28 HAZİRAN 2015.p65

advertisement
Ömer Kalyoncu'nun baþbakan olmasý bazý kesimlerde "Býyýklýlarýn rövanþý"
olarak yorumlanýyor... Dua edin býyýkla kalsýn, bir de sakallýlar gelmesin!
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE
TARÝH: 28 Haziran 2015 Pazar YIL: 14 SAYI: 4932 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)
Þener LEVENT
Açý
[email protected]
SESSÝZ SEDASIZ IRMAKLARA...
l 2. sayfada
Mehmet Ali Talat'la
Serdar Denktaþ
prensipte anlaþtý,
CTP'nin kesin olmayan
listesi belli oldu...
Ömer Kalyoncu
Erhan Erçin
Bülent Dizdarlý
Raþit Pertev
Talat’tan teknokrat kabine
Mungan yok
Talat'ýn henüz üzerinde tartýþýlmamýþ, ancak kendi ajandasýnda yer alan
isimler ve bakanlýklar basýna sýzdý... Listede Maliye Bakaný Zeren Mungan'ýn
olmamasý dikkati çekiyor... Onun yerine Mustafa Besim getiriliyor...
n Ömer Kalyoncu'nun
baþbakanlýðýnda
oluþturulan kabinede
Dýþiþleri Bakaný Erhan
Erçin, Saðlýk Bakaný
Bülent Dizdarlý, Eðitim
Bakaný Tahir Çelik yer
alýyor...
n Teberrüken Uluçay Ýçiþleri
Bakaný olarak yerinde kalýyor...
Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný
olarak Raþit Pertev veya
Emine Solyalý düþünülüyor...
n Çalýþma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlýðý için
de Aziz Gürpýnar ve
Sonay Adem üzerinde
duruluyor...
n 3. sayfada
Ýþgal altýnda
ÝCAZETSÝZ
yazýlar...
Terörizm
kýnandý
ABD raporu
Bu karar da tartýþma yarattý
Bir yumruða neden 10 yýl?
n Peri Hakký baþkanlýðýndaki Girne Aðýr
Ceza Mahkemesi'nin geçtiðimiz gün
Fatih Kaya'ya verdiði 10 yýl hapislik
cezasý da toplumda tartýþma yarattý...
n Ölüme atýlan yumruðun deðil, düþerken baþýný
çarpmasý neden olduðuna göre, Fatih Kaya'nýn
cinayetten yargýlanmasý ve 10 yýl aðýr hapislikle
cezalandýrýlmasý hayret uyandýrdý...
n Görüþüne baþvurduðumuz hukukçular,
þimdiye dek hiçbir sabýkasý olmayan
Fatih Kaya'nýn cinayetten
yargýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu,
Kaya'nýn ancak darp suçundan
yargýlanabileceðini belirttiler...
n 2. sayfada
KKTC'ye kötü not
n ABD'nin insan haklarýyla ilgili
raporunda KKTC'deki polis
þiddeti, yasadýþý insan
ticareti, mültecilerin
korunmamasý, cezaevinin
kapasitesinin üstündeki
doluluðu, vandallýk, kadýna
þiddet, yolsuzluk ve adam
kayýrma da yer aldý...
n 8. sayfada
Denizde boðuldu
n Çatalköy'deki bir otelde
müþteri olarak kalan 74
yaþýndaki Marie Falkova
denizde aniden
rahatsýzlanarak boðuldu...
n 7. sayfada
RÜYA GÝBÝ…
KIRMIZI VE
DÝÐER
RENKLER
NOSTALJÝK
TAKILMALAR
KOYUNLAR...
KURTLAR...
VE ELEKTRÝK
ZAMMI
Kýbrýs'lý
Türkleri
Toplasalar..
Erdoðan Baybars
Elvan Levent
Ali Osman
Mehmet Levent
Zübeyir Aðaoðlu
Akýncý Fransa, Tunus ve Kuveyt'teki terörist saldýrýlarý kýnadý...
n 4. sayfada
“AFRÝKA” dan
mektup...
ÜÇ GENÇ
GÜNEYDE
BERAAT ETTÝ, BÝR
GAZETE KUZEYDE
SINIFTA KALDI
Üç gencecik insan… Biri
eðitimini tamamlamýþ… Diðer
ikisi eðitimine devam ediyor…
Aynapa'ya gidiyorlar ve
baþlarýna hiç yoktan talihsiz bir
olay geliyor, hiç yoktan bir
hýrsýzlýk olayýna karýþýyor adlarý.
Rum polisi tarafýndan
tutuklanan çocuklardan en
küçüðü 17 yaþýnda. Yaþlarý
küçük olduðu için güneyde
cezaevine deðil, ýslahevine
konuyorlar… Olay Rum
basýnýnda küçük bir haber
olarak, çocuklarýn isimlerinin
sadece baþ harfleri verilerek yer
alýyor ve TAK ajanstan da öyle
çevrilerek giriyor gazetelere…
Bir gazete hariç hiçbir gazetede
suçlu olduklarý kanýtlanmamýþ
bu üç gencin açýk isimleri
yazýlmýyor, sadece baþ harfleri
yayýnlanýyor. Ama bir gazetenin
"muhabiri" iþgüzarlýk yapýyor ve
çocuklarýn isimlerini deþifre
etmekle kalmýyor, facebook
sayfalarýndan fotoðraflarýný da
alýp yayýnlýyor ve aklýnca
"haber" yapýyor. Böylece
deþifre olmadan atlatýlacak
talihsiz bir olay, bir küçük
yaramazlýk büyük bir olaya
dönüþtürülüyor. Sözkonusu
gazetenin muhabiri tepkilerden
sonra da peþini
býrakmýyorkonunun. Gidiyor bu
sefer de çocuklarýn yaþadýðý
köyün belediye baþkanýndan ve
muhtarýndan özel demeç alýyor.
Kaþ yapayým derken göz
çýkarýyor. Belediye baþkaný
meseleyi siyasi bir yere taþýyor,
Rumluk-Türklük meselesine
dönüþtürüyor ve gençlere
"vatanýnýzda eðlenecek yerler
var, güneye gitmeyin" çaðrýsý
yapýyor. Sözkonusu gazete de
bu olay üzerindenRum
düþmanlýðý yaparak aklanmaya
çalýþýyor. Sonra ne oluyor? 20
günlerini tutuklu yargýlanarak
geçiren gençler, Rum
mahkemesinde beraat ediyor…
Eeee… nerede medya etik
kurulu… neden bu gazeteye bir
uyarý dahi yapýlmadý? Ailelere de
çocuklara da yaþatýlan sýkýntýnýn
bedelini kim ödeyecek?
Çocuklar Rum mahkemesinde
beraat etti ama Türk gazetesi
sýnýfta kaldý. Asýl suç, basit bir
olayý Türklük Rumluk
meselesine dönüþtürerek
ýrkçýlýðý körüklemek deðil mi?
Ama gazetecilikle alakasý
olmayan gazete patronlarýnýn
çok mu umurunda üç gencecik
insana kötülük yapmak? Ýþte
aklandý çocuklar… Beraat
ettiler… Peki her gün okurlarýna
sabuncuk peþgircik þampuancýk
pisgotçuk daðýtarak tiraj
yükseltmeye çalýþan bu gazete
nasýl beraat edecek vicdanlarda?
Bu acemi muhabirler basýnýmýzda
kanayan bir yaradýr. Mahkeme
koridorlarýnda habercilik
yaptýklarýný sanan bu
muhabirleri birileri ikaz etmeli.
Yargýlanmakta olan, henüz suçlu
olduklarý kanýtlanmayan
insanlarýn fotoðraflarýný çekerek
gazetelere gönderiyorsunuz,
suçsuz bir sürü genç
damgalanýyor ve pirincin taþýný
kimse ayýklayamýyor…
Þener LEVENT
Açý
SESSÝZ SEDASIZ
IRMAKLARA...
[email protected]
Naci Talat'a...
Tarifsiz bir kederle yürüdüm dünyanýn
bir sokaðýnda.
Belki Ýstanbul'da, belki Lefkoþa'da, belki
Moskova'da...
Boðaz'da yüzen gemilere baktým, Kýzýl
Meydan'dan geçtim, kocaman bir kayýn
yapraðý attým sessiz sedasýz akýp giden
ýrmaklara.
Eski bir evin tarihini araþtýrdým, keman
çalan bir sokak þarkýcýsýný dinledim.
Trende Dostoyevski'nin mektuplarýný
okudum.
Kýþ geçip gitmiþti. Kar erimiþ, elmalar
ve erikler çiçek açmýþ, kayýn koruluklarýna
serin gölgeler vurmuþtu.
Gördüðüm son halini anýmsadým
yasemin ve limon tüten bir sokakta.
Bir iyimserliðe zorlayarak kendimi
müjdeler verdim aðlayan çocuklara.
Merak etmeyin çocuklar, babanýz
iyileþecek, güçlü omuzlarýna alacak sizi.
Size çukulata ve þeker getirecek. Uzak
yolculuklardan dönerken çantasýnda
konuþan
bebekler
ve
yürüyen
otomobilcikler olacak.
Çaresizliðin tutsaklýðýnda ve ilaç kokan
bir hastane odasýnda akýyordu zaman.
Akýyor da akýyordu.
Karpaz'dan, Güzelyurt'tan iþçiler
yýðýlýyordu meydanlara.
Sosyalist devrimlerin çýkmazýnda
koþuyordu geceden geceye militanlar.
Pikapta Ruhi Su Dramalý Hasan'ý
söylüyordu.
Yenicami'nin daracýk sokaklarýndan
birinde rastladým sana. Yüreðinde yeni
okunmuþ kalýn kitaplarýn coþkusu,
gözlerinde kavganýn pýrýltýlarý vardý.
Limasol ve Baf'ýn Türk mahalleleri daha
boþaltýlmamýþ, yaþanacak olan en sýcak
Temmuz daha yaþanmamýþtý.
Pansiyonlar ve lahmacun lokantalarý
açýlmamýþ, bavul turizmi baþlamamýþtý.
Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin
Ýnan daha asýlmamýþtý.
Polis üniformasý ile devrim parkasýnýn
yanyana ayný askýya asýldýðý evde
sevgileri evrenselleþtiren karanfiller
açýyordu.
Yazlýk sinemalarda Yýlmaz Güney'in
toplumcu filmleri gösteriliyordu.
Tahtakale'deki ortodoks kilisesinde
Helen savaþçýlarý kutsanýyor, enosis için
dua ediliyordu.
Tarifsiz bir kederle yürüdüm dünyanýn
bir sokaðýnda.
Sabaha karþý uluslararasý bir telefon
hattýnda iki ses ölümün kederini
paylaþýyorduk. Sabaha karþý kendimizi
avutacak hiçbir söz bulamýyorduk.
Ve artýk uyku tutmayan otel odasýndan
fýrlayýp, ince uzun minarelerine, balýk ve
tuz kokan köprülerine doðru koþuyordum
kentin.
Çarþý gürültülerinin geceyarýsý dindiði
sokaklardan, kepenkleri indirilmiþ esnaf
dükkanlarýnýn ve elektronik eþya yüklü
vitrinlerin önünden geçiyordum.
Ölümün kaçýnýlmazlýðýný kavramanýn
azaltmadýðý bir kederle...
Yine de ölümüne þaþarak, inanmayarak...
Atatürk Meydaný, Ýnönü Meydaný ve
Namýk Kemal Meydaný'nda hala
yankýlanan ve coþkun ýrmaklar gibi akan
sesini duyarak…
Fikir ayrýlýklarýnýn engellemediði sýcak
merhbalar ve dostluklarýn özlemiyle
yanarak.
Ve senin de sevdiðin bir þiiri
anýmsayarak:
"Bir ölünüz var
Evde itibarlý bir yerlerde durur fotoðrafý
bakarsýnýz görmeden
lafý geçtikçe yüreðiniz cýz eder
Bir ölünüz var
Ýlk önceleri
bütün ölüler gibi evin içinde
dolaþtý geceleri
Ve bu böyle aylarca sürdü
sabahlara kadar
Þimdi bazan
en olmadýk vakitlerde görünür
hele yalnýzlýðý dehþetle duyduðunuz
zaman
Bir ölünüz var
Yataðýnda boþ kalan yeri
korkunç bir kederdi önceleri
Sonra eskidi keder
eskiyen çarþaflarla beraber
Ve yýllanmýþ þaraplar gibi ancak arasýra
Ve ancak bir bardak içilir oldu
Bir ölünüz var
kabirde ay yatar
etleri çürümemiþ
eli ayaðý kýpýrdar..."
***
Tarifsiz bir kederle yürüdüm dünyanýn
bir sokaðýnda.
Belki Ýstanbul'da, belki Lefkoþa'da, belki
Moskova'da...
Boðaz'da yüzen gemilere baktým, Kýzýl
Meydan'dan geçtim, kocaman bir kayýn
yapraðý attým sessiz sedasýz akýp giden
ýrmaklara...
Ardýndan yazýlan bazý yazýlarý
düþündüm ve bu da týpký sevgili Raif için
yazýlanlarý anýmsattý bana.
Botlarýný giyinmiþ, adeta ölümün yasýna
basýyorlardý.
Sevgili bir ölünün baþýnda herkesten
intikam almaya çalýþýyorlardý.
Ölüm bile bizi uslandýrmýyordu.
Þimdi efkaliptüsler ve serviler bir o yana,
bir bu yana...
Daðlardan serin bir yel eser.
Seher vakti bir kuþ öter.
Yýllar geçse de rüzgarlar türkünü söyler.
Adýn mezar taþýna deðil, gönlümüze
kazýndý.
Hey daðlar daðlar...
Ölümden öte köy var mý?
1991/Moskova
Bu karar da tartýþma yarattý
Çiziktir
di
Çiziktirdi
Bir yumruða
neden 10 yýl?
Peri Hakký baþkanlýðýndaki Girne Aðýr Ceza
Mahkemesi'nin geçtiðimiz gün Fatih Kaya'ya verdiði 10 yýl
hapislik cezasý da toplumda tartýþma yarattý...
Ölüme atýlan yumruðun deðil, düþerken baþýný çarpmasý
neden olduðuna göre, Fatih Kaya'nýn cinayetten
yargýlanmasý ve 10 yýl aðýr hapislikle cezalandýrýlmasý hayret
uyandýrdý...
Görüþüne baþvurduðumuz hukukçular, þimdiye dek
hiçbir sabýkasý olmayan Fatih Kaya'nýn cinayetten
yargýlanmasýnýn yanlýþ olduðunu, Kaya'nýn ancak darp
suçundan yargýlanabileceðini belirttiler...
Bilindiði gibi olay 7 Mart 2014'te, Girne'deki bir eðlence
merkezinde meydana gelmiþti.
Ýki kiþi arasýnda çýkan kavgada Türker Varýþ, Fatih
Kaya'dan yediði yumruk sonucu yere düþmüþ, düþerken
de baþýný sert bir cisme çarpmýþtý.
50 yaþýndaki Türker Varýþ, hastanenin yoðun bakým
ünitesinde üç hafta yaþam savaþý verdikten sonra 1
Nisan'da hayatýný kaybetmiþti...
Kamuoyunda þimdi sorulan soru þu:
"Kavgadan üç hafta sonra hastanede yoðun bakýmda
tedavi gören Türker Varýþ eðer hayatýný kaybetmeseydi
Fatih Kaya cinayete teþebbüsten mi yargýlanacaktý?"
x istence
e
[email protected]
Elvan Levent
KIRMIZI VE DÝÐER
RENKLER
HALK KERVANSARAY PLAJINA AKIN ETTÝ
n PLAJ ÖZEL PLAJ
STANDARTLARINA GETÝRÝLDÝ
VE PLAJDAN ENGELLÝ
VATANDAÞLAR DA
YARARLANABÝLECEK
Girne Belediyesi'ne ait Kervansaray Halk
Plajý'nda bazý düzenlemeler yapýldý.
Özel plaj standartlarýna getirilen plajda,
engelli vatandaþlarýn da denize ulaþýmýný
saðlamak için gerekli düzenlemeler yapýldý.
Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya
göre, Kervansaray Halk Plajý hizmete girdi
ve bölgede yaþayan gençlere de plajýn
açýlmasýyla birlikte yaz sezonu boyunca iþ
imkaný yaratýldý.10 genç Kervansaray Halk
Plajý'nda kayýtlarý yapýlarak sezonluk olarak
iþe baþladý.
Portatif tuvaletlerin iptal edilerek, yerine
bay, bayan ve engelli tuvaletlerinin yapýldýðý
belirtilen açýklamada, plajda bulunan teras
üzerinde zaman aþýmý içerisinde sökülen
mermerlerin yerine yenilerinin takýldýðý,
yýllardýr kullanýlmayan üst terasýn
yenilendiði, alt kattaki terasa da snake bar
yapýldýðý belirtildi.
Plaj mutfaðýnýn da yenilenerek hijyen
standartlarýna uygun hale getirildiði belirtilen
açýklamada, plajda yaþanabilecek kazalarýn
önlenebilmesine yönelik de tedbirler alýndýðý,
gözlem kulesi, cankurtaran, ikaz bayraklarý,
bilgi verici levhalar, deniz araçlarýnýn plaja
girmesini engelleyecek ikinci emniyet
þeridinin de hayata geçirildiði ifade edildi.
GÜNGÖRDÜ
Girne Belediye Baþkaný Nidai Güngördü,
Kervansaray Halk Plajý'nda yürütülen
çalýþmalarla birlikte özel plaj standartlarýna
uygun olarak düzenlenen Kervansaray Halk
Plajýnýn her kesimden halkýn kullanýmýna
açýldýðýný söyledi.
Güngördü, engelli bireylerin toplumsal
yaþamýn her alanýnda yer almasý için
çalýþmalarýna devam ettiklerini söyleyerek,
engelli vatandaþlarýn da denize ulaþýmýný
saðlamak için Kervansaray Halk Plajý'nda
düzenleme yapýldýðýný ifade etti. Güngördü,
bölgeden 10 gence plajda sezonluk olarak iþ
imkaný saðlandýðýný ve gençlerin sigortalý
olarak çalýþtýrýldýðýný vurguladý.
Talat-Denktaþ prensipte anlaþtý:
Ýþte yeni kabine
n CTP'nin Olaðanüstü kurultayý
sonrasýnda CTP Genel
Baþkaný Mehmet Ali Talat ile
DP Genel Baþkaný Serdar
Denktaþ, mevcut hükümetin
revize edilerek yola devam
etmesi konusunda prensipte
anlaþtý.
GAZETE360- CTP'ye yakýn güvenilir
kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Talat
bu hafta koalisyon görüþmeleri için partileri
ziyaret edecek. Ancak Talat ve Denktaþ
arasýnda yeni hükümet konusunda uzlaþýnýn
net olduðu, sadece birkaç bakanlýk
konusunda görüþmelerin devam ettiði
belirtiliyor.
Ekonomi Bakanlýðý'nda Pazarlýk Sürüyor
Yeni kabinede Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma ile
Turizm, Ekonomi, Gençlik, Kültür ve Spor
Bakanlýklarý'ný Demokrat Parti istiyor.
Turizm ile Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma
konusunda uzlaþan taraflarýn, Ekonomi
Bakanlýðý konusunda görüþmelerinin devam
ettiði, Ekonomi ve Spor Bakanlýðýnýn DP'de
kalmasý halinde, Milli Eðitim Gençlik ve
Kültür Bakanlýðýnýn birleþtirilerek CTP'de
olmasý öngörülüyor. Baþbakan Yardýmcýlýðý,
Bayýndýrlýk, Çevre ve Turizm Bakanlýklarý'nýn
DP'de kalmasýna kesin olarak bakýlýrken,
pazarlýðýn aðýrlýklý olarak Ekonomi ve Spor
Bakanlýklarý üzerinden yapýldýðý belirtiliyor.
Ekonomi ve Spor Bakanlýðý'nýn DP'de
kalmasý konusunda uzlaþý saðlanýrsa, bu
bakanlýklarýn Baþbakan Yardýmcýlýðý altýnda
toplanmasý öngörülüyor. Bu durumda Milli
Eðitim Bakanlýðý'nýn Spor, Gençlik ve Kültür
ile birleþtirilerek CTP'de kalmasý konuþuluyor.
Ekonomi Bakanlýðý'nýn CTP'ye geçmesi
halinde ise, Ekonomi ve Maliye
Bakanlýklarý'nýn birleþtirilmesi, Gençlik, Spor
ve Kültür Bakanlýðý'nýn Baþbakan
Yardýmcýlýðý altýnda toplanmasý tartýþýlýyor.
Bu durumda önceden öngörüldüðü gibi,
aðýrlýklý 2 bakanlýðýn DP'de, diðer
bakanlýklarýn da CTP'de kalabileceði bir
denklem üzerinden kabine kurulabilir.
Teknokrat Kabine
CTP Genel Baþkaný Mehmet Ali Talat'ýn
tavrý aðýrlýklý olarak teknokrat bir kabineden
yana. DP kanadý bakanlýk isimleri konusunda
çalýþmaya devam ederken, Talat'ýn ajandasý
isimler ve bakanlýklar konusunda daha net.
Talat'ýn henüz üzerinde tartýþýlmamýþ ancak
kendi ajandasýnda yer alan isimler þöyle;
Baþbakan... Ömer Kalyoncu
Dýþiþleri Bakaný... Erhan Erçin
Maliye Bakaný... Mustafa Besim
Saðlýk Bakaný... Bülent Dizdarlý
Eðitim Bakaný... Tahir Çelik
Gýda, Tarým ve Enerji Bakaný... Raþit Pertev
veya Emine Solyalý
Ýçiþleri Bakaný... Teberrüken Uluçay
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný... Aziz
Gürpýnar veya Sonay Adem
Milletvekilleri Rahatsýz
Talat'ýn teknokrat bir kabineden yana
olmasý ise, bazý milletvekillerini rahatsýz
ediyor. Siyasi bedel ödeyenin ve topluma
doðrudan hesap verenin milletvekilleri
olduðu söylenerek, partiye karþý sorumluluðu
olmayan ve siyasi bedel ödemeyecek bir
kabinenin, milletvekillerini toplumla karþý
karþýya býrakabileceði konuþuluyor.
Teberrüken Uluçay Uzlaþýsý
Diðer taraftan, Talat'ýn özellikle Maðusa'da
devam eden aðýlýklý tartýþma ortamýný,
Baþbakanlýk için Ömer Kalyoncu, Genel
Sekreterlik için de Tufan Erhürman üzerinde
anlaþýlmasýyla, Teberrüken Uluçay'ýn yeni
kabinede de milletvekili bakan olarak göreve
devam etmesi ve kabineye Sonay Adem'in
atanmasýyla uzlaþýnýn saðlanabileceði ifade
ediliyor.
Hükümet Programý Bu Hafta
Son Parti Meclisi toplantýsýnýn gündemine
gelen hükümet programýnýn Genel Sekreter
Erhürman tarafýndan tamamlanarak, bu hafta
Salý veya Çarþamba günü yapýlacak
toplantýda bilgiye sunulmasý bekleniyor.
Bu hafta hýzlanacak görüþme ve
pazarlýklarýn ardýndan ise, gelecek hafta
içinde yeni hükümetin ilan edilebileceði
söyleniyor.
'Ne oluyor', diye soruyor geçtiðimiz
Cuma'nýn ardýndan herkes þaþkýn þaþkýn
birbirine.
Kuveyt'te iki bin kiþinin namaz kýldýðý
camiyi bastý IÞÝD ve 24 kiþiyi öldürdü…
Tunus'taki turistik bir bölgede bir oteli
basýp 19 kiþiyi katletti…
Ve yine Cuma günü Fransa'daki bir
fabrikaya saldýrý düzenleyerek bir kiþinin
kafasýný kesti.
Kabus gibi, deðil mi?
Perþembe sabahý da bombalý araçlarla
Kobani'yesaldýrmýþlardý…
Çoðunluðu çocuk en az 146 kiþinin
öldürüldüðü haberleri geliyordu oradan
da…
Amerikan sinemasýnda sýklýkla
iþlenmiþ bir bilim kurgu senaryosu vardý:
Bu senaryoda, özel bir laboratuvarda
çalýþan azimli ve meraklý bir bilim adamý
ve genellikle kadýn olan asistaný gece
gündüz birlikte çok gizli bir deney
üstünde çalýþmaktadýr.
Baþarýlý olduðu takdirde insanlýðýn
kaderini etkileyecek bir deney…
Ýzleyici elbette kendisini neyin
beklediðinden habersizdir.
Ve iþte günün birinde bilim adamý ve
asistan laboratuvara gelirler ve hemen
filmdeki dönüm noktasý olan o garipliði
hissederler.
Bir de bakarlar, üzerinde uðraþtýklarý o
büyük þey yerinde deðil…
Sonra birden arkalarýnda yükselen
kocaman gövdeyi farkederler…
Dehþetle
arkalarýna
dönüp
baktýklarýnda yaratmak için gece gündüz
uðraþtýklarý garip korkunç yaratýðý
görürler.
Deney baþarýya ulaþmýþ ve yaratýk
ayaklanmýþtýr.
Elbette filmin geriye kalaný bu
yaratýktan kurtulmanýn yollarýný aramakla
geçer.
Canavar var olan her þeyi yok etmeye
programlanmýþ olduðundan hemen
önüne çýkan her þeye saldýrýp yakar
yýkar.
Hatýrladýnýz bu senaryoyu deðil mi?
Onlarca kez izledik televizyonda.
Þimdi dört bir yandan gelen IÞÝD'in
yaptýðý katliam haberlerini duydukça,
iþte bu laboratuvarda yaratýlan canavar
filmleri geliyor aklýma.
Bir tür ölüm makinasý…
Mayýnlar döþeyip istediði her yeri
havaya uçuruyor, canlý bombalar
patlatýyor, kafa kesiyor, insanlarý ceza
niyetine binalarýn çatýsýndan fýrlatýyor…
Aklýna ne eserse yapýyor ve kimse de
onu durduramýyor.
Üstelik yalnýz deðil, dünyanýn dört bir
yanýndan insanlar gidip bu canavara
katýlýyorlar…
Son olarak Rusya'dan bir eþcinsel
genç ve trans bir kadýnýnýnaile ve toplum
baskýsýndan sýkýlarak IÞÝD'e katýldýklarý
haberi geldi.
Oysa IÞÝD eþcinselleri akla gelebilecek
en acýmasýz þekillerde 'cezalandýrýyor'.
Mümkün olmadýðý düþünülen ne
varsa oluyor yani.
Zira, geçtiðimiz Cuma dünyanýn bir
kýsmý kana bulanýrken, Amerika'da
Yüksek Mahkeme tüm eyaletlerde
eþcinsel evliliðin hak olduðuna karar
verdi.
Böylelikle önceden sadece 37 eyalette
serbest olan eþcinsel evlilik, þimdi tüm
Amerika'da serbest.
Bunun için yirmi yýllýk bir mücadele
verildi.
Kararýn açýklanmasýnýn ardýndan
sosyal medyada gökkuþaðý renkleri
patlamasý yaþandý.
Yani bir taraf kana bulanýrken, diðer
taraf renklere bulandý.
Bir tarafta kurþunlar yaðarken, diðer
tarafta sevgi mesajlarý yaðdý.
Renkler ikiye bölündü:
Kýrmýzý ve diðerleri...
A
KAY
A
L
A
ÝL
DÝRÝF
Uyan Aþýk Veysel uyan bak neler oluyor
Herkes de bu iþ olmaz zannederdi ama
Fikir baþka baþka da koyun kurt ile geziyor
Bakalým sonunda kim kime olacak yama
Ali OSMAN
P eriyodik
a[email protected]
NOSTALJÝK
TAKILMALAR
Yaþlandýk ya, hep nostaljik takýlýrýz bir
müddetten beri...
Bunda yaþadýðýmýz düzenin etkisi
olduðu da bir gerçek þüphesiz.
Dünümüzle bugünümüzü kýyaslar
dururuz...
Dünün daha güzel olduðundan dem
vururuz...
Eskiden geç vakitlere kadar kahve
köþelerinde pinekler ve büyüklerimizin
anlatacaðý maceralarý dinlerdik...
Sinemaya gitmenin bile mesele olduðu,
büyük bir macera olarak anlatýldýðý
günlerdi o günler...
Ben de yaþlandýðýma köyün
çocuklarýna "bizim maceralarýmýzý"
anlatacaðým derdim hep kendi kendime...
Zaman deðiþti...
Bizden
öncekilerin
anlattýðý
maceralardan
büyük
çoðunluðu
"þeytan"lý hikayelerdi!
Eþek ayaklý genç ve güzel kadýnlar...
Gece vakti bir çaðrý üzerine yollara
düþenler...
Mandrada koyunlarýn arasýna girerek
onlarý rahatsýz eden ve çoban tarafýndan
farkedilen insan vücudunda þeytan
hikayelerini aðzýmýz açýk dinlerdik.
Sinemada çýkarýlan kavgalar...
Amacýn sinema veya meyhane olmayýp
da sadece kavga çýkarmak için gidilmesi...
Seydali'nin "Bugün doðdum bugün
ölürüm" diyerek meydan okumasý...
Bir kuru baklayla bir þiþe þarap içen
Moskof Hasan...
Kendisine ýsmarlanan bir þiþe küçük
uzoyu, kapaðýný açýp verdikleri için su
zanneden ve bir dikiþte içen...
Bu nedenle de kendisiyle alay ettikleri
düþüncesi içinde içki ýsmarlayanlara
küsen Yorgo Cemal...
Bunlar çocukluðumuzun bir kýsmýnýn
hikayeleri...
Annem evin giriþinde kapýnýn sað
kenarýna her akþam bir testi su koyar,
aðzýný da tülbentle baðlardý...
Bizim dokunmamýzý da yasaklardý...
Sonradan öðrendik durumu...
Orada bir "þehida" varmýþ da kalkýp o
sudan içermiþ...
Testide su eksilir miydi, eksilmez miydi
bilmem...
Dokunmaya korkardýk çünkü...
Gündüz de olsa bakmazdýk, çünkü ne
olur ne olmaz, çarpýlabilirdik!..
Günahtý hem de...
Sýk sýk söyler dururuz þimdi...
Çocukluðuma
dönsem
neler
vermezdim, diye...
Teknik bu kadar ileri deðildi...
Ýletiþim konuþmakla saðlanýyordu...
Telli telefonlardý en önemli ileri
tekonoloji iletiþim aleti.
Televizyonla bile yetmiþli yýllarda...
Elektrikle daha sonra tanýþtýk!
Ýki kiþide vardý televizyon...
Ýkisi de araba aküsüyle çalýþýrdý...
Ve o günlerde Kýbrýs televizyonu PIK'te
ayda bir Türkçe film yayýnlanýrdý...
Türkçe film görebilmek için her ay Enver
Dayý'nýn evine doluþurduk...
Þeytanlarla baþlayan hikayeleri bizim
yaþadýklarýmýzla harmanlayýp bizden
sonrakilere anlatacaktýk...
Ne kahveler kaldý bizim zamanýmýzýn ne
de anlatabileceðimiz zaman... Hiçbir þey
kalmadý deðil...
Kaldý da þimdikiler gene eskilerin
deyiþiyle "kýçýmýza parmak atarlar"
cinsinden...
Biz ömrümüzün son demlerinde
onlardan birþeyler öðrenmekteyiz hala...
Ama bizim yaþýtlarýmýz bir araya
geldiðimizde bizbize nostaljik takýlmadan
edemiyoruz yine de...
Kalay
Mülkiyetle ýrkçýlýk baþabaþ gidiyor Kýbrýs'ýn kuzeyinde. Mülkiyet derken, öyle
kendi emeðiyle kazanýlan mülkten söz etmiyoruz. Havadan gelen, bedavadan gelen
Rum topraklarýndan söz ediyoruz. Etrafýnýza iyi bakýn. Þu ortalýkta en fanatik Türkçü
olarak geçinenlerin malýna mülküne bakýn. Göreceksiniz ki, yýllardýr Rum
topraklarýný sata sata semirenler, semirdikçe daha Türk oldular. Ne kadar Rum
arsasý sattýlarsa, o kadar Rum düþmaný oldular. Ellerindekini
kaybetmemek, muhafaza etmek adýna, bu memleketin
deðil anasýný, babasýný da satarlar…
Kalaycý
Baþkasýnýn kimliðine bürünüp
bankalardan para çekti
Mali Þuçlarla Mücadele Amirliði'nde
görevli polis memuru Yýlmaz Kuþ, 20
Eylül 2013 tarihinde Maliye Bakanlýðý'na
baðlý Para Kambiyo Dairesi tarafýndan
David Gardner ile ilgili olarak þüpheli
iþlem ihbarýnda bulunulduðunu söyledi.
Akabinde David Gardner ile ilgili yapýlan
soruþturmada böyle bir kiþinin KKTC'ye
giriþ yapmadýðýnýn tespit edildiðini
belirten Kuþ, yürütülen ileri
soruþturmada zanlý David Adekunle
Olanrewaju'nun 12 Kasým 2012 ile 3 Ekim
2013 tarihleri arasýnda David Gardner
adýna sahte pasaport düzenleyip
baþkasýnýn kimliðine büründükten sonra
konu sahte pasaportu KKTC genelinde
faaliyet gösteren bir çok banka
þubesinde tedavüle sürdüðü ve adýna
127 bin 501 Euro, 159 bin 774 Amerikan
Dolarý ve 10 bin 620 TL parayý sahte
davranýþla temin ettiðinin tespit
edildiðini açýkladý. Zanlýnýn 26 Haziran
2015 tarihinde KKTC'den çýkýþ yapmak
isterken tespit edilip tutuklandýðýný
belirten Kuþ, zanlýnýn Lefke'de bulunan
evinde yapýlan aramada banka hesap
numaralarý ile bazý kiþilerin isimlerinin
yazýlý bulunduðu çeþitli not kaðýtlarýnýn
tespit edildiðini açýkladý.
[email protected]
KOYUNLAR... KURTLAR...
VE ELEKTRÝK ZAMMI
El yazý ve imza
örnekleri alýndý...
Polis Memuru Yýlmaz Kuþ, Maðusa'da
faaliyet gösteren Ziraat Bankasý'ndan
kamera kayýtlarýný temin ettiklerini ve
diðer bankalardan da kamera kayýtlarýnýn
temin edilip inceleneceðini söyledi.
Zanlý David Adekunle Olanrewaju'nun
konu kamera kayýtlarýndaki kiþinin
kendisinin olmadýðýný iddia ettiðini
söyleyen Kuþ, bu iddialar üzerine
zanlýdan el yazý ve imza örneklerinin
alýnýp El Yazý ve Ýmza Örnekleri Uzmaný
tarafýndan incelendiðini belirtti. Kuþ,
uzman tarafýndan yapýlan incelemede ise
bankalardaki formlarýn zanlýnýn kendi el
yazýsý ile yazýlýp doldurulduðu ve
imzalandýðýnýn tespit edildiðini açýkladý.
Zanlý alyehine yürütülen tahkikatýn yeni
baþladýðýný belirten Kuþ, zanlýnýn 3 gün
süreyle poliste tutuklu kalmasýný talep
etti.
3 gün tutuklu kalacak...
Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý
Ayþen Toroslu, zanlý David Adekunle
Olanrewaju'nun tahkikat maksatlarý
bakýmýndan 3 gün süreyle poliste
tutuklu kalmasýna emir verdi.
Akýncý terörist saldýrýlarý kýnadý
n BURCU, CUMHURBAÞKANI AKINCI'NIN, FRANSA, TUNUS
VE KUVEYT'TEKÝ TERÖRÝST SALDIRILARI KINADIÐINI
BELÝRTTÝ
Cumhurbaþkanlýðý Sözcüsü Barýþ
Burcu, Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý'nýn, Fransa, Tunus ve Kuveyt'te
dün gerçekleþtirilen terörist saldýrýlarý
þiddetle kýnadýðýný belirtti.
Barýþ Burcu dün yaptýðý yazýlý
açýklamada, þöyle dedi:
"Ýnsanlýðýn ortak sorunu ve
sorumluluðu haline gelen terör eylemleri
hiçbir þekilde affedilemez, mazur
görülemez.
Sessizliðin Sesi
Mehmet Levent
Gamze PÝR BAYKUR- KKTC
genelinde faaliyet gösteren bir çok
banka þubesinde David Gardner adýna
düzenlenmiþ sahte pasaportu tedavüle
sürerek 127 bin 501 Euro, 159 bin 774
Amerikan Dolarý ve 10 bin 620 TL parayý
sahte davranýþla temin eden 29
yaþýndaki zanlý David Adekunle
Olanrewaju önceki gün KKTC'den çýkýþ
yapmak isterken tespit edilerek
tutuklandý. "Sahte resmi belge
düzenleme", "Sahtelenmiþ resmi belgeyi
tedavüle sürme", "Baþkasýnýn kimliðine
bürünme" ve "Sahte davranýþla para
temin etme" suçlamalarýyla dün Maðusa
Kaza Mahkemesi'nde nöbetçi yargýç
huzuruna çýkarýlan zanlý Olanrewaju
tahkikat maksatlarý bakýmýndan 3 gün
süreyle poliste tutuklu kalacak.
KKTC dýþýna çýkýþ yapmak
isterken tespit edildi...
NE KADAR RUM ARSASI,
O KADAR TÜRKÇÜLÜK
Cumhurbaþkanýmýz, hangi milletten ve
hangi dinden olduklarýna bakmaksýzýn
dünkü terör eyleminde öldürülen masum
insanlarýn acýsýný yüreðinde hissetmekte
ve bir kez daha terörü lanetlemektedir.
Uluslararasý topluma, teröre karþý
iþbirliði ve dayanýþma çaðrýsý yapan
Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Mustafa
Akýncý, terör kurbanlarýna rahmet,
yakýnlarýna ve insanlýða baþsaðlýðý
diler."
Ne demiþti Âþýk Veysel?..
"Kim okurdu kim yazardý
Bu düðümü kim çözerdi
Koyun kurt ile gezerdi
Fikir baþka baþka olmasa"
***
Þimdi ünlü halk ozanýný yanýltan günlerden
geçiyoruz ne yazýk...
Fikrin baþka baþka olduðu, ama buna raðmen
koyunun kurt ile gezdiði günlerden...
Örnek mi istersiniz?
Alýn size örnek...
Kýbrýs'ta CTPBG UBP'yle geziyor...
Türkiye'de ise AKP CHP'yle!..
Her iki tarafta da kurtla koyun, "Vatan kurtaran
aslan" olmak için birlikte hükümet kurmaya
çalýþýyorlar!
Ýnsan bunlarý gördükçe, ünlü ozanýn dizelerini
hatýrlamadan edemiyor...
Aþýk Veysel yaþasaydý kimbilir nasýl yorumlardý
bugün yaþananlarý...
Etleri hiçbir zaman bir kazanda kaynamayanlar...
Ýsimleri bile hiçbir zaman asla bir arada telâffuz
edilmeyenler...
Þimdi adýna siyaset denilen cadý kazanýnda
birlikte nasýl kaynayabileceklerini konuþuyorlar!
Aklým ermese de, politika denilen þeyin herhalde
bu olduðunu düþünüyorum.
Ve elbette bugüne kadar midemin bunu neden
kaldýrmadýðýný da bir kez daha keþfederek!
***
Zaman deðiþti...
Devran döndü...
Uyan Veysel baba uyan...
Bak neler oluyor...
Fikirler baþka baþka...
Ama koyun kurt ile geziyor!
***
Ve son günlerin bir baþka büyük çeliþkisi...
Kýb-Tek Yönetim Kurulu, ýsrarla elektriðe zam
yapýlmasýný istiyor.
Ama mevcut hükümet buna yanaþmadýðý için
gerçekleþtiremiyor bu zammý.
Peki çeliþki bunun neresinde?
Söyleyim...
Çeliþki, zam kararýný El-Sen'in de hararetle
destekleyip savunmasýnda!
Hatta El-Sen'in bu desteði öyle bir noktaya
varmýþ durumda ki...
Zam yapýlmadýðý takdirde, dikkatinizi çekerim,
elektriðe zam yapýlmadýðý takdirde, sendika ada
çapýnda greve gideceði tehdidini bile
sallayabiliyor!
Sanýrým yalnýz Kuzey Kýbrýs'ta deðil, dünyada
da bir ilktir bu!
Zamlara karþý çýkmasý ve grev yapacaksa bu
amaçla yapmasý gereken bir sendika, misyonunun
tam tersine, halka bir zam kazýðýnýn atýlmasýný
hararetle istiyor ve destekliyor!
Kýbrýs'ta sendikacýlýðýn tarihini yazanlar, El-Sen'i
bir kara sayfa olarak da yazacaklardýr elbet.
***
Dövizin füze hýzýyla yükselmekte oluþu, ille de
elektrik fiyatlarýnda bir artýþý gerektiriyorsa, bunu
halkýn ensesinden çýkarmaya çalýþmak
adaletsizliðin daniskasýdýr ve bunu yapmaya hiç
kimsenin zerre kadar hak ve yetkisi yoktur,
olmamalýdýr.
Döviz kazýðý bu halka fazlasýyla girmiþtir ve
girmeye de devam ediyor!
TL kazanýp dövizle yaþayan, yaþamak zorunda
býrakýlan insanlarý daha fazla maðdur etmek, yalnýz
adalete deðil, insanlýða da sýðmaz.
***
Yoksa sizin haberiniz yok mu?
Ermenistan'da artan elektrik fiyatlarýný protesto
eden 15 bin kiþi sokaða döküldü.
Cumhurbaþkanlýðýna ve hükümet binalarýna
giden bütün yollarý kapattýlar.
Eylem artarak sürüyor.
Ermenistan'da
yaþananlarýn
bizde
yaþanmayacaðýný düþünüyorsunuz deðil mi?
Yoksa "Generalden" bunun garantisini mi
aldýnýz?!
5
28 Haziran 2015 Pazar
Þaziye’nin Görüþü:
Erdoðan Baybars
[email protected]
Yeni hükümet kurulana
kadar tavýr deðiþtirin.
Artýk diðer yanaðýnýzý
dönmeyin.
MÝÞ-MIÞLAR
* Uyuþturucuda baðýmlý ve satýcý
ayýrýmý yapýlacakmýþ…
- Sanki pirinçten taþ
ayýklayacaklar… Her baðýmlý
eninde sonunda satýcý olur…
***
* Hastanelerimizde doktorlardan
ve hemþirelerden çok güvenlik
görevlisi varmýþ.
- Hastalarýmýzýn ne kadar
deðerli olduðunu anlayýn
artýk… Azraili uzakta tutmaya
çalýþýyorlar..
***
* Erhürman, yeni hükümeti 15
Temmuz'a kadar kuracaklarýný
söylemiþ.
- Çok ilginç bir kurulum
hikayesi olacak bu
hükümetin… Herþey otomatiðe
baðlanmýþ gibi gidiyor ama
kimbilir kaç yerde pazarlýk ve
baðlantý var!
***
* Eski Bakanlardan Ahmet Uzun,
Kýbrýs Türk Toplumunun biraz
unutkan olduðunu söylemiþ.
- Bunu bildiði için çýkýp da
böyle konuþma cesaretini
buluyor zaten… Ama
yanýlýyor… Bazý þeyler hiç
unutulmuyor..
***
* Talat; partilerle görüþmeler
gelecek haftanýn ilk günlerinde
yapýlacak demiþ.
- Görünen o ki Kalyoncu çok
zor bir emanetçi dönemi
geçirecek… Ve belki de çok
kýsa bir sürede pes diyecek.
RÜYA GÝBÝ…
Takdiri ilahi.
Nihayet gözümüz açýldý…
***
Uyandýk galiba.!
***
Ne güzel…
Her taraftan "günaydýn günaydýn"
sesleri geliyor
Ve hiçbir günaydýn karþýlýksýz
kalmýyor…
Ne güzel ne güzel…
Sevmek / sevilmek / adam yerine
konmak / ne güzel…
***
Kýpýrdadýk / silkindik
Ve üstümüzdeki ölü topraðýný sonunda
savurduk galiba..
***
….lak lak..
…cek cak ….cek ….cak…
Oh be…
Dilimiz de çözüldü galiba..
***
Biraz geç oldu..
Biraz güç oldu…
Ama içimizdeki korkularý da yendik
galiba.
Ne dersiniz?
Kendimize güvenimiz artmýþ gibice
deðil mi?
***
Maþallah…
Biz böyle deðildik ki…
Sanki biz, o eski biz deðiliz gibi…
Çýkan çivileri… Kopan dingilleri…
Endazesi kaçan terazileri seçebiliyoruz
gibi..
Suçlularýn arkasýndan koþmak bir
umuda koþmak gibi
"Banane"cilik sürgüne gönderilmiþ…
"Nemelazýmcýlýk" giyotinde can vermiþ.
Beynimiz pýrýl pýrýl gibi.
***
Tuhaf…
Sanki bir rüya gibi.
***
* Ülkede polis eksikliði varmýþ.
- Çözüm hýrsýzlar arttýkça
polisleri artýrmak deðildir..
Çözüm "hýrsýzlarý" azaltmaktýr.
***
* AA belgesi hazýrmýþ.
- Fotoðraflý, mühürlü, pullu
olarak düzenlenmiþtir
inþallah… Baþka türlü iþe
yaramaz çünkü…
***
* Ülkede baðcýlýk da bitirilmiþ.
- Milletin niyeti üzüm yemek
deðil de baðcý dövmek olunca,
kaçýnýlmaz bir sonuç bu.
YAÞADIÐIM OLAYLAR
Önümde iki araba var… Ýkisi de
KKTC plakalý… Trafik yoðun.
Karþýda yeþil ýþýk yandý… Ancak
geçeriz. Öndeki araba, karþýdan
gelip saða dönecek olana yol
vermek için, birden bire durdu.
Arkadaki "ne
durdun be hýyar" gibilerden boru
çaldý. Bu arada kýrmýzý yandý.
Yanýmdaki arkadaþ dönüp sordu
bana:
"Türk tarafýnda olsak, o pezevenk
dururdu böyle yeþil yanarken?"
GÜNLÜK
GÜNLÜK
"EL KAÝDE, IÞÝD VE
DESTEKÇÝLERÝ YARGILANMALI"
Doða Koleji'nde coþkulu mezuniyet töreni
(MHA) Doðu Akdeniz Doða Koleji'nin
Rauf Raif Denktaþ Kültür ve Kongre
Merkezi'nde düzenlenen görkemli mezuniyet
töreni ile 126 öðrenci mezun olarak diploma
almanýn gururunu yaþadý.
Mezuniyet törenine Ýçiþleri Bakaný
Teberrüken Uluçay, okul aile birliði üyeleri,
öðretmenler mezun olan öðrencilerin aileleri
ve öðrenciler katýldý.
Tören, müzik eþliðinde öðrencilerin
yerlerini almasýyla baþladý. Saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan okul
müdürü Beran Tanseloðlu açýlýþ konuþmasýný
yaptý. Beran Tanseloðlu, öðrencilerin
üzerinde dört yýl boyunca emeði geçen
öðretmenlere ve ailelere teþekkür ederek
mezun olan öðrencileri kutladý.
Okul birincisi Hilmi Kýlgýn 2015 mezunlarý
adýna okul kütüðüne isim çakmasýndan sonra
öðrenciye diplomasý okul müdürü Beran
Tanseloðlu tarafýndan verildi.
Daha sonra mezun olan tüm öðrencilere
diplomalarý öðretmenleri tarafýndan verildi.
Mezun olan öðrencilere sürpriz yapýlarak
okul anýlarýný içeren slide gösterimi de
sunuldu. Öðrenciler slide gösterimi
esnasýnda duygusal anlar yaþadý.
Törenin ardýndan KKTC'yi temsilen
18.VodafoneFreezone Liselerarasý Müzik
Yarýþmasý'nda ,en iyi sahne performansýnda
üçüncü gelerek baþarý saðlayan Doðu
Akdeniz Doðu Koleji orkestrasý yarýþmada
seslendirdikleri þarkýyý törende seslendirdiler.
HDP Eþ Genel Baþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Figen
Yüksekdað Kobane, Kuveyt, Tunus ve Fransa'da
gerçekleþtirilen saldýrýlarýn þiddet atmosferini güçlendirdiði
uyarýsýný yaparak, El Kaide, IÞÝD, El Nusra gibi örgütlerle
destekçilerinin uluslararasý toplum önünde yargýlanmasý
gerektiðini söyledi.Eþ baþkanlarýn imzasýyla yapýlan
açýklamadaþu
ifadelere yer
verildi:"Son günlerde
Kobani'de 150'yi
aþkýn sivilin planlý bir
þekilde katledilmesi,
Þii camilerine dönük
bombalý saldýrýlar,
Tunus'ta
gerçekleþtirilen plaj
baskýný ve Fransa'daki
fabrika baskýnýnýn
birbirlerinden kopuk
olmadýðý açýktýr. ElKaide, IÞÝD, El-Nusra gibi örgütler ile bu örgütlere dolaylý
ya da dolaysýz destekte bulunan tüm siyasi çevrelerin izole
edilmeleri ve yargýlanmalarý için uluslararasý toplumun
önünde tarihsel bir görev bulunmaktadýr."
Açýklamadasaldýrýlarda hayatlarýný kaybedenler için
baþsaðlýðý, yaralýlara da acil þifalar dilendi.
DP'DE DEÐÝL
MÝYDÝ?
“Týrnak”...
Yeni kabinede Bayýndýrlýk
ve Ulaþtýrma ile Turizm,
Ekonomi, Gençlik, Kültür
ve Spor Bakanlýklarýný
Demokrat Parti
istiyormuþ... Bunlar zaten
daha önce de onun
elinde deðil miydi?
"Seçim sonuçlarýna çok etki edip
etmediðini bilemem ama; Sayýn
Akýncý, Maraþ konusunda ya
Türkiye tarafýndan 'susunuz ve
konuþmayýnýz bu konuda' diye
uyarýlmýþtýr, ya da 'Maraþ
kapsamlý çözümün parçasýdýr'
noktasýna gelmiþtir... Kýsacasý,
geldiðimiz noktada, Sayýn Akýncý,
Maraþ konusunda
çuvallamýþtýr..."
Serhat ÝNCÝRLÝ
(Kýbrýs)
KOLTUK PAYLAÞIMI
Ekonomi ve Spor
Bakanlýðý DP'de kalýrsa,
Eðitim Bakanlýðý, Kültür
Bakanlýðý ile birleþtirilerek
CTP'nin olacakmýþ...
Pazarlýk sürüyormuþ...
Koltuk paylaþýmý zorlu!
KIFSAD atölyeler serisini tamamladý
TEKNOKRAT
KABÝNE
Yeni kabineye "Teknokrat
Kabine" adýný koymuþlar...
Çok teknik kiþiler
olduðundan deðil,
milletvekili olmayýp dýþtan
atanmýþ olduklarý için!
MUNGAN
Zeren Mungan'ýn Maliye
Bakanlýðý'ndan alýnmasý
sürpriz oldu doðrusu...
Elçilik mi deðiþtirdi, yoksa
Mehmet Ali Talat mý?
Mungan elçiliðin bir
numarasý deðil miydi?
BIYIKLILAR
Ömer Kalyoncu'nun
baþbakan olmasý
"Býyýklýlarýn rövanþý"
olarak yorumlanýyor. Dua
edin býyýkla kalsýn, bir de
sakallýlar gelmesin!
"Müzakereler deseniz anlaþýlmaz
þekilde 'iyi' gibi. Biraz gerginlik
olsa, ortaya net bir þeyler çýksa,
hep ayný süslü sözler, 'çok
verimli bir toplantý yapýldý'
söyleminden ziyade, net bir
þeyler görsek 'iþte bu'
diyeceðiz..."
Oshan SABIRLI
(Detay)
"Kýbrýslý Türklerin kökeni nedir?
Belki bu soru abestir. Birçok
belge ortada dururken bunu
sorgulamanýn alemi ne? Ama
biraz Türk, biraz Ermeni, biraz
Rum, biraz Venedik, biraz
Arap, biraz da Afrika kökenli
dense bilemem... Neticede
insanlar kendilerini ne
hissediyorlarsa odur deniyor.
Gerçi bizim ahalinin bir þey
hissettiðini sanmýyorum!.."
Ahmet OKAN
(Havadis)
Günün Kahramaný
ZEREN
MUNGAN
Kýbrýs Fotoðraf Sanatý Derneði, KIFSAD, 2014 yýlýnda
baþladýðý atölyeler serisini Muammer Yanmaz Iþýk ve
Portre Atölyesi ile tamamladý. Geçtiðimiz yýldan beridir,
Türkiye'den birçok fotoðraf sanatçýsýný aðýrlayan ve
atölye ve söyleþiler düzenleyen KIFSAD, 2014-2015
eðitim ve etkinlik döneminin son eðitimi olan Muammer
Yanmaz Iþýk ve Portre Atölyesi'ni 32 kiþinin katýlýmý ile
tamamladý. Yaklaþýk 30 saat süren atölyede katýlýmcýlar
teorik ýþýk ve kompozisyon bilgileri elde etmenin yanýnda
uygulamalý dýþ mekan çekim çalýþmalarýnda öðrendiklerini
uygulama fýrsatý buldu. KIFSAD'ýn Yeniþehir'deki Dernek
Lokali'nde devam eden dersler Alayköy'de yapýlan dýþ
mekan çekimlerle desteklendi. Katýlýmcýlar atölye
sonunda sertifikalarýný aldý.
Yeni kabine henüz
resmen açýklanmadý,
ama CTP Genel
Baþkaný Mehmet Ali
Talat'ýn cebindeki
liste basýna sýzdý. DP
ile prensipte
anlaþtýklarý belirtiliyor.
Talat'ýn yeni kabine
listesi ilginç... Ýçiþleri
Bakaný Teberrüken Uluçay dýþýnda
bütün bakanlar deðiþmiþ... Çalýþma Bakaný
Aziz Gürpýnar da var, ama Sonay Adem ile onun
da deðiþtirilmesi mümkün... En dikkat çekici þey
Maliye Bakanlýðý ve Zeren Mungan'ýn yokluðu...
Sanýrýz yeni kabinede en göze batan deðiþiklik
bu!
7
28 Haziran 2015 Pazar
TURÝST DENÝZDE
BOÐULDU
Çatalköy'de bir otelde
müþteri olarak kalan Marie
Folkova (K-74), deniz
içerisinde bulunduðu bir
sýrada ani rahatsýzlanma
sonucu boðularak yaþamýný
yitirdi.
EMANETÝ
BAÞKASINA SATTI
Güzelyurt'ta, S.G.(E-33), mayýs
ayýnda kendisine Adem
Kuþçu tarafýndan kullanmasý
amacýyla emanet olarak
verilen bir adet New Holland
marka ilaçlama tankýný geri
vermeyerek Güneþköy'de bir
þahsa 12 bin 000 TL
karþýlýðýnda sattý. S.G
tutuklandý.
MAÐUSA'DA ASAYÝÞ
VE HUZUR
OPERASYONU
Gazimaðusa Polis
Müdürlüðü'nün, sorumluluk
sahasý dahilinde
gerçekleþtirdiði asayiþ ve
trafik operasyonunda,
kumarhaneye girmeleri ve
bulunmalarý yasak olan
toplam dokuz kiþi tespit
edilerek aleyhlerinde yasal
iþlem baþlatýldý.
Trafik ekiplerinin bölgede
gerçekleþtirdikleri
denetimlerde ise kontrol
edilen 900 araçtan suç
iþlediði tespit edilen 229 araç
sürücüsü hakkýnda ileri
iþleme gidildi.
ÝMAR PLANI ÇALIÞMALARIYLA
ÝLGÝLÝ AÇIKLAMA
Ulusal Fiziki Plan ve Girne ve
Çevresi Ýmar Planý çalýþmalarýyla ilgili
açýklama yaptý.
Bakanlýk, "Planýn etkili olarak
uygulanmasý için, Ýmar Yasasý'nýn
Avrupa Birliði gerekleri ve yeni
mekansal planlama yaklaþýmlarý ile
uyumlaþtýrýlmasý
çalýþmalarý
baþlatýlýyor" dedi.
Ýçiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda,
Ülkesel Fizik Plan'ýn Bakanlar
Kurulunca onaylanmasý ile
mekansal planlama alanýnda yeni
dönem için ilk adýmýn tamamlanmýþ
olduðu belirtilerek, þunlar
aktarýldý:
"Ülkesel Fizik Plan aslýnda bir
sonuç deðildir. Ülke topraðýnýn ve
kaynaklarýnýn akýllýca kullanýlmasýna
yönelik planlamalarýn baþlangýcýdýr.
Ülkesel Fizik Plan, genel kalkýnma
politikalarýnýn geliþtirilmesinde,
mekansal planlarýn ve sektörel
planlarýn hazýrlanmasýnda zemin
olacak, teknik ve sosyal altyapýlara
yönelik gerekli yatýrýmlar için bütçe
oluþturma ve dýþ kaynak yaratmak
için bir dayanak oluþturacaktýr.
Ülkesel Fizik Plan gözden
geçirilmeye açýk stratejik nitelikte bir
plandýr, ülkesel düzeyde imar planý
deðildir ve izinlendirmelerde
dayanak oluþturmayacaktýr. Plan
dört temel alanda düzenleme
getirmektedir:
Ekonomik Geliþme ile ilgili
stratejiler ve politikalar;Ekonomik
Geliþmeyi, Yaþam Kalitesini
Destekleyici Altyapý ve Hizmetlerin
Geliþmesine yönelik strateji ve
politikalarý;Korunmasý ve Ýhtiyatlý
Davranýlmasý Gereken Alanlara
yönelik
strateji
ve
politikalar;Potansiyel Tehlike ve
Risklerin azaltýlmasýna yönelik
strateji ve politikalar."
Ýçiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda
"Girne ve Yakýn Çevresi Ýçin Ýmar
Planý Çalýþmalarý Devam Ediyor"
baþlýðý altýnda þunlar sýralandý:
Ýmar Yasasý uyarýnca, planlarýn
teknik olarak hazýrlanmasýnda yetkili
Planlama Makamý olarak, Þehir
Planlama Dairesi'nin, planlarýn
onaylanmasýnda yetkili olan Birleþik
Kurul Üyesi olarak ilgili Belediye'nin
etkili bir iþbirliðine dayalý , planlama
sürecinin tüm aþamalarýnda
ortaklaþa çalýþacak Ortak Teknik
Plan Ekibi oluþturulacaktýr”
EV YANGINI
Girne'de, Mehmet Kambur
Sokak üzerinde Kadir
Karatan'ýn (E-23) dairesinin
balkonunda seyyar elektrik
sayacýnýn ýsýnmasý
sonucunda çýkan yangýnda
muhtelif ev eþyalarý yandý.
ÝÞBÝRLÝÐÝ
PROTOKOLÜ
Yakýn Doðu Üniversitesi ile
Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti arasýnda eðitim,
sosyal, kültür ve saðlýk
alanlarýnda iþbirliði protokolü
imzalandý.
Yakýn Doðu Üniversitesi'nden
yapýlan açýklamada, Yakýn
Doðu Üniversitesi ve
Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti arasýnda 2007
yýlýndan beri sürdürülen
yakýn iþbirliðinin daha da
geliþtirilmesi çerçevesinde
imzalanan protokole, YDÜ
Kurucu Rektörü Dr. Suat Ý.
Günsel, Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti adýna ise
Gagavuzya Özerk
Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný
Ýrina Vlah imza koydu.
MEHMETÇÝK VE BÜYÜKKONUK
KÖYLERÝNE EK SU KAYNAÐI
Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakaný Hakan Dinçyürek, bölgelere ilave su
kaynaklarý yaratarak vatandaþýn yaz aylarýný sorunsuz geçirmesi için uðraþ
verdiklerini söyledi. Çevre ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'ndan yapýlan
açýklamaya göre Mehmetçik ve Büyükkonuk Belediyeleri ile yürütülen ortak
çalýþmalar neticesinde Çayýrova köyünde bulunan kaynaktan ana depoya
kurulacak hat vasýtasýyla günlük ilaveten 500 tonluk yeni kaynak saðlanmasý
öngörülüyor.
DÜNYADA
HER GÜN 600 KÝÞÝ
UYUÞTURUCUDAN
ÖLÜYOR
Birleþmiþ Milletler (BM)
Uyuþturucu ve Suç Ofisi
Direktörü Yury Fedotov,
dünya genelinde her gün 600
kiþinin uyuþturucu
kullanýmýna baðlý hayatýný
kaybettiðini bildirdi.
Fedotov, 2015 Dünya Uyuþturu
Raporu'nun açýklandýðý basýn
toplantýsýnda yaptýðý
konuþmada, uyuþturucu
sorununu çözmek için
uluslararasý topluma
kapsamlý çalýþma
yürütülmesi çaðrýsý yaptý.
Uluslararasý alanda
uyuþturucu ticaretinin
önlenmesinin önemine
iþaret eden Fedotov, "Aþýrý
doz ve uyuþturucu kullanýmý
nedeniyle küresel olarak her
gün 600 kiþi hayatýný
kaybediyor. Kabul edilmesi
mümkün olmayan bu ölümler
aileler ve toplumlar için
korkunç sonuçlar doðruyor"
dedi.
KONUÞ
GÖR DUY KONUÞ
ALO AFRÝKA HATTI
BÝR UYUÞTURUCU HÝKAYESÝ
Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir
vatandaþýmýzýn þikayeti ve yazdýklarý þöyle:
"Ben uyuþturucu konusunda düþüncelerimi aktarmak
istiyorum. Belki biraz karýþýk olacak, belki içinden
çýkýlamayacak bir yazý olacak ama belki kamuýyoundan
anlayanlar olacaktýr. Önce uyuþturucunun KKTC'ye nasýl
geldiðine bakmalý. Burasý Ortaasyadan gelen uyuþturucu
ticaretinin yolu üzerindeydi ve transti yapýlýrdý herþey.
Ancak zaman içerisinde uyuþturucunun kullanýldýðý bir
yer olarak da uyuþturucu sektöründe yerini aldý. Gün
geçmiyor ki uyuþturucu ile ilgili bir haber gazetelerimizde
yer almasýn. Mahkemelerde en büyük dava sayýsý yani
dosya sayýsý sanýrým uyuþturucu ile ilgilidir. Bir gram, üç
gram uyuþturucu ile yakalananlarýn mahkemeleri vardýr.
Bu arada hapisanede de mahkum sayýsýnýn büyük oraný
uyuþturucudan içeride yatmaktadýr. Kýbrýs'ýn kuzeyinde
kýrk bin asker, bir o kadar polis ve GKK askeri
bulunmaktadýr. Ve herkesin de bildiði kadarýyla en büyük
istihbarat aðý da bu adadadýr. Hem de çok uluslu olarak.
Yani her ülkenin gizli teþkilatýnýn üyeleri burada fink
atmaktadýrlar. Bu kadar askeri ve sivil elemanýn
arasýndan nasýl geçiriliyor bu uyuþturucular? Yoksa bu
ticarette bunlarýn da bir bildikleri mi vardýr? Görmüyorlar
mý uyuþturucunun sýnýrlardan nasýl geçirildiðini?
Dikkatimi çeken bir de uyuþturucu bulan köpekler
vardýr. Dikkat ettiyseniz sýk sýk isimleri
deðiþiyor. Belki kimsenin merakýný çekmedi ama benim
dikkatimi çekti ve sorup öðrendim. Uyuþturucu ancak
çözümle azalabilir. Bir devlet tanýnmamýþsa herþeyi
beklerim ben. Çözüm azaltýr ama tam olarak bitiremez.
Köpeklere gelince. Uyuþturucu bulan köpekler devamlý
uyuþturucu verilerek eðitilmektedirler ve bu köpekler
aramaya çýkarýlacaklarýnda uyuþturucu kesiliyor.
Köpekler de kokuya duyarlý olduklarýndan, Ercan'da
veya diðer giriþ çýkýþ limanlarýnda uyuþturucu aramaya
çýkarýldýklarýnda uyuþturucuya karþý baðýmlý
olduklarýndan yolcular üzerinde varsa bunu buluyorlar.
Ve bu köpeklerin ömürleri de çok kýsa oluyor tabii ki. O
nedenle sýk sýk 'Ercan'da 1 gram bonzai yakalayan
bilmem hangi köpek' diye bahsedilir. Ve sýk sýk bu
köpeklerin isimleri deðiþtirilir. Ben buradan köpeklerle
ilgili derneklerin baþkanlarýna yöneticilerine ve duyarlý
hayvanseverlere sesleniyorum. Köpek haklarýný
savunuyorsunuz, peki ölüme yollanan ve kullanýlan bu
polis köpekleriyle ilgili neden sesinizi çýkarmýyorsunuz?
Onlar köpek deðil mi? Eziyet deðil mi o hayvanlara
yapýlanlar? Sýk sýk para topluyorsunuz... Yardým
istiyorsunuz, etkinlik yapýyorsunuz. Bundan sonra benim
yanýma geldiðinizde size bunu hatýrlatacaðým. Ve eðer
gereken giriþimi yapmayacaksanýz, bunu her fýrsatta
gazetelerde yayýnlayacak, televizyonlara baðlanýp
söyleyeceðim.
Güvenlik ya iþini
yapmýyor, ya da
BÝZÝM DUVAR
göz yumuyor ve
buraya uyuþturucu
girip çýkýyor. Ve
bundan zararlý
çýkanlar da
üzerlerinde bir
gram bulunan
gençler oluyor. Bir
de köpekler tabii
ki..."
HAYDAN
GELEN
HUYDAN
GÝDÝYOR
BAÞKAN YENÝDEN ALÝ KANSU
Lefkoþa
Dostluk
Derneði
Baþkanlýðýna yeniden oy birliðiyle
Ali Kansu getirildi.
Dernek'ten yapýlan açýklamaya
göre, bugün gerçekleþtirilen 2.
Olaðan Genel Kurul Toplantýsý,
Lefkoþa Saray Hotel'de yer aldý.
Faaliyet ve mali raporlarýn okunup
aklanmasýndan sonra yapýlan
seçimlerde yönetim seçilen kiþiler
þöyle:
"Baþkan Ali Kansu, Asbaþkan
Yüksel Kebabcý, Genel Sekreter
Aydýn Soyer, Yazman Mahmut Arar,
Mali Ýþler Sorumlusu Osman Candaþ,
Taþýnýr ve Taþýnmaz Mal Varlýklarý
Sorumlusu Faik Bozkaya , Sosyal
Ýþler ve Eðitim Sorumlusu Seyfi Koç,
Çevre Araþtýrma Sorumlusu Mehmet
Bozalanlar, Yedek Üyeler Tarýk Direk,
Latif Baþtürk, Yalçýn Doðan."
Disiplin
Kurulu
Mustafa
Kaymakamzade, Zekeriya Köksal,
Menderes Kaçar ile Mahmut
Göksu'dan oluþturulurken; Denetim
Kurulu'nda ise Ulus Basri, Ömer
Kansu, Nurettin Akboða ve
Saadettin Çetiner görev yapacak.
Bizim Mandra
Türkiye'de AKP-CHP, Kýbrýs'ta ise CTPBGUBP koalisyonunun gündeme gelmesi,
durumu hayretle izleyen vatandaþlara,
ünlü halk ozaný Aþýk Veysel'in "Koyun
kurd ile gezerdi/ Fikir baþka baþka
olmasa" dizelerini hatýrlatýr. Etleri asla
bir kazanda kaynamayanlarýn siyaset
kazanýnda birbirlerine sarýlmalarýný,
ibret ve o kadar da nefretle izleyen halk,
"Bakalým daha neler göreceðiz" diyerek
tepkisini dile getirir.
8
28 Haziran 2015 Pazar
Söz Hakký
NEW YORK
FÝRARÝ
MAHKUM
VURULDU
New York Valisi Andrew
Cuomo, eyaletteki yüksek
güvenlikli cezaevinden firar
eden ve 20 gündür aranan
iki mahkumdan Richard
Matt'ýn ölü ele geçirildiðini
açýkladý.
Vali Cuomo, olayla ilgili
düzenlediði basýn
toplantýsýnda,
mahkumlardan 49 yaþýndaki
Richard Matt'ýn, cezaevine
yaklaþýk 49 kilometre
mesafedeki Vermont eyaleti
gümrük ve sýnýr devriye
ajanlarýndan birinin açtýðý
ateþ sonucu öldürüldüðünü
bildirdi.
Gümrük ve sýnýr devriye
ajanlarýnýn helikopterler
eþliðiyle Matt'ý bulduðunu
belirten Cuomo, Matt'ýn 3
hafta önce firar ettiðinde
silahlý olduðunu dile getirdi.
ÝNGÝLTERE
CAMERON:
ÖLENLERÝN ÇOÐU
ÝNGÝLÝZ
Ýngiltere Baþbakaný David
Cameron, dün Tunus'un
Susa kentindeki bir otele
düzenlenen saldýrýda
hayatýný kaybedenlerin
çoðunun Ýngiliz vatandaþý
olduðunu söyledi.
Baþbakanlýkta bu sabah
yapýlan acil kabine
toplantýsýnýn ardýndan
açýklama yapan Cameron,
"Tunus, Kuveyt ve Fransa'da
dün yaþanan vahþi terör
saldýrýlarý, bu þeytan
teröristlerden dolayý
dünyanýn karþý karþýya
olduðu tehdidin acý ve trajik
bir göstergesidir" dedi.
Bu sabahki acil kabine
toplantýsýnda özellikle dün
Tunus'un Susa kentinde 38
kiþinin hayatýný kaybettiði
saldýrýyý görüþtüklerini ifade
eden Cameron, saldýrýdan
etkilenen herkese yardým
edileceðini kaydetti.
Zübeyir Aðaoðlu
E-mail:
[email protected]
0548 864 8180
Kýbrýs'lý Türkleri
Toplasalar..
TUNUS'TA TERÖRÝST SALDIRILAR
ÖLÜ SAYISI 39'A YÜKSELDÝ
n SALDIRIYI TERÖR ÖRGÜTÜ
IÞÝD ÜSTLENDÝ
Tunus'un Susa kentindeki bir otele düzenlenen
saldýrýda ölenlerin sayýsý 39'a yükseldi. Saldýrýyý
terör örgütü IÞÝD'in üstlendiði bildirildi.
Örgüte yakýn bir sosyal paylaþým sitesi
hesabýnda yer alan açýklamada, "Tunus'un Susa
kentinde Haçlý ittifaký reayasýna karþý onlarca
kiþinin öldüðü ve yaralandýðý kaliteli bir saldýrý
gerçekleþtirildi" ifadesine yer verildi.
Söz konusu eylemi gerçekleþtirdiði iddia edilen
ve altýnda "Ebu Yahya el-Kayravani hilafet
askeri" yazýlý bir kiþiye ait fotoðraf paylaþýlan
açýklamada saldýrýnýn amacýna ulaþtýðý ileri
sürüldü. Resmi makamlardan konuya iliþkin
henüz açýklama yapýlmadý.
Ýçiþleri Bakanlýðý saldýrýyý düzenleyen kiþinin
Kayravan kentinden Tunuslu bir öðrenci
olduðunu açýklamýþtý.
Tunus Saðlýk Bakanlýðýndan yapýlan son
açýklamada ise saldýrýda aralarýnda Tunus,
Almanya, Ýngiltere ve Belçika vatandaþlarýnýn
bulunduðu 39 kiþinin hayatýný kaybettiði, 39
kiþinin ise yaralandýðý bildirilmiþti.
Tunus'ta 18 Mart'ta Bardo Müzesi'ne
düzenlenen baskýnda çoðunluðu turist 23 kiþi
ölmüþ, 47 kiþi yaralanmýþtý. Terör örgütü IÞÝD'in
üstlendiði "kanlý saldýrý" uluslararasý
kamuoyunda geniþ yanký uyandýrmýþtý.
AFGANÝSTAN
18 ASKER VE 20
MÝLÝTAN ÖLDÜ
Afganistan'ýn Nuristan ve
Kunduz kentlerinde Afgan
güvenlik güçleri ile Taliban
militanlarý arasýndaki
çatýþmalarda 18'i asker 57
kiþi öldü.
Nuristan Valisi Hafýz Abdul
Kayum yaptýðý açýklamada,
kentinin Want Waygel
ilçesinde Afgan güçleri ve
Taliban arasýnda geçen gün
baþlayan ve hala devam
eden çatýþmalarda 38 kiþinin
öldüðünü söyledi.
YUNANÝSTAN
VATANDAÞLAR
BANKAMATÝKLERE
HÜCUM ETTÝ
Yunanistan'da, hükümetin,
kreditörlerin Yunanistan'a
nakit akýþýnýn yeniden
saðlanmasý karþýlýðýnda öne
sürdüðü koþullarý halk
oylamasýna sunma kararý
Avrupa yanlýsý muhalefet
partilerinin sert tepkilerine
neden olurken, kararýn
açýklanmasýyla binlerce
vatandaþ para çekmek için
bankamatiklere hücum etti.
Ana muhalefet Yeni
Demokrasi Partisi (ND)
Baþkaný Andonis Samaras
halk oylamasýyla ilgili yaptýðý
açýklamada, "Yunanistan
Baþbakaný Aleksis Çipras'ýn
ülkeyi kabul edilemez bir
anlaþma ve Avrupa'dan
kopma ikileminden oluþan
bir çýkmaza soktuðunu"
belirtti.
KUVEYT SALDIRISI
IÞÝD vurdu: 25 ölü
Kuveyt'te Þiilere ait Ýmam Sadýk Camisi'nde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsýnýn 25'e
yükseldiði bildirildi. Bombalý intihar saldýrýsýný IÞÝD üstlendi. Hastane kaynaklarýndan alýnan bilgiye
göre, baþkent Kuveyt'in Savabir bölgesinde bulunan Ýmam Sadýk Camisi'nde cuma namazý sýrasýnda
düzenlenen saldýrýda 25 kiþi hayatýný kaybetti, 50 kiþi yaralandý. Yaralýlardan bazýlarýnýn durumunun
aðýr olduðu belirtildi.
ABD'NÝN ÝNSAN HAKLARIYLA ÝLGÝLÝ KIBRIS RAPORU
Hem güneye, hem kuzeye kötü not
ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 2014 yýlýnda tüm
dünyadaki insan haklarýyla ilgili hazýrladýðý
raporda, Kuzey ve Güney Kýbrýs'la ilgili
deðerlendirmeler de yer aldý.
Fileleftheros gazetesi "Kýbrýs Hükümeti
Yetkililerini Yolsuzluktan Yargýladý… ABD'nin
Ýnsan Haklarýyla Ýlgili Raporu Yayýmlandý"
baþlýklarýyla verdiði haberinde, ABD'nin her
zamanki taktiðini tekrarlayarak, Kýbrýs'ý,
raporunda "Kýbrýs Cumhuriyeti" ve "Kýbrýslý
Türkler tarafýndan yönetilen bölge" olarak ayný
ayrý ele aldýðýný belirtti.
Habere göre adadaki "durumla" ilgili bilgilerin
de verildiði raporda, "Kýbrýs Cumhuriyeti" olarak
belirtilen Güney Kýbrýs "özgür ve demokratik
seçimlerin yapýldýðý anayasal cumhuriyet" olarak
tanýmlanýrken, 2011 yýlýndaki Milletvekilliði
seçimlerinden olduðu gibi, Rum Yönetimi
Baþkaný Nikos Anastasiadis'in 2013 yýlýnda
"özgür ve dürüst bir seçimle" baþkan olduðu
kaydedildi.
Ýnsan kaçakçýlýðý, kadýna-çocuða þiddet,
polisin yetkilerini kötüye kullanmasý, cezaevinin
kapasitesinden fazla dolu olmasý, bazý dini
yerlerle ilgili eriþim ve yönetim eksikliði, azýnlýklar
ve etnik gruplara karþý ayrýmcýlýk ve þiddet gibi
sorunlardan söz edildiði raporda, Hükümetin,
yetkilileri aleyhine yolsuzluk ve yetkilerini kötüye
kullanmaktan yargýlandýðýna da iþaret edildi.
Gazete "Sahte Devlet Bol Týrnak Ýþaretli" ara
baþlýðýyla aktarmaya devam ettiði haberinde,
raporun KKTC ile olan kýsmýnda "tanýnmamýþ
organlar" için týrnak iþaretleri kullanýldýðýný yazdý.
Habere göre KKTC'yle ilgili kýsýmda Meclis'in
demokratik ve özgür bir þekilde seçildiðinin
belirtildiði raporda, KKTC'de olduðu savunulan
mahkumlara karþý polis þiddeti, yasadýþý insan
ticareti, siyasi iltica talebinde bulunanlarýn
haklarýnýn
sýnýrlanmasý,
cezaevinin
kapasitesinden fazla dolu olmasý, ibadet
alanlarýna eriþimin sýnýrlanmasý, vandallýk, kadýna
þiddet, hükümet ve yasama organlarýnda
yolsuzluk ve adam kayýrma gibi iddialardan söz
edildi.
Raporda, polisler aleyhine yapýlan þikayetlerin
araþtýrýlmasý adýmlar atýldýðýna da deðinildi.
Alýþkanlýk haline geldi bende, her
cumartesi Büyük Han'a giderim..
Etraf Kýbrýslý doludur, ayný masada
hem Kýbrýslý Rumlara rastlarsýnýz..
Hem de Kýbrýs'lý Türklere..
Lisan biliyorsanýz bu buluþmalarda
geçmiþin iyi olaylarýný dinler o günleri
anarsýnýz..
Ýngilizce bilirseniz de genelde
anlaþýrsýnýz ama Türkçe konuþan
Rumlar size Türkçe ..
Rumca bilen Türkler de onlarla Rumca
konuþunca bir baþka lezzet alýrsýnýz bu
buluþmalardan..
Geçen gün sevgili dostum Özcan
Özcanhan ile biraz mantý biraz da pirohu
yiyelim diye Hana gittik..
Yanýmýzdaki masadaki aile de hem
yiyor hem de eskiden ikamet ettikleri
þimdi bizim tarafta olan bir mahalleden
bahsederlerdi..
Özcan'la kulak kabarttýk ve
dayanamayýp selam verdik..
Benim Rumcam fena sayýlmaz,
Özcan'ýn Rumcasý ise benden çok daha
ileri ve fevkalade..
Rum bir kalp doktoruymuþ ve
Özcan'ýn sigara içtiðini görünce çok
tehlikeli bir alýþkanlýk olduðunu
söyledi.. Benim ise geçmiþte kalp
ameliyatý geçirdiðimi duyunca fazla
kilolu olduðumu söyledi..
Her gün asgari otuz ve hatta kýrkbeþ
dakika yürümem gerektiðinden
bahsetti..
Birbirimizden hoþlanmýþ, inþallah
yakýnda
barýþ
ve
çözüme
kavuþacaðýmýza ümit besledik..
xxx
Sulu muhallebi satýlan bölüme gittim..
Bildik Kýbrýs'lý Türkler oradaydý..
Ne kadar enteresandý ki Rum'larýn
sayýlarý ve oturduklarý masalar bizden
de fazlaydý..
Diðer köþede ise her cumartesi orada
buluþan Türk ve Rum grubu oturmuþ
konuþuyorlardý..
Bizim oturduðumuz köþedeki
kahvehanenin ismi "Ustanýn Yeri",
sahibi ise Selçuk Ekendal..
Masamýzdaki diðer bir Kýbrýslý Eðitim
Bakanlýðýndan emekli Hasan Yýlmaz..
Birazdan bir diðer bilindik isim Arman
Ratip beyazlar içinde bize katýldý..
Ben bir güllü sulu muhallebi yedim,
Arman ise üst üste iki tane sade kahve
içti..
Laf lafý açarken Hasan Yýlmaz
"Toplanabileceðimiz bir yer olsa da
Kýbrýslý Türkler daha sýk bir araya
gelebilsek keþke" dedi..
Dedim "Ben beþ yýl önce Gönyeli
Kýbrýslý Türkler Derneði" diye bir dernek
kurdum, ama saðolsun tüm dernekleri
kabul eden, hatta Türkiye'den gelen
dansözleri, þarkýcýlarý ve muhtarlarý bile
kabul eden zamanýn Cumhurbaþakaný
Eroðlu beni kabul etmedi.."
Devamla "Benim de içimde bir uhtedir,
madem bu kadar içtenlikle istiyorsunuz,
uygun bir mekan bulun, ben Akýncý'ya
gider ve oranýn bize tahsisi için
uðraþýrým" dedim…
"Biz" dediler "Her gün beþte Kuðulu
Park'ýn doðusundaki yerde toplanýp
hasret gideririz, sen de bize katýl da
sayýmýz artsýn bari"..
Ýnþallah bu yazýmý Akýncý deðilse bile
O'nun adamlarý okur, etkilenir ve bize
yardýmcý olur..
Akýncý seçildi seçileli beri ne kadar
uðraþmýþsam onunla, ciddi olarak bir
araya gelemedim..
Özel Kalem Müdürü bana mutlaka bir
randevu ayarlayacaðýný, hatta ilk
mülakatýný bana vermesi için Akýncý'yý
ikna edeceðini söyledi, ben de
bekliyorum ama günden güne bu iþin
esprisi de geçiyor..
9
28 Haziran 2015 Pazar
Posta... Posta... Posta...
Tünel
ALINTI
Memleketimden manzaralar
ARÞÝV
NEDEN
SUSPUS
OLDUNUZ?
Kobane düþtü
düþüyor dedi.Kürt
oylarý
gitti.Roboski'nin
üstünü
kapattýrdý.Kürt
oylarý gitti.Kürt
sorunu yoktur,
taraf yoktur, izleme
heyeti yoktur,
Dolmabahçe
yoktur dedi.Kürt
oylarý gitti.'Çözüm
süreci'nin üstüne
yattý, barýþý
oyalama
tahtasýna çevirdi
.Kürt oylarý
gitti.Dört yýlda
AKP'nin Kürt
oylarýnda
böylesine bir
erimeye kim
sebep
oldu?Erdoðan'dan
baþkasý
deðil.Ama
bakýyorum.'Yandaþ
medya'da, AKP'nin
tepelerinde Tayyip
Erdoðan'ýn adýný
koyarak bu
meseleyi
tartýþana
rastlanmýyor.Neden
suspus
oldunuz?..Hâlâ
korkuyor
musunuz?..Ayýp
deðil mi?Tayyip
Erdoðan adýný
niye aðzýnýza
alarak
tartýþamýyorsunuz
7 Haziran'ý?Biraz
fikir namusu.Biraz
entellektüel
dürüstlük… Hiç
kalmadý mý yoksa
sizlerde?
Hasan CEMAL
(t2com)
TARÝH 6 HAZÝRAN 2014
Mecliste oybirliðiyle topluma atýlan son kazýk
anayasa... Dün 48 kabul oyu ile geçirilen yeni
anayasa
deðiþiklikleri
Türkiye'nin
müdahaleleri konusunda toplumumuzun daha
da elini ayaðýný baðlýyor.
Gözden kaçmayanlar...
Yeni hükümet
pazarlýklarý
Talat'ýn CTP baþkanlýðýna getirildikten
sonra hükümet kurma görevini Tufan
Erhürman'a mý, Kalyoncu'ya mý
vereceði tartýþýldý durdu. CTP MYK'sý
hükümeti kurma görevini Kalyoncu'ya
verdi. UBP'ye de ýlýmlý yaklaþtýklarý ve
anlaþabilirlerse UBP ile de hükümet
kurabilecekleri söylendiðinde, amacýn
DP ile yapýlacak koalisyon hükümeti
görüþmelerinde pazarlýk yapabilmek
için açýklandýðý belliydi. Basýna sýzan
haberlerde DP ile bakanlýklarý paylaþma
aþamasýnda olunduðu belirtildi. Yeni
kabinede gözler Maliye ve Dýþiþleri
bakanlýklarýndaydý.
Çünkü
bu
bakanlýklara atanacak olanlar bugüne
kadara Ankara'nýn güdümünden hiç
çýkmadýlar...
DÝPNOT
Uluslararasý Dünya
Rotasyon Sistemi,
Dünya'nýn Güneþ
etrafýndaki dönüþünün
yavaþlamasýndan
dolayý 1 saniyelik artýk
zaman oluþtuðunu
fark etti. Uzmanlar 30
Haziran'da dünyada
saatlerin 1 saniye geri
alýnmasýna karar
verdi.
ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ
"Rumlar Akdoðan, Akçay ve
Güzelyurt'a giderek burada
yaþayan Türklere yakýnda bu
yerlerin kendilerinin olacaðýnýn
söyleyip, tahrikte bulunuyorlar."
Zorlu TÖRE
(UBP Milletvekili)
VÝRGÜL...
YENÝ BÝR KAOS DÖNEMÝ MÝ?
Komitede tartýþýlan ve tüm partilerin
onayý ile sona eren görüþmelerde yeni
Kamu Görevlileri Yasasý'nýn önümüzdeki
günlerde
olaðanüstü
bir
birleþimle
yasalaþtýrýlacaðý açýklandý. Sendikalar
þimdiden eylem hazýrlýðýna geçti bile. Basýna
açýklanan bölümde çalýþanlarý ekstra
çalýþtýrmanýn
bedelinin
ne
olacaðý
belirtilmemekle birlikte ikinci iþ yasaðý da
getirildi. Bildirimde bulunmamasý halinde
ikinci iþ yapan kamu çalýþaný iþten atýlacak
dendi. Bildirilirse ne olacaðý, nasýl bir
uygulama yapýlacaðý belirtilmedi. Kamuda
yeni bir kaos dönemine giriliyor anlaþýlan.
BUGÜNE KADAR
HALKTAN VE
ÇALIÞANDAN YANA
HANGÝ YASA YAPILDI?
"Yasa halktan yana,
ama ayný zamanda
kamuda iþini tam yapan
çalýþandan yana..."
Serdar DENKTAÞ
(DP Genel Baþkaný)
Yetmez, yetmeyecek biliyoruz
ama, beter olsunlar...
Dünün popüler figürü Ümit
Kývanç'la tartýþmayacaðýz. Nasýl
bir zamanlar AKP'ye sokularak
bize parmak salladýðýnda ciddiye
almýyorsak, þimdi de öyle.
Ama bir þýmarýklýðý, küstahlýðý, had
bilmezliði görmek, teþhir etmek,
rezil etmek zorundayýz artýk.Zira bu
güruh ne birkaç kiþiyle sýnýrlý ne
de liberal süprüntülerle.Baþta
basýn dünyasý olmak üzere,
akademinin, siyasetin, kültür
dünyasýnýn en müstesna köþe
baþlarýna yerleþmiþ, tüm tezleri ve
iddialarý sefilce çökmüþ olmasýna
raðmen meþin gibi bir suratla laf
ebeliðine devam eden, dahasý bir
de utanmadan kendi kazdýklarý
çukura düþmemiþ olanlara parmak
sallayýp hakaret eden bir topluluk
var bu ülkede.Utanmadan.
Destekledikleri gerici iktidar
hukuksuzluk, þiddet ve talan
eþliðinde bir rejimi yýkýp yeni bir
rejim kurarken alkýþlar ve sevinç
nidalarýyla coþmuþ olmalarýndan
utanmadan.Demokratikleþme ve
sivilleþme yalanýna üfledikçe kendi
pis nefesinden sarhoþ olup
Türkiye tarihinin gördüðü en
gerici ve aþaðýlýk çeteyi hükümet
koltuðuna taþýmýþ olmaktan
utanmadan.
Cumhuriyet /
Kendilerine verilen maaþlarla
köþelerinden hayalet avýna çýkýp,
manþetlerden hedef gösterip, söz
hakký elinden alýnmýþ insanlar
hakkýnda en kepaze yalanlarý
sýralamýþ olmaktan
utanmadan.Yoluna gül döktükleri
iktidarýn barbarlýðý ve yobazlýðý
altýnda geçirilen uzun yýllarda
gazeteciler, bilim insanlarý,
sanatçýlar, siyasetçiler iþten
atýlýrken, hapse týkýlýrken, ülkeden
kaçmak zorunda býrakýlýrken,
aþaðýlanýr ve iftiraya uðrar iken
piþkin piþkin ekranlarda boy
göstermiþ olmaktan
utanmadan."Evet" diye diye
tepemize çýkardýklarý katil sürüsü
Roboski'de, Reyhanlý'da, Gezi'de
çocuklarýmýzý öldürürken... Bir
kimlik meselesi olarak yutturmaya
kalktýklarý dinci gericilik kadýnlara
kýrým uygulayýp tecavüz ederken…
Çocuklar evlendirilirken...
Ayakkabý kutularý doldurulurken…
Zeytin aðaçlarý katledilirken…
Cihatçý çetelere izzeti ikram
edilirken… Milletin a.ýna
koyulurken… Gevrek gevrek
sýrýtýp solculara akýl vermekten
utanmadan.Utanmazlar, ama salak
deðiller elbet. Rüzgarýn
döndüðünü, geminin su aldýðýný,
yollarýn çatallandýðýný hepimizden
önce görmeleri
bundandýr.Dönmeleri de
bundandýr. Tam olarak
dönememeleri de. Salak deðiller
çünkü. Akýl deðilse de, kurnazlýk,
sinsilik en iyi bildikleri.Kapýlanma,
kapatma olma, kul olma
ustalýklarý.Bu yüzden þaþalý
laflarýna raðmen itibar
göremediklerinde
hýrçýnlaþmalarý.Aradýklarý hürmeti
bizim mahallede bulamayýnca
kundaklamaya çalýþmalarý bu
yüzden. Esasen zýrvalýk sayýlan,
hiçbir tutarlýlýk ve arka plan
taþýmayan, 5 kavram ve 15
sözcükten ibaret olan "muhaliflik"
söylevleri tutmadýkça, küfre,
hakarete, tacize yeltenmeleri bu
yüzden.Çünkü biliyoruz ki, biz
olmasak, bizim Haziran'ýmýz
olmasa, diktatöre hastir çeken
halkýmýz olmasa, burnunu bile
kaldýramayacak kifayetsizlerdir
hepsi.Böylesi iyidir, aynen devam
etsinler. Bir zahmet, çöplük
koklamakta mahir burunlarýný bir
daha kaldýrmasýnlar.
Yetmez, yetmeyecek biliyoruz ama,
beter olsunlar.
(Can Soyer/ Yetmez ama beter
olun!/ilerihaber.org)
Musa kart
10
28 Haziran 2015 Pazar
Ertaç Hazer
Yeni BRT müdürünün atandýðýnda, okuduðunu anlayan,
anladýðýný doðru aktaran, noktalama iþaretlerinin ne
olduðunu bilen spikerlerle yola devam etmesini dilerim.
Zaten izlenecek program yok, haberleri da heba etmesinler.
Yoksa BRT'nin durumu iç açýcý deðil. ANLAYANA !!!
Mehmet Onur
Ahmet Ersöz
Garantörlüðümüzden asla vaz
geçmeyiz...
Türkiye'nin etkin ve fiili garatörlüðü
devam edecek...
Peki, nedir garantörlük?
Bir ülkenin anayasal nizamýný korumak
ve kollamak deðil midir?
Yani anayasal düzendir korunacak
olan!
Yapýlan garantörlük anayasal düzeni
saðlamaktýr.
1974'te yapýlan harekat ise garantiler
üzerine Anayasal düzenin yýkýlmasý
sonucu yapýlmýþtýr.
Yani
burada
hani
yaygara
koparýyorlarya,
garantörümüzden asla vazgeçmeyiz,
canýmýz söz konusu diye...
Peki, böyle birþey var mý garantilerin
içinde?
Evet...
Þöyle bir gartörlük anlaþmasýný bulup,
inceleyip, okumak gerek, ne dersiniz?
***
Bilmeyenler için
söyleyelim,Devlet
Hastanemizin Poliklinik
Servisinde birsüreden beridir
"ilaç doktoru" uygulamasý
yürütülüyor.Yani hergün için
tayin edilen tek bir doktor,
sýra numarasý alan tüm
hastalara sadece ilaç yazma
görevini yürütüyor.Peki bu
kiþinin o veya bu sebepten
iþe gelmemesi gibi bir durum
olduðunda ne
oluyor.Bugünkü gibi
Cemaliye teyze danýþmaya
gidip ilacý kendisine kimin
yazacaðýný soruyor.Aldýðý
cevap sadece "ilaç
doktoru"yazabilir ama kayýt
yerine bir sor belki bir doktor
yazar sana" cevabýný alýyor.
Kayýt yerine gidip
sorduðunda "ilaç doktoru
bugün gelmeyecek Bu
durumda pazartesini
beklemek zorundasýnýz"
cevabýyla teyzemiz çaresiz
oradan ayrýlýyor.Haa belki bu
teyzemizin tanýdýk baþka bir
doktor bulup yazdýrma þansý
yok mu.Bizim gibi ülkede
olmayacak þey deðil.Durumu
acil olup tutunacak dalý
olmayanlar ne
olsun.Çeksinler gayleyi.Ýþte
saðlýk sisteminden
inciler...(a.e.)
***
Murat Kanatlý
Siyasi partiler yasasý ile Sibel Siber'e
büyük torpil! yasanýn 12. maddesi
diyor ki "Parti kurucularý, parti eski
genel baþkanlarý, parti genel baþkaný,
parti tüzüðüne göre seçilen merkez
organlarý üyeleri, parti milletvekilleri ve
parti belediye baþkanlarý genel
kongrenin üyesidirler" Bu durumda
Sibel Siber hem kurucu üyesi olduðu
DP'nin, hem de milletvekili olduðu
CTP'nin genel kongre üyesidir... iþte
yeni yasa böyle anomalileri getiriyor,
hâlâ bunun devrem olduðuna
inanýrsýnýz?
***
Senar Ali Üncü
Benim savunduðum bir siyasi ilke
vardýr. Gençler artýk siyaseti ve
dolayýsýyla halkýn iradesini
yönlendirebilecek makamlara
gelmelidirler. Buna katký olarak
tecrübesi engin yaþça daha büyük
deðerlerden de faydalanacak. Ama
bakýyorum ve üzülüyorum... Bu
halkýn genç anlayýþý gerçekten çok
farklý... Genç demek popülist demek
deðildir... Genç demek gelecek
kaygýsý olan demektir... Anlayan
anlamýþtýr...
***
Maria Theodorou - 1960'lý yýllar
Bumin Bezmen
Kardesim Toygar, Lefke camiasý seninle rekorlar
a adýný yazdýrdý,50 yýl sonra senin ve
futbolcularýmýzýn sayesinde kupa yeniden
Karadag a geldi,kýrýlmadýk rekor kalmadý sayende,
kupa maclarýnda hep deplasmanlarda
oynadýgýmýz halde rakip tanýmadýk, 20 ye yakýn
saha kapatma cezasý aldýk 2 sezonda ama 11 hafta
deplasmanda kimse bizi yenemedi, Karadag hep
korkulu rüya oldu bütün takýmlar için,bir yýl
önceki sampiyonu sahasýnda dize getiren bizdik
sadece,ardýndan o müthiþ gece binlerce
taraftarlarla yine bir Kýbrýs rekoru ve
sampiyonluk kupasý,ardýndan lig ücüncülügü ,brt
de rekor naklen yayýn tam 6 hafta üst üste Lefke
nin maclarý naklen yayýnda,daha sayayýmmý , en
fazla gol atan takým, ligdeki tüm takýmlarý maglup
etmemiz,ardýndan en centilmen takým
ödülü,senin en basarýlý teknik direktörler arasýnda
olup ödülü Lefke ye getirmen ,yine ardýndan lig
4 .lügü vede son yýlda ilk defa gol kralýnýn Lefke
den çýkmasý,bütün bu basarýlar sayende kulüp
tarihine altýn harflerle yazýldý ve bu çoskulu büyük
taraftar hiç olmayaný yapýp seni omuzlarda gurula
taþýdý.Ama bütün bunlardan bu baþarýlardan
daha büyük bir kazancýmýz var o da senin gibi
dürüst, efendi ,saygýn bir kardeþi kazanmak oldu
camia olarak, bu en mühimi oldu bizim
için,hbunun için de ayrýca çok sevinçli ve
gururluyuz, çünkü biliyoruz eminiz kalbin
herzaman Lefke için atacak, sana camia olarak ne
Anýl Uðurçað
'Unutulmamalýdýr ki bir halkýn
sanatçýsý olmak, sahip olunabilecek
deðerlerin en büyüðüdür. Vicdaný
olan sanatçý, iktidarlara baþ eðmez
ve onlarýn buyruklarýna prim
vermezken, halkýn onurlu mücadelesi
karþýsýnda baþýný saygýyla eðmesini
bilendir.'
Kazým Koyuncu ( 7 Kasým 1971 - 25
Haziran 2005).
***
Mervecan Türkkal
Ýyisiyle kötüsüyle güzelliklerle dolu
kocaman 4 yýl...Yaþadýklarýmýzý asla
unutmaycam hepiniz her zaman hep
kalbimdesiniz iyiki tanýþtýk iyiki güzel
günler yaþadýk ve iyiki kardeþ olduk
iyiki varsýnýz iyiki iyiki iyiki sizleri
çok seviyorum hep birlikte olalým
ÝnþAllah ömür boyu hiç kopmayalým
birbirimizden daha yaþýyacaðýmýz
çok güzel þeyler var tabikiside...12
Grafiðin dediði gibi her türk mezun
doðar ve iyiki mezun olduk hepinizi
çok seviyorum iyiki varsýnýz hep siz
olun canýmsýnýz...Level
Complete...Görev Tamamlandý...The
End...Hoþçakal En Büyük Atatürk
Meslek Lisesi..
Çaðan Baysan- Lefke'de kahve sohbeti
kadar tesekkür etsek azdýr ,görevde olmayacaksýn
ama her macta taraftarýn gönlündeki yerin, vede
kulubedeki yerin sonsuza dek bizimle olacak,
TESEKKURLER HOCAM!
***
'GEÇMÝÞE ACIKMAK ÝSTÝYORUM'
YAZIMDAN BÝR BAÞKA ALINTI..
Güneþ avlunun ortasýndaki iki betonun birleþen
çizgisine gelip; bir tarafý güneþ ,diðer tarafý
gölgede kalýnca kuþluk vakti demekti bizim
için..yazýn avludaki kara küçük erikler veren
aðacýn altýndaki çeþmede eller yýkanýr, ekmek
dilimlenir, ýslatýlýr üstüne þeker katýlýr ve dünyanýn
en lezzetli yemeðiymiþ gibi keyifle yenirdi. Bazý
günler-daha çok kýþýn- mis kokulu, sarý lacivert
yuvarlak kutulu Blue Band ekmeðe sürülür,
üstüne bal dökülürdü..onun tadý bir baþkaydý
yine de..Zeytin bira fýçýsý gibi tahta varilde, hellim
tenekelerde, çakýzdez toprak testide, reçeller cam
kavanozlarda muhafaza edilirdi..Çilekten
kayýsýya, kirazdan karpuza, cevizden bademe her
tür reçel vardý mevsimine göre..portakalý, turuncu
hiç eksik olmazdý..ekmeðe sürülene de, küçük
çatalla suya batýrýlýp yenenlere de macun derdik.
Salatalýk soyulduðunda yedi mahalle alýrdý
kokusunu..karpuz kesildiðinde de öyle..sizi
bilmem ama, çuvala sarýlmýþ buzun üstünde
soðumaya býrakýlan karpuzun kokusuna acýkmak
istiyorum.........sem**
yazýmýn bütününü bir yerlerde okumanýz
dileðimle bu kýsa alýntýlarla yetinin..:))
Toparlanýyoruz
Plajlara giriþ konusunda
gündemde olan yurttaþlarýn
anayasal haklarý yanýnda,
belediyelerin ülkemiz
plajlarýnýn kullanýmýna dair
yasal yetki ve görevlerininin
de olduðunu hatýrlatmak
gerektiðini düþünüyoruz.
Plajlarýn Kullaným ve
Denetim Yasasý'na göre
mülkiyeti devlete ait olan
plalara giriþte ücret talep
edilemezken, þezlon ve duþ
kullanýlmasý gibi
hizmetlerinde yasalarca
belirlenmiþ ücretlerde
tutulmasý gerekmektedir.
Ayrýca plajlarda bulunan
iþletmelerin plajlarý temiz
tutup tutmadýðý; hizmet
verilen alan içerisinde deniz
kazalarýný önleyici önlemler
ile can kurtaran önlemleri alýp
almadýðý; yine iþletme
içerisinde satýlan yiyecek ve
içeçeklerin fiyatlarýnýn
denetlenmesi de
belediyelerin görevi
içerisindedir. Bu görevler
yasal mevzuatta açýkca
belirtilmiþ olup, yasal
yükümlülükleridir.
Öyle görüyoruz ki,
belediyeler bu güne deðin
görev ve yetkilerini yasal
mevzuatta düzenlendiði
þekilde layýký ile yerine
getirmemektedir.
Toparlanýyoruz Hareketi
olarak, belediyelerin bu konu
ile ilgili yasal
yükümlülüklerini hatýrlatmayý
görev biliriz.
11
28 Haziran 2015 Pazar
GÜNEYDEN...
KIBRIS, ÝSRAÝL,
YUNANÝSTAN VE
ABD'DEN ORTAK ARAMAKURTARMA TATBÝKATI
"Nemesis 2015" kod adlý arama-kurtarma
tatbikatýnýn, Güney Kýbrýs, Ýsrail, Yunanistan
ve ABD'den silahlý kuvvetlerin katýlýmýyla, 1
Temmuz'da, Güney Kýbrýs'ýn sözde
"Münhasýr Ekonomik Bölgesinde" ikinci kez
icra edileceði haber verildi.
Bunun geniþ çaplý ve çok uluslu bir
tatbikattan ibaret olacaðýný yazan Simerini
gazetesi, tatbikata Güney Kýbrýs, Ýsrail,
Yunanistan ve ABD'den hava kuvvetlerine
paralel olarak, SAIPEM þirketine ait
SCARABEO-4 isimli sondaj platformu ile
EDT þirketine ait destek gemilerinin
katýlacaðýný kaydetti.
TORNARÝDÝS
BRÜKSEL'E GÝDÝYOR
GÜZELYURT PORTAKAL FESTÝVALÝYLE RENKENDÝ
38. Güzelyurt Portakal Festivali önceki
akþam baþladý.
Güzelyurt Belediyesi'nden yapýlan
açýklamaya göre 12 Temmuz'a kadar sürecek
olan festivalin açýlýþýný Cumhurbaþkaný
Mustafa Akýncý gerçekleþtirdi.
Kortej yürüyüþü ile baþlayan festivalin
açýlýþýnda akrobasi ve animasyon gösterileri,
portakal taþýyan soðuk heykeller, Hürrem
Sultan, Sultan Süleyman, Kleopatra, Eros gibi
simgesel soðuk heykeller yer aldý.
Açýlýþ öncesinde Atlantis akrobasi ekibi ile
Fire Storm ekibi gösteri sundu.Festival
programý kapsamýnda Amfi Tiyatro'da halk
danslarý gösterileri de yer aldý
Açýlýþ töreninde Cumhurbaþkaný Mustafa
Akýncý, Meclis Baþkaný Sibel Siber, 3.
Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Baþbakan
Yardýmcýsý Ekonomi Turizm Kültür ve Spor
Bakaný Menteþ Gündüz, UBP Genel Baþkaný
Hüseyin Özgürgün, Güzelyurt Belediye
Baþkaný Mahmut Özçýnar ve Türkiye'den
konuk belediye baþkanlarý konuþma yaptý.
AKINCI
Cumhurbaþkanlýðý'ndan verilen bilgiye
göre, Festivalin açýlýþýnda konuþan
Cumhurbaþkaný Akýncý, festivalin 38'inci
yýlýnda Güzelyurtlularla birlikte olmaktan
mutluluk duyduðunu ifade etti.
Akýncý, festivalin baþýnda yapýlan akrobasi
gösterilerine deðindi. Akrobatik hareketleri
yapmak için denge, konsantrasyon ve çok
çalýþmak gerektiðini dile getiren Mustafa
Akýncý, "toplumlarýn yaþamýnda da denge
önemlidir. Tuttuðumuz iþi baþarabilmek için
konsantrasyon önemlidir. O iþe yoðunlaþmak
ve býkmadan usanmadan çalýþarak alýn teri
dökmek çok çok önemlidir. Bu festival de
38'inci yýla ulaþtýysa, inanýyorum ki, çok
büyük bir çaba, alýn teri ve emekle bu noktaya
geldi" dedi.
Halkýn desteði olmadan hiçbir þeyin baþarýlý
olamayacaðýnýn altýný çizen Akýncý, halkla
birlikte belediyenin baþarýsýný kutladý.
Eski bir belediye baþkaný olarak da bir büyük
mutluluk daha taþýdýðýný ifade eden
Cumhurbaþkaný Akýncý, sözlerini þöyle
sürdürdü:
"Kardeþ þehir iliþkisinin çok önemli
olduðuna inanýyorum. Daha 1989 yýlýnda
Lefkoþa ile Ankara'nýn kardeþ þehir iliþkisini
kuran belediye baþkaný olarak bu akþam
DÝSÝ'nin Parlamento Sözcüsü Nikos
Tornaridis, Avrupa Halk Partisi'nin
parlamento grup baþkanlarý 22. zirve
toplantýsýna katýlmak amacýyla 29 Haziran
Pazartesi günü Brüksel'e gidecek.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre,
Tornaridis'in katýlacaðý zirvede AB için yatýrým
programý ve ortak enerji politikasý ele alýnacak.
KIBRISLI TÜRK VE
KIBRISLI RUM
ÖÐRETMENLERÝN
KATILIMIYLA
KONFERANS
"Kýbrýs Tümsendikal Forumu"nun, Kýbrýslý
Türk ve Kýbrýslý Rum öðretmenlerin
katýlýmýyla, "Öngörülen Birleþik Kýbrýs'ta
Eðitim ve Saðlýk Hizmetlerine Eriþim" konulu
bir konferans gerçekleþtirdiði belirtildi.
Simerini gazetesine göre Rum Orta Eðitim
Öðretmenler
Sendikasý
binasýnda
gerçekleþtirilen konferansýn konuþmacýlarý,
Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum eðitim
sendikalarý üyeleri oldu.
Gazete konuþmacýlarýn, Kýbrýs sorununun
çözümünün ertesinde eðitim konusunun
önemini vurguladýklarýný ayrýca bu konuda
önerilerde bulunduklarýný belirtti.
Habere göre konferansta, KTOEÖS adýna
Ahmet Billuroðlu konuþma yaparak birleþik
bir Kýbrýs'ta, temel eðitim ilklerinin bulunmasý
gerektiðini ifade etti.
BAF HAYVANAT
BAHÇESÝNDE ÝKÝ FÝL
Baf'a baðlý Peya'daki hayvanat bahçesinin
3 yýl süren prosedür ve araþtýrmanýn ardýndan
en sonunda iki file sahip olduðu haber verildi.
Fileleftheros gazetesi Bangladeþ'ten alýnan
4 ve 5 yaþlarýndaki fillerin diþi olduðunu
belirtti.
ANASTASÝADÝS'ÝN
FÝLÝSTÝN KONUSUNDAKÝ
ÝNÝSÝYATÝFÝ
Ýzmir'imizden, Manisa'mýzdan, Ankara'mýzdan
gelen baþkanlarý ve meclis üyelerini, kardeþ
þehirlerimizden gelen kardeþlerimizi burada
görmekten mutluluk duyuyorum. 38 yýl daha
nice yýllara baþarýyla ulaþsýn diyorum. Ama
bir þeyi de beraber baþararak ulaþsýn. Festival ve belediyemiz daha nice güzelliklere
ulaþsýn.”
Rum Yönetimi Baþkaný Nikos
Anastasiadis'in, Filistin konusunda üstlendiði
giriþim çerçevesinde, dün, bulunduðu
Brüksel'de, Ýsrail Baþbakaný Benjamin
Netanyahu ile telefonda görüþtüðü belirtildi.
Alithia gazetesi ve diðer gazeteler, Rum
Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in,
geçtiðimiz gün ise Mýsýr Cumhurbaþkaný
Abdülfettah El Sisi ile Filistin Devlet Baþkaný
Mahmud Abbas ile de telefonda görüþtüðünü
anýmsattýlar.
Anastasiadis, Brüksel'de Avrupa Konseyi
Baþkaný Donald Tusk ile bir araya gelerek
Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu ile
Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn
Avrupa Konseyi zirvesine çaðrýlmasý ve bu
yetkililerle ayrý ayrý görüþmeler yapýlmasý
þeklindeki önerisini ele almýþtý.
Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos
Hristodulidis, Anastasiadis-Netanyahu
telefon görüþmesi hakkýnda yaptýðý yazýlý
açýklamada Ýsrail Baþbakaný Benjamin
Netanyahu'nun, bölgedeki sorunlarýn
çözümlenmesinde Güney Kýbrýs'ýn oynadýðý
role iliþkin memnuniyetini dile getirdiðini ifade
etti.
Hristodulidis, Anastasaidis'in,
Netanyahu ile yaptýðý telefon görüþmesi
sýrasýnda, Güney Kýbrýs'ýn, gerek
kendisinin(Netanyahu'nun), gerekse Filistin
Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn ayrý ayrý
Avrupa Konseyi'ne çaðrýlmasý giriþimi
hakkýnda Netanyahu'ya bilgi verdiðini söyledi.
KÜLTÜR - SANAT
12
Günün Manisi
Kitap Dünyasý
Emine Hür
Su duttu sevgi gölüm
Gel barýþalým gülüm
Tatlý bir öpücükle
Vallah çözülür gönlüm
Friedrich
Balkonunda
Carlos Fuentes
CAN
YAYINLARI
28 Haziran 2015 Pazar
TADIMLIK
ÖZDEYÝÞLER
"Her büyük
servetin altýnda
büyük bir suç
yatar."
Balzac
Birincisi o incecik, o dal gibi kýz
Þimdi galiba bir tüccar karýsý
Ne kadar þiþmanlamýþtýr kim bilir
Ama yine de görmeyi çok isterim
Kolay mý? Ýlk göz aðrýsý.
Orhan V. Kanýk
"Aþk resmigeçiti" adlý þiirinden
Maðusa Kültür Sanat Festivali'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi sahne aldý
Uluslararasý Maðusa KültürSanat ve Turizm Festivali'nde
Ankara Devlet Opera ve Balesi,
"Arda Boylarý" ve "Akdeniz
Esintileri" gösterileriyle sahne aldý.
Gazimaðusa Belediyesi'nden
yapýlan açýklamaya göre, Ankara
Devlet Opera ve Balesi, 30 yýl
aradan sonra Salamis Antik
Tiyatro'da izleyiciyle buluþtu.
19. Maðusa Kültür-Sanat ve
Turizm Festivali'nde, 29 Haziran'da
Muammer Ketencoðlu Balkan
Yolculuðu, 30 Haziran'da Zara, 2
Temmuz'da Burhan Öcal ve
Ýstanbul Oriental Ensemble, 5
Temmuz'da Hüseyin Kýrmýzý Project,
7 Temmuz'da Gökhan Türkmen ve 9
Temmuz'da Lara Fabian sahneye
çýkacak.
1 Eylül'de baþlayacak olan 13. Kýbrýs Tiyatro Festivali için sponsorluk adýmlarý atýlmaya baþlandý
Festivalin platin sponsoru K-PET
1960'lý yýllarda gösterimde olan The
Avengers dizisinin baþrol oyuncusu
Ýngiliz aktör Patrick Macnee 93 yaþýnda
hayata veda etti.
Macnee, Türkiye'de 'Tatlý Sert' adýyla
gösterilen 'The Avengers'da gizli ajan Jon
Steed adlý karakteri canlandýrýyordu.
11 yaþýnda oyunculuk kariyerine
baþlayan Macnee tiyatronun yaný sýra çok
sayýda Ýngiliz, Avustralya ve Amerikan
yapýmý filmlerde rol aldý.
Macnee, 2003 yýlýna kadar oyunculuk
kariyerini sürdürmüþtü.
Ülkemizin en nitelikli festivallerinden biri
olarak kabul edilen Kýbrýs Tiyatro Festivali
için çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor.
Lefkoþa Türk Belediye si'nin (LTB) her yýl
geleneksel olarak düzenlediði Kýbrýs Tiyatro
Festivali'nin 13.'sü bu yýl 1-29 Eylül tarihleri
arasýnda gerçekleþtirilecek. Bu kapsamda
Lefkoþa Türk Belediyesi'nde, festivalin platin
sponsorlarýndan olan Kýbrýs Türk Petrolleri
(K-PET) ile protokol imzalandý. Platin
sponsorluk protokolüne LTB Baþkaný
Mehmet Harmancý ve K-PET Genel Müdürü
Cem Arat imza koydu. Ýmza töreninde LTB
Kültür Sanat Þube Amiri ve Festival Komitesi
Baþkaný Kýymet Karabiber, LBT Kültür Sanat
Koordinatörü Yaþar Ersoy ve LBT Ýdari ve
Mali Ýþler Sorumlusu Ülgen Hafýz hazýr
bulundu.
Harmancý: Festivalin çok deðerli
kültürel katkýlarý var
Ýmza töreninde konuþma yapan LTB
Baþkaný Mehmet Harmancý, Kýbrýs Tiyatro
Festivali'nin hem Lefkoþa'ya hem de ülkemize
kazandýrdýðý çok deðerli kültürel katkýlarý
olduðunu kaydetti. Harmancý baþkente,
altyapýnýn yaný sýra sanatsal faaliyetlerin de
kazandýrýlmasýnýn LTB'nin eseas görevleri
arasýnda olduðunu vurguladý.
Arat: Katký koymaktan memnunuz
K-PET Genel Müdürü Cem Arat ise imza
The Avengers'ýn
yýldýzý hayatýný
kaybetti
töreninde, Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin
ülkemizin en nitelikli ve deðerli
festivallerinden biri olduðunun altýný çizerek
13.Kýbrýs Tiyatro Festivali'ne platin sponsoru
olarak katký koymaktan duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Ayrýca, LTB Kültür Sanat Þube Amiri ve
Festival Komitesi Baþkaný Kýymet Karabiber,
13. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin tanýtým
programý ve içeriði ile ilgili bilgilerin
önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan
basýn toplantýsýnda açýklancaðýný bildirdi.
13
28 Haziran 2015 Pazar
GAZETE360
Nezire GÜRKAN
Ýsveç'e çöp
ihraç edebiliriz…
Öngörülen Birleþik Kýbrýs'ta Eðitim ve
Saðlýk Hizmetlerine Eriþim Konferansý
Burak Maviþ- Hasan Yýkýcý
Dev-Ýþ ve PEO/ÝNEK'in projesinin beþinci
ayaðý kapsamýnda Tüm Kýbrýs Sendikal
Forumu(All Cyprus Trade Unions
Forum)'nun, KTAMS, PASYDY, DEVÝÞ, PEO,
TÜRKSEN ve SEK'in ve KTÖS, POED,
KTOEÖS, OLTEK, DAÜSEN ve OELMEK'in
organize ettiði "Kamusal Eðitim ve Saðlýk
Konferansý" 26 Haziran Cuma günü, saat
09:00'da
OELMEK
Quarters'de
gerçekleþtirildi. Konferansta açýlýþý
OELMEK'ten Sotiris Papamoiseos, açýlýþ
sunumu ise ETUCE Eðitim Politikasý
Koordinatörü Agnes Roman ve ETUCE Genel
Sekreteri Martin Romer yapýldý.
Eðitime eriþim bölümünde KTÖS Baþkaný
Semen Saygun ve OLTEK konferansa
baþkanlýk ederken, konuþmacý olarak
KTOEÖS'ndan Ahmet Billuroðlu ve POED'
Constantinos Constantinou katký koydu.
Konferansýn ikinci bölümünde saðlýða
eriþim tartýþýldý. Koordinatörlüðünü DevÝþ'ten Hasan Yýkýcý ve PEO'dan Soterula
Charalambus oturumda, WHO'dan Ýan Pett,
KTAMS'dan Ülfet Kral ve Saðlýk Sigortasý
Uzmaný Thomas Antoniou sunum
gerçekleþtirdi.
1.Oturum: Eðitim Hakýna Eriþim
Ýlk oturum olan 'Eðitime Eriþim'
koordinatörlüðünü OLTek'den Michael
Charlistos ve KTÖS'den Semen Saygun
yaptý.
"Kýbrýs'ta eðitim bütünsel olarak
düþünülmeli!"
Açýlýþ sunumu olan Eðitimin Eriþiminin
Geliþtirilmesi ETUCE eðitim politikasý
koordinatörü Agnes Roman yaptý. ETUCE'
nin faaliyetleri hakkýnda geniþ bilgi veren
Roman, Avrupa'da gençler arasýndaki
iþsizliðin arttýðýný belirtti. Avrupa'da 25 milyon
iþsiz belirten oman, 7 milyonunun 25 yaþ
altýnda olduðunu söyledi. En çok iþsizliðin
Akdeniz ülkelerinde olduðunu söyleyen
Roman, bu sayýnýn daha çok olabileceðini
söyledi. Ýyi bir mesleki eðitimi olan ülkelerde
iþsizlik oranýnýn daha düþük olduðunu
söyleyen Roman, bunun nitelikli eðitimle
doðru orantýlý olduðunu söyledi.
Roman, Avrupada okul öncesi eðitime olan
eriþimde ve öðretmen maaþlarýnda eþitsizlik
olduðunu söyledi. Öðretmenlerin % 80'nin
kadýn olduðunu ve maaþlarýnýn da düþük
olduðunu belirtti. AB yasalarýna göre okul
öncesi eðitime eriþimin %95 ve ücretsiz
olmasýný önemli olduðunu ama ücretli
eðitimin yaygýnlaþtýðýný söyledi. Roman,
Çýraklýk eðitimi ile ilgili bilgi verirken, mesleki
eðitime yönlendirmenin bazý ülkelerde
olumsuz sonuçlar verdiðini de ifade etti. Roman, yüksek öðrenimde öðretmenin niteliðini
artýrmak için hizmet içi eðitimlerin adil, eþit
ve ücretsiz bir þekilde devlet tarafýndan
desteklenmesinin önemli olduðunu ifade etti.
Roman, Kýbrýs'ta ekonomik programýn
uygulanmasý ile öðretmen sayýsýnýn
azaltýlmasý, ek ödeneklerin kaldýrýlmasý ve
birden fazla okulda çalýþtýrýlmasýnýn
hedeflendiðini söyleyerek, bu gibi önerilerin
olumsuz sonuçlar doðuracaðýný söyledi.
Romer: "Yoksulluk oraný %27,8"
Açýlýþ sunumunun ikinci konuþmasýný
ETUCE direktörü Martin Romer yaptý. Romer,
birleþik bir Kýbrýs için umutlarýn gerçeðe
dönüþebileceðini ifade etti. Romer, Kýbrýs'ýn
gelecek perspektifine bakarken, Kýbrýs'ta
geçmiþte yaþanan olaylarýn zor bir süreç
olduðunu,bununla beraber doðal kaynaklarýn
ve stratejik konumunun güçlü bir ekonomi
yaratabileceðini söyledi.
Eðitime ayrýlan bütçenin AB ortalamasýnýn
üstünde olduðunu ifade eden Romer,
önümüzdeki yýllarda bunun biraz düþeceðini
ama bu düþüþün büyük oranlar olmayacaðýný
söyledi. Romer, Kýbrýsta iþsizlik oranýnýn
2014'de %16,2, genç nüfus arasýnda ise
%35,5'e ulaþtýðýný söyledi. Ayrýca Romer,
yoksulluk oranýnýn %27,8 olduðunu ve
bunun çok yüksek olduðunu söyledi.
Avrupa Birliði'nin istihdam hedefinin %
75 olduðunu söyleyen Romer, Avrupa Birliði
ortalamasýnda bu hedefe %68,9 'la yakýn
olduklarýný, Kýbrýs'ýn ise %67,6 ile hedefe
yakýn nolduðunu söyledi.
AB'nin gelecekteki yatýrýmlarýndan
bahseden Romer, bununla beraber eðitime
yatýrýmlarýn adanýn her iki tarafýndan doðru
orantýlý olmasý gerektiðini söyledi. Romer,
bunun dengeli bir geliþmeyi tetikleyeceðini
belirtti. Eðitime yatýrýmý muhafaza edip,
geliþtirmek ana hedefin olmasý gerektiðini
söyleyen Romer, birleþik bir Kýbrýs'ta eðitimin
nasýl olacaðýný da tartýþmamýz gerektiðini
söyledi.
Constantinou: "Kýbrýs'ta eðitim
bütünsel olarak düþünülmeli!"
POED'den Contantinos Constantinou
eðitime herkesin din, dil, ýrk, cinsiyet
farketmeksizin eriþmesi gerektiðini söyledi.
Yabancý öðrenci sayýsýnýn % 16'ya ulaþtýðýný
belirten Constantinou, çok kültürlülükle ilgili
adýmlar atýldýðýný da belirtti. Eðitim ile ilgili
reform sürecinde öðretmenin geliþimi ve
eðitimin niteliði ile ilgili deðiþimler yaþandýðýný
söyleyen Constantinou, kemer sýkma
politikasý ile birlikte bazý gerilemelerin
yaþandýðýný ve reformun yavaþladýðýný ifde
etti..
Bir özeleþtiri olarak iki toplumun eðitim
sisteminin ayrý olmasýnýn toplumlarýn birbirini
tanýmasýna yardýmcý olmadýðýný ve birleþik bir
Kýbrýs'ta eðitimin bütünsel olarak
düþünülmesinin önemli olduðunu söyledi.
Billuroðlu: "Ders kitaplarý iki
toplumlu yazýlmalý!"
KTOEÖS'den Ahmet Billuroðlu Kýbrýsta'ki
eðitimin politik tarihsel süreci ile ilgili bilgi
verirken, iki toplumun eðitim üzerinden
ayrýþtýrýldýðýný belirtti.. Eðitimin toplumlarý
birbirine yakýnlaþtýrmadýðýný, hoþgörü ve
barýþ kültürü aþýlamadýðýný aksine milliyetçi
ýrkçý söylemlerle ötekileþtirdiðini söyleyen
Billuroðlu, 2004 yýlýnda kuzeyde özellikle tarih
kitaplarý ile ilgili olumlu adýmlar atýldýðýný fakat
devlet mekanizmasýnýn politik nedenlerle
devamýný getirmediðini söyledi. Özel
okullarýn ve kamusal okullara bütçe
ayrýlmamasýnýn eþitsizlik yarattýðýný, göç
yasasý ile kamusal alandaki öðretmenlerin
yoksulluða terkedildiðini, özel sektörde ise
eðitim
emekçilerinin
emeklerinin
sömürüldüðü tespitini paylaþtý. Çözüm
önerileride sunan Billuroðlu, eðitimin
bütünsel olarak ele alýnmasý gerektiðini,
eðitim programlarýn, ders kitaplarýnýn iki
toplumlu olarak birlikte yazýlmasý gerektiðini
belirtti, Billuroðlu ortak okullarýn oluþmasý
gerektiðini, Yunanistan ve Türkiye'nin
boyunduruðundan eðitimin kurtarýlmasý
gerektiðini söyledi.
II.Oturum: Saðlýk Hakkýna Eriþim
Herkesin ulaþabileceði saðlýk sistemi!
Konferansýn ikinci bölümünde saðlýða
eriþim tartýþýldý. Koordinatörlüðünü DevÝþ'ten Hasan Yýkýcý ve PEO'dan Soterula
Charalambus oturumda, WHO'dan Ýan Pett,
KTAMS'dan Ülfet Kral ve Saðlýk Sigortasý
Uzmaný Thomas Antoniou sunum
gerçekleþtirdi.
Ian Pett: "Hiçbir ülke yaþanan
sorunlarý tek baþýna çözemez!"
Dünya Saðlýk Örgütü'nün kýdemli strateji
danýþmaný Ian Pett, saðlýk ve mutluluðun iki
önemli deðer olduðunu kaydederek, saðlýklý
olmanýn yanýnda artýk mutlu olmanýn da temel
bir olgu olduðunu ifade etti. Orta gelirli
ülkelerde ve Asya ile Afrika'da daha saðlýkla
ilgili ciddi sýkýntýlar yaþandýðýna dikkat çeken
Pett, "Hiçbir ülke yaþanan sorunlarý tek
baþýna çözmez. Artýk dünya böyle bir duruma
geldi" diyerek buna örnek olarak da
Lefkoþa'nýn kanalizasyon sorununun iki
kesim tarafýndan çözüldüðünü gösterdi.
Herkes için saðlýk sloganýyla yola
çýktýklarýný kaydeden Pett, Avrupa'nýn 2020
yýlýna kadar bir hedefi olduðunu ve herkese
eþit, yüksek kalitede ve sürdürülebilir saðlýk
hizmeti vermek istendiðini ifade etti.
Ian Pett, dünyada ve Avrupa'da mevcut
kaynaklarla saðlýk hizmeti vermenin
zorlaþtýðýný ve özel sektöre bir kayma
olduðunu da belirtti.
Ülfet Kral: "Kamusal saðlýk özele
teþvik edilmektedir"
KTAMS'tan uzman hemþire Ülfet Kral
Kýbrýs'ýn kuzeyinde saðlýðýn tarihsel
geliþimini anlattýðý sunumunda, "Ülkemizde
uygulanan neoliberal politikalar sonucu
kamusal alanalar sermaye kesimine
pazarlanmaktadýr. Kamusal alanlarýmýzdan
olan saðlýða gerekli kaynak ve altyapý
yapýlmadýðýndan bu alanlar özele teþvik
edilmektedir" dedi.
Thomas Antoniou: "Kýbrýs Cumhuriyeti
AB içinde saðlýða en az harcamayý yapýyor"
Saðlýk Sigortasý Uzmaný Thomas Antoniou
ise yaptýðý sunumda Kýbrýs'ýn güneyindeki
saðlýk sisteminin sýkýntýlarýný ifade etti.
Kýbrýs'ýn saðlýða diðer AB ülkelerine göre en
az harcamayý yaptýðýný kaydeden Antoniou,
ekonomik krizin hem kamu da hem de özel
sector de ciddi sýkýntýlar yarattýðýnýn altýný
çizdi.
Kýbrýs Cumhuriyeti'nin tüm vatandaþlara
saðlýk hizmetlerine eþit eriþim saðlayan
Evrensel ve Kapsamlý bir Ulusal Saðlýk
Sistemi olmayan tek AB ülkesi olduðunu da
kaydeden Antoniou, artýk saðlýk sisteminin
sýnýrlara ulaþtýðýný vurguladý.
Lefkoþa Belediyesi'nde eylemli günlerdi,
çöp daðlarýnýn oluþtuðu yakýn tarih.
Yaþamýný Viyana'da sürdüren Kýbrýslý
dostum, internetten izlediði görüntülere
bakarak, "Medeniyet
göstergesi çöptür, siyaset
deðil"
demiþ;
garipsemiþtim. "Büyük"
iþlerle uðraþan insanlar
olarak küçümsemiþtim
çöp
konusuyla
medeniyet baðlantýsýný.
"Çöpler toplanmýyor, insanlar ne yapsýn"
diye garip bir Kýbrýslý savunma da
yapmýþtým. "Toplanmasýndan önce çöpü
azaltmak ve sokaða çýkarma þeklidir
medeniyet" yanýtý almýþtým.
Hamit Mandrez gibi kent mi, köy mü
karar verememiþ bölgeye yerleþince son
yýllarda, daha bir yerine oturmaya baþladý
çöp medeniyetinin ne demek olduðu. Hele
de çöpçülerle ayný saatlerde güne
baþlama, sabahýn 5'inde yürüyüþe çýkma
daha iyi gözlem imkaný saðladý.
"Desdeban" heveslerimi artýrdý…
Aðzý açýk kazanlar/kovalar içinde sokaða
býrakýlan,
çöpçüler
tarafýndan
boþaltýlmasýnýn ardýndan karpuz sývýlarýnýn
yaydýðý pis kokularýn güzelim sabah
esintisini kirletmesine tanýklýk eder oldum
her sabah… 100 bin Sterlin deðerindeki
evler önünde köpekler/kediler tarafýndan
parçalanmýþ market naylonuyla çöplere,
kapaklý çöp bidonu kullanmayý "çöpçüler
atýp kýrýyor" savunmasýyla mubah kýlmaya
çalýþanlara da… Dahasý; Dikmen/Taþkent
çöplüklerini aratmayan sokaklara, ovalara,
tarlalara…
Sabah spor keyfimi bozar, fotoðraf
çekmekten tempom düþer, kimyam bozulur
kaygýsýyla ýsrarla telefonumu/fotoðraf
makinemi yanýma almamada direnmem
nedeniyle henüz kayda geçirmediðim "çöp
sokaklar", bu gece Ýsveç'in "çöp ihtiyacý"
olduðuna dair sosyal medyada karþýma
çýkan yazýyla birlikte aklýma düþtü. Hani
Ýsveçli ile kýyas anlamýnda deðil; belki 3-5
kiþiyi daha çöp konusunda etkiler
beklentisiyle…
Ýlgili habere göre, çöpleri geri dönüþüm
ya da gübre olarak kullanan Ýsveç, çöp
ithal ediyor. Güç santrallerinin büyük
kýsmýnda da çöpleri yakýt olarak
kullanýyor… En önemlisi evlerden çýkan
çöplerin sadece YÜZDE 1'i çöplerde
kalýyor.
Ayný yazýya göre bu oran diðer Avrupa
ülkelerinde de yüzde 38…
KKTC için böyle bir istatistik yok
elbette. Bu durumda çýplak gözle tahmin
mümkün ancak. Aðaç dallarý, biçilmiþ
çimler de katýlýrsa oran yüzde 150 demek
abartý olmaz herhalde…
Lefkoþa'da çöplerin toplanmadýðý, çöp
daðlarýnýn oluþtuðu günlerde bidonum
belediye iþçisinin de dikkatini çekmiþ,
çöpümü nereye boþalttýðýmý soracak kadar
merak etmiþti. Karpuz kabuðunu, yeþil
atýklarý, yere düþen yapraðý, kahve
telvesini kompost için ayrý kapta
depoladýðýmý göstererek dahi ikna etmekte
zorlanmýþtým. Hatta komþunun yola attýðý
aðaç dallarýný, karton kutularý toplayarak
kendi bahçemizde kullandýðýmýzý anlatýnca
deli gözüyle bakmýþtý.
Devlet, belediyeler, kurumlar iyi
çalýþmýyor; doðru… Siyaset toplum
ihtiyaçlarýna yanýt vermiyor; evet…
Organizasyon ve yaptýrým yok; o da
doðru… Ama hayatýn odaðý bireydir. Her
gün eleþtirdiðimiz siyaseti, kurumlarý da
ayný birey oluþturuyor. Medeniyetten
uzak bireyin medeni toplum oluþturma
þansý yok galiba…
Ve medeniyet göstergesi akýllý telefonlar,
lüks arabalar, 300 metre karelik konutlar
deðil; Viyana'dan dostumun dediði gibi
çöp kültürüymüþ gerçekten. "Büyük"
iþlerle uðraþýrken gözden kaçýrdýðýmýz;
mutsuzluðumuza ve aidiyetimizi
yitirmemize kaynaklýk eden "küçük"
þeyler…
14
28 Haziran 2015 Pazar
Nöbetçi
Eczaneler
DÜN
Lefkoþa
Sezer Eczanesi:
Gazeteci Hasan Tahsin
Cad. No:79/B Lemar
Karþýsý Kermiya
Tel:2237088
Serpin Onay Eczanesi:
Þht. Mustafa Ruso Cad.
No:84 K. Kaymaklý
Tel:2273924
Maðusa
Halil Hamzalar
Eczanesi: Halil
Hamzalar Yolu No:1
Dükkan 2 Tel:3655594
Tarabya Eczanesi:
Salamis Yolu No:43
(Üniversal Bankasý ve
Vakýflar Bankasý
Karþýsý) Tel:3651607
Girne
Acarkan Eczanesi:
Kordonboyu No:38 D
Atatürk Heykeli
Tel:8153375
Aþar Karaoðlanoðlu
Eczanesi:
Karaoðlanoðlu, Ziraat
Bankasý ve StorMax
Yaný Tel:8223885
Güzelyurt
Aþar Eczanesi: Ecevit
Cad. No:18 B
Tel:7142193
BULMACA
Soldan Saða:
Hazýrlayan: Osman Levent
([email protected])
1-"Baþkalarý bilmesin,
1
2
duymasýn" anlamýnda
kullanýlýr (iki kelime).
1
2-Olay, düþünce,
duygu ve imajlarýn dil
2
aracýlýðý ile
biçimlendirilmesi
3
sanatý, literatür. Bir
gýda maddesi.
4
3-Çekicilik, biçim,
görünüþ, durum ve
5
davranýþlarýyla hoþa
giden, beðenilen.
6
Önem verme,
ilgilenme. 4-Eski dilde
7
"Ulaþtýrma". Gerçek.
5-Bir iþi yapabilme
8
gücü, kudret, iktidar.
Topraðýn kayýp
9
akmasýný ve suyun
yayýlmasýný önlemek
10
için yapýlan kalýn
duvar. Otomobil
11
kelimesinin kýsa
yazýlýþý. 6-Borudan kol
almakta kullanýlan baðlantý parçasý.
Elde yün eðirmeye yarayan tahtadan
yapýlmýþ araç. 7-Ters okunuþu "Diþi
geyik". Yabancý. Borazanýn çýkardýðý
ses. 8-Duyuru. Maltipl Skleroz
hastalýðýnýn kýsa yazýlýþý. Gelinlerin
baþlarýna takýlan süs. 9-Mahkemede
tanýk ve sanýklarýn olay hakkýnda
sözlü açýklamalarý. Ýçinden su
akýtmak için topraðý kazarak yapýlan
açýk oluk, kanal. 10-Çayýr. Bir þeyi bir
yerden bir yere çekerek götürüp
getirmeye yarayan halat. 11-Cilt
üzerindeki küçük delikler, gözenekler.
Þan, þöhret.
Dünün çözümü
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DÜNYANIN EN UZUN YEMEK SOFRASI
Mýsýr'ýn Akdeniz kýyýsýndaki Ýskenderiye
kentinde 2,7 kilometre uzunluðunda kurulan
iftar sofrasýyla dünyanýn en uzun yemek
sofrasý rekoru kýrýldý.
Ýskenderiye Valiliði ve bazý sivil toplum
kuruluþlarýnýn katkýlarýyla Akdeniz sahili
kordon boyuna bu akþam iftar için 2 bin 700
metre uzunluðunda kurulan yemek masalarý,
Guinness Rekorlar kitabýna dünyanýn en uzun
yemek sofrasý olarak kaydedildi.
Ýskenderiye Valisi Hani Mesiri, düzenlenen
basýn toplantýsýnda, çok sayýda lokanta ve
restoranýn yemekleriyle katký sunduðunu
ifade ederek organizasyonla turistlerin kente
ilgisini çekmeye çalýþtýklarýný söyledi.
Ýftar sofrasý olarak düzenlenen rekor
çalýþmasýnda 7 bin 500 kiþi yemek yedi.
Organizasyon yaklaþýk 650 kiþinin gönüllü
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Dünyanýn en uzun iftar sofrasýna
Ýskenderiye'de bulunan bazý yabancý misyon
þefleri de katýldý.
Ýftar vakti yemek daðýtýmý sýrasýnda
yaþanan izdihamda ufak çaplý arbedeler çýktý.
Yunanistan'da halk oylamasý kararý
Yukarýdan Aþaðýya:
1-Tadý güzel. Kemiklerin toparlak
ucu. 2-Etrafý su ile çevrili kara
parçasý. Gerçeklik. 3-Kümes
hayvanlarýnýn civcivlikten çýkmýþ
yavrusu, piliç. Üzerine öteberi
koymak için bir dolabýn içine birbirine
paralel olarak tutturulmuþ tahta veya
metal levha. 4-Okyanuslarýn, güneþ
ýþýðýnýn eriþemediði çok derin yeri. El
iþleri için kullanýlan, seyrek
dokunmuþ keten bezi. 5-Ters
okunuþu "Konuk". Dansta kavalyenin
eþi. 6-Dünyaya en yakýn gezegen.
Çoðul eki. Çayýrlýk, otlak. 7-Satranç
oyununda taraflardan birinin
yenilgisi. Ters okunuþu "Bölge,
mahalle". Binek hayvaný. 8-Güzel
koku. Vücudumuzu bir uzvu.
Gümüþ'ün kýsaltmasý. 9-Iþýk
araçlarýnda kullanýlan asal gazlar
sýnýfýndan bir element. Raylar
üzerinde hareket eden yolcu ve yük
taþýtý. 10-Baðlanarak oluþturulmuþ
deste. Baþý ve elleri yere koyduktan
sonra ayaklarý kaldýrýp vücudu üstten
aþýrtarak öne veya arkaya yapýlan
dönme hareketi. 11-Ters okunuþu
"Kakaodan yapýlan ve bazen içine
þeker, süt, fýstýk, fýndýk katýlan
yiyecek". Ýlaç, merhem.
Yunan
hükümeti,
kreditörlerin
Yunanistan'a nakit akýþýnýn yeniden
saðlanmasý karþýlýðýnda öne sürdüðü
koþullarý 5 Temmuz'da halk oylamasýna
sunacak.
Yunanistan Baþbakaný Aleksis Çipras,
akþam saatlerinde baþbakanlýk konutunda
gerçekleþtirilen ve yaklaþýk 5 saat süren
bakanlar kurulu toplantýsýnýn ardýndan
televizyonlardan halka seslendi. Çipras,
Avrupalý kurumlarýn anlaþma karþýlýðýnda öne
sürdüðü koþullarýn kabul edilip edilmemesini
halk oylamasýna sunma kararý aldýklarýný
açýkladý.
Halk oylamasýnýn, 5 Temmuz'da
gerçekleþtirileceðini belirten Çipras, bu
konuda siyasi parti liderleri ve Avrupalý
liderlerin de bilgilendirildiðini söyledi. Çipras,
Yunan halkýnýn bu konuda baský ve þantajlara
maruz kalmadan özgür iradesiyle karar
vermesi için, Avrupalý kurumlardan 30
Haziran'da sona eren Yunanistan'ýn kalkýnma
programýnýn bir süre daha uzatýlmasýný yazýlý
olarak talep edeceðini belirtti.
Kreditörlerin öne sürdüðü koþullarýn sonu
gelmeyen kemer sýkma politikalarýný kabul
etmek anlamýna geldiðini ifade eden Çipras,
buna raðmen halk oylamasýnýn sonucu ne
þekilde olursa olsun buna uyacaðýný bildirdi.
Bu arada, baþbakanlýk konutundan çýkýþta
gazetecilere açýklamalarda bulunan Enerji,
Çevre ve Üretim Yeniden Yapýlandýrma
Bakaný Panayotis Lafazanis ve Ýdari
Reformlardan Sorumlu Bakan Yardýmcýsý
Yorgos Katruggalos, hükümetin halk
oylamasýndaki tutumunun "hayýr"dan yana
olacaðýný kaydettiler.
Baþbakan Çipras, dün Yunanistan'daki
MALÝ krizin görüþüldüðü Brüksel'de
kreditörlerle uzlaþma saðlanamamasý üzerine
Atina'ya dönerek acilen bakanlar kurulunu
toplamýþtý.
DÜNKÜ SERBEST PÝYASA
DÖVÝZ KURLARI
DOLAR
Alýþ
2.660
Satýþ
2.678
EURO
S.T.G.
Alýþ
Satýþ
Alýþ
Satýþ
2.980
2.998
4.180
4.210
Ýlanlarýnýz
için
22 71338’i
arayýnýz...
28 Haziran 2015 Pazar
15
Ýngiliz Yüksek Komiseri Todd Harmancý'yý ziyaret etti
Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkaný Mehmet Harmancý, Ýngiltere'nin Lefkoþa Yüksek
Komiseri Damian Roderick Todd'u kabul etti.
LTB'de gerçekleþtirilen görüþmede, Lefkoþa Rum Belediyesi ile birlikte yapýlan ortak
çalýþmalarýn yaný sýra LTB'nin plan, projeleri ile Kýbrýs sorunu konusunda atýlan yeni adýmlar
görüþüldü. LTB Baþkaný Mehmet Harmancý görüþmede, Lefkoþa Rum Belediyesi ile hem
teknik, hem sosyal açýdan iþbirliði yapma arzusunda olduklarýný ifade ederek, bu konuda
somut adýmlar atmaya baþladýklarýna dikkat çekti.
Kýbrýs sorunu konusunda da liderler tarafýndan önemli adýmlar atýldýðýna dikkat çeken
Harmancý, bu anlamda geleceðe umutla baktýðýný belirtti.
Ýngiliz Yüksek Komiseri Damian Roderick Todd da görüþmede Kýbrýs sorunu konusundaki
yeni geliþmeleri deðerlendirerek, bu anlamada olumlu ve hýzlý adýmlar atýldýðýna dikkat çekti.
Todd görüþmede ayrýca, Lefkoþa Rum Belediyesi ile yapýlacak olan ortak projeler için de
ellerinden gelen desteði vereceklerini kaydetti.
MUSTAFA AROÐLU LTD.
Tente sistemleri
Komutalý ve komutasýz modeller
Ýstenen renk ve ebatlar. Güneþe dayanýklý,
solmayan, deforme olmayan Ýtalyan malý. Çok
uygun fiyatlar + ödeme kolaylýklarý.
Yzb Tekin Yurdabak Cad. Marmara bölgesiOrtaköy /Lefkoþa
Tel:2273022-2273115-2275863
Her türlü inþaat iþleri, kanalizasyon, bahçe telleme,
boya, laminant parke, aleminyum kapý,
pencere, pancur, vasistas balkon ve
merdiven küpeþteleri yapýlýr.
Kazým Denizci
Adres: Þht. Ecvet Yusuf Caddesi No: 98 Kýzýlbaþ Lefkoþa
Tel:229 29 44 Mobil: 0533 84661 85- 0533 877 01 00
S. DOKTOROÐLU
Hiçbir yerde bulamayacaðýnýz
ucuzlukta tiþört, ceket,
eþofman, kotlar, montlar
ARASTA'DA
Tel:75830-79010
Bize sormadan tatil
planý yapmayýn...
16
28 Haziran 2015 Pazar
28 Haziran 2015 Pazar
17
18
28 Haziran 2015 Pazar
19
28 Haziran 2015 Pazar
Atletico Madrid 35 Milyon Euro'ya Kolombiyalý forvet aldý
Kolombiyalý forvet oyuncusu Jackson
Martinez, önümüzdeki sezondan itibaren
Atletico Madrid formasý giyeceðini
açýkladý.
Copa America'da Arjantin ile oynadýklarý
çeyrek final maçýnýn ardýndan basýn
mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Jackson Martinez, Atletico Madrýd ile 4 yýllýk
sözleþme imzalayacaðýný söyledi.
Kolombiyalý futbolcu, resmi olarak
transferinin ne zaman açýklanacaðýný ise
bilmediðini ifade etti.
2012'den bu yana Porto formasý giyen 28
yaþýndaki forvet, Portekiz ekibinde
geçirdiði 3 yýlda oynadýðý 132 maçta 92 gole
imza attý.
Atletico Madrid'in Jackson Martýnez için
Porto'ya 35 milyon euro bonservis bedeli
ödeyeceði belirtiliyor.
LSD Baþkaný Halil Tozaký, genç sporculara teþvikin þart olduðunu açýkladý
Tozaký, "Gençlik, gelecektir"
n Geçtiðimiz yýl
Hollanda'ya gittiklerini
ve bu yýl Fransa'ya
gideceklerini belirten
Lefkoþa Satranç
Derneði Baþkaný Halil
Tozaký, "Ülkemiz
sporunda en önemli
sorun dýþ temastýr.
Genç sporcularýmýza bu
olanaðý yarattýk. Çünkü
gençlik, gelecektir"
Lefkoþa Satranç Derneði (LSD) Baþkaný
Halil Tozaký, her spor dalýnda olduðu gibi
satrançta da genç sporcularý teþvik etmenin
þart olduðunu söyledi.
"Ülkemiz sporunda en önemli sorun dýþ
temastýr" diyen Tozaký, bu nedenle iki yýldýr
Piramit Satranç Turnuvasý düzenlendiðini ve
bu turnuvanýn tüm gelirinin dýþ temasa
MELÝ EMLAK
SATILIK
Gönyeli'de Türk malý
triplex 110000 Stg.
Lefkoþa'da 3+1 daire
40000 Stg.
Kiralýklar
Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý
daireler
Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful
eþyalý daireler
Gönyeli'de 3+1 daire
Tel:05338687955
0533 8697990
0542 8546990
SATILIK
DAÝRE
Fenerbahçe
Emre Belezoðlu ile
yollarý ayýrdý
Fenerbahçe Kulübü'nün yollarýný
ayýrdýðý tecrübeli futbolcu Emre Belözoðlu,
kendisiyle ilgili alýnan karara saygý
duyduðunu belirterek, sarý-lacivertli
kulübe baþarýlar diledi.
Emre Belözoðlu, yaptýðý yazýlý
açýklamada, "Öncelikle Türk spor
kamuoyuna belirtmek isterim ki benim
aðzýmdan yapýlan tek resmi açýklama budur.
Kamuoyunun baþka açýklamalara itibar
etmemesini rica ediyorum" ifadelerini
kullandý.
Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe yönetim
kurulunun ve teknik heyetinin hakkýnda
aldýðý kararý bugün öðrendiðini
vurgulayarak, "7 yýl boyunca formasýný
giydiðim kulübüm için elimden gelen
hizmeti vermeye çalýþtým. Gönlüm tabii ki
futbolu Fenerbahçe formasý altýnda
býrakmaktan yanaydý. Ancak alýnan bu
karara saygý duyuyorum. Fenerbahçe
Kulübü'ne baþarýlar diliyor ve yönetim
kuruluna teþekkür ediyorum" görüþlerini
aktardý.
Beraber çalýþtýðý teknik direktörler,
futbolcular ve Samandýra çalýþanlarýna da
teþekkür eden Emre Belözoðlu, "Kulübe
ilk geldiðim günden itibaren her koþulda,
her zaman yanýmda olan büyük
Fenerbahçe taraftarýna da teþekkür
ediyorum" deðerlendirmesinde bulundu.
Fernandao imzayý attý!
n Fenerbahçe'nin yeni
golcüsü Fernandao,
kendisine güvendiðini ve
sarý lacivertli formayla,
geçtiðimiz sezonki
baþarýsýnýn üstüne
çýkacaðýna inandýðýný
söyledi.
ayrýldýðýný açýkladý.
Ýlk kez geçtiðimiz yýl düzenlenen Piramit
SATILIK ARABA
Satýlýk Isuzu Rodeo
2002 model fiyatý
40000 TL
Tel: 0542 8622390
Yer Alayköy
Devren
Kiralýk
Satranç Turnuvasý sayesinde Hollanda'ya
gittiklerini anýmsatan Tozaký, "Bu yýl
Fransa'ya gidiyoruz. LSD Satranç
Kafilesi'nde bu yýl yer alan sporcular arasýnda
Arda Çayönlü; Necat Yazman; Ayberk Bilir;
Yaðmur Aytaçoðlu ve Ali Rýza Atýf Görgün
gibi genç satranççýlar var. Genç sporcularýmýzý
götürmeye özen gösterdik. Çünkü gençlik,
gelecektir" þeklinde konuþtu.
Fransa'ya gidecek olan ve Kafile
Baþkanlýðýný LSD Baþkaný Halil Tozaký'nýn
yapacaðý 17 kiþilik kafilede 11'i sporcu
bulunuyor.
Morzine Festivali Satranç Turnuvasý'na
katýlacak olan LSD Satranç Kafilesi 6 Temmuz
2015 tarihinde adamýzdan ayrýlacak ve 18
Temmuz 2015 tarihinde adamýza dönecek.
Kiralýk daire
Lefkoþa’da çalýþýr
durumda devren kiralýk
cafe&bar.
Taþkýnköy Devpa yolunda
ana cadde üzerinde full
eþyalý 2. Kat 3+1 daire
Her odada klima ve uydu
vardýr.
Tel:0533 8665440
Tel:05428520333
SATILIK
Köþklüçiftlik’te 3+1
Türk malý asansörlü
beyaz eþyalý
3 balkonlu daire.
* Meriç'te 1 dönüm Türk malý
arsa içerisindeki evle birlikte
40000 Stg.
* Kanlýköy'de 3+1 ikiz villa
90000 Stg.
Tel:0533 8690704
0533 8417234
Ýlanlarýnýz için
22 71338’i
arayýnýz...
Geçtiðimiz
sezonu
Bursaspor
formasýyla Spor Toto Süper Lig'de gol
kralý
olarak
tamamlayan
ve
Fenerbahçe'ye 4 yýllýk imza atan Brezilyalý
golcü Fernandao, kendisi için
düzenlenen imza töreninde, basýn
mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.
Fenerbahçe'de oynayacaðý için büyük
mutluluk duyduðunu dile getiren
Fernandao, "En iyi seçimi yaptýðýmý
düþünüyorum.
Büyük
mutluluk
duyuyorum. Takým arkadaþlarýmla birlikte
baþarý için çaba göstereceðim.
Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyorum.
Ben de kupalar kazanmayý hedefliyorum.
Bana güvendikleri için çok teþekkür
ediyorum, son derece mutluyum ve
motiveyim. Bu takým için her zaman en
iyisini yapmaya çalýþacaðým." ifadelerini
kullandý ve kendisine güvenenlere
teþekkür etti.
Konusu ne olursa
olsun, hiçbir kitabý
çöpe atmayýn.
Ýrtibat No:
0533 8409957
SATILIK
DAÝRE
Haspolat Belediye
Evleri’nde 2+1 daire
satýlýktýr.
Tel:0548 8656507
Shanghai Demba
Ba'yý açýkladý!
Çin kulübü Shanghai Shenhua, Beþiktaþ'ýn
Senegalli golcüsü Demba Ba'yý transfer
ettiðini resmi siteden açýkladý. Çin kulübü
Shanghai Shenhua, Beþiktaþ'ýn Senegalli
golcüsü Demba Ba'yý transfer ettiðini resmi
siteden açýkladý. Geçtiðimiz sezon baþýnda
Chelsea'den 6 milyon euro'ya transfer edilen
Demba Ba, Beþiktaþ formasýyla 44 maçta 27
gol kaydetmiþti.
Tamsu U15 Liglerinin 2'nci Tur ikinci karþýlaþmalarý bugün
Hedef final grubu
n Tamsu U15 Liglerinde
dün oynanan Esentepe Mehmetçik
karþýlaþmasý dýþýndaki
2'nci tur ikinci
karþýlaþmasý bugün
saat 18:00'de
oynanacak.
Futbol
Federasyonu
tarafýndan
düzenlenen Tamsu U15 Liglerinin 2'nci Tur
ikinci karþýlaþmalarýnda takýmlarýn ortak
hedefi final grubu olarak belirlendi.
Tamsu U15 Liglerinde dün oynanan
Esentepe - Mehmetçik karþýlaþmasý dýþýndaki
2'nci tur ikinci karþýlaþmasý bugün saat
18:00'de oynanacak.
1'nci Grup'ta Maðusa Türk Gücü ile Binatlý;
2'nci Grup'ta Küçük Kaymaklý ile
Türkmenköy; 3'üncü Grup'ta Yenicami ile
Esentepe ilk turu ayni puanla ortak lider
olarak geride býraktýlar.
1'nci turda puan farklý ile liderliði ele geçiren
tek takým Dumlupýnar oldu. 3 puanlý
Dumlupýnar, ikinci turda 1 puanlý iki takýmdan
biri olan Alsancak Yeþilova'nýn konuðu
olacak. Tamsu U15 Liglerinin 2'nci Tur 3'üncü
grup karþýlaþmalarý 2 Temmuz 2015, Çarþamba
günü saat 18:00'de oynanacak.
Tamsu U15 Liglerinin 2'nci Tur Grup ikinci
karþýlaþmalarýn programý:
1'nci Grupta:
Ýskele rallisi için geri
sayým baþladý
n Bu sezonun ilk üç yarýþýný
birincilikle tamamlayan
Ömer Yýldýz'ýn, geçtiðimiz
sezon elde ettiði tek
birincilik olan Ýskele
Rallisi'nde de birinci
olarak, birinciliklerini
dörtte dört yapmak
olacak
Maðusa Türk Gücü - Deðirmenlik
Binatlý - Mormenekþe
2'nci Grupta:
Küçük Kaymaklý - Baf Ülkü Yurdu
Türkmenköy - Doðan Türk Birliði
Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil
Kurumu'na (KKTOK) baðlý Ralli
Komitesi tarafýndan düzenlenen 2015
Ralli Þampiyonasý programýnda 5'inci
yarýþ olarak gösterilen, ancak ertelenen
2'inci yarýþ nedeniyle koþulacak 4'üncü
yarýþ olacak olan Ýskele Rallisi için geri
sayým baþladý.
Bu sezonun ilk üç yarýþýný birincilikle
tamamlayan Ömer Yýldýz, 4-5 Temmuz
2015 tarihlerinde gerçekleþecek olan
Ýskele Rallisi'nde de birincilik hedefliyor.
Geçtiðimiz sezon elde ettiði tek birincilik
olan Ýskele Rallisi'nde de birinci olmak
isteyen Ömer Yýldýz, bunu baþarmasý
halinde birincilikler serisini dörtte dörde
yükseltmiþ olacak. Ýskele Rallisi, Ýskele
Festivali çerçevesinde geleneksel
olarak düzenleniyor.
3'üncü Grupta:
Yenicami - Cihangir
4'üncü Grupta:
Yalova - Çetinkaya
A. Yeþilova - Dumlupýnar
Avusturya Açýk Darts Þampiyonasý'nýn Isýnma Turu'nda Cemal Gingi final oynadý
Avusturya'da ikincilikle baþladýk
n Uluslararasý Darts Federasyonu tarafýndan
düzenlenen ve Hotel Viyana Souht'ta gerçekleþtirilen
þampiyonanýn Isýnma Turu'nda Cemal Gingi ikinci
oldu. Erkeklerde 78, kadýnlarda 12 sporcunun
katýldýðý ýsýnma turunda Cemal Gingi, finalde Alman
rakibine 3-2 yenilerek ikinciliði kazandý.
Kuzey Kýbrýs Darts Federasyonu Karmasý, Avusturya'nýn Viyana kentinde
dün baþlan Uluslararasý Açýk Darts Turnuvasý'na iyi bir baþlangýç yaptý.
Uluslararasý Darts Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve Hotel Viyana
Souht'ta gerçekleþtirilen þampiyonanýn Isýnma Turu'nda Cemal Gingi ikinci
oldu.
Erkeklerde 78, kadýnlarda 12 sporcunun katýldýðý ýsýnma turunda Cemal Gingi,
finalde Alman rakibine 3-2 yenilerek ikinciliði kazandý.
Bir baþka sporcumuz Tanser Tilki son sekize kalma baþarýsý gösterdi.
Kadýnlarda ülkemizi temsil eden Samiran Çoban, ilk turda elendi.
Gingi'ye kutlama
Dün akþam geç saatlere kadar devam eden turnuvada final oynayan Cemal
Gingi'ye ilk kutlama Darts Federasyonu Baþkaný Gürtap Davutoðlu'ndan geldi.
Davutoðlu, Cemal Gingi'yi baþarýsýndan dolayý kutlarken, devamýnýn gelmesi
dileðinde bulundu.
Gingi'nin ikinciliði hem federasyon karmasý, hem de kendi imkanlarýyla
þampiyonaya katýlan sporcular arasýnda sevinç yarattý.
Þampiyona bugün yapýlacak ikinci gün maçlarýyla devam edecek. Kuzey
Kýbrýs Darts Federasyonu Karmasý, 29 Haziran Pazartesi akþamý yurda dönecek.
ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE
Sahibi
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited
Direktör
ALÝ OSMAN TABAK
Genel Yayýn Yönetmeni:
ÞENER LEVENT
Dizilip Basýldýðý Yer:
“AFRÝKA” Yayýncýlýk
Limited Tesisleri
Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad.
No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný)
Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam servisi: 2271338
Kültür-Sanat servisi: 2286988
Dýþ muhabirler:
Almanya: Yaþar ALTAY
Sidney: Hakan LEVENT
E-Mail: [email protected]
Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net
Download