1:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 46
4 . 1 . 2011
O: 3
Onun için size bir çağrıda bulunuyoruz: Amok koşucusu gibi koşmayı bırakın. Gelin, her türlü
ayrımcılıkta eşit davranalım. Her türlü ayrımcılıkla ilgili getireceğiniz her yasaya da sonuna kadar
destek veririz. Bu konuda da, bu bir küçük adım, zerrei miskal gibi olsa da, Roman kardeşlerime
burada saygıyla eğiliyorum ve tekrar Roman atasözüyle sözlerimi bitireceğim: “Evde kalan ölür.”
Evde kalan ölür! Bunu, bu felsefeyi iyice öğrenirseniz çözümleri de bulursunuz.
Saygılarımla.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tümü üzerine AK PARTİ Grubu adına söz isteyen Ali Koyuncu, Bursa Milletvekili.
Buyurun Sayın Koyuncu. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
AK PARTİ GRUBU ADINA ALİ KOYUNCU (Bursa) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’miz üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi sevgiyle,
saygıyla, dostlukla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, gerçekten, burada az önce CHP Grubu adına konuşan, MHP Grubu adına
konuşan arkadaşlarımızı ve BDP Grubu adına konuşan arkadaşlarımızı, kanun teklifine vermiş
oldukları destekten dolayı da tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum.
OKTAY VURAL (İzmir) – Biz de seni tebrik ediyoruz.
ALİ KOYUNCU (Devamla) – Değerli dostlar, Romanlar, sizler de çok yakından biliyorsunuz,
tanıyorsunuz ki Türkiye'nin birçok yerlerinde, birçok illerinde, ilçelerinde hep beraber yaşadığımız
topluluklar. Az önce azınlıklardan falan bahsedildi, bizim Roman kardeşlerimiz Türkiye
Cumhuriyeti’nde azınlık değildir, kurucu, asli unsurlarımızdır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
HASİP KAPLAN (Şırnak) – O zaman haklarını verin.
ALİ KOYUNCU (Devamla) – Bu çerçeve içerisinde….
HASİP KAPLAN (Şırnak) – O zaman o haklarını verin.
ALİ KOYUNCU (Devamla) – Bu çerçeve içerisinde, değerli dostlar, hani bizim anlayışımız var
ya, bizler “Yaradılanı Yaradan’dan ötürü severiz.” anlayışı içerisinde, bundan hareketle biz Roman
kardeşlerimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Biz biliyoruz ki yıllarca ayrımcılık içeren kanunlar
çerçevesinde, 1934’lerde, 1950’lerde düzenlenmiş olan kanunlar çerçevesinde ayrımcılığa maruz
kaldılar. AK PARTİ İktidarı olarak Başbakanımızla, bakanlarımızla, milletvekillerimizle birlikte artık
Türkiye’de bir olalım, beraber olalım, kardeş olalım düşüncesi içerisinde, aynı masanın etrafı
çerçevesinde sorunlarımızı tartışalım, konuşalım dedik. Bu çerçeve içerisinde de biz Roman
kardeşlerimizle birlikte sorunların tartışılması, kardeşlik ikliminin oluşturulması noktasında
çalışmalar yaptık.
Sakın yanlış anlamayın ki Roman kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi sadece Roman
kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi değildir, 73 milyon vatandaşımızın sorununun minimize
edilmesi projesidir. Kürt kardeşimizin sorunun çözülmesi sadece Kürt kardeşimizin sorununun
çözülmesi meselesi değildir, 73 milyon vatandaşımızın sorununun çözülmesi meselesidir.
HÜSEYİN YILDIZ (Antalya) – Bir de ülkücüleri sevseniz Ali Bey.
– 559 –
özlem-
222–225
Download