Uploaded by User15727

Osmanlı Tarihi Kronolojisi

advertisement
1299 Osmanlı Devletinin Kuruluşu
1281 – 1324 Osman Bey: Ahilik,Mangır,İlk vergi,Koyunhisar savaşı
1324 – 1362 Orhan Bey: iznik ,izmit, karesioğulları,gümüş para,medrese,ordu,divan,vezir,subaşı,kadı,Tersane
1326 Bursanın Fethi :
1353 Çimpe Kalesi Alındı :
1362 – 1389 I.Murat : iskan politikası,sultan ünvanı,kapıkulu ocağı,defterdar,tımar,kazasker,rumeli beylerbeyliği
1363 Sazlıdere Savaşı : Başkent Edirne
1364 Sırpsındığı Savaşı : Haçlılar mağlup edildi
1389 I.Kosova Savaşı : İlk Kez top kullanıldı , Başkanlardaki fetihler kalıcı
1389 – 1402 I.Beyazit (Yıldırım): Anadolu hisarı,Tersane
1396 Niğbolu Savaşı : Bizans vergiye bağlandı
1402 Ankara Savaşı : Timur ordusu osmanlıyı yeniyor, Fetret devri başlıyor, istanbulun alınması gecikiyor
1413 - 1421 I.Mehmet(Çelebi)
1421 - 1451 II.Murat
1444 Varna Savaşı
1448 II.Kosova Savaşı
1451 - 1481 Fatih Sultan Mehmet : Topkapı sarayı,Rumeli Hisarı,Kilitbahir kalesi,Sahn-ı seman medresesi,enderun mektebi, kanunname-i ali
osman,altın para
1491 Trabzon Pontus Devleti yıkıldı
1473 Otlukbeli Savaşı : Akkoyunlu usun hasan yenildi
1478 Topkapı Sarayı inşa edildi
1475 Kırım Alındı
1483 Karamanoğulları yıkıldı
1481 - 1512 2.Beyazit
1484 Boğdan Fethi
1498 Lehistan Seferi
1512 - 1520 Yavuz Sultan Selim
1514 Çaldıran Savaşı : Safevi devleti yıkıldı Doğu anadolu osmanlı egemenliğine girdi
1516 Mercidabık Savaşı : Memlüklüler yenildi suriye alındı
1517 Ridaniye Savaşı : Memlükler yenildi mısır alındı,halifelik osmanlıya geçti
1520 – 1566 Kanuni Sultan Süleyman
1522 Rodos Fethi
1526 Mohaç Savaşı : Macaristan alındı
1529 I.Viyana Kuşatması
1535 Fransaya İlk kez kapütülasyon
1538 Preveze Deniz Savaşı : Akdeniz türk gölü , cezayir
1551 Trablusgarp Fethi
1564 – 1579 Sokullu Mehmet Paşa : Kıbırsın fethi, ölümü ile duraklama dönemi başladı
1571 İnebahtı Deniz Savaşı : Haçılar osmanlı donanmasını yaktı
1639 Kasrı Şirin Antlaşması : Türkiye – İran sınırı
1656 Çınar Vakası(Vakayi Vakvakiye)
1699 Karlofça Antlaşması : İlk kez büyük çapta toprak kaybı, Gerileme dönemi başladı
1595 - 1603 III.Mehmet : Kafes usulünü getirdi
1603 - 1617 I.Ahmet : Ekber – Erşed Sistemini Getirdi
1618 - 1622 Genç Osman
1623 - 1640 IV.Murat :Risaleler
1669 Giritin Fethi
1711 Prut Savaşı
1718 Pasarofça Antlaşması :Batının üstünlüğü kabul edildi, barış politikasına geçildi
1718 Lale devri : III.Ahmet
1730 Patrona Halil İsyanı : Lale devri sona eriyor
1730 – 1754 I.Mahmut : Handesehane,bölük,alay,tabur,Kont dö Boneval
1739 Belgrad Antlaşması : Fransaya verilen kapütülasyonlar sürekli hale geldi
1757 – 1774 III.Mustafa : Sürat topcuları,esham senetleri, denizcilik okulu(Bahri hümayün)
1774 Küçük Kaynarca Antlaşması : Kırım Bağımsız oldu , Rusyaya ilk kez kapütülasyon verildi
1774 – 1789 I.Abdulhamit : ulufe yasak,istihkam okulu,yeniçeri sayımı,culüs yasak
1789 Fransız İhtilali : milliyetçilik ve demokrasi
1789 – 1807 III.Selim : devlet matbaası,askeri okulda fransa zorunlu,berri hümayün,yerli malı,lahiya,meşveret meclisi
1792 Yaş Antlaşması : Kırım rusyaya , Dağılma dönemi başladı
1793 Londraya ilk daimi elçiliğin açılması (yusuf agah efendi)
1804 Sırp İsyanı
1807 Kabakçı Mustafa İsyanı : 3. selim tahttan indiriliyor
1808 – 1839 II.Mahmut : Redif,harbiye,tıbbiye,mızıka-i hümayün,ilk nüfus sayımı,tımar kaldırıldı,muhtarlıklar,polis,karantina,müsadere
kalktı,pasaport,posta,rüştiye,mektebi maarif(memur),avrupaya ilk öğrenci,takvimi vakayi,memura maaş
1808 Senedi İttifak (ilk anayasal belge)
1821 Eflak ve Morada Rum isyanı (yunan)
1829 Edirne Antlaşması : Yunanistan Bağımsız
1830-1848 İhtilalleri : Fransada cumhuriyet ilan edildi
1830 Cezayir Fransa tarafından işgal edildi
1833 Mısır meselesi
1833 Kütahya Antlaşması : Mısır,girit,şam,cidde valilikleri mehmet ali paşada
1833 Hünkar İskelesi Antlaşması : Rusya ile yakınlaşma, boğazlar sorunu çıkıyor
1838 Balta Limanı Antlaşması : İngiltereye ticari ayrıcalık, Osmanlı açık Pazar
1839 - 1861 Abdulmecit : iltizam kaldırıldı,arazi kanunnamesi,posta nezareti, kaime,mecidiye,jandarma,darülfünun,telgraf,demiryolu
1839 Tanzimat Fermanı : Kanun üstünlüğü , Mustafa reşit paşa
1840 Londro Konferansı : Mısır meselesi uluslararası alanda çözülüyor, Mısır vergi ödeyecek,osmanlı devletine ait olacak
1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi : Boğazlar uluslararası statü kazanıyor, osmanlı egemenliğinde kalıyor,boğazlarda mutlak egemenlik son
buluyor
1847 Bank-ı Dersaadet
1854 Kırım Savaşı : Osmanlı-Rusya , ilk dış borç ingiltereden alındı
1856 Bank-ı Osmani kuruldu
1856 Paris Antlaşması : Osmanlı ıslahat yapacak,Avrupa devleti sayılacak,Eflak – boğdana muhafiyet,ıslahat fermanı ilan edildi,karadeniz
tarafsız olacak
1856 Islahat Fermanı : eşitlik
1859 Kız Rüştiyeleri açıldı
1860 Tercüman-ı Ahval : ilk özel gazete çıkarıldı
1861 – 1876 Abdulaziz :
1862 İlk Posta pulu
1864 Vilayet Nizamnamesi
1867 Memleket Sandıkları : Ziraat bankasının temeli
1864 Nizamiye Mahkemeleri
1868 Mecelle hazırlanıdı :Ahmet cevdet paşa
1868 Galatasaray Sultanisi
1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi
1870 Darülmuallimat : Kız öğretmen okulu
1876 – 1908 I. Meşrutiyet Dönemi
1876 I.Meşrutiyet (kanun-i esasi): genç osmanlılar,osmanlıcılık,milliyetçilik,batıcılık
1876 Tersane Konferansı
1878 Osmanlı-Rus Harbi
1878 Ayestefanos Antlaşması
1878 Berlin Antlaşması : Kars,Ardahan,Batum Rusyaya, Doğu beyazıt osmanlıya
1878 Sırbistan , Karadağ, Romanya bağımsız
1878 Kıbrıs ingiltereye bırakıldı
1878 Bosna-Hersek Avusturya idaresine girdi
1878 Bulgaristan Prensliği kuruldu
1878 İstidbad dönemi : yıldız sarayı,hafiyelik,panislamizm,sanaiyi nefise mektebi,berlin-bağdat demiryolu hattı, tramvay hattı,hamidiye
alayları,basına sansür
1881 Duyunu umumiye kuruluyor
1881 Tunus Fransa Tarafından işgal edildi
1882 Mısır ingiltere tarafından işgal edildi
1889 İttihat ve Terakki kuruldu
1908 – 1918 II.Meşrutiyet Dönemi
1908 Reval Konferansı (Rusya-ingiltere)
1908 Bulgaristan Bağımsız oluyor
1908 Girit Yunanistana veriliyor
1908 Bosna Hersek Elden çıkıyor
Download