MG Konseyi B: 145 3 , 5 . 1983 O : 4 niyet kurallarına aykırı

advertisement
M. G. Konseyi
B : 145
niyet kurallarına aykırı artık, buna hâkim karar vere­
cek orada. Buradaki kasıt o.
Başka var mı efendim 47 nci madde üzerinde
söz almak isteyen? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
48 inci maddeyi okutuyorum:
Grev gözcüleri
•MADDE 48. — Kanunî bir grev kararına uyul­
masını sağlamak için cebir ve şiddet kulianmaksızın
ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin grev ka­
rarına uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla, işye­
rinde grev ilan etmiş olan işçi sendikası, işyerinin
giriş ve çıkış yerlerine, kendi üyeleri arasından en
çok ikişer grev gözcüsü koymaya yetkilidir. Çalışma
serbestliği herhalde saklıdır.
Grev gözcüleri, işyerine giriş ve çıkışlara engel
olamazlar, giren ve çıkanları kontrol amacıyla dahi
durduramazlar.
«Bu işyerinde grev vardır» ibaresinin dışında, grev
yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi ilan
vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır.
İşyeri ve çevresinde grevciler veya grev gözcüleri
için işçiler veya işçi sendikası tarafından kulübe,
baraka ve çadır gibi barınma vasıtaları kurulamaz.
BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak
isteyen var mı efendim?
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — «Çalışma
serbestliği herhalde saklıdır» cümlesiyle ne kastedili­
yor acaba?
BAŞKAN — Yani isteyen çalışabilir. Daha evvel
de dediğimiz gibi, greve 'katılmayan işçiler isterlerse
girer çalışırlar.
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Onları
kastediyor...
BAŞKAN — Tabiî onları.
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM
(Sosyal Güvenlik, tş ve işçi ilişkileri Komisyonu Baş­
kanı) — Evet, Sayın Komutanım.
BAŞKAN — Başka var mı efendim 48 inci madde
üzerinde söz almak isteyen? Yok.
48 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
49 uncu maddeyi okutuyorum:
Lokavt gözcüleri
MADDE 49. — Kanunî bir lokavt kararına uyul­
masını sağlamak için cebir ve şiddet kulianmaksızın
ve tehditte bulunmaksızın kendi üyelerinin lokavt ka­
rarına uyup uymadıklarını denetleme amacı ile lokavtı
işyerinde ilan etmiş olan işveren sendikası, lokavtın
3 , 5 . 1983
O: 4
kapsamına giren işyerlerine gözcüler göndermeye yetki­
lidir.
«Bu işyerinde lokavt vardır» ibaresinin dışında,
Lokavt yapılan işyerleri ve çevresine afiş, pankart gibi
ilan vasıtalarını asmak veya yazılar yazmak yasaktır.
BAŞKAN — Bu kadar gözcü bulabiliyor mu
işverenler de? Haydi işçi için kolay, birçok işçi var,
onlar buluyor. IşVeren nasıl yapıyor bunu?
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ken­
disi gözetliyor.
BAŞKAN — Muhasebecisini falan filan gönderi­
yor herhalde?
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu
Başkanı) — Sayın • Cumhurbaşkanım, işveren sendi­
kası kendi üyesi olan işverenlerin lokavta uyup uy­
madıklarını kontrol için veya 'böyle bir çalışma var
mıdır, yok mudur diye genellikle müşahit gönderir.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Burada
gerek 48, gerekse 49 uncu maddelere göre; grev ya­
pılan yerde veya lokavt olan yerde yalnız, ya «grev
vardır» diye, ya «lokavt vardır» diye bir ibare ya­
zılabilecek. Şimdi, her ikisi birden olur ise, bu mad­
delere göre bir tanesi asılacak demektir.
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkilerirftomisyonu Baş­
kanı) — Hayır, ikisi de asılabilir, karşılıklı; «Bu iş­
yerinde grev vardır» da yazılabilir, bir tarafına da,
«Bu işyerinde lokavt vardır» da yazılabilir. Yani,
o işyerinde; nem grev, hem de lokavt olduğu ilan
edilmiş olur Sayın 'Komutanım.
ORAMIRAL NEJAT TÜMER — Yani, mani
teşkil etmez?..
DENİZ ÖĞRETMEN ALBAY ERBERK İNAM
(Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu
Başkanı) — Hayır efendim.
BAŞKAN — Grev olduğu için, grev levhasını
asalbilecek, öteki de, lokavt olduğu için, lokavt lev­
hasını asacak. Zaten 'bunu ilan eden asıyor, lokavtı
ilan eden işverendir, o asacak. İşçi sendikası da, grev
kararı aldığı için, grev levhasını asacak.
49 uncu madde üzerinde başka söz isteyen var
mı? Yok.
Maddeyi oyluyorum : Kabul edenler... Etmeyen­
ler... Kabul edilmiştir.
50 nci maddeyi okutuyorum :
Grev ve lokavt halinde mülkî amirin yetkileri
MADDE 50. — Grev ve lokavt halinde, mahal­
lin en büyük mülkî amiri, grev veya lokavt uygula134-
Download