21 — (Hülkümeitün TekMi) Bu tespite karşı taraflardan

advertisement
— 21 —
(Hülkümeitün TekMi)
Bu tespite karşı taraflardan herbiri 2 nci benddeki usule göre ti Hakem Kuruluna itiraz edilebilir.
4. Grev veya lokavtın bir işyerinde uygulanması halinde hangi işçilerin yukarıdaki bentler hükümle­
rine göre işyerinde çalışmaya devam edecekleri Bölge Çalışma Müdürlüğünce grev veya lokavt kararının
müdürlüğe bildirilmesinden itibaren 3 işgünü içinde resen tespit edilerek ilgili işverene ve işçilere yazı ile
bildirilir. O işyerinde çalışıp toplu görüşmede taraf olan işçi sendikasından başkan veya yönetim kurulu
üyeleri bu hükme tabi tutulamazlar.
5. İşveren yukarıdaki bentlerde sözü edilen işlerin yerine getirilebilmesi için grev ve lokavta katıla­
mayacak işçilerden çalışmayanların yerine Bölge Çalışma Müdürlüğünün yazılı izni ile yeni işçi alabilir.
6. İşletme sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili îl Hakem Kurulu Tüzelkişinin merkezine, Böl­
ge Çalışma Müdürlüğü ise, her işyerinin 'bağlı bulunduğu bölgeye göre belirlenir.
Grev ve lokavt haklarının teminatı
MADDE 26. — 1 inci hizmet akitlerine, grev veya lokavt hakkından vazgeçilmesine veya bu hakların
kısılmasına dair konulacak hükümler geçersizdir.
2. Toplu İş Sözleşmelerine, sözleşme süresince çıkacak uyuşmazlıkların özel hakemle çözüleceğine dair
hükümler konabilir. Bu takdirde bir tarafın müracaatı üzerine uyuşmazlık hakem tarafından çözülür.
Kamu kuruluşları işyerleriyle ilgili toplu iş sözleşmelerinde ancak Yüksek Hakem Kurulu özel hakem
olarak kararlaştırılabilir.
Kanunî grev veya lokavtın hizmet akitlerin etkisi
MADDE 27. — 1. Kanunî bir grev kararının alınmasında katılma, böyle bir kararın alınmasını teşvik
etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi
feshedilemez.
Kanunî bir greve katılanlar ile 24 üncü maddenin ikinci fıkrası gereğince işyerinde çalışmayı arzu edip
işveren tarafından çalıştırılmayan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine
kadar askıda kalır Şu kadar ki çalışmak istediği halde çalıştırılmayan işçiler İş Kanununun 16 ncı madde­
sinin 3 üncü bendi ile 34 üncü maddesinde yararlanabilirler.
Kanunî lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan hak ve borçlar, lokavtın sona ermesine
kadar askıda kalır.
İşveren, grev ve lokavt sebebiyle akdî ilişkileri askıda kalan işçilerin, grev veya lokavtın başlamasından
önce işleyen ücretlerini ve eklerini mutat ödeme gününde ödemek zorundadır. Ödemeyi yapacak personel
de bu hususta çalışmaya mecburdur. Aksi halde 25 inci maddenin 5 inci bendi uygulanır.
2. İşveren, kanunî bir grevin veya lokavtın süresi içinde, yukarıdaki bent gereğince hizmet akitlerin­
den doğan hak ve borçları askıda kalmış olan işçilerin yerine, hiçbir surette daimî veya geçici olarak başka
işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. Haklı sebeple hizmet akdi feshedilenlerin yerine yeni işçi alınması
imkânı saklıdır.
24 üncü Madde uyarınca greve katılmayan veya katılmaktan vazgeçen işçileri çalıştıran işveren bu işçi­
leri ancak kendi işlerinde çalıştırabilir; bunlara grev yapan işçilerin işlerini yaptıramaz.
3. Kanunî bir grev veya lokavt dolayısıyla hizmet akdinden doğan hak ve borçları askıda kalan işçiler,
başka bir iş tutamazlar. Aksi halde, işçinin hizmet akdi, işverence feshin ihbarına lüzum olmaksızın ve her­
hangi bir tazminat ödenmeksizin feshedilebilir.
4. Grev ve lokavt süresince hizmet akitleri askıda kalan işçilere bu dönem için işverence ücret ve sos­
yal yardımlar ödenemez. Toplu iş sözleşmelerine aksine hüküm konulamaz.
Millî Güvenlik Konseyi
(S. Sayısı : 574)
Download