GİRİŞ (Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU) ...................................................

advertisement
GİRİŞ (Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU) ..............................................................................
IX
ATATÜRK YOLU : AKILCI, BİLİMCİ, GERÇEKÇİ YOL
(Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU) ...................................................... 1
G i r i ş ................................................................................................... ....................
Doğu’nun Akılcı ve Bilimci Yaklaşımdan Uzaklaşması ..........................................
Medresenin Gerileyişi ................................................................................................
Rönesans Batı’da Gerçekleşti ....................................................................................
Matbaa, Uygur Türk’leri, Taassubun Ettikleri ve Lâik Devlete
Geçişin Önemi ...........................................................................................................
Bir Belge ve Bir Seyyalim 17. Yüzyılda Gördükleri ................................................
Yıkılan Rasathane ......................................................................................................
Bilimde Geri Kalmanın Sonuçları Görülüyor.......................... ..................................
Atatürk’ün Akılcı, Bilimci Tutumu ile Islahatçı Padişahların Tutu­
mu Arasındaki Fark ................................................................... ........ .......................
Başka Düşündürücü Örnekler ....................................................................................
Kurumlarda ve Kafaların İçinde İkilik ......................................................................
Ve Mustafa Kemal’in Berraklığı .........................................................................
Kadercilik ve İslâm Dinini Doğru Anlamak İhtiyacı ................................................
Din Kuralları ve Akılcı Yorum ...................................................... ..........................
Batı Medeniyeti Akıl ve Bilim Medeniyetidir ...........................................................
Atatürk Daha Yolun Başında Hedefini Çok İyi Seçmişti ..........................................
Atatürkçülüğün Özü Aklın ve Bilimin Önderliğini Kabul Etmektir ...
Eğitimin Hayatî Önemi ..............................................................................................
Millî Eğitimin Önemli Görevi Devam Ediyor ...........................................................
Japonya Örneğinden Çıkan Bazı Dersler ...................................................................
Türk İnkılâbı ve Milli Benliğe Kavuşma .................................. ................................
Atatürk'ün Gerçekçiliği ..............................................................................................
Hedefe Varılacaktır ....................................................................................................
Bibliografya ................................................................................................................
21
25
27
28
31
35
37
40
43
45
50
53
54
56
60
61
ATATÜRK’ÜN EKONOMİK GÖRÜŞÜ (Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN) ...
67
G i r i ş .................................................................................................... ;..........
Atatürk’ün Ekonomi Politikasının Temel Kavramları ...............................................
3
(i
8
10
12
16
18
20
69
71
Tarihe Bir Bakış .............................................................................................
İslâmiyetten Önceki Türk Devletlerinde...................................................................
İslâmiyette Din ve Devlet İlişkileri ...........................................................................
İslâm Dünyasında ve Osmanlı Devletinde Din ve Hukuk ........................................
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Lâikleşme Yolunda İlk Adım­
lar ................................................................................................................................
Meşrutiyet Döneminde Akımlar ................................................................................
Atatürk’ün Millî Mücadeledeki Tecrübeleri .............................................................
Devletin Lâikleşmesi...................................................................................................
Hukukun Laikleştirilmesi ...........................................................................................
Eğitimin Laikleştirilmesi ve Eğitim Birliği ...............................................................
Lâiklikle İlgili Başka Değişmeler Tekke ve Türbelerin Kapatılması
Kıyafet ........................................................................................................................
Kadın Hakları .............................................................................................................
Güzel Sanatlar ............................................................................................................
Harf inkılâbı, Saat, Ölçüler ........................................................................................
İslâm Dini ile Teokratik Devlet Yapısını Bir Tutmamalıyız. —«Ir­
maklar Tersine Akıtılamaz» .......................................................................................
Türkiye Cumhuriyeti’nin Lâiklik Anlayışı Dine Karşı Değildir ..............................
Akıl, Bilim ve Din.......................................................................................................
Dinî Taassub ve İlerleme ...........................................................................................
S o n u ç ...................................................................................................................
Bibliografya ................................................................................................................
174
177
177
180
186
189
193
195
198
202
207
207
208
210
211
213
218
220
222
224
226
ATATÜRK’ÜN DIŞ POLİTİKASI : AMAÇLAR VE İLKELER .......................................
(Prof. Dr. Mehmet GÖNLÜBOL) .............................................................................
233
G i r i ş ..................................................................................................................... ...... 235
Amaçlar :
1.
2.
3.
4.
«Millî.» Bir Devlet Kurmak ................................................................... .......237
«Tam Bağımsızlık» ................................................................................. ...... 242
«Batılılaşmak» ................................................................................................250
«Mazlum Milletlere» Örnek Olmak ....................................................... .......254
İlkeler :
1. Gerçekçilik .............................................................................................. ...... 258
2. Hukuka Bağlılık ...................................................................................... ...... 263
3. «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» .................................................................. ...... 268
KEMALİZM İDEOLOJİSİ (Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ) ............................................................... 279
Kemalizm Neden bir İdeolojidir? ..................................................................................... 281
Kemalizm Nasıl Bir dİeolojidir? ...................................................................................... 283
Kemalizm'in «pragmatist» niteliği ............................................................................. ...... 291
ANA ÇİZGİLERİYLE ATATÜRK’ÜN HAYATI VE ESERİ (KRONOLOJİ) 301
Atatürk’ün Ekonomik Stratejileri ...................................................................................... 82
Kemalist Ekonomik Kalkınma Modelinin Temel Politikaları .......................................... 86
Atatürk’ün Maliye Politikası ..................................................................................... ........ 86
Atatürk’ün Para Politikası ......................................................................................... ........ 89
Atatürk’ün Dış Ekonomik İlişkiler Politikası ........................................................... ........92
Atatürk’ün Yatırım Politikası .................................................................................... ........ 94
S on u e ...............................................................................................................................96
E k l e r ............................................................................................................................98
Yararlanılan Kaynaklar ......................................................................................................104
KEMALİZM MİLLÎ HÂKİMİYET VE CUMHURİYET DEMEKTİR
(Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ) .................................................................................................107
Atatürk’ün en büyiik eseri Milli Hâkimiyete dayalı Türkiye Cumhu
riyetidir ...............................................................................................................................109
Atatürk Neden Bir Diktatör Değildir .................................................................................114
Atatürk’ün Hürriyet ve Sorumluluk Anlayışı ................................................................... 116
Ana Bibliografya ............................................................................................................... 128
ATATÜRK’E GÖRE MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ........................................................
(Prof. Dr. Hamza EROGLU) ............................................................................................ 131
I — Millet .............................................................................................................. ......... 133
A — Milet’in Anlamı ve Değerlendirilmesi .......................................................... 133
B — Millet’in Unsurları ......................................................................................... 135
C — Millet'in Tarihî, Sosyal, Siyasî ve Hukukî Gerçek Oluşu
136
D — Millet’in Irk, Kavim ve Ümmetten ve Daha Dar Çevreli
Topluluklardan Farkları ....................................................................... .......137
E — Millet Gerçeğine Karşı İtirazlar ............................................................. .......139
F — Atatürk'ün Millet Anlayışı ...................................................................... .......140
II — Milliyetçilik .............................................................................................................141
A — Genel Olarak Milliyetçiliğin Tanımı ve Anlamı ................................... .......141
B — Modern Anlamdaki Milliyetçiliğin Belirli Nitelikleri ........................... .......143
C —- Milliyetçilik Prensibinin Türk Devrimindeki Rolü ve Yeri
147
D — Türk Devrimine Göre Milliyetçilik .............................................................. 149
a) Genel Anlamı ile Türk Devrimine Göre Milliyetçilik
149
b) Türk Devrimine Göre Milliyetçilikle Halkçılığın İliş­
kisi ......................................................................................................... 152
c) Devrim Milliyetçiliği ile Komünizmin Karşılaştırıl­
ması ................................................................................................. ...... 156
E — Atatürk Milliyetçiliği ile I. ve II. Meşrutiyet Milliyetçili­
ğinin Farkları ........................................................................................ ......158
F Atatürk'ün Milliyetçilikle İlgili Sözleri ve Milliyetçiliği
Değerlendirmesi ................................................................................... ...... 159
TÜRK İNKILABININ TEMEL TAŞI : LÂİKLİK
(Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU)
Lâikliğin Anlamı ve İçeriği ...................
169
172
Download