TBMM`de Çevre ile Uyumlu Atık Yönetimi

advertisement
TBMM'de Çevre ile Uyumlu Atık Yönetimi
IBMM iç Hizmetler Müdürü
B
ütün ülkelerde olduğu gibi yurdumuzda da ilgili kamu kurum ve kuruluşları, çevre kuruluşları,
özel müesseseler doğal çevrenin korunmasına yönelik; hava, su, toprak, gürültü, koku kirliliğinin
önlenmesi için ciddi insan kaynaklan ve bütçeler ayırmakta ve olumlu adımlar atmaktadırlar. A n c a k bu
çalışmaların ekonomik maliyetleri gittikçe artmaktadır.
Yaşamları süresince, bütün insanların ve diğer canlıların karşılıklı etkileşim içinde bulun­
dukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamlar çevreyi oluşturmaktadır. Gü­
nümüzde, gelişen teknolojiye paralel olarak bu ortamların herhangi birinde insanın faydası
için kullanılan birçok ürün, görevini tamamlar ve atık haline gelir. Dolayısıyla bazı ürünler
getirdiği kazanımların yanı sıra atık haline geldiğinde, bir o kadar da zararlı sonuçlar
doğurabilmektedir. Bu zararlar doğrudan insan ve çevre sağlığına olduğu gibi ürünün,
ekonomik boyutlarına da yansıyabilmektedir.
Kaynağında ve dolaşımında insan olan çevre sorunları şunlardır:
1- Hava, su ve topraklarımızın aşırı üretim ve tüketim nedeniyle kirlenmesi, bir kısmının
yok olması, önemli bir kısmının da kullanılamaz hale gelmesi.
2-
Ekonomi ve sanayinin güçlü olduğu bölgelerin çevre kirliliği nedeniyle yaşam kalitesinin
düşmesi.
3- Ozon tabakasının delinmesi ve genişlemesi.
4- Global ısınmanın artması, İklim değişiklikleri, ekolojik dengenin bozulması.
5- Akciğer hastalıkları, deri hastalıkları, her türlü kanser, doğum oranının azalması, bebek
ölümlerinin artması gibi sağlık sorunlarının artması.
6- Yenilebilir, içilebilir doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve form değiştirmesi..
Bilim insanları, bu zararların önüne geçilmesi ve ürünün geri dönüşümünün sağlanması
amacıyla yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmalarına hız vermişlerdir. Bütün ülkelerde
olduğu gibi yurdumuzda da ilgili kamu kurum ve kuruluşları, çevre kuruluşları, özel mü­
esseseler doğal çevrenin korunmasına yönelik; hava, su, toprak, gürültü, koku kirliliğinin
önlenmesi için ciddi insan kaynakları ve bütçeler ayırmakta ve olumlu adımlar atmaktadır­
lar. Ancak bu çalışmaların ekonomik maliyetleri gittikçe artmaktadır. Bu nedenle tüketi­
cilerin, mutlaka geri dönüşümlü ürünlerin piyasa dolaşımındaki zincirin bir halkası olması
zorunludur.
Iç Hizmetler Müdürlüğümüz, T B M M Başkanlığının ve Genel Sekreterliğin destekleriyle
atıkların geri dönüşümünde önemli bir rol oynamakta ve kurumsal faaliyetlerini sürdür­
mektedir.
Bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için T B M M Genel Sekreterliği, Atıkların Geri Kazanılması
konulu 18.06.2008 tarih ve 6 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır.
Atık Piller
Son yıllarda artan pil kullanımı insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmak­
tadır. Kullanılarak çöpe atılan piller zamanla bozulmakta, cıva, kadmiyum ve kurşun gibi
toksik metaller serbest hale geçerek toprağımıza ve içilebilir su kaynaklarına karışabilmekte ve insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açmaktadırlar.
Civa; doğada bozulmaz. Cıva ve cıva bileşikleri halk ve çevre sağlığı bakımından çok tehli­
keli ve toksittir. Parastezi, ataksi, dişartri ve sağırlık gibi nörolojik bozukluklara, Mer­
kezi sinir sisteminin tahribine ve kansere, Böbrek, karaciğer, beyin dokularının tahribine,
42
Makale
Download