzerine Bir Araştırma
Cansu ÖZTÜRK
Türkiye’de Bazı Meslek Gruplarına Göre Cam Tavan Algısının Değerlendirilmesi
Cemile KINACI
Kazak Sovyet Devri Romanı “Botagöz”de Kazak Kadın İmajı
Didem DELİCE
Etik Bir Problem Olarak Geleneksel Ahlakın Kadına Şiddeti
Duygu ALPTEKİN
Çelişik Duygularda Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Sorgusu: Üniversite Gençliğinin Cinsiyet
Algısına Dair Bir Araştırma
Duygu ÇAVDAR
Ahlak ve Duygusal Zekâ Gelişiminde Ebeveyn Rolüne Yönelik Görüşler: Gilligan ve Ahlak
Gelişiminde Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları Çerçevesinde Nitel Bir Çalışma
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
ADI SOYADI
Aslı SİS ÇELİK
Duygu ÇAVDAR
Elif YÜKSEL OKTAY
Ev Hanımlarının Esnek Çalışmaya Bakış Açısı: Yalova Örneği
Enver ETHEMER
Günümüz Türk Televizyon Drama Serilerinde Erkek Egemen Heteronormativism
Evren KARAYEL
GÖKKAYA
Paris’te II. Dünya Savaşı Sonrası Görsel Sanat Ortamı ve Bu Kentte Türk Resmini Temsil Eden
İki Kadın Ressam: ‘Fahr El Nissa Zeid Ve Tiraje Dikmen’
Fatih ÇEMREK
Kadınların Yatırım ve Yatırım Araçları Eğiliminin Çoklu Uyum Analizi ile Araştırılması
Fatma HALİLOĞLU
Etik Komisyonlarında Kadın
Fatma KALPAKLI
Değişen Toplum ve Kadın
Fatma Zehra FİDAN
Gündelik Yaşamın İnşasında Ailevi Tezahürler: Kadın Yaşamında Anne Etkisi
Fatma Zehra FİDAN
Kadının Eşinin Aynasındaki Görüntüsü: Yeniden Oluşan Zihinsel Estetik Kalıplar
Firdevs SAĞLAM
Değişen İfade Biçimiyle Heykelde Kadının Kiki Smith’in Çalışmaları Üzerinden İncelenmesi
Gizem Merve BEŞLİ
Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Cinayetleri
Gülşen DİNÇER
Kadın Araştırmalarında Bir Metod Olarak Deneyim Aktarma
Gülümser DURHAN
John Stuart Mill Felsefesi’nde Kadının Toplumdaki Yeri
Günseli KURT
Türkiye’de Yaşlı Kadın Olmak (Eskişehir İl Örneği)
Gürbüz ÇİMEN
İngiliz Popüler Edebiyatında Kadın Figürü
Hakan SARIÇAM
Evliliğe Bakış Tarzları Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hakan SARIÇAM
Eş Korkusu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Hakan SARIÇAM
Evliliğe Yönelik Genel Tutumlar Ölçeğinin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri
Hatice BALCI YANGIN,
Ayşegül UNUTKAN
Son Yıllardaki Tartışmalar Işığında İsteyerek Düşükler Ve Kadın Sağlığı
HATİCE KÜBRA
AYDOĞAN
Kadın Çalışanlarda Tükenmişlik Sendromu: Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma
Hatice PALAZ
ERDEMİR
Antikçağ’da Mısır’ın Muktedir ve Muteris Kadınları
Hayat ARAS TOKTAŞ
Tuvalıların Alday-Buuçu Destanına Göre Kadın
Hazal FİSKECİ
Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Kadına Yönelik Şiddet
Hülya ÖZTÜRK
Mobbing ve Mobbing’in Kadınlar Üzerine Başlıca Etkileri
Hülya ÖZTÜRK
Aydın Bir Türk Mütefekkiri: Samiha Ayverdi Bir Dünyadan Bir Dünyaya: Kadın
İnci ÇALIŞKAN
Gezi Parkı Protestolarına Kadınların Katılımı
İnci SARIÇİÇEK
Türkiyede Eğitime Kadınlar Açısından ve Bölgeler Bazında Bir Çok Ölçütlü Bakış
İncilay CANGÖZ
Türkiye’de Kamu Yönetiminde Kadının Konumu
İzlem Ali KANLI
Kitle İletişim Aracı ve Kültürel Temsil Alanı Olan Sinema Üzerinden Toplumsal Cinsiyet
Bağlamında Kadın-Beden-Mekan İlişkiselliğini Okumak: Vicdan ve Yük Filmleri
Aile İçi Kadına Karşı Şiddette Kadın Sığınma Evlerinin Rolü Üzerine Genel Bir Değerlendirme
(Diyarbakır Örneği)
Kasım TATLILIOĞLU
Kevser EROL
Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Planlaması Konusunda Eskişehir’de Kadınların Durumu
Medine SİVRİ
Melek YILMAZ
Mürselin Kurt’un Akvaryumda Ölü Bir Balık Adlı Eserinde İlişkilerin Çıkmaz Sokaklarındaki
Kadınlar
Mobbing Ve Kadın
Nar Çiçeği
Nar Çiçeği Kooperatifi
Neslihan KOÇ, İnci
PARLAKTUNA
Nesrin DEMİRTAŞ
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Durum Analizi
Nesrin DEMİRTAŞ
Menopoz ve Fiziksel Aktivite
Nilüfer DEMİRSOY
İlk Türk Hemşire’lerinden Biri: Safiye Hüseyin (Elbi) Hanım (1881 – 1964)
Nilüfer ÖZABACI
Nurdan KIRIMLIOĞLU
Boşanma Sebepleri Yaşam Koşulları ve Yaşam Doyumu ile ilgili Bir İnceleme: Kadın Yönüyle
Bir Bakış
Türkiye’de Kadın Hareketine Ka-Der (Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği)
Bağlamında Bir Bakış
Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Kadın
Nuriye DEĞİRMEN
Sağlık Kurumlarında Kadınların Mahremiyeti Olur Mu?
Nurşen ADAK
Akademide Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Gerçek Mi? Hayal Mi?
Ömür ŞAYLIGİL
Özlem ÖZEN
Osmanlı Dönemi Kadı Defterlerinden Seçilmiş Kadın Sağlığına İlişkin Belgeler
Kadın Şiirlerinde Kürtaj
Özlem TAN
Avrupa Birliği Sürecinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Türkiye’nin Uyumu
Pınar İNCEEFE
İnsan Olarak Eksik Bırakılmaya Başkaldırı: İsmet Kür’ün Yarısı Roman ve Agatha Christie’nin
Hayatım Adlı Eserlerinde Kadın İmgelemi
Selcan GÜRÇAYIR
TEKE
SELİN ALABAŞ
Okullu Küçük Hocalar Deneyimli Anneler Çatışması: Resmî Eğitim, Geleneksel Eğitim ve
Kadın
Ekonomide “Ötekileştirilen” Varlık: Kadın veya Erkek Doğ(a)mayanlar
Sevilay KONYA
Toplumsal Cinsiyet ve İşgücü Bakış Açısıyla Türkiye’de Kadın İstihdamı
Sibel KUŞCA
Şayan ULUSAN
Mitik Bir Kadın-Erkek Dikotomisi: Marguerıte Yourcenar’ın “Ateşler” Eserinde Feminist Mit
Eleştirisi
Cumhuriyet Kadınlarından Yaşayan Bir Örnek: Timsal Karabekir Yıldıran
Şirin BENUĞUR
Grafik Tasarımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Tamilla ALİYEVA
Tarihten Bu Güne Azerbaycan Kadını: Acılar, Sevinçler
Tamilla ALİYEVA
Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Anadolu Kadının Hayatı Huriye Saraç’ın Kalemiyle (Huriye
Saraç Öğretmen Benisa )
Nuray GÖL
Kadınlarda Sağlığın Ayakkabı ile İlişkisi
Tansu MUTLU SÜRAL
Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarında Çalışan Kadınların Kariyer Gelişimi
ve Yaşadıkları Sorunlar
Temmuz GÖNÇ
ŞAVRAN
Ünal ŞENTÜRK
Veda BİLİCAN
GÖKKAYA
Yasemin ERTEK
MORKOÇ
Kentsel ve Kırsal Alanda Kadın Sağlığı: Eskişehir Örneğinde Sosyolojik Bir Değerlendirme
Yasemin YÜCE TAR
Gelenekten Kopmayan Erkek- Gelenekten Kopmuş Kadın Arasındaki Gelenek
Zeynep ASLAN
Karaçay-Malkar Masallarında Kadın
Zeynep FİLİZ
Zozan ÇETİN
Eskişehir’de Yaşayan Kadınların Evlilik ve Aile Yaşamına İlişkin Tutumlarının Faktör Analizi
İle İncelenmesi
Eskişehir’deki Kadınların Sigara İçme Davranışlarının Lojistik Regresyon Analizi İle
İncelenmesi
Erkeğin Yasasında Yaşayan Kadınlar
Zübeyde KARAGÖZ
Gelir Getirici Proje Desteklerinin Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Analizi
Zeynep FİLİZ
Toplumsal Cinsiyetin Evlilik İlişkilerindeki Karşılığı: Bir Alan Araştırmasının Söyledikleri
Eşler Arasındaki İletişimsizlik: Kadın ve Psikolojik Şiddet
“Sevgili Arsız Ölüm” Ve “Ölmeye Yatmak” Romanları Örneğinde Gelenek-Modernite
İkilemindeki Kadınlar
Download