ÇARŞAMBA TICARET VE 3ANAYı ODA3ı GENEL

advertisement
r
ÇARŞAMBA TICARET VE 3ANAYı ODA3ı
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
GENEL 3EKRETERLIĞINE
ÇAY MAHALLESI KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A
ÇARŞAMBA / SAMSUN
362-8339280
Tarih
Sayı
Konu
_J
L_
i b , 0 1 . 2.01O
411/
Tacikistan Duşanbe Fuarı ve TürkOrta Asya İş Forumu
SÜRELİDİR
İlgi a) 02.02.2010 tarih ve 411/3066 sayılı yazımız.
b) DEİK'in 22.02.2010 tarih ve TAC/2010-405a sayılı yazısı.
İlgi (a) yazımızda DEİK'ten alınan bir yazıya atfen, 16-18 Mart 2010 tarihlerinde, Tacikistan'ın
başkenti Duşanbe'de "Duşanbe Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı"nın, İpekyolu Uluslararası
Fuarcılık, Expo Centralasia, Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın desteği ile Merkür Fuarcılık tarafından,
Türkiye milli katılımı ile düzenleneceği bildirilmiştir.
Aynı yazımızda, Duşanbe Fuarı kapsamında, DEİK / Türk-Tacik İş Konseyi ve Tacikistan Ticaret ve
Sanayi Odası işbirliği ile 17 Mart 2010 tarihinde, Türk-Orta Asya İş Forumu'nun düzenlenmesinin
öngörüldüğü belirtilmiştir.
Bu kez, DEİK'ten alınan ve anılan ziyarete ilişkin belirlenmiş paket program ücreti ve detaylı bilgileri
içeren ilgi (b) yazı ve ekindeki katılım formu ile taslak program ekte yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurularak, söz konusu ziyaretle ilgilenenlerin, ekte yer alan ilgi
(b) yazıda belirtilen bilgiler çerçevesinde, en geç 10 Mart 2010 tarihine kadar, katılım teyitlerini
DEİK'e iletmelerinin, katılım ücretlerini ise paket programı hazırlayan Gama Turizm'e ödemelerinin
teminini rica ederim.
ÇARŞAMBA
TİCARET ve SANAYİ ODASİ
EK-1 : ilgi (b) Yazı ve Ekleri (3 Sayfa)
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: + 9 0 ( 3 1 2 ) 218 20 0 0 ( P B X ) • Faks: + 9 0 ( 3 1 2 ) 2 1 9 40 9 0 - 9 1 - 9 2 - 9 3
e-posta : [email protected] • Web : www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: H.tncedemir TELEFON:+90 (312) 218 22 11 E-MAİL: [email protected]
K-Q
TSE-ISO-EN
9000
C9DEİK
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
FOREIGN ECONOMIC
RELATIONS BOARD
REF.: TAC / 2010 - 4 0 5 a
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(Genel Sekreterliği'ne)
İVEDİ VE SÜRELİ
İ l g i ^ Ö Şubat 2010 ve REF.: TAC / 2010 - 170a sayılı yazımız.
ilgi yazımızda duyurduğumuz üzere, 16 - 18 Mart 2010 tarihlerinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de
"Duşanbe Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı", İpekyolu Uluslararası Fuarcılık, Expo Centralasia, Dış Ticaret
Müsteşarlığı'nın desteği ile Merkür Fuarcılık tarafından Türkiye milli katılımı ile düzenlenecektir.
Duşanbe Uluslararası Sanayi ve Ticaret Fuarı 20 ülkeden 300 civarında katılımcıyı, Duşanbe başta olmak
üzere Tacikistan'ın diğer önemli şehirleri (Khujand, Kulyab, Novabad), Orta Asya ve komşu ülkelerden
(Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, iran Pakistan, Afganistan ve Rusya) geniş bir ziyaretçi
kesimini ağırlayacaktır.
Duşanbe Fuarı kapsamında, DEİK / Türk - Tacik iş Konseyi ve Tacikistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile
17 Mart 2010 tarihinde Türk - Orta Asya İş Forumu'nun düzenlenmesi düşünülmektedir. Söz konusu fuar
ve iş forumu; Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan, Rusya, Belarus, Iran,
Pakistan gibi 20 ülkeden 300'den falza giriğimcinin katılımıyla gerçekleşecektir. Bu bağlamda bir ilk olan söz
konusu organizasyonun bölge ülkeleri ile iş yapmayı düşünen girişimcilerimize son derece önemli fırsatlar
sunacağı öngörülmektedir.
Önemli Not: Katılımcıların giderleri kendilerince ödenecektir. Konaklama (Hyatt Regency, 4 gece), uçak,
transferler, yemek ve diğer organizasyon masrafları için paket ücret 1350 EUR olarak belirlenmiştir. Söz
konusu programa katılmak isteyen işadamlarımızın katılım formunu DEİK'e en geç 10 Mart 2010 tarihine kadar
(Adem Kula, Tel: 0212 339 5083 faks: 270 37 84, e-posta: akula(S>deik.ora.tr) iletmesi gerekmektedir. Paket
program Gama Turizm tarafından hazırlanmış olup katılım ücretinin Gama Turizme ödenmesi gerekmektedir
Gama Turizm İletişim Bilgileri: Tel: 0212 231 38 69, Faks:
[email protected] / Pınar Eren: [email protected]
0212
241
06 48
Kıvanç
Öroglu:
Fuar ve İş Forumu ilgili bilgilerin uygun göreceğiniz Oda, Borsa, Sektör Meclisi, diğer ilgili kurum ve kuruluşlara
duyurulması hususunu onay ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim
AHvM.
Ufuk Yılmaz
Genel Sekreter
Ek'1
Katılım Formu, BK-2 Taslak Program
T O B B Plaza, Talatpaşa
Caddesi No:3 Kat:5 34394
jjj
I>
!i
www.deik.org.ir
www.iurkey-now.org
Gültepe-LevenHsfanbul/Turkey
Tel :+90 212 339 50 00 [pbx)
Fax: +90 212 270 30 92
E-posta : [email protected]
TACİKİSTAN DUŞANBE ULUSLARARASI SANAYİ VE TİCARET FUARİ KAPSAMIND
TÜRK - ORTA ASYA İŞ FORUMU
14 - 18 MART 2010, DUŞANBE TACİKİSTAN
KATİLİM F O R M U
İlgili Kişi : Adem Kula, Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Yardımcısı
E-posta: akula(5)deik.orq.tr
Tel: 0 212 339 50 83 Faks: 270 37 84
Ö N E M L İ : Başvuru için Gama Tur, Tel: 0212 231 38 69, Faks:
[email protected],com, [email protected] www.qamatour.com
0212
241
06
48,
Tacikistan lacivert pasaportlu vatandaşlarımıza vize uygulamaktadır ve katılımcılar vizelerini kendileri 30
ABD doları karşılığında Tacikistan Ankara Büyükelçiliği'nden ya da Duşanbe havaalanından temin
edebilirler.
(Tacikistan B ü y ü k e l ç i l i ğ i : Tel: 3 1 2 4 9 1 16 07 / 4 9 1 17 08, F a k s : 4 9 1 16 03
www.tajikemba3sytr.0rg )
(LÜTFEN FORMUN TAMAMINI DOLDURUNUZ)
G E N E L KATILIMCI BİLGİLERİ
K a t ı l ı m c ı n ı n adı soyadı
T e m s i l ettiğiniz kuruluş
K u r u l u ş t a k i unvan
Ş i r k e t adı
Telefon
(
)-(
)
Faks
(
)-(
)
C e p t e l e f o n u (lütfen yazınız)
(
)-(
)
E posta
Ş İ R K E T BİLGİLERİ
T a c i k i s t a n ile iş yapıyor
musunuz?
T a c i k i s t a n ile iş
y a p ı y o r s a n ı z kısaca s e k t ö r
Mirtiniz.
v .atılım a m a c ı n ı z
Sorunlar ve çözüm
önerileriniz
g ö r ü ş m e k istediğiniz
kurum/lar?
D i ğ e r beklentileriniz?
u evet
o
hayır
G ihracat
•
ithalat
• yatırım
•
piyasa araştırması
• m ü t e a h h i t l i k hizmetleri • f u a r
CfIDEìK
DIŞ E K O N O M İ K İLİŞKİLER K U R U L U
rORCIGN
ECONOMIC
ECLATIONS
BOARD
DEiK / Türk- Tacik İş Kemeyi
Uluslararası Duşanbe Sanayi & Ticaret Fuan Kapsamında
Türk - Orta Asya İş Forumu
14-18.03.2010, Duşanbe Tacikistan
TASLAK P R O G R A M
14 Mart -Pazar
18:00 İstanbul Atulürk Havalimanı Dış Hatlar Koniuannda Buluşma
19:55 TK 1344 Sefer Sayılı THY Uçağı ile Tacikistan'a Hareket
-
04:00 Duşanbe Tacikistan'a Varış ve H y a t Regency Oteline Yerleşme
15 Mart - Pazartesi
17:00 T. C. Tacikistan Duşanbe Büyükelçisi Sn. Akif Ayhan ve Ticaret
Müşaviri Sn. Ahmet Ataker ile İşadamlarımızın İştirikiyle Tacikistan
Bilgilendirme Toplantıları
16 Mart- Salı
10:00 Duşanbe Sanayi ve Ticaret Fuarı - Resmi Açılış
Fuarda Tüm Gün İş Çalışmaları - İkili İş Görüşmeleri
17 Mart- Çarşamba
09:00 Türk - Orta Asya İş Forumu Kayıt
09:30 - 11:00 İş Forumu — Sunumlar ve Hitaplar
11:00 - 13:30 Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri
18:00 Serbest Zaman
18 Mart - Perşembe
03:30 Otelden Havaalanına Transfer
05:30 TK 1345 Sefer Sayılı Uçak İle İstanbul'a Hareket
08:00 İstanbul'a Varış
Detaylı Bilgi İçin: DEİK/Adem KULA: Tel: 0212 339 50 83. e-posta: [email protected]
Gsm:533 741 9279
Download