muhasebe - ıı - Erzurum Teknik Üniversitesi

advertisement
İÇİNDEKİLER
 Dönem Sonu İşlemleri
 7.1. Envanter ve Değerleme Kavramları
 7.1.1. Muhasebe Dışı Envanter
 7.1.2. Muhasebe İçi Envanter
 7.1.2.1. Bilanço Hesapları Envanter
İşlemleri
 7.1.2.2. Maliyet Hesapları Envanter
İşlemleri
 7.1.2.3. Gelir Tablosu Hesapları ve
Envanter İşlemleri
 7.1.3. Kârın Belirlenmesi
 7.1.4. Kesin Mizanın Hazırlanması
 7.2. Ticari ve Mali Kâr Kavramı
 7.3. Gelir Tablosu Düzenlenmesi
 7.4. Bilançonun Düzenlenmesi
MUHASEBE - II
Dönem Sonu İşlemleri
HEDEFLER
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 Envanteri ve değerleme kavramlarını
tanımlayabilecek,
 İşletmenin dönem sonu envanter kayıtlarını
yapabilecek,
 İşletmenin kâr ya da zararını
hesaplayabilecek,
 Kesin mizan, dönem sonu bilançosu ve gelir
tablosu düzenleyebileceksiniz.
Dönen Varlıklar
DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
Muhasebenin temel kavramlarından süreklilik kavramı gereği, bir işletmede
faaliyetlerin sürekliliği esas olmakla birlikte, işletmede yapılan faaliyetlerin ve bunlara
ilişkin finansal nitelikli işlemlerin dönemler itibariyle belirlenmesi, ölçülmesi ve
sonuçlarının finansal tablolarda gösterilmesi gerekir. Bu nedenle, muhasebe ile ilgili
işlemler belirli bir faaliyet yılı veya muhasebe dönemi esas alınarak gerçekleştirilir.
Böylece muhasebe işlemleri belirli bir tarihte başlar ve belirli bir tarihte sona erer.
İzleyen dönemde, aynı muhasebe işlemleri tekrar eder. Bu dönemlerin her birine
hesap dönemi adı verilir. Hesap dönemi genellikle takvim yılıdır ve 1 Ocak’ta
başlayıp, 31 Aralık’ta sona erer. Bu hesap döneminde gerçekleştirilen muhasebe
işlemlerine muhasebe süreci adı verilir.
Muhasebe Süreci
Açılış bilançosunun
düzenlenmesi
Yevmiye defter
(Günlük defter)
kayıtlarının
yapılması
Büyük defter
(Defteri kebir)
kayıtlarının
yapılması
Aylık mizanların
düzenlenmesi
Dönem sonu
envanter
işlemlerinin
yapılması
Gelir Tablosunun
düzenlenmesi
Sonuç hesaplarının
(Gelir - Gider
hesapları)
kapatılması
Kesin mizanın
düzenlenmesi
Dönem sonu
bilançosunun
düzenlenmesi
Bilanço
hesaplarının
kapatılması
Dönem Sonu
Muhasebe
İşlemleri
Muhasebe sürecindeki işlemlerin hepsi bir bütün ve birbirleriyle ilişkili olan
aşamalardan oluşmaktadır. Muhasebe sürecinin genel geçici mizanın hazırlanması
işleminden sonraki aşamaları, dönem sonu işlemleri olarak adlandırılmaktadır.
Muhasebe – II
1
Dönen Varlıklar
Dönem sonu işlemleri, belli bir tarih itibariyle işletmenin mali tablolarının,
işletmenin faaliyet sonuçlarını ve mali yapısını tam olarak yansıtmasını sağlamak
amacıyla, mali tabloda yer alacak bilgilerin gerçekliğinin ve doğruluğunun
sağlanmasına yönelik işlemleri içermektedir. Muhasebe bilgilerinin belirli zaman
aralıkları ile sunulması, finansal nitelikli bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve
işletme yöneticilerinin işletmelerinin gerçek durumunu bilebilmeleri ve faaliyetleri
kontrol altında tutabilmeleri için her hesap dönemi sonunda dönem sonu işlemlerini
yapma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, muhasebe sürecinin ihtiyaca ve
gerçeğe uygun faydalı finansal bilgi üretebilmesinde dönem sonu işlemleri önemli
bir rol oynamaktadır.
Muhasebe süreci açısından bakıldığında dönem sonu işlemleri envanter
işlemlerinden daha kapsamlı, envanteri işlemlerini de içine alan, finansal tabloların
hazırlanmasından kapanış kayıtlarının yapılmasına kadar devam eden bir süreçtir.
Dönem sonu işlemleri işletmelerin varlık ve kaynaklarının tespiti (envanter) ve tespit
edilen bu kıymetlerin değerlemesi (değerleme) olmak üzere iki aşamada
gerçekleştirilir.
7.1. Envanter ve Değerleme Kavramları
Envanter, her hesap dönemi sonunda ve periyodik olarak işletmedeki iktisadi
Etkileşimli
alıştırma için
tıklayınız.
kıymetlerin gerçek durumlarının ortaya çıkarılabilmesi için sayma, tartma ve ölçme
suretiyle miktar olarak tespitidir.
Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda “envanter çıkarmak, bilanço günündeki
mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmektir” şeklinde tanımlanmaktadır.
Vergi Usul Kanunu göre;
 Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişi tacirler,
 Her türlü ticaret şirketleri,
 Kurumlar Vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan diğer tüzel
kişiler,
 İşletme hesabı esasına göre defter tutanlardan emtia üzerine iş yapan gelir
ve kurumlar vergisi mükellefleri
her hesap döneminin sonunda (bir yılın sonunda), özel hesap dönemi olanlar
dönemin bittiği son ayda, işini bırakanlar işi bıraktıkları gün, üç yılda bir envanter
çıkaranlar (eczaneler, büyük mağazalar- her yıl için büyük defterlerine göre mevcut
kıymetlerini envanter defterlerine yazarlar ancak faaliyet alanları yoğun olduğu için
sayım işlemini üç yılda bir gerçekleştirirler) üçüncü yılın sonunda envanter işlemi
yaparak faaliyet sonuçlarını belirlemek zorundadırlar. Bunların dışında işletmeler
istedikleri zaman envanter işlemi yapabilirler.
Muhasebe – II
2
Dönen Varlıklar
İşletmeler dönem sonu itibariyle varlıklarının ve kaynaklarının fiili durumun
belirlemek, işletme yönetiminin işletme ile ilgili alacağı kararlarda yardımcı olmak,
vergi kanunlarına göre her yıl faaliyet gelirlerinden ödenmesi gereken vergi
miktarının belirlemek gibi amaçlarla envanter işlemlerini yaparlar.
İşletmelerde envanter işlemleri hangi amaçla, ne zaman düzenlenirse
düzenlensin, yapılma şekilleri aynı olmakla birlikte düzenleme amaçlarına göre farklı
isimler alır. Bir işletmenin kuruluşunda çıkarılan envanter “Kuruluş Envanteri”, hesap
dönemi başında düzenlenen envanter “Başlangıç veya Dönembaşı Envanteri”,
faaliyet döneminin sonunda faaliyet sonucunu görmek üzere düzenlenen envanter
“Dönemsonu Envanteri”, bir işletmenin başka bir işletmeye devri yapılırken çıkarılan
envanter “Devir Envanteri”, işin terki, tasfiyesi veya iflas hallerinde tasfiye memurları
tarafından tasfiyenin veya iflas olayının başlangıcında ve sonunda düzenlenen
envanterler “Tasfiye Envanteri” olarak adlandırılmaktadır.
Dönem sonu işlemlerinin ikinci aşaması olan değerleme, bir işletmenin varlık ve
kaynaklarının belirli bir tarihteki değerlerinin para birimi ile ifade edilmesidir. VUK’da
değerleme, vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti
olarak tanımlanmaktadır. Değerleme günü, özel dönemler dışında takvim yılının son
günüdür.
İktisadi kıymetlerin değerleme konusu olabilmesi için işletmeye dahil olması
başka bir ifadeyle işletmenin mülkiyetinde olması ve işletme tarafından kullanılması
gerekmekte olup, iktisadi kıymetlerin değerlemesinde kullanılan başlıca değerleme
ölçüleri aşağıdaki gibidir:
 Maliyet bedeli: Bir mal veya hizmetin işletmeye getirilip satışa sunulana
kadarki süreç içerisinde yapılan ödemelerin tamamına maliyet bedeli denir.
Maliyet
bedeli,
üretim
maliyeti
ve
satın
alma
maliyeti
olarak
gruplandırılabilir. VUK maliyet bedelini, bir iktisadi kıymetin edinilmesi
veyahut değerinin arttırılması sebebiyle yapılan ödemelerle bunlarla ilgili
bütün giderlerin toplamı olarak tanımlamıştır. İşletmeye dâhil gayrimenkuller,
stoklar, demirbaşlar, hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir.
 Borsa rayici: Değerlemeye konu olan iktisadi kıymetin değerleme günündeki
borsa fiyatıdır. Devlet tahvili ve hazine bonosu borsa rayici ile değerlenir.
 İtibari değer: Her çeşit senetlerle, hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı
olan değerdir. Ulusal para, çekler itibari değer ile değerlenir.
 Tasarruf değeri: Değerlemeye konu olan iktisadi kıymetin sahibi için
değerleme gününde arz ettiği değerdir. Başka bir ifadeyle tasarruf değeri,
iktisadi kıymetin değerleme gününde elden çıkarılması durumunda elde
edilecek değeri ifade eder.
Muhasebe – II
3
Dönen Varlıklar
 Mukayyet değer (Kayıtlı değer): Değerlemeye konu olan iktisadi kıymetin
defter kayıtlarında (muhasebe kayıtlarında) gösterilen değeridir. Alacak ve
borçlar, ilk tesis ve taazzuv giderleri ile peştamallıklar mukayyet değer ile
değerlenir.
 Vergi değeri: Vergi değeri bina, arsa ve arazinin rayiç bedelidir. Bu
değerleme ölçüsü emlak vergisinin hesaplanmasında uygulanmaktadır.
İşletmeye kayıtlı bina ve araziler maliyet bedeli ile maliyet bedelinin
bilinmediği hallerde rayiç bedelle değerlenmektedir.
 Rayiç bedel: Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal
alım ve satım değeridir.
 Emsal değer: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru
olarak tespit edilemeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde
emsaline nazaran alacağı değerdir.
İşletmeye dâhil varlık ve kaynakların değerlemesinde uygulanacak değerleme
ölçüleri doğrudan kârı veya zararı etkileyecektir. Bu nedenle işletmenin gerçek
durumunu ortaya koyabilecek değerleme ölçüleri seçilmelidir.
7.1.1. Muhasebe Dışı Envanter
İşletmelerin dönem sonunda finansal tablolarını düzenleyebilmeleri için finansal
nitelikli işlem ve olayları yevmiye ve büyük deftere kaydetmeleri yeterli değildir.
Hesaplarda gözüken durumun gerçekte var olup olmadığı, hesapların gerçek
durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrolünün yapılması gerekir. Bunun için de
gerçek durumun ne olduğunun sayım ve değerleme yapılarak saptanması yani
“muhasebe dışı envanter” yapılması gerekir. Envanter işlemlerinden, varlıkların ve
borçların
sayılması,
ölçülmesi,
değerlendirmesi
ve
fiili
durum
ile
kayıtların
karşılaştırılmasını içeren aşamaya “muhasebe dışı envanter” denir. Muhasebe dışı
envanter işlemlerinin birinci aşaması, saymak, ölçmek, tartmak gibi fiziki çalışmaları
(sayım işlemlerini), ikinci aşama ise fiziki çalışmaların değerlenmesini (değerleme
işlemlerini) içermektedir.
Muhasebe dışı envanter işlemlerinden bazıları şunlardır:
 Hesap mutabakatı sağlama,
 Yabancı paralı işlemlerde değerleme,
 Aktif değer düşüklüğüne karşılık ayırma,
 Amortisman hesaplama,
 Alacak ve borç senetlerine reeskont hesaplama,
 Gelir ve giderlere dönem ayırmaya ait tutar belirleme,
 Varlıklarda sınıflandırmaya ait tutar belirleme,
 Karşılık ayrılacak şüpheli alacakların tespiti,
Muhasebe – II
4
Dönen Varlıklar
 Borç ve gider karşılıklarını hesaplama (kıdem tazminatı ve vergi karşılığı
dâhil),
 Gelir ve giderlerde dönem ayırımına ait tutar belirleme,
 Yabancı kaynaklarda sınıflandırmaya ait tutar belirleme,
 Gelir ve giderlerde dönem ayrımına ait tutarı belirleme,
 Satışların maliyetini hesaplama.
7.1.2. Muhasebe İçi Envanter
Muhasebe içi envanter işlemleri, işletmedeki hesapların muhasebe dışı
envanter işlemlerinin tamamlanmasından sonra hesapların değerlerinin muhasebe
defterindeki kayıtlarla karşılaştırılması ve farklı olanların fiili durumla uyumlu hale
getirilmesi için yapılan düzeltme kayıtlarıdır.
Muhasebe içi envanter işlemleri bazıları şunlardır:
 Varlıkların sayım noksanı ya da fazlalıklarının kayda alınması,
 Yabancı para ile ilgili kur farklarının kayda alınması,
 Alacak ve borç senetleri reeskont işlemlerinin kayıtları,
 Şüpheli alacakları için karşılık ayrılması,
 Duran varlıklara amortisman ayırma kayıtları,
 Dönen-duran varlıkların ve kısa-uzun vadeli yabancı kaynakların dönem
ayarlaması kayıtları,
 Gelir ve giderlerde dönem ayarlaması kayıtları,
 Hatalı kayıtların düzeltilmesi,
 Unutulan işlemlerin kaydı,
 Maliyet hesaplarının (7/A veya 7/B) kapatılması ve gider hesaplarına
devredilmesi kayıtları,
 Gelir ve gider hesaplarının Dönem Kârı veya Zararı Hesabına devredilerek
kapatılması,
 Dönem kârı için vergi karşılıklarının ayrılması kayıtları,
 Dönem Net Kâr veya Zararının bilanço hesaplarına aktarma kayıtları.
Muhasebe – II
5
Dönen Varlıklar
7.1.2.1. Bilanço Hesapları Envanter İşlemleri
Dönen Varlıkların Envanter İşlemleri
Dönen varlıklar, bilanço günü itibariyle kasa ve bankada bulunan nakit
varlıklar ile normal şartlarda en fazla bir yıl (gelecek hesap dönemi) içinde paraya
dönüştürülmesi veya işletmede tüketilmesi öngörülen varlıkları kapsar.
Hazır Değerlerin Envanter İşlemleri
Hazır değerler grubu, kasa veya bankada bulunan nakit mevcutlarını ve
istenildiğinde, değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilecek varlıkları kapsar.
Hazır Değerler grubunda aşağıdaki hesaplar yer alır.
 100 KASA
 101 ALINAN ÇEKLER
 102 BANKALAR
 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
100 Kasa Hesabı Envanter İşlemleri
İşletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL karşılıklarının izlendiği
Konu ile ilgili
video için
tıklayınız.
hesaptır. Ulusal paralar nominal (itibari) değerleri üzerinden muhasebeleştirilirken,
yabancı paralar alış bedeli ile ulusal para cinsinden kayıtlarda gösterilir.
Kasa hesabı aktif bir hesap olup borç kalanı verir. Kasa hesabının kalanı
kasadaki mevcut parayı gösterir. Kasa işlemleri, günü gününe incelenir ve her gün
sonunda kasa sayımı yapılır. Dolayısıyla, kasanın envanteri her gün yapılmaktadır.
İşletmenin kasasına giren ve kasasından çıkan nakitler doğru olarak kaydedilmiş ise
dönem sonunda kasa hesabının bakiyesi ile fiili kasa mevcudu birbirine denk
olmalıdır. Kasanın fiili mevcudu ile kasa hesabının kalanı denk ise kayıt işlemlerinin,
tahsilat ve ödemelerin doğru yapıldığı anlaşılır. Bu durumda, herhangi bir envanter
kaydı yapılmasına gerek yoktur. Kasa mevcudu ile kasa hesabının kalanı arasında
fark ortaya çıktığında, kasa hesabının fiili duruma göre düzeltilmesi gerekir. Çünkü
esas olan, sayım sonucu bulunan fiili para mevcududur.
Kasa hesabı hiçbir zaman alacak bakiyesi vermez. Kasa hesabının alacak
bakiyesi vermesi halinde kasa işlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi, hatalı
işlemin saptanarak düzeltilmesi gerekir.
Muhasebe – II
6
Dönen Varlıklar
Kasa sayımı sonucu kasanın fiili mevcudu kasa hesabının kalanından az ise
kasa noksanlığı söz konusudur. Kasa noksanı, ödeme kaydının unutulması veya
kaydın eksik tutar üzerinden yapılması, ödenmesi gereken tutardan fazla ödeme
yapılması, eksik tahsilat yapılması veya paranın çalınması gibi nedenlerden
kaynaklanabilir. Kasa sayımında paranın noksan çıkması halinde, bu noksanlığın
ÖRNEK
neden kaynaklandığı tespit edilmişse gerekli düzeltme kaydı yapılır.
•İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 94.700 TL, alacak toplamı ise 13.800
TL olup, kasa sayımında kasada 78.600 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın
satıcılara olan borcun ödendiği halde kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
/
320 SATICILAR
100 KASA
Hesap
makinası için
tıklayınız.
2.300
2.300
Noksanlığın nedeni belirlenememişse noksanlığın nedeni anlaşılıncaya 197
Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borç tarafına yazılır. Noksanlığın sebebi
bulunamaz ise bu hesap, dönem sonunda 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
hesabının borcuna devredilir.
ÖRNEK
Sayım noksanlarının nereden kaynaklandığının bilinmemesi halinde, bu tutarın
vergi kanunları uygulamasında gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
VUK’a göre gider yazılan noksanlar, kanunen kabul edilmeyen gider
mahiyetindedir.
•İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 94.700 TL, alacak toplamı ise 13.800
TL olup, kasa sayımında kasada 78.600 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın
nedeni belirlenememiştir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
100 KASA
Muhasebe – II
2.300
2.300
7
Dönen Varlıklar
 Yapılan araştırma sonucunda, kasa noksanının 1.300 TL’lik kısmının borç
senedinin ödendiği halde kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı ortaya
çıkmıştır.
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
321 BORÇ SENETLERİ
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
1.300
1.300
 Farkın 200 TL’lik kısmının bankadaki mevduat hesabına yatırılan 1.300 TL’nin
kayıtlara 1.100 TL olarak kaydedilmesinden kaynaklandığının farkına varılmıştır.
/
102 BANKALAR
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
200
200
 Alıcılardan tahsil edilen 900 TL’nin kayıtlara 1.200 TL olarak geçmesinden
kaynaklandığı anlaşılmıştır.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
120 ALICILAR
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
300
300
 500 TL noksanın sebebi envanter çalışmaları sırasında da belirlenememiştir
(gider yazılmasına karar verilmiştir).
/
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI
GİDER VE ZARARLAR
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
Muhasebe – II
500
500
8
Dönen Varlıklar
 500 TL noksanın sebebi envanter çalışmaları sırasında da belirlenememiştir
(kasadan sorumlu personelden tahsil edilmesine karar verilmiştir).
/
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
500
500
Kasa sayımı sonucu kasanın fiili mevcudu kasa hesabının kalanından fazla ise
kasa fazlalığı söz konusudur. Kasa fazlalığı, tahsilat kaydının unutulması ya da kaydın
eksik tutar üzerinden yapılması, eksik ödeme veya fazla tahsilat yapılması gibi
nedenlerden kaynaklanabilir. Kasa sayımında paranın fazla çıkması halinde, bu
ÖRNEK
fazlalığın neden kaynaklandığı tespit edilmişse gerekli düzeltme kaydı yapılır.
•İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 94.700 TL, alacak toplamı ise 13.800
TL olup, kasa sayımında kasada 85.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın
müşterilerden alınan bir çekin tahsil edildiği halde kayıtlara alınmamasından
kaynaklandığı belirlenmiştir.
/
100 KASA
4.100
101 ALINAN ÇEKLER
Muhasebe – II
4.100
9
Dönen Varlıklar
Fazlalığın nedeni belirlenememişse fazlalığın nedeni anlaşılıncaya kadar geçici
hesap olan 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacak tarafına yazılır.
Fazlalığın sebebi bulunamaz ise bu hesap, dönem sonunda 679 Diğer Olağan Dışı
ÖRNEK
Gelir ve Kârlar hesabının alacağına devredilir.
•İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 94.700 TL, alacak toplamı ise 13.800
TL olup, kasa sayımında kasada 85.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın
nedeni belirlenememiştir.
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
100 KASA
4.100
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
4.100
 Yapılan araştırma sonucunda, kasa fazlalığının müşterilerden yapılan 1.200
TL’lik tahsilatın kayıtlara 1.000 TL olarak geçmesinden kaynaklandığı
anlaşılmıştır.
/
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
120 ALICILAR
200
200
 KDV dahil 236 TL olarak ödenen telefon faturasının iki kez kaydedildiği tespit
edilmiştir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
191 İNDİRİLECEK KDV
Muhasebe – II
236
200
36
10
Dönen Varlıklar
 Kasa farkının 3.164 TL’lik kısmının bankadan para çekilip kasaya konduğu
halde kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
102 BANKALAR
3.164
3.164
 500 TL’lik kasa fazlalığının nedeni belirlenememiştir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
397 SAYIM VE TESELLÜM
FAZLALARI
679 DİĞER OLAĞAN DIŞI
GELİR VE KÂRLAR
500
500
Vergi Usul Kanunu'na göre yabancı paralar borsa rayici ile değerlenmelidir.
Yabancı paraların borsa değeri yoksa Maliye Bakanlığı'nın belirlediği kurlar
üzerinden
değerleme
yapılır.
Ülkemizde
resmi
döviz
borsası
olmadığı
için
değerlemede Maliye Bakanlığı'nın ilan ettiği kurlar kullanılmaktadır. Yabancı paralar
hesabının kalanı ile yabancı paraların değerleme kuru arasındaki fark, değerleme
kârı veya zararı olarak 646 Kambiyo Kârları veya 656 Kambiyo Zararları hesabına
kaydedilir.
Maliye Bakanlığı biri efektif diğeri döviz alış kuru olmak üzere iki kur ilan
etmektedir. Bunun nedeni, bankacılık uygulamalarında nakit yabancı paranın
efektif, bunun dışındaki yabancı para cinsinden ödeme araçlarının (çek, poliçe
vb.) ise döviz olarak adlandırılmasıdır.
Muhasebe – II
11
ÖRNEK
Dönen Varlıklar
•İşletmenin dönem sonu itibariyle kasasında 1.400 $ bulunmakta olup, alış
tarihindeki kur 2,23 TL ve envanter günündeki kur 2,18 TL’dir.
Alış tarihi
1.400 x 2,23 TL = 3.122 TL
Değerleme günü
1.400 x 2,18 TL = 3.052 TL
Kambiyo Zararı
70 TL
/
656 KAMBİYO ZARARLARI
100 KASA
100.02 Yabancı Paralar Kasası
100.02.01 Dolar Kasası
ÖRNEK
Hesap
makinası için
tıklayınız.
70
70
•İşletmenin dönem sonu itibariyle kasasında 3.800 € bulunmakta olup, alış
tarihindeki kur 2,79 TL ve envanter günündeki kur 3,02 TL’dir.
Alış tarihi
3.800 x 2,79 TL = 10.602 TL
Değerleme günü
3,800 x 3,02 TL = 11.476 TL
Kambiyo Kârı
874 TL
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
100 KASA
100.02 Yabancı Paralar Kasası
100.02.02 Euro Kasası
646 KAMBİYO KÂRLARI
Muhasebe – II
874
874
12
Dönen Varlıklar
101 Alınan Çekler Envanter İşlemleri
101 Alınan Çekler hesabı, gerçek ve tüzel kişiler tarafından işletmeye verilmiş
olup, henüz tahsil için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş olan çeklerin
izlendiği hesaptır. Alınan Çekler hesabı aktif bir hesap olup borç kalanı verir. Alınan
Çekler hesabının kalanı işletmenin kasasındaki mevcut çekleri gösterir.
Alınan çekler YTL olarak düzenlenmişlerse üzerlerinde yazılı itibari değerleri
üzerinden değerlendirilir. Dönem sonunda işletmenin kasasındaki çekler ile hesabın
kalanı karşılaştırılır. Kasa (eldeki mevcut) ve tahsildeki çeklerin toplamı ile Alınan
Çekler hesabının kalanı denk ise herhangi bir envanter kaydı yapılmasına gerek
yoktur. İşletmenin kasasındaki çeklerin tutarı, Alınan Çekler hesabının kalanından az
ise noksanlık söz konusudur. Alınan Çeklerin sayımında noksan çıkması halinde, bu
ÖRNEK
noksanlığın neden kaynaklandığı tespit edilmişse gerekli düzeltme kaydı yapılır.
•İşletmenin kasasında 12.000 TL tutarında çek bulunmakta olup, Alınan Çekler
hesabının kalanı 14.000 TL’dir. Farkın satıcılara ciro edildiği halde kayıtlara
alınmayan 2.000 TL tutarındaki çekten kaynaklandığı tespit edilmiştir.
/
320 SATICILAR
2.000
101 ALINAN ÇEKLER
2.000
Noksanlığın nedeni tespit edilememişse noksanlığın nedeni anlaşılıncaya kadar
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabının borç tarafına yazılır. Noksanlığın sebebi
bulunamaz ise bu hesap, dönem sonunda 689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar
hesabının borcuna devredilir.
Muhasebe – II
13
ÖRNEK
Dönen Varlıklar
•İşletmenin kasasında 12.000 TL tutarında çek bulunmakta olup, Alınan Çekler
hesabının kalanı 14.000 TL’dir. Gün içerisinde farkın nedeni tespit
edilememiştir.
/
197 SAYIM VE TESELLÜM
NOKSANLARI
101 ALINAN ÇEKLER
Hesap
makinası için
tıklayınız.
2.000
2.000
İşletmenin kasasındaki çeklerin tutarı, Alınan Çekler hesabının kalanından fazla
ise fazlalık söz konusudur. Alınan Çeklerin sayımında fazlalık çıkması halinde,
ÖRNEK
fazlalığın neden kaynaklandığı tespit edilmişse gerekli düzeltme kaydı yapılır.
•İşletmenin kasasında 14.000 TL tutarında çek bulunmakta olup, Alınan Çekler
hesabının kalanı 12.000 TL’dir. Farkın müşterilerin borçlarına karşılık verdikleri
çekin kaydedilmemesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
101 ALINAN ÇEKLER
120 ALICILAR
2.000
2.000
Fazlalığın nedeni tespit edilememişse fazlalığın nedeni belirleninceye kadar 397
Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabının alacak tarafına kaydedilir. Fazlalığın nedeni
bulunamaz ise bu hesap, dönem sonunda 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
hesabının alacağına devredilir.
Muhasebe – II
14
ÖRNEK
Dönen Varlıklar
•İşletmenin kasasında 14.000 TL tutarında çek bulunmakta olup, Alınan Çekler
hesabının kalanı 12.000 TL’dir. Farkın nedeni gün içerisinde tespit
edilememiştir.
/
101 ALINAN ÇEKLER
397 SAYIM VE
TESELLÜM FAZLALARI
Hesap
makinası için
tıklayınız.
2.000
2.000
102 Bankalar Envanter İşlemleri
102 Bankalar hesabı işletmenin yurtiçi ve yurtdışı banka ve benzeri finans
Etkileşimli
alıştırma için
tıklayınız.
kurumlarında
açtırdıkları
hesaplara
yatırılan ve
hesaptan çekilen
paraların
(mevduatın) izlendiği hesaptır. Hem vadesiz hem de vadeli mevduatlar bu hesapta
takip edilmekte olup, dönem içerisinde banka hesabındaki TL mevduat, kayıtlı
(mukayyet) değer ile yabancı paralı mevduat ise efektif alış kuru ile kayıtlara alınır.
Bankalar hesabının envanteri yapılırken öncelikle bankalardan alınan hesap
özetleri (ekstre) ile Bankalar hesabı karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda denklik
olması halinde herhangi bir düzeltme kaydına gerek yoktur. Bankalardan alınan
hesap özetleri (ekstre) ile Bankalar hesabı arasında fark olması halinde ilgili yanlış ve
eksik kayıtların düzeltmesi yapılarak muhasebe kayıtlarının banka ekstreleri ile uyumu
ÖRNEK
sağlanır.
•İşletmenin muhasebe kayıtlarına göre 31.12.2013 tarihi itibariyle Bankalar
hesabının bakiyesi 34.000 TL’dir. Bankadan gelen hesap ekstresinde
işletmenin bankadaki hesabının bakiyesinin 39.400 TL olduğu görülmüştür.
 Bankalar hesabı ve banka ekstresinin karşılaştırılması sonucunda farklılığın; 2.400
TL’lik bir çekin banka tarafından ödendiği halde kayıtlara geçmemesinden,
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
102 BANKALAR
Muhasebe – II
2.400
2.400
15
Dönen Varlıklar
 Farkın 3.000 TL’lik kısmının müşterinin işletmeye olan senetsiz borcuna karşılık
bankaya 7.000 TL yatırdığı halde işletmenin 4.000 TL olarak kaydetmesinden,
/
102 BANKALAR
120 ALICILAR
3.000
3.000
 İşletmenin mevduat hesabına 6.000 TL faiz işletildiği, bu tutardan 1.200 TL
vergi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutarın işletmenin hesabına
yatırılmasından kaynaklandığı görülmüştür.
/
102 BANKALAR
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR
642 FAİZ GELİRLERİ
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
4.800
1.200
6.000
Vadesi izleyen yıla sarkan mevduat hesaplarının yılsonuna kadar işlenmiş
faizleri saptanarak ilgili yıla tahakkuk yoluyla gelir yazılması gerekir. Bu tür faizlerden
vergi ve fon payı kesintisi faizin hak edildiği tarihte yani vade sonunda yapılacaktır.
Bu aşamada tahakkuk yoluyla hesaplanan faizler 181 Gelir Tahakkukları hesabına
ÖRNEK
borç, 642 Faiz Gelirleri hesabına alacak yazılmak yoluyla muhasebeleştirilmelidir.
•İşletme 3 ay vadeli % 16 faiz oranı ile 18.11.2013 tarihinde bankaya 10.000 TL
yatırarak vadeli hesap açtırmıştır (Dönem sonu kaydını yapınız).
Faiz Tutarı = 10.000 x 44 x 16
36.500
Faiz Tutarı = 192,88 TL
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ
Muhasebe – II
192,88
192,88
16
Dönen Varlıklar
Vade dolduğunda (%20 vergi kesintisi);
Faiz Tutarı = 10.000 x 92 x 16
36.500
Faiz Tutarı = 403,29 TL
Vergi
403,29 x 0,20 = 80,66
Banka hesabına yatan
403,29 – 80,66 = 322,63
/
102 BANKALAR
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ
VE FONLAR
181 GELİR TAHAKKUKLARI
642 FAİZ GELİRLERİ
Hesap
makinası için
tıklayınız.
322,63
80,66
192,88
210,41
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
İşletmelerin üçüncü kişilere bankalardan çek veya ödeme emri ile yapacağı
ödemeleri izlediği hesaptır. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı varlık hesabı
olmasına rağmen pasif karakterli bir hesaptır.
Çeklerin dönem sonu değerlemesinde öncelikle fiili envanter yapılır. Verilen
Çekler
ve
Ödeme
Emirlerinin
fiili
envanteri,
çekler
işletmenin
elinde
bulunmadığından fiziki olarak sayılarak yapılamaz. Kaydi tutarların doğru olup
olmadığı belge incelemesi, çeklerin dip koçanlarının incelenmesi ve karşı
işletmelerle (müşterilerle) mutabakat sağlanması suretiyle gerçekleştirilir. Yapılan
inceleme sonucunda mutabakat söz konusu ise herhangi bir düzeltme kaydı
yapılmasına gerek yoktur. Fiili envanter sonuçlarının muhasebe kayıtları ile farklılık
göstermesi durumunda gerekli düzeltme kayıtları yapılarak muhasebe kayıtları
gerçeği gösterir hale getirilir.
Muhasebe – II
17
ÖRNEK
Dönen Varlıklar
•İşletmenin 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabının kalanı 15.000
TL’dir. Verilen çeklerin dip koçanları incelendiğinde 18.000 TL’lik çekin verilmiş
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda;
 Banka tarafından ödenen 2.000 TL’lik çekin 1.000 TL olarak kaydedilmesinden,
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
102 BANKALAR
1.000
1.000
 Satıcılara olan 4.000 TL’lik borca karşılık verilen çekin kayıtlara geçmemesinden
kaynaklandığı anlaşılmıştır.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
320 SATICILAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
Muhasebe – II
4.000
4.000
18
Dönen Varlıklar
7.3. Gelir Tablosu Düzenlenmesi
Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı
dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin
elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren mali tablodur. Gelir tablosu, belirli
bir faaliyet dönemi sonunda işletmenin faaliyet sonucunu gösterir.
Gelir tablosu mali tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır.
İşletmeler karşılaştırmalarda kolaylık sağlayacak ve anlam birliği oluşturacak şekilde
gelir tablolarını düzenlemek zorundadır. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak
rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.
Gelir tablosunun düzenlenebilmesi için dönem sonu envanter işlemlerinin
tamamlanması, gider hesaplarının, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan
gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılması gerekir.
Gelir tablosunda, süreklilik gösteren ve göstermeyen gelir ve giderler,
finansman giderleri, olağan gelir ve kârlar, olağan gider ve zararlar, olağan dışı gelir
ve kârlar ve olağan dışı gider ve zararlar olarak ayrı gruplar şeklinde gösterilmiştir.
Gelir tablosunda yer alan kalemler arasında mahsup yapılamaz. Tutarı olmayan
kalemler gelir tablosunda yer almaz.
Gelir tablosunun bölümleri incelendiğinde, bir tüzel kişiliğin belirli bir döneme ait
faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve hangi aşamada kâr veya zararda
olduğunu tespit etmek mümkün olacaktır.
Muhasebe – II
19
Dönen Varlıklar
Soru
Genel Geçici Mizan
Tutar
Hesap İsmi
100 KASA
Borç
Kalan
Alacak
Borç
Alacak
1.288.000
986.000
302.000
-
1.240.000
48.000
965.000
21.000
275.000
27.000
-
60.000
37.000
23.000
-
123.500
36.500
87.000
-
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
2.380
27.600
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
92.000
12.000
80.000
-
168.000
48.000
120.000
-
153 TİCARİ MALLAR
1.450.000
610.000
840.000
-
190 DEVREDEN KDV
28.000
-
28.000
-
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
22.000
-
22.000
-
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
965.000
145.000
820.000
-
255 DEMİRBAŞLAR
292.000
36.000
256.000
-
22.750
308.750
-
286.000
10.000
-
10.000
100.01 TL Kasası
100.02 Yabancı Paralar Kasası
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
121 ALACAK SENETLERİ
300 BANKA KREDİLERİ
320 SATICILAR
-
-
25.220
321 BORÇ SENETLERİ
34.500
184.500
-
150.000
421 BORÇ SENETLERİ
24.690
127.480
-
102.790
500 SERMAYE
-
850.000
-
850.000
549 ÖZEL FONLAR
-
80.000
-
80.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
-
1.200.490
-
1.200.490
610 SATIŞTAN İADELER (-)
28.500
-
28.500
-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
72.000
-
72.000
-
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
26.000
-
26.000
-
Toplam
4.699.320
4.699.320
2.704.500
2.704.500
Muhasebe dışı envanter sonuçları ve değerleme bilgileri aşağıdaki gibidir:
1.
İşletmenin TL kasasında 278.000 TL bulunmaktadır.
2.
İşletmenin yabancı paralar kasasında 12.000 $ bulunmakta olup, alış
tarihindeki kur 2,25 TL ve envanter günündeki kur 2,20 TL’dir.
3.
İşletmenin kasasında 21.000 TL’lik çek bulunmaktadır. Farkın satıcılara ciro
edilen çekin kayıtlara alınmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir.
Muhasebe – II
20
Dönen Varlıklar
4.
Bankadan gelen hesap özetinde hesapta 80.000 TL olduğu, işletmenin
mevduat hesabına 8.000 TL faiz yürütüldüğü, bu tutardan 1.200 TL vergi
kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutarın işletmenin hesabına yatırıldığı
görülmüştür. Ayrıca 13.800 TL’lik çekin bankaca ödendiği halde kayıtlara
geçmediği anlaşılmıştır.
5.
İşletmenin kasasında % 15 faizli 80.000 TL’lik özel kesim tahvili bulunmakta
olup, tahvillerin faiz dönemi 1 Kasım-31 Ekimdir.
6.
Alacak senetlerinin 20.000 TL’lik kısmı tahsil edilememiş, durum mahkemeye
intikal ettirilmiş ve tamamı için karşılık ayrılmasına karar verilmiştir.
7.
İşletmenin deposunda bulunan mallardan 20.000 TL maliyetli malın
modasının geçmesi nedeniyle değerinin düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca bu
mallara %8 karşılık ayrılacaktır.
8.
İşletmenin dönem sonu mal mevcudu 75.000 TL’dir.
9.
Tesis, makine ve cihazlar için %10, demirbaşlar için %20 oranında
amortisman
ayrılacaktır
(Tesis,
makine
ve
cihazlar
pazarlama
departmanında, demirbaşlar yönetim departmanında kullanılmaktadır).
10. Dönem sonunda 422 Borç Senetlerinde kayıtlı olan 15.000 TL’lik senedin
vadesine 8 ay kaldığı belirlenmiştir.
11. Alacak ve borç senetleri %12 üzerinden reeskonta tabi tutulacaktır.
Değerleme günü itibariyle Alacak senetlerinin vadesine 20 gün, kısa vadeli
borç senetlerinin vadesine 40 gün, uzun vadeli borç senetlerinin vadesine
420 gün vardır.
12. İşletme 1 Ekim 2013 tarihinde 6 ay vadeli, yıllık %20 faizli 286.000 TL tutarında
banka kredisi kullanmıştır. Anapara ve kredi faizi vade sonunda
ödenecektir.
13. İşletmenin dönem içerisinde satın alarak Genel Yönetim Giderleri hesabına
kaydederek giderleştirdiği 3.000 TL tutarındaki kırtasiye malzemesinin 31
Aralık itibariyle 2.000 TL’lik kısmının halen kullanılmadığı tespit edilmiştir.
14. Üç yıl önce satılan taşıt için 40.000 TL yenileme fonu ayrıldığı ancak dönem
sonu itibariyle yenisinin alınmadığı görülmüştür.
15. Kasa fazlasının nedeni bulunamamıştır.
16. Vergi oranı %20’dir.
İstenen
Yukarıdaki verilere göre işletmenin;

Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız.

Kesin mizanı hazırlayınız.

Gelir tablosunu hazırlayınız.

Dönem sonu bilançosunu yapınız.
Muhasebe – II
21
Dönen Varlıklar
Çözüm
1. Türk Lirası Kasası
Fiili sayım sonucu tespit edilen kasa mevcudunun, kasa hesabının borç
kalanından fazla olduğunun tespit edilmesi durumunda kasa fazlalığı söz konusudur.
Kasa fazlalığı, herhangi bir tahsilatın kayıtlara hiç geçmemesi ya da eksik
geçmesinden, herhangi bir ödemenin kayıtlara hiç geçmemesi ya da fazla
geçmesi gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Kasa sayım fazlalığının nedeni
tespit edilebilirse gerekli düzelteme kaydı yapılır. Kasa sayım fazlalığının nedeni
belirlenemezse fazlalık 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabına kaydedilir.
Muhasebe dışı envanter
278.000 TL
Muhasebe içi envanter
275.000 TL
Kasa Fazlası
Kasa hesabının borcu Kasa hesabının alacağı
3.000 TL
/
100 KASA
100.01 TL Kasası
103 VERİLEN ÇEKLER VE
ÖDEME EMİRLERİ
Hesap
makinası için
tıklayınız.
3.000
3.000
2. Yabancı Paralar Kasası
Yabancı paralar kasasında öncelikle kasa noksanı veya fazlası olup olmadığı
kontrol edilir. Fark var ise düzeltme kaydı yapılır. Fark yok ise mevcut yabancı para
efektif alış kuru ile değerlenir. Değerleme sonucunda kasadaki mevcut para tutarı
kasa hesabının kalanından fazla ise Kambiyo Kârları, az ise Kambiyo Zararları söz
konusudur.
Muhasebe dışı envanter sonucu
27.000 TL (2,25 TL X 12.000 $)
Muhasebe içi envanter sonucu
27.000 TL
Yabancı paralar kasasındaki kur farkları
Değerleme gününde
12.000 $ X 2,20 TL = 26.400 TL
Alış tarihinde
12.000 $ X 2,25 TL = 27.000 TL
Kambiyo Zararları
Muhasebe – II
600 TL
22
Dönen Varlıklar
/
656 KAMBİYO ZARARLARI
100 KASA
100.02 Yabancı Paralar Kasası
600
600
3. Alınan Çekler
Dönem sonunda işletme kasasında bulunan mevcut çeklerin tutarları ile Alınan
Çekler hesabının kalanı karşılaştırılır. Farklılık varsa nedenleri araştırılarak gerekli
düzeltme kayıtları yapılır.
Muhasebe dışı envanter sonucu
21.000 TL
Muhasebe içi envanter sonucu
23.000 TL
Fark
Hesabın borcu Hesabın alacağı
2.000 TL
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
320 SATICILAR
101 ALINAN ÇEKLER
2.000
2.000
4. Bankalar hesabı
Dönem sonunda genel geçici mizandaki bankalar hesabının kalanı ile banka
hesap özeti karşılaştırılır. Herhangi bir farklılık olması durumunda düzeltme kayıtları
yapılır.
Muhasebe dışı envanter sonucu
87.000 TL
Muhasebe içi envanter sonucu
80.000 TL
Fark
7.000 TL
Bankadaki mevduat hesabına faiz işletilmesi
Faiz
8.000 TL
Vergi
1.200 TL
Banka hesabına yatan
6.800 TL
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
102 BANKALAR
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
642 FAİZ GELİRLERİ
Muhasebe – II
6.800
1.200
8.000
23
Dönen Varlıklar
Banka tarafından ödenen ancak kaydedilmeyen çekin kaydı;
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME
EMİRLERİ
102 BANKALAR
13.800
13.800
5. Özel Kesim Tahvil faizleri
Tahvil faizlerinin dönemi ile işletmenin hesap dönemi çoğu kez farklıdır. Dönem
sonucunun gerçeklere uygunluğunu sağlamak amacıyla, tahvilin dönem sonuna
kadar elde tutulmasından doğan, buna karşılık gelecek dönemin belli bir tarihinde
tahsil edilecek olan faizlerin yılsonunda gelir hesabına alınması gerekir.
𝐹𝑎𝑖𝑧 =
𝐴𝑥𝑛𝑥𝑇
36.500
A: Anapara
n: Faiz oranı
T: Süre
𝐹𝑎𝑖𝑧 =
80.000𝑥15𝑥61
36.500
𝐹𝑎𝑖𝑧 = 2.005 𝑇𝐿
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
181 GELİR TAHAKKULARI
642 FAİZ GELİRLERİ
642.01 Özel Sektör Tahvil
Faiz Gelirleri
Muhasebe – II
2.005
2.005
24
Dönen Varlıklar
6. Alacak Senetleri (Şüpheli Alacaklar)
Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto
edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış
senetli alacakların Alacak Senetleri hesabından çıkarılarak Şüpheli Ticari Alacaklar
hesabına kaydedilmesi gerekir.
/
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
121 ALACAK SENETLERİ
20.000
20.000
Bir alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi kesin olmamakla birlikte işletme için
bir zararın ortaya çıktığını gösterir. Ortaya çıkan zarar kesinleşmemiş olsa da
ihtiyatlılık kavramı gereği o dönemin zararları arasında yer almalıdır. İşletmenin
gerçekleşmiş
veya
gerçekleşebilecek
zararları
karşılamak
amacıyla
aldığı
muhasebe önlemi karşılık ayırmak olarak adlandırılmaktadır. Tekdüzen Hesap
Planında hem aktif hesaplardaki değer kayıpları hem de muhtemel gider ve zararlar
için karşılık ayrılması öngörülmüştür.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
654 KARŞILIK GİDERLERİ
129 ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR KARŞILIĞI
20.000
20.000
7. Ticari Mallar (Stok Değer Düşüklüğü)
Ekonomik ya da fiziksel nedenlerle değer düşüklüğüne uğramış olan malların
Ticari Mallar hesabından çıkarılarak 157 Diğer Stoklar hesabına alınması gerekir.
/
157 DİĞER STOKLAR
157.01 Değeri Düşen Stoklar
153 TİCARİ MALLAR
Muhasebe – II
20.000
20.000
25
Dönen Varlıklar
Alacak senetlerinde de ifade edildiği gibi aktif hesaplardaki değer kayıpları
için karşılık ayrılması öngörülmüştür. Stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde
azalışların ortaya çıkması, stokların piyasa fiyatlarında düşmelerin meydana gelmesi
dolayısıyla, kayıpları karşılamak üzere ayrılan karşılıklar 158 Stok Değer Düşüklüğü
Karşılığı (pasif karakterli bir hesaptır) hesabında izlenir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
654 KARŞILIK GİDERLERİ
158 STOK DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI
1.600
1.600
8. Ticari Mallar (Aralıklı Envanter Yöntemi)
Aralıklı envanter yönteminde satılan malların maliyeti fiili sayım sonuçlarına
dayanılarak dönem sonunda toplu olarak bir defada hesaplanır (belirlenir). Aralıklı
envanter yöntemine göre satılan ticari malların maliyeti;
Satılan Ticari Malın Maliyeti = Ticari Mallar Hesabının Kalanı (Dönem başı mal
mevcudu + Dönem içi alışlar + Mal alış giderleri – Mal Alış Iskontoları – Mal
Alış İadeleri) – Dönem sonu mal mevcudu
Ticari Mallar hesabının kalanı
Dönem sonu mal mevcudu
STMM
820.000 TL
75.000 TL
745.000 TL
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
621 SATILAN TİCARİ MALIN MALİYETİ
153 TİCARİ MALLAR
745.000
745.000
9. Duran Varlıklar (Amortisman)
İşletme tarafından mal ve hizmet üretiminde ve diğer işletme faaliyetlerinde
yararlanmak üzere elde tutulan, bir yıldan uzun süre kullanılan ve bu süre içinde fiziki,
teknik, ekonomik ve sosyal nedenlerle değer kaybına uğraması söz konusu olan
duran varlıkların (maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve özel
tükenmeye tabi varlıklar) bedelinin alındığı dönemde ya da ekonomik ömrünü
tamamladığı dönemde gider yazılması (düşünülemez) dönemsellik kavramı ile
bağdaşmaz. Çünkü kullanma süresi boyunca işletme gelirlerinde bir artış doğurduğu
halde bu varlık için yapılan harcamanın tek dönemde gider yazılması, söz konusu
giderin ilgili dönemin gelirleri ile karşılaştırılması olanağını ortadan kaldıracaktır.
Ayrıca işletmenin bilançosunda duran varlıklar ya olduğundan düşük ya da
Muhasebe – II
26
Dönen Varlıklar
olduğundan yüksek değerle yer alacaktır. Bu nedenle katlanılan maliyetin ilgili
dönemlere yayılması gerekmektedir. Bu işlem amortisman olarak ifade edilmektedir.
Tesis, Makine ve Cihazlar için amortisman tutarı
= 820.000 X 0,10 = 82.000 TL
Demirbaşlar için amortisman tutarı
= 256.000 X 0,20 = 51.200 TL
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR
82.000
51.200
133.200
10. Vadesi bir yılın altına inen borç senetleri
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından
kaynaklanan ve vadelerine bir yıldan uzun süre bulunan senetli borçların izlendiği
hesap olan 421 Borç Senetleri hesabına kayıtlı senetlerin vadesi 1 yılın altına inen
kısmı 321 Borç Senetleri hesabına aktarılır.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
421 BORÇ SENETLERİ
321 BORÇ SENETLERİ
15.000
15.000
11. Alacak Senetleri (Reeskont)
İşletmeler alacak senetlerini TTK’ya göre itibari (nominal) değerleri üzerinden,
VUK’a göre ise mukayyet (kayıtlı) veya tasarruf (peşin) değer ölçülerinden biri ile
değerleyebilirler. Yani VUK’da yükümlülere senede bağlı alacaklar hakkında
seçimlik hakkı tanınmış olup, bu tip alacakların değerleme gününün kıymetine
indirgenebileceği (tasarruf değeriyle değerlenebileceği) kabul edilmiştir.
Senedin itibari değerinin belirli bir ıskonto haddi ile değerleme günkü değerine
indirgenmesi işlemine reeskont adı verilmektedir. Alacak ve borç senetlerinin
reeskonta tabi tutulmasından amaç, senetlerin değerlerini değerleme günündeki
kıymetlerine indirgemektir. Çünkü, değerleme gününde senedin nominal değeri,
değerleme günü ile senedin vade tarihi arasındaki süreye isabet eden faizi de
kapsamaktadır.
Muhasebe – II
27
Dönen Varlıklar
Reeskont uygulaması isteğe bağlıdır. Ancak banka, bankerler ve sigorta
şirketleri tüm alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar. Alacak
senetlerini reeskonta tabi tutan işletmeler, borç senetlerini de reeskonta tabi
tutmak mecburiyetindedir.
Senedin Tasarruf (Peşin) Değeri = Senedin Nominal (Mukayyet) Değeri – Reeskont Faizi
A: Senedin nominal değeri
n: Reeskont faiz oranı
T: Senedin değerleme tarihi vade tarihi arasındaki süre
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 =
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 =
360𝑥𝐴
360 + (𝑛𝑥𝑇)
360𝑥100.000
360 + (0,12𝑥20)
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 = 662 𝑇𝐿
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 100.000 − 662
𝑇𝑎𝑠𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓 𝐷𝑒ğ𝑒𝑟𝑖 = 99.338 𝑇𝐿
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
122 ALACAK SENETLERİ
REESKONTU
Muhasebe – II
662
662
28
Dönen Varlıklar
Borç Senetleri Reeskontu (Kısa Vadeli)
Yükümlüler, genellikle alacak senetlerini reeskonta tabi tutmak, böylece
vergilendirilebilir kazancı azaltma eğilimindedirler. VUK’a göre alacak senetlerini
reeskonta tabi tutan mükellefler, aynı zamanda borç senetlerini de reeskonta tabi
tutmak zorundadır.
321 Borç Senetleri Hesabının Kalanı
150.000 TL
Kısa Vadeliye Dönüşen Borç Senetleri
15.000 TL
321 Borç Senetleri
165.000 TL
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 =
360𝑥165.000
360 + (0,12𝑥40)
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 = 163 𝑇𝐿
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ
GELİRLERİ
163
163
Borç Senetleri Reeskontu (Uzun Vadeli)
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 =
360𝑥87.790
360 + (0,12𝑥420)
𝑅𝑒𝑒𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡 𝐹𝑎𝑖𝑧𝑖 = 77.009 𝑇𝐿
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
647 REESKONT FAİZ
GELİRLERİ
Muhasebe – II
77.009
77.009
29
Dönen Varlıklar
12. Finansman Giderleri
Banka kredilerinin faizlerinin ödeme dönemi ile işletmenin hesap dönemi çoğu
kez farklıdır. Dönem sonucunun gerçeklere uygunluğunu sağlamak amacıyla,
banka kredilerinin dönem sonuna kadar işlemiş faizlerinin yılsonunda gider hesabına
alınması gerekir. Başka bir ifadeyle faaliyet döneminde ortaya çıkmış olmakla birlikte
ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin ilgili gider hesabına alınması
gerekmektedir.
𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 =
𝐴𝑥𝑛𝑥𝑡
36.500
286.000𝑥20𝑥92
36.500
𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 = 14.418
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
381 GİDER TAHAKKUKLARI
14.418
14.418
13. Gider hesaplarının dönem ayrımı
Cari dönemde tüketilmeyen giderler, ilgili gider hesabından çıkarılarak
gelecek dönem giderlerine aktarılmak üzere Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına
kaydedilir.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
Muhasebe – II
3.000
3.000
30
Dönen Varlıklar
14. Yenileme Fonunun Gelir Hesabına Alınması
Üç yıl içinde yeni sabit varlık alınmadığı takdirde sabit varlık yenileme fonu bir
gelir olarak gelir tablosuna aktarılır.
Satılan duran varlığın satış bedeli ile o varlığın net bedeli arasındaki olumlu fark
kâr yazılabileceği gibi yenileme giderlerini karşılamak üzere 549 Özel Fonlar
hesabına da yazılabilir. Yenileme üç yıl içerisinde gerçekleşmezse yenileme fonuna
alınan tutar kâr hesabına aktarılır.
/
Hesap
makinası için
tıklayınız.
549 ÖZEL FONLAR
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KÂRLAR
80.000
80.000
15. Kasa fazlalığının nedeninin tespit edilememesi
Kasa fazlasının nedeninin bulunamaması durumunda fazlalık tutarı gelir olarak
kaydedilir.
/
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KÂRLAR
80.000
80.000
Maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına aktarılması
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
631 PAZAR. SAT. DAĞ. GİD.
632 GENEL YÖN. GİD.
660 KISA VAD. BORÇ. GİD.
761 PAZAR. SAT. DAĞ. GİD.
771 GENEL YÖN. GİD.
781 FİNANSMAN GİD.
Muhasebe – II
82.000
120.200
40.418
82.000
120.200
40.418
31
Dönen Varlıklar
Yansıtma hesapları ile fiili maliyet hesapları karşılaştırılarak kapatılır.
/
761 PAZAR. SAT. DAĞ. GİD. Y. H.
771 GENEL YÖN. GİD. Y. H.
781 FİNANSMAN GİD. Y. H.
760 PAZAR. SAT. DAĞ. GİD.
770 GENEL YÖN. GİD.
780 FİNANSMAN GİD.
82.000
120.200
40.418
82.000
120.200
40.418
Gider Hesaplarının Ana Sonuç Hesabına Devri
Bunların dışında kalan 65 ve 68 nolu Hesap Gruplarında yer alan gider ve zarar
hesapları yansıtma hesabı kullanılmadan doğrudan doğruya gelir tablosunda yer
alırlar.
Gider ve Zarar Hesapları ana sonuç hesabı olan 690 Dönem Kârı veya Zararı
hesabına devredildiklerinde; Gider hesapları alacaklandırılarak kapatılır, bunların
toplamı kadar Dönem Kârı veya Zararı hesabı borçlandırılır.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
610 SATIŞTAN İADELER
621 SAT. TİC. MALL. MAL.
631 PAZAR. SAT. DAĞ. GİD.
632 GENEL YÖN. GİD.
654 KARŞILIK GİD.
656 KAMBİYO ZAR.
657 REESKONT FAİZ GİD.
660 KISA VAD. BORÇ. GİD.
Muhasebe – II
1.038.980
28.500
745.000
82.000
120.200
21.600
600
662
40.418
32
Dönen Varlıklar
Gelir Hesaplarının Ana Sonuç Hesabına Devri
Gelir hesapları alacak bakiye verdiklerinden borçlandırılarak kapatılırlar.
Dönem kârı veya zararı hesabı bunların toplamı kadar alacaklandırılır.
/
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
642 FAİZ GELİRLERİ
647 REESKONT FAİZ GEL.
679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GEL. KÂR.
690 DÖN. KÂRI VEYA ZAR.
1.200.490
10.005
77.172
83.000
1.370.667
Dönem karı üzerinden hesaplanan vergiler 691 Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yasal Yükümlülükler Karşılığı hesabına vergiden sonra kalan kar da 692 Dönem Net
Kârı veya Zararı hesabına aktarılır.
/
TDHP arama
motoru için
tıklayınız.
690 DÖN. KÂRI VEYA ZAR.
691 DÖN.KÂRI V. DİĞ.YAS.Y.K.
692 DÖN. NET KÂRI VEYA ZAR.
331.687
66.337
265.350
Dönem içerisinde peşin ödenen vergiler dönem sonunda 371 Dönem Kârının
Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri hesabına aktarılır.
/
371 DÖN.KÂR.PEŞ.Ö.V. DİĞ.Y.
193 PEŞ. ÖD. VER. VE FON.
23.200
23.200
Hesaplanan vergiden, peşin ödenen vergi düşülür.
/
691 DÖN.KÂRI V. DİĞ.YAS.Y.K.
370 DÖN. KÂR. V. DİĞ.Y.Y.K.
371 DÖN.KÂR.PEŞ.Ö.V. DİĞ.Y.
Muhasebe – II
66.337
43.137
23.200
33
Dönen Varlıklar
Dönem net kârının bilanço hesabına aktarılması
/
692 DÖN. NET KÂRI VEYA ZAR.
590 DÖN. NET KÂRI
265.350
265.350
100.01 TL KASASI
102 BANKALAR
1.240.000 965.000
123.500 36.500
6.800 13.800
3.000
100.01 Dolar KASASI
103 VERİLEN ÇEK. VE ÖD. EM.
48.000 21.000
2.380 27.600
600
13.800
101 ALINAN ÇEKLER
111 ÖZEL KES. TAH. SEN. VE BON.
60.000 37.000
92.000 12.000
2.000
Muhasebe – II
34
Dönen Varlıklar
121 ALACAK SENETLERİ
255 DEMİRBAŞLAR
168.000 48.000
292.000 36.000
20.000
153 TİCARİ MALLAR
1.450.000 610.000
300 BANKA KREDİLERİ
22.750 308.750
20.000
745.000
190 DEVREDEN KDV
28.000
320 SATICILAR
2.000 10.000
193 PEŞİN ÖD. VER. VE FON.
321 BORÇ SENETLERİ
22.000 23.200
34.500 184.500
15.000
1.200
253 TESİS, MAK. VE CİHAZ.
421 BORÇ SENETLERİ
965.000 145.000
24.690 127.480
15.000
Muhasebe – II
35
Dönen Varlıklar
500 SERMAYE
850.000
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
26.000 40.418
14.418
549 ÖZEL FONLAR
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZL.
80.000 80.000
3.000 3.000
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
1.200.490 1.200.490
656 KAMBİYO ZARARLARI
600 600
610 SATIŞTAN İADELER
642 FAİZ GELİRLERİ
28.500 28.500
10.005 8.000
2.005
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
72.000 3.000
181 GELİR TAHAKKUKLARI
2.005
51.200 120.200
Muhasebe – II
36
Dönen Varlıklar
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
621 SATILAN TİC. MALL. MAL.
745.000 745.000
20.000
654 KARŞILIK GİDERLERİ
760 PAZAR. SAT. VE DAĞ. GİD.
20.000 21.600
82.000 82.000
1.600
129 ŞÜPHELİ TİC. ALAC. KARŞ.
20.000
157 DİĞER STOKLAR
133.200
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
662 662
20.000
158 STOK DEĞ. DÜŞ. KARŞ.
1.600
Muhasebe – II
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
122 ALACAK SENETLERİ REESK.
662
37
Dönen Varlıklar
322 BORÇ SENETLERİ REESK.
679 DİĞ. OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR
83.000 80.000
163
3.000
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
77.172
163
631 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD.
82.000 82.000
77.009
422 BORÇ SENETLERİ REESK.
120.200 120.200
77.009
381 GİDER TAHAKKUKLARI
14.418
180 GELECEK AYLARA AİT GİD.
3.000
Muhasebe – II
632 GENEL YÖNETİM GİD.
660 KISA VAD. BORÇ. GİD.
40.418 40.418
761 PAZ. SAT. VE DAĞ. GİD. YANS.
82.000 82.000
38
Dönen Varlıklar
771 GENEL YÖNETİM GİD. YANS.
120.200 120.200
781 FİNANSMAN GİD. YANS.
40.418 40.418
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
1.038.980 1.370.667
371 DÖ.KÂ.PE.ÖD.VER.VE D.YÜ.
23.200 23.200
370 DÖ.KÂ.VER.VE DİĞ.YAS.YÜ.K.
43.137
590 DÖNEM NET KÂRI
265.350
331.687
691 DÖN.KÂ.VER.VE DİĞ. YAS. Y.K.
66.337 66.337
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZAR.
265.350 265.350
Muhasebe – II
39
Dönen Varlıklar
Kesin Mizan
Dönem sonu işlemleri ile ilgili yevmiye ve defter-i kebir kayıtları yapılarak
hesapların defter-i kebir bakiyeleri, envanter sonuçlarına göre düzeltildikten sonra
yani dönem sonu ile ilgili kayıtlardan sonra kesin mizan düzenlenir.
Tutar
Hesap İsmi
100 KASA
Borç
1.291.000
Kalan
Alacak
986.600
Borç
304.400
100.01 TL Kasası
100.02 Yabancı Paralar Kasası
101 ALINAN ÇEKLER
Alacak
-
60.000
39.000
21.000
-
130.300
50.300
80.000
-
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
16.180
27.600
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
92.000
12.000
80.000
-
168.000
68.000
100.000
-
102 BANKALAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI(-)
-
662
20.000
-
20.000
153 TİCARİ MALLAR
1.450.000
157 DİĞER STOKLAR
20.000
-
11.420
-
662
20.000
-
20.000
1.375.000
75.000
-
-
20.000
-
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
-
1.600
-
1.600
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
3.000
-
3.000
-
181 GELİR TAHAKKUKLARI
2.005
-
2.005
-
190 DEVREDEN KDV
28.000
-
28.000
-
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR
23.200
23.200
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
965.000
145.000
820.000
-
255 DEMİRBAŞLAR
292.000
36.000
256.000
-
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
300 BANKA KREDİLERİ
320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
-
371 DÖNEM KÂRININ PEŞ. ÖD. VER. VE DİĞ.
YÜK. (-)
Muhasebe – II
-
133.200
-
133.200
22.750
308.750
-
286.000
2.000
10.000
-
8.000
34.500
199.500
-
165.000
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.
KARŞ.
-
163
-
23.200
-
163
43.137
-
23.200
-
43.137
-
40
Dönen Varlıklar
381 GİDER TAHAKKUKLARI
-
14.418
-
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
3.000
3.000
-
421 BORÇ SENETLERİ
39.690
127.480
-
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU
77.009
500 SERMAYE
549 ÖZEL FONLAR
80.000
-
77.009
850.000
-
80.000
-
265.350
-
14.418
87.790
850.000
-
590 DÖNEM NET KÂRI
-
600 YURTİÇİ SATIŞLAR
1.200.490
1.200.490
-
-
28.500
28.500
-
-
745.000
745.000
-
-
82.000
82.000
-
-
120.200
120.200
-
-
642 FAİZ GELİRLERİ
10.005
10.005
-
-
647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ
77.172
77.172
-
-
654 KARŞILIK GİDERLERİ
21.600
21.600
-
-
656 KAMBİYO ZARARLARI
600
600
-
-
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
662
662
-
-
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
40.418
40.418
-
-
679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
83.000
83.000
-
-
1.370.667
1.370.667
-
-
66.337
66.337
-
-
692 DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
265.350
265.350
-
-
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ
82.000
82.000
-
-
761 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİD. YANS.
HES.
82.000
82.000
-
-
770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
120.200
120.200
-
-
771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANS. HES
120.200
120.200
-
-
780 FİNANSMAN GİDERLERİ
40.418
40.418
-
-
781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANS. HES.
40.418
40.418
-
-
9.440.234
9.440.234
1.886.577
1.886.577
610 SATIŞTAN İADELER (-)
621 SATILAN TİCARİ MALLARIN MALİYETİ
631 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM
GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞ. YAS. YÜK.
KAR. (-)
Toplam
Muhasebe – II
265.350
41
Dönen Varlıklar
Gelir Tablosu
BRÜT SATIŞLAR
Yurtiçi Satışlar
1.200.490
1.200.490
SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
Satıştan İadeler
28.500
28.500
NET SATIŞLAR
1.171.990
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
745.000
745.000
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
426.990
FAALİYET GİDERLERİ
202.200
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
82.000
120.200
FAALİYET KÂRI
224.790
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
87.177
Faiz Gelirleri
10.005
Reeskont Faiz Gelirleri
77.172
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR
Karşılık Giderleri
22.862
21.600
Kambiyo Zararları
600
Reeskont Faiz Giderleri
662
FİNANSMAN GİDERLERİ
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
Muhasebe – II
40.418
40.418
248.687
83.000
331.687
66.337
265.350
42
Dönen Varlıklar
7.4. Dönem Sonu Bilançosunun Düzenlenmesi
Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı
kaynakları gösteren mali tablodur. İşletmeler kurulduklarında ve her yılın başında
açılış bilançosunu, her yılın sonunda da kapanış bilançosunu düzenlemek
zorundadır.
Açılış bilançosu, işletme kurulduğu zaman sahip olduğu varlıkları ve bunların
sağlandığı kaynakları ve işletme sermayesini gösteren bilançodur. İşletmenin
açılışında kullanılan hesaplar bilançoya yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir.
Kapanış bilançosu, işletmenin dönem sonunda sahip olduğu varlıkları ve
bunların sağlandığı kaynakları gösteren bilançodur.
Kapanış bilançosunun düzenlenebilmesi için öncelikli olarak maliyet hesapları,
yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili gider
hesaplarına aktarılması, gider ve zarar hesapları ana sonuç hesabı olan 690 Dönem
Karı veya Zararı hesabının borcuna gelir ve kâr hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı
alacağına devredilmesi, dönem kârı üzerinden hesaplanan vergiler 691 Dönem Karı
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı hesabına vergiden sonra kalan kar da
692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabına aktarılması, dönem net kârı veya zararı
bilanço hesapları olan 590 Dönem Net Kârı veya 591 Dönem Net Zararı hesabına
kaydedilmesi, kesin mizanın düzenlenmesi gerekmektedir.
Kapanış bilançosu, kesin mizanın kalanlarına göre düzenlenir. Başka bir
ifadeyle kapanış bilançosu düzenlenirken sadece mizanın kalan kısmındaki hesaplar
bilançoya aktarılır. Kalan vermeyen hesaplar bilançoda yer almaz. Kalan kısmının
borç tarafındaki hesaplar bilançonun aktifini oluştururken, alacak tarafındaki
hesaplar bilançonun pasifinin oluşturmaktadır. Mizanın kalan kısmının toplamları ile
bilançonu aktif ve pasif toplamı eşit olmak zorundadır.
Bilançonun düzenlenmesi işlemleri, gelir tablosunun düzenlenmesi ile benzer
süreçler içerdiğinden gelir tablosunun düzenlenmesinde uygulanan örnek üzerinden
bilanço düzenlenecektir.
Muhasebe – II
43
Dönen Varlıklar
Bilanço
AKTİF (VARLIKLAR)
I. DÖNEN VARLIKLAR
A. Hazır Değerler
Kasa
Alınan Çekler
Bankalar
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-)
B. Menkul Kıymetler
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
C. Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
D. Stoklar
Ticari Mallar
Diğer stoklar
E. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları
F. Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
II. DURAN VARLIKLAR
A. Maddi Duran Varlıklar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Demirbaşlar
Birikmiş Amortismanlar (-)
AKTİF TOPLAMI
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. Mali Borçlar
Banka Kredileri
B. Ticari Borçlar
Satıcılar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu (-)
C. Borç ve Gider Karşılıkları
Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yas. Yük. Karş.
D. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
Gider Tahakkukları
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A. Ticari Borçlar
Borç Senetleri
Borç Senetleri Reeskontu
V. ÖZKAYNAKLAR
A. Ödenmiş Sermaye
Sermaye
B. Dönem Net Kârı
PASİF TOPLAMI
Muhasebe – II
304.400
21.000
80.000
(11.420)
80.000
100.000
(662)
20.000
(20.000)
75.000
1.600
3.000
2.005
28.000
820.000
256.000
(133.200)
1.642.523
286.000
8.000
165.000
(163)
43.137
14.418
87.790
(77.009)
850.000
265.350
1.642.523
44
Dönen Varlıklar
•İşletmelerde muhasebe işlemleri muhasebenin temel kavramlarından
dönemsellik kavramı gereğince birbirini takip eden dönemler için ayrı ayrı
yapılır. Bu dönemlerin her birine hesap dönemi adı verilir. Hesap dönemi
genellikle 1 Ocak’ta başlayıp, 31 Aralık’ta sona eren bir takvim döneminden
oluşur. Hesap döneminde gerçekleştirilen muhasebe işlemlerine muhasebe
süreci adı verilmekte ve bu süreç; açılış bilançosunun düzenlenmesi, yevmiye
defter (günlük defter) kayıtlarının yapılması, büyük defter (defteri kebir)
kayıtlarının yapılması, aylık mizanların düzenlenmesi, dönem sonu envanter
işlemlerinin yapılması, gelir tablosunun düzenlenmesi, sonuç hesaplarının (gelir
- gider hesapları) kapatılması, kesin mizanın düzenlenmesi, dönem sonu
bilançosunun düzenlenmesi, bilanço hesaplarının kapatılması aşamalarından
oluşur. Muhasebe sürecinin genel geçici mizanın hazırlanması işleminden
sonraki aşamaları, dönem sonu işlemleri olarak adlandırılmaktadır.
•Dönem sonu işlemlerinin amacı, işletmenin faaliyet sonuçlarını ortaya
koymaktır.
•İşletmenin faaliyet sonuçlarının hesaplanabilmesi için öncelikli olarak maliyet
hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak gelir tablosundaki ilgili faaliyet
giderleri ve finansman giderleri hesaplarına aktarılır. Böylece işletmenin bir
dönemde elde ettiği tüm gelirler ve yaptığı tüm giderler 6 numaralı hesap
sınıfına aktarılmış olmaktadır. Daha sonra tüm gelir ve gider hesapları ana
sonuç hesabı olan 690 Dönem Karı veya Zararı hesabının borcuna gelir ve kâr
hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı alacağına devredilir. Eğer işletme kar
elde etmiş ise dönem kârı üzerinden hesaplanan vergiler 691 Dönem Karı
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı hesabına vergiden sonra kalan kar
da 692 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabına aktarılır ve dönem net kârı veya
zararı bilanço hesapları olan 590 Dönem Net Kârı veya 591 Dönem Net Zararı
hesabına aktarılır. Böylece 6 numaralı sınıftaki tüm hesaplar kapatılmış
olmaktadır.
•Dönem net kârı veya zararı bilanço hesapları olan 590 Dönem Net Kârı veya
591 Dönem Net Zararı hesabına aktarıldıktan sonra işletmenin kesin mizanı
düzenlenir.
•İşletmenin dönem sonundaki mizanına göre kapanış bilançosu düzenlenir.
Kapanış bilançosu düzenlenirken sadece genel kesin mizanın kalan kısmındaki
hesaplar bilançoya aktarılır.
Muhasebe – II
45
Dönen Varlıklar
DEĞERLENDİRME SORULARI
Konu sonu
testi için
tıklayınız.
1. İşletmenin dönem sonunda kasasında 47.000 € tutarında çek bulunmaktadır
(Çekin düzenlendiği tarihte 1 €=2,90 TL, değerleme gününde 1 €=3,00 TL’dir).
Bu durumda yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
/
a)
101 ALINAN ÇEKLER
4.700
646 KAMBİYO KÂRLARI
4.700
/
b)
101 ALINAN ÇEKLER
4.700
649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
4.700
/
c)
656 KAMBİYO ZARARLARI
4.700
101 ALINAN ÇEKLER
4.700
/
d)
101 ALINAN ÇEKLER
4.700
646 KAMBİYO KÂRLARI
4.700
/
e)
101 ALINAN ÇEKLER
Muhasebe – II
4.700
645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI
4.700
46
Dönen Varlıklar
2. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 86.000 TL, alacak toplamı ise 7.000 TL
olup, kasa sayımında kasada 81.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Farkın ödendiği
halde kayıtlara alınmayan senetten kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı
doğrudur?
a) 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları hesabı 2.000 TL alacaklı
b) 320 Satıcılar hesabı 2.000 TL alacaklı
c) 100 Kasa hesabı 2.000 TL alacaklı
d) 397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları hesabı 2.000 TL alacaklı
e) 321 Borç Senetleri hesabı 2.000 TL alacaklı
3. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonu işlemlerinden biri değildir?
a) Gelir tablosunun düzenlenmesi
b) Sonuç hesaplarının kapatılması
c) Kesin mizanın düzenlenmesi
d) Büyük defter kayıtlarının yapılması
e) Bilanço hesaplarının kapatılması
4. Değerlemeye konu olan iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği
değere ne ad verilir?
a) Emsal değer
b) Tasarruf değeri
c) Rayiç bedel
d) Mukayyet değer
e) İtibari değer
Muhasebe – II
47
Dönen Varlıklar
5. İşletmenin kasa hesabının borç toplamı 14.000 TL, alacak toplamı ise 3.000 TL’dir.
Yapılan fiili sayım sonucu kasada 10.500 TL olduğu belirlenmiş olup, kasa farkının
nedeni bulunamamıştır.
Yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
31.12.2013
a)
100 KASA
500
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
500
31.12.2013
b)
100 KASA
500
689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR
500
31.12.2013
c)
100 KASA
500
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
500
31.12.2013
397 SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI
d)
500
100 KASA
500
31.12.2013
e)
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
100 KASA
500
500
Cevap Anahtarı
1.A, 2.C, 3.D, 4.B, 5.E
Muhasebe – II
48
Dönen Varlıklar
YARARLANILAN KAYNAKLAR
Ataman, Ümit. (2009). Genel Muhasebe Cilt: 2 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri,
Güncellenmiş 16. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Koç Yalkın, Yüksel. (2013). Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, 19. Baskı, Nobel
Yayın Dağıtım, Trabzon.
Kutlu, Hüseyin Ali (2009). Tekdüzen Genel Muhasebe, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Küçüksavaş, Nihat (2013). Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe), Genişletilmiş 13.
Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul.
Sevilengül, Orhan. (2007). Genel Muhasebe, 13. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Sürmen, Yusuf (2010). Muhasebe I, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon.
Sürmen, Yusuf. (2010). Muhasebe II, Akademi Kitabevi Yayınları, Trabzon.
Ülker, Yakup, Avder, Erdoğan (2011). Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Murathan
Yayınevi. Ankara.
Muhasebe – II
49
Download