19 yy osmanlı padişahları siyasi olaylar ve ıslahatları

advertisement
19 YY OSMANLI PADİŞAHLARI SİYASİ OLAYLAR VE ISLAHATLARI
II. Mahmut Dönemi
(1808 - 1839)
Siyasi Olaylar
Tanzimat Dönemi
(1839 - 1876)
Sultan Abdülmecit
(1839 - 1861)
Islahatlar
II. Abdülhamit
(1876 - 1908)
Sultan Abdülaziz
(1861 - 1876)
Siyasi Olaylar
Islahatlar
Sırp isyanı sonucunda
Senediitifak İmzalanmıştır.
*Mehmet Ali Paşa isyanı
*Tanzimat ve Islahat
*Sulta Abdülaziz Dönemin
*İlk yurt dışı gezisini düzen-
*23 aralık 1876 da Kanunu
*Basına sansür uygulandı
Rusya ile Bükreş Anlaş-
Sekban-ı Cedit Ordusu
sona erdi. Londra Anlaşma-
Fermanları ilan edildi
de ilk on yılı içinde devlet
leye padişahtır(ing.-Fransa)
Esasiyi kabul etti ve I.Meş-
*Duyum-u Umumiye Teş-
ması imzalandı.-1812-
Eşkinci Ocağı kuruldu
sı imzalandı ve Mısır valiliği
(1839-1856)
işler Ali ve Fuat Paşalar
*Nizamiye Mahkemeleri açıldı
rutiyet dönemi başladı.
kilatı(Genel Borçlar İdadesi)
Rum(Yunan)isyanı sonucu
Yeniçer Ocağı kaldırıldı
babadan oğula geçti.
*Arazi Kanunnamesi
tarafından yürütüldü
*Şura'yı Devlet (Danıştay)
*Rusların Balkanlardaki
kuruldu.-1881-
Navarideki donanmamız yan-
Asakir-i Mansure-i
*Rusya ile yapılan Kırım
*Devler Kanunlarının ya-
*Ali Paşa döneminde;
*Bahariye Nezareti kuruldu
ayaklanmaları destekleme-
*Sanayi Nefise Mektebi (Gü-
dı.Daha sonra Rusya ile Edirne
Muhammediye kuruldu.
Harbi sonucunda Paris Ant-
yınlandığı Düstür Dergisi
İngiltere ile
*İlk posta pulu bastırıldı.
leri üzerine Rusya ve Os-
zek Sanatlar Akademisi) ve
Anlaşması imzalandı.-1829-
Redif Birlikleri ve Müşrik-
laşması imzalandı.-1856-
İl Genel Meclisi kuruldu
*Fuat Paşa döneminde;
*Galatasaray Sultanisi (lisesi)
manlı devleti arasında
İstanbul Arkeoloji Müzesi
Bunun sonucuda;
likler kuruldu
*Posta Nezareti kuruldu
Fransa ile etkin oldu.
açıldı
93 harbi yaşandı.
Osman Hamdi Bey tarafından
*Yunanistan bağımsız oldu.
Tıbbıye ve Harbiye okulları
*Meclis-i Maarif-i Umumiye
*1871 yılında sadrazamlığa
*İstanbul Emniyet Sandığı açıldı
*Savaş sonunda 1878 'de
açılmıştır.
*Sırbistan özerk oldu.
Seraskerlik makamı
*İltizam sistemi kaldırıldı
Mahmut Nedim Paşa ile
*Memleket Sandığı(çiftçilere
Ayetafanos anlaşması im-
*Hicaz-Bağdat demir yolu
Mısır valisi Mehmet Ali Paşa-
Mızıka-i Hümayun
*Telgraf teşkilatı kuruldu
Rusya'nın etkinliği arttı.
kredi sağlamak için)
zalandı.;
*Şişli Etfal ve GATA
nın isyanı sonucu Kütahya
Dar'üş Şura-i Askeriye
*İlk Osmanlı bankası olan
*Abdülaziz yönetimine
*Dar'ül Muallimat (kız öğretmen
*İngiltere anlaşmayı çıkar-
hastaneleri açılmış.
Anlaşmsı imzalandı.-1833-
Yerli malına önemsendi
Bank-ı Dersaadet kuruldu
karşı olan aydınlar İstanbul
okulu)
larına aykırı bulunca Berlin
*Baytar-Ziraat-Hukuk Mektep-
Hünkar İskelesi Anlaşması 1833
Çuha,Fes ve silah fabrikası
*ilk kağıt para basıldı(Kaime)
daki baskı ve sansür uygu-
*Darüşşafaka Lisesi
de Konferans düzenlendi.
ler açılmış.
Balta Limanı Anlaşması 1838
Nazırlıklar kuruldu
*ilk demir yolu yapıldı
lamarı yüzünde yurt dışına
*İlk Medeni Kanun olan Mecelle
bunun sonucuda Rusya-
*Tarih-i Osmani Encümeni
Memurluklar Dahaliye-
*Dar'ül Muallim(erkek öğret-
kaçtı.
hazırlandı(Ahmet Cevdet Paşa)
Osmanlı Devleti arasında
kurulmuştur.
Hariciye olarak ikiye ayrıldı
men okulu)Dar'ül Fünun(is-
*Yeni (Genç)Osmanlı ce-
*Vilayet Nizamnamesi
Berlin Anlaşması imzalandı
*Erkanı Harbiye Vekaleti
Tımar sistemi kaldırıldı
tanbul üniv.)Mülkiye Mektebi
miyeti kuruldu.
*Kitap tercümesi ve ıslahatları
1878
kurulmuştur.
Muhtarlık ve Redif Teşkilatı
Kız Rüştiyeleri açılmıştur.
incelemek üzere Encümeni Daniş
*İngilizler:Kıbrısı 1878
*Tanzimat Döneminde hazır-
Takvim-i Vakayi
*Tercüman-ı Ahval(ilk özel
kuruldu
*Fransızlar:Tunusu 1881
lanan Mecelle Medeni Kanunu
İlk nufüs sayımı yapıldı
gazete)
*Düstur (kanun dergisi)
*İngilizler:Mısırı1882
uygulanmaya başladı.
Meclis-i Vükela kuruldu
*Tasvir-i Efkar,Ceride-i Havadis
*Bulgarkar:Doğu Rumeliyi
*Memleket Sandıkları Ziraat
Kılık-Kıyafet düzenlemesi
(yarı resmi gazete)
1885 yılında işgal etti
Bankası oldu.
*İstanbulda ilköğretim
*Dolmabahçe Sarayı,Beykoz,
*1878 yılında kapatılan Mebu *Hamidiye Alayları kuruldu.
mecburi hale getirildi.
Yıldız Kasrı (batı tarzı mimari)
san Meclisi 1908 de II.Meşru- *İtibar-ı Milli Bankası kuruldu.
*Enderun yerineMekteb-i
*Şirket-i Hayriye (deniz yolu
tiyetin ilanıyla tekrar açıldı.
Maarif-i Adliye açıldı
işletmesi)
*Avrupaya öğrenci gönderildi.
*Dar'üş Şura-i Bab-ı Ali ve
Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye
*Devlet memurları maaşa
bağlandı.
*Halepe Fermanı ile Giritte
yaşayan gayrimüslimlere yeni
haklar tanınmıştır.
Download
Study collections