kitap tanıtımı

advertisement
Adli T ıp B ülteni
KİTAP TANITIMI
BOOK REVIEW
Adli Tıp D ers K itabı
Prof.Dr. O ğuz Polat, D oç Dr.M ehmet A k if İn an ıcı, Yrd.Doç.Dr.Mustafa E rcüm en t Aksoy
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı.
Nobel Tıp Kitapevleri Basımı, İstanbul 1997
kazaları, çocukluk çaği yaralanmaları, ev kazaları, in­
tihar ve adli olgu tanımı ile travmaya uğrayan hastalar
için rapor düzenlenmesi konularının da yer aldığı ya­
ralar ele alınarak klasik bilgiler ile birlikte yeni yakla­
şımlar ve konu ile ilgili kanun maddeleri sunulmuştur.
Oldukça genel kapsamda ele alınan zehirlenmeler
bölümünde çok ayrıntılı bilgiler aktarılmamakla birlik­
te zehirlenmelerde ölüm sonrası tanı konulması ve ör­
nek alma bilgileri verilerek toksik olaylarda karasızlık
yaşayan hekimlere konuya genel bir bakış açısı ka­
zandırılması sağlanmıştır.
Kanun maddelerinin ve toplumsal bakışında veril­
diği ancak laboratuar incelemelerle teknik ayrıntılara
çok yer verilmeyen cinsel suçlar bölümünde muaye-
Çok uzun bir geçmiş değil, henüz 1985-90’lı yıllar­
da Adli Tıp alanında çalışanlar konu ile ilgili bir kaç
değerli hocamızın kitabı dışında türkçe kaynak bul­
makta çok zorluk çekerlerdi. Tıp ilminin hızla değişi­
me uğradığı gözönüne alındığında güncel adli Tıp bil­
gilerini içeren türkçe kaynaklara olan gereksiniminde
ne denli büyük olduğunu hissetmemek olanaksızdır.
Son yıllardaki Adli Tıp alanındaki gelişmelerle birlikte
genç hocalarımızın çalışmalarını yeni yetişen kuşağa
aktarmaya başlamaları ile yeni kaynak kitapları bulma
şansımızda artmıştır.
Prof.Dr.Oğuz Polat, Doç.Dr.Mehmet Akif İnanıcı
ve Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ercüment Aksoy’un hazırladık­
ları Nobel Tıp Kitapevi tarafından 1997 yılı basımı Ad­
li Tıp Ders Kitabı yeni kuşak yaklaşımlarla birlikte bu
konuda çalışanlara rehber olma özelliğini taşımakta­
dır.
Kitabın önsözünde Adli tıbbın dünden bugüne
geldiği çizgide emeği olan tüm hocalar tek tek teşek­
kür edilerek, önceleri ana tema olarak ölümün ele
alındığı, günümüzde ise çocuk istismarı, etik ve ev ka­
zalarının da çalışıldığı bir döneme gelindiği, bununda
yıllar içerisinde daha da dinamik ve multidisipliner bir
boyut kazanacağı vurgulanmaktadır.
Gerçekten de konuların on ana bölümde toplandı­
ğı kitapta genel adli tıp bilgilerinin yanısıra klasik ad­
li tıp çizgisi içerisinde önceleri çok önemsenmeyen
bazı konuların da ele alındığı gözlemlenmektedir.
Özellikle Prof.Dr.Oğuz Polat’ın ülkemizde Adli Tıp
alanına tanıtılmasında önemli çalışmaları olduğu ço­
cuk istismarı konusunun ele alındığı bölüm ile son
yıllarda yoğun biçimde tartışılmaya başlanan hasta
hakları, yaşam hakkı, ölüm hakkı, insan hakları ihlal­
leri ve klinik araştırmalarda etik boyutları içeren Tıb­
bi etik konusu kitabın çarpıcı bölümlerindendir.
Postmortem değişimler, ölüm zamanı, postmortem
muayene, kimkliklendirme, doğal kökenli ani ölümler
ve çocuk ölümlerinin alt başlıklar olarak aktarıldığı
ölümü içeren ilk bölümün ardından asfiksiye bağlı
ölümler tanıtılmaktadır. Üçüncü bölümde ise işkence
yaralanmaları, vital reaksiyonlar, yara iyileşmesi, yara­
ların incelenmesinde dikkat edilecek noktalar, ulaşım
103
Cilt2, Sayı 2, 1997
de gerektiğinde yön gösterici özellik taşıması açısın­
dan yararlı bir ders kitabı niteliğindedir. Adli Tıbba
gönül veren tüm arkadaşlara öncü olması dileğimle.
ne özellikleri ve bulgular kapsamlı olarak vurgulan­
maktadır. Gebelik, hekimlerin hukuksal sorumluluğu,
adli psikiyatri, kaynaklar ve indeks kitabın diğer bö­
lümlerini oluşturmaktadır.
Kitap Adli Tıp alanında gerek tıp öğrencileri, gerek
Adli konularda çalışan tıp ve tıp dışı kişileri ve ayrıca
Adli Tıp uzmanlık öğrencileri ile uzmanlarını bilgilen­
dirici olması, kaynaklar her ne kadar metin içerisinde
numarandırılarak ve her bölümün sonunda verilmese
D oç.D r.Şevki Sözen
Lim itations o f E x p e rt Evidence
Edited by Stephen L ead beatter MB ChB MCRPath
ISBN 1 86016 029 8 Printed in Great Britain by Cathedral Print Services Ltd, Salisbury, 1996.
noktada en önemli konunun bilirkişinin yaptığı işe
bakışı, meslek filozofisi olduğu vurgulanıyor. Bu
bölümde DNA başlığı altında Hemogenetikçi Patrick
J Lincoln Scientific issues yönünden konuları ele
alarak DNA varyasyonları, bunların ayırımı, DNA pro­
fillerinin karşılaştırılması ve uyumun tartışılması, alter­
natif DNA tekniklerinin adli olaylardaki özelliklerini
ve değerini tartışıyor. Aynı başlığın Legal issues yönü
Graham Cook tarafından Yasalar ve DNA, müdafaa
konsültasyonunun gerçeğe yaklaşmaktaki rolü üz-
Kitap 25 Ekim 1994 te The Royal College of
Physicians ve The Royal College of Pathologists
tarafından düzenlenen konferanstan sonra hekimlere
ve avukatlara konuyu tartışmaya açmak için basılmış.
Bilirkişi görüşünün temel filozofisinin, bu görevi ya­
panlar ve bu hizmeti alanların yapabileceklerinin
sınırlarının tartışılması amaçlanmış.Seksen altı say­
fadan oluşan kitabın fiatı on iki İngiliz Sterlini. Kitap
üç bölüm ve bunların altında toplanan on ana başlık­
tan oluşmakta. Elinize aldığınızda küçük boyutu ve
anlaşılır dili ile hemen okunup bitirelecek kitaplardan
sanılıyor. En azından ben böyle düşünmüştüm. Ancak
daha L A Tuınberg ve A J Bellinham’ın ön yazısında
ben çarpıldım. Değerli yazarların kaleme aldığı başlık­
lar ve gündeme getirdiği tartışmaların tüm Adli
Bilimlerle uğraşanların dikkatle okuması gereken cin­
sten olduğu kanısındayım.
Birinci bölüm The Legal Perspective iki anabaşlıktan oluşuyor, The Criminal legal perspective Honour
Judje Martin Stephens tarafından yazılmış,bilirkişi olaıak görev yapabilmek için belgelenmiş bir eğitim ol­
ması gerektiği, mahkemelerde ya da yazılı raporlarda
verilebilecek görüşlerin incelikleri tartışılmış. Bu
bölümün ikinci anabaşlığı The civil legal perspective
avukat Jennifer Cummin tarafından yazılmış. Toplum
gözünde bilirkişinin anlamı ve mahkemenin bilirkişi
görüşünü değişmez bilimsel doğru gibi algılayarak
düştüğü bilimsel yanılgı ve raporlardaki kavram farkı
dile getirilmiş.
İkinci Bölüm The Medical And Scientific
Perspective başlığı altında Roger C Evans MD Clinical
evidence başlığında toplumun hasta tedavisi ve bilir­
kişilik hizmetinden beklentilerinin unrealistik olduğu
ve o doğrultuda gerçekleştirilen görevlerinde bilimsel
olamayacağından bu nedenle bilirkişi sunumunun
gerçek mi yoksa yalnızca bir kişinin bireysel yaklaşımı
mı olduğunun tartışılması gerektiği vurgulanıyor. Bu
L im ita tio n s
o f E x p e rt
E vid en ce
Edited by
Stephen Leadbeatter
104
Adli T ıp B ü lten i
erinde duruluyor. Limitations of psychiatric evidence
Adli Psikiatrist Nigel LG Eastman in kaleminden psikiatrik delililerin ve metodların sınırları, normal
tanımlamasının göreceliliği aktarılıyor. Adli Patolog
Stephen Leadbeatter Pathological evidence başlığın­
da gösterilebilir gerçekler, gözlenen gerçekler, doğru­
lar ve olanlar arasındaki bağın bulunmasının zorluk­
larını sıralıyor. David K Wittaker ise Forensic Dentistry
başlığında dental bilirkişinin kim olduğu ya da olması
gerektiğini, kimliklendirme ve diş izlerinin güvenilir­
liklerini, özel ve bilimsel sınırlarını sıralıyor.
Üçüncü Bölüm Training and Quality Assurance.
Prof. David J Gee Training the medical witness
başlığı altında tıbbi bilirkişinin eğitiminde bilgi biriki­
mi, bilimsel eğitim, deneyim,
beceri, bireyse!
gelişkinlik gibi konuların önemini ve ayrıntılarını ak­
tarırken eğitimin içeriği konusunda kişisel yaklaşım­
larını belirtiyor. Adli Patoloji Board üyesi Tıevor J
Rothwell The role of the Policy Advisory Board for
Forensic Pathology başlığında Adli Patologların
akreditasyonları, eğitim ve araştırma etkinlikleri,
mesleki gelişimleri ile ilgili görüşlerini aktarırken, bir
eğitim programı için içerik öneriyor. Son başlık ise
Bemad Knight ve Stephen Leadebeatter tarafından
kaleme alman Overview. Bu başlık altında hem halkın
hem de yargının bilirkişilerden beklediğinin kesin
tartışmasız doğru kavramanın bilimle uyuşmazlığı bir
önceki bölümlerde ele alındığı açıklıkta aktarılıyor.
Eğer bulursanız bu ucuz ancak meslek felsefesini
değişik yönlerden ele alan kitabın yararlı olacağı
kanısındayım.
P ro f.D r.S erp il Salaçin
105
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards