TANISAL DAGILIM (*)

advertisement
SSK TEPECIK HAST DERG 1992; 2 (1) : 55-7
55
OLGU SUNUMLARI
305 KANSERLİ HASTADA
TANISAL DAGILIM (*)
LOCALISATION OF CANCER
IN 305 P ATIENTS
Mehmet TUNCA
SUMMARY
W e have compiled 305 cancer cases seenin private practice during the 10 year period from
1981 to 1990. There were 165 male (54.1 %) and 140 female (45.8 %) patients. Among this
group, 150 patients (49.18 %) could be followed up 3 months or longer and 90 cases (29.5 %)
were followed until death. The most prevalent types of cancer were lung (46 cases-27.9 %)
and prostate (13 cases-7.9 %) for male patients and breast cancer (44 cases-31.4 %) and nonHodgkin lymphoma (10 cııses-7.1 %) for female patients. Primary site of the cancer could not
be identified in 35 cases (11.48 %).
(Key Words: Frequency, Incidence, Prevalence)
ÖZET
10 yılda özel muayenehanede görülen 165'i erkek (% 54.1) ve
45.9) 305 hasta ya~, cinsiyet, tanı tipleri, izleme sıklığı ve süresi gibi parametrelerle incelendi 305 hastadan 150'si (% 49.18) en az 3 ay süreyle izlenmi~ ve bu hastaların 90'ında
(% 29.5) izlem hastanın ölümüne kadar sürmü~tür.
Erkeklerde en sık akciğer (46 hasta-% 27.9) ve prostat (13 hasta-% 7.9), kadınlarda ise meme
kanseri (44 hasta-% 31.4) ve Hodgkin dı~ı lenfoma (10 hasta-% 7.1) görülmü~tür. Hastaların
35'inde (% 11.48) kanserin primeri saptanamamı~tır .
(Anahtar'Sözcükler: Lokalizasyon, Sıklık)
1981-1990
yılları arasındaki
140'ı kadın(%
..
(*) : IX. Ulusal Kanser Kongresi'nde
(2-7 Hazıran 1.991, iZMiR) serbest bildiri olarak
tebliğ edilmiştir.
Yazışma:
Dahiliye Uzmanı (Dr. M. Tunca)
. .
1440 Sokak 6/203 Alsancak, 35220 IZMIR
56
J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 1992 Vol. 2 No. 1
genel
olarak
hele özel
muayenehanelerde görülen
sıklığı
bilinmemektedir. Bu konuda
bulunma
kanser tanısı aldökümünü inmı~ hastalanmızm
celedik
GEREÇ ve YÖNTEM
tanısı
tersiz olan hastalar
kıldı,
SONUÇ ve BULGULAR
305
hastanın 175'i erkek (%
130'u kadın (%
ya::ı ortalarnaları erkeklerde 58.2
14.1) kadınlarda ise 54.5
bulundu. Tüm hastaların ya~ ortalaması 56.6 (SD:
idL
Hastalarm tanısal
Tablo I'de
Buna
(44 hasta-'Ya
ve
kadın hastaların
ve ienfoma
olarak ele
sistem (GİS)
iki cinste de önemli
erkek-% 24.2 ve 23
Hastaların yarısına
bir k;smı
hasta-% 49.2) en az 3 ay veya ölümüne ka-·
dar izlenmişti. Öld ülderi bizdeki
geçmi~ olan hasta
90'dı (% 29.5). Kanser
orantısal dağılımı ve
ülkelerle kar~ıla~tırılmasından elde
lar Tablo II'cle
TARTIŞMA
kanser istatistikleri ciddi olafakat resmi
verilerin
1983'den beri kanser
zorunlu" hastalıklar arasına
19831989
arasındaki % 17'lik nüfus
nın 5 misli bir ihbar
ile birlikte olmasına
hala veriler
eksiktir. 1983'de
9339 olan kanser ihbarı 1989'da % 91.7'lik bir
ile 17905'e ula~mı~tır. Ama
mm 65.000-lOCWOO
tahmin edilmektedir
2,
Serbest hekimlerin kanserli hastalan ne
sıklıkta
uzmanlık dallarına ve koir. Sunulan veriler lO
ayenehane
süresince
n;.ıc:r;.nr;.ı aittir. Bu hastalar
yaklaşık% 3.5'ini
Kanserli hastaların
3 ay, 90 hasta (%
nuna kadar
Hastalarımızın
kanser tanılan
kanser tanı
Bı..ı oranlar
ülkeleri ve Amerika
elde edilen veriler-
SSK TEPECiK HAST DERG 1992 VoL 2 f\lo. 1
57
TABI_O 1: 305 Hastada tanı ve cinsiyet
TANI
KADlN
Akciğer
ERKEK
TOPLAM
(%)
4
15
46
50
'16.4
Lenfoma
9
GiSC')
23
40
20.6
Meme
44
24
63
44
13
13
4.3
Kadın
Genital (**)
Prostat
13
13
7
(*)
403
17
38
''';),J
130
'175
305
100.0
1
Primeri bilinmeyen 14
TOPLAM
14.4
.2.3
11 .8
18.0
7
Testis (***)
Diğerleri
7,9
36
KAYNAKLAR
1. Fımt D. Türkiye'de kanser istatistikleri.
Türk Kanser Araştırma zıe
Kurumu yayını. Ankara, 1982.
2.
1983 yılı kanser vurt.un.cto
TC
ve Sosyal Yardım
yayım. Ankara, 1983.
3. Kcmser ihbarlarının değerlendirilmesi 1989.
T.C Sağlık
Kanser Savaş Daire Başkanlığı
yayını. Ankara,
4. Silverbcrg E, Lubera
Cancer
1983, Ca 1983; 33 (1) :26.
5.
OM, Esteve J, Maller H, Renard H. Cancer in the European
and ii:s meınber sta-
tes. E-ur J Ca:ncer
: C:>astrointestinal sistem
kadın
Genital:
Oveı·
ve uterus
(***) : Salt erkek
TABLO ll: Değişik Ulkelerdeki f<arıser Tiplerinin
Dağıilmi (Sayı lar Yüzde[%] Olarak Verilmiştir.)
1
AT
ERKEK
------·
-·~-
Hastalar
A.B.D.
Ülk,
Akciğer
22
Kolon+Rektum
'14
Mide
3.3
21
ii
8.5
18
13
Prostat
Dergirnize
Türkiye(3)
30.9
26.3
5.5
7.0
3.0
7.5
5.7
7.5
ABONE
OLDUNUZ MU?
KADlN
-----Meme
26
24
35.5
Kolon-rRektum
15
5.6
Uterus+Over
i7
9
14
9
15.3
4
5.7
Akciğer
33.9
6.9
10
3.1
Not: Abone formu
derginin sonundadır.
A.B.D. :Amerika Birleşik Devletleri
AT :Avrupa Topluluğu
C)
: Bizim
çalışmamız
ı
Download