kırşehir`i hayvancılıkla dünyaya açıyoruz

advertisement
KIRŞEHİR’İ HAYVANCILIKLA DÜNYAYA
AÇIYORUZ
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.9.2016
Sayfa : 2
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’nın Mesajı
Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) amacıyla
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odamız ve Kırşehir Ticaret Borsamız ile birlikte yürüttüğümüz
‘Kırşehir’i Hayvancılıkla Dünya’ya Açıyoruz Projesi’ çalışmalarına 2016 yılının Ocak ayında
başlamıştık. Bildiğiniz gibi; Kırşehir, son yıllarda besicilik sektöründe çok ciddi bir ilerleme
kaydetti. Öyle ki; şu an Türkiye’nin birçok yerinde, et satışı yapılan yerlerde ‘’Kırşehir eti’’
önemli bir marka işlevi görmektedir. Bu projemizle, eti marka haline gelmiş olan ilimizi
hayvancılık sektöründe de marka haline getirmeyi amaçlıyoruz.
Ülkemiz, şu an et ihtiyacı meselesinde maalesef ki tam olarak kendi kendine yeten bir ülke
değil. Özellikle Avrupa ülkelerinden, dana ithal ediyor, besleyip satıyoruz ama 6 ay sonra
ithal edilen o dana yok oluyor. Biz bunun tam da tersini yapabilmek için bu projeyi hazırlamış
bulunmaktayız. Kırşehir’de hayvancılık seköründe faaliyet gösteren firmalarımızı, dünyada
hayvancılık faaliyetinin nasıl yürütüldüğüne dair; daha az masrafla, daha az yemle ve daha az
tasarrufla, hayvancılığın nasıl yapıldığına dair konuları yerinde gözlemleyerek, fikirler
geliştirmeyi ve bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz. Türkiye, artık et ihtiyacını kendi kendine
karşılayan ve Dünya’ya ihraç eden ülke konumuna gelmelidir.
Kırşehir’deki besicilik sektörü için atılım niteliğindeki bu Projenin; Proje hazırlık, proje
yazımı ve proje uygulama süreçlerinde emeği geçen personellerimiz Dış Ticaret ve Projeler
Uzmanı İpek Koçyiğit, Ticaret Sicil Müdür V. V. Cem Şahin, Tahsilat ve Lojistik Memuru
Atilla Şenyüz ve Genel Sekreter V. Pınar Demir’e, proje ortağımız Kırşehir Ticaret Borsası
Genel Sekreteri Battal Çelik’e, proje danışmanlarımız Sn.Müjgan Çetin ve BİTAV Genel
Sekreteri Sn. Reşat Kadaifçiler’e, ihtiyaç analizi çalışmaları esnasında bizi
misafirperverlikleri ile onurlandıran firmalarımız Kurt Tavukçuluk, Akçay Gıda, Çöl Besi
Çiftliği, İhsan Altuntaş ve Oğulları, Emek Besi, Fırat Besi, Dalgalı Kardeşler, Tan İnşaat ve
Hayvancılık, Süleyman Aydın İnşaat ve Hayvancılık, Anadolu Erk, Eray Tarım, Mustafa Tan
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 3
Hayvancılık’a, gerek paydaş ziyaretlerinde gerek düzenlediğimiz strateji çalıştayında değerli
görüşleri ile bu raporun hazırlanmasına katkıda bulunan paydaşlarımız Ahiler Kalkınma
Ajansı Yatırım Destek Ofisi uzmanlarına, Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
yetkililerine, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
Birliği’ne, Özbağ, Mucur ve Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifleri’ne, Ahi Evran Üniversitesi
Zootekni Bölümü’ne ve Ziraat Fakültesi’ne teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla…
Selahattin EKİCİOĞLU
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 4
Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı’nın Mesajı
Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hazırladığımız URGE projesinde süreç bugün itibari ile
başladı. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kırşehir Ticaret Borsası olarak; Ekonomi
Bakanlığı’nın desteklediği bu proje Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Programı (UR-GE)
kapsamında hayvancılık sektörünün ilimizde gelişmesine çok büyük katkısı olacağı
muhakkaktır. Malum olduğu üzere ilimiz hayvancılık alanında son yıllarda önemli mesafeler
kat etti.Sadece son üç yılda ilimizde büyük baş hayvancılık 100’de 300 arttı. Öte yandan yurt
dışında canlı hayvan alımını azaltacak olan ve bu proje sonucunda ülkemizden başka ülkelere
hayvan ihraç ediyor duruma geçmemiz en önemli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. 2016
yılı ilk çeyreğinde Ülkemize yurt dışından gelen canlı hayvan sayısının % de 30’u Kırşehir’e
gelmiş olup buda ilimizde hayvancılığının ne denli gelişmiş olduğunun bir göstergesi
olmaktadır.
Bu proje kapsamında yapılan çalışma sadece ilimiz ekonomisine değil ülke ekonomisine de
katkı sağlayacaktır. Bizler Ticaret Borsası olarak hayvancılık konusunda ilimizde bu sektöre
her konuda yardımcı olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz.
Ticaret Borsası olarak ilimizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayış içerisinde
olduk olmaya devam edeceğiz. Bu nedenledir ki; hiçbir başarı tesadüf değildir, aksine bütün
başarılar, mükemmel bir hesaplama ve planlamanın sonucudur. Kurumların başarılı bir
değişim ve dönüşüm gerçekleştirebilmeleri için iyi bir stratejik planlama ve yönetim
sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Hizmetlerimizdeki kaliteyi artırmak, Bölgemizin ve
Ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilecek her türlü girişimde yer almak arzusu ile
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda bu projenin hayata geçmesinde katkısı olan
Borsamıza, Ticaret Odamıza ve çalışan tüm ekibe teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin
ilimiz ve Ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Neşet YAVUZ
Kırşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 5
İÇİNDEKİLER
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’nın Mesajı ............................................................... 2
Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı’nın Mesajı ............................................................................. 4
Yönetici Özeti ............................................................................................................................ 7
Kısaltma ve Tanımlar ................................................................................................................. 9
Tablolar .................................................................................................................................... 10
Şekiller ..................................................................................................................................... 11
1.
Projeye Genel Bakış: ......................................................................................................... 12
2.
Sektörel Makro Analiz: ..................................................................................................... 15
2.1
Sektöre Genel Bakış .................................................................................................. 15
2.2
Sektörün Küresel Ölçekte Durumu............................................................................ 16
2.3
Küresel Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar ........................................ 24
2.4
Küresel Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar .......................................................... 24
2.5
Sektörün Rekabet Yapısı ........................................................................................... 26
Ulusal Ölçekte Analiz: ...................................................................................................... 28
3.
3.1
Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış ................................................................. 28
3.2
Sektörün Ulusal Ölçekte Durumu.............................................................................. 31
3.3
Ulusal Ölçekte Faaliyet Gösteren Kuruluşlar ve Dernekler, ..................................... 35
3.4
Ulusal Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar ............................................................ 39
Yerel /Bölgesel / Küme Analizi: ....................................................................................... 43
4.
4.1
Sektörün Bölgedeki Gelişimine Genel Bakış ............................................................ 43
4.2
Bölgenin Rekabet Avantajları ................................................................................... 49
4.3
Sektörün Bölgedeki İhracat ve İthalat Yapısı ............................................................ 52
4.4
Bölgede Sektördeki Kilit Oyuncular: ........................................................................ 54
4.5
Bölgede Sektörü Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar ................................................ 54
4.6
Küme Haritası ............................................................................................................ 70
4.7
Sektörün Rekabet Yapısı ........................................................................................... 73
4.8
Sektörel SWOT Analizi ............................................................................................. 76
5.
Firma Analizi: ................................................................................................................... 78
6.
Pazar Analizi: .................................................................................................................... 85
7.
Kıyaslama Çalışması ......................................................................................................... 87
8.
UR-GE Projesi Stratejisi ve Firmalar için Yol Haritası: ................................................... 87
9.
Performans Kriterlerinin Belirlenmesi .............................................................................. 89
10.
Sonuç ve Değerlendirmeler ........................................................................................... 89
11.
Proje Faaliyet Çizelgesi ve Tahmini Bütçesi ................................................................ 92
12.
Ekler: ............................................................................................................................. 94
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 6
12.1 EK-1 : KIRŞEHİR HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ANKET SONUÇLARI .............. 94
12.2 EK-2: ÇALIŞTAY RAPORU ................................................................................. 120
REFERANSLAR VE KAYNAKLAR ................................................................................... 122
13. Resimler ........................................................................................................................... 125
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 7
Yönetici Özeti
Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun geçmişte var olan, bugün yaşanan ve gelecekte de
hissedilecek önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve dengeli beslenme
gelmektedir. İnsan beslenmesinde en değerli ürün grubunu hayvansal kökenli ürünler (et, süt,
yumurta, bal ve bunların ürünleri) oluşturmaktadır. İnsanların yeterli ve dengeli
beslenmesinde önemli rolü bulunan hayvancılık sektörü; ulusal geliri ve istihdamı artırmak,
et, süt, tekstil, deri, kozmetik ve ilaç sanayi dallarına hammadde sağlamak, dengeli
kalkınmaya katkıda bulunmak ve ihracat yoluyla döviz gelirlerini artırmak gibi önemli
ekonomik ve sosyal fonksiyonlara sahiptir.
Hayvancılık sektörü, gelişmişlik durumu ne olursa olsun, tüm ülkeler için büyük önem arz
etmektedir. Nitekim gelişmiş ülkeler, geri kalmış olan ülkelere teknoloji, damızlık materyal,
canlı hayvan, tohumluk ve işlenmiş ürünler gibi tarımsal üretim maddelerini pazarlayarak
büyük bir gelir sağlamakta ve bu şekilde, özellikle tarımsal ürün ticareti yaptıkları ülkeler
üzerindeki etkinliklerini artırmaktadırlar. Hayvancılık bugün, gelişmiş ülkelerde bir endüstri
haline gelmiş, ekonominin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum, tarımın ve dolayısıyla
hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya
koymaktadır.
Ülkemizde, TR71 Bölgesinde (Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale) besi
hayvancılığının yaygın olduğu Kırşehir en fazla canlı hayvan ithalatı gerçekleştiren ildir.
Kırşehir’i, Aksaray ve Niğde illeri izlemektedir. 2013 Ocak-Temmuz toplam canlı hayvan
ithalatı 8.356.333 $’dır. (Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası, 2015) Türkiye ve dolayısıyla
bölgemiz canlı hayvan ithal etmekte yeterli sayıda sığır ve düveye sahip olmasına rağmen
ihracat yapamamaktadır. Türkiye canlı hayvan ve et ithalatının fazlalığı cari açığımız için
büyük bir sorundur. Türkiye’de son yıllarda et fiyatlarına artışı engellemek için canlı hayvan
ve et ithalatının açılmasıyla bu fasılda ithalatlar artmıştır.
Bu sebeplerle yola çıkan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası; Ekonomi Bakanlığına Kırşehir
ilinde ve ilçelerinde canlı hayvan yetiştiriciliğinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine
olanak sağlayarak, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) önderliğinde Kırşehir Ticaret
Borsası (KTB) işbirliğinde faaliyet gösteren 10 büyükbaş hayvan işletmesinin katılımı ile
KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ isimli projeyi başlatılmıştır.
Proje kapsamında, Temmuz-Eylül 2016 süresince, katılımcı fimalar ve paydaşlar ile
derinlemesine görüşmeler yapılmış, veri ve bilgiler analiz edilmiş, hayvancılık sektörünün
diğer aktörleri ile anketler yapılmış, çalıştay gerçekleştirilmiş, yurtdışı ziyaret yapılacak ve
alım heyeti getirtilecek ülkeler analiz edilmiştir. Canlı hayvan yetiştiriciliği işletmelerinin,
hem KIRŞEHİR’de hem de uluslararası pazarlarda benzer büyüklükteki işletmelerle
kendilerini kıyaslayarak güçlü yönlerini, gelişmeye açık alanlarını öğrenerek gelişmeleri için,
hem de küme sayesinde ortak hareket etmeyi öğrenerek ve kümeden aldıkları güçle
uluslararası pazarlara açılmalarına olanak sağlayacak şekilde startejik plan hazırlanmıştır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 8
Projeye katılan 10 firma ile ve 8 paydaş ile yapılan toplamda, 38 kişi ve kuruluşla
derinlemesine görüşme, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren 42 firma ile yapılan anket ve
çalıştaya katılan 27 katılımcının görüşleri ile aşağıdaki konularda eğitim ve danışmanlık
alınmasına, yurtdışı ülke ziyaretlerine katınılmasına, alım heyetlerinin ağırlanarak ihracat
potansiyellerinin geliştirilmesine karar verilmiştir.
Vizyonumuz: Rekabet gücümüzü arttıracak şekilde, üretim-yönetim kapasitemizi
geliştirerek, kendi dış ticaret işlemlerimizi aracısız gerçekleştirmek’ olarak
belirlenmiştir.
URGE Projesi süresince gerçekleştirilecek faaliyetler için ölçülebilir yapılan çalıştay sonunda
aşağıdaki gibi hedefler belirlenmiştir.
Firma
bazında :
Proje
bazında :
Kapasite gelişimi ve kıyaslama amacıyla ülke ziyareti
Alım heyetlerinin işletme ziyareti sayısı
Firma üretim kapasitesinde artış
Projeye katılan firmaların yarattığı toplam ciro artış
İhracat yapabilme kapasitesi ve tutarı (USD)
İhracat yapılan ülke yaratmak
Toplam alım heyeti sayısı
Üretim kapasitesinde artış
En az 2
En az 2
%10
En az %5
En az 2 firma ve
toplamda 100.000 USD
En az 2
10 heyet
En az %5
Projemiz kapsamında, ihracat yol haritası, hedef ülkeler, atılması gereken adımlar, eğitim ve
danışmanlık kalemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 İlk 3 ayda katılımcı 10 firma ve 8 paydaşlarımız ile yapılacak derinlemesine görüşme,
diğer firmalarla anket çalışmaları, hedef ülke analizleri ve strateji belirleme çalıştayını
içeren mevcut durum değerlendirme çalışmaları tamamlanacaktır.
 Sonraki aylarda kümenin web sayfası hazırlanacaktır.
 Sonraki 3 ayda toplam 39 saat eğitim verilecek
 2017 yılında isteyen 2 firmaya 10 gün süreyle danışmanlık verilecek
 2017 yılında 10 ülkeye yurtdışı seyehatleri
o İthalat ve kıyaslama için ülkeler: Avrupa kıtası: Fransa, Hollanda, Almanya,
Amerika Kıtası: ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay
o İhracat için ülkeler: Ortadoğu: İran, Lübnan, Endonozya
 2018 yılında 7 ülkeden alım heyetlerini ağırlanacaktır. Asya : Rusya, Azerbeycan,
Gürcistan, Kazakistan, Ortadoğu: Katar, İsrail, BAE
UR-GE Projesi adımlarımız, faaliyet bazında zamansal planlaması yapılmış ve tahmini
bütçesi hazırlanmıştır. Toplam 1.543.350 USD tutarındaki faaliyetler 2016-2018 yılları
arasında 3 yıl boyunca devam edecektir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 9
Kısaltma ve Tanımlar
Amerika Birleşik devletleri :
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Örgütü:
Avrupa Birliği:
AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı :
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım örgütü:
Dünya Ticaret Örgütü- World Trade organization:
Dünya Bankası:
Ekonomi Bakanlığı :
Et ve Balık Kurumu:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı :
Hayvancılık Genel Müdürlüğü :
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası :
Kırşehir Ticaret Borsası :
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği :
Türkiye İstatistik Kurumu
Ortak talım Politikası
Organize Hayvancılık Bölgesi:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü :
Toprak Mahsulleri Ofisi :
Türkiye İhracatçılar Meclisi:
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
ABD
USDA
AB
IPARD
FAO
DTÖ -WTO
WB
EB
EBK
GTHB
HAYGEM
KTSO
KTB
TOBB
TUİK
OTP
OHB
TİGEM
TMO
TİM
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 10
Tablolar
Tablo 1: Dünya hayvan varlığı (bin baş) ............................................................................................................... 16
Tablo 2: Dünya Ülkeler Bazında Büyükbaş Hayvan Üretimi ............................................................................... 18
Tablo 3: 2010-2016 ABD Toplam İthalat ............................................................................................................. 19
Tablo 4: 2010-2016 Toplam İthalat ...................................................................................................................... 19
Tablo 5: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD) ............................................... 22
Tablo 6: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı (000 USD) .................................................................. 22
Tablo 7: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000 USD) ....................................................................... 22
Tablo 8: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı (000 USD) ...................................................................... 23
Tablo 9: 2013 Yılı İtibariyle Türkiye Sığır Varlığında Genotiplerin ve Bölgelerin Payları (%)........................... 28
Tablo 10: Türkiye son 15 yıl Damızlık Sığır İthalat İhracat rakamları ................................................................. 34
Tablo 11: Türkiye son 15 yıl Kasaplık Sığır İthalat İhracat rakamları .................................................................. 34
Tablo 12: Türkiye son 15 yıl Sığır Eti İthalat İhracat rakamları ........................................................................... 35
Tablo 13 : TİGEM Damızlık Satışı Yapılan İşletmeler ......................................................................................... 36
Tablo 14: GTHB 2016 Yılı hayvancılık destekleri ............................................................................................... 41
Tablo 15: 2002-2015 Dönemi Türkiye Büyükbaş hayvan sayları ......................................................................... 42
Tablo 16: 2002-2015 Türkiye'de cinslerine göre büyükbaş hayvan sayıları ......................................................... 42
Tablo 17: Kırşehir alan dağılımı ........................................................................................................................... 44
Tablo 18: Kırşehir İli Tarım Arazisi Sulama Durumu .......................................................................................... 44
Tablo 19: Kırşehir 2016 Hayvan Sayıları ............................................................................................................. 47
Tablo 20: Kırşehir'de Mera Dağılımı .................................................................................................................... 47
Tablo 21: Kırşehir'de 2012 verilerine göre Büyükbaş hayvan Üretimi ................................................................. 47
Tablo 22: Bölge Canlı Hayvan ithalatı .................................................................................................................. 48
Tablo 23: Kırşehir Kesilen Hayvan Sayısı (baş) ................................................................................................... 49
Tablo 24: Kırşehir 2010-2015 Hayvan sayıları ..................................................................................................... 49
Tablo 25: Kırşehir'de Hayvancılık İşletme Sayıları .............................................................................................. 50
Tablo 26: Kırşehir'de İlçe Bazında Büyükbaş Hayvan Sayıları ............................................................................ 50
Tablo 27: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD) ............................................. 52
Tablo 28: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000 USD) ..................................................................... 52
Tablo 29: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı (000 USD) ................................................................ 53
Tablo 30: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı (000 USD) .................................................................... 53
Tablo 31: Kırşehir'de Büyükbaş Hayvan İşletmeleri ............................................................................................ 54
Tablo 32: Devlet Hayvancılık destk ve Primleri (2016) ....................................................................................... 57
Tablo 33: Kırşehir'de 2013’de Kullanılan Hayvancılık Destekleri ....................................................................... 58
Tablo 34: Kırşehir'de 2014’de Kullanılan Hayvancılık Destekleri ....................................................................... 58
Tablo 35: Kırşehir'de 2015 yılında kullandırılan Destekler .................................................................................. 59
Tablo 36: Kırşehir'de Yem Destekleri Kullanımı.................................................................................................. 60
Tablo 37: Kırşehir 2003-2014 yılları arasında kullandırılan devlet destekleri ...................................................... 60
Tablo 38: Kırşehir'de Büyükbaş Hayvancılık yetiştirici Birlikleri ........................................................................ 62
Tablo 39: Kırşehir'de Faaliyet Gösteren Kooperetifler ......................................................................................... 64
Tablo 40: Kırşehir Kırmızı Et üretici Birlikleri ..................................................................................................... 68
Tablo 41: SWOT Analizi ...................................................................................................................................... 77
Tablo 42: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firma Yapısı .......................... 78
Tablo 43: ‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya Açıyoruz’ Projesi Firmaların Kurumsallaşma Derecesi ............. 79
Tablo 44: ‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya Açıyoruz’ Projesi Firmaların Finansal Analizi .......................... 80
Tablo 45: Özel sektörün hayvan ithalatında uygulamak zorunda olduğu gümrük oranları ................................... 81
Tablo 46: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların üretim kapasiteleri 82
Tablo 47: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların Pazarlama ve Satış
Yetenekleri ............................................................................................................................................................ 83
Tablo 48: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ’ projesi Katılımcı Kuruluşların Tedarik
Yönetimi ............................................................................................................................................................... 84
Tablo 49: Proje Hedefleri ...................................................................................................................................... 89
Tablo 50: Proje Faaliyet Planı ve Bütçesi ............................................................................................................. 93
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 11
Şekiller
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
1: Dünya Hayvan Varlığı ............................................................................................................................ 16
2: 1970-2014 Dünya Hayvan Varlığı (milyon adet) .................................................................................. 16
3: Büyükbaş Hayvan Sayısına Göre ilk 30 Ülke
Şekil 4: Küresel ve Türkiye'de Et Fiyatları .... 17
5: 2010-2015 Ülkeler Bazında Büyükbaş Hayvan üretimindeki yıllık değişimler...................................... 18
6: Dünya Ticaret Örgütü 2015 canlı Büyükbaş hayvan İthalat Büyüklüğü ............................................... 19
7: 2015 Büyükbaş Hayvan ithalatının Toplam İthalat hacmi içerisindeki % dağılım Büyüklükleri ........... 20
8: 2011-2015 yılları arasındaki Büyükbaş Hayan İthalat artışı ................................................................... 20
9: 2015 Büyükbaş hayvan İhracatçı Ülkeler ............................................................................................... 21
10: 1991-2015 Dönemi Türkiye Büyük baş hayvan Sayılarındaki değişim ................................................ 31
11: 1991-2015 Yılları Arasında Kırmızı Et kesilen Hayvan ağırlığı (ton) .................................................. 31
12: 2001-2015 Türkiye Canlı Hayvan Sayıları (Baş) .................................................................................. 32
13: Türkiye'de hayvan varlığı (Milyon adet) .............................................................................................. 33
14: Türkiye canlı hayvan ve karkas et ithalatı............................................................................................. 33
15: TİGEM'in yetiştiriciliğini yaptığı sığır ırkları ....................................................................................... 36
16: Onuncu kalkınma Planı senaryolar ....................................................................................................... 39
17: Kırşehir Haritası .................................................................................................................................... 43
18: TR71 Bölgesi Kırmızı Et Üretimi Dağılım Haritası ............................................................................. 45
19: Kırşehir 2010-2015 Hayvan Sayıları Grafiği ........................................................................................ 50
20: TR71 Mekansal Gelişim Şeması ........................................................................................................... 70
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 12
1. Projeye Genel Bakış:
KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ isimli proje; Kırşehir ilinde ve
ilçelerinde canlı hayvan yetiştiriciliğinde yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak
sağlayarak, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) önderliğinde Kırşehir Ticaret Borsası
(KTB) işbirliğinde faaliyet gösteren 10 büyükbaş hayvan işletmesinin işbirlikleri ile
başlatılmıştır.
Projenin amacı; Kırşehir’ de büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapan 10 kuruluş için küme
oluşturarak; ihracat ve kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitim ve danışmalık faaliyetlerine
ve bu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden sonra ihtiyaç analizi ile belirlenen hedef
pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilecek yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine
katılımlarını sağlayarak daha önce ihracat yapmamış olan işletmelerin ihracat yapmasını
sağlamak ve ihracata teşvik etmektir.
Proje sayesinde;
 Küme içinde yer alan canlı hayvan işletmeleri canlı hayvan ve et sektörleri ile ilişkili
uluslararası platformlara daha kolay ulaşabileceklerdir,
 Canlı hayvan ürün ve süreç geliştirmelerine yönelik Ar-Ge projeleri ve çalışmaları
başlatabileceklerdir,
 Küme içinde yer alan büyükbaş tarım işletmeleri ürün, teknoloji ve pazar bilgisine
daha kolay ulaşabileceklerdir
 Küme yönetimi canlı hayvan işletmelerini yakından tanıyarak, çeşitli analiz
çalışmaları ile firmaların ihtiyaçlarına ve hedeflerine yönelik çözümler getirmek için
projeler geliştirecek ve işbirliği ağları oluşmasını sağlayabileceklerdir,
 Küme içinde yer alan canlı hayvan işletmeleri hedeflenen ihracat pazarları ile ilgili
pazar
araştırmaları
ve
eğitimlerden
yararlanarak
ihracat
stratejiler
geliştirebileceklerdir,
 İhracat yapmak isteyen canlı hayvan işletmeleri benzer süreçlere ve benzer
problemlere karşın ortak akıl ve ortak çözüm yolları geliştirebileceklerdir,
 Canlı hayvan işletmeleri, küme yönetimi tarafından canlı hayvan ve et sektörüne
yönelik olarak düzenlenen fuar ziyareti, eşleştirme faaliyetleri, alım heyetleri gibi
organizasyonlara katılarak daha az zamanda, hedeflerine uygun potansiyel alıcılarla
iletişime geçebileceklerdir,
 Nihai ürünün oluşmasında yer alan ve aynı değer zincirinde faaliyet gösteren ulusal ve
uluslararası firmalarla birlikte çalışarak ürününün müşteri için değerini artıracak ortak
projeler geliştirilebilecektir,
 Canlı hayvan yetiştiriciliği işletmeleri, Kırşehir’de bu sektörünün sorunlarını
belirleyerek birlikte çözüm yolları geliştirilmesinde sektörel bir güç
oluşturabileceklerdir,
 Kırşehir’deki canlı hayvan yetiştiriciliği işletmelerinin uluslararası platformda
görünürlükleri artacak, bu sektörde Kırşehir’in uluslararası bir marka olması
sağlanacaktır.
KTSO, 1455 tane faal üyesi ile, ticaretin ve sanayinin ülke yararına olacak şekilde
gelişmesine çalışmak, ticaretin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki bilgiyi
sağlamak, ticaret ve sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve istatistiki çalışmalar
yapmak, ihracat konusunda üyeleri yönlendirmek, Pazar araştırmalarına yardımcı olmak,
devlet yardımları hakkında üyeleri bilgilendirmek, uyulması zorunlu mesleki kararlar almak,
mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili birimlere görüş bildirmek, kurslar, seminerler,
konferanslar ve çalışma grupları yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak,
yerel ve bölgesel fuar, sergi gibi faaliyetleri düzenlemekten sorumludur. Kurumsallaşma
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 13
konusunda son iki yılda oldukça önemli adımlar atan KTSO, ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Aynı zamanda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından B sınıfı akredite oda ilan edilmiştir.
KTSO her yıl düzenli olarak üye taleplerine göre eğitimler, ve güncel konularda bilgilendirme
toplantıları düzenlemektedir.
Kırşehir önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi konumundadır. Nüfusun %42’si kırsal
kesimde yaşamaktadır. TUİK 2013 verilerine göre TR71 Bölgesi’nde(Aksaray, Niğde,
Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale) en çok ithalat yapılan faslın %56 pay ile “Canlı Hayvanlar”
olduğu görülmektedir. Türkiye’de son yıllarda et fiyatlarına artışı engellemek için canlı
hayvan ve et ithalatının açılmasıyla bu fasılda ithalatlar artmıştır. Bölgede ise besi
hayvancılığının yaygın olduğu Kırşehir’de en fazla canlı hayvan ithalatı gerçekleştirilmiştir.
Kırşehir’i, Aksaray ve Niğde illeri izlemektedir. TR71 Bölgesinde 2013 Ocak-Temmuz
toplam canlı hayvan ithalatı 8.356.333 $’dır. (Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası, 2015) Türkiye
ve dolayısıyla bölgemiz canlı hayvan ithal etmekte yeterli sayıda sığır ve düveye sahip
olmasına rağmen ihracat yapamamaktadır. Türkiye canlı hayvan ve et ithalatının fazlalığı cari
açığımız için büyük bir sorundur. Kırşehir’de bulunan 10 büyükbaş hayvan işletmesinin
sorunlarını azaltmak ve onları ihracat yapabilecek düzeye getirmek maksadıyla ihracat odaklı
rekabet stratejileri benimsemeleri ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaçları olan
kabiliyetleri geliştirilmek için “Kırşehir Hayvancılıkla Dünyaya Açıyoruz” adlı proje
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne sunulmuştur.
Proje kapsamında, öncelikle büyükbaş hayvancılık ile ilgili uluslararası, ulusal ve yerel
bilgiler ve yayınlara erişilerek sektörün dinamikleri analiz edilmiştir. Bu analiz sonucuna
göre, yapılacak görüşmelerde kullanılmak üzere derinlemesine görüşme soruları
belirlenmiştir. Daha sonra, projeye katılan kuruluşlar 25-29 Temmuz 2016’da bizzat
yerlerinde ziyaret edilerek mevcut durum analizi ve projeden beklentileri tespit edilmiştir.
Projeye başvuran lider kuruluş-Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası ve ortağı-Kırşehir Ticaret
Borsası ile birlikte proje paydaşları belirlenmiş ve paydaşlar ile 10-12 Ağustos 2016 tarihinde
bölgenin sorunları ve çözüm önerilerini almak için derinlemesine görüşme yapılmıştır. Bu
görüşmeler kapsamında aşağıdaki paydaşlarla toplam 28 kişinin katılımı ile yüzyüze
değerlendirmeler yapılmış, sonrasında paylaştıkları rapor ve bilgiler ışığında yerel dinamikler
analiz edilmiştir.
 Ahiler Kalkınma Ajansı - Kırşehir Yatırım Destek Ofisi yetkilisi
 Kırşehir Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri
 Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği yetkilisi
 Özbağ Tarım Kredi Kooperetifi Yetkilileri
 Kırşehir Tarım Kredi Kooperetifi yetkilileri
 Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği yetkilileri
 AHİ EVRAN Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZooTeknik Bölümü yetkilileri
 Kırşehir Ticaret Borsası
Ayrıca, görüşmeye katılmayan ancak sektörel büyüklükleri ve görüşleri alınmasında fayda
olan hazırlanan anket soruları eşliğinde, 42 kuruluş ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerde ortaya çıkan eğitim ve danışmanlık ihtiyaç ve talepleri, yurt dışında hem bilgi
hem de Pazar geliştirmeye yönelik yapılacak ziyaret ülkeleri belirlenmiştir. Potansiyel alıcı
pazarlar tespit edilmiş, alım heyeti getirtilebilecek ülkeler belirlenmiştir. Bu ülkelere yönelik
ön analizler yapılmıştır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 14
Bütün veri ve bilgilerin analizi ile stratejik plan hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Hazırlanan
taslak plan, bulgular ile birlikte aşağıdaki 27 katılımcı ve 9 Kuruluş ile birlikte yapılan
çalıştayda sunulmuş ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. Projeye katılan firma
temsilcilerimize ilaveten aşağıdaki paydaşlarımız da çalıştayımıza katılmıştır.

Katılımcı kuruluşlar
• Kırşehir Valiliği
• Kırşehir Belediyesi
• Ahiler Kalkınma Ajansı - Kırşehir Yatırım Destek Ofisi
• Kırşehir Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü
• Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği
• AHİ EVRAN Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve ZooTeknik Bölümü
• Kırşehir Ticaret Borsası
• Kırşehir ili Toprak Mahsülleri Ofisi
• MALYA Tarım İşletme Müdürlüğü - TİGEM
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 15
2. Sektörel Makro Analiz:
2.1 Sektöre Genel Bakış
Günümüzde hayvancılık sektörü, yem sanayi, et ve mamulleri sanayi, süt ve mamulleri
sanayi, dericilik ve teksil sanayi, veteriner ilaçları ve hayvancılık ekipman sanayileri v.b
bileşenleri ile istihdam olanakları oluşturmakta ve sadece beslenme değil, aynı zamanda
hayvansal ürünlerin işlenmesiyle katma değer yaratmaktadır.
Başta, et, süt ve yumurta gibi gıda maddeleri olmak üzere, insanların ihtiyaçlarını karşılayan
hayvancılık, tarımın önemli alt sektörlerinden biridir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım
örgütü (FAO) istatistiklerine göre 2013 yılında tarım sektörü, dünya gayri safi hasılasının
%3,1 ini oluşturmakta, hayvancılık sektörü ise tarımsal gayrisafi hasılanın %38’ini
oluşturmaktadır. Bu oran, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde %55, ABD’de %49 iken,
gelişmekte olan ülkelerde %36 civarında kalmıştır. (TİGEM, 2015)
Hayvan ve hayvansal ürünlerin (genetik materyal, gıda ve tekstil sanayi ham maddeleri) 2011
yılında toplam ihracat değeri 294 milyar ABD Doları olmuştur. Damızlık hariç canlı hayvan
ticareti toplam hayvansal ürünler ticaretinde yüzde 4,5 paya sahiptir. Bu kapsamda en fazla
ticareti yapılan hayvan türleri domuz, koyun ve sığırdır. Türkiye 2011 yılında yaklaşık 556
milyon ABD Doları değerinde sığır ithal etmiştir. İtalya, ABD ve Venezuela ithalat
konusunda öne çıkan ülkeler olup, aynı yılda toplam 4,2 milyar ABD Doları değerinde ithalat
yapmışlardır. Dünya sığır varlığının yüzde 1,4’üne sahip Fransa, canlı büyükbaş ihraç eden
ülkelerin başında gelmektedir (DPT-Hayvancılık Özel ihtisas Komisyonu, 2010)
Ülkemizde hayvancılık sektörü son 15 yıllık dönemde önemli değişimlere sahne olmuştur.
Hayvan başına doğrudan verilen destekler yüksek seviyelere çıkarılmış ve hayvan sayısı
artırılarak kırmızı et ihtiyacının tamamının yurt içinden sağlandığı bir yapı oluşturulmaya
çalışılmıştır. Kırsal kesimde yer alan çok sayıda küçük çaplı işletmenin yanı sıra sektördeki
gelişmeler paralelinde yüksek sermayeli besicilik işletmelerinin giderek yaygınlaştığı
izlenmektedir. Türkiye’de yetiştirilen kültür ırkı sığırların önemli bir bölümünü sütçü özelliği
ile ön plana çıkan Siyah-Alaca ırkı sığırlar oluşturmaktadır. Siyah-Alaca ırkını Esmer, Jersey
ve Simmental ırkı sığırlar takip etmekte ve son yıllarda etçi özelliği ile ön plana çıkan
Hereford ve Angus ırklarında da önemli artış olduğu görülmektedir. Yerli ırkların ise önemli
bir kısmını Yerli Kara, Boz, Doğu Anadolu Kırmızısı ve Güneydoğu Sarı-Kırmızısı ırkı
sığırlar oluşturmaktadır.
Hayvancılık sektörü et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri sektörüne girdi sağladığı gibi yem
sektörünün ürünlerini de kendi üretiminde kullanmaktadır. Bu sektörler birbirleriyle sıkı
etkileşim içeriside olup, herhangi birindeki etki diğerini etkileme potansiyiline sahiptir.
Hayvancılık, ülkemizin artan nüfusunun yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamasının yanında
hayvancılığa dayalı sanayiye hammadde temini açısından da önem arz etmektedir.
Hayvancılık; Yılda 365 gün, haftada 7 gün, günde 24 saat emek istediğinden öncelikle
sevilerek yapılması gereken bir iş kolu olarak değerlendirilmelidir. İşletme giderlerinin % 6070’ni oluşturan yemin, kaliteli ve ucuz üretimi için yağışı veya suyu bol olan ancak aşırı sıcak
olmayan bölgeler tercih edilmelidir. Bir inek canlı ağırlığının % 8’i kadar gübre (dışkı + idrar)
üretir. Bu bağlamda işletme kurulumunda ortaya çıkacak atıkların yaratacağı çevresel sorunlar
göz önünde tutulmalıdır. (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 16
2.2 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu
Hayvancılık sektörü 1963 yılından bu yana hayvan varlığı istatistikleri FAO istatistiklerine
göre (FAO, 2016) 2013 yılı itibariyle büyükbaş hayvanda 1,7 milyon adet olup, sürekli artış
eğilimi göstermiştir. Şekil 1: Dünya Hayvan Varlığı ndaki artış grafiksel olarak
gösterilmektedir.
Şekil 1: Dünya Hayvan Varlığı
FAO verilerine göre 2014 yılında dünyada 1,5 Milyar baş sığır, 2,2 Milyar baş koyun ve keçi, 195
Milyon baş manda, 28 Milyon baş deve, 987 Milyon baş domuz ve 23 Milyar adet kanatlı varlığı
bulunmaktadır. Geçmiş yıllara bakılarak bir değerlendirme yapıldığında dünyada 1970 yılına göre
2014 yılında hayvan varlıkları sığır manda da %37, koyun ve keçide %54 ve domuzda %80 artış
sağlamıştır. Şekil 2: 1970-2014 Dünya Hayvan Varlığı (milyon adet) den görüleceği gibi bu
dönemde düzenli bir artış söz konusudur. (TİGEM, Hayvancılık Sektör Raporu, 2015)
Şekil 2: 1970-2014 Dünya Hayvan Varlığı (milyon adet)
FAO verilerine Tablo 1: Dünya hayvan varlığı (bin baş) ya bakıldığında seçilmiş hayvan
verilerine göre, 2014 yılında dünyada 1,48 milyar baş sığır, 195 milyon baş manda, 2,2 milyar
baş koyun-keçi varlığı bulunmaktadır.
Tablo 1: Dünya hayvan varlığı (bin baş)
2013 yılı itibari ile büyükbaş hayvan sayısında, Türkiye dünya sıralamasında 21. Sırada
bulunmaktadır. Dünyada 2007 yılından itibaren artmaya başlayan et fiyatlarında yaklaşık 9 ay süren
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 17
hızlı bir artış yaşanmıştır. 9 ayın ardından düşen fiyatlar, 4 USD/kg seviyelerine oturmuştur. (İş
Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2015)
grafiğinde Türkiye’nin yeri ve
Şekil 3: Büyükbaş Hayvan Sayısına Göre ilk 30 Ülke
Şekil 4: Küresel ve
Türkiye'de Et Fiyatları
grafiklerinde artan et fiyatları açıkça görülmektedir.
Şekil 3: Büyükbaş Hayvan Sayısına Göre ilk 30 Ülke
Şekil 4: Küresel ve Türkiye'de Et Fiyatları
ABD Tarım örgütü USDA istatistiklerine göre, büyükbaş hayvan üretiminde en büyük 10 üretici
ülke; Hindistan, Brezilya, Çin, ABD, AB, Arjantin, Avusturalya, Meksika, Rusya ve Yeni
Zellanda’dır. Tablo 2: Dünya Ülkeler Bazında Büyükbaş Hayvan Üretimi’nde görüleceği gibi
istatistiği verilen ülkeler bazında toplam üretim son altı yılda az değişikliklerle aynı
kalmaktadır. (USDA, 2016)
Büyükbaş Hayvan Üretimi (baş)
Ülke
Argentina
Australia
2010
11.600.000
8.842.000
2011
13.100.000
9.614.000
2012
13.700.000
8.539.000
2013
14.000.000
10.783.000
2014
3.300.000
11.063.000
2015
13.700.000
9.664.000
2016
14.000.000
9.200.000
Belarus
1.351.000
1.380.000
1.379.000
1.395.000
1.385.000
1.405.000
1.425.000
Brazil
49.200.000
49.445.000
49.690.000
50.185.000
49.600.000
48.220.000
48.250.000
Canada
4.758.000
4.640.000
4.462.000
4.516.000
4.606.000
4.262.000
4.410.000
China
46.500.000
44.500.000
48.000.000
48.800.000
47.900.000
49.000.000
49.050.000
Colombia
3.400.000
3.150.000
32.000.000
3.400.000
3.200.000
-
-
Egypt
1.650.000
1.700.000
1.550.000
1.620.000
1.700.000
1.780.000
1.850.000
European Union
29.000.000
30.100.000
29.800.000
29.050.000
29.280.000
29.550.000
29.600.000
India
61.000.000
62.500.000
63.500.000
65.000.000
66.000.000
67.000.000
68.000.000
Japan
1.359.000
1.298.000
1.280.000
1.237.000
1.217.000
1.185.000
1.160.000
Korea, South
1.026.000
1.010.000
1.105.000
944.000
900.000
914.000
917.000
Mexico
7.000.000
6.900.000
6.800.000
6.700.000
6.750.000
6.850.000
7.000.000
New Zealand
4.530.000
4.786.000
4.926.000
4.923.000
5.440.000
5.040.000
5.012.000
Russia
6.952.000
7.239.000
6.920.000
6.820.000
6.670.000
6.635.000
6.519.000
Ukraine
2.644.000
2.561.000
2.604.000
2.518.000
2.377.000
2.200.000
2.125.000
United States
35.740.000
35.357.000
34.469.000
33.730.000
33.522.000
34.302.000
34.700.000
Uruguay
2.300.000
2.600.000
2.680.000
2.900.000
2.800.000
2.750.000
2.700.000
Venezuela
1.000.000
950.000
950.000
900.000
850.000
-
-
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 18
TOPLAM
279.852.000
282.830.000
314.354.000
289.421.000
288.560.000
284.457.000
285.918.000
Tablo 2: Dünya Ülkeler Bazında Büyükbaş Hayvan Üretimi
Bu 10 ülkenin kendi içlerinde son 6 yıldır; Şekil 5: 2010-2015 Ülkeler Bazında Büyükbaş
Hayvan üretimindeki yıllık değişimleri incelendiğinde ise Hindistan’ın düzenli bir artış
gösterdiği görülmektedir. Onun dışındaki ülkelerde yıllık bazda küçük de olsa artmalar ve
azalmalar görünmektedir.
Şekil 5: 2010-2015 Ülkeler Bazında Büyükbaş Hayvan üretimindeki yıllık değişimler
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
2010
2011
2012
2013
2014
Venezuela
Uruguay
United States
Ukraine
Russia
New Zealand
Mexico
Korea, South
Japan
India
European Union
Egypt
Colombia
China
Canada
Brazil
Belarus
Australia
Argentina
-
2015
USDA istatistiklerine göre büyük baş hayvan ithalatında en büyük 5 ithalatçı ülke; Tablo 3:
2010-2016 ABD Toplam İthalat den görüleceği gibi 2016 yılı itibari ile ABD, Mısır, Çin,
Rusya ve Kanada’dır. (USDA, 2016)
Toplam İthalat (1000 Baş)
Ülke
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Argentina
0
1
0
0
0
0
0
Belarus
1
1
2
1
1
1
1
Brazil
68
5
0
0
10
2
3
Canada
56
73
56
48
45
36
40
China
83
103
117
98
230
125
150
Egypt
140
70
95
100
200
120
300
1
1
0
0
0
0
0
Japan
16
12
14
12
11
9
8
Mexico
25
16
10
30
28
23
25
Russia
38
95
143
97
74
85
55
Ukraine
1
3
3
3
1
1
0
European Union
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 19
United States
Venezuela
2,284
2,107
2,283
2,033
2,358
1,984
1,775
612
335
616
712
565
0
0
Tablo 3: 2010-2016 ABD Toplam İthalat
USDA istatistiklerine göre büyükbaş hayvan ihracatında en büyük 5 ihracatçı ülke; Tablo 4:
2010-2016 Toplam İthalat den görüleceği gibi, 2016 yılı itibari ile Meksika, Avrupa Birliği,
Kanada, Uruguay, Brezilya’dır. (USDA, 2016)
Toplam ihracat (1000 Baş)
Ülke
Argentina
Australia
Belarus
Brazil
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1
0
2
0
0
0
0
875
695
620
851
1,297
1,336
1,1
0
1
1
0
1
1
1
655
405
512
689
649
212
300
1,065
696
821
1,044
1,245
832
750
China
28
29
26
19
20
20
20
Colombia
24
61
299
236
85
0
0
492
689
678
504
499
700
750
1,261
1,435
1,539
1,045
1,176
1,213
1,125
27
34
42
33
79
21
15
2
6
9
14
27
24
24
Canada
European Union
Mexico
New Zealand
Russia
Ukraine
United States
Uruguay
0
4
2
11
27
45
55
91
194
191
161
108
72
75
207
213
78
41
140
217
215
Tablo 4: 2010-2016 Toplam İthalat
Dünya Ticaret örgütü WTO (World Trade Organization, 2016) nün web sitesinde canlı
büyükbaş hayvan 2015 yılı ithalatı incelendiğinde Şekil 6: Dünya Ticaret Örgütü 2015 canlı
Büyükbaş hayvan İthalat Büyüklüğü grafiğinden de görüleceği gibi; en büyük ithalatçı 10
ülke; ABD, İtalya, Çin, Endenozya, Vietnam, Türkiye, Lübnan, Rusya, İspanya ve İsrail dır.
Şekil 6: Dünya Ticaret Örgütü 2015 canlı Büyükbaş hayvan İthalat Büyüklüğü
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 20
Yine aynı şekilde WTO (World Trade Organization, 2016) nün web sitesinde 2015 canlı
büyükbaş hayvan dünya ticaretinin yüzde dağılımına göre büyüklüğünün harita üzerinde
gösterimi Şekil 7: 2015 Büyükbaş Hayvan ithalatının Toplam İthalat hacmi içerisindeki %
dağılım Büyüklükleri incelendiğinde bu ülkelerin renk ayrımı ile ifade edildiği görülmektedir.
Şekil 7: 2015 Büyükbaş Hayvan ithalatının Toplam İthalat hacmi içerisindeki % dağılım Büyüklükleri
Yine aynı şekilde WTO (World Trade Organization, 2016) nün web sitesinde 2011-2015
yılları arasındaki canlı büyükbaş hayvan ithalatının yüzde değişimi incelendiğinde İtalya ve
ABD’nin en büyük oranda ithalatını arttırdığı Şekil 8: 2011-2015 yılları arasındaki Büyükbaş
Hayan İthalat artışı de görülmektedir.
Şekil 8: 2011-2015 yılları arasındaki Büyükbaş Hayan İthalat artışı
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 21
WTO (World Trade Organization, 2016) nün ihracatçı ülkeleri incelendiğinde Şekil 9: 2015
Büyükbaş hayvan İhracatçı Ülkeler arasında Avusturalya, Kanada, Meksika, Fransa ve
Hollanda ilk 5 ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.
Şekil 9: 2015 Büyükbaş hayvan İhracatçı Ülkeler
Yine aynı şekilde WTO’dan (Dünya Ticaret örgütü, 2016) Türkiye’nin canlı hayvan ithalat
rakamları sorgulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 5: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5
yıldaki değişimi (000 USD) den de görüleceği gibi Türkiye; son beş yıl içerisinde canlı
hayvan ithalında USD olarak 2011 e göre yaklaşık 3 kat azalma yaşanmıştır. En fazla canlı
ithalat yapılan ülke sıralamasına, ilk 3 sıraya ABD, Macaristan ve Fransa girmektedir.
Kırşehir’de yaptığımız derinlemesine görüşmelerde, katılımcı firmalar ucuzluğu nedeni ile
Macaristan, cinsi nedeni ile Fransa’yı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Amerika kıtasından
yapılan ithalatların tedarik süresi uzun zaman olduğu için ve canlı hayvanlara zarar verdiği
için tercih edilmediği belirtilmiştir.
Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD)
Ülkeler
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya Toplamı
848.736
775.413
300.758
110.333
298.797
Uruguay
France
191.775
86.001
73.529
167.150
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
55.571
3.402
-
67.417
61.186
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 22
Germany
Austria
-
309
58.805
65.850
Czech Republic
-
1.752
33.028
17.831
28.416
58.618
27.983
9.361
9.147
21.506
32.279
Hungary
143.229
134.744
52.263
14.869
17.056
United States of America
186.226
93.515
57.627
26.525
13.990
16.998
3.364
6.291
12.641
-
1.709
2.644
6.745
6.736
3.829
2.137
3.075
Slovakia
-
Italy
Estonia
8.279
5.709
Latvia
4.782
4.934
Australia
112.854
3.643
58.880
32.458
Netherlands
-
771
Belgium
-
-
-
6.531
1.895
Lithuania
9.343
Brazil
17.535
Greece
59.048
9.211
Jordan
-
-
Sweden
-
296
-
195
263
150
-
1.640
201
-
-
-
55.495
-
107
300
-
-
12.220
1.204
33.982
5.779
1.324
Mexico
India
Slovenia
-
6.850
92
-
938
-
-
-
-
-
-
Tablo 5: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD)
WTO web sitesinden (Dünya Ticaret örgütü, 2016) Türkiye’nin canlı hayvan ihracat
rakamları sorgulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 6: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı
(000 USD) den de görüleceği gibi Türkiye; son beş yıl içerisinde canlı hayvan ihracatını
nerdeyse yapmamıştır. İhracat yaptığı ülkeler arasında Türkmenistan ve Azerbeycan gelmiştir.
Ülkemizin yaşadığı et krizi ve artan fiyatlar bu sonuçları doğrulamaktadır.
Ülkeler
Dünya Toplamı
Sudan
2011
Türkmenistan
Azerbeycan
Syrian Arab Republic
2012
-
2013
30
30
-
1
408
732
18
2014
2
2
199
77
2015
51
51
-
Tablo 6: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı (000 USD)
WTO web sitesinden (Dünya Ticaret örgütü, 2016) Türkiye’nin kırmızı et ithalatı rakamları
sorgulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 7: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000
USD)den de görüleceği gibi Türkiye; son beş yıl 49 Milyon USD lık kırmızı et ithalatı
gerçekleştirmiş ve bu etleri Polonya, Bosna-hersek, Almanya, Slovakya ve Irak’dan temin
etmiştir.
Ülkeler
2011
2012
2013
2014
Dünya Toplamı
2.754
5.762
3.966
-
Poland
1.826
5.749
3.966
-
Bosnia and Herzegovina
Iraq
-
Germany
816
Slovakia
112
2015
49.824
35.146
-
-
-
14.663
13
-
-
16
-
-
-
-
-
-
Tablo 7: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000 USD)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 23
Yine aynı şekilde bu siteden (Dünya Ticaret örgütü, 2016) Türkiye’nin kırmızı et ihracatı
rakamları sorgulanmıştır. Aşağıdaki Tablo 8: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı
(000 USD) den de görüleceği gibi Türkiye; son beş yıl 1,3 Milyon USD lık kırmızı et ihracatı
gerçekleştirmiş ve bu etleri Afganistan, Kıbrıs, Irak, Azerbeycan ülkelerine ihraç etmiştir.
Ülkeler
2.011
World
237
Free Zones
-
Iraq
10
United Arab Emirates
-
2.012
2.01
2.013
424
357
154
11
211
25
77
-
100
-
-
1
2.015
174
141
14
13
Kuwait
-
-
-
-
4
Bahrain
-
-
-
-
2
Kyrgyzstan
Tajikistan
-
-
-
-
1
-
Turkmenistan
-
-
-
18
-
110
-
Afghanistan
13
Azerbaijan
-
Cyprus
214
Libya, State of
-
Maldives
92
8
23
56
-
-
-
92
-
-
-
-
-
-
-
12
-
15
85
-
Tablo 8: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı (000 USD)
Bütün bu değerlendirmelerin sonrasında; aşağıdaki ülkelerin yurtdışı ziyaretleri ve alım
heyetleri için seçilmesi katılımcı üyelerin değerlendirmesine sorulmuştur. Ülke seçimi
yapılırken, sektörde üretim yapan ülkeler, en çok ithalat yapan ülkeler seçilmiştir. Alım heyeti
seçilir iken ise; coğrafi konum, kültürel yakınlık (dini kesim) ulaştırma maliyet avantajları
dikkatte alınmıştır.
İthalat ve kıyaslama için ülkeler
Avrupa kıtası: Fransa, Hollanda, Almanya
Amerika Kıtası: ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay
İhracat için ülkeler
Ortadoğu: İran, Lübnan, Endonozya
Alım heyeti getirilecek ülkeler;
Asya : Rusya, Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan
Ortadoğu: Katar, İsrail, BAE
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 24
2.3 Küresel Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler, Kuruluşlar
Büyükbaş hayvancılık alanında dünyada veri, bilgi alınabilecek ve iletişime geçilerek üyeleri
veya kapsamındaki kuruluşlara erişilebilecek kuruluşlar aşağıda verilmiştir.
a) BM Uluslararası Ticaret Merkezi-Trademap (www.trademap.org): Ücretsiz üyelikle
dünyanın tüm ülkelerinin toplam ve kendi aralarındaki ihracat ve ithalat verilerine, değer
ve birim olarak erişmek mümkündür. Ayrıca bir ürünü ithal eden ülkenin hangi ülkelerden
ne kadar alım yaptığı, bu pazara satış yapan ülkelerin ihracat performanslarını da
kıyaslama imkanı vermektedir. ITC’nin web sitesinin nasıl kullanılacağına ilişkin Rehberin
Türkçe çevirisi İstanbul Sanayi Odası-Avrupa İşletmeler Ağı web sitesinde, yayınlar
bölümünde de bulunabilir. (www.aia-istanbul.org/tr) Uluslararası Para Fonu IMF’in aylık
“Uluslararası Finans İstatistikleri” (International Financial Statistics) ITC-International
Trade Center Uluslararas Ticaret Merkezi) Merkezi Cenevre’de bulunan bu kuruluştan
ülkelerin sektörlere göre toplam ticaret istatistiklerine ulaşabilir.
Ayrıca,
http://www.macmap.org ’a yapılan kayıt ile, aynı şifre ile, ücretsiz olarak kullanılarak
ülkelerin birbirlerine uyguladıkları vergi oranlarına erişmek mümkündür. Birleşmiş
Milletler Teşkilatı tarafından yayımlanan “Birleşmiş Milletler İstatistik Yıllığı ” The
United Nations Statistical Yearbook). http://www.intracen.org/
b) World Trade Atlas: /www.gtis.com/gta: Ücretli bir veritabanıdır. Sınırlı sayıda ülke için
Ekonomi Bakanlığı tarafından ücretli üyelik yapılmıştır.
c) Avrupa Birliği İstatistik Web Sitesi (Eurostat): ec.europa.eu/eurostat: Avrupa birliğinin iç
pazardaki üretim büyüklüğü bilgisi bulunabilir.
d) Avrupa Birliği İhracat Yardım Sayfası: www.exporthelp.europa.eu. AB’ye ihracat yapmak
isteyen ülkelere gümrük vergileri, KDV ve diğer ödemeler hakkında ve ticaret istatistikleri
hakkında bilgi sağlar.
e) ABD Tarım Bakanlığı: www.fas.usda.gov
f) World Customs Organization - http://www.wcoomd.org: Birçok ülkenin gümrük
işlemleriyle ilgili sitelerine yönlendirme yapmaktadır.
g) FITA (The Federation of International Trade Associations) 450 üye ülke, 450.000 üye
firmaların bağlantılarının bulunduğu uluslararası ticaret ve lojistik bilgilerine erişilebilecek
sitedir www.fita.org
h) Diğer Ülkelerdeki Ticaret Odalarına ilişkin bilgi ve bağlantılara aşağıdaki web sitelerinden
erişilebilir.
http://www.worldchambers.com
http://www.chamberofcommerce.com
2.4 Küresel Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar
Dünya Bankası (WB) tarım sektörü değerlendirmelerine ilişkin raporlar incelendiğinde; 2050
yılında 9 Milyar nüfüsün doyurulması gerektiği, gelişmekte olan ülkelerin bu alanda
diğerlerine göre 2-3 kat daha hızlı büyüyeceği, küresel ısınmanın tarımsal verimi %25 daha
azaltacağı konuları dikkati çekmektedir. (World Bank, 24.9.2015)
Sektörün sosyal ve ekonomik etkilerinin doğru biçimde değerlendirilmesi ve bu sektöre
yönelik toplumsal fayda maksimizasyonunu sağlayacak stratejiler geliştirebilmek için AB ve
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 25
ABD'deki durumun dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, FAO, OECD ve
Dünya Bankası gibi kurumların verileri ile ulusal politikalardan yararlanılmıştır.
Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu raporunda 2014-2018 ulusal stratejiler hazırlanırken,
uluslararası politikalarda özellikle Avrupa Birliği (AB)’nin 2013 sonrası Ortak Tarım
Politikası (OTP) reformu hayvansal üretimde hedeflerin yön değiştirdiğini dikkatte alınmış,
dünya ticaretinde etkin olan Güney Amerika ülkeleri ile büyüyen ekonomi ve artan nüfusları
ile Asya ülkelerinin küresel eğilim ve seyirlerinin uluslararası piyasaları yön vermesi dikkatte
alınmıştır.
1995 yılında Uruguay Turu ile başlayan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tarım Anlaşmaları
süreci kapsamında tıkanan görüşmelerin 2001 Doha Bakanlar Konferansı’nda yeniden
başlatılmasına karar verilmiş, 2003 yılında Cancun’da gerçekleştirilen konferansta ise,
özellikle tarım sektöründeki anlaşmazlıklar sebebiyle görüşmeler başarısız olmuştur. 2005’te
Kenya’da gerçekleştirilen toplantılarda tarım sektöründe atılacak adımlar ile ithalat
tarifelerinin düşürülmesi için muhtemel formülasyonlar belirlenmiştir. İlerleyen dönemde
Hong Kong’daki tarımla ilgili müzakerelerin temelinde; pazara girişte tarife indirimi ve
kotaların kaldırılması, ihracat sübvansiyonları ve krediler ile gıda yardımları gibi gizli
destekler ile iç pazar desteklerinin kaldırılması görüşmelerde öne çıkmış, ancak ilerleme
kaydedilememiştir. 2011’de Tarım Görüşmelerinin yeni Başkanı Walkers 2008’de
anlaşılamayan noktaları belirterek yeni bir taslak oluşturmuş, 2012 yılında ülkelerin tarım
görüşmeleri konusunda daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu bildirilmiştir. (Kalkınma
Bakanlığı, hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu, 2014)
ABD, 4 veya 6 yılda bir Tarım Kanunu (Farm Bill) yayınlayarak tarım ile ilgili tüm
politikalarını düzenlemektedir. Bu konuda en önemli husus ise, hala uygulamada olan 2008
Tarım Kanunundaki hayvancılık politikalarında en fazla yeri alan ve stratejik olarak kabul
edilen süt üretimidir. Kanun kapsamında ayrıca, Süt Gelir Kaybı Sözleşmesi (MILC),
hayvansal ürünlerde ihracat teşviki programı, ithalatta korumacı vergi ve kota uygulamaları
bulunmaktadır. Yanı sıra, yün, tiftik ve bal için Ürün Kredi Kurumu’ndan (CCC) ürüngarantili faizsiz kredi alınabilmektedir. Bunun dışında Kanuna göre ABD’de pazarlanan
etlerin ülke olarak menşeinin etiketlerde belirtilmesi zorunludur. (Kalkınma Bakanlığı,
hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu, 2014)
AB ülkelerindeki tarımsal örgütlenme modellerinin geçmişi, oldukça eskilere dayanmaktadır.
Bu ülkelerdeki üreticiler, yaşanan deneyimler neticesinde ülke şartlarına uygulanabilir
bağımsız, demokratik çiftçi örgütlerini yıllar önce oluşturmuşlar ve bu örgütlerin eğitim ve
yayımdan başlayarak bilinçlenme sürecini tamamlamışlardır. Örgütler, kendi sorunlarına
sahip çıkarak serbest piyasa ekonomisi içerisinde var olan pazarlara göre üretimlerini
gerçekleştirmiş ve bu süreçte hükümetler tarafından özellikle maddi destek sağlamışlardır. AB
ülkelerinde, ana hedef kendi kendine çiftçi organizasyonlarının kurulması olmuş ve yaklaşık
yüzyıllık süre zarfında tabandan tavana bütünleşmeyi sağlamış bir örgütlenme yapısı
oluşturulmuştur. Tarımsal örgütlenme için, Avrupa Birliği genelinde tek bir yöntem
belirlemek mümkün olmadığı için, her ülke kendine en uygun olan örgütlenme şeklini
seçmiştir. Ancak yine de örgütlenme şekilleri ortak bazı özellikler göstermektedir; üye
ülkelerin hemen hemen hepsinde, kooperatifler, üretici örgütleri ve meslek örgütlerinden
oluşan üçlü bir örgütlenme yapısı görülmektedir. Tarımsal yapılanma içinde hem
kooperatifler hem üretici birlikleri yer almakta ve her ikisi de önemli görevler yürütmektedir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 26
Bu iki örgüt, birbirinin alternatifi olarak değil, tamamlayıcısı olarak çalışmakta ve tarım
kesimine yönelik politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin bir rol
oynamaktadır. AB ülkelerinde üreticiler güçlü örgüt yapılanmaları sayesinde üretimin
planlanmasından, pazara arz edilmesine ve tarımla ilgili ekonomik ve sosyal politikaların
belirlenmesine kadar her boyutta üstlendikleri rolleri ile doğrudan söz sahibidirler ve bu
sayede bir yandan yaşam düzeylerinin yükselmesine katkıda bulunurlarken diğer yandan en
iyi şekilde koruyarak üretim faaliyetlerini sürdürmektedirler. (Köroğlu, 2003)
AB; OTP’nin 2003 ve 2008 reformları, tüketici ve pazarın taleplerine göre üretimi
yönlendirerek, DTÖ kurallarıyla uyumlu olarak tarım sektörünü desteklemeyi öngörmektedir.
Bunu yaparken de çevre ve hayvan refahını dikkate alarak, kırsal kalkınmaya büyük önem
vermekte, son yıllardaki gıda krizleri sebebiyle risk yönetimine odaklanmakta ve Avrupa’da
gıda güvenilirliği kadar güvenliğini de yeniden ön plana almaktadır. AB’nin tarım
desteklerinde doğrudan ödemeler 56 milyar ABD Doları (üretimden bağımsız, hayvan sağlığı,
çevre ve hayvan refahı kurallarına uyum gerekliliği-Çapraz Uyum) ile önemli yer tutmaktadır.
Üretime bağlı ödenebilen hayvancılık destekleri etçi sığır ve dana ile koyun ve keçi primleri
ile daimi mera desteklemeleridir. Fakat OTP içerisinde en önemli piyasa desteği Ortak Piyasa
Düzenleri (OPD)’dir. Süt ve mamulleri, sığır ve dana eti, koyun ve keçi eti, domuz eti, kanatlı
eti, yumurta ve bal OPD kapsamındaki hayvansal ürünlerdir. (Kalkınma Bakanlığı,
hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu, 2014)
Dünya ticaretinde, pek çok sanayi ve tarım ürününde oldugu gibi, hayvansal ürünlerde de
baslıca ihracatçılar arasında yer alan Avrupa Birligi (AB), Üye Devletler arasında ticaretin
sürdürülmesi ve Üye Devletlerin hayvan sağlığı konumlarının benzeştirilmesi amacıyla,
halihazırda ekonomik yönelimli hayvan sağlığı önlemleri uygulamaktadır. (Duman, 2005)
Görüldüğü gibi, artan nüfüs bütün dünyanın insanlara kaliteli proteini en kaliteli ve ucuz
yedirebilme gayretlerini güdüleyen unsurdur. Ayrıca, sorun çözümünde kullanılan ortak
politika ise örgütlenme politikaları ile destekleme mekanizmalarıdır.
2.5 Sektörün Rekabet Yapısı
Hayvancılık sektörünün temel işlevi gıda maddesi üretimi olup, sektör bütün dünyada olduğu
gibi Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesinde ve birçok alanda endüstri
hammaddesi olarak kullanılması nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır.
Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça tarımsal üretimin kompozisyonlarında bitkisel üretimden
hayvansal ağırlıklı üretime yöneldikleri, gelişmiş ülkelerde tarımsal ekonominin
lokomotifinin hayvancılık olduğudur. Bu eğilimin altında yatan sebep; hayvancılığın düşük
maliyetli istihdam yaratması ve kalitesiz, insan beslenmesine uygun olmayan yem
kaynaklarının kaliteli insan gıdasına dönüştürülmesi bakımından büyük önem arz eden, bu
bağlamda birim yatırıma en yüksek katma değeri yaratan sektörlerden biri olarak kabul
edilmesidir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 27
Hayvansal üretimde temel ürünler süt, sığır eti, koyun eti, tavuk eti ve yumurtadan
Oluşmaktadır. Zira AB, stokunda et verimi yüksek hayvan ırklarına ağırlık verirken,
Türkiye’nin stokunu süt sığırcılığı temelinde yapılandırdığı görülmektedir. Ancak bu yapı
dâhilinde dahi AB’nin hayvan başına gerek et gerekse süt verimi bakımından Türkiye’den
oldukça ileride olduğu görülmektedir. 2007 yılından itibaren tarım ve gıda ürünlerinde fiyat
artışlarında kendini gösteren sorunun yapılan araştırmalar sonucunda öne çıkan ve dünya
çapında etkili olan genel nitelikteki nedenleri; iklim değişikliği ve kuraklık sonucu tarımsal
verimin azalması, petrol fiyatlarındaki artış ile taşıma maliyetlerinin artması ve yine aynı
sebeple alternatif enerji kaynağı olarak biyoyakıt üretiminin popülarite kazanması, gıda ve
yem üretiminde de kullanılan tarım ürünlerinin biyoyakıt üretimine kaymasıyla bu ürünlere
olan talebin artması, tarım ürünlerindeki bu fiyat artışının yem fiyatlarındaki artışı tetiklemesi,
dünya nüfusundaki artış, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme ve gelir artışı
ile et ve süt tüketimin artması ve bu dönemde düşük faiz oranları ve yüksek petrol fiyatları ile
dünyanın belli bölgelerinde yön arayan fonların (sıcak para) tarım ürünlerinin işlem gördüğü
türev piyasalara doğru yönelmesi ve spekülatif hareketlerin artmasıyla tarım ürünlerinin
piyasa fiyatlarında oynaklığa neden olması olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada dünya
genelinde olumsuz iklim koşullarının sürekli olacağı yönünde oluşan kaygı ile birlikte üretim
ve verimliliği büyük oranda iklim koşullarına bağlı olan tarımsal üretim üzerinde fiyat
baskısının kronikleşeceği endişesinin oluştuğunun ve söz konusu beklentinin uzun dönemde
bu piyasalarda baskı yaratmaya devam edeceğinin sektör temsilcilerince ifade edildiğinin de
belirtilmesi gerekmektedir. (Rekabet Kurumu, 2010)
Sektörde, temel maliyet girdileri büyükten küçüğe; canlı hayvan üretimi, yem, enerji ve işçilik
giderleridir. Canlı hayvan üretiminde, daha önceki bölümlerde detaylı belirtildiği gibi, ülkesel
politikalar ve damızlık geliştirme çalışmaları büyük öneme sahiptir. Ayrıca, hayvancılığın
geliştirilmesine yönelik örgütlenme modelleri ve destekeleme poltiikaları ile sektördeki
üreticiler başka gelir kaynakları aramak yerine, hayvancılıkta gelişmeyi sürdürerek
büyümüşlerdir. Uluslararası tedarikçilerin ve alıcıların gücü kamusal desteklerden
faydalanmaları ve ulusal politikalar ile giderlerini minimize etmeleridir.
Ülkemizde sadece kendi ırkımızı yetiştirmek alanında yapılan çalışmalarda yetersiz kalınması
yanında, yem maliyetlerini düzenleyen politikalarının da olmaması sektörde çalışanları hızlı
bir şekilde sektörden uzaklaştırmıştır. Oysa ki, ülkemizde sektörün önemli girdisini sağlayan
yem sektöründe kullanılan hammaddelerin %25-30 u ithal edilemekte olup 2012-2013
yıllarında toplam 4 Milyar USD üzerindedir. Türkiye de 4 fabrika ile 1960 yılında faaliyete
geçen yem sanayinde halizhazırda 450 nin üzerinde fabrika üretim gerçekleştirmektedir.
Üretim kapasitesi sürekli artan sektörün üretim kapasitesi 15 milyon ton üzerindedir.
Sektörde üretimin %55’i büyükbaş hayvanlara yöneliktir. Sektörde kullanılan hammaddeler
arasında arpa, buğday ve mısır en önemlileridir. (İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü,
2015)
Uluslararası rekabetçiliği geliştirmek için, ulusal politikalarda büyük baş hayvancılığı hem
kırmızı et hem de süt anlamında destekleyecek mekanizmaların kısa dönemde sonuç getirecek
şekilde yeniden düzenlenmesinde büyük fayda vardır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 28
3. Ulusal Ölçekte Analiz:
3.1 Sektöre Ülkemiz Düzeyinde Genel Bakış
Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze Türkiye hayvan varlığı önemli değişim göstermiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında İkinci Dünya Savaşına kadar önemli bir sayısal artış yaşanmıştır.
Savaş yıllarında artış hızı düşmüş, hatta bazı türlerde azalma meydana gelmiştir. Savaşın
bitimini takiben, sayısal artış hızlanmış, türlere bağlı olarak en yüksek sayısal değerlere 19601980 yılları arasında ulaşılmıştır. 1980 li yıllardan itibaren türlerde hayvan sayısı hızla
azalmaya başlamıştır. (TİGEM, 2015)
Ülkemiz büyük baş hayvan yetiştiriciliği 1980’li yıllara kadar ağırlıklı olarak aile işletmeciliği
şeklinde yürütülmüş, 1980 yılından itibaren ekonomik büyüklüğe sahip sığırcılık işletmeleri
kurulmaya başlanmış, son yıllarda da sağlanan devlet desteklerinin artması sonucu büyük
kapasiteli modern sığırcılık işletmelerinin sayısı hızla artmıştır. Yetiştirilen kültür ırkı
sığırlarının önemli bir bölümünü sütçü özelliği ile ön plana çıkan Siyah-Alaca ırkı
oluşturmaktadır. Yerli ırkların ise önemli bir kısmını Yerli Kara, Boz, Doğu Anadolu
Kırmızısı ve Güneydoğu Sarı-Kırmızısı ırkları oluşturmaktadır. Melez genotipler ise genel
itibariyle, kültür ırklarının yerli ırklar ile melezlenmesi sonucu elde edilmektedir. Türkiye
kültür ırkı ve melezlerinin bölge sığır varlığındaki payı bakımından bölgeler arasında büyük
farklılıklar görülmektedir. Yerli genotiplerin payının en düşük olduğu bölgelerimiz en
gelişmiş bölgeleri olarak kabul edilen Marmara ve Ege bölgelerimizdir. Buna karşın
Anadolu’nun tamamında yerli genotiplerin payı % 60’ın üzerindeyken toplam sığır varlığının
payı % 50’ye yakındır. Türkiye sığır varlığında halen yerli genotiplerin önemi büyüktür.
Tablo 9: 2013 Yılı İtibariyle Türkiye Sığır Varlığında Genotiplerin ve Bölgelerin Payları (%)
dan görüleceği gibi; Türkiye sığır varlığında genotip gruplarının payı; Kültür ırkı % 41,3,
Kültür ırkı melezi % 42,4, Yerli genotip % 16,3 şeklindedir. (GIDA TARIM VE
HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE
EĞİTİM MERKEZİ, 2014, Aralık)
Tablo 9: 2013 Yılı İtibariyle Türkiye Sığır Varlığında Genotiplerin ve Bölgelerin Payları (%)
BÖLGELER
Kuzeydoğu
Anadolu
Orta Anadolu
Güneydoğu
Anadolu
İstanbul
Batı Marmara
Ege
Doğu Marmara
Batı Anadolu
Akdeniz
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
TÜRKİYE
Bölgelere göre Türkiye Sığır Varlığı (Baş)
Kültür Irkı
Kültür Irkı
Yerli
Melezi
Genotip
204.576
1.339.056
524.497
Türkiye Sığır Varlığında Bölgenin Payı (%)
Kültür Irkı Kültür Irkı Yerli Genotip
TOPLAM
Melezi
3,4
21,9
22,3
14,3
241.534
296.792
501.024
346.036
311.731
320.712
4,1
5,0
8,2
5,7
13,3
13,7
7,3
6,7
14.879
1.000.380
1.404.282
421.063
579.908
566.888
649.204
466.980
107.847
5.954.333
48.346
214.090
522.693
363.463
370.270
575.450
703.653
815.736
312.620
6.112.437
4.229
48.145
152.421
93.596
117.160
92.237
162.429
407.107
114.223
2.348.487
0,2
16,8
23,6
7,1
9,7
9,5
10,9
7,8
1,8
100,0
0,8
3,5
8,6
5,9
6,1
9,4
11,5
13,3
5,1
100,0
0,2
2,1
6,5
4,0
5,0
3,9
6,9
17,3
4,9
100,0
0,5
8,8
14,4
6,1
7,4
8,6
10,5
11,7
3,7
100,0
Türkiye’de hayvancılık sektöründe görülen sorunlar Onuncu Kalkınma Planı Hayvancılık
Özel İhtisas Komisyonu’nda çok geniş olarak tartışılmış olup, Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehditler
analiz metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Tespit edilen sorunlar özetlenerek aşağıda
sıralanmıştır. (Kalkınma Bakanlığı, hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu, 2014)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 29
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hayvancılık sektörü ile ilgili uzun vadeli hedef ve politika bulunmamaktadır.
Türkiye; genetik materyal, canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan, ana girdi maddeleri ve
kırmızı et konusunda ithalatçı ülke konumunda bulunmaktadır.
Türkiye’de hayvansal ürünlerde tüketim seviyesi gelişmiş ülkelere kıyasla düşük olup,
burada alım gücünün düşüklüğü en önemli etkendir. Nitekim TÜİK verilerine göre 2009
yılında en az 13 milyon kişi (yüzde 18) gıda yoksulluğu çekmektedir.
2011 yılında hayvancılığa ilişkin ithalatların toplamına ödenen miktar, hayvancılık
sektörüne ayrılan destek miktarının 2,6 katı olmuştur.
Türkiye’de halen brusellozis, tüberkülozis, şap, PPR, newcastle gibi hem ekonomik hem
halk sağlığı açısından önem taşıyan hastalıklar devam etmektedir.
Türkiye pek çok önemli hastalığın aşısında dışa bağımlı olup, 2011 yılında 1,2 milyar
ABD Doları değerinde aşı ithalatı yapılmıştır.
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu kaldırılmış ve ulusal ıslah faaliyetleri yönetmelikler
kapsamında düzenlenmiştir. Ek olarak, yerli genetik kaynaklarının korunması ve ıslah
alanında atılan adımlar da yetersiz kalmakta, önümüzdeki yıllarda yerli ırkların ve
beraberinde üstün özelliklerinin kaybolması tehlikesi artmaktadır.
Yetiştirici ve üretici örgütleri ile kooperatifler gelişmiş ülkelerdeki özerklik, kurumsal
kapasite ve insan kaynakları ile hizmet seviyesine ulaşamamıştır.
Çiftçi örgütlerinin ürünlerin pazarlanması ve işlenmesindeki payları ve pazarlık güçleri
yok denecek kadar düşük olup, fiyat oluşumuna etkileri bulunmamaktadır.
Hayvancılık sektörüne gençlerin ilgi duyması arz sürekliliği ve sürdürülebilir bir üretim
için ana koşuldur. Ancak gerek köy koşullarındaki hayat standartlarının kentlerle çok
farklı ve düşük olması, gerekse ulaşımın dahi çok kolay olmaması özellikle gençlerin
sektörden kopuşunu hızlandırmaktadır.
Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı her aşamada karşılaşılan ana sorunlardan bir diğeridir.
Asgari bir eğitime sahip bakıcı, çoban ve kâhya bulunması ve çalıştırılmasında özellikle
sosyal güvence ve diğer özlük haklarının sağlanması konusunda sıkıntılar baş
göstermektedir. Üretici/yetiştirici örgütleri ile kooperatiflerin hem ara eleman eğitimi,
hem de sosyal güvence/özlük hakları gibi konularda yeterince etkin olamaması sorunun
çözülmesini geciktirmektedir.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerine yönelik destekler ve uygulamalar bulunmakla birlikte,
yetiştirici eğitimi, yenilik ve gelişmelerle ilgili yayım faaliyetleri düzenli ve yeterli
düzeyde yürütülememektedir.
Türkiye hayvancılığı dış ticarette; hayvan hastalıkları, yüksek girdi maliyetleri, çalışma
alanı genişleyen ama gelişimi ve dolayısıyla etkinliği sınırlı kalan, hedefleri belirlenmemiş
ıslah çalışmaları ve yetiştirici/üretici örgütlenmesinin yetersizliği sebebiyle rekabet
edememektedir.
Organize Hayvancılık Bölgesi (OHB) yatırımlarının, Türkiye koşulları göz önüne
alındığında, sosyo-ekonomik açıdan hangi tip yetiştiriciliğe hizmet edeceği detaylıca ele
alınmadan hayata geçirilmemesi önerilmektedir. Ayrıca, kurulum öncesi diğer gelişmiş
ülke örnekleri irdelenmediği ve Türkiye koşullarına uygun olacak şekilde
yönlendirilmediği, hayvansal üretimin demografik, sosyal ve ekonomik yapısı ile
hayvansal üretimdeki ana maliyet unsurlarından hayvan ve yem girdisi maliyetlerinin
düşürülmesi üzerine etkileri ve entansif yetiştiriciliğin bölge koşullarındaki etkinliği
değerlendirilmediği takdirde başarılı olması mümkün değildir. OHB’ler kuruldukları
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 30
•
•
•
•
•
•
•
•
•
takdirde belirli bir bölge içerisinde artan hayvan hareketleri, karantina koşulları, hayvan
hastalıklarının kontrolü, atık ve gübre yönetimi, hayvancılık işletmelerinin yem bitkileri
ihtiyacının karşılanması ve kurulu ahır kapasitelerinin büyümeye açık olması dikkate
alınması gereken öncelikli konulardır.
Sözleşmeli üretim, ortak makine kullanımı, girdi ve destek hizmetler sağlayabilecek
yetiştirici/üretici örgütlerine yönelik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.
İstikrarsız hayvansal ürün piyasası sebebiyle bitkisel üretimle rekabet edemeyen yem
bitkileri üretimi, hem bu nedenle, hem de sulanabilir alanların genişletilememesinden
dolayı yeterince artırılamamaktadır.
Geçimlik ve yarı-geçimlik hayvancılık işletmeleri ile gelişime açık küçük ve orta ölçekli
aile işletmeciliği bir tutulmakta, her koşulda büyük işletmelerin ekonomik olduğu kanısı
ile hareket edilmesi ve politikalar oluşturulması önemli bir sorundur.
Türkiye’de hayvancılık ve birincil hayvansal ürün piyasa düzenini sağlayabilecek etkin bir
yapı bulunmamaktadır. Bu da hayvansal üretimin kırılgan ve istikrarsız piyasa
koşullarında yapılmasına sebep olmakta, hem ülke içinde diğer sektörlerle hem de
uluslararası piyasada diğer ülkelerle rekabet edebilirliğini düşürmektedir.
AB’dekine benzer bir Coğrafi İşaretleme Sistemi olmaması hayvancılıkta pazarlama
sorununun devamını sağlamaktadır. Türkiye’de uygulanan sistem etkin ve amacına
yönelik çalışmamakta ve uluslararası platformdaki geçerliliği net değildir.
Gıda güvenilirliği, denetimler ve ürün kalitesi ile ilgili tüketici güveni tam sağlanabilmiş
değildir.
Hayvan refahı ve hayvancılık işletmelerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek
önemli bir sorun olmaya başlamıştır.
Mevcut durumun tespitine imkan sağlayacak hayvancılık istatistiklerinin güvenilirliği
halen önemli bir sorundur. Verilerin toplanmasından istatistik haline getirilmesine kadar
tüm aşamalarda çok fazla tahminden yararlanılmaktadır.
Hayvancılık ile ilgili sayılan yapısal sorunların büyük kısmının, Türkiye ve dünyadaki
gelişime paralel olarak özellikle dış satım olanağı bulunan alt üretim dallarında
çözülmekte olduğu, ancak daha çok yerli pazara üretim yapmaya devam eden alt üretim
dallarında çözümün daha fazla zaman aldığı görülmektedir.
10. Kalkınma planında bütün bunlardan yola çıkarak; ‘Türkiye 2018 yılı olmasa da 2023
yılında hayvansal üretimini ve tüketimini dengeleyebilecek güce ve olanaklara sahiptir. Piyasa
istikrarsızlığı üretimi olumsuz etkilemekte ve hayvancılık konu olduğunda olumsuzlukları
gidermek uzun yıllar almaktadır. Bu durumdaki bir piyasada üreticinin ithal hayvan ve
ürünlerle rekabet edebilmesi mümkün değildir.’ değerlendirmesi yapılarak; 10. Kalkınma
planında sektörü geliştirici stratejiler önerilmiştir.
Bütün bu kalkınma planlarının ışığında, yine de; Türkiye’ nin son yıllarda izlediği hayvancılık
politikalarının sonuçlarına göre geldiğimiz durum, gerekli alt yapı ve mevzuat çalışmalarının
yenilenmesi gerektiğini bir kere daha açık olarak göstermektedir. Türkiye’deki büyük baş
hayvancılığının gelişimini izlemek için TUİK (TUIK, Hayvancılık İstatistikleri, 2016)
istatitistiklerini incelemek yeterlidir. Şekil 10: 1991-2015 Dönemi Türkiye Büyük baş hayvan
Sayılarındaki değişim de görülen, yerli ırkın azalması ve melez ırkın kültür ırklarının artma
eğilimi, ülkemizdeki büyükbaş hayvan üretimindeki eğilimleri açıkça göstermektedir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 31
Şekil 10: 1991-2015 Dönemi Türkiye Büyük baş hayvan Sayılarındaki değişim
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
Sıgır-Kültür
Sığır-Kültür melezi
Sığır-yerli
Kaynak : TUIK
TUIK verileri kırmızı et sektöründeki bütün hayvanlar (koyun, keçi, sığır, manda, domuz)
genelinde incelendiğinde melez sığırın artan tüketimi Şekil 11: 1991-2015 Yılları Arasında
Kırmızı Et kesilen Hayvan ağırlığı (ton) açıkça görülmektedir.
Şekil 11: 1991-2015 Yılları Arasında Kırmızı Et kesilen Hayvan ağırlığı (ton)
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
200 000
Koyun - Sheep
Keçi - Goat
Keçi - Kıl (Goat - Ordinary)
Keçi - Tiftik (Goat - Angora)
Sığır - Cattle
Sığır - Kültür (Cattle - Culture)
Sığır - Melez (Cattle - Cross bred)
Sığır - Yerli (Cattle - Domestic)
Manda (Buffaloes)
Deve (Camel)
Domuz (Pig)
3.2 Sektörün Ulusal Ölçekte Durumu
Çeşitli iklimleri ve geniş meralarıyla Türkiye, hayvancılık açısından önemli bir potansiyele
sahiptir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye’nin hayvan varlığı önemli
değişimlere uğramıştır. 1970’li yıllara kadar hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinin tamamına yakını, yerli ırk hayvanlarla ve doğal otlaklarda yapılan mera
hayvancılığı şeklinde sürdürülmüştür. Hayvanlar kış aylarında kuru ot, saman ve kısıtlı kesif
yem ile yaşam payı oranında beslenmiş, diğer zamanlarda ise doğal meralarda otlatılmıştır.
1980 yılına kadar Türkiye bu potansiyeli çok iyi değerlendirmiş ve hayvan varlığı sürekli artış
göstermiştir. 2000 yılından itibaren ise yapılan devlet desteklemeleri ve teşvikler sayesinde
büyük ölçekli hayvancılık tesis sayılarında önemli ölçüde artış olmuştur 5. Ancak işletmelerde
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 32
halen geçimlik düzeyden ticari düzeye geçilememiştir. Üretim ve ticari değeri bakımından
sığırın önemi büyüktür. Türkiye’de de ekonomik anlamda hayvancılık faaliyetinin önemli bir
kısmını büyükbaş hayvan yetiştiriciliği oluşturmaktadır. (İş Bankası, İktisadi Araştırmalar
Bölümü, 2015)
TUIK verileri incelendiğinde, Şekil 12: 2001-2015 Türkiye Canlı Hayvan Sayıları (Baş) da
Türkiye’deki sığır varlığının her zaman koyun ve keçi varlığının 2,3 katı olduğu
görülmektedir.
Şekil 12: 2001-2015 Türkiye Canlı Hayvan Sayıları (Baş)
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sığır
Koyun
Keçi
Kaynak: TUIK
Büyükbaş hayvancılık Türkiye’nin her bölgesine yayılmış olmakla beraber Doğu
Karadeniz’in kıyı şeridinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde ve İç Anadolu Bölgesi’nin
doğusundaki coğrafi kümelenme dikkat çekmektedir. Söz konusu bölgelerde sık yağışlar
nedeniyle çayırlık arazilerin fazla oluşu bu alanlarda üretimi kolaylaştıran önemli bir etkendir.
Ayrıca, pancar küspesinin hayvan yemi olarak kullanılması nedeniyle tarihsel olarak şeker
fabrikalarının çevrelerinde de hayvancılık faaliyetleri yürütülmüştür. Ancak, son yıllarda
pancar üretiminin düşmesi nedeniyle bu bölgelerde hayvancılığın kan kaybettiği
gözlenmektedir.
Besicilik faaliyetlerinde ve son yıllarda daha büyük ölçeklerde
gerçekleştirilirken süt hayvancılığında halen kırsal kesimdeki küçük aile işletmelerinin
ağırlığı oluşturduğu bir yapı görülmektedir. Buna bağlı olarak sektörde istihdama ilişkin kesin
bir sonuca ulaşmak mümkün olmamakla birlikte, hayvancılık sektörünün 1,5 milyon kişiye
istihdam sağladığı düşünülmektedir. Öte yandan, orta ve büyük ölçekte üretim gerçekleştirilen
besicilik işletmelerinde 80 bin kişinin istihdam edildiği düşünülmektedir. Şekil 13:
Türkiye'de hayvan varlığı (Milyon adet) grafiğinden görüleceği gibi, ülkemizde hayvan
varlığı giderek düşmüştür. (İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2015)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 33
Şekil 13: Türkiye'de hayvan varlığı (Milyon adet)
Hayvancılık sektöründe Türkiye’nin ithalat geçmişi 1980 lerin başına uzanmaktadır. Canlı
hayvan, et ve süt ürünlerinde ithalatın serbest bırakıldığı bu yıllardan itibaren yurt içi hayvan
varlığında gerileme görülmüştür. Buna ek olarak, Doğu ve Güney Doğu Anadolu
Bölgelerinde baş gösteren terör problemi buralarda hayvancılık faaliyetlerinin aksamansına
neden olmuştur. 2008-2012 yılları arasında, kırmızı et piyasasını etkileyen bir hayvancılık
krizi yaşanmış, bu krizin sonucu olarak da kırmızı et fiyatalarında ani yükselişler görülmüştür.
Nisan 2010 itibari ile et fiyatlarında yaşanan yıllık artış %80’i aşmış, fiyatlarda gelinen seviye
sonrası talepte görülecek azalmanın sektörde rekabet gücü düşük kimi işletmelerin
faaliyetlerini olumsuz etkileyeceği ve fiyatların bu seviyesinin sürüdürlebilir olmadığı
düşünceiyle, söz konusu alınan kararla dönemin Et ve Balık Kurumu’na kırmızı et ve canlı
hayvan ithal etme yetkisi verilmiştir. 2010-2014 yılları arasında (Şekil 14: Türkiye canlı
hayvan ve karkas et ithalatı grafiğinde görüldüğü gibi) 2,4 Milyar USD değerinde 1,3 Milyon
baş üzerinde canlı hayvan ithal edilmiştir. Canlı hayvan ve karkas et ithalatı kısa vadede fiyat
artışlarının önüne geçmede etkili olsa da, fiyat artışlarının yaşandığı her dönemde ithalat
yapılması sektördeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri zor durumda bırakmaktadır. Bu
nedenle, orta ve uzun vadede verimliliği arttırıcı ve maliyetleri düşürücü başka tedbirlerin
alınması gerekmektedir. (İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2015)
Şekil 14: Türkiye canlı hayvan ve karkas et ithalatı
2013 yılının başından bu yana artış eğiliminde olan et fiyatlarının önüne geçmek maksadıyla,
16 Eylül 2014 de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıpı tarafınndan besilik sığır ithalatı
yapılacağı açıklanmıştır. Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından yayımlanan
talimatnameye göre, sadece beslik sığır ithal edilebilecek, sütçü ırkların ithalatına ise izin
verilmeyecektir. Ayrıca, ithal edilecek sığırın 12 aydan küçük ve 300 kilodan hafif olması
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 34
gerekmektedir. İlk aşamada yerli üreticiyi mağdur etmemek adına en az 100 hayvanı olan
besicilerin bu uygulamadan hayvan sayısının %40 oranında yararlanabileceği açıklanmıştır. 5
Mart 2015 tarihi itibari ile %40 olan sınır %100 e çekilmiştir. Ayrıca, entegre bir tesis ya da
Et ve Süt Kurumu ile sözleşme yapmak kaydıyla 100 hayvan sınırı da kaldırılmıştır.
2000-2015 yılları arasında Türkiye’de damızlık sığır ithalat ve ihracat rakamları Tablo 10:
Türkiye son 15 yıl Damızlık Sığır İthalat İhracat rakamları tablosunda görülmektedir.
(TİGEM, 2015) Bu rakamlar, bize son 15 yılda sadece 2013 ve 2014 yılında cüzzi damızlık
sığır ihracatı yapmamıza rağmen, ithalatta artan bir eğilim gösterdiğini kanıtlamaktadır.
Tablo 10: Türkiye son 15 yıl Damızlık Sığır İthalat İhracat rakamları
2000-2015 yılları arasında Türkiye’de kasaplık sığır ithalat ve ihracat rakamları Tablo 11:
Türkiye son 15 yıl Kasaplık Sığır İthalat İhracat rakamları tablosunda görülmektedir.
(TİGEM, 2015) Bu rakamlar, bize son 15 yılda aynı eğilimin kasaplık sığırda da olduğunu
göstermektedir.
Tablo 11: Türkiye son 15 yıl Kasaplık Sığır İthalat İhracat rakamları
Yine aynı şekilde, 2000-2015 yılları arasında Türkiye’de sığır eti ithalat ve ihracat rakamları
Tablo 12: Türkiye son 15 yıl Sığır Eti İthalat İhracat rakamları tablosunda görülmektedir.
(TİGEM, 2015) Bu rakamlar, bize son 15 yılda sığır eti ihractının az miktarda sürekli
seyrettiğini, ancak ithalatın 2010 yılına kadar yapılmadığını ancak 2010-2011 yıllarında ciddi
bir ithalatın varlığını göstermektedir. Bu da yukarında bahsettiğimiz; devletin
düzenlemelerinin etkisidir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 35
Tablo 12: Türkiye son 15 yıl Sığır Eti İthalat İhracat rakamları
3.3 Ulusal Ölçekte Faaliyet Gösteren Kuruluşlar ve Dernekler,
Türkiye’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) sektörün yapısını belirleyen
mevzuatlar anlamında en önemli kuruluştur. Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü
(Gıda Tarım ve Hayvancılık Baknlığı, 2016) görevlerini aşağıdaki gibi saymıştır.
 Hayvancılığı geliştirmek, teşvik etmek ve teşvik esaslarını belirlemek.
 Hayvansal üretim girdileri ile hayvancılık işletmelerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin
izin ve onay esaslarını belirlemek, izin ve her türlü onay işlemlerini yürütmek.
 Yüksek vasıflı hayvan ırklarını yaygınlaştırmak.
 Hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle
yapılmasına ilişkin çalışmalar yapmak ve bunları denetlemek.
 Hayvansal üretimin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 Hayvansal üretim ve geliştirme projeleri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 Hayvan ıslah programları uygulamak ve uygulatmak.
 Damızlık hayvan ithalat ve ihracatında teknik kriterleri belirlemek ve yürütmek.
 Hayvancılıkla ilgili bilgi sistemi oluşturmak.
 Hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili çalışmalar yapmak.
Ülkemiz tarım sektörünün en önemli girdilerinden olan sertifikalı tohumluk ve üstün vasıflı
damızlık gibi materyallerin üretimi ve dağıtımı ana ekseninde faaliyet gösteren,
faaliyetlerinde özerk, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir İktisadi Devlet
Teşekkülü olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), diğer önemli kamu
kuruluşudur. (TİGEM, TİGEM Tarihçe, 2016) TİGEM’in en önemli görevlerinden birisi
“Ülkenin hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek
amacıyla yetiştirdiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirmek” olarak
belirlenmiştir. Hara ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftliklerinden devredilen sığır, koyun,
keçi, Safkan Arap atı, tavuk ve hindi yetiştiriciliklerine kalınan yerden devam edilmiştir.
Hayvancılık faaliyetlerinin tamamı ülkemiz havyacılık sektörünün ihtiyacı olan üstün vasıflı
ve hastalıklardan ari damızlık taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak sürdürülmüştür.
TİGEM’in hayvancılık faaliyetleri içerisinde ağırlıklı olarak yer alan damızlık sığır
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 36
yetiştiriciliği 2010 yılında 20 işletmede yapılmıştır. Sürdürülen sığırcılık faaliyeti, işletmelerin
bulunduğu bölge ekolojileri ve yetiştiricilerin istekleri dikkate alınarak, Siyah-Alaca, Esmer,
Simmental, Jersey ve Limuzin ırkı hayvanlarla sürdürülmektedir. Bu cinselerin üretildiği ve
damızlık satışı yapılan işletmeler aşağıdaki Tablo 13 : TİGEM Damızlık Satışı Yapılan
İşletmeler de verilmiştir. (TİGEM, Damızlık Satışı yapılan işletmeler, 2016)
Tablo 13 : TİGEM Damızlık Satışı Yapılan İşletmeler
IRKI
TİGEM İŞLETMELERİ
SİYAHALACA
Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman,
Karacabey, Koçaş, Polatlı, Türkgeldi Tarım İşletmeleri
ESMER
Altınova, Anadolu, Sultansuyu, Gözlü Tarım İşletmeleri
JERSEY
Gökhöyük Tarım İşletmesi
SİMENTAL Ceylanpınar, Karacabey, Gözlü Tarım İşletmeleri
TİGEM’in yetiştirdiği ırkların özellikleri aşağıda Şekil 15: TİGEM'in yetiştiriciliğini yaptığı
sığır ırkları’ da verilmiştir.
Şekil 15: TİGEM'in yetiştiriciliğini yaptığı sığır ırkları
Sektör dinamiklerini etkileyen diğer kuruluşlar da aşağıda verilmiştir.
a) Ekonomi Bakanlığı : İhracata yönelik devlet yardımları açısından, yurtdışına açılma
sürecinde firmalar için her safhada destek sağlayan en önemli kamu kuruluşudur.
Yatırım-üretim-istihdam-ihracat değer zincirinin tüm halkalarına yönelik politikalar
oluşturularak, Ar-Ge, inovasyon, tasarım, markalaşma ve hedef pazara giriş
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 37
konularında gelişme kaydetmek için destekler verilmektedir. Destek sistematiği;
ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç olgunluk seviyesindedir.
(Ekonomi bakanlığı, 2016) Desteklerin yanı sıra, pazara girişe yönelik ülke raporları,
Yurt dışında düzenlenen fuarlar, ihracatçı rehberi v.b çok sayıda bilgi paylaşımında da
bulunulmaktadır. www.ekonomi.gov.tr
b) Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr): Türkiye’nin ürün, şehir, bölge, ülke
bazında istatistiklerine resmi olarak ulaşılabilen kamu sitesidir.
c) Toprak Mahsülleri Ofisi : 1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO),
sermayesinin tamamı devlete ait, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe
ve faaliyetlerinde özerkliğe sahip, sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet
teşekkülüdür. Ofis'e, 27 Ekim 1939 tarihinde arpa ve yulaf, 28 Kasım 1940 tarihinde
çavdar, 25 Nisan 1941 tarihinde mısır, 13 Ağustos 1941 tarihinde de başta pirinç
olmak üzere; bitkisel ve hayvansal yağlar, et ve balık, yonca tohumu ve bakliyat alımı
görevleri verilmiştir. İkinci Dünya Savaşının hüküm sürdüğü yıllarda ve sonrasında
Ofis, benzin, otomobil lastiği, et kavurması, margarin ve kahve gibi maddelerin
tedarik ve dağıtımını yürütmüş, 3 Ağustos 1943'de nohut, akdarı, fasulye, mercimek,
bakla ve börülce, 31 Ekim 1947'de susam alımı ile görevlendirilmiştir. Ülkesel
ihtiyaçlara göre değişen mevzuat ile değişik görevleri üstlenmiştir. TMO, lisanslı
depoculuk uygulamalarına öncülük etmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
yürüttüğü çalışmalar sonucu 26/2/2010 tarihinde kurulan TMO-TOBB Tarım Ürünleri
Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde % 50 hisse ile iştirak
sahibidir. Hayvancılık sektöründe yem ihtiyacının karşılanması yönünden önemli
aktörlerdendir. http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=13
d) Et ve Süt Kurumu : Et ve Balık Kurumu adı ile 3780 sayılı Milli Koruma
Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca, 28/08/1952 tarih ve 3/15597 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile onaylanan, K/871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı üzerine, 01/10/1952
tarihinde “Et ve Balık Kurumu” (ESK) unvanı ile Ticaret Bakanlığına bağlı 40 milyon
TL sermayeli bir İktisadi Devlet Kuruluşu olarak kurulmuştur. Değişen koşullara göre
özelleştirilmiş ve son olarak ET ve SÜT Kurumu adı ile kırmızı et ve büyük baş
hayvancılık alanında önemli bir aktör olmuştur. http://www.esk.gov.tr/
Bu kurumlar dışında sektörde yer alan diğer sivil toplum kuruluşları ise;
a) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM): Türkiye İhracatçı Birliklerin koordinasyonunu
sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış
ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar
yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst
kuruluşu olmak üzere kurulan Türkiye İhracatçılar Meclisi yaptığı çalışmalar ile
ihracatı arttırmaya yönelik gayretler sergilemektedir. www.tim.org.tr
b) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB): Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590
sayılı Kanun ile kurulmuştur. TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu
ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret
Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 38
Borsası) üst kuruluşudur. (TOBB, 2016) İllerdeki odalar ve borsalar eli ile, ülkedeki
ticaretin yasal çerçevede yürümesine olanak sağlamaktadır.
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php
c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği : Türkiye Kırmızı Et Üreticileri
Merkez Birliği; 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunun kapsamında il ve
ilçelerde kurulu Kırmızı Et Üretici Birliklerinin talebi ve bir araya gelmesi ile Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28.01.2008 Tarih ve 459 Sayılı onayı ile tescili
yapılarak kurulmuştur. Birliğin görevleri; üye birliklerin ürettikleri kırmızı etin ulusal
düzeyde üretim planlamasını yapmak, Kırmızı etin pazarlamasına ilişkin kurallara
uyulması, pazar araştırmasının yapılması ve pazarlama zincirinin geliştirilmesinde
üyelerine yardımcı olmak, üyelerini yönlendirmek, üyesi Kırmızı Et Üretici
Birliklerinin faaliyetlerini desteklemek, izlemek ve değerlendirmek, Ulusal Tarım
Politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere sektör/ürün bazında
oluşturulmuş/oluşturulacak ürün konseyi ve diğer benzeri kuruluşlara temsilci
göndermek ve birlikte çalışmalar yapmak, ayrıca Avrupa Birliğine uyum sürecindeki
gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin
gerektirdiği görevleri yürütmek, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teknik
ve mali destek (hibe, kredi) almak veya birliklerin/üreticilerin almalarına aracılık
etmektir. http://www.tuketbir.org.tr/
d) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği : Türk tarım sektörünün mevcut yapısının,
ihtiyaçlara cevap veremiyor hala gelmesi ve uluslar arası standartlara gelmesi için AB
uyum yasaları çerçevesinde 5200 sayılı kanun kapsamında yedi (7) kurucu süt üretici
birliği bir araya gelerek Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Merkez
Birliği kurularak 2005 yılında faaliyete başlamıştır. SÜTBİR, çiftçilerimizin yaşam
koşullarını iyileştirmek, ekonomik ve sosyal yoldan kalkınmalarını sağlamak süt
sektörünü geliştirmek ve ihtiyaç duyulan hususlarda eğitim vermek amacıyla; Üye
birliklerin ürettikleri sütün ulusal düzeyde üretim planlaması yapmak, Sütün
pazarlanmasına ilişkin kurallara uyulmasında birlik üyelerine yardımcı olmak ve
üyelerini yönlendirmek, SÜTBİR üyesi olan süt üretici birliklerinin faaliyetlerini
desteklemek, izlemek ve değerlendirmek, Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil
etmek, Alt birliklerin her türlü tarımsal ürünlerin üretim, değerlendirme ve pazarlama
konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette
bulunmak, Alt birliklerin faaliyetlerini koordine etmek, dış ülkelerle olan
münasebetlerini
düzenlemek
görevlerini
üstlenmiştir.
http://www.sutbirlik.com/2015/site/index.php
e) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği : Kuruluş amacı;
Ülkemizde üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen
gerek yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin
geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah
programlarının uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön
soykütüğü kayıtlarının tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta
işlemlerinin yapılması, birlik personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal
düzeyde yarışmalar düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin
yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin
kurulması, diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 39
hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak,
hayvancılık politikaları üretmektir. http://www.turkiyekoyunkeci.org/tr/AnaSayfa
f) Türkiye Tarım Kredi Kooperetifleri Merkez Birliği : Tarım Kredi
Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına uzanır. Çok sayıda kanuni değişiklikler ile son
olarak, 12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5330
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ve
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki
553 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile son
yasal statüsüne ulaşmıştır. Kuruluş amacı; çiftiçiye uygun şartlarda kredi sağlamak
olup detay bilgilere web sitesinden erişilebilir. http://www.tarimkredi.org.tr/
3.4 Ulusal Ölçekte Sektörü Etkileyen Politikalar
Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetinin en önemli kısmını büyükbaş yetiştiriciliği
oluşturmaktadır. Türkiye’de Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sığırcılık önemli bir üretim
kolu olarak algılanmış ve hemen her zaman diğer hayvansal üretim kollarına göre daha fazla
ilgi görmüştür. Öyle ki, özellikle son yıllarda, hayvancılık denildiğinde hemen her zaman sığır
yetiştiriciliği anlaşılır hale gelmiştir. Bunda, sığırın sağladığı avantajları kadar sığır
ticaretinin, gelişmiş kabul edilen ülkeler için de daha önemli olmasının büyük payı olmuştur.
2014-2018 dönemini kapsayan ve Temmuz 2013 de kabul edilen Onuncu 5 yıllık kalkınma
planında hayvancılık sektörü için daha önce detaylı olarak verdiğimiz tespitlerden yola
çıkarak, 3 farklı senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryoların, (2011 verilerine dayanarak
hazırlanmıştır), içerisinde gerçekleşmesi en olası senaryo olarak Senaryo 3’ün ifade edildiği
söylenmektedir. Bu senaryoya göre (Kalkınma Bakanlığı, hayvancılık Özel İhtisas
Komisyonu, 2014) 2018 yılında hayvan varlığı konusunda hedeflerin gerçekleşme olasılığı
oldukça yüksekken, verimlilik konusunda ise politika yapıcılar tarafından yapısal değişimlere
gidilmesi hedeflerinin tutturulmasında önem arz etmektedir. Bu senaryolar aşağıdaki Şekil
16: Onuncu kalkınma Planı senaryolar’ da görülmektedir.
Şekil 16: Onuncu kalkınma Planı senaryolar
Bu kalkınma planında, sektörü desteklemek için kamu tarafından getirilen düzenlemelerin
aynı zamanda kırsal kalkınmayı da teşvik etmesi öngörülmektedir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 40
Küresel çapta hububat fiyatlarında yaşanan artışlar hem dünyada hem de Türkiye’de yem
fiyatlarının yükselmesine neden olurken, yem sektöründe kullanılan girdinin önemli bir
kısmının ithal ediliyor olması da yurt içinde yem fiyatlarının dünya yem fiyatlarına paralel
hareket etmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede döviz kurlarında yaşanan gelişmeler de yem
maliyetlerini doğrudan etkilemektedir (İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü, 2015)
Yem fiyatlarındaki gelişmelerin yarattığı olumsuzluklardan kaçınılabilmesi amacıyla son
dönemde hayvancılık faaliyetine başlamadan önce geniş arazilerde yem üretimi yapılması
yaygınlaşmaktadır. Bu doğrultuda hareket eden işletmelerin yaklaşık 2 yıl boyunca yem
üretimi gerçekleştirip, bunun bir kısmını kuru stok bir kısmını ise silaj yaptıktan sonra
hayvancılığa başladığı izlenmektedir. Bu uygulama ile toplam yem maliyetlerinin nispeten
düşürülmesi ve öngörülebilir sınırlar içinde tutulması, işletmelerin orta vadede daha sağlıklı
plan yapabilmesine olanak sağlamaktadır.
Talepteki büyüme eğilimi ve sağlanan destekler dolayısıyla hayvancılık sektörünün
önümüzdeki dönemde yatırım açısından cazip bir sektör olmayı sürdürmesi beklenmektedir.
Öte yandan sık sık dışsal unsurların etkisiyle dalgalanmaların yaşandığı sektörde yem
yönetimi, hayvanların beslenme şekli, hayvan sağlığı, atık yönetimi vb. gibi konularda ciddi
bir uzmanlık gerekmektedir. Bu konularda ulaşılan uzmanlık düzeyi hayvanlarda et ve süt
verimliliğini artırdığı gibi, olağanüstü durumlarda işletmeye esneklik sağlaması açısından
önem arz etmektedir.
Sektörü etkileyen önemli konulardan biri de; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
sağladığı hayvancılık destekleridir. Hayvancılık destekleri kapsamında 2014 yılında besiciye
toplam 2,9 Milyar TL tutarında ödeme yapılmıştır. 2015 yılı için öngörülen destek miktarı
2,6 Milyar TL dir. 2016 yılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri (Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, 2016) Tablo 14: GTHB 2016 Yılı hayvancılık destekleri’nde
verilmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Hayvan Başı Ödeme
Birime Destek
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır
225 TL/baş
Etçi ırklar anaç sığır
350 TL/baş
Anaç manda
400 TL/baş
Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave
70 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (2) Suni Tohumlama
Birime Destek
Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı
75 TL/baş
Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağı ilave
35 TL/baş
Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni
tohumlamasından doğan buzağı ilave
75 TL/baş
Malak Desteği
150 TL/Baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (3) Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği
300 Küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç
hayvan varlığına sahip Sürü yöneticisi
istihdamı desteği 5000 TL/İşletme olarak
2016 yılı bütçesinden ödenir.
Besilik Materyal Üretim Desteği (baş)
350TL/baş
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 41
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (14) Hayvan Başı Ödeme
Birime Destek
Hastalıktan ari işletmedeki sığır
375 TL/baş
Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)
50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (15) Aşı Desteği
Birime Destek
Şap Aşısı (Büyükbaş)
0,75 TL/baş
Şap Aşısı (Küçükbaş)
0,50 TL/baş
Brucellosis (Büyükbaş)
1,50 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş)
0,50 TL/baş
Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (16) Hayvan Gen Kaynakları
Birime Destek
Büyükbaş Koruma
550 TL/baş
Küçükbaş Koruma
80 TL/baş
Sığır Pedigrili Koruma
800 TL/Baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Yavru
70 TL/baş
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Yavru
35 TL/baş
Halk Elinde Manda Islahı
800 TL/Baş
Damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği
150 TL/Baş
Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke) Desteği
200 TL/baş
Tablo 14: GTHB 2016 Yılı hayvancılık destekleri
Hayvan başına ödenen doğrudan teşvikler yanında, yatırımları destekleyen Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Programı kapsamında yatırımların %50 sine kadarlık kısmı için hibe
verilmektedir. Projeye katılan 10 firmanın 2 si bu destekten faydalanmıştır.
Ayrıca AB’nin ortak tarım politikaları kapsamında aday ülkelerde Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesinde tarım ve hayvancılık
işletmelerine hibeler verilmektedir. Bu iller; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan,
Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Adıyaman, Batman,
Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Konya, Karaman, Niğde,
Aksaray Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane olup; IPARD
kapsamında; İnşaat yatırımı (%50 hibe) ile damızlık koç-teke ve Damızlık boğa (%80 hibe)
alımı için yatırım hibe desteği uygulamaktadır. (HAYGEM, 2016) Ancak KIRŞEHİR ne
yazıkki IPARD kapsamında bulunmamaktadır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) raporunda
2016 Temmuz hayvancılık istatistikleri aşağıda verilmiştir. (HAYGEM, 2016) Sığır ve
Manda varlığı açısından 2002-2015 yılları arasında büyükbaş hayvan sayıları Tablo 15: 20022015 Dönemi Türkiye Büyükbaş hayvan sayları de görülmektedir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 42
Tablo 15: 2002-2015 Dönemi Türkiye Büyükbaş hayvan sayları
Yine, 2002-2015 yılları arasında büyükbaş hayvan sayıları cinslerine göre Tablo 16: 20022015 Türkiye'de cinslerine göre büyükbaş hayvan sayıları de görülmektedir. Bu tabloda yerli
ırkın %36 dan %13 lere giderek azaldığı, kültür ırkların %18,97 den %45,63 e arttığı
görülmektedir.
Tablo 16: 2002-2015 Türkiye'de cinslerine göre büyükbaş hayvan sayıları
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 43
4. Yerel /Bölgesel / Küme Analizi:
4.1 Sektörün Bölgedeki Gelişimine Genel Bakış
Konum olarak Türkiye’nin tam ortasında İç Anadolu bölgesinde bulunan Kırşehir’in tarihi
Hititler’e kadar dayanmakta olup tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlin
adının o zaman ne olduğu henüz bilinmemektedir. İlin bir ara Aquae Saravenas (AkovaSaravena) adıyla (MÖ.2.yy.) bilindiği anlaşılmıştır. Önceleri Makissos (Macissus) adıyla
anılan kent, İmparator I. Jüstinianos devrinde (527-568) yeniden kurulmuş ve Jüstinianopolis
diye anılmaya başlamıştır. Uçsuz bucaksız kırın ortasında yükselen bu kente Türkler "Kır
şehri" adını vermişlerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde "Kırşehir" olmuştur. Bu gün bile bazı
köylerinde yaşayan halk, burasını Kır şehri diye anar. Kırşehir ismi Türkçe'dir. Bir rivayete
göre de Timur'un Anadolu'ya gelişinde kendisine karşı koyan burada yaşayan halkı göstererek
"kırın şehri" dediği, daha sonra bunun Kır şehri olarak değiştiği ve bu günkü ismini aldığı da
söylenmektedir. (Kırşehir Valiliği, 2016)
Kırşehir, İç Anadolu bölgesinin Ortakızılırmak havzasında, yüzölçümü 6.665 km2 olup,
Türkiye yüzölçümünün % 0,8 ini, İç Anadolu Bölgesinin %2,9’unu oluşturur. Kırşehir
yüzölçümü bakımından 81 il içerisinden 53.sıradadır. İç Anadolu Bölgesi’nin ortasında yer
alan Kırşehir; doğudan batıya, güneyden kuzeye giden karayolu ulaşım ağının üzerinde yer
alması nedeni ile Türkiye’nin ulaşması kolay illerindendir. Kırşehir’de hava limanı olmayıp,
en yakın hava limanı 83 km uzaklıktaki Nevşehir-Kapodokya Havalimanıdır. En yakın
demiryolu, 70 km kuzeydoğudaki Yozgat-Yerköy ilçesindedir. (Kırşehir Gıda tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl Müdürlüğü, 2014) Aşağıdaki Şekil 17: Kırşehir Haritası’ndan da görüleceği gibi Doğu
ve Güneydoğuda Nevşehir, Güneyde Aksaray, Batıda Kırıkkale Güneybatısında Ankara,
Kuzey ve Kuzeydoğuda Yozgat illeri ile komşudur. Ankara’ya 181 km, Kayseri2ye 132 km,
Nevşehir’e 92 km, Aksaray’a 111 km, Kırıkkale’ye 112 km ve Yozgat 116 km uzaklıktadır.
(Kırşehir Valiliği - Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014)
Şekil 17: Kırşehir Haritası
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 44
Kırşehir’de rakım 900-1200 metre arasındadır. Dağlık bir alandır. Kızılırmak, Kılıçözü deresi,
Delice ırmağı, Kaman Kılıçözü deresi, en önemli akarsu kaynaklarıdır. Seyfe baraj gölü,
Kesikköprü barajı ve Çuğun baraj gölleri mevcuttur. Başlıca Ovalar, Malya ovası, Çoğun
(Çuğun) ovası ve Güzler ovası ile Hamamözü,Değirmenözü, Acıöz, Maniöz ve Kenar ovaları
mevcuttur.Tatariyas, Kuytuluk, Körkuyu, Çardaklıbel, Yalnızmezar, Göbeklaleli, Güllüdağ,
Ekizağıl ve Aksaklı yaylaları mevcuttur. Vadileri arasında, Kızılırmak vadisi, Kırşehir
Kılıçözü vadisi, Delice ırmak vadisi ve Kaman Kılıçözü vadileri sayılır. Kırşehir alanlarının
dağılımı Tablo 17: Kırşehir alan dağılımı de görülmektedir. (KIRŞEHİR Ticaret Borası, 2016)
KIRŞEHİR
TÜRKİYE
KULLANIM DURUMU
ALANI (ha.)
1.Kültür arazisi varlığı
%
ALANI (ha.)
%
454.720
69,2
23.811.000
66
a-Tarla ürünleri ekim alanı
240.323
58,4
15.618.000
66
b-Nadas alanı
158.947
28,9
4.147.000
17
c-Bağ alanı
1.850
0,4
438.000
1,8
d-Meyve bahçesi alanı
3.500
1
1.968.000
8,2
e-Sebze ekim alanı
5.000
1,3
808.000
3,4
f-Tarıma elverişli olupta kullanılmayan alan
45.100
10
828.000
3,5
2.Çayır-mer'a alanı
126.886
19,2
15.905.633
20,5
3.Orman fundalık alanı
24.706
3,8
21.600.000
27,6
4.Tarıma elverişsiz alan
50.700
7,8
6.600.000
8
100
78.000.000.000
TOPLAM
657.012
100
Tablo 17: Kırşehir alan dağılımı
Tablo 18: Kırşehir İli Tarım Arazisi Sulama Durumu dan da görüleceği gibi %10’u
sulanmaktadır. (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos 2016)
İLÇESİ
SULANAN TARIM ALANI (Ha)
Tarım Alanı
(Ha)
Devlet
Toplam
Halk Sulaması (Ha)
Sulaması (Ha)
Sulama( Ha)
Sulanmayan
Tarım Alanı
(Ha)
MERKEZ
114.653
14.838
2.366
17.204
97.449
KAMAN
82.891
5.367
2.418
7.785
75.106
MUCUR
80.295
1.444
962
2.406
77.889
BOZTEPE
41.746
1.011
674
1.685
40.061
AKÇAKENT
24.914
4.230
1.820
6.050
18.864
AKPINAR
30.713
2.988
1.118
4.106
26.607
ÇİÇEKDAĞI
TOPLAM
79.508
454.720
1.764
31.642
1.176
10.534
2.940
42.176
76.568
412.544
Tablo 18: Kırşehir İli Tarım Arazisi Sulama Durumu
Kırşehir toplam 4.547.200 dekar tarım arazisine sahip olup bunun 421.760 dekar alanı fiilen
sulanmaktadır. İle ait kullanılan tarım alanlarının %66,2’sinde tarla bitkileri, %0,6’sinde
sebze ve %0,9’da meyve yetiştirilmektedir. İl tarım alanlarının sadece %9,3’ünün sulanması
ve yağışların düşük olmasına bağlı olarak genelde kuru tarım yapılmakta ve arazinin %32,4’ü
nadasa bırakılmaktadır.Kırşehir’de bulunan bu tarım arazilerinde; ağırlıklı olarak buğday
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 45
Türkiye’nin %1,6 sını teşkil eden 287.676 Ton), arpa (Türkiye’nin %3,6 sını teşkil eden
212.897 Ton) ve şeker (Türkiye’nin %1,4 ını teşkil eden 233.325 Ton) pancarı üretilmektedir.
Bu bitkiler hayvancılık üretiminin temel yem bitkileridir. (Kırşehir Valiliği - Ahiler Kalkınma
Ajansı, 2014)
Karasal iklim hâkimdir. Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçer. İlk baharda
yağmurlu, sonbaharda ise az yağmurludur. Kırşehir’deki yıllık yağış ortalaması, 350-500
mm arasında değişmektedir. Maksimum yağış ilkbaharda, minimum yağış yaz aylarında
gerçekleşir. Yıllık yağış ortalaması 383,3 mm’dir. İl, yağış dağılımı düzensiz olup en çok
ihtiyaç duyulan yaz aylarında en az oranda yağış almaktadır. (Kırşehir Valiliği - Ahiler
Kalkınma Ajansı, 2014)
Türkiye genelinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında Bölge illeri orta seviyelerde yer
almaktadır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksine göre, Kırşehir 40 sırada yer almaktadır
Bölge özellikle büyükbaş hayvancılık açısından oldukça önemli bir üretim hacmine sahiptir.
Şekil 18: TR71 Bölgesi Kırmızı Et Üretimi Dağılım Haritası’ ndan da görüleceği gibi
Kırşehir et üretiminde oldukça iyi konumdadır. (AHİLER kalkınma Ajansı, 2014)
Şekil 18: TR71 Bölgesi Kırmızı Et Üretimi Dağılım Haritası
AHİLER Kalkınma Ajansı Bölge planı (2014-2023) de TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde Kırşehir
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 46
Bölgesi kırmızı et ve et ürünleri üretiminin, Aksaray Bölgesi ise süt ve süt ürünleri üretiminin
merkezi olarak planlanmaktadır.
Nüfusun% 42' i kırsal kesimde yaşamaktadır. Kentleşme gerçek anlamda kırsal alanla ilgisini
kesmediğinden kentteki nüfusun tarımdan etkilenme oranı oldukça fazladır. Topraklı aile
sayısı 25.240 olup, çalışan nüfusun % 65 i tarım kesiminde istihdam edilmektedir. (Kırşehir
İl GIDA TARIM VE HAYVANCILIK Müdürlüğü, 2016)
Kırşehir’de son 10 yılda besi hayvancılığı yönünden kayda değer bir gelişme
gözlenmlenmiştir. Özellikle Kırşehir merkeze bağlı Körpınar köyünde İstanbul Et
Kombinası’nın kurulmasıyla birlikte eskiden her aile hayvancılığı ile uğraşan kişiler, besilik
hayvan besleyip kestirmenin karlılığını görmesiyle ve canlı hayvan ithalatının açılmasıyla,
canlı hayvan sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Bu artışa hayvancılık desteklemeleri ve
Ziraat Bankası’nın hayvancılık kredilerinde düşük faiz ve ödeme kolaylığı sağlaması da etkili
olmuştur. Kırşehir’de yer alan önemli kesimhanelerin içerisinden ilk 3 e Kırşehir Et
Kombinası, İstanbul Et Kombinası, Kısmet Et Kombinası girmektedir. İLCİ Tarım işletmesi,
TEKYÖN Hayvancılık, ALTINIŞIK Hayvancılık damızlık hayvancılık yapan profesyonel
işletmelerdendir. (Kırşehir Ticaret Borsası, 2016)
Kırşehir büyük ve küçük baş hayvan sayısı bakımından çevre illere göre önemli bir yer teşkil
etmesine rağmen birim başına üretim yeterli düzeyde değildir. Kırşehir’de uzun yıllardır
yapılan ıslah çalışmaları ve uygulamaya konulan teşvik tedbirleri sonucu, bir taraftan yüksek
verimli ırklar ile bunların melezlerinin mevcut hayvan populasyonlarındaki oranının
artırılması diğer taraftan bakım ve beslenme koşullarının iyileştirilmesi suretiyle birim başına
verimde önemli artışlar sağlanmıştır. Sığır varlığında, bölge sığır mevcudunun % 3,46’ sına,
ülke sığır varlığının %o,59’ una sahiptir. Hayvansal ürünler üretiminde, süt üretimi ile orta
Anadolu bölgesi toplam üretiminin % 3,25’ ini, ülke toplam üretiminin de %o,59’ unu
gerçekleştirmektedir. (Dünya Kırşehirliler Derneği Oluşumu, 2016)
Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli ve dengeli
beslenmesinde ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli
bir yer tutmaktadır. Hayvancılık, kırsal alanlarda yaşanan işsizliği azaltmak ve önlemek,
köyden kente göçün önüne geçerek kentlerde yaşanan çarpık kentleşme ve nüfus baskını
azaltmak gibi sosyal fonksiyonlar üstlenmiştir. Ekonomik fonksiyonlarına bakıldığında ise bu
fonksiyonlar, ülkenin dengeli kalkınmasına katkıda bulunmak, ulusal geliri artırmak ve daha
öncede bahsedildiği gibi birçok sektöre (et, süt, deri, kozmetik, ilaç) hammadde sağlamak
seklinde sıralanabilmektedir.
Kırşehir önemli bir tarım ve hayvancılık merkezi konumundadır. Bununla birlikte Kırşehir’in
de dâhil olduğu TR71 Bölgesinin gayri safi katma değer içinde tarım sektörünün payı
%22,7’dir. (Kırşehir Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü, 2014)
Kırşehir hayvan sayıları Tablo 19: Kırşehir 2016 Hayvan Sayıları’ da görülmektedir. (Kırşehir
Ticaret Borsası, Ağustos 2016)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 47
BÜYÜKBAŞ
SIĞIR
137.582
177.720
KÜÇÜKBAŞ
BUZAĞI-DANA
40.040
MANDA
98
KOYUN
136.200
153.100
KEÇİ
16.900
KANATLI
TEK
TIRNAKLI
768.239
1.487
Tablo 19: Kırşehir 2016 Hayvan Sayıları
Büyük baş hayvancılığın en önemli konularından biri olan, meraların Kırşehir’deki dağılımı
Tablo 20: Kırşehir'de Mera Dağılımı da görülmektedir. (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos
2016)
KIRŞEHİR İLİ MERA TESBİT-TAHDİT DURUMU
TOPLAM
TARIM
ALANI
(da.)
MERA
ALANI
(Da.)
%
TESBİT YAPILAN
TAHDİT YAPILAN
KADASTRO
GÖREN
KÖY-BELDE KÖY Belde
ALAN (Da.) KÖY BELDE
SAYISI
ALAN (Da.)
Sayısı
5/a
SAYISI
MERKEZ
1.146.530
396.410
34.5
56
56
396.410
44
277.830
AKPINAR
307.130
207.050
67.4
21
21
207.050
0
0
AKÇAKENT
249.140
42.430
17
27
27
42.430
0
0
BOZTEPE
417.460
72.370
17.3
15
15
72.370
7
34.690
ÇİÇEKDAĞI
795.080
105.500
12
47
47
105.500
11
34.630
KAMAN
828.910
211.550
25.5
52
52
211.550
13
62.140
MUCUR
802.950
233.550
29
45
45
233.550
0
0
TOPLAM
4.547.200
1.268.860
19.2
263
263
1.268.860
75
409.290
İLÇESİ
Tablo 20: Kırşehir'de Mera Dağılımı
Kırşehir’de üretilen hayvansal üretim değerleri TUIK (2012) verilerine göre TR71 bölgesine
göre %19’unu, Türkiye içerisinde ise %0,7 sini oluşturmaktadır. (Kırşehir Valiliği - Ahiler
Kalkınma Ajansı, 2014) Tablo 21: Kırşehir'de 2012 verilerine göre Büyükbaş hayvan Üretimi’
nden de görüleceği gibi, yerli hayvanda TR71 bölgesinin %36,7 sini oluşturmaktadır.
Tablo 21: Kırşehir'de 2012 verilerine göre Büyükbaş hayvan Üretimi
TUİK 2013 verilerine göre TR71 Bölgesi’nde en çok ithalat yapılan faslın %56 pay ile
“Canlı Hayvanlar” olduğu görülmektedir. Türkiye’de son yıllarda et fiyatlarına artışı
engellemek için canlı hayvan ve et ithalatının açılmasıyla bu fasılda ithalatlar artmıştır.
Bölgede ise besi hayvancılığının yaygın olduğu Kırşehir’de en fazla canlı hayvan ithalatı
gerçekleştirilmiştir. Tablo 22: Bölge Canlı Hayvan ithalatı tablosundan da görüldüğü gibi,
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 48
TR71 Bölgesinde 2013 Ocak-Temmuz toplam canlı hayvan ithalatı 8.356.333 $’dır.
(Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası, 2015)
Bölge/İl
TR71
Canlı Hayvan Sektörü İthalatı($)
8.356.333
Kırşehir
Kırıkkale
Aksaray
Nevşehir
Niğde
3.779.159
846.000
2.811.522
0
919.652
Tablo 22: Bölge Canlı Hayvan ithalatı
TUİK verilerine göre Türkiye 2010 Haziran-2012 Eylül sonu arasını kapsayan dönemde 300
kilogram ve üzeri canlı ağırlığa sahip yaklaşık 398.000 baş kasaplık sığır, yaklaşık 184.000
ton kuzu-sığır eti ithal etmiştir. Bu dönemde 80 kilogram ile 300 kilogram arası canlı ağırlığa
sahip, yaklaşık 397.000 baş besilik sığır ithal edilerek besiye alınmıştır.102.000 baş koyun,
1.000.000 baş kuzu olmak üzere, yaklaşık 1.102.000 baş küçükbaş kasaplık canlı hayvan ithal
edilmiştir. Bu dönemde kuzu-sığır etine yaklaşık 844.000.000 $, kasaplık canlı sığıra yaklaşık
734.000.000 $, besilik canlı sığıra yaklaşık 440.000.000 $, kasaplık küçükbaş canlı hayvana
ise yaklaşık 211.000.000 $ olmak üzere toplam 2.229.000.000 $ döviz ödenmiştir. (Kırşehir
Ticaret ve Sanayi odası, 2015)
Yukarıda analizlerde görüldüğü üzere Türkiye ve dolayısıyla TR71 bölgesi, canlı hayvan ithal
etmekte, ancak ihracat yapamamaktadır. Hayvansal gıdaların kalitesi kadar yeterli miktarda
ve erişilebilir olması, stratejik açıdan önem arz etmektedir. Kırşehir’in mevcut nüfus yapısı,
arazi durumu, büyükbaş hayvan sayısı, coğrafi konumu, işsizlik, gıdanın stratejik önemi ve
Türkiye’de ve Dünya’da gelişen süt ve süt ürünleri ve kırmızı et sektörü; hayvancılığın sadece
büyük ölçekli işletmelerce değil, orta ölçekli işletmelerce de yapılmasını ve orta ölçekli
işletmeleri dinamik tutmayı da zorunlu kılmaktadır.
Kırşehir Sanayi Raporu isimli (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2016) raporda rekabetçilik analizi
yapılmış ve et, süt ve süt ürünleri alanında hem yerel ve ülkesel hem de dış kaynakların
çekilmesi için eylem planları hazırlanmıştır. Öne çıkan konular aşağıdaki gibidir.
 Et, süt ve süt ürünleri konusunda il dışından yatırımcı çekmek için bir tanıtım
kampanyasının düzenlenmesi
 Entegre kırmızı et ve süt ürünleri üretim tesislerinin desteklenmesi
 Uluslararası gıda standartları eğitimlerinin desteklenmesi
Bu rapoda Kırşehir’in ithalat verilerine Türkiye verilerine orantılayarak bakıldığında ise ilk
sırada tarım ve hayvancılığın öne çıktığı, 2011 verilerine göre ilk sırada, ülkenin toplam
ithalatı içerisinde %0,87 ile et ve süt ürünleri ithalatının olduğu özellikle belirtilerek, bu
alanda yapılması gereken eylemler sıralanmaktadır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 49
4.2 Bölgenin Rekabet Avantajları
Kırşehir’in tarımsal üretim değeri oldukça düşük olup, ülke içersindeki payı 51’in altındadır.
İlin tarımsal üretim değerinin %53,3’sini bitkisel üretim, %46,6 sını canlı hayvan ve
%10,2’sini de hayvansal ürün değeri oluşturmaktadır. (Kırşehir Valiliği - Ahiler Kalkınma
Ajansı, 2014) Ancak Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü verilerine göre
(KIRŞEHİR - HAYGEM, Ağustos 2016) 2002 yılından 2015 yılına kadar büyükbaş hayvan
sayısı sürekli artış göstermiş, 2015 yılında azalmıştır. Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık il
Müdürlüğü verilerinde (KIRŞEHİR - HAYGEM, Ağustos 2016) sığır kesiminin arttığı açıkça
Tablo 23: Kırşehir Kesilen Hayvan Sayısı (baş)Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’ ndan
görülmektedir.
Tablo 23: Kırşehir Kesilen Hayvan Sayısı (baş)
Kırşehir Ticaret Borsası verilerine göre; (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos 2016) Tablo 24:
Kırşehir 2010-2015 Hayvan sayıları’ndan ve Kırşehir il Tarım il Müdürlüğü verileri; (Kırşehir
İl Tarım Müdürlüğü, Haziran 2016) verilerine göre oluşturulan Şekil 19: Kırşehir 2010-2015
Hayvan Sayıları Grafiği’nden de görüleceği gibi Kırşehir2de 2014 yılına kadar hayan varlığı
artmış ancak 2015 den itibaren düşmeye başlamıştır.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Büyük Baş
3.652.944
4.769.759
10.000.355
10.509.535
13.164.358
9.873.251
Küçük Baş
51.801
29.478
5.000
19.043
20.018
9.770
Tablo 24: Kırşehir 2010-2015 Hayvan sayıları
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 50
Şekil 19: Kırşehir 2010-2015 Hayvan Sayıları Grafiği
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Kırşehir Ticaret Borsası verilerine göre; (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos 2016) Kırşehir’de
yer alan HAYVANCILIK İŞLETME SAYILARI Tablo 25: Kırşehir'de Hayvancılık İşletme
Sayıları’ da verilmiştir. Bu tablodan da görüleceği gibi; %71’i 0-50 baş hayvan barındıran
küçük işletmelerdir. Projemize dahil olan 10 işletme ise kalan %29’luk grupta yer almaktadır.
Son yıllarda ülkenin ithalat rejiminin değiştirmesi (%60 vergi uygulaması ve ET – SÜT
Kurumuna ithalat yapma izni vermesi) nedeni ile kapasiteler %40 civarında doludur. Bu
düşük kapasite işletmeleri çok zor duruma sokmakta ve zarar etmelerine yol açmaktadır.
İşletme Kapasitesi
Besi İşletmesi
Damızlık İşletmesi
İşletmedeki mevcut
İşletmenin doluluk oranı (%)
hayvan sayısı (Ad.)
0-50 arası
1.318
6.964
26.360
% 40
50-100 arası
330
54
16.500
% 50
100-200 arası
135
5
10.800
% 40
200 ve yukarısı
65
3
53.830
% 41
Toplam
1.848
7.026
107.490
% 42
TOPLAM
8.874
Tablo 25: Kırşehir'de Hayvancılık İşletme Sayıları
Kırşehir Ticaret Borsası verilerine göre; (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos 2016) Kırşehir’de
ilçe bazında büyükbaş hayvan sayıları Tablo 26: Kırşehir'de İlçe Bazında Büyükbaş Hayvan
Sayıları’ da verilmiştir.
İLÇE ADI
Merkez
Akçakent
Akpınar
Boztepe
Çiçekdağı
BESİ SAYISI (Büyük Baş)
47.400
1.100
3.420
21.500
1.650
Kaman
Mucur
6.320
18.600
TOPLAM
99.990
Tablo 26: Kırşehir'de İlçe Bazında Büyükbaş Hayvan Sayıları
KIRŞEHİR’de yapılan çalışmalarda İşletmelerin yaşadığı sıkıntılar (Kırşehir Ticaret Borsası,
Ağustos 2016) aşağıdaki şekilde analiz edilmiştir.

Büyük baş hayvan sektörü ilde, 3000 işçi ve çiftçiye istihdam sağlanmaktadır. Ayrıca
bankacılık sektöründe kredi hareketliliği noktasında motor görevi yapmaktadır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 51

İl ve bölge pazarlarındaki yerli besilik hayvan yetersizliği nedeniyle işletmeler % 40
kapasite ile çalışıyor durumdadır. İldeki besilik hayvan işletmelerinin tam kapasite ile
çalışabilmesi için 2 ay içerisinde yaklaşık 120.000 besilik hayvan teminine ihtiyaç
bulunmaktadır.

İl ve bölge pazarlarında satılan canlı hayvan baskül alım fiyatı yaklaşık olarak 30
TL’dir. 6-8 aylık erkek hayvan yaklaşık 5.000 TL olup bu fiyatlara alınan hayvandan
besi sonrası kar edilebilirliğin ve besicilik işinin sürdürebilirliğin zora girmektedir.

İlde son iki yıl içerisinde 160 adet besilik işletme projelendirilmiş olup 27 adet
yatırımcı kırsal kalkınma fonundan yararlanarak besi işletmeleri yapmışlardır.
Desteklemeleri alabilmeleri için taahhüt ettikleri besilik materyali temin
edemediklerinden %50 hibe desteğini alamamaktadırlar. Bu durum nedeniyle işletme
sahipleri ekonomik olarak zor duruma düşmüşlerdir. Konuya bir çözüm bulunmazsa
bankalara olan borçlar ödenmediği gibi üreticilerimizin % 50 si batma durumu ile
karşılaşılacaktır.

Et süt kurumunun besilik materyal ithalatında zaman kaybı yapması nedeniyle
işletmeler boş kalmaktadır. Et Süt Kurumunun mevcut yapısıyla yapmış oldukları
besilik hayvan ithalat ihalelerinin gerek sayı gerekse de hayvan temin zamanı
değerlendirildiğinde ildeki işletmelerin boş kalacağı ve işletmelerimizin besicilik
sektörü sürdürülebilir halde olmayacaktır. Et ve Süt Kurumu ile besicilerin yapmış
oldukları görüşmelerde küçük ölçekli işletmelere öncelik verilecegi, 200 baş ve altı
işletme sahiplerinin talebine karşılanacağı anlaşılmıştır. Bu durum İl, besicilik
sektörünün genelde 200 baş ve üzeri işletme olması nedeni ile işletmelerin doluluk
oranında çok fazla değişim olmamasına ve işletmelerin boş kalmasına neden olacaktır.

Hayvancılık Genel Müdürlüğünün %60 fon karşılığı hayvan ithalatının
gerçekleştirebileceği duyurusu sonrası ildeki sektör öncülerinden Kısmet Deri Mam.
Ltd. Şti, İstanbul Et Ltd. Şti. Ekin Tarım Ltd. Şti. başta olmak üzere birçok işletme
sahibi yaklaşık 1.000.000 (Bir milyon) Euro ithal hayvan için kapora bedelini yurt
dışındaki Fransız firmalarına gönderilmesi sonucu Genel Müdürlüğün %60 fonla dahi
ithalat izni vermemesi nedeniyle maddi kayıplara neden olmuştur.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 52
4.3 Sektörün Bölgedeki İhracat ve İthalat Yapısı
TUIK (TUIK, Hayvancılık İstatistikleri, 2016) verilerine göre Türkiye’nin ülkeler bazında
dağılımı Tablo 27: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD)
aşağıda verilmektedir. 2011 den bu yana ithalatın azaldığı ve son 5 yıl içerisinde toplamda en
fazla ithalat yapılan ülkelerin Uruguay, ABD, Macaristan, Fransa, Avusturya olduğu
görülmektedir.
Ülkeler
2011
2012
2013
2014
Dünya Toplamı
848.736
775.413
300.758
110.333
Uruguay
191.775
73.529
86.001
167.150
France
Germany
-
2015 TOPLAM
298.797
2.334.037
55.571 -
67.417
388.292
3.402 -
61.186
317.739
309
1.752
17.831
58.618
78.510
65.850
58.805
33.028
28.416
27.983
214.082
32.279
9.361
9.147
21.506
72.293
Hungary
143.229
134.744
52.263
14.869
17.056
362.161
United States of America
186.226
93.515
57.627
26.525
13.990
377.883
16.998
3.364
6.291
12.641
39.294
1.709
6.745
8.454
Austria
Czech Republic
-
Slovakia
-
Italy
-
-
-
Estonia
8.279
5.709
3.643
2.644
6.736
27.011
Latvia
4.782
4.934
3.829
2.137
3.075
18.757
112.854
58.880
1.204
205.396
296
1.367
195
195
150
18.182
Australia
Netherlands
-
Belgium
-
Lithuania
771 6.531
Brazil
17.535
59.048
Greece
9.211
5.779
Jordan
1.324 12.220
India
-
Slovenia
263
33.982 -
-
110.565
201 -
16.831
-
-
1.324
6.850 -
-
74.565
92 -
-
92
-
-
-
107
938 -
-
-
938
1.640
-
55.495
-
-
1.895
107 -
Sweden
300
-
9.343
Mexico
32.458 -
Tablo 27: Türkiye'nin Canlı Hayvan İthalatının son 5 yıldaki değişimi (000 USD)
Yine aynı şekilde TUIK (TUIK, Hayvancılık istatistikleri, 2016) verilerinde Tablo 28:
Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000 USD) canlı hayvan ithalatındaki azalmanın
kırmızı et ithalatını 2015 yılında yaklaşık 10 kat arttırdığı gözlenmektedir.
Ülkeler
2011
2012
2013
Dünya Toplamı
2.754
5.762
3.966 -
49.824
62.306
Poland
1.826
Bosnia and Herzegovina
-
Iraq
-
5.749
2014
2015 TOPLAM
3.966 -
35.146
46.687
-
-
14.663
14.663
13 -
-
16
29
-
Germany
816 -
-
-
-
816
Slovakia
112 -
-
-
-
112
Tablo 28: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ithalatı (000 USD)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 53
TUIK verileri, (TUIK, Hayvancılık İstatistikleri, 2016) canlı hayvan ihracatı olacak şekilde
incelenmiş, Tablo 29: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı (000 USD) canlı
hayvan ihracatının çok düşük seviyelerde olduğu, ülkemizin kırmızı et hayvancılığında büyük
atılım yapması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise;
Azerbeycan, Türkmenistan, Sudi Arabistan ve Sudan’dır.
Ülkeler
2011
2012
Dünya Toplamı
-
Sudan
-
-
Turkmenistan
-
-
Azerbaijan
-
Syrian Arab Republic
-
2013
30
2014
1
-
30
-
2015 TOPLAM
2
-
51
84
51
51
408
2 -
410
732
199 -
961
18
77 -
95
Tablo 29: Türkiye'nin son 5 yıldaki Canlı Hayvan İhracatı (000 USD)
Yine aynı şekilde, TUIK verileri, (TUIK, Hayvancılık İstatistikleri, 2016) canlı hayvan
ihracatı olacak şekilde incelenmiş, Tablo 30: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı
(000 USD) kırmızı et ihracatı açısından da az rakamlar tuttuğu görülmektedir. Kırmızı et
ihracatında ilk 3 ülke olarak karşımıza; serbest bölge hariç; Kıbrıs, Afganistan, Irak
çıkmaktadır.
Ülkeler
2.011
2.012
2.013
2.014
World
237
424
357
154
174
1.346
11
211
25
141
388
77
100 -
14
201
13
14
Free Zones
-
Iraq
10
2.015 Toplam
United Arab Emirates
-
-
-
Kuwait
-
-
-
-
4
4
Bahrain
-
-
-
-
2
2
Kyrgyzstan
-
-
-
-
1
1
Tajikistan
-
-
Turkmenistan
-
-
Afghanistan
Azerbaijan
13
-
Cyprus
214
1
8 92
8
18 -
18
110 -
238
56 -
-
-
56
92 -
-
-
306
15 -
-
27
-
-
85
Libya, State of
-
12
Maldives
-
85 -
23
-
Tablo 30: Türkiye'nin son 5 yıldaki Kırmızı Et ihracatı (000 USD)
Ne yazık ki, TUIK verilerinde KIRŞEHİR’in canlı hayvan ve kırmızı et ithalat ve ihracat
verileri mevcut değildir.
Bu sebeple; ülke verileri kullanılarak, projemizde aşağıdaki ülkeler dış ticaret kapasitini
geliştirmek amacıyla belirlenmiştir.
İthalat ve kıyaslama için ülkeler
Avrupa kıtası: Fransa, Hollanda, Almanya
Amerika Kıtası: ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay
İhracat için ülkeler
Ortadoğu: İran, Lübnan, Endonozya
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 54
Alım heyeti getirilecek ülkeler;
Asya : Rusya, Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan
Ortadoğu: Katar, İsrail, BAE
4.4 Bölgede Sektördeki Kilit Oyuncular:
Yapılan anket çalışması sırasında 4 katılımcı firma ihracat yaptığını beyan etmişse de,
bölgede KIRŞEHİR TSO ve KIRŞEHİR Ticaret Borsasına kayıtlı işletmeler içerisinde,
ihracat belgeleri (ATR, EURO1,Menşei şehadetnamesi) alarak kayıtlı canlı hayvan ihracatı
yapan işletme bulunmamaktadır. Bu sebeple ihracat yapan bu firmaların aracı üzerinden
ihracat yaptıkları düşünülmektedir.
Kırşehir Ticaret Borsası; Kırşehir’de faaliyette bulunan 72 büyükbaş hayvan işletmeleri
içerisinde yer alan kilit oyuncuların kapasite ve mevcut hayvan sayılarını aşağıdaki Tablo 31:
Kırşehir'de Büyükbaş Hayvan İşletmeleri’ da göründüğü gibi vermiştir.
Firma Adı
ÇAĞLAYANLAR
İLCİ Tarım
TEKYÖN hayvancılık
KISMET Et
ÇETİNLER
KANGALLAR
İSTANBUL Et
EKİN Tarım
DANACI Et
TURK Yılmaz
BURÇAK Hayvancılık
RAMAZAN Akça
OSMAN Seçer
ERSİN Kılıç
MUSTAFA Şahin
TOPLAM
Kurulu kapasite (baş)
30.000
20.000
10.000
6.000
6.000
6.000
5.000
4.000
3.000
3.000
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000
99.500
Mevcut Hayvan (baş)
15.000
10.000
3.000
4.000
4.000
4.000
3.000
2.000
2.000
1.500
700
700
800
500
500
51.700
%52
Tablo 31: Kırşehir'de Büyükbaş Hayvan İşletmeleri
4.5 Bölgede Sektörü Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
Bölgede, sektör ile ilgili işbirliği kuruluşları, sektörel dernek ve/veya kuruluşları ve bu
kuruluşların faaliyetleri, üniversite ve kamu kurumlarının sektöre olan etkisi, yürütülmekte
olan projeler olarak aşağıdakiler sayılabilir.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası (TSO): Oda, ticaretin ve sanayinin ülke yararına
olacak şekilde gelişmesine çalışmak, ticaretin ve sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü
mesleki bilgiyi sağlamak, ticaret ve sanayiye ait her türlü araştırma, inceleme ve
istatistiki çalışmalar yapmak, ihracat konusunda üyeleri yönlendirmek, Pazar
araştırmalarına yardımcı olmak, devlet yardımları hakkında üyeleri bilgilendirmek,
uyulması zorunlu mesleki kararlar almak, mesleki faaliyetlere ait konularda ilgili
birimlere görüş bildirmek, kurslar, seminerler, konferanslar ve çalışma grupları
yoluyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak, yerel ve bölgesel fuar,
sergi gibi faaliyetleri düzenlemekten sorumludur.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 55
Kırşehir TSO 1484 tane faal üyeye sahiptir. Kurumsallaşma konusunda son iki yılda
oldukça önemli adımlar atan Kırşehir TSO, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Aynı zamanda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından B sınıfı akredite oda ilan edilmiştir.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası tam zamanlı çalışan 9 personeli ile birlikte 4 katlı
hizmet binasında üyelerine hizmet vermektedir. Aynı zamanda Oda çatısı altında
faaliyetlerini yürüten Dış Ticaret ve Projeler Birimi de mevcuttur. Söz konusu birimde
1 adet personel görev almaktadır. Dış Ticaret ve Projeler Biriminde görev alan
personelimiz söz konusu alanda yaklaşık 4 yıllık deneyime sahiptir ve ileri derecede
İngilizce bilmektedir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası adına proje hazırlanması, kabul
edilen projelerin yürütülmesi ve dokümantasyonundan sorumludur.
Üyelerinin çoğu KOBİ sınıfına girecek firmalardır. Kırşehir TSO her yıl düzenli
olarak üye taleplerine göre eğitimler, ve güncel konularda bilgilendirme toplantıları
düzenlemektedir. Bu güne kadar gerekleştirdiği projeler;
1- Kırşehir’de Mobilyacı Firmaların Kümelenme Mantığı ile İhracata
Yönlendirilmesi Projesi: Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen UR-GE
projesinde dış ticaret eğitimleri verilmiştir. Kırşehir’deki mobilya firmalarının ihtiyaç
analizi yapılmıştır. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası projede lider kuruluştur. Proje
bütçesi 700.000 $’dır.
2- Her Kadın Bir Dünya: Kırşehir’deki girişimci kadınlara kişisel gelişim eğitimleri
verildi. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası projede lider kuruluştur. Eğitimler Oda’da
düzenlenmiştir. Proje maliyeti yaklaşık 5.000 TL’dir.
3- Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporunun
Hazırlanması: Kırşehir il ve ilçelerindeki doğal taş rezervleri araştırıldı. Yatırım
imkânları raporu hazırlandı. Yatırımcılar için önemli bir kaynak hazırlanmış oldu.
Proje maliyeti 54.000 TL’dir. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası projede lider
kuruluştur.

Kırşehir Ticaret Borsası (TB): Kırşehir Ticaret Borsası 15 Aralık 1994 tarihinde
resmen kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu günden buyana Kırşehir’e
hizmeti ülkeye hizmet amacı olarak gören Kırşehir TB, ilk günden yatırımlarına
başlamış, ilk olarak büro hizmeti vermiş, 2 yıl içinde kendi yerini almış ve
faaliyetlerine buradan devam etmeye başlamıştır. Yıllardır atıl vaziyette ve şehir
merkezinde bulunan, halk sağlığını tehdit eden eski Hayvan Pazarı şehir merkezinden
kaldırılmış, çok kısa bir sürede tamamlanıp 1998 yılında modern yapılı yaklaşık
45.000 metrekare arazi üzerine kurulmuş, içinde 400 metrekarelik 2 katlı idari binası,
tamamı hasır çelik beton ve üzeri demir padoklu, 5.000 büyükbaş, 10.000 küçük
baş hayvan kapasiteli, 20 tonluk dijital kantarı bulunan, sosyal tesisi (lokanta ve
kafeteryalı) olan, 500 araç kapasiteli otoparkı ve şuan itibariyle 35 yere tip projesini
örnek olarak verdiğimiz hayvan pazarı son derece modern hale gelmiştir. Hayvan
Pazarına Canlı Hayvan Satış salonunu kurulmuştur. İçerisinde 150 kişilik salon,
bekleme yerleri, barkot sistemi mevcuttur. Tamamen dijital sisteme uygun halde bir
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 56
kompleks oluşturulmuştur. Hayvan Pazarı girişinde dezenfektan tüneli de mevcuttur.
Pazar yeri haftanın her Pazar günü 24 saat süreyle hizmet vermektedir. Önümüzdeki
dönemlerde her gün faal hale gelecektir. Diğer yandan şehir Merkezinde bulunan
bakımsız ve esnafımıza uygun olmayan Buğday Pazar yerinin şehir Merkezinden
Kaldırılıp yine Borsa’nın kendi arazisi üzerine yapılmıştır. 30.000 metrekarelik alan
üzerine kurulu ve bugün itibariyle tamamıyla işlemlerine başlamış olan Tarım Ticaret
Merkezi Tahıl hububat ve bakliyat üreticisine büyük kolaylık sağlayan 34 adet 500 ton
kapasiteli depolarında yapımı bitmiştir. 2005 yılı itibariyle üyelerin kullanımına
verilmiş, bu itibarla ilimizin en büyük gelir kaynaklarından biri olan tarım konusunda
üretici ve tüketici bir araya getirilmiştir. Bu depolara ek olarak üyelerimizin talepleri
doğrultusunda 9 adet depo yapımı hizmete sunulmuştur. Tarım Ticaret Merkezine en
son teknolojiyle hazırlanmış bir laboratuvar kurulmuştur. Yatırımlarına imkânlarını
zorlayarak devam edecek olan Borsa’da şu an itibariyle 270 faal üye, 11 personel
bulunmaktadır. Mevcut il hayvan sayısının %80’i Borsa üyesidir. Kırşehir’de bulunan
4 kesimhane Borsa üyesidir ve günlük ortalama 500 kesim yapılmaktadır.
Kırşehir Ticaret Borsası, yaptığımız paydaş görüşmesinde aşağıdaki projeleri hakkında
bilgi vermiştir.
o Elektronik hayvan satış salonu, barkode sistemi ve dezenfektan tüneli olan
modern hayvan satış salonu 2016 yılında hayata geçmiştir.
o 50.000 Ton kapasiteli arpa-buğday yem deposu ve 80 ton luk digital kantar ve
arpa-buğday ve mısır için hububat laboratuvarı
o 2014 yılından bu yana Ziraat Fakültesine tahsis edilen 10 dönüm arazide
alternatif yem üretimi (korunda ve yem karpuzu v.b) yapılmaktadır.
o 2016 yılında borsa bünyesinde kırmızı et birliği kurulmuştur.
o Gümrük’ün Kırşehir’e getirilmesi için 2000 m2 kapalı, 15.000 m2 açık alan
bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.
o 2017 itibari ile Ahi Evran Üniversitesi ile birlikte, hayvan hastanesi veya
hayvan polikliniği kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
o İlde yoğun şekilde görülen şap hastalığı ile mücadelede 2013 yılından bu yana,
İl Müdürlüğüne ilaç parası,araç tahsisi yapılmaktadır.
Kırşehir Ticaret Borsası, yaptığımız paydaş görüşmesinde aşağıdaki önerilerini
sunmuştur.
o Buzağı ölüm oranın düşürülmesi
o Hayvancılık desteklerinin süt ve damızlık için arttırılması, Buzağı desteklerinin
300 TL yerine 1000 TL ye çıkartılması, damızlık hayvana mevcut desteğin 2
katının verilmesi
o Kırsal kalkınma projelerinde KDV muhafiyeti getirilmesi
o Yem bitkilerinde KDV’ni %1’e çekilmesi
o Hibe ve desteklerin Borsa aracılığı ile üyelere dağıtılması
o Meraların STK’lara ıslah için tahsis edilmesi
o TİGEM atıl işletmelerinin bedelsiz olarak kiraya verilmesi
o İthal canlı hayvan alımındaki %60 vergi oranın düşürülmesi
o İthalat izninin sadece Et ve Süt Kurumuna değil, aynı zamanda TOBB, Borsa
ve Et üreticileri birliğine de verilmesi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 57
o Et ve Süt Kurumu’nun Kırşehir’de de kurulması
o Süt toplama merkezi kurulması
o Hayvancılık bakanlığının müstakil bakanlık olarak ayrılması

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Bakanlığa bağlı il Müdürlüğü;
Gıda ve Yem Şube Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Hayvan
sağlığı,Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü, Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme Şube Müdürü, Kırsal Kalkınma ve Örğütlenme Şube Müdürü,
Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, İdari Mali İşler Şube Müdürü eliyle
KIRŞEHİR’de bakanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Merkez de Teknik ve İdari
olmak üzere 191, İlçelerle beraber 354 personel görev yapmaktadır. (Kırşehir
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 )
Bakanlığa bağlı il Müdürlüğü; bölgede ulusal destekler ile sektörel gelişimi
sağlamakta ve kamusal düzenlemeleri, kontrolleri yürütmektedir. Devletin sunduğu
hayvancılık destekleri değişik başlıklarda Tablo 32: Devlet Hayvancılık destk ve
Primleri (2016) tablosunda verilmektedir. (KIRŞEHİR - HAYGEM, Ağustos 2016)
Tablo 32: Devlet Hayvancılık destk ve Primleri (2016)
Kırşehir’de bu desteklerin 2013-2014-2015 yılları arası kullanımı ile ilgili detay
rakamlar aşağıda verilmektedir. 2013 yılı Tablo 33: Kırşehir'de 2013’de Kullanılan
Hayvancılık Destekleri de görülmektedir (Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, 2015 )
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 58
YILLAR
2013
DESTEKLEMENİN ADI
Tutarı (TL)
Adedi
Damızlık Koç Dağıtımı
50
62.100,00
Anaç Sığır Desteği
5.709
1.496.140,00
Anaç Koyun-Keçi Desteği
61.361
1.227.220,00
Anaç Manda Desteği
36
12.600,00
Buzağı Desteklemesi
4.650
367.357,00
Halk Elinde Islah(Koyun)
anaç
11.148
390.180,00
Halk Elinde Islah(Koyun)
yavru
6.857
141.040,00
Besilik Erkek Sığır Desteği
42.106
10.419.100,60
Süt Teşvik Primi (Büyükbaş)
21.872.474 Lt
1.299.149,84
Süt Teşvik Primi (Küçükbaş)
145.190 Lt
29.007,07
Su Ürünleri
500 ton
243.649,00
Ürün Desteği
TOPLAM
15.687.543,51
Tablo 33: Kırşehir'de 2013’de Kullanılan Hayvancılık Destekleri
Bir önceki yıl 15,7 Milyon TL olan destek 2014 yılında 12,7 Milyon TL de görüldüğü gibi
Tablo 34: Kırşehir'de 2014’de Kullanılan Hayvancılık Destekleri kalmıştır. (Kırşehir Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 )
YILLAR
2014
DESTEKLEMENİN ADI
Tutarı
(TL)
Adedi
Damızlık Koç Dağıtımı
31
43.524,00
Polen Tuzaklı Plastik Taban
1.400
39.200,00
Arılı Kovan Desteklemesi
5.097
50.970,00
Anaç Sığır Desteği
6.590
1.867.580,00
Anaç Manda Desteği
40
16.000,00
Buzağı Desteklemesi
5.359
405.360,00
Halk Elinde Islah(Koyun)
anaç
8.115
284.060,00
Halk Elinde Islah(Koyun)
yavru
7.838
162.910,00
Besilik Erkek Sığır Desteği
43.211
8.325.606,43
Süt Teşvik Primi (Büyükbaş)
24.029.485 lt
1.081.554,10
Süt Teşvik Primi (Küçükbaş)
148.506 lt
29.701,20
Su Ürünleri
600 TON
389.000,00
Ürün Desteği
TOPLAM
12.695.465,73
Tablo 34: Kırşehir'de 2014’de Kullanılan Hayvancılık Destekleri
2015 yılında ise daha da azalmış ve 7,34 Milyon TL de (Tablo 35: Kırşehir'de 2015
yılında kullandırılan Destekler) kalmıştır. (Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü, 2015 )
YILLAR
2015
DESTEKLEMENİN ADI
Adedi
Tutarı
(TL)
Damızlık Koç Dağıtımı
43
51.990
Arılı Kovan Desteklemesi
6929
69.290,00
Anaç Sığır Desteği
İcmaller 2016 yılında
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 59
Anaç Manda Desteği
İcmaller 2016 yılında
Buzağı Desteklemesi
İcmaller 2016 yılında
Halk Elinde Islah (damızlık erkek materyal)
247(2016 yılında ek icmal çıkacak)
49.400
Halk Elinde Islah(Koyun)
8913
318.850
Besilik Erkek Sığır Desteği
38.901
5.669.324
Süt Teşvik Primi (Büyükbaş)
20.331.916 lt
1.151.908,95
Süt Teşvik Primi (Küçükbaş)
132.477l t
26.495,40
Su Ürünleri
İcmaller 2016 yılında
yavru
Ürün Desteği
TOPLAM
7.337.258
Tablo 35: Kırşehir'de 2015 yılında kullandırılan Destekler
Direkt hayvancılık destekleri yanında; yem, mazot, gübre, toprak analiz, hububat ve
baklagil, sertifikalı tohumluk destekleri de mevcuttur. Aşılama ve sunni tohumlama
çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca ÇATAK (ÇATAK Programında, toprak ve su
kalitesinin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve
tarımın olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alanların korunması
amaçlanmaktadır.) projesi kapsamında, 2010-2014 projesi kapsamında 2,120 Milon
TL destek de kullanılmıştır. Ayrıca, tarım ve hayvacılık gelişimi için, arazi
toplulaştırma projesini de yürütmektedir. Gıda denetimleri yapmakta, çiftiye eğitimler
verilmektedir. 2007 tarihinde yürürlüğe konulan TARGEL (Tarımsal Yayımı
Geliştirme) Projesi kapsamında köylerde görev yapmak üzere 143 adet veteriner
hekim ve ziraat mühendisi kadrosu tahsis edilmiştir. 2014-2015 yılları arasında ise,
ÇMVA (ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI) desteği kapsamında, (tarım
işletmelerinin yıllık gelir ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplandığı bilgi
sistemidir.)2014-2015 yılı içerisinde 85 işletme de veriler toplanarak kayıt altına
alınarak, 34.225 TL destek kullandırılmıştır. İl özel idaresi kaynaklı ve kırsal kalkınma
ekonomik yatırım destek çağrıları ile projeler yürütülmektedir.
Hayvancılık özelinde destek detayları içerisinde, yem destekleri önemli olduğu için
aşağıda detaylı olarak verilmektedir. Kırşehir’de 2001-2014 yılları arası yem
destekleri kullanımı Tablo 36: Kırşehir'de Yem Destekleri Kullanımı de
görülmektedir. (Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 )
YILLAR
KİŞİ SAYISI
DESTEKLENEN ALAN (Da)
DESTEKLEME MİKTARI (TL)
2001
63
2.274,10
25.143,10
2002
162
8.509,19
133.229,02
2003
220
10.546,37
192.160,39
2004
371
15.935,82
314.811,00
2005
661
20.790,768
667.119,89
2006
808
34.010,00
1.217.281,57
2007
1.198
60.858,09
3.691.513,55
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 60
2008
554
28.610,93
1.043.317,32
2009
461
21.668,578
1.027.959,66
2010
347
16.108,70
739.476,19
2011
375
19.290,00
1.097.995,00
2012
361
16.171,21
972.935,35
2013
471
22.069,502
1.126.616,50
2014
499
22.675,405
1.117.324,09
TOPLAM
13.366.882,63
Tablo 36: Kırşehir'de Yem Destekleri Kullanımı
Bütün destekler değerlendirildiğinde; Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürülüğü’nün, 2002-2014 yılları arasındaki destek miktarı % 298 artmıştır. Tablo 37:
Kırşehir 2003-2014 yılları arasında kullandırılan devlet destekleri’n den de görüleceği gibi
2003-2014 yılları arasında toplan 505,9 Milyon TL destek kullandırılmıştır.
2002
2014
2003 – 2014*
DGD
22,1 Milyon TL
-
176 Milyon TL
Mazot
-
10,4 Milyon TL
89,8 Milyon TL
Gübre
-
12,8 Milyon TL
89,1Milyon TL
Toprak Analizi
-
1,6 Milyon TL
8,9 Milyon TL
1,1 Milyon TL
12,5 Milyon TL
22,1 Milyon TL
25,9 Milyon TL
376,3 Milyon TL
200 Bin TL
16,8 Milyon TL
78,9 Milyon TL
-
24,4 Milyon TL
50,7 Milyon TL
22,5 Milyon TL
67,1 Milyon TL
505,9 Milyon TL
DESTEKLER
ALAN BAZLI
TARIMSAL
DESTEKLER
Diğer
Toplam
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
DİĞER DESTEKLER
(Sert. Toh. ve Fidan, Ar-Ge, ÇATAK,
Kalkınma, Tarımsal Sigorta vs.)
GENEL TOPLAM
Kırsal
Tablo 37: Kırşehir 2003-2014 yılları arasında kullandırılan devlet destekleri
Yapılan paydaş görüşmesine, Müdürlük Şube Müdürleri ile birlikte geniş katılımlı bir
toplantı gerçekleştirmiş ve hayvancılık alanında aşağıdaki önerileri sunmuştur.
o Kırşehir’in meralarının doğal yeşil olmadığı bu sebeple yem maliyetini
azaltacak şekilde Devletin alternative yem bitkileri geliştirmesi
o Besi hayvancılığı stratejik eylem planının bir an önce hayata geçirilmesi
o Toplu ithalatlarda toplam canlı hayvan ithalatının %25’inin Kırşehir’e
ayrılması
o Ticaret Borsası liderliğinde toplu canlı hayvan alımı yapacak şirket kurulmalı
o Canlı hayvan ithalatında 60 üzeri alımlarda Birlik’lerin de alım yapabilmesi
sağlanmalı
o Bakanlık bütçesinden Birlik’lere aktarılan gelir kaynaklarının arttırılması
o Mera geliştirme (kuyu sondajı ve hayvan serinleme) projelerinin
etkinleştirilmesi ve arazi kurak olduğu için bu alanda hızlı çözüm üretilmesi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 61
o Genç çiftçi projesine 4000 başvurudan sadece 120 kişiye bütçe bittiği için
destek verilebildiği ve bu sebeple bölgede motivasyonun kırıldığı beliritilerek,
bölgesel tahsislerin yapılması
o 4 yıl once kapanan TİGEM’in büyükbaş damızlık ve etçi dana üzerine
yoğunlaşarak özelleştirilerek, yeniden yapılandırılması


TİGEM-Malya İşletmesi: İşletme Kırşehir İl Merkezinin 27 km kuzey doğusunda,
Yerköy İlçesi’nin 55 km güneyinde bulunmaktadır. Ankara’ya 200 km mesafededir. İç
Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Havzasında, etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili
çanak şeklinde 1100 metre rakımlı Malya Ovası’nda kurulmuştur. İşletmenin
koyunculuk ünitesinde Akkaraman ve Malya ırkı koyunlarla damızlık yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Kuruluş yıllarında Akkaraman ırkı yetiştiriciliği ile faaliyetlerine
başlamış olan işletmede, ırk özelliklerini en iyi temsil edecek şekilde seleksiyon
yapılarak, elde edilen damızlık materyali üreticilere intikal ettirilmektedir.
Yetiştiriciliği sadece bu İşletmede yapılan Malya kırkı, Alman Et Merinosu ile
Akkaraman ırkının melezlenmesi sonucu, % 68.75 Akkaraman, % 31.25 Merinos
genotipinde elde edilmiştir. (TİGEM, TİGEM Malya Tarım İşletme Müdürlüğü, 2016)
Ahiler Kalkınma Ajansı - Kırşehir Yatırım Destek Ofisi : AHİLER Kalkınma
Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), 25 Ocak 2006 tarih ve 5449 no’lu
“Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”
çerçevesinde, 25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir
ve Niğde illerinden oluşan TR71 Düzey 2 bölgesini kapsayan Ajansın merkezi
Nevşehir ilindedir ve Ajans’ın faaliyet gösterdiği bu illerde Yatırım Destek Ofisleri
(YDO) bulunmaktadır. Bölge kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımının
sağlanmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle, ulusal kalkınma planı
ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmenin
hızlandırılmasını, sürdürülebilirliğinin sağlanmasını, bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla bölge planları
hazırlamakta ve hibeler vermektedir. Bugüne kadar, mali destek programları
kapsamında, yürütülen ve toplamda 235 projenin başarılı olduğu Mali Destek
Programlarına tahsis edilen bütçe 64 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ajans, bugüne
kadar yürüttüğü teknik destek programlarında desteklediği 234 başarılı projeye toplam
2,2 milyon TL kaynak aktarmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği ile 16 projeye toplam
882 bin TL kaynak aktarılmıştır. Ahiler Kalkınma Ajansı, 2012 yılında ilk kez
Güdümlü Proje çalışmalarına başlamış ve Kırıkkale Üniversitesi’nin “Biyouyumluluk,
Çevre ve Yakıt Analiz Laboratuvarı Kurulması” projesini, Niğde İl Özel İdaresi’nin
“Çiftehan Termal Kompleks ve Günübirlik Tesisler” projesini destekleme kararı
almıştır. İki projeye sağlanan Ajans destek miktarı 5 milyon TL’dir.
AHİKA yayınladığı son bölge planında, ‘Bölgeden yurt içindeki önemli et tüketim
pazarlarına çoğunlukla işlenmemiş ürün satışı gerçekleştirilmektedir. Ancak, etlerin
hammadde olarak bu bölgelere satılıyor olması katma değerin bölge dışına kayması
anlamına gelmektedir. Bu sebeple, TR71 Bölgesi 2014 – 2023 Bölge Planı
kapsamında KIRŞEHİR kırmızı et ve et ürünleri sektöründe ihtisaslaşarak ana merkez
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 62
haline getirilmesi ve katma değerin artırılması planlanmaktadır. Bu hedefe
ulaşılabilmesi için geliştirilecek alanlar belirlenmiştir. Bunlar; mesleki eğitim yoluyla
üreticilerin bilgi ve becerilerinin artırılması, hayvan barınakları ve koruyucu sağlık
önlemlerinin alınması ile hayvan refahının iyileştirilmesi, kırmızı et üretim entegre
tesis kurulumlarının desteklenmesi ve teşvik edilmesidir. Ayrıca, hayvancılık faaliyeti
sonucunda elde edilen hayvansal atıklar hem gübre olarak değerlendirilmesi hem de
sahip olduğu metandan yararlanılarak enerji üretilebilmesi için biyogaz üretim
tesislerinin kurulumu da hedeflenmektedir.’ Denmektedir.
Yapılan paydaş görüşmesine geniş katılımlı katılmış ve hayvancılık alanında aşağıdaki
önerileri öne çıkmıştır.
o Kırşehir’in kırmızı et hayvancılığında stratejik planda belirtilen faaliyetlere
gore kümeleşmesi
o Toplu olarak canlı hayvan alımlarınlarının gerçekleşmesini sağlayacak
oluşumlarla aracılardan üreticinin kurtarılması
o Damızlık ve süt hayvancılığının da kırmızı et hayvancılığı ile birlikte
desteklenerek, canlı hayvan da dışa bağımlılığın azaltılarak yok edilmesi
o Sivil toplum kuruluşlarının aktif hale ve işbirliği yapar hale getirilmesi
Kırşehir Gıda Tarım ve hayvancılık il Müdürlüğü verilerine gore; (Kırşehir Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 ) bölgede konu ile ilgili yer alan birlikler Tablo 38:
Kırşehir'de Büyükbaş Hayvancılık yetiştirici Birlikleri’n den de görüleceği gibi 2 önemli
birlik mevcuttur.
Sıra No
Yetiştirici Birlikleri
Çalışma
Alanı
Üye Sayısı
1
Damızlık Sığır Yetişiştiricileri Birliği
Kırşehir İli
602
2
Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği
Kırşehir İli
946
Tablo 38: Kırşehir'de Büyükbaş Hayvancılık yetiştirici Birlikleri

Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği : 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu
çerçevesinde kurulan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri, Islah Amaçlı Yetiştirici
Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulmuş
yetiştirici örgütleridir. Bu amacı gerçekleştirmek için il bazında Soykütüğü Sistemi
yürütülmekte, sığırlarda pedigriye esas teşkil edecek ebeveyn ve verim kayıtlarları
takip edilmektedir. Kurulan 16 il birliği 1998 yılında bir araya gelerek üst örgütleri
olan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği’ni kurmuştur. Aralık ayı
itibariye Merkez Birliği’ne üye il birliği sayısı 80’e ulaşmıştır. Türkiye’de sığırlarda
Ulusal Islah Programı Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından
yürütülmektedir. (Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 2016) Yapılan
görüşmede; 2003 yılında Kırşehir’de kurulduklarını, 1403 üyeleri olduğunu
bildirmiştir. Kırşehir olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler olarak, sunni tohumlama
hizmeti, tırnak bakım hizmeti, ücretsiz ultrason gebelik test hizmeti, ücretsiz olarak
hayvanın işkembesine kaçan metallerin bulunması için metal dedaktör hizmeti, yem
katkı maddesi, doğum arabası, süt sağım sistemleri makinası, süt sağım tankı ekipman
satışı, hayvan kaldırma aparatı, v.b hizmetlerin son 2 yılda sunulduğunu belirtmiştir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 63

Damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği : Merkez Birliğinin amacı; üstün verimli
hayvanlar yetiştirmesi için gerek yurt içinde yetiştirilen gerek yurt dışından ithal
edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi amacıyla
Bakanlıkca belirlenecek bölgesel ya da ülkesel düzeyde ıslah programlarının
uygulanması, verimlerinin artırılması, bunların soykütüğü, ön soykütüğü kayıtlarının
tutulması, toplanan verilerin değerlendirilmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması, birlik
personelinin eğitimlerinin sağlanması, bölgesel ve ulusal düzeyde yarışmalar
düzenlenmesi, birlik ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt
dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması,
diğer ülkelerle ilişkilerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve işletilmesi gibi hususlar ile
Bakanlıkça belirlenecek her türlü hayvan ıslahı çalışmalarını yapmak, hayvancılık
politikaları üretmektir. (Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2016)
Yapılan paydaş görüşmesinde; Kırşehir İl birliğinin 2007 de kurulduğu ve 850 aktif
üyesi olduğu öğrenilmiştir. TAGEM ile koyun-keçi ıslah projesi, koyun etinin tadının
iyileştirmesi projesi, et ve ıslah kalitesinin iyileştirmesi projeleri olduğu bildirilmiştir.
Danışmanlık projesi kapsamnda, alınan belge ile üreticileri ziyaret ederek, 60 üreticiye
1 danışman-veteriner hizmeti sunacaktır. Üniversite ile işbirliği projeleri olduğu
bildirilmiş ve hayvancılık alanında önerileri aşağıdaki gibi sunulmuştur.
o Süt desteği arttırılmalı
o Süt tozu üretim tesisi kurulmalı
o Mera ıslahı yapılmalı
o Yem desteği arttırılmalı
o Et ve Balık Kurumu Kırşehir tesisi kurulmalı
o Süt sığırı besleme eğitimleri yapılmalı
Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre; (Kırşehir Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 ) Kırşehir’ de bulunan toplam 36 adet kooperetifin, 27 adedi
Tarımsal Kalkınma Kooperetifidir. Bu kooperetiflerin ilçeler bazında dağılımı Tablo 39:
Kırşehir'de Faaliyet Gösteren Kooperetifler görülmektedir. Bu kooperetifler içerisindedn 21
adet proje uygulayan kooperatiflerin toplam proje tutarı 41.907.366 dir. Gelen kredi miktarı
12.837.698 TL olup 11.058.051 TL si Müdürlüğün kontrolünde kullandırılmıştır. Proje
uygulayan 21 kooperatifin üyelerine 2.296 adet damızlık süt sığırı ve 13.000 adet damızlık
koyun dağıtılmıştır.
İLÇE ADI
TARIMSAL
KALKINMA
KOOP.
SULAMA
KOOP.
PANCAR
EKİCİLER
KOOP.
SU
ÜRÜNLERİ
TOPLAM
MERKEZ
5
3
1
-
9
AKÇAKENT
3
-
-
-
3
AKPINAR
1
-
-
-
1
BOZTEPE
2
2
-
-
4
ÇİÇEKDAĞ
10
-
-
-
10
KAMAN
5
1
-
1
7
MUCUR
1
1
-
-
2
TOPLAM
27
7
1
1
36
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 64
Tablo 39: Kırşehir'de Faaliyet Gösteren Kooperetifler
Bu kooperetifler içerisinden paydaş görüşmesine Özbağ Tarım kredi Kooperetifi ile Kırşehir
Tarım Kredi Kooperetifi katılmıştır.
 Özbağ Tarım Kredi Kooperetifi : Yapılan paydaş görüşmesinde; kooperetifin,
Özbağ’da hububat, baklagillerin ve Küçükbaş ve büyükbaş hayvan alım, satımını
yaptığı, bölgede, çiftiçiye krediye gore %75 teminatlı kredi hizmeti sunduğu
öğrenilmiştir. Teminatsız, kefil ile (4) 40.000 TL’ye kadar kredi verebilmektedir.
Yapılan görüşmede hayvancılık alanında önerilerinde aşağıdaki konular öne çıkmıştır.
o Devletin Tarım Kredi Kooperetiflerine mera tahsisi yapması ile üye
hizmetlerinin artacağı ve mera ıslahının gelişeceği
o Genç Çiftçi projesinin Tarım Kredi Kooperetifleri üzerinden yapılması

Kırşehir Tarım Kredi Kooperetifi : Yapılan paydaş görüşmesinde; tarım-kredi
kooepratiflerinin sadece kredi kullanmak amacı ile üye olunan bir sivil toplum örgütü
olduğu belirtilmiştir. Kırşehir’de 23 kooperetifin 7000 aktif üyesi olduğu , ancak
sadece kredi kullanmak için üye olunduğu bildirilmiştir. Merkez birliğin TAREKS
hayvancılık firması ile kooperatif ortakları başta olmak üzere tüm yetiştiricilerin
damızlık hayvan ihtiyacını karşılamaktadır. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri,
Üniversitelerin Veterinerlik ve Ziraat Fakülteleri ve çiftlik işleten Açık Cezaevleri de
şirketin hayvan tedarik ettiği müşteriler arasındadır. Tareks Tarım Ürünleri Araç
Gereç İthalat İhracat Ve Ticaret A.Ş. hayvancılık faaliyetlerine 1990 yılında
Almanya’dan damızlık gebe düve ithalatı yaparak devam ettirmiştir. Ülke
hayvancılığına katkısının daha fazla olacağına inandığımız sun’i tohumlama
çalışmalarının fizibilite ve proje çalışmalarına 1994 yılında başlanmış ve Tarım Kredi
Kooperatifleri 2015 yılında hayvancılık faaliyetlerini tek bir çatıda birleştirerek
TAREKS HAYVANCILIK A.Ş.’yi oluşturmuştur. Tareks Hayvancılık A.Ş. tarafından
işletilen, biri Yozgat/Boğazlıyan’da diğeri de Kırklareli/Lüleburgaz’da olmak üzere,
iki ayrı büyükbaş hayvan çiftliği bulunmaktadır. Boğazlayan işletmesinde sağmal
hayvan yatak kapasitesi 1500 baş olup toplam hayvan kapasitesi 4000 baştır. Ancak şu
anda ithalat sıkıntısı nedeni ile kapasite altında çalışmaktadır. (TAREKS Hayvancılık,
2016) Yapılan görüşmede hayvancılık alanında önerilerinde aşağıdaki konular öne
çıkmıştır.
o Üreticiden teminat olarak, sadece taşınmaz malların değil, damızlık
hayvanlarında alınabilmesi
o ET ve BALIK kurumunun ithalat yetkisinin, Tarım Kredi Kooperetiflerine de
verilmesi
o Entegre süt tesisinin kurulmasının, süt hayancılığını da geliştirebileceği
o Hayvancılık Bakanlığı’nın ayrı olarak kurulması

AHİ EVRAN Üniversitesi Ziraat Fakültesi ZooTeknik Bölümü : Ahi Evran
Üniversitesi’nin tarihçesi, 1961 yılında kurulan Erkek İlköğretmen Okulu’na dayanır.
1974 yılına kadar bu ad altında eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden kurum, bu
tarihten itibaren Eğitim Enstitüsü’ne, 1982 yılında ise iki yıllık Eğitim
Yüksekokulu’na dönüştürülerek Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1988 yılında dört
yıllık yüksekokul haline getirilen, 1992 yılında da Kırşehir Eğitim Fakültesi adını alan
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 65
kurum, 17 Mart 2006 tarihinde “Ahi Evran Üniversitesi” adıyla bugünkü kimliğine
kavuşmuştur. (Ahi Evran Üniversitesi) 1992 yılında Gazi Üniversitesine bağlı olarak
kurulan Ziraat Fakültesi, 2006 yılında Ahi Evran Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte,
üniversiteye bağlanmıştır. 2009 yılında Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, 2010 yılında
Tarla Bitkileri Bölümü, 2012 yılında Bahçe Bitkileri Bölümü, 2013 yılında Zootekni
Bölümü ve son olarak 2015 yılında Bitki Koruma Bölümleri açılmıştır. Ayrıca, Tarım
Ekonomisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Biyosistem Mühendisliği ve Peyzaj
Mimarlığı Bölümleri 2012 yılında kurulmuş olup, lisans programları olan bölümleri
desteklemektedir. Toplamda 12 derslik ve 4 laboratuvar derslerin yürütülmesinde
kullanılmaktadır. Bölüm müfredatlarının hazırlanmasında, Dünya’daki insanların,
günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınmış ve küreselleşen Dünya’nın
gereksinimlerinin karşılanmasında faal olacak mezunları, yetiştirmek amaçlamaktadır.
Zooteknik; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek üzere evcil
hayvanların yetiştirilmesi, çoğaltılması, bakım-beslenmesi ve ıslahı konuları ile
uğraşan bir bilim dalıdır. Zooteknik Bölümünde ki eğitim ve öğretim ile ürünlerinden
yararlanılan hayvanların üretimi, ekonomik verimlerinin geliştirilmesi, bakımları,
beslenmeleri ve değerlendirilmeleri konusunda çalışacak insan gücünü yetiştirme ve
araştırma yapma gayesi güdülmektedir. (Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi,
2016)
Geniş katılımlı geçen görüşmede hayvancılık alanında önerilerinde aşağıdaki konular
öne çıkmıştır. Görüşlerini, yazılı olarak aşağıdaki şekilde ifade etmiştir. (Ahi Evran
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ağustos, 2016)
o Genetik potansiyelin geliştirilmesi ıslah ile mümkündür. İyi bir ıslah ise ancak
doğru ve düzenli kayıtlarla mümkündür. Bu amaçla genotipik olarak bir başka
ifade ile verim düzeyi yüksek olan hayvanlar seçilerek (seleksiyon) besleme ve
barındırma gibi çevre şartları iyileştirilmelidir.
o İşletme başına düşen hayvan sayısının artırılması ancak işletme ölçeğinin
artırılması ile mümkündür.
o Yüksek verimli hayvanlar, iyi bir barınak yapısı, doğru bakım ve besleme,
kaba yemin işletme tarafından üretilmesi ve iyi sürü yönetimi.
o Yem bitkilerinin üretiminde öncelikle hangi yem olursa olsun kullanılacak yem
bitkisinin çeşidi iyi belirlenmelidir. Bu yemler rasyona katılmadan önce besin
madde içerikli belirlenmelidir.
o Öncelikle tohum, mazot, ilaç ve su fiyatlarının düşüklüğü ucuz yem temini için
oldukça önemlidir.
o Hayvan başına verim ancak iyi bir ıslah ve seleksiyon ile sağlanır. Bu ise
ancak hayvan başına verimin artırılması, dengeli besleme ve iyi sürü yönetim
uygulamaları ile mümkündür. Irk ıslahı ancak iyi olanların seçilmesi yani
seleksiyonla mümkündür. Bu bakımdan özellikle hayvanın sağlığını ve
verimini etkileyen barınak, besleme, sağım vb. her türlü çevre şartlarının
iyileştirilmesi sağlıklı damızlık hayvanların yetiştirilmesinde büyük önem
taşımaktadır. Embriyo transferi konusu ülkemizde çok yaygın olmayan bir
teknoloji olup maliyeti de suni tohumlamaya göre daha yüksektir. Bu
bakımdan bu teknoloji ancak büyük ölçekli işletmeler kullanabilir ve
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 66
o
o
o
o
o
uygulayabilir. Bu bakımdan embriyo transferinden önce suni tohumlamanın
daha çok yaygınlaştırılması ve üreticilerin bu konuda daha fazla
bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde besicilik genel olarak yerli ve
kombine verimli ırklar ile yapılmaktadır. Bunların genel olarak yemden
yararlanma yetenekleri ile günlük canlı ağırlık kazançları düşüktür. Bu nedenle
son yıllarda ülkemizde yurt dışından et ırkı hayvanlar ithal edilmekte ve
yaklaşık 6-10 aylık besi sonunda kesilmektedir. Ancak besi materyali
konusunda yurtdışına bağımlı olmamız birçok problemi de beraberinde
getirecektir. Öncelikle ileride ithalat konusunda çıkabilecek problemler ile yine
hastalık vb. konulardaki sıkıntılara bağlı olarak ithalatlar durma noktasına
gelebilecek, üreticiler bu konuda büyük mağduriyetler yaşayabileceklerdir. Bu
nedenle et üretiminde ülkemiz şartlarında yeni genotiplerin elde edilmesi
yoluna gidilmelidir.
Süt kalitesinde AB standartlarının yakalanması için kaliteye göre fiyatlandırma
politikası belirlenmeli, düşük kaliteli sütler ucuza, yüksek kaliteli sütler daha
yüksek fiyatla alınarak üreticiler yüksek kaliteli süt üretmeye zorlanmalıdır.
Bunun için ise entansifleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Mera ıslahında meradaki mevcut vejetasyonun korunması büyük önem
taşımaktadır. Mera ıslahı yaparken sadece istediğimiz bitki çeşidinin değil aynı
zamanda merada bulunan diğer yararlı çeşitlerinde korunmasına dikkat
edilmelidir. Bu amaçla hangi bitkiler çoğaltılıp büyümesini hangilerinin
azaltılmasını istiyorsak buna göre gübreleme, sulama, biçme ve otlatma gibi
işlemler uygulanmalıdır. Meraların korunmasında mutlaka münavebeli otlatma
sistemi uygulanmalıdır.
Hayvancılıkta verimliliğin artırılmasında en önemli kural bilim ve teknolojiyi
takip etmekten geçmektedir. Bu amaçla hayvanlarda süt, et, yumurta
vb.verimini artıracak güncel gelişmelerile bilimsel çalışmalar sürekli olarak
takip edilmelidir. Örneğin, sığırlarda süt verimini ve et verimini etkileyen
yemler, verim ile ilişkili genler, her türlü sürü yönetim uygulamaları gibi
unsurlar hayvancılıkta verimlilik için büyük önem taşımaktadır. Elbette ki
hayvancılık ile ilgili çok fazla gelişme bulunmaktadır. Bu bakımdan iyi bir
üretici hayvancılıkla ilgili gelişmeleri takip eder ve bunları uygulamaya çalışır.
AB mevzuatında işletmelerin kurulmasında hayvanların kesilene kadar tüm
aşamalar açık ve nettir. Ülkemiz şartlarında da kurulacak böyle işletmelerin
inşaat aşamasından başlanmak üzere üretimin her aşaması ile elde edilen
ürünlerin besin madde içerikleri ve insan sağlığı ile ilişkili tüm kontrollerin ve
denetimlerin yapılması bir zorunluk olarak görülmektedir. Aksi halde ülkemiz
şartlarında hayvancılıkta AB standartlarını yakalama şansımız çok düşük bir
olasılıktır.
Hayvancılıkta hedefleri ve yetkileri tam olarak belirlenmiş bir örgütlenme
yapısı oldukça önemlidir. Ancak ülkemizde çeşitli amaçlara hizmet etmek
amacıyla kurulmuş başta kooperatifler olmak üzere birçok örgüt denetimsizlik
ve kötü yönetim yüzünden kapanmış ve bu nedenle üreticiler büyük
mağduriyet yaşamışlardır. Ne yazık ki AB başta olmak üzere gelişmiş
ülkelerde üreticiler üretici örgütleri aracığıyla ürünlerini pazarlamakta ve bu
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 67
o
o
o
o
o
o
o
o
o
sayede büyük kazançlar elde etmektedirler. Bu nedenle ülkemizde örgülerin
görev ve yetkileri tekrardan düzenlenmeli, bu örgütler sürekli olarak
denetlenmeli, en önemlisi ise üreticilerimizin örgütlere olan güveni tekrardan
sağlanmalıdır.
Hayvancıkta pazarlama altyapısı ancak iyi bir örgütlenme ile sağlanabilir.
Örgütleme ile birlikte bilgisayar, internet ve reklam faaliyetleri de
pazarlamanın en önemli araçlarıdır.
Hayvansal ürünlerin ihracatı ilk olarak ülkeler arasında kurularak siyasi ve
ticari anlaşmalara bağlıdır. Sonrasında elde edilecek ürünlerde ihracat
yapılacak ülkelerin tebliğlerinde belirtilen kalite standartlarının yakalanması
büyük önem taşımaktadır. Unutulmamalıdır ki ticarette güven ve devamlılık
esastır. Tüm bu unsurların yerine getirilmesi de ancak entansifleşme ile
mümkündür.
İnsanların damak zevki ile yöresel ürünleri ön plana çıkartmak markalaşmanın
en önemli adımıdır. Ancak bu ürünlerde markalaşmanın sağlanabilmesi de bu
bölgelerde kurulacak işletmelerin entansifleşmesine bağlıdır. Son olarak ta bu
ürünlerin reklamı ve tanıtımı yapılmalıdır.
Kooperatiflerin görev ve yetkilerin tekrardan düzenlenmesi vebu
kooperatiflerin sürekli olarak denetlenmesi ile üreticilerimizin kooperatiflere
olan güveni tekrardan sağlanarak kooperatifler etkin hale getirilebilir.
Geçmişten günümüze kadar olan süreçte kurulan kooperatiflerin üreticilerin
haklarını gözetememesi ve yaşanan yönetimsel sıkıntılar üreticilerin
kooperatiflere olan güvenin azalmasına neden olmuştur. Eğitim örgütlenmenin
altın kuralıdır ancak öncesinde kooperatiflerin genel yapısının yeniden bir
düzenlemeye tabi tutulması gerekmektedir.
Hayvancılıkta kayıt dışı ekonominin önüne geçilebilmesi için ilk olarak
denetimler artırılmalıdır. Bununla birlikte ülkemizdeki vergi sistemi tekrardan
gözden geçirilmeli ve son olarak bu kişiler için vergi kaçırdıkları için ağır
yaptırımlar (para veya hapis) uygulanmalıdır.
Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri ülkemizde sürekli görülen
hastalıklardan da anlaşılacağı üzere yeterli değildir. Bu nedenle ülkemiz için
veteriner hekim ihtiyacı bulunmaktadır.
Dünyanın birçok yerinde hayvancılığa dayalı ihtisas organize sanayi
bölgeleri(OSS) bulunmaktadır. Bu sistemin hayvancılığa katkısı ebetteki
oldukça fazladır. Ancak OSB için en önemli problem olası salgın
hastalıklardır. Bu nedenle böyle sistemlerde hastalıkların kontrolü oldukça zor
olup, çıkacak bir hastalık nedeniyle büyük ekonomik kayıplar
yaşanabilmektedir. Eğer hastalıkların kontrolünde iyi organize olunursa
OSB’lerin kurulması hayvancılığın gelişmesine büyük katlı sağlayacaktır.
OSB’lerin yönetiminde sadece oda ya da borsa değil diğer birçok sivil toplu
örgütü de bulunmalıdır.
Hayvan sağlığı veteriner hekim; gıda hijyeni eğitimleri ise Gıda mühendisi,
Veteriner hekim ve Zooteknist tarafından verilebilir.
İlk olarak genç nüfusun yaptığı hayvancılık faaliyetlerinden elde ettiği kazanç
oldukça önemlidir. Son dönemlerde genç üreticilere verilen destekler ile bu
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 68
konuda önemli bir adım atılmıştır. Bunun akabinde verilecek eğitimler ile genç
üreticilerhayvancılık faaliyetlerini daha bilinçli yapacaklardır.
o Kırşehir hayvancılığının özellikle besiciliğinin geliştirilmesi için verilen
destekler yeterli değildir. Bu nedenle belirtilen desteklemelerden daha
fazlasına ihtiyaç vardır. Kırşehir ilinin teşvik bölgesi dışında olması da önemli
bir eksikliktir. Günümüzde verilen destekleme politikaları ışığında daha fazla
üretim ve iletme ölçeğinin artırılması ile devlet desteklerinden faydalanma
oranının artacağını söylemek mümkündür. Destekler, arazı varlığı ve hayvan
sayısına göre değil dekar/hektar başına ve hayvan başına verim desteklemede
esas alınmalıdır.
Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü verilerine göre; Kırşehir’de Merkez ve
Mucur ilçelerinde 2015 yılında Kırmızı Et üreticileri birliği (Kırşehir Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2015 ) kurulmuştur. Tablo 40: Kırşehir Kırmızı Et üretici
Birlikleri’ nden de görüleceği gibi üye sayıları az olup, çalışmalarımıza katılmamıştır.
Sıra No
Üretici Birlikleri
Çalışma Alanı
Üye Sayısı
1
Kırmızı Et Üretici Birliği
Mucur İlçesi
28
2
Kırmızı Et Üretici Birliği
Merkez İlçe
27
Tablo 40: Kırşehir Kırmızı Et üretici Birlikleri

Kırşehir Valiliği : En büyük mülki amir olarak, valilik, Kırşehir Tarım ve
hayvancılık 2014-2018 stratejik planı’nı 2014 yılında AHİKA desteği ile hazırlamış ve
sektöre bu anlamda yön vermiştir. Bu stratejik planda; tarım ve hayvancılık ile ilin
değerlendirmesi yapılmış ve bu değerlendirmeden yola çıkarak stratejik amaçlar
belirlenmiştir. Bu amaçlar içerisinde büyükbaş hayvancılık ile ilgili 4 stratejik amaca
ilişkin hedef ve faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.
EKSEN-2 Stratejik amaç : ‘TARIMDA MARKALAŞMA: Üretim Miktarını,
Verimliliğini ve Kalitesini Artırarak Markalaşan Örnek Tarım Kenti Olma’ için
hayvancılık sektöründe aşağıdaki amaçlar, hedefler ve faaliyetler belirlenmiştir.
(Kırşehir Valiliği - Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014)
STRATEJİK AMAÇ 7- Besi Hayvancılığı ve Kırmızı Ette Marka İl Olmak
HEDEF 7.1. Besi sığırcılığı yapan üreticilerin karlılığının artırılması.
FAALİYET 7.1.1. İşletmelerin hayvan sayısının 50 başın üzerine çıkarılması.
FAALİYET 7.2.1. Kırşehir kırmızı eti için coğrafi işaret alınması.
FAALİYET 7.1.3. Kırmızı et üreticileri birliği kurulmasının teşvik edilmesi.
FAALİYET 7.1.4. İşletmelere yem rasyonu hazırlama konusunda eğitimler verilmesi.
FAALİYET 7.1.5. İşletmelerin besi hayvanı temini için online canlı hayvan
borsası oluşturulması.
HEDEF 7.2. Kırşehir kırmızı etinin markalaştırılması.
FAALİYET 7.2.1. Kırşehir kırmızı eti için coğrafi işaret alınması sağlanması.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 69
FAALİYET 7.2.2. Kırşehir kırmızı eti ile ilgili reklam filmi hazırlanarak ulusal
televizyonlarda kullanılması.
STRATEJİK AMAÇ 8- Damızlık Sığır Yetiştiriciliğini Geliştirmek
HEDEF 8.1.Damızlık sığır yetiştiriciliği, ekonomik getirileri için farkındalık oluşturtulması
FAALİYET 8.1.1. İl genelinde her ilçede olmak üzere damızlık sığır
yetiştiriciliği ile ilgili eğitim verilmesi.
FAALİYET 8.1.2. İl genelinde her ilçede olmak üzere çiftçilere suni
tohumlama ve sığır ırkları konusunda eğitim verilmesi.
HEDEF 8.2. Damızlık sığır yetiştiricilerin örgütlenmesi sağlanacak.
FAALİYET 8.2.1. Kırşehir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin daha etkin
faaliyet göstermesi ve çiftçilerin üye olması teşvik edilecek.
FAALİYET 8.2.2. Kaman ve Çiçekdağı ilçelerinde damızlık sığır yetiştirici
birliklerinin daha etkin faaliyet göstermesi ve çiftçilerin üye olması teşvik
edilecek.
HEDEF 8.3. İşletme ihtiyaç tabanlı sığır ırkı planlaması yapılması.
FAALİYET 8.3.1. İl genelinde her yıl işletmelerin ihtiyacı olduğu etçi veya
sütçü ırk sığır ihtiyacının tespit edilmesi.
FAALİYET 8.3.2. Suni tohumlama, besi işletmelerinin ihtiyacı kadar etçi ırk
sperma ile yapılması.
FAALİYET 8.3.3. Suni tohumlama, süt sığırcılığı yapan işletmelerin ihtiyacı
kadar sütçü ırk sperma ile yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 9- Süt Sığırcılığını Geliştirmek
HEDEF 9.1. İl süt üretiminin yıllık 200.000 tona çıkarılması.
FAALİYET 9.1.1. İl genelinde yem bitkileri ekim alanının 100.000 dekara çıkarılması.
FAALİYET 9.1.2. İl genelinde süt sığırcılığı yapan işletme sahiplerinin hayvan
sayısının 50 başın üzerine çıkarmaları konusunda destek sağlanması.
FAALİYET 9.1.3. Kırşehir Süt Üreticileri Birliğinin daha aktif çalışmasının sağlanması
FAALİYET 9.1.4. İlde ulusal bir süt işleme tesisinin yatırım çalışması yapılması.
FAALİYET 9.1.5. Ulusal süt sektörü firmalarına Kırşehir ilindeki yatırım olanakları
konusunda bilgilendirme ziyaret yapılması.
STRATEJİK AMAÇ 12- İlin Sahip Olduğu Büyükbaş Hayvanların Kültür Irklarına
Dönüştürme Çalışmalarına Devam Etmek, Küçükbaş Hayvan Irkların Islahını Sağlamak
HEDEF 12.1. İl genelinde % 84 olan kültür ve melez sığır ırk oranını % 95’e
çıkarmak.
FAALİYET 12.1.1. Başarılı şekilde yürütülen suni tohumlama faaliyetlerine devam
edilmesi, sığırların işletme kontrolleri ve pedigrilerinin eksiksiz tutulmasının
sağlanması.
FAALİYET 12.1.2. İl genelinde daha çok besi sığırcılığı yapılması nedeniyle suni
tohumlamada sütçü ırklar yerine kombine ırklar (brown swiss,montbeliarde ve simental)
seçilmesinin teşvik edilmesi.
STRATEJİK AMAÇ 14- Yem Bitkileri Üretimini Yaygınlaştırmak
HEDEF 14.1. Hayvancılık yapan işletmelerin kendi kaba yemlerini üretmelerini sağlamak.
FAALİYET 14.1.1. Hayvancılık yapan işletmelerin her bir büyükbaş hayvan için 10
dekar alanda silajlık mısır veya yonca ekimi yapması sağlanması.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 70
FAALİYET 14.1.2. Sıdıklı Barajı ile sulanan 50.000 da arazide yem bitkileri üretimi
için hayvancılık yapan işletmelerin yönlendirilmesi.
FAALİYET 14.1.3. Yem bitkileri hasadında ve silaj yapında ekipman ve makine
kullanımının teşvik edilmesi.
Bu stratejik amaç, hedef ve faaliyetlerden de görüldüğü gibi, 2018 e kadar; Kırşehir’de





Besi Hayvancılığı ve Kırmızı Ette Marka İl olacak
Damızlık Sığır Yetiştiriciliğini Geliştirilecek
Süt Sığırcılığını Geliştirilecek
İlin Sahip Olduğu Büyükbaş Hayvanların Kültür Irklarına Dönüştürme Çalışmalarına
Devam ederek, Küçükbaş Hayvan Irkların Islahı sağlanacak
Yem Bitkileri Üretimini Yaygınlaştırırılacaktır.
Bu sebeple, bu proje kapsamında ‘Besi Hayvancılığı ve Kırmızı Ette Marka İl Olmak’
stratejik amacının bir parçası olarak üreticilerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,ithalatihracat yapabilir durumda olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
4.6 Küme Haritası
Ahiler Kalkınma Ajansı, TR71 Bölge Planı (2014-2023) adıyla TR71 Düzey 2 Bölge illerinin
(Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) stratejik planı niteliğinde bir plan
hazırlamıştır. Planda diğer 4 il ile beraber Kırşehir tarımı için de kısa bir durum analizi
yapılmıştır. Yapılan analizde Kırşehir’de bitkisel üretim olarak hububat, şeker pancarı ve
ayçiçeği yetiştirildiği, ayrıca meyvecilik yapıldığı belirtilmektedir. Hayvansal üretim olarak
da besi sığırcılığı yapıldığından bahsedilmekte ve kaba yem üretiminin artırılması
gerektiğinden söz edilmektedir. Bu sebeple, TR71 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı
kapsamında Kırşehir Bölge’sinin kırmızı et sektöründe ihtisaslaşarak ana merkez haline
getirilmesi ve katma değerin artırılması planlanmaktadır. (Ahiler Kalkınma Ajansı, 2016) Bu
stratejik planda küme haritası yapılmış ve Şekil 20: TR71 Mekansal Gelişim Şeması’n da
KIRŞEHİR için kırmızı sektörü önceliği açıkça gösterilmiştir.
Şekil 20: TR71 Mekansal Gelişim Şeması
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 71
Bölüm 4.4 de sunulan Bölgede yer alan kilit oyuncular ve Bölüm 4.5 de sunulan ), kamu
kurum ve kuruluşları, işbirliği kuruluşları ve üniversiteler yanında, projemize katılan 10
kuruluş dışında, KIRŞEHİR Ticaret Borsası üyesi 42 firma, yerlerinde ziyaret edilerek
sektörün dinamikleri daha iyi analiz edilmiştir.
Böylece, Kırşehir’de yer alan kırmızı et sektöründe yer alan ve Kırşehir Ticaret
Borsasına kayıtlı 72 faal firma içerisinden, 10 katılımcı firma ve 42 anket yapılan firma
le birlikte %72’si kapsanmış olmaktadır.
Anket yapılan 42 firmadan elde edilen sonuçlar detaylı olarak EK-1 KIRŞEHİR
HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ANKET SONUÇLARI sunulmaktadır. Aşağıda, bu anketin
sonuçları özetlenmiştir.
a) Firma yapıları : Çalışan sayısı açısından Mikro, ciro büyüklüğü açısından Küçük
ölçekli kırmızı et alanında faaliyet gösteren, kurulu kapasitelerini ancak %40
doldurabilen firmalardan oluşmaktadır.
i.
Ankete katılan firmaların %75’i faaliyetlerini 6-16 yıldır sürdürmektedir,
tamamının mandırası mevcuttur.
ii.
Katılımcıların %33’ü Limited Şirket, %28,57’si Şahıs Şirketi olup, şirketlerin
%66’sı iki ortaklı, %7’si tek kişiliktir.
iii. Genelde mali bilgiler konusunda yanıt verme isteksizliği sıkça görülmekte
olup, yanıt verenlerin beyanına göre işletmelerinin yıllık cirosu 1-9 milyon TL.
Aralığındadır.
i.
Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) 4 den az kişi istihdam etmektedir.
Katılımcıların istihdam ettikleri elemanların (%79) çoğu çoban, genel işler ve beden
işçisi olarak görev yapmaktadır.Katılımcı firmaların elemanlarının %69’u ilkokul ve
ortaokul mezunudur.
iv.
Ankete katılımcı şirketlerin büyükbaş hayvan kapasitesi 600-1000 adet
aralığında yoğunlaşmaktadır. Mevcut büyükbaş hayvan sayısı 200-450
aralığındadır ve çok büyük bir kapasite kullanım zayıflığı mevcuttur.
v.
Yanıtlara göre işletmelerin barınak büyüklüğü 3.000 – 8.000 m2 aralığındadır.
vi.
Yanıt verenlerin tamamının deposu olup, %40 katılımcının deposu 450 m2’den azdır.
b) Kurumsal yapıları : Web siteleri olmayan, kesimhanelerden hizmet alan, ekipman
altyapı kapasitesi iyi olan, mesleki-iş eğitimi alanında ciddi zaafı bulunan bir
sektördür. İşbirliği kültürü yoktur. Muhasebe yazılımı dışında yazılım
kullanılmamaktadır.
i.
Ankete yanıt veren firmaların sadece %17’sinin web sitesi bulunmaktadır.
ii.
Sadece 3 katılımcının (%7) kesimhanesi bulunmaktadır.
iii. Katılımcı işletmelerin kullandığı ekipmanlara ilişkin yanıtları bu alanda iyi
sayılabilecek bir makine teçhizat parkuruna sahip olduğunu göstermektedir.
i.
Katıldı ise eğitimler; İş sağlığı, İş güvenliği, Hijyen eğitimi, Çıraklık, Kalfalık
başlıkları altında yoğunlaşmaktadır. Yanıtlara göre hiçbir eğitim almamış katılımcılar
%67 oranında olup, bu konuda ciddi bir zaaf mevcuttur. Hayvancılık konusunda
ihtiyaç duyulan eğitimler : “Süt inekçiliği”, “Et inekçiliği”, “Hayvan beslenmesi” dir.
iv.
Katılımcı firmaların %50’si birlik ya da kooperatif üyesidir. Sektördeki işbirliği
zayıflığını gösteren bir durum söze konudur. Katılımcı işletmelerin sadece 1 tanesi
üniversite ile işbirliği yapmaktadır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 72
Yanıt veren katılımcıların tamamı sadece muhasebe yazılımı kullandığını beyan
etmiştir.
vi.
Yanıtlara göre devlet desteklerinden %43 oranında işletme yararlanmaktadır. İşletme
büyüklükleri konusundaki önceki soru yanıtları dikkate alındığında işletmelerin iyi
sayılabilecek bir farkındalık düzeyinde olduğu söylenebilir.
vii.
Maliyet yapısı : Firma büyüklüğüne göre; hayvan alımı hariç,1-3 Milyon TL civarında
maliyetleri mevcuttur.
 Yem tedarik için yılda,1-2 milyon TL aralığında harcama yapmaktadırlar.
 Elektrik kullanım gideri yıllık 3-10 bin TL aralığında yer almaktadır.
 Katılımcıların çoğunluğu mazot giderini yıllık 30.000 TL’nin altındadır.
 İşçilik giderleri yıllık 100-150 bin TL aralığındadır.
 Yıllık yönetim giderleri, yanıtların ortalamasının 50.000 TL altındadır.
c) Pazar yapıları : Aracı ve toptancılardan oluşan müşteri yapısının çektiği ve ulusal
ve/veya bölgesel sınırlar içinde satış yapılan bir pazar içerisinde faaliyet
göstermektedirler. İhracat yapılmamaktadır ve ihracat yapma bilgi ve becerileri
yoktur. Aracı kişi-kuruluşların etkin olduğu bir pazardır.
i.
Ankete yanıt verenlerin %22’sinin kendi pazarlama-satış organizasyonu olup, bu
firmalarda ortalama 3 kişi istihdam edilmektedir. Müşteriler firmalara kendileri
ulaşmaktadır. (%45)
ii.
Müşteri yapısı toptancı ve aracı olarak şekillenmiştir. (%75)
iii. Katılımcıların %10’u ihracat yapmaktadır. İhracata yönelik sertifikaları
bulunmamaktadır. İhracat yapan firmalardan 2 katılımcı aracı kullandığını belirtmiştir.
İhracat yaptığını beyan eden 4 katılımcı ihracat mevzuatını bildiğini beyan etmiştir.
d) Tedarik zinciri yapıları : Aracılar üzerine oturmuş İthalat temelli bir tedarik yapısı
mevcuttur. Yem alımı yerli kuruluşlardan aracısız gerçekleşmektedir. Hayvan sağlığı hizmeti
özel sektörden sağlanmaktadır.
i.
Katılımcıların %64 ü hayvan ithalatını (yılda ortalama 600.000 Eurodan fazla) Çek
Cumhuriyeti, Fransa ve Macaristan ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden yapmaktadır.
ii.
İthalatta %87’si aracı kullanmaktadır.
iii. Yanıt verenlerin yarıdan azı İthalat mevzuatını bildiğini beyan etmiştir.
iv.
Canlı hayvan ithalatında sertifikaya sahip değildirler. Sertifika sahibi firma sayısı
sadece 7 dir.
v.
Yem tedariği, yerli firmalardan temin edilmektedir.
vi.
Satın alma faaliyeti, şirket sahipleri tarafından yem üreticisinden gerçekleştirmektedir.
vii.
Yanıtlara göre canlı hayvanlar için Sağlık/veteriner hizmetleri büyük ölçüde özel
kesimden temin edilmektedir.
e) Sorunları ve önerileri :
ii.
Yanıtlara göre hayvancılık sektörünün en önemli sorunları maliyet ve kar düşüklüğü,
kayıtdışılık, kapasite kullanım azlığı, süt desteğinin olmaması olarak belirtilmiştir.
iii. Katılımcılar hayvancılıkta karlılığın artması için en önemli tedbiri (%25) “Kırmızı et
sanayi kurulması, desteklenmesi ve sözleşmeli üretim” olarak görmektedir. Bu soru
yanıtında öne çıkan üç tedbir şöyle oluşmuştur : Irk ıslahı yapılmalı (%19), Sağlıklı
damızlık yetiştirilmeli (%14), Mera ıslahı yapılmalı (%13)
iv.
Katılımcıların %29’u yanıtlarında “Yonca, fiğ, korunga, sudan otu, mısır gibi silajlık
bitkilerin ekimi teşvik edilmeli, sıfır maliyetle gerçekleştirilmesini” hayvancılıkta
v.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 73
v.
vi.
karlılığın artması için gerekli olduğunu belirtmiştir. İkinci ve üçüncü sıra önerilen
tedbirler;“İlaç, damızlık, serum ve yem maddelerinde alım destekleri olmalı”
(%14)“Modern hayvan borsası kurulmalı” (%11)’dir.
Katılımcıların %39’u “genç tarımcı hibeleriyle”, %29’u “tarım girişimciliği
destekleriyle” ve %22’si “mesleki eğitim programlarıyla” genç nüfusun hayvancılığa
yönlendirilebileceğini düşünmektedir.
Ankete yanıt verenlerin çoğunluğu önemli gördükleri destekler konusunda iki başlıkta
birleşmişlerdir. Doğrudan ödemeler desteği (ki alt başlıkta da üretim desteği
çoğunlukla işaretlenmiştir.), Dolaylı ödemeler desteği (ki alt başlık olarak çoğunlukla
gümrük vergisi işaretlenmiştir.)
Bütün bu çalışmalardan yola çıkarak; bölgede faaliyet gösteren ana firmalar, değer zincirinde
yer alan diğer firmalar (tedarikçiler, dağıtım kanalları, hammadde sağlayıcılar ve STK’lar ile
kamu kuruluşlarının detaylı analizinden yola çıkarak aşağıdaki bu aktörler arasındaki
ilişkilere ve sektöre ilişkin sonuç aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Kırşehir’de küçük işletmeler seklinde faaliyet gösteren hayvancılık sektöründe, üreticiler
yerine aracılar zengin edilmektedir. Örgütsüzlük ile bunun getirdiği dağınık yapı, ülkenin
hayvancılık darboğazından daha çok etkilenmesine sebebiyet vermektedir. Bölgedeki
hayvancılık işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin düşük olması ve örgütsüzlük, işletmeler
için ve geleceğe yönelik ülke için büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Ayrıca, 300 kg ve altında
ithal edilerek, beslenip pazara sürülen hayvanlar ve kırmızı et sürdürülebilir olmamakta,
ithalat politikalarından, dış pazarı sosyo-ekonomik etkilerinden bire bir zarar almakta ve
düşük kapasiteleri ile çalışmak zorunda bırakılan işletmeler nedeniyle işletmeler zarar ederek
ihracat şansları kalmamaktadır.
4.7 Sektörün Rekabet Yapısı
Bölgede, sektöre giriş engeli sadece bireysel yatırımcının sermaye varlığı olarak görünmekle
beraber, devletin canlı hayvan ithalat düzenlemeleri ve hayvancılık politikalarındaki
değişimlere duyarlı bir özellik göstermektedir. Pazarı belirleyenler hem ithalatta hem de iç
pazarda yer alan aracı tüccarlar ve devletin kendisidir. Ülkedeki kırmızı et ihtiyacı, iç pazarın
doymamış olması nedeni ile sektör aktörleri müşteri sıkıntısı çekmemektedir. Kırmızı et
sektöründe, koyun eti ikame ürün olarak görünse de, kokusu nedeni ile dana eti talebi artan
nüfüs ile birlikte artmaya devam etmektedir.
Bu özet girişe ilaveten, Kırşehir Ticaret Borsası konuya ilişkin detaylı raporunda aşağıdaki
gibi sorunları açıklamıştır. (Kırşehir Ticaret Borsası, Ağustos, 2016)
1. Et Sığırcılığında Dışa Bağımlı Olunması ve Damızlık Sorunu: Kırşehirili besi materyali
bakımından yaklaşık %70 oranında dışa bağımlıdır. Besi sığırcılığının bu denli dışa bağımlı
olması ülkemizde en fazla Kırşehir ilini etkileyecek, ülkeler arasında sürekli değişen siyasi
ilişkiler ve çıkacak olası salgın hastalıklar gibi nedenlere bağlı olarak ithalatın durması
durumunda, yerli kaynaklarımızın iç piyasadaki et talebini karşılayamayacak olması sebebi ile
Kırşehir besi sığırcılığı önemli bir krizin eşiğine gelecektir. Amaç Kırşehir ilinin yalnızca et
üretim merkezi değil aynı zamanda satış merkezi haline getirmek olmalıdır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 74
2. Kaba Yem ve Mera Sorunu: İlimizde süt ve besici sığırı yetiştiriciliği için kaba yem açığı
bulunmakta, hatta samanın dahi bulunamadığı zamanlar olmaktadır. Kırşehir ilinin kaliteli
kaba yem potansiyelinin olmasına rağmen kaba yem üretimi yaygınlaşamamıştır. Bunda da
sulanabilir arazilerin geleneksel tarım metotları yüzünden sulanmamasında etkisi büyüktür.
Bu nedenle kaba yem başta olmak üzere yem bitkileri üretim alanlarının sulu tarımla
arttırılması gerekmektedir. İlimiz için kaliteli meraların olmayışıda önemli bir eksikliktir. Bu
nedenle mera sorunun çözümünde mevcut meraların ıslah edilmesi, hatta yeni meraların
oluşturulması, mera özelliğini yitirmemiş mera alanlarının sadece hayvancılık amaçlı
kullanımına yönelik çalışmaların yapılması, mera alanlarının amaç dışı kullanılmasının
önlenmesi ve bu meralarda münavebeli otlatma sisteminin yaygınlaştırılmasının sağlanması
en önemli adımlardır.
3. Salgın Hastalıklar: İlimiz için en önemli problemlerin başında salgın hastalıklar
gelmektedir. Başta Şap ve Brucella olmak üzere birçok hastalık Kırşehir hayvancılığına
ekonomik olarak önemli darbeler vurmaktadır. Unutulmamalıdır ki en iyi tedavi korumadır.
Bu amaçlar hayvanların zamanında aşılanması, dengeli besleme ve iyi sürü yönetimi
hastalıklar ile mücadelede oldukça önemlidir. Aynı zamanda ilimizin bu gibi hastalıklardan
korumak amacıyla karantina merkezleri oluşturulmalı, ilimize gelen hayvanlar bu karantina
merkezlerinde karantina süresi sonunda ancak üreticilere dağıtılmalıdır.
4. Kalifiye işgücü yetersizliği: İlimiz hayvancılığı için yeterli ve kalifiye işgücünün olmayışı
önemli bir eksikliktir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, gerekse de Afganistan, Suriye
veya Irak gibi ülkelerden ülkemize sığınmacı olarak gelen işçiler hayvan bakıcılığı konusunda
oldukça yetersizdirler. Bu nedenle bu kişilerin özellikle üniversitelerden de destek alarak
eğitimlere tabi tutulması iş gücü kalitesinin artırılması bakımından önemli katkı sağlayacaktır.
5. Besleme Eksikliği: Üreticiler besleme, sağım, yemleme, yavru yetiştirme ve barındırma
konularında önemli sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kırşehir ilinde yaygın olan hayvan besleme
metodu, kalitesiz kaba yemlerle birlikte fabrika yemlerine kendi mahsullerinden çıkan arpa
ezme ve kırmalarını belirli oranlarda karıştırarak yaptıkları rasyonlardır. Karışımlar genellikle
tecrübeye dayalı olup bilimsel bir hesaplama kullanılmamaktadır. İlimizde ayrıca süt sığırı
işletmelerinde besleme eksiklikleri ise çok fazla görülmektedir. Bu konuda üreticilerimize
ilimizde bulunan başta Ziraat Fakültesi Zooteknik bölümü olmak üzerebirçok özel ve kamu
kaynaklı eğitim desteği verilmelidir.
6. Destekleme KalemlerininYetersizliği : İlimizde IPARD proje desteklerinden çiftçiler ve
özellikle besi çiftlikleri yararlanamamaktadırlar.
7. İşletmelerin küçüklüğü: Süt sığırcılığı yapan hayvancılık işletmelerinin küçük aile
işletmelerinden oluşmasından dolayı, süt satışları işletme girdilerini karşılayacak düzeyde
değildir.
8. Barınak ve barındırma yetersizliği ile mekanizasyon sorunu: Kırşehir ilinde besi
işletmelerinin barınak yapısı genellikle yarı açık ve açık barınak sistemidir. Ancak süt
sığırcılığı yapan işletmelerinin büyük çoğunluğunda kapalı barınak sistemi hakim olup bu
ahırlarda havalandırma sistemi ve mekanizasyon çok iyi değildir. Bu nedenle buralarda
barındırılan hayvanlarda başta sağlık problemi olmak üzere verim kayıpları çok fazla
gözlenmektedir.
9. Yem fiyatlarının yüksekliği ve süt fiyatlarının düşüklüğü: Ülkemizin genel problemi
olan yem fiyatlarının yüksekliği ve süt fiyatlarının düşüklüğü ilimiz için de önemli bir
problemdir. Bu nedenle üreticilerimiz yem fiyatların yüksekliği başta olmak üzere özellikle
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 75
süt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve pazarlamada yaşanan problemler nedeniyle de
istedikleri kar marjını yakalayamamakta, hatta dönem dönem zarar edebilmektedirler.
Özellikle 2008-2009 yıllarında bir milyondan fazla dişi hayvanın bu nedenlerden dolayı
kesime gönderilmiş olması et hayvanı sıkıntısını da beraberinde getirmiş ve et fiyatları hızla
yükselmiştir.Bu problem ancak ve ancak kısa ve uzun vadeli olmak üzere uygulanacak doğru
tarım politikaları ile aşılabilir.
10. Örgütlenme yetersizliği: İlimizde, ülke gerçeğinde de olduğu gibi örgütlenme
hayvancılığın gelişmesinde önemli bir eksikliktir. Özellikle süt sığırcılığı örgütlenme
yetersizliği nedeniyle önemli kısıntılar yaşamakta, üretilen sütler değer fiyata
satılamamaktadır. Önceki yıllarda kurulan birçok birlik ve kooperatifin amacından sapması ve
yönetimsel sıkıntılar nedeniyle zarar etmesi üreticilerin bunlara olan güveninin azalmasına
neden olmuştur.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 76
4.8 Sektörel SWOT Analizi
Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü 2014-2018 Tarım ve
hayvancılık Stratejik Planı dokümanında, SWOT analizi yapılmıştır. (Kırşehir Valiliği Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014)
Bu SWOT analizinde ortaya çıkan görüşlere, yaptığımız çalışmada ortaya çıkan güncel
görüşler de ilave edilerek aşağıdaki Tablo 41: SWOT Analizi de görülmektedir.
GÜÇLÜ YÖNLER
 Hayvancılık konusunda bilgi birikimi
mevcuttur.
 Hububat üretimi yüksektir.
 Büyükbaş hayvancılık gelişmiştir.
 Modern kesimhaneler mevcuttur.
 Tarımsal sanayi gelişmektedir.
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe
Müdürlüğü teşkilatı ve yetişmiş personeli
vardır.
 Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılar için
cazip fırsatlar bulunmakta olup arsa
maliyetleri düşüktür.
 İlde tarım ve hayvancılığa yönelik lisans ve
ön lisans düzeyinde eğitim kurumları
bulunmaktadır.
Y FIRSATLAR
 Ahi Evran Üniversitesi-Ziraat Fakültesi’ne
bağlı Zooteknik bölümü bulunmaktadır. 2017
itibari ile Kırşehir TB ile üniverite, hayvan
hastanesi veya hayvan polikliniği kurulması
çalışmalarını başlatmıştır.
 Kırşehir TB tarafından Ziraat Fakültesine
tahsis edilen 10 dönüm arazide 2014 yılından
bu yana alternatif yem üretimi yapılmaktadır.
ZAYIF YÖNLER
 Hayvan alımında, et satışında aracılar pazarı
belirlemektedir.
 Üretici birlikleri etkin değildir. Örgütlenme
yetersizdir. İşletmeler arasında iletişim eksik olup
tecrübe paylaşımı ve ortak hareket etme kültürü
gelişmemiştir.
 İle özgü etin markalaşması ithal genetik yapı nedeni
ile mümkün değildir.
 İşletmeler küçük ölçeklidir, büyümesi ve
standartlaştırılması için öz sermaye yetersizdir.
Ulusal ve uluslararası hibelerden
yararlanılmamaktadır. İl IPARD desteklerini
kullanamamaktadır.
 Genç çiftçi projesine 4000 başvurudan sadece 120
kişiye bütçe bittiği için destek verilebilmiştir.
 Süt fiyatlarının düşüklüğü işletmelerin süt
sığırcığılığından çıkmalarına sebebiyet vermiştir. Süt
kalitesi, süt hijyeni, zirai mücadele ihmal
edilmektedir. Süt toplama merkezi yoktur.
 Meralar verimsizdir. Yeterli miktarda yem bitkisi
üretilmemektedir. Yem maliyetleri yüksektir.
 Tarımsal alanlarda ve hayvancılık işlerinde çalışacak
elemanlar, eğitimsiz, kalifiye olmayan göçmenlerden
oluşmaktadır.
 Büyük baş hayvanları salgın hastalıktaan koruyacak
önlem yetersizdir ve altyapı yoktur.
 Et ve Süt Kurumu Yozgat’da olup, Kırşehir’de
faaliyet göstermemektedir. TİGEM işletmesi 4 yıl
önce kar etmediği gerekçesi ile kapatılmıştır.
 Hayvancılık Bakanlığı yoktur.
TEHDİTLER
 Canlı hayvan ithalatında %60 olarak uygulamaya
alınan yüksek vergi ve Et ve Süt Kurumu tekeli
işletmeleri %40 kapasiteye düşürmüş ve hayvansız
bırakmıştır.
 Birlikte hareket etme konusunda ön yargılar olup
başarısız örgütlenme hikâyeleri vardır.
 Şehirler kırsaldaki genç nüfusu çekmekte ve
kırsaldan kente hızlı göç yaşanmaktadır.
 Hayvancılık sektöründe fiyatlar kırılgandır. Ülkesel
ve uluslararası politikalara aşırı duyarlıdır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 77
 Ahiler Kalkınma Ajansı, 2014-2023 Bölge
planında Kırşehir’i kırmızı et bölgesi ilan
etmiştir.
 İlde, bölgenin tek canlı hayvan borsasında
elektronik hayvan satışı, barkode sistemi ve
dezenfektan tüneli olan modern hayvan satışı
hayata geçmiştir.
 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
valilik; hayvancılık faaliyetlerinin gelişimini
desteklemektedir. Stratejik plan
hazırlamışlardır.
 Yeni Bakan tarafından, İlde entegre et işleme
tesisi kurma çalışmalarının başladığı
duyurulmuştur.
 Kırşehir TB tarafından gümrük’ün Kırşehir’e
getirilmesi için 2000 m2 kapalı, 15.000 m2
açık alan bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.



Tarımsal girdi maliyetleri (gübre, mazot, yem,
hayvan, tohum, makine ve ekipman vb.) orantısız
artmaktadır.
Buzağı ölüm oranın AB ye göre yüksektir. Hayvan
hastalıkları tam olarak kontrol edilememiştir
Meralar başıboş bırakılmıştır.
Tablo 41: SWOT Analizi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 78
5. Firma Analizi:
Programa katılan kuruluşlarla 26-29 Ağustos 2016 tarihi arasında yüzyüze görüşmeler
yapılmıştır. Ayrıca, doküman ve resmi bilançoları üzerinden bilgi alış verişi ile firma analizi
çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışma sonrasında firmalardan temin edilen konular,
değerlendirme firma yapısı, kurumsallaşma derecesi, finansal analiz, üretim kapasiteleri,
pazarlama ve satış yetenekleri ile tedarik zinciri yönetimi başlığında değerlendirmeye
alınmıştır.
a) Firma yapısı : Bu başlık altında katılımcı firmaların Kuruluş yılı, Firma yapısı, web sitesi
ve işyeri sayısı analiz edilmiştir. Firmaların verdiği bilgiler Tablo 42: ‘KIRŞEHİR’i
HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firma Yapısı tablosunda
sunulmuştur. Bu tablodan da görüleceği gibi katılımcı firmalar;
 Katılımcı firmaların 5 tanesi 2013 ve sonrasında kurulmuş yeni firmalar olup, diğerleri
daha eski tarihlerde kurulmuş limited şirket statüsünde firmalardır.
 Firmaların hiç birinin web sitesi yoktur.
FİRMA UNVANI
Sıra No
Kuruluş Yılı - Firma yapısı
Yetkili Kişi
ve web sitesi
KURT TAVUKÇULUK
ALİ KURT
AKÇAY GIDA
YUSUF AKÇAY
ÇÖL BESİ ÇİFTLİĞİ
BÜLENT BİLİCİ
1972 – Kollektif Şirket
2004- Ltd.Şti.
Web sitesi YOK
1983- Şahıs Firması
2011 – Ltd.Şti
Web sitesi YOK
2013 – Ltd Şti
Web sitesi YOK
1 çiftlik
1
yem fabrikası
1
Tavuk çiftliği
1 Çiftlik – 2015
1 Şarküteri - 1983
1 Kasap - 1983
1 Ofis
1 Çiflik
İHSAN ALTUNTAŞ VE
OĞULLARI
BAYRAM ALTUNTAŞ
2014 – Ltd Şti
Web sitesi YOK
1 Çiflik
EMEK BESİ
CEMAL GÖZTAK
2015 – Ltd Şti
Web sitesi YOK
1 Çiflik
FIRAT BESİ
OSMAN DAĞ
2014 – Ltd Şti
Web sitesi YOK
1
2
3
4
5
6
7
10
11
1 Çiflik
ARAPOĞLU
HAYVANCILIK
RAMAZAN ARAZAY
DALGALI KARDEŞLER
ALİ DALGALI
2005- Ltd Şti
Web sitesi YOK
1 Çiflik
2 Ofis
TAN İNŞAAT
HAYVANCILIK
ATİLLA TAN
1996 Ltd Şti
Web sitesi YOK
1 Çiflik
SÜLEYMAN AYDIN
İnşaat HAYVANCILIK
YALÇIN AYDIN
2011 Ltd.Şti
Web sitesi YOK
1 Çiflik
1 Ofis
ANADOLU ERK
İLKER ERBİL
2016 – Ltd.Şti
9 Ortaklı
Web sitesi YOK
1 Ofis
1 Çiflik
8
9
İşyeri Sayısı
1960- şahıs şirketi
2012-Ltd.Şti
1 Çiflik
Tablo 42: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firma Yapısı
b) Kurumsallaşma derecesi : Bu başlık altında katılımcı firmaların insan kaynakları yapısı, yönetim
yapısı, bilişim teknolojisi ve ekipman yapısı analiz edilmiştir. Firmaların verdiği bilgiler Tablo 43:
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 79
‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya Açıyoruz’ Projesi Firmaların Kurumsallaşma Derecesi
tablosunda sunulmuştur. Bu tablodan da görüleceği gibi;
 Katılımcı firmalar, aile şirketi yapısında ve profesyonel yönetici yerine ortakların
yönetiminde faaliyetlerini sürdürmektedir.
 Çoğunlukla 1-2 kişi çalışmaktadır. En fazla çalışan 9 kişidir.
 Çalışanlar ağırlıklı olarak ilkokul mezunu olup, çoğunlukla göçmendir.
 Sadece bir firmada hayvan yemleme için yazılım kullanılmakta olup, 4 firmada
ilave olarak muhasebe yazılımı mevcuttur.
 Büyük baş hayvan çifliği için gerekli makine ekipmanlar hepsinde mevcuttur.
Sıra no
Çalışan sayısı ve insan
Yönetim yapısı ve
Kullandığı yazılım
kaynakları yapısı
firma birimleri
ve iletişim ağı
1
-
2
4 kişi
Çiflikte 2 kişi - göçmen
Kasap 2 kişi – ustalık belgesi
Aile şirketleri ortakların
yönetiminde
Aile şirketi
Ortakların yönetiminde
3
2 Kişi
1 ilkokul, 1 göçmen
3 Kişi
Telefonla iletişim
Muhasebe yazılımı
Selçuk Üniv. Rasyo
programı
Telefonla iletişim
Muhasebe yazılımı
Telefonla iletişim
Telefonla iletişim
4
5
6
7
8
9
10
11
Makine ekipman yapısı
Traktör, kepçe, yem karıştırma
Traktör, kepçe, yem karıştırma
Aile şirketi
Traktör, kepçe, yem
Ortakların yönetiminde
karıştırma, arpa ezme
Aile şirketi
Traktör, kepçe, yem
Ortakların yönetiminde
karıştırma, yem ezme
1 Kişi- göçmen
Aile şirketi
Traktör, kepçe, yem
Kurucu yönetiminde
Telefonla iletişim
karıştırma, yem ezme
2 Kişi
Aile şirketi
Traktör, kepçe, yem
2 göçmen
Kurucu yönetiminde
Telefonla iletişim
karıştırma, yem ezme,elezon
PROJE İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI İSTEMEMİŞ VE PROJEDEN AYRILMIŞTIR.
2 Kişi
İlkokul mezunu
4 Kişi küçükbaş, 4 kişi sütçülük,
9 kişi büyükbaş
İlkokul mezunu ve küçükbaş
çiftliğinde çalışanlar göçmen
diğerleri TC vatanaşı
1 Kişi özbek göçmen
İlkokul mezunu
Aile şirketi
Kurucu yönetiminde
Telefonla iletişim
Aile şirketi
Kurucu yönetiminde
Muhsebe yazılımı
Telefonla iletişim
Traktör, kepçe, yem
karıştırma-ezme, katı gübre
dağıtma remorku, forklift,
separatör
2 biçerdöver, 4 balya makinası
Traktör, hidrolik sıyırcı,
Traktör, hidrolik sıyırcı seti
taşıyıcı, dolma suluk, gübre
sepratör, pompa, karıştırıcı,
yem ezm-karma-dağıtma,
Hidrofor dalgıç pompa
2 Kişi
Ortakların yönetiminde
Yazılım yok
Traktör, yem karıştırma, yem
2 ilkokul
Telefonla iletişim
ezme
Tablo 43: ‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya Açıyoruz’ Projesi Firmaların Kurumsallaşma Derecesi
Aile şirketi
Kurucu yönetiminde
Muhsebe yazılımı
Telefonla iletişim
c) Finansal Analiz: Bu başlık altında katılımcı firmaların finansal yapısı ve finansal oranları
analiz edilmiştir. Firmaların 2013, 2014 ve 2015 bilanço değerlerinden aşağıdaki finansal
oranlar hesaplanarak verilen bilgiler Tablo 44: ‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya
Açıyoruz’ Projesi Firmaların Finansal Analizi tablosunda sunulmuştur. Bu tabloda
kullanılan finansal oranların hesaplama yöntemi aşağıdaki gibidir.
 Cari oran: Kısa süreli borçlarını ödeme gücü-net işletme sermayesinin borç ödeme yeterliliği
(ideal 2, 1,5 yeterli, 1 den büyük olması tercih) Dönen Varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar
 Likidite (asit-test) oranı : cari orana paraya çevrilmesi zaman alabilecek stoklar, avanslar v.b
dahil edilmesidir. (1 e eşit ve büyük olmalı) (Dönen varlıklar-stoklar)/Kısa vadeli yabancı
kaynaklar
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 80






Sıra
no
Disposibilite (nakit) oranı : Satışların durması, alacakların tahsil edilememesi durumunda kısa
vadeli borçlarını ödeme gücü (ideal 1, yeterli 0,2) (Hazır değerler+Menkul kıymetler)/Kısa vadeli
yabancı kaynaklar
Stok devir hızı: Bir firmanın stoklarının bir yıl boyunca kaç kez satılıp, yerine yenisinin
konduğunu ifade eder. Satışların maliyeti (SMM) / (Ortalama stoklar(dönembaşı + dönemsonu
stoklar / 2))
Alacak devir hızı : Alacak tahsilatı kabiliyeti Net satışlar/Ticari alacaklar
Bu tablodan da görüleceği gibi;
Katılımcı firmalardan bir tanesi mali verilerini paylaşmak istememiş, bir tanesi de proje sırasında
bu sebeple projeden ayrılmıştır.
Firmalar küçük ölçeklidir. En büyüğünün son yıl cirosu ancak 3 Milyon TL etmektedir.
Cari oranları ve likidite oranları incelendiğinde; genelde kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğinde
oldukları, disposibilite oranlarında ise; kriz zamanlarında kısa vadeli borçlarını ödemekte
zorlanacakları görülmektedir. Alacaklarını tahsil etmekte zorluk çekmedikleri görünmelerine
rağmen, sunulan bilanço değerlerinden kararlı yorumlar yapmayı zorlayacak değerler mevcuttur.
Bunun sebebini, hayvancılık sektörünün gelişen bir sektör olarak, krizlere duyarlı olmasına
bağlanabilir. Sektörün mevcut yapısında; nakit alım-satım şartları, kuruluşları borçlanmaya
zorlamakta, sektörde yaşanan darboğazlarda kuruluşları zorlanmasına yol açmaktadır.
2013 Net
Satış Tutarı
M. TL
2014 Net Satış
Tutarı
M. TL
1
2
2015 Net Satış
2015
2015
2015
Tutarı
Cari oran
Likidite
Nakit
M. TL
oranı
oranı
Mali verilerini paylaşmak istememiştir.
2015
Stok dönüş
hızı
2015
Alacak devir
hızı
1.258.176
869.678
0,83
0,22
0,033
1,07
4,78
3
-
1.324.794
3.345.525
2,08
1,20
0,35
1,46
730.463
4
-
-
505.763
0,97
0,28
0,008
0,87
2,69
5
-
-
16.248
3,02
2,22
2,04
0,044
5,21
6
-
-
14.884
9,5
0,97
0,046
0,011
4,77
PROJE İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI İSTEMEMİŞ VE PROJEDEN AYRILMIŞTIR.
7
8
1.369.590
1.419.331
1.973.974
7,27
4,13
0,003
1,18
1,43
9
775.568
1.969.745
1.731.132
0,96
0,71
0,085
3,63
4,48
10
172.387
2.528.426
40,78
19,86
8,75
13,40
27,00
11
2016 yılı kuruluş olduğu için mali verileri mevcut değildir.
Tablo 44: ‘Kırşehir’i Hayvancılık İle Dünyaya Açıyoruz’ Projesi Firmaların Finansal Analizi
d) Üretim kapasiteleri: Bu başlık altında katılımcı firmaların ürün yelpazeleri, üretim süreç ve
teknolojileri, yenilikçilik kapasiteleri analiz edilmiştir. Resmi Gazete’nin 3.5.2016 tarihinde
yayınlanan Canlı Hayvan İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Bakanlar Kurulu
kararı ile canlı hayvan ithalatının devlet kurumları tarafından yapılması benimsenmiştir. Buna
göre, Bakanlar Kurulu kararı ile, Et ve Süt Kurumu’na (ESK) 400 bin baş besilik dana, Tarımsal
İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) 150 bin baş damızlık düve ve 20 bin baş koyun keçinin
gümrüksüz ithal edilmesi için yetki verilmiştir. Bu karar ile; besilik dana ithalatında olduğu gibi
damızlık hayvan ithalatında da özel sektörün ithalat yapması olanaksız hale gelmiştir. Damızlık
hayvan ithalatında cinsine göre %60 ile %135 oranında gümrük vergisi uygulanacak olması,
KIRŞEHİR’deki büyükbaş hayvan üreticilerini kendi ihtiyaçlarını ithal edemez duruma getirmiş
ve kuruluşlar ihtiyaçlarını ESK Kurumuna yazdırmışlardır. GTİP numaralarına göre özel sektörün
AB, EFTA, Bosna Hersek, Güney Kore başta olmak üzere yapacağı canlı hayvan ithalatında
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 81
uygulanacak gümrük vergisi oranları Tablo 45: Özel sektörün hayvan ithalatında uygulamak
zorunda olduğu gümrük oranları de verilmiştir.
Tablo 45: Özel sektörün hayvan ithalatında uygulamak zorunda olduğu gümrük oranları
Bakanlar Kurulu kararına göre, ESK, Ağustos ayında ilk ihale yapılmış, ancak beklenen fiyat
oluşmayınca ihale iptal edilmiştir. Sonuçlandırmak için çalışmalar devam etmektedir. Bu sebeple,
Temmuz 2016 döneminde yapılan görüşmelerde, birçok işletmenin %40-50 kapasite ile hatta boş
olarak, ihalenin sonuçlanmasını bekledikleri tespit edilmiştir. Firmaların çiflikteki hayvan cinsi,
kurulu kapasiteleri, mevcut hayvan sayısı, kapalı alan büyüklüğü, kesimhane ihtiyaçları,
uluslararası belgeleri ve yenilikçilik kapasitelerine ilişkin verdikleri bilgiler Tablo 46:
‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların üretim
kapasiteleri tablosunda sunulmuştur. Bu tablodan da görüleceği gibi;
 Bütün katılımcı firmalar, peşin para ile aracı kuruluşlar ile ithalat yapmakta olup, görüşmenin
yapıldığı dönemde EBK nun yapacağı ihalenin sonuçlarını beklemektedirler. Bu sebeple, kurulu
kapasitelerini düşük oranda kullanmaktadırlar.
 Bütün katılımcı firmalar ağırlıklı olarak AB cins hayvan tercih etmektedir. Bu tercihin sebebi,
kırmızı ette en verimli ve ekonomik cinslerin AB cinsleri olduğuna ilişkin Pazar bilgisidir.
 Kesimhane hizmeti, Kırşehir’de kurulu 5 kesimhaneden gerçekleşmektedir.
 Bir firma dışında uluslararası yönetim sistemi belgeleri mevcut değildir.
 Ar-ge ve yenilikçilik kapasitileri yoktur, sadece 2 kuruluş bu konuda isteklidir.
 Büyükbaş hayvan üretimi çiflikleri, orta büyüklük olup; hayvanların beslenmesi, gübrelerin
temizlenmesi, su ve kaşınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modern teknolojik yapılar inşaa
edilmiştir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 82
Sıra
no
Çiftlikteki Hayvan
cinsi
Çiftlik kurulu
kapasite
Mevcut kapasite
AB cinsleri
Kapasite : 1250 baş
Mevcut : 350 baş
AB cinsleri
Kapasite : 840 baş
Mevcut : 340 baş
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kapalı Alan
Kesimhane
Belgeleri
Ahır : 750 m2
Depo : 2000 m2
Hizmet alımı
Ahır : 3600 m2
Depo : 720 m2
Hizmet alımı
Ar-ge ve
Yenilikçilik
Helal
Sertifikası,
ISO-9001,
ISO-22000
YOK
YOK
Kapasite:800 baş
Ahır : 3500 m2
Mevcut: 500 baş
Depo : 500 m2
Hizmet alımı
YOK
AB cinsleri
Kapasite:550 baş
Ahır :200 m2
Mevcut: 200 baş
Depo :600 m2
Hizmet alımı
YOK
Fransa cinsleri
Kapasite:400 baş
Ahır : 1680 m2
Mevcut: 200 baş
Depo : 864 m2
Hizmet alımı
YOK
AB cinsleri
Kapasite:520 baş
Ahır : 1680 m2
Mevcut: 190 baş
Depo : 900 m2
Hizmet alımı
YOK
PROJE İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI İSTEMEMİŞ VE PROJEDEN AYRILMIŞTIR.
AB cinsleri ve
Ahırlar
Hosthain -yerli
Kapasite:800 baş
1.Blok : 1900 m2
Hizmet alımı
YOK
Mevcut: 570 baş
2.Blok : 2000 m2
Depo : 200 m2
Silaj çukuru: 140 m2
Küspe çukuru: 140 m2
Gübre çukuru: 500 m2
Çoban evi : 100 m2
İdari bina : 700 m2
Küçükbaş
Büyükbaş
Et Balık
Kapasite:1000 baş
Ahır : 4500 m2
Kurumunun alacağı
Depo : 2000 m2
Hizmet alımı
YOK
Sütçülük
cinsler (Fransa
Kapasite: 400 baş
Sütçülük
cinsleri)
Mevcut: 45 baş
Ahır : 1000 m2
Büyükbaş - et
Kapasite: 1000 baş
Mevcut: - baş (alım
bekleniyor)
Et Balık
Kapasite:700 baş
Ahır : 2200 m2
Kurumunun alacağı
Mevcut: - baş (alım
Depo : 400 m2
Hizmet alımı
YOK
cinsler (AB cinsleri)
bekleniyor)
Çoban evi : 200 m2
Silaj çukuru: 150 m2
Et Balık
Kapasite:700 baş
Ahır : 2100 m2
Kurumunun alacağı
Mevcut: - baş (alım
Hizmet alımı
YOK
cinsler (AB cinsleri)
bekleniyor)
YOK
AB cinsleri
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Teknolojiye
ve yeniliğe
açık
Teknolojiye
ve yeniliğe
açık
Tablo 46: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların üretim kapasiteleri
e)
Pazarlama ve satış yetenekleri : Bu başlık altında katılımcı firmaların müşteriye ulaşım
kanalları, pazarlama stratejisi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri segmenti, ithalat
büyüklüğü, dış ticaret yapısı analiz edilmiştir. Tablo 47: ‘KIRŞEHİR’i
HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların Pazarlama ve Satış
Yetenekleri tablosunda bilgiler sunulmuştur. Bu tablodan da görüleceği gibi;
 Katılımcı firmaların müşteriye ulaşma ve pazarlama gibi bir sorunu yoktur. Ülkede
yaşanan et kıtlığı nedeni ile aracı kuruluşlar bizzat firmaları ziyaret ederek alımlarını
gerçekleştirmektedirler.
 Direkt müşteriye ulaşım yerine alıcılar pazarı yönlendirmektedir.
 İthalata dayalı bir pazardır. Üretilen hayvanlar yurtiçi pazarda satılmaktadır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 83
Sıra
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Müşteriye ulaşma
Müşteri ilişkileri
Müşteri segmenti İthalat 2015 (Euro)
Yurtiçi
kanalları ve pazarlama
yönetimi
satışlar
stratejisi
Müşteri talebi ile satış
Ortaklar tarafından
Toptancılar
temsilcisi mevcut
kişisel ilişki
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
Toptancılarilişkilerle satış
kişisel ilişki
aracılar-firmalar
1.500.000 EURO
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
550 baş
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
825.000 EURO
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
100 baş
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
150.000 EURO
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Kurucutarafından
200 baş
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
300.000 EURO
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
400 baş
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
540.000 EURO
TAMAMI
PROJE İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI İSTEMEMİŞ VE PROJEDEN AYRILMIŞTIR.
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
135 baş
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
200.000 EURO
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
4.000.000 EURO
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
planlanıyor
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
Et Balık Kurumundan
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
henüz gelmedi
TAMAMI
Müşteri talebi ile kişisel
Ortaklar tarafından
Et Balık Kurumundan
ilişkilerle satış
kişisel ilişki
Aracılar
henüz gelmedi
TAMAMI
İhracat
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
YOK
Tablo 47: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ Projesi Firmaların Pazarlama ve Satış Yetenekleri
f) Tedarik zinciri Yönetimi : Bu başlık altında katılımcı firmaların veterinerlik, yem, enerji gibi
alımları ile sektördeki işbirlikleri, üye oldukları kuruluşlar ve son 3 yıl içerisinde faydalandıkları
devlet destekleri analiz edilmiştir. Tablo 48: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA
AÇIYORUZ’ projesi Katılımcı Kuruluşların Tedarik Yönetimi tablosunda bilgiler sunulmuştur. Bu
tablodan da görüleceği gibi;
 Katılımcı firmalar veterinerlik hizmetini özel sektörden almaktadır. Bakanlığın veterinerlik
hizmetinden yılda bir defa aşı için faydalanmakta olup, Kırşehir’de gelişen Veterinerlik
hizmetlerini tercih etmektedirler.
 En büyük maliyet unsuru, canlı hayvan alımından sonra yem alımı ve çifliklerin enerji
giderleridir. Yem alımlarında, Kırşehir’de gelişen yem sektörü ve aracı yem satıcıları önemli
aktörlerdir.
 Kırsal kalkınma hibesinden sadece 2 kuruluş faydalanmıştır.
 İşbirliği yok denecek kadar azdır. Mevzuat gereği Kırşehir TB ve TSO üyelikleri mevcuttur. Yeni
kurulan Kırmızı Et üreticileri Birliği’nin faydaları ve üyeler ile iletişim yöntemi sorgulandığı için
birlik üyeliğini az sayıda kuruluş gerçekleştirmiştir.
Sıra
no
1
2
Veterinerlik – İlaç
– serum
Hizmet alımı
Hizmet alımı
3
Hizmet alımı
Yem alımı - Yıllık
120 Ton Fiğ
120 Ton Yulaf
800 Ton Mısır silajı
400 Ton saman
150 Ton Mısır irmiği
2000 Ton sunni yem
50 Ton Yonca
20 Ton katkı maddesi
500 Ton Arpa
150 Ton Mısır silajı
Enerji Giderleri –
Yıllık (2015)
-
TSO ve TB
12.000 TL elektirik
18.000 TL mazot
TSO
TB
YOK
12.000 TL Elektirik
TSO
YOK
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
İşbirliği
Faydalanılan
Destekler
YOK
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 84
250 Ton saman
500 Ton sunni yem
50 Ton Yonca
100 Ton Pamuk küspesi
100 Ton Kepek
400 Ton karışık yem
4
Hizmet alımı
5
Hizmet alımı
6
Hizmet alımı
7
8
Hizmet alımı
9
Hizmet alımı
10
Hizmet alımı
11
Hizmet alımı
63Ton yulaf+fig+yonca
210 Ton Mısır silajı
400 Ton saman
15.000 TL mazot
TB
Kırmızı et üreticileri
Birliği
10.000 TL Elektirik
12.000 TL mazot
TSO
TB
Kırmızı et üreticileri
Birliği
4.800 TL Elektirik
9.600 TL mazot
TSO
TB
YOK
YOK
500 Ton mısısr silajı,
küspe,kepek, fiğ
4.200 TL Elektirik
TSO
YOK
330 Ton Kuru yem
3.600 TL mazot
TB
95 Ton yulaf + saman
PROJE İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI İSTEMEMİŞ VE PROJEDEN AYRILMIŞTIR.
300 Ton Arpa
100 Ton Mısır silajı
6.000 TL Elektirik
TSO
1,5 Milyon TL lik
300 Ton saman
18.000 TL mazot
TB
Kırsal kalkınma
100 Ton pancar küspesi
Kırmızı et birliği
desteği (%50 hibe
750 Ton sunni yem
713.000 TL)
100 Ton Yonca
400 Ton Arpa
200 Ton Sunni yem
3.500 TL Elektirik
TSO
YOK
Mera da yemleyecek
600 TL mazot
TB
40 Ton Fiğ
200 Ton arpa
3.600 TL Elektirik
TSO
1,46 Milyon TL
100 Ton Mısır silajı
3.000 TL mazot
TB
lik Kırsal
100 Ton saman
Ziraat odası
kalkınma desteği
60 Ton sunni yem
Kırmızı et birliği
(%50 hibe henüz
40 Ton Yonca
kurucu üye
alamadı)
120 Ton Fiğ
300 Ton arpa
4.800 TL Elektirik
TSO
100 Ton Mısır silajı
6.000 TL mazot
TB
YOK
300 Ton saman
820 Ton sunni yem
Tablo 48: ‘KIRŞEHİR’i HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ’ projesi Katılımcı Kuruluşların Tedarik Yönetimi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 85
6. Pazar Analizi:
Projenin amacı; Kırşehir’ de büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 10 kuruluş için küme
oluşturarak; ihracat ve kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitim ve danışmalık faaliyetlerine
ve bu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden sonra ihtiyaç analizi ile belirlenen hedef
pazarlara yönelik olarak gerçekleştirilecek yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine
katılımlarını sağlayarak daha önce ihracat yapmamış olan işletmelerin ihracat yapmasını
sağlamak ve ihracata teşvik etmektir.
Bu sebeple, pazar analizi 2 ana başlıkta gerçekleşmiştir. Öncelikle ihraç edilebilecek ürünler
canlı hayvan ve büyükbaş kırmızı et olarak belirlenmiştir. Bu 2 ana ürünün Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu’nu (Harmonised Code- HS Code) tespit edilmiştir. Bunlardan biri
01.02.29.49 GTİP nolu canlı hayvan ve diğeri ise 0201 GTİP numaralı sığır eti
(taze/soğutulmuş) ve 0202 Sığır eti (dondurulmuş) kırmızı et GTİP no dur. Bu GTİP
numaralarından FAO, Dünya Ticaret Örgütü, TÜİK istatistikleri incelenmiştir.
FAO’nun geçmiş yıllara ilişkin verilerine bakılarak bir değerlendirme yapıldığında dünyada,
1970 yılına göre 2014 yılında hayvan varlıkları sığır manda da %37, koyun ve keçide %54 ve
domuzda %80 artış sağlamıştır. 2013 yılı itibari ile büyükbaş hayvan sayısında, Türkiye
dünya sıralamasında 21. Sırada bulunmaktadır. Dünyada 2007 yılından itibaren artmaya
başlayan et fiyatlarında yaklaşık 9 ay süren hızlı bir artış yaşanmıştır ve 2016’da ortalama 44,5 Euro/kg seviyelerine oturmuştur.
Dünya Ticaret Örgütü, canlı büyükbaş hayvan 2015 yılı ithalat verileri incelendiğinde en
büyük ithalatçı 10 ülke; ABD, İtalya, Çin, Endenozya, Vietnam, Türkiye, Lübnan, Rusya,
İspanya ve İsrail dır. İhracatçı ülkeleri incelendiğinde Avusturalya, Kanada, Meksika,
Fransa ve Hollanda ilk 5 ülke karşımıza çıkmaktadır. Dünya Ticaret örgütü’nün
verilerinden Türkiye’nin son beş yıl içerisinde canlı ithalatı yapılan ülke sıralamasına, ilk 3
sıraya ABD, Macaristan ve Fransa girdiği tespit edilmiştir. Türkiye; son beş yıl içerisinde
canlı hayvan ihracatını nerdeyse yapmamıştır. İhracat yaptığı ülkeler arasına sadece,
Türkmenistan ve Azerbeycan gelmiştir.
Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, Türkiye’nin son beş yıl 49 Milyon USD lık kırmızı et
ithalatı, Polonya, Bosna-Hersek, Almanya, Slovakya ve Irak’dan gerçekleşmiştir. Türkiye;
son beş yılda 1,3 Milyon USD lık kırmızı et ihracatı gerçekleştirmiş ve bu etleri Afganistan,
Kıbrıs, Irak, Azerbeycan ülkelerine ihraç etmiştir. Bu rakamlar, Türkiye’nin canlı hayvan
ithallatçısı olduğunu, ihracat yapamadığını göstermektedir.
Bütün bu değerlendirmelerin sonrasında; aşağıdaki ülkelerin yurtdışı ziyaretleri ve alım
heyetleri için seçilmesi katılımcı üyelerin değerlendirmesine sorulmuştur. Ülke seçimi
yapılırken, sektörde canlı hayvan üretimi yapan ülkeler, en çok ithalat yapan ülkeler, iklimsel
koşullar, büyükbaş ırkı özellikleri dikkate alınmıştır. Alım heyeti seçimi yapılır iken ise;
coğrafi yakınlık, sosyo-politik koşullar, kültürel yakınlık (dini kesim), ulaştırma maliyet
avantajları, iklimsel koşullar dikkatte alınmıştır. Seçilen ülkeler aşağıda verilmiştir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 86
Kırşehir ÜR-GE projesi KIRŞEHİR’i Hayvancılıkla Dünya’ya Açıyoruz Projesi kapsamında
strateji çalıştayında belirlenen ülkeler 2 amaçla tespit edilmiştir. İlk amaç, ithalat ve
kıyaslama yapılacak ülkeler olup, bunlar; Avrupa kıtasında; Fransa, Hollanda, Almanya,
Amerika Kıtasında; ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay dır. Diğer amaç ise ihracat şansı
aranacak ülkelerdir. Bu ülkeler ise Ortadoğu ve Uzakdoğuda: İran, Lübnan, Endonozya dır.
Yurt dış ziyarete ilaveten, ihracat yapmak için 7 ülkeden alım heyetlerini ağırlanacaktır.
Bunlar; Asya : Rusya, Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan, Ortadoğu: Katar, İsrail, Birleşik
Arap Emirlikleri dir.
KIRŞEHİR Ür-Ge projesi kapsamında; ihracat ve kıyaslama yapılacak ülkeler ile ithalat ve
alım heyeti için seçilen ülkelere ilişkin ülke profili, coğrafi konum, tarım ve hayvancılık, dış
ticaret bilgi ve verileri, tarifeler ve vergiler, ürün standartları ile uygulamalar ve iş
adamlarının dikkat etmesi gereken konular özellikler hayvancılık konularını içerecek
şekilde Ekonomi Bakanlığı’nın ülke raporlarını içeren ülke masaları bölümünden
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler?_afrLoop=15748394606869
0&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=bczghrhg5_1#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dbc
zghrhg5_1%26_afrLoop%3D157483946068690%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dbczghrhg5_117 sayfasından ve ülkelerin ithalat ve ihracat rakamları, 01.02.29.49
GTİP nolu canlı hayvan ve 0202 Sığır eti (dondurulmuş) kırmızı et GTİP no Dünya Ticaret
Örgütü web sitesinden (http://www.trademap.org/Index.aspx) sitesinden derlenmiştir.
Ülkelere ilişkin detay raporlar ayrıca sunulmuştur.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 87
7. Kıyaslama Çalışması
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2015 yılı itibari ile canlı hayvan kümesinde; devam eden
163 ÜR-GE projeleri listesi içerisinden sadece Niğde Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliğinin
14UR-GE031 numaralı projesi mevcuttur. 20.6.2014 tarihinde başlayan proje kapsamında 15
firma katılımcıdır. Bu proje kapsamında eğitimler ve danışmanlıklar verilmiş, ABD, Hollanda
ve Almanya’ya dış ziyaret gerçekleştirilmiştir. (Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
2015)
Proje kapsamında, bu 2 projenin işbirliği yapması deneyim paylaşımı ve kıyaslama açısından
faydalı olacaktır.
8. UR-GE Projesi Stratejisi ve Firmalar için Yol Haritası:
URGE Projesi kapsamında yer alan firmaların, paydaşların, küresel-ulusal-bölgesel-sektörel
analizler ile elde edilen sonuçlar ışığında ortak vizyon olarak;
‘Rekabet gücümüzü arttıracak şekilde, üretim-yönetim kapasitemizi geliştirerek, kendi
dış ticaret işlemlerimizi aracısız gerçekleştirmek’
Belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşmak için; gereken stratejik hedefler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir.
Firma
bazında :
Proje
bazında :
Kapasite gelişimi ve kıyaslama amacıyla ülke ziyareti
Alım heyetlerinin işletme ziyareti sayısı
Firma üretim kapasitesinde artış
Projeye katılan firmaların yarattığı toplam ciro artış
İhracat yapabilme kapasitesi ve tutarı (USD)
İhracat yapılan ülke yaratmak
Toplam alım heyeti sayısı
Üretim kapasitesinde artış
En az 2
En az 2
%10
En az %5
En az 2 firma ve
toplamda 100.000 USD
En az 2
10 heyet
En az %5
Bu hedefler kapsamında firmaların rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini artıracak eğitim ve
danışmanlık faaliyetleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Eğitim Konuları : Toplam 39 saat eğitim planlanmıştır.
Süt inekçiliği : 6 saat
 Türler ve özellikleri, Buzağı bakımı ve barınakları, Besleme programı
 Hayvanlarının sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisi
 Ağız sütü (Kolostrom) özellikleri, saklanması, buzağıya verilmesi
 Barınaklarda hijyen ve temizlik, Hayvan sağlığı, hastalıkları ve aşılama
 Buzağı hastalıkları ve ölümünün engellenmesi, Doğum, Ana-buzağı sağlığı
 Meme sağlığı, süt sağım ve hijyen, Ayak sağlığı, üreme sağlığı ve yönetimi
 Hayvansal üretimde genetik ve ıslah, Biyoteknoloji, Damızlık yetiştirme
 Sürü sevk-idaresi, Modern hayvancılık
Et inekçiliği: 6 saat
 Türler ve özellikleri, karekterleri, seleksiyon, Barınakların özellikleri ve bakımı
 Hayvanlarının sindirim sistemi anatomisi ve fizyolojisi, Besleme ve Hijyen
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 88
 Sıcaklıktan koruma ve muhafaza, Ayak sağlığı, Üreme sağlığı ve yönetimi, Hayvan sağlığı
 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, Biyoteknoloji, Aşılama ve damızlık yetiştirme
 Kesim, Sürü sevk-idaresi, Modern hayvancılık
Mera ıslahı : 3 saat
 Türler ve özellikleri, Bakım ve koruma, Uygun hayvan cinsiyle otlatmak,
 Yeteri kadar hayvanla otlatmak, Otlatma sistemlerini uygulamak, Su düzenini ayarlamak,
 Gübrelemek, Yabancı otlarla savaşmak, Toprak ve su muhafazası sağlamak,
 Otlatmayı kolaylaştırıcı tesisleri yapmak,
 Doğal-yapay Tohumlama, Otlamayı kolaylaştırıcı tesisler,
Yem yetiştirme: 3 saat
 Türler ve özellikleri, Yemlerin Tanımı, Sınıflandırılması ve Değerliliğini Etkileyen Faktörler
 Kaba yemler, silaj, enerji yemleri, Yem katkı maddeleri, Yem hijyeni, Yem teknolojisi
 Yem değerlendirme sistemleri, Paketleme ve stoklama
Tesis yönetimi ve işletmesi: 6 saat
 Kurulum, Hayvan barınakları, Isı, nem dengesi, Yem çeşitleri, özellikleri ve yemleme
 Temizleme, Sağlık, hastalık ve zararlılara karşı önlemler, İşletmeye hayvan alımı
 İşletmede tutulacak kayıtlar ve idare, Maliyetler ve yönetimi, Karlılık ve verimlilik, fizibilite
 Sağım ve kesim, Çevreye zarar ve geri kazanım, Gübre temizliği ve geri kazanımı
Örgütlenme, mevzuat ve destekler: 3 saat
 Örgütlenme türleri ve özellikleri, Kooperetifler ve faydaları, Birlikler ve faydaları
 Kümelenmenin faydaları, Kapasite geliştirme, Hayvancılık desteklerinden faydalanma
 Hayvancılık mevzuatına uyum, AB den örnekler, Dünyadan örnekler
Gıda güvenliği : 6 saat
 Gıda güvenliği zinciri, Üretimde hijyen, Sağımda hijyen, Depolama ve nakil de hijyen
 Kesim de hijyen, Sağlıkta hijyen, Çevre koruma, Standartlar ve kanunlar
Hayvancılık ihracatı ve ithalatı : 6 saat
 Hedef ülkeleri belirleme ve müşteri bulma, GTİP nolar ve ithalat-ihracat mevzuatı
 Hayvan sağlığı sertifikaları, Gerekli hazırlık belgeleri, Müşteri ile görüşme ve yazışmalar
 Sevk kuralları ve belgeleri, Faturalama ve tahsilat
Danışmanlık Konuları : Toplam 10 gün danışmanlık planlanmıştır. Katılımcı 2 firma bu
danışmanlıkları alacaklarını strateji çalıştayında belirtmişlerdir.
 Dış ticaret ve pazarlama danışmanlığı, (isteyen firma başına 3 gün)
 Maliyet analizi teknik danışmanlığı, (isteyen firma başına 2 gün)
 Kurumsallaşma danışmanlığı ((isteyen firma başına 2 gün)
 Sektöre özel danışmanlık hizmetleri ((isteyen firma başına 3 gün)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 89
9. Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
URGE Projesi süresince gerçekleştirilecek faaliyetler için ölçülebilir yapılan çalıştay sonunda
aşağıdaki Tablo 49: Proje Hedefleri’ nde göründüğü gibi hedefler belirlenmiştir.
Firma
bazında :
Proje
bazında :
Kapasite gelişimi ve kıyaslama amacıyla ülke ziyareti
Alım heyetlerinin işletme ziyareti sayısı
Firma üretim kapasitesinde artış
Projeye katılan firmaların yarattığı toplam ciro artış
İhracat yapabilme kapasitesi ve tutarı (USD)
İhracat yapılan ülke yaratmak
Toplam alım heyeti sayısı
Üretim kapasitesinde artış
En az 2
En az 2
%10
En az %5
En az 2 firma ve
toplamda 100.000 USD
En az 2
10 heyet
En az %5
Tablo 49: Proje Hedefleri
10.
Sonuç ve Değerlendirmeler
Canlı hayvan yetiştiriciliği işletmelerinin, hem KIRŞEHİR’de hem de uluslararası pazarlarda
benzer büyüklükteki işletmelerle kendilerini kıyaslayarak güçlü yönlerini, gelişmeye açık
alanlarını öğrenerek gelişmeleri için, hem de küme sayesinde ortak hareket etmeyi öğrenerek
ve kümeden aldıkları güçle uluslararası pazarlara açılmalarına olanak sağlayacak şekilde
startejik plan hazırlanmıştır.
Projemiz kapsamında, ihracat yol haritası, hedef ülkeler, atılması gereken adımlar, eğitim ve
danışmanlık kalemleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 İlk 3 ayda katılımcı 10 firma ve 8 paydaşlarımız ile yapılacak derinlemesine görüşme,
diğer firmalarla anket çalışmaları, hedef ülke analizleri ve strateji belirleme çalıştayını
içeren mevcut durum değerlendirme çalışmaları tamamlanacaktır.
 Sonraki aylarda kümenin web sayfası hazırlanacaktır.
 Sonraki 3 ayda toplam 39 saat eğitim verilecek
 2017 yılında isteyen 2 firmaya 10 gün süreyle danışmanlık verilecek
 2017 yılında 10 ülkeye yurtdışı seyehatleri
o İthalat ve kıyaslama için ülkeler: Avrupa kıtası: Fransa, Hollanda, Almanya,
Amerika Kıtası: ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay
o İhracat için ülkeler: Ortadoğu: İran, Lübnan, Endonozya
 2018 yılında 7 ülkeden alım heyetlerini ağırlamalanacaktır. Asya : Rusya, Azerbeycan,
Gürcistan, Kazakistan, Ortadoğu: Katar, İsrail, BAE
UR-GE Projesi adımlarımız, faaliyet bazında zamansal planlaması yapılmış ve tahmini
bütçesi hazırlanmıştır. Toplam 1.543.350 USD tutarındaki faaliyetler 2016-2018 yılları
arasında 3 yıl boyunca devam edecektir.
20 Eylül 2016 tarihinde 27 katılımcı ile birlikte proje raporumuzun üzerinden geçilmiş,
eğitim, danışmanlık konularına katılımcı firmalar belirlenmiştir. Bütün katılımcılar eğitim
alacaklarını ve sadece 2 firma danışmanlık alacaklarını bildirmişlerdir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 90
Canlı hayvan yetiştiriciliğinin ihracat yapabilir halde, hem Kırşehir’de hem de ülkemizde
gelişmesi için; paydaşlarımız ile birlikte belirlediğimiz aşağıdaki önerilerimiz de önem
arzetmektedir.


Ülkesel Öneriler;
o Hayvancılık bakanlığının müstakil bakanlık olarak ayrılması
o İthalat izninine yönelik öneriler;
 İthalat izni sadece Et ve Süt Kurumuna değil, aynı zamanda Birlikler,
Tarım Kredi Kooperetifleri, TOBB, Borsalara da verilmesi,
 Toplu ithalatlarda toplam canlı hayvan ithalatının %25’inin Kırşehir’e
ayrılması,
 Ticaret Borsası liderliğinde toplu canlı hayvan alımı yapacak şirket
kurulması,
 İthal canlı hayvan alımındaki %60 vergi oranın düşürülmesi
o Desteklere ilişkin öneriler;
 Hayvancılık desteklerinin süt ve damızlık için arttırılması, Buzağı
desteklerinin 300 TL yerine 1000 TL ye çıkartılması, damızlık hayvana
mevcut desteğin 2 katının verilmesi
 Kırsal kalkınma projelerinde KDV muhafiyeti getirilmesi
 Damızlık ve süt hayvancılığının da kırmızı et hayvancılığı ile birlikte
desteklenerek, canlı hayvan da dışa bağımlılığın azaltılarak yok
edilmesi
 Yem bitkilerinde KDV’ni %1’e çekilmesi, Yem desteği arttırılmalı
 Hayvancılık ile uğraşan kişilerin SGK primleri devlet tarafından
yatırılsn
o Bakanlık bütçesinden Birlik’lere aktarılan gelir kaynaklarının arttırılması
o Genç çiftçi projesine 4000 başvurudan sadece 120 kişiye bütçe bittiği için
destek verilebildiği ve bu sebeple bölgede motivasyonun kırıldığı beliritilerek,
bölgesel tahsislerin yapılması, Genç Çiftçi projesinin Tarım Kredi
Kooperetifleri üzerinden yapılması
o Tarım Kredi Kooperetiflerinin, üreticiden teminat olarak, sadece taşınmaz
malların değil, damızlık hayvanlarında alınabilmesi
Bölgeye yönelik öneriler;
o Et ve Süt Kurumu Kırşehir tesisi kurulmalı
o Kırşehir’in kırmızı et hayvancılığıve besi hayvancılığı stratejik planda
belirtilen faaliyetler devam etmeli
o TİGEM atıl işletmelerinin bedelsiz olarak kiraya verilmesi, 4 yıl once kapanan
TİGEM’in büyükbaş damızlık ve etçi dana üzerine ırk belirlemesi ve bu
damızlıkların çiftçilere dağıtılması
o Sivil toplum kuruluşlarının aktif hale ve işbirliği yapar hale getirilmesi
o Hibe ve desteklerin Borsa, Birlikler aracılığı ile üyelere dağıtılması
o Süt toplama merkezi, Süt tozu üretim tesisi, Entegre süt tesisi kurulması, Süt
sığırı besleme eğitimleri yapılmalı
o Meraların ıslahına yönelik öneriler;
 Alternatif yem bitkisi yetiştirilmeli
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 91


Meraların STK’lara ıslah için Tarım Kredi Kooperetiflerine mera
tahsisi yapması
Mera geliştirme (kuyu sondajı ve hayvan serinleme) projelerinin
etkinleştirilmesi ve arazi kurak olduğu için bu alanda hızlı çözüm
üretilmesi,
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 92
11.
Proje Faaliyet Çizelgesi ve Tahmini Bütçesi
UR-GE Projesi adımlarımız, faaliyet bazında zamansal planlaması yapılmış ve tahmini
bütçesi hazırlanmıştır.Toplam 1.543.350 USD tutarındaki faaliyetler 2016-2018 yılları arasında
3 yıl boyunca devam edecektir. Tablo 50: Proje Faaliyet Planı ve Bütçesi’ de detay bazda
aşağıda verilmiştir.
KIRŞEHİR'I HAYVANCILIKLA DÜNYAYA AÇIYORUZ' ÜRGE PROJESİ STRATEJİK PLAN
Faaliyetler ve Gider kalemleri
1- Mevcut durum değerlendirme ve
stratejik plan hazırlık çalışması
1.1 İhtiyaç analizi ve stratejik plan
hazırlama çalışmaları
Danışmanlık hizmet alımı
2- Projenin yönetimi ve tanıtımı
faaliyetleri ve bütçesi
Maliyetler
(USD)
2016
2017
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
25.000
2.1Kümenin web sayfası
web sayfası (ingilizce-arapça dil
destekli)
1.350
2.2 Ortak tanıtım ve pazarlama
dokümanları hazırlanması
1000 adet proje tanıtım kitapçığı
basım maliyeti
7.000
Eğtim-danışmanlık duyuruları afiş
giderleri
500
2.3 Proje personeli
Proje personeli giderleri (18 ay)
3- Eğitim ve danışmanlık
programları ve bütçesi
3.1Katılımcı firmaların eğitim
alması
Hayvancılık sektörüne özel
eğitimler
Eğitim dokümanlarının
çoğaltılması
Eğitmen seyehat ve konaklama
giderleri
36.000
40.000
500
3.000
3.3 Uygulama danışmanlığı alınması
Dış ticaret ve pazarlama
danışmanlığı
9.000
Maliyet analizi teknik
danışmanlığı,
6.000
Kurumsallaşma danışmanlığı
Sektöre özel danışmanlık
hizmetleri
4- Yurt dışı seyehat faaliyetleri ve
bütçesi
4.1 Ülke inceleme ve görüşme
ziyaretleri
2018
6.000
9.000
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 93
10 ülke, 10 firma*2 kişi + 2 KTSO
ucak, konaklama, tercümanlık,
toplantı, ikili görüşme toplantı yerleri,
halkla ilişkiler gideri, fuarlara katılım
27 Şubat-2 Mart 2017 SIMA PARIS
FUARI, 5-7 Ekim 2016 FRANSA
SOMMET DE L ELEVAGE
CLERMONT, 3- 15-18 Kasım 2016 –
ALMANYA HANNOVER)
950.000
5- Alım heyeti faaliyetleri ve bütçesi
5.1 Alım heyetleri ziyaretleri
8 ülke , 10 firma*2 kişi/firma + 2
KTSO için uçak, konaklama,
tercümanlık, toplantı, toplantı yeri,
halkla ilişkiler gideri
450.000
1.543.350
Tablo 50: Proje Faaliyet Planı ve Bütçesi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 94
12.
Ekler:
12.1
EK-1 : KIRŞEHİR HAYVANCILIK SEKTÖRÜ ANKET SONUÇLARI
KIRŞEHİR FİRMA ANKETİ
1- Kurumsal bilgiler
a. Kuruluş yılı
1989 – 1998
2000 – 2010
2011 – 2016
Boş bırakan
9
15
16
2
16
2011 – 2016
15
2000 – 2010
Anket uyguladığımız firmaların 3/4’ü
faaliyetlerini 6-16 yıldır
sürdürmektedir.
9
1989 – 1998
0
b. Firma yapısı (Ltd, şahıs, AŞ)
[]Limited
[]Şahıs
[]Anonim
[]Diğer
2
Boş bırakan
5
Limited
Şahıs
10
15
Anonim
20
Diğer
0% 5%
28
12
0
2
28%
67%
Katılımcıların 1/3’ü Limited Şirket,
%28,57’si Şahıs Şirketidir.
c. Ortaklık yapısı (kaç ortaklı)
Tek kişi
13
İki kişi
18
Üç kişi
4
Beş kişi
1
Aile şirketi 1
Çok ortaklı 1
Boş bırakan 4
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
20
15
10
5
0
18
13
4
1
1
1
4
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 95
Ankete yanıt veren şirketlerin %66’sı iki ortaklı, %7’si tek kişiliktir.
d. İşyeri sayısı (Adet)
[]Mandıra
42
[]Büro
33
[]Diğer
3
Diğer
4%
Büro
42%
Mandıra
54%
2 mandırası ve 1 bürosu olan 1 kişi, 2
mandıra 4 bürosu olan 1 kişi, sadece
mandırası olan 10 kişi, hem mandırası
hem de bürosu olan 26 kişi, Mandırası
ve bürosu olan 1 kişi, sadece bürosu
olan 1 kişi, üçüne birden sahip 1 kişi ve 1 kişinin de diğer gruba giren işyeri vardır.
Katılımcıların biri hariç hepsinin mandırası vardır.
e. 2015 Cirosu (Bilanço)
1.000 – 200.000
1.000.000 – 2.000.000
3.000.000 – 4.000.000
5.000.000 – 9.000.000
10.000.000 – 12.000.000
Boş bırakan
30
25
20
15
10
5
0
3
5
4
4
2
24
24
3
5
4
4
2
Soruya yanıt verenler katılanların
yarısından azdır Genelde mali
bilgiler konusunda yanıt verme isteksizliği sıkça görülür. Yanıt verenlerin
beyanına bakılırsa işletmelerinin yıllık cirosu 1-9 milyon TL. Aralığındadır.
f. Büyükbaş hayvan kapasitesi (Adet)
150 – 300
350 – 500
600 – 1000
1100 – 2000
2500 – 3500
13382
Boş bırakan
7
7
14
5
5
1
3
Büyükbaş hayvan kapasitesi (Adet)
15
10
5
0
Soru yanıtlarına göre katılımcı
şirketlerin büyükbaş hayvan
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 96
kapasitesi 600-1000 adet
aralığında yoğunlaşmaktadır.
Mevcut büyükbaş hayvan sayısı (Adet)
g. Mevcut büyükbaş hayvan sayısı
(Adet)
50 – 150
200 – 450
500 - 1000
1200
– 3500
5
45724
8
12
9
14
12
10
8
6
4
2
0
1
Bu soru sonucu işletmelerin mevcut büyükbaş hayvan sayısı 200-450 aralığındadır. Bir
önceki soru sonuçlarıyla birlikte bakıldığında, çok büyük bir kapasite kullanım zayıflığı
gerçeğiyle karşı karşıyayız.
h. Web sitesi
[]Var
7
[]Yok
30
[]Boş bırakan
5
Ankete yanıt veren firmaların ancak
1/6’sının web sitesi bulunmaktadır.
Süt
Hayvancılığı
2%
i. Hangi tür hayvancılık yapıyor
[]Kırmızı et
41
[]Süt hayvancılığı 1
Kırmızı Et
98%
Katılımcıların biri hariç tamamı
kırmızı et hayvancılığı yapmaktadır.
j. Barınak kaç m2
15 – 100 m2
150 – 400 m2
1200 – 2500 m2
3000 – 8000 m2
10000 – 32000 m2
Boş bırakan
5
7
11
8
5
6
12
10
8
6
4
2
0
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
11
5
6
7
8
5
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 97
Yanıtlara göre işletmelerin barınak
büyüklüğü 3.000 – 8.000 m2 aralığındadır.
k. Deposu var mı, kaç m2
16 – 450 m2
17
2
500 – 1500 m
15
2
2000 – 12000 m 5
Boş bırakan
5
Yanıt verenlerin tamamının deposu vardır.
Genelde depo alanı küçük kabul edilebilir.
%40 katılımcının deposu 450 m2’den azdır.
l. Kesimhanesi var mı var ise kaç m2
Yok
Var
39
3
Kesimhanesi var mı?
3
Bu soruya tüm katılımcılar yanıt
vermiştir. Sadece 3 katılımcının (%7)
kesimhanesi bulunmaktadır.
Yok
93%
Var
Kesimhanesi olan 3 kişinin verdiği
cevap,
1000 m2
1
2
1500 m
2
2- Pazarlama-satış yetenekleri – yapısı
a. Satış ekibi
[]Var
[]Yok
[]Boş bırakan
9
31
2
Var ise kaç kişi…………………
Cevap veren 9 firmada toplamda 27
kişi satış ekibinde çalışmaktadır.
Ankete yanıt verenlerin %22’sinin (9
firma) pazarlama-satış
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Satış ekibi
5%
21%
74%
Var
Yok
Boş bırakan
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 98
organizasyonu olup, bu firmalarda ortalama 3 kişi istihdam edilmektedir.
b. Müşteri yapısı
[]Aracı
[]Toptancı
[]Perakende
[] Diğer
[] Boş bırakan
Müşteri yapısı
20
23
12
1
2% 2%
21%
1
Aracı
35%
Toptancı
Perakende
40%
Diğer
Boş bırakan
Soru yanıtında birden çok şık
işaretlenebilmektedir.
Müşteri yapısında toptancı ve aracı
toplamı büyük ölçüde yer almaktadır. (%75)
c. Müşteriyi nasıl buluyor
[]Müşteri kendisini buluyor
28
[]Satış temsilcisi var
4
[]Kendisi ilişkileri ile buluyor 22
[]Diğer
6
[]Boş bırakan
2
10%
Müşteri
kendisini
buluyor
Satış
temsilcisi var
3%
45%
36%
Kendisi
ilişkileri ile
buluyor
Diğer
6%
Boş bırakan
Yanıtlara göre birinci sırada
müşteriler şirketleri arayı
bulmaktadır. (%45)
Müşteriyi kendi ilişkileriyle bulan katılımcı oranı (%36)’dır.
Görüldüğü üzere ciddi bir pazarlama ve satış organizasyon eksikliği dikkat
çekmektedir.
3- İhracat
a. Var mı?
[] Var
[] Yok
[] Boş bırakan
İhracat
4
35
3
7%
10%
Var
83%
Yok
boş bırakan
Katılımcıların %10’u ihracat
yapmaktadır.
Anket katılımcıları büyük oranda
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 99
ulusal ve/veya bölgesel sınırlar içinde satış yapmaktadır.
b. Yılda toplam ne kadar? (USD veya Euro)
1 kişi 336.000 euro olduğunu belirtmiş ihracat yaptığını beyan eden 3 kişi
herhangi bir yanıt vermemiştir.
c. Hangi ülkeler ? tutarı?
Önceki soruya yanıt veren 1 kişi Fransa olduğunu belirtmiş kalan 41 kişi herhangi
bir yanıt vermemiştir.
d. İhracat elemanı var mı? Aracı ile mi yapıyor?
İhracat yapan firmalardan 2 katılımcı
aracı kullandığını belirtmiştir.
e. İhracat mevzuatını biliyor mu?
İhracat mevzuatını
10%
[] Biliyor
[] Bilmiyor
[] Boş bırakan
4
3
35
7%
Biliyor
Bilmiyor
83%
Boş bırakan
İhracat yaptığını beyan eden 4
katılımcı ihracat mevzuatını bildiğini
beyan etmiştir.
f. İhracata yönelik sertifikası var mı? Var ise neler?
[] Var
[] Yok Varsa neler….……
İhracata yönelik sertifikası olan
herhangi bir yanıt gelmemiştir.
İthalat
4- İthalat
a. Var mı? (canlı hayvan, yem v.b)
36%
Var
64%
[] Var
[] Yok
27
15
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yok
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 100
Katılımcıların yanıtlarına göre %64 oranında ithalat yaptıkları anlaşılmaktadır.
b. Yılda toplam ne kadar?(USD veya Euro)
Bu soruyu 21 kişi boş bırakmıştır. Kalan 21 kişinin verdiği cevaplar;
Euro;
Dolar
3.000 – 100.000
100.000 – 250.000
300.000 – 450.000
600.000 – 700.000
1.000.000 – 2.000.000
2.500.000 – 4.500.000
1.000.000
2
2
5
3
4
4
3
Yanıtlara göre katılımcılar yılda ortalama 600.000 eurodan fazla ithalat
yapmaktadır.
c. Hangi ülkeler ? tutarı?
Bu soruyu 16 kişi boş bırakmıştır. Dolduranların hiçbiri tutar belirtmemiştir.
Macaristan
12
Çek Cumhuriyeti 19
Avustralya
6
Fransa
15
Uruguay
5
Amerika
3
Belçika
2
Slovakya
4
Letvonya
1
İtalya
4
İthalat yapan katılımcılar; Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Macaristan ağırlıklı olarak
Avrupa ülkelerinden (canlı hayvan, yem vb.) temin etmektedir.
d. İthalat elemanı var mı? Aracı ile mi yapıyor?
Aracı
20
Kendi firması
3
Boş bırakan
19
Yanıtlara göre ithalat aracılar
eliyle yapılmaktadır.
(Soruya yanıt veren şirketlerin
%87’si aracı kullanmaktadır.)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
İthalat elemanı var mı?
45%
48%
Aracı
Kendi firması
Boş bırakan
7%
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 101
e. İthalat mevzuatını biliyor mu?
[] Biliyor
13
[] Bilmiyor
16
[] Boş bırakan
13
İthalat mevzuatını
31%
Yanıt verenlerin yarıdan azı
İthalat mevzuatını bildiğini
beyan etmiştir.
31%
Biliyor
Bilmiyor
38%
f. İthalata yönelik sertifikası var mı?
[] Var
7
[] Yok
21
[] Boş bırakan
14
Boş bırakan
İthalata yönelik sertifika
17%
33%
Varsa neler ……………………
Var
50%
Yok
Boş bırakan
Hiçbir firma ne tür bir sertifikaya sahip
olduğunu belirtmemiş.
Sertifika sahibi firma sayısı
7 olup (5/a soru yanıtına göre) ithalat
yapan firmaların ancak 1/4’ü sertifika sahibidir.
5- Yerli tedarik yapısı – canlı hayvan
a. Aracı, direkt firma?
Aracı
12
Direkt firma
15
İkisi de
4
Boş bırakan
11
Yerli tedarikte katılımcıların
yarıdan fazlası direkt firmalardan
temin ettiğini beyan etmiştir.
26%
29%
Aracı
Direkt firma
9%
36%
Her ikisi
Boş bırakan
b. Yılda ne kadar TL’lık alım yapıyor?
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 102
120.000 – 200.000
300.000 – 600.000
1.000.000 – 2.000.000
2.250.000 – 3.000.000
3.500.000 – 4.000.000
Boş bırakan
4
3
10
3
2
20 kişi
Katılımcı yanıtlarına göre yerli tedarik için firmalar 1-2 milyon Tl aralığında
harcama yapmaktadır.
c. Satın almayı kim yapıyor ?
[] Kendisi
33
[] Elemanı
2
[] Boş bırakan
7
Soru yanıtlarına göre ankete yanıt verenlerin
büyük çoğunluğu satın almayı kendisi
Satın almayı kim yapıyor
5%
17%
Kendisi
78%
Elemanı
Boş bırakan
gerçekleştirmektedir.
6- Tedarik yapısı – yem ve diğer
a. Hangi yemlerden yılda ne kadar kullanıyorsunuz ?
Yulaf …………
Mısır silajı ………………… Saman…………… Yonca……………
Mısır irmiği ………………… Sunni yem………………… Katkı maddeleri……
Diğer………………
Boş bırakan 3 kişi
3 kişi kendi üretip kendi kullanıyor.
Katılımcıların yem çeşitleri konusundaki beyanları tablo olarak gösterilmiştir.
Fiğ ………………
20 ton
25 ton
17 Kişi
1 kişi
1 kişi
Yulaf ………………
30 ton
50 ton
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
24 Kişi
4 kişi
6 kişi
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 103
50 ton
100 ton
150 ton
200 ton
300 ton
600 ton
700 ton
1000 ton
60 ton
70 ton
100 ton
200 ton
400 ton
500 ton
1000 ton
30.000 ton
5 kişi
1 kişi
3 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
Mısır Silajı………………
32
Kişi
17 ton
1 kişi
50 ton
2 kişi
100 ton
3 kişi
150 ton
3 kişi
200 ton
3 kişi
250 ton
3 kişi
300 ton
1 kişi
400 ton
3 kişi
500 ton
2 kişi
550 ton
1 kişi
600 ton
1 kişi
1000 ton
6 kişi
2000 ton
2 kişi
600.000 ton
1 kişi
Saman………………
40 ton
60 ton
75 ton
100 ton
150 ton
200 ton
250 ton
300 ton
400 ton
500 ton
600 ton
1000 ton
5000 ton
250.000 ton
31 Kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
4 kişi
1 kişi
2 kişi
3 kişi
7 kişi
4 kişi
1 kişi
1 kişi
3 kişi
1 kişi
1 kişi
Yonca………………
22 Kişi
8 ton
1 kişi
20 ton
2 kişi
30 ton
2 kişi
50 ton
2 kişi
70 ton
1 kişi
80 ton
2 kişi
100 ton
4 kişi
150 ton
1 kişi
200 ton
3 kişi
500 ton
1 kişi
1000 ton
1 kişi
2000 ton
1 kişi
100.000 ton
1 kişi
Sunni Yem………………
25
Kişi
150 ton
1 kişi
Mısır İrmiği……………
20 ton
30 ton
40 ton
50 ton
100 ton
2 kişi
200 ton
2 kişi
1000 ton
1 kişi
10 Kişi
2 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
Katkı Maddeleri……
25 Kişi
5 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
2 kişi
1 kişi
1 kişi
3 kişi
1 kişi
1 kişi
Arpa……………………….6 kişi
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 104
200 ton
300 ton
400 ton
450 ton
500 ton
600 ton
700 ton
1000 ton
1500 ton
2000 ton
2500 ton
3000 ton
3600 ton
5000 ton
600.000 ton
4 kişi
2 kişi
2 kişi
1 kişi
2 kişi
2 kişi
1 kişi
2 kişi
2 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
200 ton
250 ton
300 ton
350 ton
400 ton
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
2 kişi
Pancar……………………..1 kişi
1200 ton
1 kişi
Kayatuzu……………………1 kişi
3500 ton
1 kişi
Küspe………………………….1 kişi
100 ton
1 kişi
Sapıska Yem………………1 kişi
100 ton
1 kişi
b. Aracı, direkt firma üzerinden mi alım yapıyor?
Aracı
Direkt firma
Boş bırakan
13
21
8
Yanıt verenlerin çoğunluğu yem tedarikini
doğrudan yapmaktadır.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Aracı, direkt firma üzerinden mi alım yapıyor?
19%
31%
Aracı
Direkt firma
50%
Boş bırakan
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 105
c. Satın almayı kim yapıyor?
Satın almayı kim yapıyor?
[] Kendisi
[] Elemanı
[] Boş bırakan
38
1
3
2%
7%
Kendisi
Yanıtlara göre yem tedarikinde
katılımcıların biri hariç tamamı kendisi
yapmaktadır.
Elemanı
91%
Boş bırakan
d. Kesimhane hizmeti alıyor mu?
Kesimhane hizmeti alıyor mu?
[] Evet
[] Hayır
[] Boş bırakan
35
5
2
12%
5%
Evet
83%
Hayır
Boş bırakan
27 kişi nereden hizmet aldığını
belirtmiştir. Bunlardan 23 tanesi
Kırşehir olarak, 2 tanesi İstanbul
entegresi ve 2 tanesi de Kısmet entegresi olarak belirtmiştir. Bu soru yanıtıyla
2/d soru yanıtı birbirini doğrular niteliktedir.
e. İlaç, serum, veterinerlik hizmetini kimden alıyor?
[]
[]
[]
[]
[]
Özel
Devlet
Her ikisi de
Kendisi
Boş bırakan
1
14
1
20
İlaç, serum, veterinerlik hizmetini kimden
alıyor?
2%
14%
Özel
48%
6
Yanıtlara göre canlı hayvanlar için
Sağlık/veteriner hizmetleri büyük ölçüde
özel kesimden temin edilmektedir.
Devlet
Her ikisi de
33%
kendisi
3%
Boş bırakan
7- Maliyetleri (Yaklaşık)
a. Yıllık elektrik gideri TL?
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 106
3.000-10.000
12.000-20.000
20.000-30.000
50.000-100.000
100.000 üstü
Boş bırakan
20
9
5
2
4
19 % 45
% 21
% 12
% 5
3 % 7
% 10
19
15
9
10
5
5
4
3
2
0
3000-10000
12000-20000
20000-30000
50000-100000
100000 üstü
Boş bırakan
Yanıtlara göre elektrik kullanım gideri ağırlıklı olarak yıllık 3-10 bin TL aralığında
yer almaktadır.
b. Mazot gideri TL ?
2.500-10.000
12.000-20.000
6
22.000-30.000
10
40.000-50.000
6
60.000-100.000
7
100.000 üstü
Boş bırakan
2
10
1
% 14
% 24
% 14
% 17
%5
% 24
%2
Katılımcıların çoğunluğu mazot giderini yıllık 30.000 TL’nin altında olduğunu ifade
etmiştir.
12
10
8
6
4
2
0
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 107
c. İşçilik gideri TL ?
2.400-10.000
1
% 2
15.000-20.000
4
% 9
24.000-30.000
5
% 12
40.000-50.000
7
% 18
54.000-60.000
3
% 7
70.000-80.000
3
% 7
100.000-150.000 12
% 29
200.000 üstü
4
% 9
Boş bırakan
3
% 7
Katılımcı firmaların 1/3 oranındakiler işçilik giderini yıllık 100-150 bin TL aralığında
beyan etmişlerdir.
14
12
10
8
6
4
2
0
d. Yönetim gideri TL ?
200-10.000
6
15.000-30.000
7
40.000-50.000
5
60.000-80.000
2
100.000-150.000
7
200.000 üstü
Boş bırakan
13
% 13
% 17
% 12
% 5
% 17
2
% 5
% 31
Yıllık yönetim giderleri konusundaki yanıtların ortalamasının yıllık 50.000 TL altında
olduğu söylenebilir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 108
14
12
10
8
6
4
2
0
e. Diğer giderler TL ?
10.000-50.000
10
60.000-100.000
5
200.000-250.000 6
300.000 üstü
Boş bırakan
17
4
% 24
% 14
% 12
% 10
% 40
Diğer giderler başlığında sorulan soruyu yanıtlayan 25 katılımcıdan 10 tanesi yıllık
giderinin 50.000 TL altında olduğunu ifade etmiştir.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10000-50000 60000-100000 200000-250000 300000 üstü
Boş bırakan
8- İnsan kaynakları
a. Kaç kişi? Görevleri?
Bu soruyu 4 kişi boş bırakmıştır. Cevap verenlerin dağılımı;
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 109
Katılımcıların büyük çoğunluğu (%67) 4 den az kişi istihdam etmektedir.
1 çalışanı olan
2 çalışanı olan
3 çalışanı olan
4 çalışanı olan
5 çalışanı olan
6 çalışanı olan
7 çalışanı olan
8 çalışanı olan
10 çalışanı olan
22 çalışanı olan
32 çalışanı olan
35 çalışanı olan
6
6
2
14
1
2
1
2
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
1
1
1
Çalışanları görevlerini dağılımı;
Katılımcıların istihdam ettikleri elemanların (%79) çoğu çoban, genel işler ve beden
işçisi olarak görev yapmaktadır.
Bekçi
Hayvan bakıcısı
Çoban
Sürücü
Genel işler
Beden işçisi
Tezgâhtar
Kâhya
Satıcı
2
6
28
2
20
18
3
1
4
Kendisi ve çalışanlar eğitimlere
katıldı mı?
9%
24%
Evet
Hayır
Boş bırakan
67%
b. Eğitim seviyesi?
[]İlkokul
[]Ortaokul
[]Lise
[]Meslek Lisesi
[]Yüksek Okul
[]Boş bırakan
28
18
11
1
6
Eğitim seviyesi
2%
9%
42%
17%
2
Katılımcı firmaların elemanlarının %69’u ilkokul
ve ortaokul mezunudur.
İlkokul
3%
27%
Ortaokul
Lise
Meslek Lisesi
Yüksekokul
Boş bırakan
c. Kendisi ve çalışanlar eğitimlere katıldı mı?
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 110
[] Evet
[] Hayır
[]Boş bırakan
10
28
4
Katıldı ise eğitim başlıkları : Belirtilen eğitim başlıkları; İş sağlığı, İş güvenliği,
Hijyen eğitimi, Çıraklık, Kalfalık başlıkları altında toplanmış. Bir kişi de eğitimleri
kendi vermektedir.
Yanıtlara göre hiçbir eğitim almamış katılımcılar %67 oranında olup, bu konuda
ciddi bir zaaf olduğu gerçeğini görmekteyiz.
9- İşbirliği
a. Birlik, kooperatif üyeliği?
b. [] Var
21
[] Yok
18
[] Boş bırakan
3
Katılımcı firmaların %50’si birlik ya da
kooperatif üyesidir.
Sektördeki işbirliği zayıflığını gösteren bir
durum söze konudur.
c. Dernek, oda, borsa v.b üyeliği?
[] Var
39
[] Yok
1
[] Boş bırakan
2
Birlik, kooperatif üyeliği?
7%
50%
43%
Yok
Boş bırakan
Dernek, oda, borsa v.b üyeliği?
2% 5%
Var
Yanıtlara göre meslek kuruluşu üyelik oranı
çok yüksektir. (%93)
d. Üniversite ile işbirliği?
[] Var
1
[] Yok
37
[] Boş bırakan
Var
93%
Yok
Boş bırakan
Üniversite ile işbirliği?
4
10%
2%
Var
Katılımcı işletmelerin sadece 1 tanesi üniversite
ile işbirliği yapmaktadır.
Bu durum çok düşündürücüdür.
88%
Yok
Boş bırakan
10Teknoloji-ekipman
a. Kullandığı yazılım-programlar (Muhasebe, besleme v.b)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 111
Bu soruyu 30 kişi boş bırakmıştır. Kalan 12 kişi de muhasebe programı kullandığını
belirtmiştir. (3 kişi zirve, 1 kişi netsis, 1 kişi vega ve 1 kişi de ekabim)
Yanıt veren katılımcıların tamamı sadece muhasebe yazılımı kullandığını beyan
etmiştir.
b. Kullandığı ekipmanlar
[]Traktör
38
[]Kepçe
23
[]Yem Karıştırma 38
[] Yem ezme
38
[] Diğer
12
[] Boş bırakan
2
8%
2%
Traktör
Kepçe
25%
25%
15%
Yem Karıştırma
Yem Ezme
25%
Diğer
Katılımcı işletmelerin kullandığı
Boş bırakan
ekipmanlara ilişkin yanıtları bu alanda iyi sayılabilecek bir makine teçhizat
parkuruna sahip olduğunu göstermektedir.
Devlet destekleri faydalanıyor mu?
11- Devlet destekleri
a. Faydalanıyor mu?
[] Evet
18
[] Hayır
23
[] Boş bırakan
1
2%
43%
Evet
55%
Hayır
Boş bırakan
Yanıtlara göre devlet desteklerinden
%43 oranında işletme yararlanmaktadır.
İşletme büyüklükleri konusundaki önceki
soru yanıtları dikkate alındığında
işletmelerin iyi sayılabilecek bir farkındalık düzeyinde olduğu söylenebilir.
b.
Hangi kurumdan ne kadar?
Yanıtların işaret ettiği bir gerçekte devlet desteklerinin çeşitlenmesinin
önemli olduğudur.
GTHR
Ziraat Bankası
Kırsal kalkınma
TL.
80.000 TL.
71.6000
Tarımsal destek hayvancılık
İl tarım
Dana başı 200
Et birliği
20- 30 bin
Dana desteği
yıllık 80000
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 112
Ziraat Bankası hayvan kredisi
Tarım Ziraat Kooperatifi
TL.
Tarım Kooperatif
Ziraat Bankası
KOSGEB
TL.
Kalınma ajansı
TL.
İl Tarım
TL.
1.000.000
hayvan başı 150
1.000 TL.
750.000
750.000
30.000
12- Sizce hayvancılığın sorunu aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? ,
(En önemli gördüğünüz 5 sorunu işaretleyiniz)
[] Aile hayvancılığı yapılması – organize hayvancılık yapılmaması
[] Hayvancılıkta kayıt dışı ekonomi
[] İşletme başına düşen hayvan/sürü sayısının azlığı
%9
[] Süt desteğinin olmaması
%10
[] Çiğ süt toplanması, altyapı ve soğuk zincir sorunları
%4
[] Devleti koruyucu veteriner hekimlik hizmetlerinin yetersizliği
%9
[] Maliyetler ve karlılığın düşüklüğü
[] Müşteri bulma sorunları
%3
[] Aracıların varlığı
[] Devlet desteklerinin azlığı
[] Ara eleman ihtiyacı
[] İşbirliği yapılmaması
[] Bilimsel bilgi ve ar-ge olmaması / kullanılmaması
[] Kooperatiflerin/birliklerin doğru ve etkin çalışmaması
[] Diğer (lütfen belirtiniz)
%1
Kırşehir’e et ve süt birliği, kesimhanesi istiyoruz
16
19
%8
%10
18
19
8
18
26
%14
6
5
16
10
6
10
16
%3
%8
%5
%3
%5
%8
1
Yanıtlara göre hayvancılık sektörünün en önemli sorunları maliyet ve kar düşüklüğü,
kayıtdışılık, kapasite kullanım azlığı, süt desteğinin olmaması olarak belirtilmiştir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 113
Diğer (lütfen belirtiniz
1
16
Bilimsel bilgi ve ar-ge olmaması / kullanılmaması
10
6
Ara eleman ihtiyacı
10
16
Aracıların varlığı
5
6
Maliyetler ve karlılığın düşüklüğü
26
18
Çiğ süt toplanması, altyapı ve soğuk zincir sorunları
8
19
18
19
İşletme başına düşen hayvan/sürü sayısının azlığı
Aile hayvancılığı yapılması – organize hayvancılık…
0
16
5
10
15
20
25
30
13- Hayvancılıkta karlılığın artması için neler yapılmalı?
(En önemli gördüğünüz 4 tedbiri işaretleyiniz)
[] Organize ve ortak üretim yapılmalı
8
[] İhracat ülkeleri ve kanalları geliştirmeli
18
[] Enerji (mazot, elektrik v.b) destekleri arttırılmalı
%13
[] Kooperatifler/birlikler ile satış kanallarına kolay erişilmeli
%10
[] Kırmızı et sanayi kurulmalı-desteklenmeli ve sözleşmeli üretime geçilmeli
%25
[] Üründe ihtisaslaşma-markalaşma olmalı
%10
[] Organik hayvancılığa geçilmeli
%5
[] Hayvancılıkta girişimcilik kültürü geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı
%15
[] Diğer (Belirtiniz)
%1
Kendi üretimimizi yapmalıyız, Sorunun çok ötesinde dolaşıyorsunuz.
[] Boş bırakan
%2
%6
%13
17
13
33
13
7
20
2
3
Katılımcılar hayvancılıkta karlılığın artması için en önemli tedbiri (%25) “Kırmızı
et sanayi kurulması, desteklenmesi ve sözleşmeli üretim” olarak görmektedir.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 114
Boş bırakan
3
Diğer (Belirtiniz)
2
Hayvancılıkta girişimcilik kültürü…
20
Organik hayvancılığa geçilmeli
7
Üründe ihtisaslaşma-markalaşma olmalı
13
Kırmızı et sanayi kurulmalı-desteklenmeli ve…
33
Kooperatifler/birlikler ile satış kanallarına…
Seri 1
13
Enerji (mazot, elektrik v.b) destekleri…
17
İhracat ülkeleri ve kanalları geliştirmeli
18
Organize ve ortak üretim yapılmalı
8
0
5
10
15
20
25
30
35
14- Kırmızı et hayvancılığında et ve süt verimliliğinin artması için neler
yapılmalı?
(En önemli gördüğünüz 4 maddeyi işaretleyiniz)
[] Hayvan bakım besleme ve yetiştirme şartları iyileştirilmeli
%5
[] Kaliteli yem kullanılmalı
18
[] Irk ıslahı yapılmalı
%19
[] Sağlıklı damızlık yetiştirilmeli
%14
[] Embriyo nakli konusunda çiftçiler bilgilendirilmeli ve özendirilmeli
%1
[] Mera ıslahı yapılmalı
22
%13
[] Hayvancılıkta teknoloji kullanımı arttırılmalı, modernizasyon gerçekleştirilmeli
%8
[] Hayvancılığa Dayalı İhtisas OSB kurulmalı ve sözleşmeli hayvancılığa geçilmeli
%3
[] Hayvancılık istihdamının niteliği arttırılmalı- profesyonelleşme sağlanmalı
%9
[] Genç hayvancılık girişimcisi geliştirilmeli
12
Bu soru yanıtında öne çıkan üç tedbir şöyle oluşmuştur : Irk ıslahı yapılmalı (%19),
Sağlıklı damızlık yetiştirilmeli (%14), Mera ıslahı yapılmalı (%13)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
26
%11
32
23
2
13
5
15
%7
Sayfa : 115
Genç hayvancılık girişimcisi geliştirilmeli
12
15
Hayvancılığa Dayalı İhtisas OSB kurulmalı ve…
5
Hayvancılıkta teknoloji kullanımı…
13
Mera ıslahı yapılmalı
22
Embriyo nakli konusunda çiftçiler…
Seri 1
2
Sağlıklı damızlık yetiştirilmeli
23
Irk ıslahı yapılmalı
32
Kaliteli yem kullanılmalı
18
Hayvan bakım besleme ve yetiştirme…
0
26
5
10
15
20
25
30
35
15- Hayvancılığın (kırmızı et-büyük baş) karlılığın artması için neler yapılmalı?
(En önemli gördüğünüz 4 maddeyi işaretleyiniz)
[] Yonca, fiğ, korunga, sudan otu, mısır gibi silajlık bitkilerin ekimi
teşvik edilmeli, sıfır maliyetle gerçekleştirilmeli
%29
[] İlaç, damızlık, serum ve yem maddelerinde alım destekleri olmalı
%14
[] Üretilen sütün AB gıda güvenliği standartlarına uyumluluğu sağlanmalı
%3
[] Avrupa Birliği standartlarına uygun hijyenik kesim ve et ürünleri
üretimi yapacak yeni et sanayi işletmeleri kurulmalı
%8
[] Modern mezbaha kurulmalı
11
[] Modern hayvan borsası kurulmalı
14
[] Pazarlamada çok parçalı yapı (mahalli idareler, hizmet birlikleri,
kooperatifler, birlikler vb.) bütünsel bir birleşme ile etkinleştirilmeli
%10
[] Hayvansal sanayi kurulmalı-desteklenmeli ve sözleşmeli üretime geçilmeli
%9
[] Hayvancılıkta girişimcilik kültürü geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalı
%7
[] Diğer (Belirtiniz)
%1
Kalifiye eleman yetiştirilmeli
Katılımcıların %29’u yanıtlarında “Yonca, fiğ, korunga, sudan otu, mısır gibi silajlık
bitkilerin ekimi teşvik edilmeli, sıfır maliyetle gerçekleştirilmesini” hayvancılıkta
karlılığın artması için gerekli olduğunu belirtmiştir.
İkinci ve üçüncü sıra önerilen tedbirler;
“İlaç, damızlık, serum ve yem maddelerinde alım destekleri olmalı” (%14)
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
38
19
4
10
%8
%11
13
12
9
1
Sayfa : 116
“Modern hayvan borsası kurulmalı” (%11)’dir.
Diğer (Belirtiniz)
1
Hayvancılıkta girişimcilik kültürü geliştirilmeli,…
9
Hayvansal sanayi kurulmalı-desteklenmeli ve…
12
13
Modern hayvan borsası kurulmalı
14
Modern mezbaha kurulmalı
11
10
Üretilen sütün AB gıda güvenliği standartlarına…
4
İlaç, damızlık, serum ve yem maddelerinde alım…
19
38
0
5
10
15
20
25
30
35
16- Hayvancılık alanında hangi konularda eğitimler verilmeli / arttırılmalı?
(En önemli gördüğünüz maddeyi işaretleyiniz)
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
Süt inekçiliği
24
Et inekçiliği
24
Hayvan sağlığı
13
Gıda hijyeni ve güvenliği
Hayvan barınaklarının kurulması ve bakımı
9
Temiz ve sağlıklı ürün elde etmek için ahır şartları
Hayvan kesimi
4
Hayvan beslenmesi
24
Hayvan sağımı
1
Et kesimi ve paketlemesi
Mera ıslahı
Yem yetiştirme
9
Hayvancılık tesisi ve işletme yönetimi
Örgütlenme, mevzuat ve destekler
5
Hayvancılık ve kırmızı et ihracatının-ithalatının detayları
Diğer (Belirtiniz)
%15
%15
%8
4
7
1
13
10
9
1
%6
%3
%15
%1
%6
%3
%3
%4
%1
8
%6
%6
%1
Hayvancılık konusunda ihtiyaç duyulan eğitimlerin tespitine yönelik bu soruya
yanıt veren katılımcılar 3 başlığı öne çıkarmışlardır.
“Süt inekçiliği”, “Et inekçiliği”, “Hayvan beslenmesi” ilginçtir bu üç yanıtta aynı
sayıda ve orandadır. (24 katılımcı %15) destek bulmuştur.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
40
Sayfa : 117
1
Hayvancılık ve kırmızı et ihracatının-ithalatının…
9
5
Hayvancılık tesisi ve işletme yönetimi
10
9
Mera ıslahı
13
1
1
Hayvan sağımı
24
Hayvan kesimi
4
7
Hayvan barınaklarının kurulması ve bakımı
9
4
Hayvan sağlığı
13
24
24
Süt inekçiliği
0
5
10
15
20
25
30
17-Kırşehir yerleşik genç nüfus hayvancılığa nasıl yönlendirilir?
[] Mesleki eğitim programlarıyla
11
[] Tarım girişimciliği destekleriyle
15
[] Genç tarımcı hibeleriyle
20
[] Diğer (Belirtiniz)
4
Hayvan sayısı az girişimci çok
[] Boş bırakan
1
Katılımcıların %39’u “genç tarımcı hibeleriyle”, %29’u “tarım girişimciliği destekleriyle”
ve %22’si “mesleki eğitim programlarıyla” genç nüfusun hayvancılığa
yönlendirilebileceğini düşünmektedir.
8%
2%
Mesleki eğitim
programlarıyla
22%
Tarım girişimciliği
destekleriyle
39%
29%
Genç tarımcı hibeleriyle
Diğer
18-Hayvancılıkta devlet desteklerinden faydalanmayı arttırmak için hangi destekler
önemlidir?
[] Kooperatiflere destekler
9
(temel fiyat destek mekanizmaları, destekleme alımları, özel depolamaya ilişkin primler
ve prim)
Bu kutucuğu 9 kişi işaretlemiş diğer 33 kişi boş bırakmıştır.
[] Doğrudan ödemeler
61
Toplamda 61 farklı cevap verilmiştir. 1 kişi boş bırakmıştır.
A-üretim desteği,
36
üretim desteği
2%
B-işleme desteği,
18
5% 1%
5%
işleme desteği
C-tüketim desteği
3
29%
D-depolama desteği
3
58%
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
tüketim
desteği
depolama
Yayın Tarihi : 20.09.2016
desteği
Sayfa : 118
E-Diğer (Belirtiniz)
1
Tüm sektörler kayıt altına alınmalı
Boş bırakan
1
[] Dolaylı ödemeler
Toplamda 50 farklı cevap verilmiştir. 6 kişi boş bırakmıştır.
A-Vergi alınmaması / iadesi
13
B-İhracat desteği
9
C-Gümrük vergisi
18
4%
11%
D-SGK
8
14%
E-Diğer (Belirtiniz)
2
Boş bırakan
6
50
Vergi
alınmaması
/ iadesi
23%
16%
32%
İhracat
desteği
Gümrük
vergisi
SGK
[] Özel destekler
Toplamda 37 farklı cevap verilmiştir. 7 kişi boş bırakmıştır.
39
A-Süt alım desteği
13
B-Buzağı desteği
23
C-Diğer (belirtiniz)
3
Anaç sığır desteği
Şu an işletmelerin %60ı boşta bu boş olan işletmelerin biri de biziz hayvan
alımında bir standart konulması aracıların devlet eliyle vatandaşı daha kollayıcı
özele itmeden gereğinin yapılmasını istiyorum.
Bir işletmede erkek dana kadar dişi dana da olması gerekir.
Boş bırakan
7
15%
7%
28%
Süt alım desteği
Buzağı desteği
50%
Diğer
Boş bırakan
[] Kooperatiflere destekler
[] Doğrudan ödemeler
61
9
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 119
[] Dolaylı ödemeler
[] Özel destekler
50
39
Ankete yanıt verenlerin çoğunluğu önemli gördükleri destekler konusunda iki
başlıkta birleşmişlerdir.
1. Doğrudan ödemeler desteği (ki alt başlıkta da üretim desteği çoğunlukla
işaretlenmiştir.)
2. Dolaylı ödemeler desteği (ki alt başlık olarak çoğunlukla gümrük vergisi
işaretlenmiştir.)
20%
6%
Kooperatiflere destekler
41%
33%
Doğrudan ödemeler
Dolaylı ödemeler
Özel destekler
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 120
12.2
EK-2: ÇALIŞTAY RAPORU
20.9.16 Kırşehir Strateji Çalıştayı ortaya çıkan görüş ve fikirler raporu
Raporda sunulan konulara ilişkin görüş ve öneriler;
Suat Veyisoğlu – Kırşehir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yrd : İlimizin
sorunlarının en önemlisi, besilik materyal eksikliği olup, ithalatın kapanması nedeni ile kıtlık
yaşanmasıdır. Meralar, ahırlar boş kalmıştır. Mevcut desteklerin hayvancılık gelişimine
katkısı olmamaktadır. Hayvancılık yapan kişiler sigortalarını dahi yaptıramamıştır.
Yaptığımız analizde hayvancılık yapan kişilere verilen buzağı desteği ve diğer destekler ile
yıllık toplam 500 TL verilmektedir. Bu sebeple önerimiz : SSK primi olan 568 TL yi asgari
12-15 damızlık ineği olan işletmeciye ödeyerek, sigorta güvencesi direkt olarak sağlanmalıdır.
Ali Osman Kaymaz -Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekim : Yerli ırkın et kapasitesi
emsallerine göre 2,5 kat düşüktür. Desteklemeler ile bir yere gidilemez. Mevcut hayvan
sayısını nasıl arttırırız? Bunu çözmek gerekir. Devlet etçi boğa damızlık ithal edip, kültür ırkı
ile melezyerek köylere verilmesi ve 2-5 yıl içerisinde ihtiyacımız kendi hayvan ihtiyacımızı
karşılarız.
Uğur Sağlam-AHİLER Kalkınma Ajansı : Kooperetifler geliştirilmeli. Fransa örneğinde
olduğu gibi aktif hale getirilmeli. Ege ve Trakya bölgesinde kooperetifler iyi çalışmaktadır.
Ali Kurt – Kurt Tavukçuluk Besicilik : Süt ırkı, et ırkı ayrılmalıdır. İşletmeler ve bölgeler,
hastalıktan ari olmalıdır. Damızlık yapılan buzağıların sağlığı korunmalıdır. Özel sektör ve
kamuya düşen görevler ayrıştırmalıdır. Ürün bazında destekleme yapılmalıdır. Genel
desteklerden vazgeçilmelidir.Yurt dışında ithalat ta ET ve Süt Kurumu ile tekelleşme
yaratılmıştır. Bu sektörün önünü tıkamıştır. Kooperetifleşme ve birlikler yaygınlaştırılmalıdır.
Bu konuda plan hazırlanmalıdır. Kırşehir de büyükbaş hayvanın besleme kalitesi oturmuş
durumdadır. 1-1,5 Milyon TL kredi borcu olan işletmelerin kış aylarında bu krediler geri
çağrılmaya başlayınca kriz gerçek şekilde ortaya çıkacaktır.
Ali Dalgalı – Dalgalı Kardeşler Gıda Tarım hayvancılık : Üretici olarak hayvanlarımızı
kendimiz satamıyoruz. Aracı ile pazarlama yapıyoruz. Aracıların yarattığı zarar çok büyüktür.
Destekler yersiz yapılmaktadır. Hak edene destek verilmelidir.
Yusuf Akçay – Akçay Gıda : Kısa vadede acilen birşeyler yapılmak zorundadır. Çitflikler
boş durumdadır. Bu sorunu çözmek için, muatap ve yetkili kılınan, ET ve Süt Kurumundan ne
bir açıklama ve nede bir çalışma olduğundan haberdar değiliz. Sesimizi duyurmak için
planlama yapmalıyız. Et ve Süt Kurumunun beyan ettiği rakam hiçbirimizi tatmin edecek
durumda değildir. Mevcut ithalat devam ederken, damızlık çalışmaları da hızla
başlatılmalıdır. Üreticilerin büyük çoğunluğu mevcut desteklerle dilenciliğe alıştırılmıştır. Bu
tip politikalardan vazgeçilmeldir.
Proje Stratejik planında Önerilen Eğitim Konuları : 39 saat olup aşağıdaki içerikte
yapılacaktır. Bu eğitimler Kasım-Aralık 2016 ve Ocak 2017 de Saat 17:00-20:00 arası 3 er
saat olarak gerçekleştirilecektir. 10 firma katılacağını bildirmiştir.
Süt inekçiliği – 6 saat
Et inekçiliği – 6 saat
Mera ıslahı – 3 saat
Yem yetiştirme – 3 saat
Hayvancılık Tesisi yönetimi ve işletmesi -6 saat
Örgütlenme, mevzuat ve destekler – 3 saat
Gıda güvenliği – 6 saat
Hayvancılık ihracatı ve ithalatı – 6 saat
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 121
Danışmanlık Konuları : 2 firma katılacağını bildirmiştir.
Dış ticaret ve pazarlama danışmanlığı, (isteyen firma başına 3 gün)
Maliyet analizi teknik danışmanlığı, (isteyen firma başına 2 gün)
Kurumsallaşma danışmanlığı (isteyen firma başına 2 gün)
Sektöre özel danışmanlık hizmetleri (isteyen firma başına 3 gün)
Yurtdışı seyehat ve alım heyeti için seçilen ülkeler:
İthalat ve kıyaslama için ülkeler (10 firma 2 kişiden katılım bildirdi)
Avrupa kıtası: Fransa, Almanya, Hollanda
Amerika Kıtası: ABD, Kanada, Brezilya, Uruguay
İhracat için ülkeler (10 firma 2 kişiden katılım bildirdi)
Ortadoğu: İran, Lübnan, Endonozya
Alım heyeti getirilecek ülkeler; (10 firma 2 kişiden katılım bildirdi)
Asya : Rusya, Azerbeycan, Gürcistan, Kazakistan
Ortadoğu: Katar, İsrail, BAE
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 122
REFERANSLAR VE KAYNAKLAR
Makro danışmanlık. (2014). Adım adım ihracat projesi - Kırşehir KOBİlerinin ihracat
kapasitelerinin araştırılması raporu. Kırşehir: Ahiler kalkınma ajansı.
Ahi Evran Üniversitesi. (tarih yok). Üniversitemiz - Tarihçe. Eylül 13, 2016 tarihinde
Üniversitemiz - Tarihçe: http://www.ahievran.edu.tr/index.php/ueniversitemiz/tarihce2
adresinden alındı
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi. (2016, Eylül 13). Fakültenin Tarihçesi. Eyl 2016
tarihinde http://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-25-34/2011-08-28-1425-37 adresinden alındı
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi. (tarih yok). Fakültenin Tarihçesi. Eylül 13, 2016
tarihinde http://ziraat.ahievran.edu.tr/index.php/2011-08-28-14-25-34/2011-08-28-1425-37 adresinden alındı
Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. (Ağustos, 2016). Kırşehir Hayvancılık
Değerlendirmesi. Kırşehir: Ahi Evran Üniversitesi.
AHİLER kalkınma Ajansı. (2014). Bölge Planı 2014-2023. Kırşehir: AHİLER Kalkınma
Ajansı.
Ahiler Kalkınma Ajansı. (2016, Ağustos 9). Invest in Kırşehir. Ağustos 9, 2016 tarihinde
Kırşehir de Yatırım: http://investinkirsehir.com/assets/ilgilidosyalar/Kirsehir-SanayiRaporu.pdf adresinden alındı
DPT-Hayvancılık Özel ihtisas Komisyonu. (2010). Onuncu kalkınma planı 2010- 2020.
Ankara: Hayvancılık Özel ihtisas Komisyonu.
Duman, G. K. (2005). Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Türkiye'de hayvan sağlığı. Ankara:
Tarım ve Köy İşleri Baknalığı.
Dünya Kırşehirliler Derneği Oluşumu. (2016, Eylül 12). Tarım ve Hayvancılık. Eylül 12,
2016 tarihinde Tarım ve Hayvancılık:
http://www.kirsehirlilerdernegi.com/?pnum=40&pt=K%C4%B1r%C5%9Fehir
adresinden alındı
Dünya Ticaret örgütü. (2016, Ağustos 23). Trademap. Trademap:
http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1|792||||TOT
AL|||2|1|1|1|2|1|1|1| adresinden alınmıştır
Ekonomi bakanlığı. (2016, Ağustos 25). İhracat destekleri. İhracat destekleri:
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/ihracat/ihracatDestek?_afrLoop=28108
0951460657&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=3c3c9c3e_66#!%40%40%3F_afr
WindowId%3D3c3c9c3e_66%26_afrLoop%3D281080951460657%26_afrWindowM
ode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D3c3c9c3e_130 adresinden alınmıştır
FAO. (2016, temmuz 16). FAO Stat: http://faostat3.fao.org/download/Q/QA/E adresinden
alınmıştır
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. (2015). Büyük baş hayvan yetiştiriciliği. Ankara.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, GAP ULUSLARARASI TARIMSAL
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. (2014, Aralık). Hayvancılık Raporu. Ankara:
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Baknlığı. (2016, Ağustos 24). Hayvancılık Genel Müdürlüğü.
Hayvancılık Genel Müdürlüğü:
http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/4/Gorevlerimiz adresinden alınmıştır
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. (2016, Ağustos 15). Hayvancılık Destekleri. Tarımsal
destekler: http://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/HayvancilikDesteklemeleri adresinden alınmıştır
HAYGEM. (2016, Ağustos 15). HAYGEM. Projeler:
http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Menu/13/Ic-Kaynakli-Projeler adresinden
alınmıştır
HAYGEM. (2016). Hayvancılık Durum raporu. Ankara: HAYGEM.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 123
İş Bankası, İktisadi Araştırmalar Bölümü. (2015). Hayvancılık Sektör Raporu. İstanbul: İş
Bankası.
Kalkınma Bakanlığı, hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu. (2014). 10. Kalkınma Planı 20142018. Ankara: DPT.
KIRŞEHİR - HAYGEM. (Ağustos 2016). Kırşehir Hayvancılık Genel Müdürlüğü Ağustos2016 Verileri. Kırşehir: Kırşehir Gıda Tarım ve HayvancılıkMüdürlüğü.
Kırşehir Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğü. (2014). Kırşehir Tarım ve
Hayvancılık Stratejik Plan 2014-2018. Kırşehir: Kırşehir Gıda tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı İl Müdürlüğü.
Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. (2015 ). Bakana Sunum Dokümanı.
Kırşehir: Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü.
Kırşehir İl GIDA TARIM VE HAYVANCILIK Müdürlüğü. (2016, Eylül 12). Kırşehir'in
Tanıtımı. Eylül 12, 2016 tarihinde Kırşehir'in Tanıtımı:
http://kirsehir.tarim.gov.tr/Menu/9/Il-Tanitim adresinden alındı
Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü. (Haziran 2016). Kırşehir Hayvancılık Verileri. Kırşehir:
Kırşehir İl tarım Müdürlüğü.
KIRŞEHİR Ticaret Borası. (2016). KIRŞEHİR'de Hayvancılık. Kırşehir: Kırşehir Ticaret
Borsası.
Kırşehir Ticaret Borsası. (2016). Derinlemesine Görüşme Raporu. Kırşehir: Battal Çelik.
Kırşehir Ticaret Borsası. (Ağustos 2016). Hayvancılık Değerlendirmesi. Kırşehir: Kırşehir
Ticaret Borsası.
Kırşehir Ticaret Borsası. (Ağustos, 2016). KIRŞEHİRİLİNİN EN ÖNEMLİ 5 PROBLEMİ.
Kırşehir: Kırşehir Ticaret Borsası.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası. (2015). Hayvancılıkla Dünya'ya açılıyoruz Proje Dökümanı.
Kırşehir: Kırşehir TSO.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi odası. (2015). Kırşehir'i hayvancılık ile Düyaya açıyoruz projesi
başvuru formu. Kırşehir: Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası.
Kırşehir Valiliği - Ahiler Kalkınma Ajansı. (2014). Tarım ve Hayvancılık Stratejk Planı 20142018. Kırşehir: Kırşehir valiliği.
Kırşehir Valiliği. (2016, Eylül 12). Kırşehir'in Tarihi. Eylül 12, 2016 tarihinde Kırşehir'in
Tarihi: http://www.kirsehir.gov.tr/tarih adresinden alındı
Köroğlu, S. (2003). AT Uzmalık Tezi - AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE’DE Tarımsal
Örgütlenme. Ankara: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı.
Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. (2015). UR-GE Raporu. Niğde: Niğde Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği.
Rekabet Kurumu. (2010). Türkiye de Kırmızı Et Sektörü ve rekabet Yapısı. Ankara: Rekabet
Kurumu.
TAREKS Hayvancılık. (2016, Eylül 13). kurumsal faaliyetlerimiz. Eylül 13, 2016 tarihinde
kurumsal faaliyetlerimiz:
http://tarekshayvancilik.com.tr/index.php/kurumsal/faaliyetlerimiz/ adresinden alındı
TİGEM. (2015). Hayvancılık Sektör Raporu. Ankara: TİGEM.
TİGEM. (2016, Ağustos 25). Damızlık Satışı yapılan işletmeler. Damızlık Satışı yapılan
işletmeler: http://www.tigem.gov.tr/Icerik.aspx?mid=a5dd68b9-2a1e-4148-b1207b47f7ebd641 adresinden alınmıştır
TİGEM. (2016, Temmuz 16). TİGEM Malya Tarım İşletme Müdürlüğü.
http://www.tigem.gov.tr/Isletme.aspx?iid=206c3d89-74d3-4e27-81f5-89534fd3d83c
adresinden alınmıştır
TİGEM. (2016, Ağustos 24). TİGEM Tarihçe. TİGEM Tarihçe:
http://www.tigem.gov.tr/Icerik.aspx?mid=1cd29f07-0ee7-4ad7-96fe-3aa6190f6b89
adresinden alınmıştır
TİGEM, T. İ. (2010). 2010 Yılı hayvancılık sektör raporu. TİGEM.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 124
TOBB. (2016, Ağustos 25). TOBB Kuruluşu, Görevleri, Organları. TOBB Kuruluşu,
Görevleri, Organları: http://tobb.org.tr/Sayfalar/Kurulus_Gorev_Organ.php adresinden
alınmıştır
TUIK. (2016, Ağsutos 23). Hayvancılık İstatistikleri. Hayvancılık İstatistikleri:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1002 adresinden alınmıştır
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği. (2016, Eylül 13). Hakkımızda. Eylül 13,
2016 tarihinde Hakkımızda: http://www.turkiyekoyunkeci.org/tr/Kurumsal adresinden
alındı
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. (2016, Eylül 13). Hakkımızda. Eylül 13, 2016
tarihinde Hakkımızda: http://www.dsymb.org.tr/hakkimizda/ adresinden alındı
USDA. (2016, Temmuz 16). United States Department of Agriculture Foreign Agricultural
Service. http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx adresinden alınmıştır
World Bank. (24.9.2015). Agriculture owerview.
http://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/overview: Dünya Bankası.
World Trade Organization. (2016, Ağustos 20). ITC Trade Map. ITC Trade Map:
http://www.trademap.org/Country_SelProduct_Graph.aspx?nvpm=1|||||0102|||4|1|1|1|1|
1|2|| adresinden alınmıştır
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 125
13. Resimler
ÇÖL BESİ ÇİFTLİĞİ HAYVANCILIK GIDA TARIM YEM PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
İHSAN ALTUNTAŞ VE OĞULLARI HAYVANCILIK HUBUBAT TARIM GIDA
İNŞ.NAK.EĞİTİM ÖĞR.PETROL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 126
EMEK BESİ VE HAYVANCILIK GIDA TARIM İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
DALGALI KARDEŞLER GIDA TARIM HAYVANCILIK
NAK.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 127
DALGALI KARDEŞLER GIDA TARIM HAYVANCILIK
NAK.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
SÜLEYMAN AYDIN İNŞAAT İLETİŞİM TAAHHÜT TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 128
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI – AHİLER KALKINMA AJANSI KIRŞEHİR YATIRIM
DESTEK OFİSİ – KIRŞEHİR TSO AKADEMİK DANIŞMAN
KIRŞEHİR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 129
ÖZBAĞ TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
KIRŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ
KIRŞEHİR DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Sayfa : 130
KIRŞEHİR TİCARET BORSASI
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Kırşehir UR-GE Hayvancılık Sektörü Mevcut Durum Raporu
Yayın Tarihi : 20.09.2016
Download