MEHMET MUHSİNOĞLU

advertisement
KÖfiEDEN BUCAKTAN
Mehmet Muhsinoğlu
Nanking Tecavüzü
1937 Çin-Japon Savafl› s›ras›nda, 13 Aral›k Pazartesi günü
Japon ‹mparatorluk Ordusu’nun 50 bin askeri, “Tüm
tutsaklar› öldürün” emrini alarak, Çin’in baflkentine girdi.
D
aha sonra “Nanking Tecavüzü” olarak adland›r›lan ve 6 hafta süren
katliamda, kentin 600
bin olan nüfusundan,
150 bini “savafl tutsa¤›” asker olmak üzere, toplam 300 bin kifli
Japonlar taraf›ndan öldürüldü.
Japon ordusu Çin’in baflkenti Nanking’i ele geçirince, Çin
hükümeti buray› terk edip ülkenin iç bölümlerinde, Yangtze
Nehri yak›nlar›ndaki Hankow
kentine yerleflti.
General Iwane Matsui, Çin
direniflini k›rmak amac›yla baflkent Nanking’in y›k›lmas›n› emretti. Öteki birçok kent de yak›l›p y›k›lm›flt›.
***
Japon askerine çocukluk döneminden itibaren verilen e¤itime göre, teslim olmak, düflünülmesi bile
olas› görülmeyen bir korkakl›kt›.
Teslim olan ya da tutsak al›nan Çin
askerinden gelebilecek herhangi
bir tehlikeyi önlemek ise, Japon
komutanlar›n öncelikli hedefiydi.
xxx
Çinli savafl tutsaklar› kamyonlarla Nanking varofllar›na tafl›nd›.
Tafl›nma ifllemi tamamlan›nca, komutanlar› taraf›ndan gelecek savafllar› ak›lda tutmalar› ve
ac›ma duygular›n› at›p tutsaklara
en büyük eziyeti çektirmeleri
emri verilen Japon askerlerince,
katliam bafllat›ld›.
Bu ac›mas›z, efli görülmedik
vahflet, yine Japonlar taraf›ndan
filme al›n›yor, fotografla belgeleniyordu. Canl› tutsaklar üzerinde süngü talimi yapan, k›l›çla boyunlar›n› vurup kafalar›n›
uçuran, “an›” olarak kesik bafl
toplayan, cesetler aras›nda gururla poz veren Japon askerlerinin güldü¤ü görülüyordu, bu
film ve fotograflarda...
Kimi savafl tutsaklar› makineli tüfeklerle taran›rken, bir
bölümü birbirlerine ba¤lan›p
benzinle yak›l›yor ya da kendilerine kazd›r›lan mezarlar›na,
diri diri gömülüyorlard›.
“Japon Advertiser” gazetesinde yay›mlanan fotografl› bir ha43
rad›lar. 20 binden fazla –kimi hesaplara göre 80 bin kadar– kad›n
ve k›za Japon askerleri taraf›ndan
tecavüz edildi.
Böylesine afla¤›lanan bu insanlar›n ço¤u, daha sonra tan›kl›k
etmemeleri için süngülenerek ya
da vurularak öldürüldüler.
Hamile kad›nlar bile tecavüzden kurtulamad›lar.
Gelece¤in annelerinin süngüyle kar›nlar› deflilmifl, ceninler
sa¤a sola at›lm›flt›.
B
K›l›çla kafa koparma yar›flmas›n›, 100 kafa ile kazanan iki Japon subay›n›n fotograf›,
bir spor baflar›s› elde etmifl flampiyonlar gibi,
“Japon Advertiser” gazetesinin birinci sayfas›nda yay›mlanm›flt›.
ber, Nanking’de yaflanan vahfletin
belgeleri aras›nda yer alm›flt›:
K
›l›çla kafa koparma yar›flmas›n›, 100 kafa ile
kazanan iki Japon subay›n›n fotograf›, bir spor
baflar›s› elde etmifl flampiyonlar gibi, gazetenin birinci
sayfas›nda yay›mlanm›flt›.
1937 Aral›k ortas›ndan, 1938 fiubat bafl›na de¤in devam eden bu
inan›lmaz vahflet sonunda, Nanking
sokaklar› ceset y›¤›nlar›yla dolmufl,
kent kan gölüne dönmüfltü.
***
44
‹flgal süresince, Çin halk›n›
uyuflturmak için Japonlar yafl fark› gözetmeden herkese afyon ve
eroin da¤›tm›flt›. 50 bin kiflinin bu
nedenle eroinman oldu¤u, kentin
afyon batakhanelerinde kaybolup
gitti¤i hesaplan›yordu.
Tüm bunlara ek olarak, “Rahatlat›c› Kad›nlar” ad›yla ünlenen sistem bafllat›lm›fl, seks
kölesi yap›lan genç Çin k›zlar›, Japon askerlerini “rahatlatmaya” zorlanm›fllard›.
Yetmifl yafl›ndaki kad›nlardan,
8 yafl›ndaki k›z çocuklar›na de¤in
hepsi “hayvani” bir tecavüze u¤-
ask›n yap›lan evlerde,
Çinli erkekler kendi
k›zlar›na tecavüze zorlanm›fl, erkek çocuklara anneleriyle seks
yapt›r›lm›fl, erkekler k›z kardeflleriyle iliflkiye girerken, bu rezillik ailenin öteki üyelerine
zorla seyrettirilmiflti.
***
‹kinci Dünya Savafl›’n›n bitmesinden hemen sonra kurulan
“Uzakdo¤u Uluslararas› Askeri
Mahkemesi”nde yarg›lanan Japon eski Baflbakan› ve Kwantung Ordusu Komutan› Hideki
Tojo ile 6 üst düzey komutan, iflledikleri savafl suçlar›ndan dolay›
12 Kas›m 1948 Cuma günü Tokyo’da as›ld›lar.
Eski Baflbakan General Tojo,
savafl suçlar› mahkemesinde
yarg›lanmaktan kurtulmak için
kendini gö¤sünden vurarak intihara kalk›flt›; ancak ölüm cezas›na çarpt›r›ld› ve cezas›
1948’de infaz edildi.
Japon eski Baflbakan› ve Kwantung
Ordusu Komutan› Hideki Tojo...
“Nanking Tecavüzü”nü düzenleyen General Iwane Matsui
ve savafl tutsaklar›na karfl› vahflet
uygulayan Heitaro Kimura as›larak idam edilenler aras›ndayd›.
Bu arada öteki 16 san›¤a, insanl›¤a karfl› iflledikleri suçlar ve
özellikle Çin halk›na uygulad›klar› sistematik soyk›r›m nedeniyle,
ömür boyu hapis cezas› verildi.
Toplam 25 san›ktan geriye kalan 2 kifli ise daha az ceza ald›lar.
‹ngiltere, Fransa, ABD ve Sovyetler’i temsilen 4 savc›n›n görev
yapt›¤› Nuremberg Mahkemesi’nin aksine, Tokyo Mahkesi’nde
yaln›zca Amerikal› Joseph B. Keenan, baflsavc› olarak görevlendirildi. Avustralyal› yarg›ç William
45
BD fiUBAT 2009
ordusu taraf›ndan sömürgecilik
ve yay›lmac›l›k mücadelesinde
çok büyük zararlar verildi¤ini bildirmifl, flöyle devam etmiflti:
“Bu tarihsel gerçe¤i içtenlikle kabul etmeliyiz. Çekilen büyük vicdan azab›n› ve yürekten
özür diledi¤imizi ifade etmekten mutluyum.
“Bu arada ‹kinci Dünya Savafl›
‹kinci Dünya Savafl›’n›n bitmesinden hemen sonra kurulan “Uzakdo¤u
Uluslararas› Askeri Mahkemesi”nde yarg›lanan Japon komutanlar...
Flood Webb baflkanl›¤›ndaki duruflmada Çinliler, tutanak gibi
öteki hukuk ifllemleriyle ilgili katk›da bulundular.
T
okyo’da yap›lan esas
yarg›lamaya ek olarak,
Japonya d›fl›nda kurulan
çeflitli mahkemelerde,
yaklafl›k 5 bin Japon, iflledikleri savafl suçlar›ndan dolay›
yarg›land›lar ve 900’den fazla san›¤a idam cezas› verildi.
***
3 Kas›m 2008’de “CNN”,
devlete ait Çin gazetesine dayanarak yay›mlad›¤› bir haberde,
“Japon Hava Savunma Kuvvetleri Komutan› General Toshio
Tamogami’nin bir makalesinde,
46
‘Ülkemizin sald›rgan oldu¤unu
öne süren suçlamalar kesinlikle
yalan’ dedi¤i için görevinden
kovuldu¤unu, Japon Savunma
Bakanl›¤›’n›n da bu haberi do¤rulad›¤›n›” bildiriyordu.
1995’te ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sona ermesinin 50’nci y›ldönümü kutlamalar›nda, Japon
Baflbakan› Tomiichi Murayama,
Asya’daki komflular›na verdi¤i zarar ve ›st›raptan dolay› Tokyo’nun
vicdan azab› çekti¤ini ve yürekten özür diledi¤ini söylemiflti.
Ve 2001’de Baflbakan Koizumi
de, 20’nci yüzy›l›n ilk yar›s›nda
Kore yar›madas›n› iflgal eden Japonlar’›n, Koreliler’e davran›fl›ndan ötürü özür dilemiflti.
Koizumi demecinde, Japon
s›ras›nda, Japonya’n›n içinde ve
d›fl›nda yaflam›n› kaybedenler
için de baflsa¤l›¤› diliyorum.”
Savafl döneminde Güneydo¤u
Asya, Çin ve Pasifik adalar›n›n
büyük bölümü, sömürgecilik ve
yay›lmac›l›k politikas› güden Japonlar’›n eline geçmiflti.•
[email protected]
Dünya bilgi flampiyonas›nda, bir aday finale kalm›flt›.
Sunucu üç soru daha soracak, onlar› da bilirse aday, flampiyon
seçilecekti. Salonda hiç kimseden ç›t ç›km›yordu ve heyecan herkeste son haddindeydi.
Sunucu sorulardan ilkini sormaya bafllad›:
“Kartaca Hükümdar› Anibal, bildi¤iniz gibi, filin üstünde savafl›rd›. Onun bindi¤i filin bak›c›s›n›n ad› nedir?”
Yar›flmac› bu soruya hemen yan›t verdi:
“Anifilbacus...”
Sunucu, “Bravo, bildiniz!” dedi ve salon alk›fltan inledi.
Sunucu hemen ikinci soruyu sordu:
“Napolyon’un Waterloo Savafl›’ndan önce kald›¤› otelin sahibinin ad› nedir?”
Yar›flmac› bu soruya da hemen yan›t verdi:
“Mösyö Pierre Vincent...”
Sunucu büyük bir flaflk›nl›k içinde “Bravo do¤rusu, bunu da
bildiniz” dedi ve salon yine alk›fltan inledi.
Sunucu alk›fllar kesildikten sonra son soruyu sordu:
“Firavun Keops zaman›nda yap›lan piramitte çal›flan iflçilerin
ustabafl›s›n›n ad› nedir?”
Salonda herkes k›p›rdanmaya bafllad› ve “‹nsaf art›k, bu kadar› da olmaz” sesleri yükseldi. Saniyeler ilerlemeye bafllad›. On saniye... Befl saniye... Üç saniye...
Aday, kronometreyi durdurdu ve “‹yice emin olmak için bir fley
sormak istiyorum” dedi ve akl›n› kar›flt›ran soruyu sordu:
“Gündüz vardiyas›n› m› soruyorsunuz, gece vardiyas›n› m›?”•
47
Download