Türkiye Ekonomisi

advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ / DÖNEM SONU
1.
Aşağıdakilerden hangisi hammadde madenleri
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
2.
5.
7.
8.
9.
1925
1927
1928
1930
1932
Aşağıdakilerden hangisi dışa kapalı ve rekabetçi
olmayan sınai yapının özelliklerinden biri değildir?
A) Düşük kapasite kullanımı
B) Geri ve eskimiş teknoloji
C) Rekabet eksikliğinden kaynaklanan düşük ve kalitesiz üretim
D) Yabancı girdi payını arttırmaya yönelik üretim
E) Pazarlarda tekelleşme
Batı Anadolu
İstanbul
Güneydoğu Anadolu
Doğu Marmara
Doğu Karadeniz
Fonksiyonel sınıflandırmaya göre, Türkiye’de üretilen kamu mal ve hizmetleri arasında aşağıdakilerden hangisi bütçeden en yüksek payı almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Göç
İstihdam
Tarıma yönelik projelerin hayata geçirilememesi
Haksız rekabet
Sulama sorunu
Türkiye Cumhuriyeti’nde sanayi sayımı ilk defa
hangi yıl yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Gelişmekte olan ülkeler grubu
Üst-orta gelir grubu
Düşük gelir grubu
Yükselen piyasalar
Yüksek gelir grubu
Azalan fayda kanunu geçerlidir.
Malların talebinin gelir esnekliği düşüktür.
Üretim alanları dağınıktır.
Tarımsal ürün fiyatları istikrarsızdır.
Üretim tekniklerini geliştirebilme imkanları sınırlıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de tarım sektörünün karşılaştığı sorunlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kuzeydoğu Anadolu
İstanbul
Batı Karadeniz
Batı Marmara
Doğu Karadeniz
En düşük ortalama gelire (hanehalkı kullanılabilir
gelire) sahip bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel
özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dünya Bankası’nın yaptığı sınıflandırmaya göre
Türkiye hangi gelir grubundaki ülkeler arasında
yer almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
Demir
Bakır
Krom
Bor
Linyit
2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de bölgelerin gayrisafi katma değere (GSKD) katkılarına bakıldığında en yüksek pay aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
6.
10. 1980 yılına kadar Türkiye’de sanayileşme politikaları hangi temel üzerine kurulmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
Eğitim hizmetleri
Sağlık hizmetleri
Savunma hizmetleri
Genel kamu hizmetleri
Sosyal güvenlik hizmetleri
1
Dışa dönük kalkınma programları
İhracata dayalı kalkınma politikaları
İthal ikameci kalkınma politikaları
Otarşi yanlısı kalkınma politikaları
Liberal dış ticaret politikaları
TÜRKİYE EKONOMİSİ / DÖNEM SONU
11. Birleşmiş Milletler’in yapmış olduğu ayrıma göre
aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün kapsamında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
16. Bankaya yatırılan mevduatın belli bir kısmının yasal zorunluluk olarak tutulması, kalanın ise kredi
veya başka yollarla piyasaya sürülmesi, bundan
bankacılık sistemine geri dönen kısmın aynı süreçle yeniden piyasaya çıkması ve tekrar geri dönmesi
ile kümülatif bir paranın üretilmiş olmasına ne ad
verilir?
Hükümet hizmetleri
Kişisel hizmetler
Genel kamu hizmetleri
Eğlence hizmetleri
Eğitim hizmetleri
A)
B)
C)
D)
E)
12. Toptan ticaret yapan işletmeler arasında ilk sırada
aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdakilerden hangisi küresel krizin belirtileri
arasında yer almaz?
Gıda maddeleri
Dokuma-giyim eşyası
Mobilya
Kereste ve yapı malzemesi
Beyaz eşya
A) Küresel ekonomide büyümenin hızla artması
B) Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerinin yavaşlaması
C) Büyük ülkelerin dünya çapındaki büyük bankalarının büyük kayıplar ve zararlar yazmaya başlaması
ve krize doğru büyük sorunlar yaşaması
D) Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlaması
E) 2000’li yılların başından beri uluslararası para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta
kurumaya başlaması
13. Türkiye’de vatandaş ve yabancıların giriş ve çıkışları ile ilgili ilk resmi kayıtlar hangi yıl yapılmaya
başlanmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
1935
1938
1942
1947
1950
18. Aşağıdakilerden hangisi cari açık analizlerinde kullanılan parametrelerden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
14. 1972-2011 döneminde yurtdışında faaliyet gösteren Türk müteahhitlerin en çok faaliyette bulunduğu ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Döviz rezervleri
Transfer harcamaları
Portföy akımları
Dış krediler
19. Türkiye’nin ithalatında en fazla paya sahip olan
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Kazakistan, Ermenistan, Gürcistan
İran, Suriye, Rusya Federasyonu
Rusya Federasyonu, Libya, Türkmenistan
Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan
Libya, Türkmenistan, Azerbaycan
A)
B)
C)
D)
E)
Rusya
Almanya
İtalya
Çin
Irak
20. Türkiye’de kamu kesimi iç borçlanmasında aşağıdakilerden hangisi alacaklı olarak ilk sırada yer
alır?
15. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin temel görevleri
arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Asli para
Kaydî para
Mevduat
Emisyon
Disponibilite
Açık piyasa işlemleri yapmak
Reeskont ve avans işlemleri yapmak
Ülke altın ve döviz rezervlerini yönetmek
Mali piyasaları izlemek
Hazine adına bankacılık işlemleri yapmak
A)
B)
C)
D)
E)
2
Tüzel kişiler
Merkez Bankası
Yurtdışı yerleşikler
Bankacılık sektörü
Menkul kıymet yatırım fonları
TÜRKİYE EKONOMİSİ / DÖNEM SONU
CEVAP ANAHTARI
3
1
E
11
E
2
B
12
A
3
B
13
B
4
C
14
C
5
D
15
E
6
A
16
B
7
E
17
A
8
B
18
C
9
D
19
A
10
C
20
D
Download