kitapçığı

advertisement
B
KİTAPÇIĞI
BEŞERİ VE TIBBİ ÜRÜN TANITIM ELEMANLARI
YETERLİLİK EĞİTİMİ SINAVI
(28 HAZİRAN 2014)
SINAVA GIREN KURSIYERLERIN DIKKATINE
1. Bu sınavda “sıfır tolerans” kuralı uygulanacaktır. Herhangi bir şekilde kopya çekmeniz ya da çekmeye çalışmanız veya gözetmenlerin kopya çektiğinizden kuşkulanması sınavınızın iptali için yeterlidir.
Sınavı iptal edilen kursiyerin eğitim ile ilişiği kesilir.
2. Soru kitapçığınızı hızlı bir şekilde kontrol ediniz. Tüm sayfaların eksiksiz, baskı hatasız ve tam okunabilir olduğundan emin olun. Eksik, hatalı basılan veya okunamayan bir kısım varsa salon görevlilerine bildirerek yedek soru kitapçığı talep edin.
3. Soru kitapçığı kapağındaki alanları doldurun ve imzalayın. Soru kitapçığı türünü optik form üzerinde
işaretlemeyi unutmayın.
4. Sınavda toplam 80 adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Sınav süreniz 120 dakikadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
5. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz, cevabınızı optik form üzerinde doğru yere kodladığınızdan emin
olunuz.
6. Cevaplarınızı, doğrudan optik form üzerine işaretleyin, işaretleme için size ayrıca zaman tanınmayacaktır.
7. Sınav sırasında size ayrıca bir boş kağıt verilmeyecektir. Soru kitapçığındaki boş alanları kullanabilirsiniz.
8. Bu Testte 80 Adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınav Süresi 120 dakikadır.
9. Tüm sorular aynı değerdedir. Her soru 1.25 puandır.
10. Soruların veya cevapların kağıda veya ele vs yazılarak dışarı çıkarılması yasaktır. Bu şekilde davranan kişiler hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
11. Sınavın ilk ve son 15 dakikalık bölümlerinde sınavdan çıkamazsınız. Diğer zamanlarda istediniz zaman soru kitapçığı ve cevap kağıdınızı teslim ederek, diğer kursiyerleri rahatsız etmeden sessizce
sınavdan çıkabilirsiniz.
12. Her ne sebeple olursa olsun (ihtiyaç, rahatsızlık, unutma vb dahil) sınav salonundan çıkan hiç kimse sınav bitmeden salona dönemez. Unuttuğunuz eşyalarınız için sınavın bitmesini bekleyin.
SINAVA GIREN KURSIYERIN
Adı ve Soyadı: ....................................................................
TC Kimlik No : ....................................................................
İmzası
: ....................................................................
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 24 MAYIS 2014
Bu Testte 80 Adet çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır.
Değerlendirmede yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir.
Sınav Süresi 120 dakikadır.
1. Ülke nüfusunun çoğunluğunun ihtiyaçlarını kar-
3. I- İlaç kullanımı konusunda en sık başvurulan göze-
şılayan ve bu nedenle her zaman uygun miktarlar-
tim, değerlendirme ve geri bildirimler, anket yoluy-
da, uygun dozaj şekillerinde mevcut olması gere-
la ilaç kullanımı performansı üzerinden yapılmak-
ken, bireyin ve içinde yaşadığı toplumun tıbbi ola-
tadır.
naklarla rahatça erişebileceği ilaçlara ne ad veri-
II- Geri bildirimler, düzenli şekilde yapılırsa, hekimle-
lir?
rin AİK’e uygun reçeteleme alışkanlığı kazanma-
a) Temel ilaç
larına yardımcı olur.
b) Acil ilaç
c) Zorunlu ilaç
da, hekimlere yapılan geri bildirimin önemli katkı-
d) Akılcı ilaç
ları vardır.
e) Uygun ilaç
III- Reçeteleme alışkanlığının kolay bozulmamasın-
Sağlık mesleği mensuplarına yapılan geri bildirimlerin akılcı ilaç kullanımına katkıları konusunda yukarıdaki geçen ifadelerden hangisi/hangileri
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
yanlıştır?
a) I ve II
b) Sadece I
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
4. Kişisel (K) tedavi ve K-ilaç kavramlarının akılcı
ilaç kullanımı ile ilişkisini ilgilendiren aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır ?
2. Akılcı ilaç kullanımı ile ilişkili aşağıda yer alan
ler ve yapacakları objektif tanıtımlarla K-ilaç seçi-
Türkiye’deki düzenlemelerden hangisinin yürütü-
minde ürünlerini hatırlatma bakımından hekimlere
cülüğünü Sağlık Bakanlığı yapmaz?
a) Akılcı İlaç Kullanımı Oturumları Hakkında Kılavuz
b) Hastane Hizmet Kalite Standartları, Akılcı İlaç
katkı sağlayabilir.
c) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkın-
tanıtımı açısından sergilenen yanlış bir davranış-
netmelik
tır.
d) Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Kapsamında Ürün Tanıtım Elemanlarının Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar İle Uygulama Takvimi Kılavu-
d) K-tedavi, çoğu kez K-ilacın bir alt bileşenidir.
e) Reçetesiz satışına izin verilen ilaç/ürün kullanımı
söz konusu olduğunda, ürün tanıtım elemanları,
zu
c) Hekimin belirlemiş olduğu K-tedavi ve K-ilaçlarını
başkalarının dışarıdan değiştirme girişimi, ürün
da Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö
b) İlaç kullanımında söz sahibi tüm tarafların hekimin K-ilaç seçimine saygılı olması gerekir.
Kullanımı ile İlgili Kılavuz
a) Ürün tanıtım elemanları sunacakları doğru bilgi-
eczacıların K-ilaç seçimine saygılı olmaları bekle-
e) Sağlık Uygulama Tebliği
nir.
2
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
7. I- Araştırıcı broşürüne başvurarak bu bilgileri dikkat-
5. Sağlık Bakanlığı tarafından da hekim ve eczacıla-
le gözden geçirmelidir.
ra önerilen “Türkiye İlaç Kılavuzu”, aşağıdaki ilaç
bilgi kaynaklarından hangisine örnek olarak gös-
dikkatle gözden geçirmelidir.
terilebilecek bir kaynaktır?
a) Bilimsel Derleme
b) İlaç Rehberi
c) Tanı ve Tedavi Rehberi
d) Geri Ödeme Tebliği
e) İlaç Kullanımı Raporu
II- Kullanma talimatına (KT) başvurarak bu bilgileri
III- Kısa ürün bilgisine (KÜB) başvurarak bu bilgileri
dikkatle gözden geçirmelidir.
Ürün tanıtım elemanları tanıtım faaliyetleri sırasında tutarsız buldukları ya da sorunlu gördükleri
bir bilgi ile karşılaştıklarında, öncelikle yukarıdakilerden hangisi/hangilerini yapmalıdır?
a) Sadece I
b) I ve II
c) I ve III
d) I, II ve III 6. I- İlaç firmalarının belirleyeceği “kota” uygulaması-
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
nın ürün satışlarını artırması girişimi, AİK açısın-
8. I- Müstahzarların Kanun’a aykırı şekilde tanıtım ve
satışını yapanlar ile bunları onaylı endikasyonu
dışında pazarlayan ve bu şekilde reçete oluşumunu teşvik edenlere, ürünün son bir yıllık satış tutarı toplamının beş katına kadar (yüz bin TL’den az
olmayan) idari para cezası verilir.
tışını yapanlar hakkında 20.000 TL’den 300.000
II- Tanıtımlarda ürünlerin sadece pozitif yönlerinden
TL’ye kadar idari para cezası verilir.
bahsedilmesi, tanıtım süresinin etkin kullanılma-
sını sağladığı için AİK açısından istenen bir du-
şını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 yıl-
III- Hekimlerin talep etmeleri halinde özel işlerinin
dan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
ürün tanıtım elemanlarınca yapılması, etik ihlal
içeren ve AİK açısından kabul edilemez bir du-
lan doğrudan tanıtım faaliyetlerinin önüne geçil-
Ürün tanıtımı ve akılcı ilaç kullanımını (AİK) ilgi-
mesi için 2014 yılı Ocak ayında yasal bir düzenle-
lendiren yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri
me yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile ilgili yu-
yanlıştır?
a) Sadece I
b) Sadece III
c) I, II ve III
d) II ve III
e) I ve II
Türkiye’de yanlış, bilimsel dayanaktan yoksun
bilgiler içeren, halka ve diğer muhataplara yapı-
rumdur.
III- Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis
ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satı-
rumdur.
II- Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne
aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve sa-
dan istenen bir durumdur.
e) II ve III
karıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
3
a) I, II ve III
b) Sadece II
c) I ve III
d) II ve III
e) Sadece I
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
9. İlaç endüstrisini ilgilendiren yönleriyle akılcı ilaç
11. Akılcı ilaç kullanımı sürecine dair aşağıda geçen
kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
ifadelerden hangisi doğru değildir ?
doğru değildir?
a) Firmalar, tanıtım yaptırırken ilgili mevzuatın hükümleri çerçevesinde ve buna ek olarak bağlı bulunduğu meslek örgütünün koymuş olduğu kurallar çerçevesinde hareket etmelidir.
kullanımını araştırmaya yönelik kriterler geliştirilmiştir.
olmayan ilaç kullanımı sorunlarına yol açar.
dirmeye elverişli ortam sağladığı için teşvik edil-
formans sergileme” anlayışı akılcı ilaç kullanımı-
c) İlaçların kısa ürün bilgisi ve kullanma talimatı içerikleri standartlaştırılmalı ve akılcı ilaç kullanımına katkı sağlayacak yönde hazırlanmasına özen
gösterilmelidir.
na en üst derecede olumsuz etki yapan etik dışı
bir uygulamadır.
çok “İlacın temin edilme sürecinde” yoğunlaşmış-
d) Bedelsiz numunelerin dağıtımında ulusal otoritenin koyduğu kurallara titizlikle uyulmalıdır.
tır.
e) Tanıtım faaliyetlerinde doğru, yeterli, objektif ve
bilimsel yöntemlerle kanıtlanabilir bilgilerden yararlanılmalıdır.
10. Akılcı ilaç kullanımını ilgilendiren aşağıda geçen
d) ÜTE’leri ilgilendiren ilaç kullanımı kuralları daha
e) “İlaç atığının imha süreci”yle ilgili işlemler konusunda ülkemizde çeşitli güçlükler yaşanmaktadır.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
c) “İlaç kullanımı süreci”nde sergilenen performanslar üzerinden “bir öncekinden daha yüksek per-
melidir.
b) ÜTE’lerin “tedavi düzenleme ve reçete yazma
süreci”ndeki etik dışı arz ve talepleri önemli akılcı
b) Hastalık tarama faaliyetleri adı altında ilaç tanıtımı yapılması, tüm muhatapları bir arada bilgilen-
a) Dünya Sağlık Örgütü sağlık merkezlerinde ilaç
ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Hastaların ilaçları hakkında ihtiyaç duydukları bilgiyi, eğitimi ve yönlendirmeyi onlara başarıyla
12. I. İlaçların yarısından fazlası uygun olmayan şekil-
sağlayacak kişiler, ürün tanıtım elemanları olmalı-
de reçetelenmekte, temin edilmekte veya satıl-
dır.
maktadır.
b) Hastanın bazı basit rahatsızlıkları için olsa bile öz
tedavi uygulaması, akılcı ilaç kullanımı açısından
kullanılmaktadır.
kabul edilemez bir durumdur.
c) İlaç şirketleri ilaçları hakkında, muhataplarına bikurmalıdır.
DSÖ’nün dünya genelinde yaptığı değerlendirmeler sonucu oluşturduğu tahminlerine göre yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlıştır?
a) Sadece I
b) I, II ve III
e) İlaç üretimi ve ruhsatlandırılma sürecinde şayet
c) I ve III
bir konuda uluslararası hüküm varsa, sadece bu
d) II ve III
uluslararası hükümler çerçevesinde hareket edilir.
e) Sadece II
tabi olunmalı, bu tür faaliyetler için ulusal birim kurarak kaynak israfına gidilmemelidir.
III. Hastaların beklenenden daha azı kılavuzlara uy-
d) Akılcı ilaç kullanımı faaliyetlerinin herhangi birisinde şayet o alanda uluslararası bir birim varsa, ona
gun tedavi edilmektedir.
limsel ve objektif bilgiler sunacak bir bilim servisi
II. İlaçların yaklaşık dörtte biri akılcı olmayan şekilde
4
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
13. Aşağıdakilerden hangisi ilaç endüstrisinin akılcı
16. Aynı molar dozda içeriğe ve aynı ya da karşılaş-
ilaç kullanımına sağlayacağı katkılardan birisi de-
tırılabilir standartlara uyan şekillerde farmasötik
ğildir?
şekle sahip iki müstahzarın eşit koşullar altında
a) Etik dışı tanıtım ve promosyonel faaliyetlerden
uygulanmasının ardından biyoyararlanımlarının
ve böylece etkililik ve güvenliliklerinin benzer ol-
kaçınması
masına ne denir?
b) Halka doğrudan ilaç tanıtımında bulunması
c) Aşırı rekabetçi anlayıştan uzak durması
a) Yarılanma ömrü
d) Reçete yazdırma baskısından kaçınması
b) Biyoeşdeğerlik
e) Ürün tanıtım elemanlarının faaliyetlerinde “kota
c) Biyoyararlanım
d) Akılcı ilaç kullanımı
e) Kararlı duruma ulaşma
14. Akılcı kullanılması istenen ilaçla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Pazarda kaldığı müddetçe ilaçla ilgili bilgi birikimi
artış kaydeder.
b) Klinik öncesi araştırmalar ve klinik araştırmalar
sürecinde geliştirilir.
c) Endüstrinin tüketiciye doğrudan tanıtımını yapması daha başarılı ilaç kullanımı olanağı sağlar.
d) Patent korumasına alınır, süre bitiminde eşdeğerleriyle pazarda kalma yarışı verir.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
uygulaması”nı terk etmesi
e) Ruhsat alma, fiyatlandırma ve geri ödeme kapsamına alınma gibi kritik süreçleri yaşar.
17. I. İnandırıcı olmak
II. Basit bir dil kullanmak
III. Açık, anlaşılır yazmak
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri
“etkili yazılı
iletişim” için gereklidir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I, II ve III
e) I ve II
15. Hastaların ilaçları, klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde, kişisel gereksinimlerini karşılayacak dozlarda, yeterli zaman diliminde, kendilerine ve top-
18. Aşağıdaki şıklardan hangisinde etkili yazılı ileti-
luma en düşük maliyette almalarını gerektiren ku-
şimin gerçekleşmesinde dikkat edilmesi gereken
rallar bütünü ne olarak adlandırılır?
önemli noktalar bir arada verilmiştir?
a) Akılcı İlaç Kullanımı
a) Anlaşılır-kısa-eksiksiz-inandırıcı
b) Klinik farmakoloji
b) Uzun-anlaşılır-kısa-yoruma açık
c) Farmakoekonomi
c) Kısa-inandırıcı-anlaşılır-güncel
d) İddialı ilaç kullanımı
d) Yoruma açık-kısa-inandırıcı-güncel
e) Farmakovijilans
e) Güncel-anlaşılır-eksiksiz-inandırıcı
5
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
19. Aşağıdakilerden hangisi çatışma durumunda so-
22. Aşağıdakilerden hangisi kendini tanımanın bo-
run çözebilmek için kullanılabilecek aşamalardan
yutlarından biri değildir?
biri değildir?
a) Mekansal Boyut
a) Çatışmayı tanıma, sorunun ne olduğunu ortaya
b) Fiziksel boyut
c) Sosyal boyut
d) Felsefi boyut
e) Psikolojik boyut
koyma
b) Çözümü gözden geçirme
c) Çözümü uygulamaya koyma
d) Karşı tarafı, kendi çözüm önerimize uymaya zor-
e) Değişik çözüm yolları ortaya koyma
lama
20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı
vardır?
a) İletişimdeki savunuculuk kendini sadece sözlü iletişimde gösterir
luk kendini daha sık gösterir
c) Savunma özelliği arttıkça, iletişimdeki verim düşer
d) Bireyin güvenliği ve kendisi hakkındaki beğenisi
tehdit edildiği zaman, savunucu davranış artar
23. “İletişim sürecinde kaynağın gönderdiği mesajla-
b) Tehdit edici kişilerle kurulan iletişimde savunucu-
e) Savunucu kişi, hem bireysel hem toplumsal boyutta, başkalarına karşı yabancılaşan kişidir
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
rın hedefindeki kişi ya da kişilerdir” Burada iletişimin hangi temel öğesinden söz edilmektedir?
a) Kanal
b) Mesaj
c) Alıcı
d) Geri bildirim
e) Kaynak
21. Aşağıdaki resimde görülen kişinin beden duruşu
ilgili ile aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
24. Aşağıdakiler resmi mevzuattan hangisi doğrudan
ÜTE ile ilgili değildir?
a) İspençiyari ve Tibbi Müstahzarlar Kanunu (1262
Sayılı Kanun)
a) Kendisini rahat hissetmemektedir
b) İletişime açıktır
c) Beden dili bir mesaj vermektedir
d) Savunucu iletişim içindedir
e) Söylenenleri anlama ve hatırlama düzeyi düşük-
b) Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
c) 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve
Yayınları Hakkında Kanun (15 Şubat 2011)
d) Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hak-
e) Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehber-
kında Yönetmelik
tür
leri
6
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
25. Aşağıdakilerden hangisi teşebbüslerin benzer
28. I. 4857 sayılı İş Kanunu’nun çalışanlara yönelik hü-
davranışlarda bulunarak, rekabeti “bilinçli olarak
kümleri
kısıtlaması” durumunu açıklamaktadır?
II. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hü-
a) Uyumlu eylem
b) Anlaşma
III. Reklam mevzuatı
c) Karar
IV. Kamu Etik Yönetmeliği
d) İşbirliği
kümleri
Ürün Tanıtım Elemanı mesleğini yaparken tüm çalışanları bağlayan yasal kurallara ek olarak yuka-
e) Çapraz pazarlama
rıdaki hangi mevzuat konularında da yeterli bilgiye sahip olmalıdır?
II. Özel muayenehanede çalışan doktor
III. Üniversite hastanesinde çalışan dişhekimi
Yukarıdakilerden hangisi ilaç tanıtımı/bilgilendirme faaliyetleri açısından kamu görevlisi olarak
değerlendirilmelidir?
a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) Yalnız III
d) I ve II
e) Yalnız II
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
26. I. Eczacı
a) I ve II
b) I ve III
c) I, II, III ve IV
d) II, III ve IV
e) I, II ve III
29. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çıkar çatışması kavramının tanımının, rüşvet tanımından daha geniş kapsamlıdır.
b) Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahip değildir.
c) Rüşvet tanımı için “menfaat sağlama” gerekir.
d) Çıkar çatışması algısının oluşması için bir menfaat sağlanması gerekli değildir.
e) Çıkar çatışmasının oluşması için karşı tarafın
kamu görevlisi olması koşulu aranmaz.
27. I. Bilimsel içerik taşıyan malzemeler dağıtılabilir.
II. Sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları
ürünleri dağıtılamaz.
III. Azaltılmış ürün numunesi dağıtımında da bir kısıt-
30. Aşağıdaki tabloda “Etik dışı davranış” ve “Etik il-
lama yoktur.
keler” eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Kamu Etik Yönetmeliği veya Tanıtım Yönetmeliğine göre Sağlık Mesleği Mensuplarına ilaç firmala-
rı tarafından dağıtılacak tanıtım malzemeleriyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I ve II
e) I, II ve III
7
a)
Ayrıcılık
Halka hizmet bilinci
b)
Hakaret ve küfür
Hizmet
uyma
c)
Bedensel ve cin- Hediye alma ve menfaat
sel taciz
sağlama yasağı
d)
Dedikodu
e)
Kamu malları ve Yetkili makamlara bildikaynaklarının kul- rim
lanımı
standartlarına
Çıkar çatışmasından kaçınma
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
31. “İnsanların hasta olmasını önleyecek bir takım
34. Fetus nedir?
tedbirlerle, tehlike meydana gelmeden tehlikeye
karşı mücadele” ifadesi aşağıdakileden hangisi-
canlı.
ni tarif eder?
a) Tedavi
b) Hastalık
c) Koruyucu sağlık hizmetleri
d) Birinci basamak sağlık hizmetleri
e) İkinci basamak sağlık hizmetleri
a) Anne rahminde gelişmekte olan fetal evredeki
b) Embriyonun gelişim sürecinde sekizinci haftanın
sonuna kadar olan evre.
c) Overlerden üretilen dişi cinsiyet veya seks hücresi.
d) Testislerde üretilen erkek cinsiyet veya seks hüc-
e) Döllenme tamamlandığında, oosit ve spermin bir-
resi.
32. Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışlar arasında yer almaz ?
a) Yetkili makamlara bildirim
b) Rüşvet
c) İş ilişkilerine politika karıştırma
d) Ayırımcılık
e) Yolsuzluk
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
leşmesi sonucu oluşan yapı.
35. Kemik ve dişlerin normal gelişiminde ve gastrointestinal kanaldan kalsiyum ve fosforun emilmesinde rol oynayan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
a) A vitamini
b) C vitamini
c) E vitamini
d) D vitamini
e) B12 vitamini
36. Antasit ilaçlar ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Dispepsi, mide yanması ve gastrik ülserde kullanılır.
33. Aşağıdakilerden hangisi Alma Ata kongresinde
de alınan ve 21. Yüzyılda Dünya Sağlık Örgütü-
etki gösterirler ve mide pH’ını yükseltirler.
nün hedefleri arasında yer alır?
a) Sağlık ve hastalık
b) Sağlıkta dönüşüm
c) Sağlıklı yaşam
d) Herkes için sağlık
e) Uzun ömür
b) Midede üretilen hidroklorik asidi nötralize ederek
c) Diğer ilaçlar ile etkileşebileceklerinden genellikle
diğer ilaçlar ile birlikte alınmamalıdırlar.
d) Alüminyum tuzlarında en sık karşılaşılan yan etki
konstipasyondur.
e) Antasit ilaçların etkileri geç başlar ancak etki süreleri uzundur.
8
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
37. Aşağıdakilerden hangisi kanın pıhtılaşmasını
41. Aşağıdakilerden hangisi sempatomimetik etkili
sağlayan maddelerden biri değildir?
bir ilaç değildir?
a) Tromboplastin
a) Noradrenalin
b) Asetilkolin
b) Doku plazminojen aktivatörü
c) Fenilefrin
d) Adrenalin
c) Trombin
d) Fibrin
e) Protrombin
e) Dopamin
38. Aşağıdakilerden hangisi uzun etki süreli bir projestindir ve uzun süreli kontrasepsiyon sağlanması amacıyla enjeksiyon yoluyla kullanılır?
a) Estriol
b) Estron
c) Estradiol
d) Depo-medroksiprojesteron asetat
e) Testosteron
42. Diüretik ilaçlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadeler-
39. Oral yoldan uzun süreli antikoagülan tedavi için
en sık kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aspirin
b) Nifredipin
c) Heparin
d) Meperidin
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
den hangisi yanlıştır?
a) Diüretikler etkilerini böbrekte farklı yerlerde gösterirler.
b) Kıvrım diüretikleri, diüretik etkileri en yüksek ilaç
grubunu oluşturur ve yüksek tavanlı diüretik adını
alırlar.
c) Mannitol en sık kullanılan ozmotik diüretiktir.
d) Potasyum tutucu diüretiklerin en beklenen yan etkileri hipokalemidir.
e) Potasyum tutucu diüretikler distal tübül ve toplayıcı kanallarda sodyum reabsorpsiyonunu engelleyerek etki gösterirler.
e) Varfarin
40. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi hipertansiyo43. Aşağıdakilerden hangisi depresyon tedavisinde
na karşı kullanılmaz?
kullanılan dört temel ilaç grubundan biri değildir?
a) Diüretikler
b) Beta-blokörler
a) Trisiklik antidepresanlar (TSA’lar)
c) Kalp glikozitleri
b) Benzodiazepin türevleri
d) Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitör-
c) Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’lar)
d) Atipik antidepresanlar
e) Selektif serotonin reuptake inhibitörleri (SSRI’lar)
leri
e) Kalsiyum kanal blokörleri
9
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
44. Aşağıdakilerden hangisi şizofreniyi tamamen iyi-
48. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezik bir ilacın
veriliş yollarından biridir?
leştirir?
a) Hiçbiri
b) Klorpromazin
c) Valproik asit
d) Klozapin
b) Rektal
c) Topikal (cilt üstü)
d) Oral
e) İnhalasyon
e) Lityum
a) Göz mukozası üzerine (oftalmik)
45. Aşağıdakilerden hangisi sedece uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç değildir?
49. Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepinlerin endikasyonlarından biri değildir?
a) Zopiklon
b) Lorazepam
a) Ağız kuruluğu
c) Zaleplon
b) Fobi
d) Zolpidem
c) Epilepsi
e) Eszopiklon
d) Uykusuzluk
e) Anksiyete
46. Aşağıdakilerden hangisi sedatif-hipnotik ilaç
gruplarından biri değildir?
a) Barbitüratlar
b) Benzodiazepinler
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
50. Aşağıdakilerden hangisi ilaç etkisini değiştiren
faktörlerden biri değildir?
a) Vücut ağırlığı
b) Hastada mevcut hastalıklar
c) Benzodiazepin benzeri ilaçlar
d) Amfetaminler
c) Yaş
e) H1-antihistaminikler
d) Cinsiyet
e) İlacın ambalajı
47. Aşağıdakilerden hangisi hem anksiyolitik hem de
antikonvülzan olarak kullanılan benzodiazepin
51. İlaç endüstrisinde GMP neyi ifade etmek için kul-
grubu bir ilaçtır?
lanılır?
a) Klordiazepoksit
a) İyi Laboratuvar Uygulamaları
b) Alprazolam
b) İyi Üretim Uygulamaları
c) Midazolam
c) İyi Dağıtım Uygulamaları
d) Diazepam
d) İyi Klinik Uygulamaları
e) Triazolam
e) İyi Tanıtım Uygulamaları
10
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
52. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi bazı peynir türleri ile
55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
birlikte hipertansif krize neden olabilir?
a) Antibiyotikler (tetrasiklinler)
b) Ağrı kesici ilaçlar (ibuprofen)
c) Ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar (omeprazol)
d) Antidepresanlar (monoaminoksidaz inhibitörleri)
e) İdrar söktürücü ilaçlar (furosemid)
a) Farmakovijilans çalışmalarında paydaşlar arasındaki iletişim sorunu bulunmamaktadır.
b) İlaç kaynaklı zararların önlenmesi farmakovijilans
hedefleri arasındadır.
c) Farmakovijilans çalışmalarında iletişim oldukça
d) İlaç güvenliği ile ilgili konuların izlenmesi, değer-
önemli bir konudur.
lendirilmesi ve iletişimi bir halk sağlığı etkinliğidir.
e) İletişim organları, ilacın advers etkisiyle ilgili gerçekçi yaklaşımlarda bulunmalıdır.
lamına da gelen ve ilacın uygulama bölgesinden
kan akımına doğru olan hareketini ifade eden terimdir?
a) Metabolizma
b) Dağılım
c) Absorpsiyon
d) Eliminasyon
e) Klirens
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
53. Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda emilim an-
56.İTS (İlaç Takip Sistemi)’nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlaçların piyasadan geri çekilmesi veya toplatılmasının gerektiği durumlarda hızla harekete geçilebilmesi
b) Akılcı ilaç kullanımının sağlanması
c) Piyasa kontrolü için ilaçlar hakkında veri sağlanması
d) Hasta güvenliğinin sağlanması
e) Spontan bildirimlerin artırılması
54. I. İdari otoriteye sundukları periyodik güvenlik güncelleme raporları
II. Sponsorluğunu yaptıkları ruhsatlandırma sonrası
güvenlik çalışmaları
III. Kendilerine bildirilen advers etkilerin değerlendirilmesi
57. Ortak özelliğe sahip bireylerin oluşturduğu grup
İlaç firmalarının farmakovijilans etkinliklerine ka-
ile yapılan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
tılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yalnız I
a) Vaka - Kontrol Çalışması
b) I, II ve III
b) Faz IV Çalışması
c) Yalnız III
c) Preklinik Çalışma
d) I ve II
d) Kohort Çalışması
e) Yalnız II
e) Klinik Çalışma
11
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
58. I. İlacın ruhsat koşullarında yapılan çalışmalardır.
61. I. Endikasyon dışı kullanım
II. Akut ve kronik zehirlenme vakaları
III. Aşırı doz ilaç kullanımı
II. Uygun endikasyonlardaki hastalarda kullanım koşullarında yapılan çalışmalardır.
III. Hekim tarafından reçetelenerek kullanılması sıra-
sında genellikle güvenlik, yararlılık ve optimal kul-
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri farmakovijilansın etkinlikleri arasındadır?
lanım koşulları açısından izlenmesine yönelik ça-
a) I, II ve III
lışmalardır.
b) Yalnız II
IV. Pazarlama sonrası gözetim çalışmalarıdır.
c) Yalnız III
Faz IV çalışmaları ile ilgili olarak hangisi yanlış-
d) I ve II
tır?
e) Yalnız I
a) Yalnız I
b) Hepsi doğrudur
c) Yalnız III
d) Yalnız IV
e) Yalnız II
59. Aşağıdakilerden hangisi deney hayvanlarında
gerçekleştirilen preklinik çalışmalarla ilgili olarak
yanlıştır?
a) Karsinojenisite, mutajenisite ve teratojenisite bu
çalışmalarla belirlenemez.
b) İnsanlardaki ilaç metabolizmasının farklı olması
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
sonucu deney hayvanlarında farklı toksik meta-
bolitler oluşabilir.
62. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
arasında neden-sonuç ilişkisinin kurulmasına da-
c) Bazı advers etkiler insanlara özgü olduğu için de-
yanır ve ortaya çıkan cevabın zararlı olması gere-
ney hayvanlarında gözlenmez.
d) İnsanlar için kestirim gücü sınırlıdır.
e) Bu çalışmaların süresinin kısıtlıdır.
a) Advers ilaç reaksiyonu; ilaçla istenmeyen cevap
kir
b) Advers olay; ilaç kullanılmasının hemen ardından
ortaya çıkan istenmeyen bir durumdur. İlaç ile cevap arasında nedensellik bulunmak zorunda değildir.
c) Ciddi advers reaksiyon; Ölüm, hayati tehlike veya
hastanede kalma süresinin uzaması, kalıcı ya da
belirgin sakatlık gibi kusurlara neden olan advers
60. Aşağıdaki belirtilerden hangisi “Ciddi Advers
etkilerdir.
Reaksiyonlar”a örnektir?
a) Şiddetli baş ağrısı
b) Konstipasyon
c) Anafilaksi
d) Sedatif etki
e) Kulak çınlaması
d) Beklenmeyen advers etki; niteliği ya da şiddeti ve
sonlanımı kısa ürün bilgisiyle uyumlu olan ancak
ilacın farmakolojik özelliklerinden beklenmeyen
advers etkidir.
e) Toksik etki; aşırı miktarda alınan bileşiğin (ilaç dahil) advers etkisidir
12
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
63. I. Bütün ilaçlar advers etki oluşturma potansiyeline
66. I. İlaç şirketlerinin bakanlığın var olan projelerine
sahiptir.
destek olabilmesi mümkündür, ancak bu tanıtım
materyallerinde sadece ilaç firmasının adı yer ala-
II. İlaçlar piyasaya çıkmadan önce yeteri kadar test-
bilmekte, ilaç ismi kesinlikle yer alamamaktadır.
lerden geçirilirse tüm riskler ortadan kaldırılabilir.
III. İlaçlardan yararla birlikte zarar da görülebilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğru-
kında Yönetmelik, son tüketici olan halka tanıtım
ve reklam yapılmaması konusunda çok hassastır.
dur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve IIII
e) I ve III
II. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hak-
III. İlaç reklamları konusunda RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) ve T.C. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nın Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Reklam Kurulu da yanıltıcı,
aldatıcı reklamlar konusunda korumak üzere görev yapmaktadır.
Yukarıdaki ilaç reklamı kısıtlamaları ile ilgili veri-
64. İlaç kullanımı bırakıldıktan sonra ortaya çıkan rebound reaksiyonları hangi tip advers etkiye dahil
edilmelidir?
a) B Tipi Advers Etki
b) C Tipi Advers Etki
c) E Tipi Advers Etki
d) D Tipi Advers Etki
e) F Tipi Advers Etki
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
len seçeneklerden hangisi/hangileri doğrudur?
a. I, II ve III
b. Yalnız II
c. Yalnız I
d. I ve II
e. II ve III
67. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanıltıcı tanıtım
kapsamına girmez?
a) İlaçları, kanıtlanmamış tedavi edici etkiye ve diğer
biyolojik özelliklere sahip gibi göstermek.
b) Birbiriyle ilgili, kanıtlanmış ve anlamlı özellikler
karşılaştırılıyorsa iki etken madde/molekül arasında karşılaştırma yapmak.
c) Yeterli bir örneklem büyüklüğüne ve ayrıntılı bir incelemeye dayanmayan, bilimsel sağlamlığı yeter-
65. Aşağıdaki tanımlardan hangisi “ilaçların oluştu-
siz bir çalışma ile kesin hükümlerde bulunmak.
rabilecekleri zararlara karşı hazır olmak” anlamına gelir?
d) İlacın üreticisine ve firmada çalışan kişilere ait
yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler vermek.
a) vijilans
b) farmakon
c) yan etki
nuç alınabileceği veya normal ya da uzun süre-
d) farmakovijilans
li kullanımında hiçbir zararlı etkinin doğmayacağı
e) zararlı etki
e) İlacın kullanımıyla tedaviden mutlaka kesin bir so-
izlenimlerini yaratmak.
13
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
68. Bedelsiz numunelerle ilgili verilen bilgilerden
70. “İlaç reklamı” konusunda aşağıdakilerden hangi-
hangisi yanlıştır?
si doğrudur?
a) Bedelsiz numuneler; ilaç şirketi tarafından hekim-
ler, diş hekimleri ve eczacılar için hazırlanmış,
ilaçların tıbbi dergiler dahil hiçbir yerde reklamı
içinde normal ambalaj formuna göre azaltılmış
yapılamaz
adette ilaç bulunan örneklerdir.
b) Yönetmeliğe göre, kongre standlarında reçeteli
rak yapılabilmektedir.
c) TİSD (Türkiye İlaç Sanayi Derneği) Tıbbi İlaç Ta-
c) ABD ve Yeni Zelanda dışındaki gelişmiş ülkelerde
nıtım İlkeleri Kılavuzu’na göre, her numune Türki-
ilaç reklamı yasaktır. Yeni Zelanda’da da ilaç rek-
ye pazarındaki en küçük sunumundan daha kü-
lamlarının yasaklanmasına yönelik çalışmalar ya-
çük olacaktır.
pılmaktadır..
d) Psikotrop ve narkotik maddeleri içeren ürünlerin
numuneleri dağıtılamaz ve verilemez.
b) Ülkemizde reçetesiz satışına izin verilen ilaçların
reklâm ve tanıtımları son kullanıcılara yönelik ola-
ürün numunesi dağıtılamaz.
a) Ülkemizde reçetesiz satılmasına izin verilmeyen
d) Ülkemizde reçeteli olarak tabir edilen ilaçların
reklâm ve tanıtımları ilaçların son kullanıcıları
olan tüketicilere değil, hekim ve eczanelere yapıl-
e) Yönetmeliğe göre, tanıtım numuneleri klinik araş-
maktadır.
tırmalarda araştırma ürünü olarak kullanılabilir.
e) Ülkemizde OTC grup ilaçlara ek olarak; gıda tak-
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
viyelerinin piyasaya çıktıktan sonra reklamı yapılabilmektedir.
71. I. Orijinal ilaçla aynı etken maddeyi içermelidir.
II. Orijinal ilaçlarla aynı formülasyonda olmalıdır.
III. Orijinal ilaçlardan farklı bir farmasötik şekli olabilir.
Jenerik ilaçların özellikleri yukarıdakilerden hangisinde/hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
a) Yalnız I
b) I, II ve III
c) Yalnız II
d) I ve III
e) I ve II
69. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yönetmelikteki
“Tanıtım” kapsamında yer almaz?
a) Ürün tanıtım elemanlarının aktiviteleri
b) Tıbbi ve mesleki kitap ve dergilere verilecek ilan-
72. Türkiye’de 2012 yılında değer bazında en çok harcama yapılan ilaç grubu hangisidir?
lar
a) Romatizma ilaçları
etkinlikler ile yapılacak faaliyetler
b) Kalp-damar ilaçları
d) Doğrudan halka dağıtılan numuneler
c) Onkoloji ilaçları
e) Doğrudan postalama, basın veya diğer iletişim
d) Sinir sistemi ilaçları
e) Antibiyotikler
c) Bilimsel/eğitsel aktiviteler, toplantılar ve benzeri
araçları yoluyla yapılacak duyurular
14
Diğer sayfaya geçiniz
ÜRÜN TANITIM ELEMANI YETERLİLİK ANA SINAVI - 28 HAZİRAN 2014
73. Bilimsel araştırma makalelerinde gerekmedikçe
77. Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak sağlık
hizmeti sunan bir birim değildir?
yazılmayan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yöntem
a) Verem Savaş Dispanseri
b) Teşekkür
b) Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Merkezi
c) Bulgular
c) Aile Sağlığı Merkezi
d) Özet
d) Toplum Sağlığı Merkezi
e) Tartışma
e) Diyaliz Merkezi
78. Doğumun sağlıklı koşullarda olup olmadığını
74. Aşağıdakilerden
hangisi
soğuk
zincir
gösteren en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangi-
araç-
sidir?
gereçlerinden birisi değildir?
a) Aşılar
a) Perinatal ölüm hızı
b) Aşı taşıma kabı
b) Postneonatal ölüm hızı
c) Buz aküsü
c) Ana ölüm hızı
d) Neonatal bebek ölüm hızı
e) Bebek ölüm hızı
d) Su şişeleri
e) İzlem kartı
75. Epidemiyolojinin stratejisi aşağıdakilerden hangisi ile başlar?
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
79. Aşağıdakilerden hangisi Toplum Sağlığı Merkezlerinin görevlerinden birisi değildir?
a) Hipotez kurma
b) Amacı belirleme
a) Okul aşılarını yapar.
c) Öykü alma
b) Poliklinik hizmeti verir.
d) Gözlem
c) Salgın kontrol önlemleri alır.
e) Olayı tanımlama
d) Aile Sağlığı Merkezlerini denetler.
e) Dispanserlerin koordinasyonunu sağlar.
76. Aşağıdaki nedensel ilişkilerden hangisinde ilişki
80. Aşağıdakilerden hangisi bir “orantı”dır?
dolaylıdır?
a) Virüs - enfeksiyon hastalığı
a) A köyünde bir günde hastalananlar
b) Bozuk süt- ishal
b) Bir yılda 1000 kişiye düşen doğumlar
c) Tuz tüketimi - böbrek hastalığı
c) Tüm ilaçlar içinde antibiyotikler
d) Sıcaklık - terleme
d) Vitaminlere göre ağrı kesici tüketimi
e) Alerjen madde - kaşıntı
e) Kızamık aşısına göre tetanoz aşısı
15
Diğer sayfaya geçiniz
SINAV SÜRESİNCE UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince size bildirilen kurallara ve sınav gözetmenlerinin uyarılarına uymak zorundasınız.
2. “Sınav başladı” uyarısından sonra, kursiyerlerin kendi aralarında veya gözetmenlerle konuşması yasaktır.
3. Sınav başladıktan sonra, kursiyerlerin her türlü alış verişi (kalem, silgi, kalemtıraş vb) yasaktır.
4. Sınav evraklarının tamamını teslim etmeyen kursiyerler hakkında kopya işlemi uygulanacaktır.
“Bu sınav kitapçığının her türlü hakları YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ’ne aittir. Üniversitenin yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması tamamının veya bir kısmının alıkonulması yasaktır. Aksine
davrananlar sınavın hazırlanması ve uygulanması ile ilgili tüm masrafları yasal faizleri ile birlikte ödemeyi peşinen
kabullenmiş sayılırlar.”
Download