Associate Professor Muammer KAYMAK

advertisement
Associate Professor Muammer KAYMAK
Hacettepe University Department of Economics
Economic History
CONTACT
E-mail: mkaymak @ hacettepe.edu.tr
Phone : 0090 (312) 297 86 50- ext. 135
Fax: 0090 (312) 299 2003
URL: http//yunus.hacettepe.edu.tr/~mkaymak
EDUCATIONAL BACKGROUND
Undergraduate: Ankara University, Faculty of Political Science, Department of Business
Administration (1997).
Graduate/Masters' Degree: Gazi University, Institute of Social Sciences, Economic Policy (2002),
Dissertation Title: “The Rise of Classical Political Economy”.
Graduate/PH.D: Hacettepe University, Graduate School of Social Sciences, Economics (2008)
Dissertation Title: "The Crisis of 1873-1896, Internationalisation of Capitalism and the Ottoman
Economy".
Exchange Student: University of Athens, UADPhilEcon [International Doctoral Program in
Economics], [2006]
RESEARCH INTEREST
Economic History
History of Economic Thought
Political Economy
PROFESSIONAL
Fund Management Expert at Agricultural Bank of Turkey (1998-99)
Research Assistant at Hacettepe University, Department of Economics. (1999-2009)
Lecturer at Hacettepe University, Department of Economics. (2009-2012)
Associate Professor at Hacettepe University (2012-)
ACADEMIC RESEARCH-PUBLICATIONS
Conferences
A.1. “Petty Production and Industrialization in Historical Perspective: A Comparative Essay on Turkey
th
and France”, 8 National Congress of Social Sciences held by Turkish Social Science Council,
[in Turkish], December 04, 2003. Ankara.
A.2. "An Essay on the Rise and the Decline of Ricardianism in the Context of Economics and Ideology
Relation”, [in Turkish], Independent Economic Congress of Turkish University Students held in
METU, March 04, 2004, Ankara.
A.3. “Colonisation of Economic History: New Economic History” , [in Turkish] Ekonomik Yaklaşım,
‘Ideology of Economics’ Congress Series IV, October 20, 2005. Ankara.
A.4. “Commercial Agriculture in the Ottoman Empire in the Nineteenth Century: An Analysis Based on
Raw Cotton Production in Western Anatolia and Egypt” (with Özgür Teoman) [in Turkish], Turkish
st
Platform For Economic History Studies (TITAP) 1 Economic History Congress, September 08,
2007, İstanbul.
A.5. “Some Remarks on the Emergence of Scientific Management”, Management of International
Business and Economics Systems (MIBES) 2007 Conference, September, 30, 2007, Larissa,
Greece.
A.6."Agriculture of Post-1980 Turkey with Special Reference to the Pre-1980 Perceptions", [in
Turkish], 5. Karaburun Bilim Kongresi, September 3-6, 2009, İzmir.
A.7. "Worldly Paradise of Adam Smith: The Intelectual and Material Sources of Adam Smith's
Optimististic Vision Concerning Commercial Society", [in Turkish], International Political Economy
Conferences:Adam Smith Today. October, 1-4, 2009, Kocaeli, Turkey.
A.8. “Historical and Mechanistic Approaches and Social Evolution in the Classical Political Economy”,
[in Turkish], Darwin and Evolutionary Economics Symposium, November, 19-20, 2009, Ankara,
Turkey.
th
A.9. “The Crisis of 1873-1896: A Myth or a Reality?”, 11 National Congress of Social Sciences
held by Turkish Social Science Council, [in Turkish], December 11, 2009, Ankara.
A.10. "Yeni Emperyalizm" ve İlkel Birikim: Bitmeyen "Başlangıç Birikimi" mi?", Quo Vadis
Oeconomia? Zor Zamanlarda İktisat Sempozyumu II. Hacettepe Üniversitesi, 12 Mayıs 2011,
Ankara.
A.11. "Mao Zedung'tan Deng Siao Ping'e Çin: Süreklilik mi Kopuş mu?", 6. Karaburun Bilim
Kongresi, 9 Eylül 2011, İzmir.
A.12. "Ekonomik Emperyalizmden Siyasal Emperyalizme Dönüş: Yeni Emperyalizm Tartışmaları
Işığında 19. Yüzyıl Deneyimine Yeniden Bakmak", Türk Sosyal Bilimler Derneği, 12. Ulusal Sosyal
Bilimler Kongresi, 14 Aralık 2011, Ankara.
A.13. "Arılar Masalı’nda İnsan Doğası,Toplumsal Düzen ve Politik Ekonomi", İktisadi Düşünce
Girişimi: İktisat ve Edebiyat Çalıştayı, 3 Mayıs 2012,Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
A.14. "Marx ve Kapitalizm(ler): Marx’ın Kapitalizm Analizinde Farklı Dönemler, Farklı Siyasal
Vizyonlar", Marx, Marksizmler ve Özgürlük Konferansı, 9 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
Articles
A.1. “Ulusların Tarımsal Zenginliği: Adam Smith ve Fizyokrasi”, Ekonomik Yaklaşım. No.54, 2005,
pp.1-25.
A.2. "Some Remarks on the Emergence of Scientific Management”, in G. Blanas (ed.) MIBES 2007
Proceedings, Dept. of Business Administration, T.E.I. of Larissa, Greece, ISBN#978-960-87764-7-0.
A.3. "Commercial Agriculture and Economic Change in the Ottoman Empire in the Nineteenth
Century: An Evaluation on Raw Cotton Production in Western Anatolia and Egypt” (with Özgür
Teoman), Journal of Peasant Studies, Vol.35, No.2, April 2008, pp.314–334,
A.4 "Tarımda Kapitalist Dönüşümün Klasik Modeli: İlkel Birikimden Tarımsal Kapitalizme İngiliz
Tarımı", Toplum ve Hekim, Cilt 25, Sayı 2, Mart-Nisan 2010. ss. 85-102.
A.5. "1873-1896 Krizi: Mit mi Gerçeklik mi?", A.Ü. SBF Dergisi, cilt.65, s.2, Nisan-Haziran, 2010,
ss.165-194.
Book Chapter
A.1. “Tarihsel Perspektifle Küçük Üreticilik ve Sanayileşme: Fransa ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı
Bir İnceleme”, Kapitalizm ve Türkiye I, Kapitalizm, Tarih ve Ekonomi, (Haz.) Fuat Ercan ve
Yüksel Akkaya, Dipnot Yayınları, Ankara, 2005, ss. 335-368.
A.2. “İktisat Tarihinin Kolonizasyonu: Yeni İktisat Tarihi”, İktisat İdeolojisi Ekonomik Yaklaşım
Kongreler Dizisi IV, Bildiriler Kitabı, (Der.) Şiir Yılmaz, Ankara, 2006, ss.53-65.
A.3. "Adam Smith’in Yeryüzü Cenneti: Ulusların Zenginliği’nin Ticari Topluma İlişkin İyimser Bakış
Açısının Maddi ve Entelektüel Kaynakları", Politik İktisat ve Adam Smith, (Der.) Hakan Kapucu et
al., Yön Yayınları, İstanbul, 2010.
A.4. "1980 Öncesinin Sorunsalından Hareketle 1980 Sonrası Türkiye Tarımı" Bugüne Bakmak: 1980
Sonrasında Türkiye'de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, (Haz.) Erkin Başer, Nihat
Koçyiğit, Mustafa Öziş, Dipnot Yayınları, Ankara, 2011.
A.5. "Klasik Politik Ekonomi, Tarihsellik ve Mekanistik Yaklaşım", (Der.) Muammer Kaymak ve Ahmet
Şahinöz, Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara, 2011.
A.6. "Sanayi Devrimi Neden İngiltere’de Gerçekleşti? Karşılaştırmalı Bir Makro Tarih Denemesi",
(Der.) Hakan Mıhcı, İktisada Dokunmak, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2011, ss. 163-185.
Other Publications
A.1. “Amerikan Demokrasisi”nin Kuruluşu: Muktedirlerin İktidar Savaşı”. Evrensel Kültür, s.159, Mart
2005.
A.2. “Öğretim Elemanı Piyasası”, Bilim ve Gelecek, s. 17. Temmuz 2005.
A.3. “Ankara Ulus’tan Devlet ve Sermaye Manzaraları”, Evrensel Kent Ankara, Nisan 2007.
A.4. “Rekabet Dayatmasına Karşı Dayanışma, Evrensel Kültür, s. 209, Mayıs 2009.
AFFILIATIONS-MEMBERSHIPS
Turkish Economic Association
Mülkiyeliler Birliği
Eğitim-Sen
Download