Revan köşkü ile Sünnet odası açıldı

advertisement
Revan köşkü ile Sünnet odası açıldı
Bundan böyle ziyaretçiler Emanat-ı Mukaddese Dairesini yakuıdan görebilecekler... Bir günde 2600
kişinin ziyareti — Hazret-i Muhammed’in hırkası — Hazreti Musa’nın asası — 4. Murat’ın okla del­
diği demir kapı — Padişahların yıkandığı yer — Sultan İbrahim’in oğlu 4. Mehmet’i içine fırlattığı
mermer havuz
V---------------------- ---------------
-----------------------------------
—
*
Duvarları ve tavam asırların yadigârı
çinilerle süslenmiş geniş koridora giren
siyah yeldirmeli kadın, bakışlarındaki
hayreti gizliyemiyordu.. Parmaklarının
ucuna basarcasma çekingen adımlarla
ağır-ağır yürüdü. Bir kaç adım gittik­
ten sonra birden durdu. Besmele ile açılan avuçlarını havaya kaldırdı... Oku­
du... okudu... okudu...
Solgun benzini ıslıyan göz yaşlarını
baş örtüsünün ucuyla sildi. Yaşlı değil­
di. Gençte sayılmazdı. F,akat, kalp hu­
zuru içinde olduğu her halinden belliy­
di bu kadının. Neden olmasmdı... O,
milyonlarca müslümanm görmek için
hasret çektiği iki cihanın Sultanı Haz­
reti Muhammed’in eşyalarının muhafa­
za edildiği bir yeri ziyaretteydi. Emanat-ı Mukaddese Dairesi deniliyordu adma... Bileğinin kuvvetile tahta çıkan
yegâne Osmanlı Padişahı Yavuz Selim,
Mısırı zapdedip Sultan Mütevekkil A lellah’tan halifeliği alınca;
Payitahta
dönüşünde Mübarek Emaneti de bera­
berinde getirmişti. Mübarek Emanet, İslamm Peygamberi Hazret-i Muhammed’­
in bir metre yirmidört santim boyun­
daki siyah hırkasıydı. Bu hırka, Kâabİbni-Zübeyir’in Mekkeyi ziyareti esna­
sında Hazreti Peygamber tarafından
kendisine hediye edilmişti. Sultan Selim
ise onu, Cihanın en güzel yerinde mu­
hafaza etmek istemişti. Bunun için Topkapı Sarayından başka yer mi olurdu...
Emir buyurdu, dört kişinin zorlukla kal­
dıracağı altından bir sanduka yaptılar.
Yıllarca Emevilerin, Abbasoğullarınm ve
Mısırlıların elinde gezen hırka; devrin
şöhretli âlim ve hocalarının da' hazır
bulunduğu merasimle, Kur’an sesleri arasmda yedi bohça içinde sandukaya
yerleştirildi. O artık hakiki yerini bul­
muştu.
Ya ötekiler... Ötekiler ne olmuştu?..
Selim, yalnız Hırka-i Saadet ile dönmemiştiki... Hazret-i Muhammed’in ü zeri yakut ve firuze işlemeli kılıcı, Uhud
savaşı esnasında kınlan ve müslümanlarca Dendan-ı Saadet adı verilen dişi,
mühürü, Hazret-i Fatma’nın seccadesi,
Hazret-i Musa’nın bir metre yirmiiki
santim boyundaki asası ile Hazret-i İb­
rahim’in tenceresi ne olmuştu. İşte, Hırka-i Saadet’in yanındaki kapalı odada
da bunlar muhafaza edilmektedir...
Yavuz Selim zamanındanberi kutsiyet
ve mahremiyetini muhafaza eden bu da­
irenin önündeki koridor
15 Haziran
Cuma gününden itibaren ziyaretçilere
açılmış bulunmaktadır. Artık, Hacca gi­
demedim diyenler hiç üzülmesinler... Ni­
tekim, günde ancak 150-200 kişinin gez­
Ziyaretçiler Hırkai Saadet dairesi önünde dua ediyorlar
diği Topkapı Sarayı; kapıları Emanat-ı
Mukaddese Dairesi’nin sofasına bakan
Revan Köşkü ve Sünnet Odası’nın zi-
/---------------- Y A Z A N : --------------- >
İbrahim E R S E Y R E K
«.-------------------------------------------/
yarete açılmasile bu miktar günde 2600
kişiye yükselmiş...
Attığı her adımda bir tarihle karşı­
laşıyor insan, işte Revan Köşkü Kapı­
sının üstünde talik kabartma ile yazı­
lan kitabede şu mısralar okunuyor :
Küşâde bâd bedevlet hemîşe in dergrVBihakkın eşhedü en lâ ilâhe illallah
1635 de 4. Murat tarafmdan, Erivan
zaferinin hatırası olarak inşa ettirilmi"
Duvarları şahane güzellikte
çinilerle
süslü... Ve köşkün karşısına rastlıya
bir kapı.. Silâhtarhane kapısı. Bu kapı­
nın hususiyetini de devrin Şeyhülislam’ı
Şair Yahya'nın mısralarından öğrenelim.
Gör kuvvet-i bazusun Sultan Murat
hanın
Hişt ile deldi bu sath-ı aheni bi minnet
Ilcm tirkeş okunu darb ile ol ahenden
Üç yerde geçirmiştir ol şah-ı kadir
kudret
Bu kuvveti bazusun gördü şehi gazinin
Yahya dedi tarihin ahsen zehi kuvvet
Silâhtar Hâzinesi ile Hırka-i Saadet
odasının arasında, irkilmemek elde de­
ğil... Padişah cenazelerinin yıkandığı
yerdir burası... Mermerden bir çeşme
vardır baş ucunda... Asırlar boyu bütün
6
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
Related documents
Download