Elma Pamuklu Biti

advertisement
ELMA PAMUKLU BĠTĠ
(Eriosoma lanigerum)
Elma pamuklu bitinin
kaplayan pamuksu yapı
Elma
zararı
pamuklu
Tanımı ve YaĢayıĢı:
Zararlı üzerinde bulunan beyaz pamuklar (vax), kendi salgıları olup, onları
koruyan bir çeĢit maskedir. Vücut uzunluğu 2–2,5 mm. dir. Kanatlı
formlarda vücudun genel rengi açık kahverengidir. Zararlı kıĢı ağaçların
kabukları arasında, kök boğazı ve kalın köklerde tam olgunlaĢmıĢ diĢi ya da
çeĢitli larva dönemlerinde geçirir.
Zarar ġekli :
Bitkinin özsuyunu emerek beslenirler. Bu sırada bitkiye naklettikleri toksik
üzerini maddeler birçok urların meydana gelmesine, ağaçlarda Ģekil bozukluklarına,
verimin düĢmesine ve zayıflamaya neden olurlar.
Zararlı olduğu bitkiler: Elma pamuklubiti'nin en önemli konukçusu elma
ve karaağaçlar olup, nadiren armut, ayva, yabani diĢbudak, alıç ve
kocayemiĢlerde bulunur.
Mücadele yöntemleri:
Kültürel önlemler:
● Bu zararlıya karĢı dayanıklı elma çeĢitleri yetiĢtirmek gerekir. Örneğin
Transparente, Blance, Starking gibi çeĢitler zararlıya karĢı hassas olduğu
bitinin halde, Golden Delicious, Jonathan, Amasya ve özellikle Amasya misketi
gibi çeĢitler daha dayanıklıdır. Bahçede budama, toprak iĢleme gibi bakım
iĢlemleri yapılırken ağaçların yaralanmamasına özen gösterilmelidir.
OluĢan yaralara ardıç katranı sürülmelidir.
Kimyasal mücadele:
Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine baĢvurulmalıdır.
Download