kontınas dergı sayı

advertisement
Kadýn ve Ýþlevsel Üroloji Bülteni
SORU-CEVAP
Prof. Dr. Bedreddin Seçkin
14 Şubat 1960 Vezirköprü /Samsun doğumluyum. Kuleli Askeri Lisesi sonrası Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
başlayan tıp öğrenimimi 1983’te Gülhane Tıp Fakültesinden mezun olarak tamamladım. Kars’ta 2 yıl zorunlu hizmetin
ardından üroloji ihtisasımı, sonrasında bir yıl uzmanlık hizmeti yaptığım Bursa Asker Hastanesi’nden Yardımcı Doçent
olarak döndüğüm GATA’da tamamladım. 1994 yılında bir yıl süreyle Vanderbilt Üniversitesi (Nashville, ABD) Üroloji
kliniğinde J. Smith Jr. ve Michael O. Koch’un yanlarında çalışma şansım oldu. Sadece bilimsel değil, insani ve idari
anlamlarda da büyük kazanımlar sağlayan bu sürenin ardından 1995’te doçent oldum. 2005’te Profesör kadrosuna
atandığım GATA’dan 2010 yılı sonunda emekli olarak ayrıldım. 2010-2013 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi
Üroloji Kliniği’nde görev yaptım. 2013 Şubat ayından başlamak üzere halen İstanbul’da serbest olarak çalışıyorum.
2012 yılında iki yıllığına devir aldığım Kontinans Derneği Başkanlığı görevimi halen büyük bir gururla devam
ettiriyorum.
∼ 28 ∼
Kadýn ve Ýþlevsel Üroloji Bülteni
GERİATRİK HASTALARDA İNKONTİNANS
Soru: Geriatrik hasta gurubu kimleri kapsar? İşlevsel
ürolojinin ilgi alanı içerisine girer mi?
Cevap:
İşlevsel ürolojinin en çok yararının
dokunabileceği hasta gurubundan bahsediyoruz.
Elbette ilgi alanımıza girer, büyük bir çoğunluğu da
oluşturur üstelik. Geriatrik hasta dediğimizde;
• Genellikle birden fazla kronik hastalığa bağlı
kompleks klinik tablo
• Birçok organ sisteminde fonksiyonel cevapta
değişiklikler
• Akut hastalıklar daha ciddi seyirli ve iyileşmelerin
daha uzun olması
• Bağımsız yaşayabilme yeteneğini sınırlayan
fonksiyonel bozukluklar
• Hastalıklara, fiziksel, ruhsal ve sosyoekonomik
streslere verilen cevaplarda yetersizlik
• Ekonomik ve sosyal destekte istikrarsızlık gibi
özellikler gösteren 65 yaş üzeri popülasyonu kastederiz.
Soru: Yaşlanmakla idrar kaçırılır denilebilir mi?
Cevap: Hiçbir şekilde denilemez. Yaşlılık idrar kaçırma
sebebi değildir ancak yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle
predispozisyon sözkonusudur.
Ayrıca altta yatan
sebepleri anlayamamış hekim sorunu da karşımızdaki
en önemli handikaplardandır!
Soru: Ülkemizde bu hasta gurubu için durum nedir?
Cevap: Sosyal bağları hala kuvvetli bir ülkede yaşıyor
olmanın avantajlarını yaşamaktayız. Bu konuda birçok
gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olduğumuz
söylenebilir.
• Aile büyüklerine bakma geleneği önemli bir sosyal
destek sağlamakta,
• Ortalama yaşam süresinin uzuyor olması toplumsal
deneyimi artırmakta,
• Bakımevi sayısında (yavaş da olsa) artışlar bu alana
teknolojiyi daha hızlı taşımakta
• 2050 de toplumumuzun %10-20 sine yakın kısmının
yaşlı sınırında olacağı gerçeği de; sosyal politikaların
oluşturulması kadar biz hekimlerin de daha hazır
olmamızı gerekli kılmaktadır.
Soru: Geriatrik popülasyonda kontinans alt üriner
sistemi düzenlersek sağlanabilir diyebilir miyiz?
Cevap: Böyle düşünmek hastaya yaklaşımımızı
başlangıçta yanlış zemin üzerine oturtmak anlamına
gelir ve kronik yanlışları yapmaya devam ederiz. Sadece
geriatrik popülasyonda değil, herhangi bir yaşta
kontinans durumu sadece alt üriner sistem işlevlerinin
entegrasyonuna değil, aynı zamanda yeterli mental
aktiviteye, mobiliteye, motivasyona ve el becerisine de
bağlıdır. Geriatrik idrar sorunları multifaktöriyeldir ve o
yüzden de multidisipliner yaklaşım gerektirir.
Soru: Multifaktoriel derken neleri kastediyorsunuz? Siz
hastalarınızı
bu
bağlamda
hangi
açılardan
değerlendirirsiniz?
Cevap: Benim kendime özel bir değerlendirmem olması
söz konusu değil elbette! Bu konudaki evrensel kabulleri
biliyor olmak gerekliliğinden bahsedebilirim sadece.
Birçok kaynakta aşağıdaki sebeplerin geriatrik idrar
sorunlarının dış etkenleri olduğu konusunda söz birliği
görebiliriz zaten:
• Semptomatik üriner enfeksiyon
• Atrofik üretrit, vajinit
• Kullanılan ilaçlar
• Psikolojik sebepler (depresyon)
• Poliüri
• Hareket kısıtlılığı
• Gaita birikimi
gibi, bakılmadan ya da sorulmadan bilinemeyecek
sebepler geri döndürüldüğünde kontinansın geri
geldiği gözlenebilecektir.
Soru: Kullanılan ilaçlardan kastınız nedir?
Cevap: Polifarmasi uygulayan ya da uygulatılan bir hasta
gurubundan bahsediyoruz. İdrar sisteminde bozulmaya
ya da aksamalara yol açacak kolinerjik ve adrenerjik
sistem
aktivatörleri
ile
inhibitörleri
mutlaka
araştırılmalıdır. Depresyona bağlı kronik alkol kullanımı
soruşturulmalı, kolinerjik ya da antikolinerjik yan etkili
olduğu çoğunlukla gözden kaçırılan ilaçlar ürolog
tarafından bilinmelidir. Levofloksasinin, metforminin,
digoksinin, furosemidin bile bu tür etkileri olabildiğini
söylemek uyarıcı olur sanıyorum.
Soru: Hangi tip ürolojik sorunları beklemeliyiz bu hasta
gurubundan?
Cevap: Aşırıaktif ve underaktif mesane, çıkım
obstrüksiyonu ve stres idrar kaçırma dersek işlevsel
ürolojinin tüm imkanlarını geriatrik hastalar için
kullanmak gerekliliği ortaya çıkar sanıyorum! Her sorun
için standart yaklaşımımıza geriatrik hassasiyeti ve ek
bilgiyi eklemek ihtiyacındayız.
Soru: Meslektaşlarımıza bu konuda son bir mesaj
vermek isteseniz ne derdiniz?
Cevap: Hepimiz ve ama önce büyüklerimiz, yakınlarımız
geriatrik hasta popülasyonunu işgal edeceğiz.
Önemsemek
önemsenmeyi,
bilmek
doğru
uygulamaları, yapmak deneyim hafızasının artışını
getirir. Konu işlevsel ürolojinin temelleri arasındadır ve
camiamızın farkındalığının dünya ortalaması üzerinde
olduğunu bilmekten mutluyum.
Teşekkürler.
∼ 29 ∼
Download