T.C. Resmi Gazete

advertisement
T.C.
Resmi Gazete
Mevz*
Mevzu
Başbakanlık
Geliştirme ve Y a y ı n Genel M ü d ü r l ü ğ ü n c e Y a y ı m l a n ı r
Kuruluşu : 7ıcim
7Ekim 1920
20 Aralık 1994
SALI
Sayı
: 22147
YASALA. BÖLÜMÜ
Kanun
HazirMüsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun
(14.8.11 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş­
kilat ve Gördcri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Hükmünde Jrarname", 29.7.1986 tarihli vc 256 sayılı "16.4.1986 tarihli ve
3274 sayılı Fzine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkın­
da Kanuna ,r Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka­
rarname", ;.12.1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin
BaşbakanlığDevri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 16.9.1993 ta­
rihli ve 508 »yılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Inunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Karar­
name", 3.6.994 tarihli vc 534 sayılı "Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve
Görevleri Fkkında Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 535
sayılı "Hazte Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamelerin yürürlükten kaldırılması ve Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ti­
caret MüsÇarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun)
Kanun No 4059
Kabul Tarihi : 9.12.1994
BİRtNCl KISIM
Hazin Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığının Amaç, Ana Hizmet Birimleri, G ö 'sv ve Teşki tları ile Müsteşarları
MA D E 1. — Bu Kanunun amacı; ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak
e bu polititolar çerçevesinde hazine işlemleri, kamu finansmanı, kamu iktisadî teşebbüsleri
i devlet işukleri, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ve bölgesel ekono" k ve maluuruluşlarla ilişkiler, yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve ve• nesi, ülktrin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve
;
Yasama »ölümü Sayta : 1
esmi Gazet Kodu : 201294
İçindekiler 96. Sayfadadır.
Sayfa : 2
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık % — Sayı : 22147
işlemlerin yapılması, bankacılık ve sermaye piyasası, yurt dışı müteahhitljzmetleri, sigorta
sektörü ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetler ile yatırım ve yatırım teşfaaliyetlerini dü­
zenlemek, uygulamak, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin <ları tespit etmek
amacıyla Hazine Müsteşarlığının, dış ticaret politikalarının tespitine yarıcı olmak, tespit
olunan bu politikalar çerçevesinde ihracat, ihracatı teşvik, ithalat, yurt diıüteahhitlik hiz­
metleri ve ikili ve çok taraflı ticarî ve ekonomik ilişkileri düzenlemek, uygmak, uygulama­
nın izlenmesi ve geliştirilmesini teminen Dış Ticaret Müsteşarlığının, kurulrtnna ve teşkilat,
görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir. Müsteşarlıklar; Başbaka^ağh olup, Baş­
bakan, Müsteşarlıkların yönetimi ile ilgili yetkilerini bir Devlet Bakanı vasayla kullanabi­
lir. Müsteşarlıklar, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardoluşur. Hazine
Müsteşarlığının ana hizmet birimleri, Kamu Finansmanı, Kamu İktisadî Teşeuleri, Dış Eko­
nomik İlişkiler, Banka ve Kambiyo, Sigortacılık, Yabancı Sermaye, Teşvik Uygulama ile
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzeremiz Genel Mü­
dürlükten; Dış Ticaret Müsteşarlığının ana hizmet birimleri ise İhracat, îtha, Anlaşmalar,
Avrupa Birliği, Serbest Bölgeler, Dış Ticarette Standardizasyon ile Ekonon Araştırmalar
ve Değerlendirme Genel Müdürlüklerinden müteşekkil olmak üzere yedi GerMüdürlükten
meydana gelir.
M A D D E 2. — Hazine Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevlertmlardın
a) Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün görevleri; hazine işlemlerini rütmek, Dev­
let giderlerinin gerektirdiği nakdî sağlamak, Devletin genel bütçe ile ilgili yurt c ödemelerini
yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek, Oete ait para
kıymetti maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak, Detin iç borç­
lanmasını yürütmek, Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma seneti çıkarmak,
ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve ya,rmak, bun­
ların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, Devlet borçlarının yetimine iliş­
kin olarak her türlü iç borçlanmanın hazırlık, akit, ihraç ve dış borçlanma dEahil olmak
üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz vçrazata iliş­
kin işlemleri yapmak, Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin (ırak garan­
tinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve buamaçlaDevlet
Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek, borç yönetiminin hesabını tutmak, Türye'nin dış
borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kam ve diğer
mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerei kayıtları
tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek, Türk parasının dolaşımı ve istikran sağlama­
ya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmake uygula­
mak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bank ı ilişkisini
kurmak, nakit yönetimini genel ve katma bütçeli idarelerle özel bütçeli kûraluşUn, döner
sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedeflenloğrultusunda yürütmek, ülkenin finansman poHtikalan çerçevesinde yerli ve yabancı öztsektörün
yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütmesini
teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Ba­
kanlar Kurulu Kararı, yönetmelik ve diğer mevzuatla kurulmuş fonlarla ilgili genel plitikalan belirlemek, para ve bütçe politikalarını dikkate alarak fonlar arasında koordinasyau temin
etmek, fonlar arası aktarmaları koordine etmek, fonların makro ekonomik dengeleiçmdeki
yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, beren nite­
likteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar^apmak
ve teklifte bulunmak, yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yenidemapılandırılmaiarı, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda gili ku­
ruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, madeni para ve hatıra para basımını plalamak
ve bu amaçla Darphane/ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek e Müs­
teşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
Yasama Bölümü Sayfa : 2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa : 3
b) Kamu İktisadî Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün görevleri; hazine pay sahipliği­
nin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak, Hazine ile kamu iktisadî teşebbüsleri ilişkisini kur­
mak, bu kuruluşların Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşünü alarak yıllık genel
yatırım ve finansman programlarım hazırlamak ve Bakanlar Kurulunun onayına sunmak, uy­
gulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklik­
leri yapmak, kamu iktisadî teşebbüslerinin faaliyetlerini kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek, kamu iktisadî teşebbüslerinin etkin ve
verimli çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini, bö­
lünmesini veya birleştirilmesini, kısmen veya tamamen, sürekli veya süresiz olarak faaliyetle­
rinin durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesini, istihdam yapısının düzenlenmesini,
organizasyon yapısının değiştirilmesini de kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak
Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve diğer yetkili organlarca verilen gö­
revlere ilişkin her türlü işlemleri yapmak, tarımsal destekleme politikalarının oluşturulması
ve uygulanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, Petrol Kanunu ile ilgili olarak vergi hükümleri
dışındaki malî hükümlerin uygulanmasını sağlamak, sosyal güvenlik sisteminin finansmanına
ilişkin olarak Müsteşarlık faaliyet alanına giren konularda çalışmalar ve uygulamalar yapmak
ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
c) Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünün görevleri; 15.7.1969 Tarih ve 1173 Sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde; milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış
kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütmek ve dış kamu borç­
larına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak, sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür
yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele
ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü te­
mas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası
ekonomik ve malî kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle malî ve ekonomik konu­
larda temas ve müzakereler de bulunmak, Türkiye Cumhuriyeti adına, yabancı devletler, ulus­
lararası ekonomik ve maB kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek, bu kuruluşlarla
ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve malî konularda temas ve müzakerelerde
bulunmak ve uluslararası anlaşmalara imza koymak, sözkonusu anlaşmalara ilişkin her türlü
işlemi yürütmek, Türkiye'nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaları tespit
etmek ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak, uluslararası malî ve ekonomik ku­
ruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemektir. Bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek
için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için
taahhüt senedi vermek, uluslararası malî ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik
yardımın koordinasyonunu yürütmek, yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi ger­
çekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak, finans­
manı dış kredilerle sağlanan projelerle ilgili ithalata ilişkin izinleri vermek, Türkiye Cumhuriyeti
adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile malî piyasalardan borçlu veya
garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye
Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek ko­
nusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekono­
mik ve malî konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında
yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartlan belirlemek, uluslararası
malî piyasalarda mevcut finansman araçlarını kullanmak suretiyle dış borç yükünü hafifletici
her türlü işlemi yapmak, ileri teknoloji gerektiren temel alt yapı projelerinin yerli ve yabancı
özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede garanti vermek
ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık ve akit çalışmalarına katılmak,
Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna kaülmak ve bu konuda Müsteşarlığın görev ve
Vasama Bölümü Sayfa : i
Sayfa : 4
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak, ekonomik ve malî entegrasyona ilişkin politikala­
rın belirlenmesine yardımcı olmak, gümrük birliğinin ekonomik ve malî etkilerini değerlen­
dirmek, ekonomik ve malî mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapmak, Avrupa Birliği
ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müza­
kereleri yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak, Müsteşarlığın görev ve faaliyet
alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer Bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu
sağlamak, Müsteşarlığın görev alanına giren iç ve dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini
düzenlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
d) Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün görevleri; bankacılık, sermaye piyasası,
menkul kıymetler borsaları, kambiyo borsaları, ödünç para verme işleri, finansal kiralama
ve malî sektör ile ilgili konularda mevzuatı hazırlamak, uygulamak ve ilgili kuruluşlarda uy­
gulanmasını izlemek, kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, Türk Parası Kıyme­
tini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak, denetimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca
uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, malî sektöre ilişkin iç ve dış gelişmeleri izlemek, de­
ğerlendirmek ve mevzuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek, kam­
biyo politikalarının uygulanması ve malî sektör ile ilgili konularda Müsteşarlık ile Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak, Sermaye Piyasası Kurulu, menkul kıymetler
borsaları ve malî sektörün diğer kurumlarının Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlık ile ilişkile­
rini düzenlemek, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev alanına
giren uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek ve Müsteşarlıkça
verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
e) Sigortacılık Genel Müdürlüğünün görevleri; 30.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanunu ve 1.8.1927 tarih ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkında Ka­
nun ile 9.7.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun, 18.10.1983 tarih ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununun, 19.10.1983 tarih ve 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanununun si­
gortacılıkla ilgili bölümleri ile diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümlerinin ve bunların
ek ve değişikliklerinin verdiği görevleri yürütmek, sigortacılıkla ilgili konularda mevzuatı ha­
zırlamak, uygulamak ve ilgililer tarafından uygulanmasını izlemek, yönlendirmek ve bu mev­
zuatın Avrupa Birliği ile uyumlandırılması çalışmalarını yürütmek, ülke sigortacılığının gelişmesi
ve sigortalıların korunması için tedbirler almak, bu tedbirleri bizzat uygulamak veya ilgili ku­
ruluşlarda uygulanmasını izlemek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
f) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıllık prog­
ramlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen gerekli katkıların sağ­
lanmasını ve yönlendirilmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, 18 Ocak
1954 tarih ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve buna ilişkin mevzuat çerçeve­
sinde belirtilen işleri yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak yatırımların karşılıklı teşviki ve ko­
runması anlaşmalarına ilişkin hizmetleri ve müzakereleri yürütmek, yatırımları teşvik mevzuatı
çerçevesinde yabancı sermayeli yatırım projelerini, yurt dışı yatırımları ve yurt dışı müteahhit­
lik hizmetlerini değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik belgesi şart
ve niteliklerine uygun olarak gerçekleşen yabancı sermayeli yatırımlarla ilgili kapatma işlem­
lerini yapmak, teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyi­
deleri uygulamak, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım
ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli ve/veya yabancı şirketler vasıtasıyla Yap-Işlet-Devret
modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koordinasyonu yapmak, yabancı ser­
mayeli yatırımları mahallinde tetkik etmek ve değerlendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek di­
ğer görevleri yerine getirmektir.
Yasama Bolümü Sayfa : 4
20 Aralık 1994 — Sayı : .22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 5
g) Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planlan ve yıllık prog­
ramlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ih­
racat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek desteklenmesi ve yönlendirilmesi
konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlen­
direrek gerekli tedbirleri almak, yatırımları teşvik mevzuatı çerçevesinde yatırım projelerini
değerlendirerek uygun görülenleri teşvik belgesine bağlamak, teşvik tedbirlerini uygulamakla
görevli kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili
kuruluşlara görüş vermek, "Yatırım Teşvik Belgesi" şart ve niteliklerine uygun olarak ger­
çekleşen yatırmalarla ilgili kapatma işlemlerini yapmak, yatırım teşvik belgesi şart ve nitelik­
lerine aykırı davranan yatırımcılara gerekli müeyyideleri uygulamak, yatırım teşvik tedbirlerinin
uygulanması ile ilgili olarak mevzuat ile verilen görevleri yapmak, yatırımları mahallinde tet­
kik etmek, değerlendirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
h) Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğüniîn görevleri; Türkiye ve dünya ekono­
misiyle ilgili gelişmeleri izlemek, ekonomik ve malî analizler yapmak ve değerlendirme rapor­
ları hazırlamak, Türkiye ekonomisiyle ilgili anketler yapmak, derlenmiş bilgi ve istatistikleri
değerlendirmek, orta ve uzun vadeli alternatif makro ekonomik politikalar geliştirmek ve öner­
mek, bu konularda birimler arasında koordinasyonu sağlamak, Müsteşarlığın araştırma prog­
ramını birimlerin ihtiyaçlarına uygun olarak oluşturmak ve bu araştırma programını gerektiğinde
ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamak, bilgilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hiz­
metine sunulmasını teminen Ekonomik Bilgi Merkezi kurmak ve çalışma esaslarını belirlemek,
Bilgi îşlem Merkezini yönetmek, bilgi depolamak, Müsteşarlığın daha etkin ve verimli çalış­
masını temin amacıyla organizasyon ve çalışma usulleri konularında önerilerde bulunmak, per­
sonel için ihtiyaç duyulan yurt içi ve yurt dışı seminer ve kısa süreli eğitim faaliyetlerini koordine
etmek, kalkınma planları, yıllık programlar, izleme kararları ve icra planlarını teşkilatça uy­
gulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, yayın ve dokümantasyon hizmet­
lerini yürütmek ve Müsteşarlıkça verilecek benzeri görevleri yapmaktır.
M A D D E 3.—Dış Ticaret Müsteşarlığı ana hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
a) İhracat Genel Müdürlüğünün görevleri; ihracatın kalkınma planları ve yıllık prog­
ramlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, des­
teklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş
yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek,
uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ih­
racata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, ihracatın her aşamasında gözetim,
denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yap­
mak, madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında gelişti- rilmesi imkânlarını ve bu imkânlardan azamî döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve
önerilerde bulunmak, İhracat Rejim Kararı da dahil olmak üzere, ihracata dair mevzuatı ha­
zırlamak ve uygulamak, ihracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli ted­
birleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek, ihracata konu tarım
ürünlerinin destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak ve destek­
leme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak
ve uygulanmasını sağlamak, ihracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili ola­
rak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara ilet­
mek, ihraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uy­
gulamalarının usul ve esaslarını belirlemek, İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma
esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ülke ihracatının geliştirilme­
sini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, semi­
ner ve benzeri organizasyonları düzenlemek, yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları
belirlemek ve uygulamak, kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak, kalkınma plan­
lan ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı
Yasama Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 6
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi
konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip
etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak, ihracatı teşvik kararlan ve bu kararlara is­
tinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri
"İhracatı Teşvik Belgesi"ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş
vermek, ihracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri
uygulamak ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
b) İthalat Genel Müdürlüğünün görevleri; ithalaün uluslararası anlaşmalar ile kalkınma
planları ve yıllık programlarda öngörülen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde yürütülmesi­
ni sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında
ithalat ile ilgili politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek ve anılan kurumların it­
halata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek, İthalat Rejim Kararları da dahil ol­
mak üzere ithalata dair mevzuatı hazırlamak, madde politikalarım teklif etmek, uygulamak,
ithalatla ilgili izinleri vermek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, ıç piya­
sa ve sanayinin ihtiyaçlarını iç ve dış ekonomik gelişmeleri dikkate alarak izlemek ve ithal mal­
larına uygulanacak malî yüklere ilişkin hazırlıkları incelemek, yürütmek ve uygulanmasını
sağlamak, ithal malların dünya piyasalarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri almak,
uygulamak ve izlemek, İthalatçı Birlikleri ve üst kuruluşların çalışma esaslarını düzenlemek
ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak, ithalatla ilgili belgeler vermek, ülkemizde düzenle­
nen uluslararası fuarların ithalatla ilgili işlemlerini düzenlemek ve yürütmek, 14.6.1989 tarih
ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunun verdiği görevleri ye­
rine getirmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
c) Anlaşmalar Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve genel ekonomik
politikalar çerçevesinde, iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret, sınaî ve teknik işbirliği anlaş­
maları ile çok taraflı ticaret anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği
halinde hazırlamak, milletlerarası veya bölgesel ticarî işbirliği anlaşmaları ve protokollerine
ilişkin hazırlık çalışmalarını ve müzakerelerini yürütmek, iki taraflı ekonomik işbirliği ve tica­
ret anlaşmaları ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması ile ilgili mevzuatı hazırla­
mak, yürürlüğe koymak ve uygulamak, ülkemiz ile "Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması"
bulunmayan ülkelerle ticarî işbirliğini düzenlemek ve bu faaliyetin gerektirdiği işbirliğini sağ­
lamak, Türk Devletleri iie ticarî ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordine edilmesi faali­
yetlerini yürütmek, Türk Devletleri ile yapılacak iki taraflı ticaret ve iki taraflı ticaret, sınaî,
teknik işbirliği anlaşmalarını gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla koordineti olarak
hazırlamak ve bunlara ilişkin müzakereleri yürütmek ve ilgili Bakanlık ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili olarak Müsteşarlığın gö­
rev alanına giren uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşları koordine etmek, Müs­
teşarlığın görev alanına giren dış temaslarla ilgili protokol faaliyetlerini düzenlemek ve
Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
d) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri; Müsteşarlığın görev ve faaliyet ala­
nına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin, kalkınma planları ve yıllık programlarda
öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, Avrupa Birliğine yönelik olarak
Hükümetçe belirlenen amaçlar çerçevesinde tespiti, ekonomik ve ticarî ilişkilerde kısa, orta
ve uzun vadede uygulanacak politikaların saptanması için gerekli çalışmaları yapmak ve bu
konularda uygulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak, Öneriler hazırlamak, Avrupa
Birliği ile Türkiye arasındaki Ortaklık Anlaşması ile bu Anlaşmaya Ek Anlaşma veya Protokollerdeki Müsteşarlığın görev alanına giren konular ile ilgili uygulamanın yürütülmesini sağ­
lamak, Avrupa Birliğinin ortak ticaret politikası çerçevesinde üçüncü ülkeler ile akdettiği
anlaşmalara paralel olarak akdedilecek ticarî anlaşmalara ilişkin hazırlık çalışmalarım yürüt­
mek, Avrupa Birliği konuları ile ilgili olarak Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren hu­
suslarda Müsteşarlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve bu konularda diğer Bakanlık
ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda,
Yasama Bölümü Say ta : 6
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 7
Birlik kurum ve organları ile gerekli temas ve toplantıları yapmak, Müsteşarlığın görev ve fa­
aliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Organlarında alınan kararlar­
la ilgili olarak gerekli uyum ve uygulama çalışmalarını yerine getirmek, Avrupa Birliği ile ticarî
konularda yapılmakta olan müzakerelere ilişkin hazırlıkları yürütmek, Avrupa Birliği ile Türkiye
arasında gerçekleştirilmekte olan gümrük birliğinin ekonomik ve ticarî etkilerine ilişkin ola­
rak değerlendirmeler yapmak, bu konulardaki önerileri değerlendirmek, Avrupa Birliği ile hizmet
ticareti alanında yapılan müzakerelere ilişkin politikaların genel ticaret politikası ile uyumlu
şekilde saptanması için gerekli çalışmaları yürütmek Müsteşarlık görev ve faaliyet alanına gi­
ren konularda mevzuat karşılaştırılması ve yakınlaştırılması konularında gerekli koordinas­
yonu sağlamak, Avrupa Birliği ile ilişkili Müsteşarlık içi eğitim faaliyetlerinin koordinasyonunu
sağlamak ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
e) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün görevleri; kalkınma planları ve yıllık prog­
ramlar çerçevesinde serbest bölgelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi ile ilgili ilke ve po­
litikaların tespiti konusunda çalışmalar yapmak, araştırma, planlama ve koordinasyon
faaliyetlerini yürütmek, 6.6.1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve buna ilişkin
mevzuat çerçevesinde düzenlemeler yapmak, serbest bölgelerde yapılabilecek üretim, alım-satım,
depolama, kiralama, montaj-demontaj, bakım-onarım, kıyı (off-shore) bankacılığı, bankacı­
lık, sigortacılık, finansal kiralama ve diğer faaliyet konularını belirlemek, serbest bölgelerde
faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere "Faaliyet Ruhsatı" vermek veya verilmiş belgeleri
iptal etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.
f) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünün görevleri; dış ticarete konu mal­
ların standartlaştırılmasını sağlamak, Dış Ticarette Standardizasyon Rejim Karan da dahil olmak
üzere ihracat ve ithalatın kalite ve standartlar yönünden denetlenmesine ait mevzuatı hazırla­
mak ve uygulamak, Türk Standartlarından gerekli görülenleri, Müsteşarlığın bağlı bulundu­
ğu Bakan onayı ile zorunlu uygulamaya koymak ve bu standartların gerektirdiği denetimleri
yapmak veya yaptırmak, dış ticarete münhasır olmak üzere 10.6.1930 tarih ve 1705 sayılı Ka­
nunda belirtilen tedbirleri almak, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri ile Laboratuvar Müdürlüklerinin çalışmalarını koordine etmek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri
yerine getirmektir.
g) Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünün görevleri; Türkiye
ve dünya ekonomisi ve ticareti ile ilgili gelişmeleri sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek,
Türkiye ekonomisi ve dış ticareti ile ilgili olarak çalışmalar yapmak, derlenmiş bilgi ve istatis­
tikleri değerlendirmek, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak, bil­
gilerin daha hızlı bir şekilde kullanıcıların hizmetine sunulmasını teminen Genel Müdürlük
bünyesinde Dış Ticaret Bilgi Merkezi kurmak ve çalıştırmak, Müsteşarlık birimlerinin gerek
duyacakları ekonomik ve ticarî alanlardaki araştırmaları yapmak, Bilgi İşlem Merkezini y ö ­
netmek ve bilgi depolamak, yayım ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, Müsteşarlığın
görev ve faaliyet alanına giren konularda kalkınma planları, yıllık programlar, izleme karar­
ları ve icra planlarının uygulanmasını izlemek ve bu alanda koordinasyonu sağlamak, ithalat
ve ihracat ile ilgili belgeleri düzenlemek ve vermek ve Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri
yerine getirmektir.
M A D D E 4. — Müsteşarlıklar merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve de­
netim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Müsteşarlıkların merkez teşkilatları ekli cet­
vellerin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilmiştir. Müsteşarlar, Müsteşarlık teşkilatının en üst
amiridir. Müsteşarlık hizmetlerini, Hükümetin genel siyasetine, millî güvenlik, kalkınma planları
ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve görev ve faaliyet alanına giren konularda
diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müste­
şarlar, Başbakana veya görevlendirilecek Devlet Bakanına karşı sorumludurlar. Müsteşarlara
yardımcı olmak üzere 3'er müsteşar yardımcısı görevlendirilir. Müsteşarlar, Müsteşarlığın ve
bağlı kuruluşların her türlü kademedeki yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça
belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilirler. Ancak yetki devri, yet­
ki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.
Yasama Bölümü Sayfa
7
Sayfa : 8
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
İKİNCİ KISIM
Müsteşarlıkların Danışma, Denetim ve Yardımcı Birimleri
M A D D E 5. — a) Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu; yeminli murakıp sıfat, yet­
ki ve haklarını haiz bir başkan, yeterli sayıda bankalar yeminli murakıp ve yardımcılarından
oluşur. Kurulun çalışma esasları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığı giriş ve yeterlik sı­
navlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir. Bankalar Yeminli Murakıplığı yeterlik sı­
navında başarısız olanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak
kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, Bakanlar Yeminli
Murakıp Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.
Bankalar yeminli murakıplarının yurt dışına gönderilme usul ve esasları yönetmelikle düzen­
lenir. Müsteşara bağlı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevleri; Bankalar Kanunu
ve diğer mevzuat ile bankalar yeminli murakıplarına ve yardımcılarına verilen görev ve yetki­
lerin gerektirdiği murakabe ve inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
bankacılık ve malî piyasalar ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere
yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeleri de incelemek ve göz önünde bulundurmak
suretiyle bankacılık sektörü ve malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu
konulardaki çalışmalara katılmak ve mütalâa vermek, ahnan.derlenen ve kendine tevdi edilen
bilgi, belge ve dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve de­
ğerlendirmek, yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sun­
mak, kanunların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütül­
mesini uygun gördüğü para ve sermaye piyasası ile benzer malî piyasalar ve kurumlarla ilgili
diğer inceleme ve denetleme faaliyetlerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren
konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak ve
yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.
b) Hazine Kontrolörleri Kurulu; Hazine Kontrolörü sıfat, yetki ve haklarını haiz bir
Başkan, yeterli sayıda Hazine Kontrolörü ve Stajyer Hazine Kontrolörlerinden oluşur. Hazi­
ne Kontrolörlüğü Yeterlilik Sınavında başarılı olamayanlar ile olumlu sicil alamayanlar veya
yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kulla­
namayanlar Stajyer Hazine Kontrolörlüğü unvanını kaybeder ve durumlarına uygun diğer kad­
rolara atanırlar. Kurulun çalışma, yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Stajyer Hazine
Kontrolörlüğü giriş ve yeterlik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle düzenlenir.
Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri
ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Hazine Konrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müsteşara bağlı Ha­
zine Kontrolörleri Kurulunun görevleri; bu Kanun ve diğer kanun, kararname ve mevzuatla
yürütülmesi Müsteşarlığa verilen işlerle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve
Kambiyo ile ilgili mevzuat ve Petrol Kanununun vergi dışında kalan hükümleri ile ilgili özel
anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merciler, gerçek
ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, Müsteşarlık merkez, taşra
ve yurt dışı teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili
olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, kanunların verdiği görev ve yetkiler
çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gördüğü diğer işlemleri yap­
mak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü
araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmaktır.
c) Sigorta Denetleme Kurulu; Sigorta Denetleme Uzmanı sıfat, yetki ve haklarını haiz
bir başkan, yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, aktüer ve aktüer yardımcılarından olu­
şur. Kurulun, çalışma ve görevleri ile ilgili meslekî bilgi ve tecrübelerini geliştirmeleri, ihtisas
yapmaları amacıyla yurt dışına gönderilme usul ve esasları ile Sigorta Denetleme Uzman Yar­
dımcılığı ve Aktüer Yardımcılığı giriş ve yeterlilik sınavlarının usul ve şartları yönetmelikle
düzenlenir. Müsteşara bağlı Sigorta Denetleme Kurulunun görevleri; Sigorta Murakabe Ka­
nunu ve sigortacılıkla ilgili diğer mevzuat ile sigorta denetleme uzmanları, uzman yardımcıları,
Yasama Bölümü Sayfa : 8
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 9
RESMİ G A Z E T E
aktüerleri ve aktüer yardımcılarına verilen görev ve yetkilerin gerektirdiği denetleme, incele­
me ve soruşturma işlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, sigortacılık ve diğer malî piyasalar
ile ilgili alınacak kararların oluşumuna katkıda bulunmak üzere, yurt içi ve yurt dışında mey­
dana gelen gelişmeleri de incelemek ve gözönünde bulundurmak suretiyle sigortacılık sektörü
ve ilgili diğer malî piyasalar hakkında konsolide raporlar düzenlemek, bu konulardaki çalış­
malara katılmak ve mütalaa vermek, alınan derlenen ve kendine tevdi edilen bilgi, belge ve
dokümanlar ile denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları incelemek ve değerlendirmek,
yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemler konusunda Müsteşara öneriler sunmak, kanun­
ların verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun
gördüğü sigortacılık, malî piyasalar ve kurumlarla ilgili diğer inceleme ve denetleme faaliyet­
lerinde bulunmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile
ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve teklifler­
de bulunmaktır.
d) Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu; Dış Ticaret Kontrolörü sıfat ve yetkisine haiz bir
başkan, yeterli sayıda Dış Ticaret Kontrolörü ve Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlerinden olu­
şur. Kurulun çalışma esasları ile Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü giriş ve yeterlilik sınavları­
nın usul ve esasları, kontrolörlüğe yükselme ve kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları
ile Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu,
Müsteşarın emri veya onayı üzerine Müsteşar adına şu görevleri yapar; Müsteşarlık teşkilatı
ile Müsteşarlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak memur ve de­
netime tabi gerçek ve tüzel kişiler nezdinde teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
özel anlaşmalara dayalı olarak Müsteşarlığa verilmiş görevlere ilişkin konularda ilgili merci­
ler, gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme, denetleme ve soruşturma yapmak, kanunların
verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde Müsteşarın Kurul tarafından yürütülmesini uygun gör­
düğü diğer işlemleri yapmak, Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uy­
gulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek
ve tekliflerde bulunmaktır. Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün
belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep
halinde Dış Ticaret Kontrolörlerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zo­
rundadırlar.
e) Hukuk Müşavirlikleri ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri, 27.9.1984 tarih
ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca verilecek görevleri yerine getirir­
ler. Hazine Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği, iç ve dış malî anlaşmalara ilişkin her türlü huku­
kî mütalaayı düzenler.
f) Müsteşarlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda müsteşarlara yardımcı
olmak üzere 10'ar Müsteşarlık Müşaviri görevlendirilebilir.
g) Personel Dairesi Başkanlıkları, İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlıkları 27.9.1984
tarih ve 3046 sayılı Kanunda sayılan görevler ile Müsteşarlıklarca verilecek görevleri yerine
getirirler.
h) Savunma Uzmanlıkları, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri
yerine getirirler.
Ü Ç Ü N C Ü KISIM
Müsteşarlıkların Taşra ve Yurt Dışı Teşkilatları İle Bağlı Kuruluşları ve
Döner Sermayeleri
M A D D E 6 — a) Müsteşarlıklar, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenle­
yen 27.9.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile 10.6.1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. Serbest Bölge Müdürlükleri doğ­
rudan Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlıdır. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetme­
likle belirlenir. Müsteşarlıklar, amaç ve görevlerini yerine getirmek üzere, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı hakkında 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurar.
Yasama Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 10
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
b) Hazine Müsteşarlığının bağlı kuruluşu, Darphane ve Damga Matbaası Genel Mü­
dürlüğüdür. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün bütçesi Müsteşarlık bütçesi
içinde yer alır.
c) Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşları; ihracatçı ve ithalatçı birlikleri ve bun­
ların oluşturduğu Dış Ticaret Birlikleri üst kuruluşu ile İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi­
dir. İhracatçı Birlikleri, İthalatçı Birlikleri ve bunların üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyişleri,
gelirleri, gelirlerinin kullanım esasları, iştigal sahaları, denetimleri, organları ve üyeliğe ilişkin
esasları ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerini gösteren statüleri Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenir.
d) Müsteşarlıklar bünyesinde 5 000 000 000 T L . kuruluş sermayesi ile Döner Sermaye
İşletmesi kurulur. Bu sermayenin, 500 000 000 TL.si genel bütçeden, kalan kısmı elde edilen
kârlardan karşılanır. Döner Sermayenin gelirleri, müsteşarlıkların bütçelerine bu amaçla ko­
nulan ödenekler, basım, yayım, bilgisayar işletmesinden ve diğer faaliyetlerden elde edilen ge­
lirlerden meydana gelir. Döner Sermaye İşletmesi faaliyetinin gerektirdiği giderler, döner sermaye
işletmesinin gelirinden karşılanır. Dönem sonu gelir fazlası bütçeye irad kaydedilir. Döner ser­
maye işletmesine 9.6.1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 27.2.1967 ta­
rih ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun vizeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Malî yılın bitiminden
başlayarak iki ay içinde hazırlanacak bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri Sayış­
tay a, bilanço ve eklerinin birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına gönderilir. D ö ­
ner sermaye işletmesinin faaliyet atanları, gelir kaynakları, malî işlemleri, harcama usul ve
esasları ile yönetimine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
D Ö R D Ü N C Ü KISIM
Uzman Yardımcılığına, Uzmanlığa ve Yurt Dışı Teşkilatına Atanma,
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenliği, Sözleşmeli Personel
ve Sözleşme ile Araştırma, Etüd ve Proje Yaptırma
M A D D E 7 — a) 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan me­
murların atamaları Başbakan tarafından yapılır. Bu yetki, Müsteşara devredilebilir. Müste­
şarlıklarda, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Daire Başkanı ve
ana hizmet birimlerine Şube Müdürü kadrolarına atanacaklarda uzman veya Müsteşarlık merkez
denetim elemanı olmak şarttır. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Ekonomik Araş­
tırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğündeki Daire Başkanı ve Şube Müdürü kadroları­
na çözümleyici, programcı ve istatistikçi unvanına sahip olanlardan da atama yapılabilir. Hazine
Kontrolörleri Kurulu Başkanı, Hazine Kontrolörleri, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı, Si­
gorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı müşteı
rek karar ile atanır. Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü, Serbest
Bölge Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ve Dış Ticarette Standar­
dizasyon Denetmen Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda ise, bu maddenin (b) bendinde be­
lirtilen eğitim şartı aranır. Müsteşarlıklar bağlı kuruluşlarının kuruluş mevzuatındaki atamaya
ilişkin hükümler saklıdır.
b) Müsteşarlıklara atanacak uzman yardımcılarında 657 sayılı Devlet Memurlan Ka­
nununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak; bu maddenin (c) bendinde belirtilen
şartları haiz olmak ve yönetmeliklerde belirtilen yabancı dillerden en az birini iyi derecede bil­
mek, yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gü­
nünde 30 yaşını doldurmamış olmak şartları ile en az 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fa*
kültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksek okullarından ya da bunlara denk­
liği Yüksek Öğretim Kurulu taraftndan onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan
mezun olmak şartları aranır.
Yasama Bölümü Sayfa : 10
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 11
c) Bu maddenin (b) bendine göre Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen
çalışmak ve her yıl olumlu sicil almak kaydıyla, açılacak Uzman Yeterlik Sınavına girmek hak­
kını kazanırlar. Sınavda başarılı olanlar çalıştıkları Müsteşarlığa göre "Hazine Uzmanı" veya
"Dış Ticaret Uzmanı" unvanını alırlar. Uzmanlık Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olan­
lar ile olumlu sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı yılı izleyen iki yıl içinde
geçerli mazereti olmaksızın iki sınav hakkını kullanmayanlar, Uzman Yardımcılığı unvanını
kaybederler ve durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman ve Uzman Yardımcılığı
yeterlik ve yarışma sınavlarının yapılma esas ve usulleri ile diğer hususlar yönetmeliklerle dü­
zenlenir. Bu Kanun hükümlerine göre Hazine Uzmanı ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını alma­
ya hak kazananlar bu unvanı işgal ettikleri kadroya bağlı olmaksızın taşırlar. Hazine ve Dış
Ticaret Uzmanı, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı unvanını daha önce almış olup da, bu
Kanunun yayımlandığı tarihte Müsteşarlıklarda görevli olmayanlar, Müsteşarlıklarda bir gö­
reve atanmaları halinde, atanmalarının yapıldığı tarih itibariyle Hazine Uzmanı veya Dış T i ­
caret Uzmanı unvanını da almaya hak kazanırlar. Yurt dışına lisansüstü eğitim için personel
gönderilmesinin usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
d) Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon denetimi yapmak üzere Bölge
Müdürlükleri emrinde Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri istihdam eder. Bunların,
sınav esas ve usulleri, atama ve yer değiştirmeleri, çalışma esas ve usulleri yönetmelikle dü­
zenlenir.
e) Müsteşarlıklarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Müsteşarlık Müşaviri, Genel Mü­
dür, Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Daire
Başkanı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü ve Darphane ve Damga Matbaası Ge­
nel Müdür Yardımcısı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı, Serbest Bölge Müdürü ve
Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı, Hazi­
ne Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı, Çözümleyici, Programa kadroları karşılık
gösterilmek kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli per­
sonel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Müsteşarlık­
ların merkez teşkilatlarında bilgisayar, kütüphane, teknik, sağlık ve eğitim işlerinde çalıştırılmak
üzere ilgili Bakanın onayı ile yurt içinden veya yurt dışından sözleşmeli olarak yerli ve yabancı
kişiler çalıştırılabilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları, sayısı, üc­
ret miktarı ve her çeşit ödemeleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kadro karşılığı sözleşme ile
çalıştırılacak personel, istekleri üzerine T . C . Emekli Sandığı ile ilgilendirilir. Müsteşarlıkların
merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı fazla çalışma ücreti, taz­
minat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklardan aynı usul ve esaslara göre yararlanır. Münhası­
ran Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere, bu maddenin (b) bendinde belirtilen
eğitim şartını yerine getirmek kaydıyla uzmanlık gerektiren işlerde bu madde hükümlerine g ö ­
re personel istihdam edilebilir. Serbest Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele 6.6.1985 ta­
rih ve 3218 saydı Kanunun 7 nci maddesinde hükmolunan Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme
Fonundan maaş ve ücretlerin toplam tutarına kadar her ay tazminat ödenir.
f) Müsteşarlıkların yurt dışı teşkilatındaki Daimi Temsilci Yardımcısı, Ekonomi Başmüşaviri. Ticaret Başmüşaviri, Ekonomi Müşaviri, Ticaret Müşaviri, Ekonomi Müşavir Yar*
dımcısı, Ticaret Müşavir Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için Müsteşarlıklarda uzman veya
merkez denetim elemanı olmak tercih sebebidir. Müsteşarlıklar kadrolu personelinden, 4 yıl­
lık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yabancı fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlar, Ekonomi Ataşesi ve Ticaret
Ataşesi kadrolarına atanabilirler. Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmek için bu ata­
manın yapıldığı tarihte Müsteşarlıklar merkez teşkilatı birimlerinde fiilen en az Uç yıldan beri
görev yapmış olmak zorunludur. Hizmetin gerektirdiği hallerde, Müsteşar, Müsteşar Yardım­
cısı ve Genel Müdür için bu süre şartı aranmaz. Yurt dışı teşkilatına atanacak personel, Müs­
teşar başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları ile Müsteşarın görevlendireceği bir Genel Müdür
Yasama Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 12
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ve Personel Dairesi Başkanından oluşan Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyo­
nunca ilgili yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak seçilirler. Yurt dışı teşkilatın­
da görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Başbakan veya Müsteşarlıkların
bağlı bulunduğu Devlet Bakanının onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir. Müsteşarlık Di­
siplin Kurulu Kararı ile dış göreve devam etmesi sakıncalı görülenler veya dış görevde olum­
suz sicil alanlar, Yurt Dışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonunun teklifi üzerine,
süresinden önce geri çekilebilirler. İki yıl sonunda başka bir ülkeye yapılacak naklen tayinler­
de, yeni görev yerinde görev süresi iki yıldır. Müsteşarlıkların yurt dışı teşkilatı kadrolarına
yapılacak atamalara ilişkin esas ve usuller yönetmelikle belirlenir.
g) Müsteşarlıklar, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları konularda araştırma,
etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve toplantılar düzenleme ve bunlarla
ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması gibi işleri yerli ve yabana gerçek ve tüzel kişilere
sözleşme veya pazarlık usulü ile yaptırabilirler ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabi­
lirler. Bu hususta Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanmaz. Bu madde ile ilgili diğer hu­
suslar Müsteşarlıklarca çıkartılacak yönetmeliklerle belirlenir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
M A D D E 8. — A) Kadrolar :
Kadroların tespit, ihdas ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar 14.12.1983 tarih ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre dü­
zenlenir.
B)
İntikal Eden Görev ve Yetkiler :
a) Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekre­
terliği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankalar Yeminli Mu­
rakıpları Kurulu Başkanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ilişkin olarak
kanunlar ve diğer mevzuatla Maliye Bakanlığına ve Maliye Bakanına,
b) Sigorta hizmetleri ile ilgili olarak 25.6.1927 tarihli ve 1160 sayılı, 29.6.1956 tarihli
ve 6762 sayılı, 21.12.1959 tarihli ve 7397 sayılı, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı, 14.10.1983
tarihli ve 2920 sayılı, 8.1.1985 tarihli ve 3143 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla Sanayi ve Tica­
ret Bakanlığına ve Sanayi ve Ticaret Bakanına,
c) Yabancı sermaye ile ilgili olarak 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Kanun ile Maliye
Bakanlığı ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanına,
d) Bu Kanunda sayılan görev ve yetkilere ilişkin olarak kanunlar ve diğer mevzuatla,
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü, Dış Eko­
nomik ilişkiler Genel Müdürlüğü, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Sigortacılık Genel
Müdürlüğü, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve
Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkan­
lığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı ile ilgili
olarak Başbakanlık ve Başbakana, ilgili Devlet Bakanlığı ve Devlet Bakanına, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığına ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarına verilmiş olan her türlü görev,
yetki, sorumluluk, hak ve muafiyetten ilgili olanlar doğrudan doğruya Başbakana, Başbaka­
nın görevlendireceği Devlet Bakanına, Hazine Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarına intikal eder.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
M A D D E 9. — 14.8.1991 tarihli ve 436 sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teş­
kilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Ka­
rarname", 29.7.1986 tarihli ve 256 sayılı "16.4.1986 tarihli ve 3274 sayılı Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname", 21.12.1987 tarihli ve 303 sayılı "Sigorta Şirketleri Hizmetle­
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 16.9.1993 tarihli ve
Yasama Bölümü Sayfa : 12
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 13
508 Sayılı "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda De­
ğişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994 tarihli ve 534 sayılı "Dtş
Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname", 3.6.1994
tarihli ve 535 sayılı "Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname"ler tümüyle yürürlükten kaldırılmıştır.
ALTINCI KISIM
Geçici Hükümler
GEÇİCİ M A D D E 1. — Bu Kanuna ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
14.12.1983 tarih ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellere Hazine Müste­
şarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bölümü olarak eklenmiştir.
GEÇlCÎ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde,
Hazine Uzmanı, Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını almış olup
da, bu Kanunun yayımlandığı tarihte Hazine Müsteşarlığı veya Dış Ticaret Müsteşarlığında
görevli olanlar, Hazine Müsteşarlığında veya Dış Ticaret Müsteşarlığında bir göreve atanma­
ları halinde, Hazine Uzmam veya Dış Ticaret Uzmanı unvanlarını da almaya hak kazanırlar.
Mülga Müsteşarlıklar kadrolarında görev yapan personelden kadro ve görev unvanları değiş­
meyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak, Müs­
teşar, Müsteşar Yardımcısı ve Genel Müdür kadroları şahsa bağlı kadrolar olup, her ne sebeple
olursa olsun boşalmaları halinde genel hükümlere göre iptal edilmiş sayılırlar. Kadro ve görev
unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski durumlarına
uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge, her türlü
zam ve tazminatları ile diğer özlük hakları şahıslarına bağlı olarak devam eder. Ancak, bunla­
rın atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece, aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının
toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde
aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
İlgili mevzuatları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında mes­
leğe özel yarışma sınavı ile alınan ve yeterlik sınavında başarılı görülerek müfettiş veya kont­
rolörlüğe atananlar arasından Dış Ticaret Başkontrolörü veya Kontrolörü kadrolarına, bu
Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay müddetle naklen atama yapılabilir.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Müsteşarlıklar merkez teşkilatında görevli personelden en az
4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yük­
sek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, 30.11.1997 tarihine kadar Müsteşarlıklar mer­
kez teşkilatında en az üç yıl çalışmış olanlar, Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit
sınavından en az (C) düzeyinde not almak kaydıyla, yaş sınırına bakılmaksızın, ilk açılacak
yeterlik sınavından en fazla iki kez yararlanarak başarılı olanlar Hazine Uzmanı veya Dış Ti­
caret Uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıklarda görevli
personelden en az 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olup, Programcı veya Çözümleyici g ö ­
revlerini yürütenler yaş sınırına bakılmaksızın bu Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Prog­
ramcı veya Çözümleyici kadrosuna atanırlar. 534 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptal
tarihinden işbu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süreler de dahil olmak üzere,
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrola­
rında görev yapmakta olanlardan hizmet süreleri üç yıldan az olanlar Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcılığı, hizmet süreleri üç yıldan fazla olanlar ise, Dış Ticarette
Standardizasyon Denetmenliği kadrolarına atanmış sayılırlar.
GEÇİCİ M A D D E 4.' — Hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde; bu Kanunun yürür­
lüğe girdiği tarihe kadar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı veya Hazine Müsteşarlığı ve Dış
Ticaret Müsteşarlıklarında geçen hizmetler Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığın­
da geçmiş sayılır. Ayrıca, Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkila­
tı Genel Sekreterliğinde geçen hizmetler de Hazine Müsteşarlığında geçmiş sayılır.
Yasama Bölümü Sayfa : 13
Sayfa : 14
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığında
kadrosuz sözleşmeli olarak çalışanların istihdamlarına, mevcut sözleşme ve tabi oldukları mev­
zuat hükümlerine göre devam olunur ve ilgililerin 1994 mali yılına ait ücret sözleşmeleri de­
vam eder. Bu Kanunun yayımı tarihinde Müsteşarlıklarda çalışmakta olanlar hariç olmak üzere,
28.7.1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre sözleşmeli personel istihdam edilemez. Bu Kanun
yürürlüğe girmeden önce kadroları kurumlarında kalmak kaydıyla Müsteşarlıklarda görev­
lendirilmiş personel ile halen 28.7.1967 tarih ve 933 sayılı Kanuna göre istihdam edilen perso­
nelin sözleşmeleri Müsteşarın uygun görmesi şartıyla yenilenir. Halen Müsteşarlıklar merkez
teşkilatlarında 28.7.1967 tarihli ve 933 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan­
lar ile kadroları başka kurumlarda bulunmak kaydı ile istihdam olunan personel, Başbakan­
lık merkez teşkilatında görevli personelin yararlandığı fazla çalışma ücretinden aynı usul ve
esaslara göre 3.6.1994 tarihinden geçerli olmak üzere yararlanır. Bu Kanunun yayımı tarihin­
de Uzman unvanını haiz olmayan ancak, sözleşmeli olarak istihdam edilen Şube Müdürleri
ile yüksekokul mezunu Şube Müdürü unvanını almış diğer personelin de Sözleşmeli olarak
çalıştırılmasına devam olunur.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Müsteşarlıklar ana hizmet birimlerinde, Şube Mü­
dürü kadrosunda bulunanlar için uzman olma şartı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardım­
cısı, Serbest Bölge Müdürü ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı ile bu Kanunun yayımı tarihinde
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni unvanını herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ik­
tisap eden İhracat Müdürü ve İhracat Kontrol Memuru kadrolarında bulunanlarda, görevle­
rinin devamı süresince, bu Kanunun 7 nci maddesinin (b) bendindeki eğitim şartı aranmaz.
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Hazine ve
Dış Ticaret Uzmanı veya Hazine Müsteşarlığında Hazine Uzmanı veya Dış Ticaret Müsteşar­
lığında Dış Ticaret Uzmanı unvanını almış olanlar ile Müsteşarlıklarda Müsteşar, Müsteşar
Yardımcısı, Genel Müdür, I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı kadrolarında bulunanlar durumlarına göre "Hazi­
ne Uzmanı" veya "Dış Ticaret Uzmanı" unvanını; Hazine ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı,
Hazine Uzman Yardımcısı, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı unvanlarını haiz olanlar ise, "Ha­
zine Uzman Yardımcısı" veya "Dış Ticaret Uzman Yardımcısı" unvanını bu Kanunun yürür­
lüğe girdiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar.
GEÇİCİ M A D D E 5. — Bu Kanunun çeşitli maddelerinde öngörülen yönetmelikler,
6 ay içinde Müsteşarlıklar tarafından çıkarılır. Bu süre içinde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar­
lığının ilgili yönetmeliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur. İptal edilen 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Geçici 2 nci ve Geçici
9 uncu maddelerinde hükme bağlanan protokollere mütedair işlemler, bu Kanunun yayımı ta­
rihinden itibaren otuz gün içinde, anılan maddelere göre tekemmül ettirilir. Müsteşarlıkların
merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı bu Kanunda belirlenen esaslara göre düzenleninceye kadar
tüm görev ve hizmetler Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığına devrolunan teşki­
latlar tarafından yürütülmeye devam olunur. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve Yatırımla­
rı ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonu ile ilgili tüm yetki ve görevler, başka bir işleme
gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 6. — Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığının Teşvik ve Uygulama Genel
Müdürlüğünde görevli personel hiç bir işleme gerek kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına dev­
redilmiştir. Ancak, görevleri itibariyle Dış Ticaret Müsteşarlığında görevlendirilebilecek per­
sonel bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren ilgili -Müsteşarlarca otuz gün içinde yapılacak
protokolle belirlenir. Bu madde kapsamındaki personelden, 534 sayılı Kanun Hükmünde Ka­
rarname ile Dış Ticaret Uzmanı olanlar Hazine Uzmanı unvanını, Dış Ticaret Uzman Yar­
dımcısı olanlar Hazine Uzman Yardımcısı unvanını, bu Kanunun yayımlandığı tarihte başka
bir işleme gerek kalmaksızın almış sayılırlar. Bu Kanunun yayımlandığı tarihte Teşvik ve Uy­
gulama Genel Müdürlüğüne ait bütün döşeme, demirbaş menkul ve gayrimenkuller ile bu Ge­
nel Müdürlük personeline tahsis edilmiş memur konutları ve taşıtlar başka bir işleme gerek
kalmaksızın Hazine Müsteşarlığına devredilmiş sayılır. Bu maddede belirtilen personelden kadro
Yasama Bölümü Sayfa : 14
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 15
ve görev unvanları değişmeyenler başka bir işleme gerek kalmaksızın yeni kadrolarına atan­
mış sayılırlar. Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırılanlar yeni bir kadroya atanın­
caya kadar eski durumlarına uygun işlerde görevlendirilebilirler. Bunların eski kadrolarına ait
aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminattan ile diğer özlük haklan şahıslarına bağlı ola­
rak devam eder. Ancak, atandıkları yeni kadrolarda kaldıkları sürece aylık, ek gösterge ile
zam ve tazminatlann toplamı, almakta oldukları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan
az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar hiç bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın
tazminat olarak ödenir. Diğer mevzuatta Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel
Müdürlüğüne yapılmış atıflar, ilgi ve konuları itibariyle Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygu­
lama Genel Müdürlüğüne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğüne yapılmış
sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 7. — Sigorta Denetleme Kurulu hizmetleri ve personeli hakkında,
bütçe ile ödenek tahsis edilinceye ve personelinin intibak işlemleri tamamlanıncaya kadar,
21.12.1959 tarih ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ile ek ve değişiklikleri ve bu Kanuna
göre yayınlanmış yönetmeliklerin, Sigorta Denetleme Kurulu için öngördüğü bütçe ve perso­
nele ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Sigorta Murakabe Kurulunda Uzman
ve Aktüer olarak çalışmakta olan personel Sigorta Denetleme Uzmanı ve Aktüer kadrolanna,
Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı olarak çalışmakta olan personel, Sigorta Denetleme
Uzman Yardımcısı ve Aktüer Yardımcısı kadrolanna, bunlar dışında kalan personel durum­
larına uygun diğer kadrolara atanırlar. Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçiri­
len hizmetler, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı ve Aktüer Yardımcılığında geçmiş sayılır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Sigorta Murakabe Kurulunda görev yapan Başkan ve
Üyelerden daha önce Kurulda Uzman olarak çalışmış olanlar uzman kadrolarına, Aktüer ola­
rak çalışmış olanlar da aktüer kadrolarına atanmış sayılırlar. Ancak bu personelin mevcut gö­
revleri atama süreleri sonuna kadar devam eder. Bu madde uyarınca, ihdas edilen kadrolara
atanan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine ge­
tirmiş sayılırlar. Bu personelin, Sigorta Murakabe Kurulunda geçen hizmet süreleri kamuda
geçmiş sayılarak, eğitim durumları ve çalışma sürelerine göre, 657 sayılı Devlet Memurlan Ka­
nununun ilgili hükümleri ve 20.2.1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun ile 458 sayılı Kanun Hük­
münde Kararname Hükümleri dikkate alınarak intibaklan yapılır. Ancak Kurul personeline,
atandıkları yeni kadrolardan aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, al­
makta oldukları aylık, ikramiye, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde,
aradaki fark giderilinceye kadar hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi
yapılır. Bu Kanun ve diğer mevzuatta, Sigorta Murakabe Kuruluna, Sigorta Murakabe Kuru­
lu Başkanına, Sigorta Murakabe Kurulu Uzmanlarına, Uzman Yardımcılarına, Aktüer ve Ak­
tüer Yardımcılarına yapılmış atıflar, Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığına, Sigorta Denetleme
Kurulu Başkanına, Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılarına,
Aktüer ve Aktüer Yardımcılarına yapılmış sayılır. Sigorta Murakabe Kurulu Başkanı Ek-I sa­
yılı listede ihdas edilen "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" kadrosuna hiçbir işleme gerek
kalmaksızın atanmış sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 8. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Or­
tak Hükümler bölümünün (A) bendinin 11 numaralı fıkrasında geçen "Hazine ve DışJTjgajret
Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları" ibaresi "Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
Murakıp Yardımcıları", "Hazine Kontrolörleri" ibaresi "Stajyer Hazine Kontrolörleri" şek­
linde değiştirilmiş ve bu fıkraya "Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcıları" ibaresinden
sonra gelmek üzere "Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcılan", "Mil­
li Emlak Denetmen Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış Ticaret Müsteşarlığı
Dış Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardımcıları", "Hesap Uzmanlığına" ibaresinden
sonra gelmek üzere "Sigorta Denetleme Uzmanlığına ve Aktüerliğine", "Milli Emlak
Denetmenliğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Stan­
dardizasyon Denetmenliği" ibareleri eklenmiş ve fıkrada geçen "Hazine ve Dış Ticaret Uz­
man Yardımcıları" ibaresi "Hazine Uzman Yardımcıları", "Dış Ticaret Uzman Yardımcılan"
ayrıca "Hazine ve Dış Ticaret Uzmanlığına" ibaresi de "Hazine Uzmanlığına", "Dış Ticaret
Uzmanlığına" şeklinde değiştirilmiştir; aynı Kanunun 213 üncü maddesinden sonra gelen "Zam
ve Tazminatlar" başlıklı Ek Maddesinin (II) Tazminatlar (A) ö z e l Hizmet Tazminatı bölü­
münün (e) fıkrasında geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı" ibaresi "Hazine Müsteşarlı­
ğı, Dış Ticaret Müsteşarlığı" şeklinde, (i) fıkrasında geçen "Hazine ve Dış Ticaret Uzmanlanna"
ibaresi "Hazine Uzmanlanna ve Dış Ticaret Uzmanlarına" şeklinde değiştirilmiş, (h) fıkraYasama Bölümü Sayfa : İS
Sayfa : 16
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
sında geçen "Vergi ve Milli Emlak Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış Tica­
rette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresi eklenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanu­
nuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I. Genel idare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (d)
kısmında geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu
Başkanı" ibaresi "Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı" şek­
linde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere "Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı"
ve "Sigorta Denetleme Kurulu Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış Ticaret Müste­
şarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanı" ibaresi eklenmiş, aynı cetvelin (g) kısmında
geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine
Kontrolörleri" ibaresi "Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kont­
rolörleri", "Hazine ve Dış Ticaret Uzmanları" ibaresi "Hazine Uzmanları" şeklinde değişti­
rilmiş, "Sigorta Denetleme Uzmanları ve Aktüerleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış
Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Uzmanları ve Dış Ticaret Kontrolörleri" ibaresi eklenmiş, aynı
cetvelin (h) kısmındaki "Milli Emlak Denetmenleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış T i ­
carette Standardizasyon Denetmenleri" ibaresi eklenmiştir. Aynı Kanuna ekli (II) sayılı Ek
Gösterge Cetvelinin "2-Yargı Kuruluşları, Bağlı ve ilgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim
Kuruluşlarında" bölümünde geçen "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana
Hizmet Birimi) ibaresi "Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Daire Başkanı (Ana
ve Yardımcı Hizmet Birimi) şeklinde, "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık Müşaviri, Ha­
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müşaviri" ibaresi "Müşavir (Müsteşarlıklarda)" şeklinde de­
ğiştirilmiş, aynı bölüme "1. Hukuk Müşaviri" ibaresinden sonra gelmek üzere "Dış Ticaret
Müsteşarlığı Bölge Müdürü", "Serbest Bölge Müdürü" ibaresi eklenmiştir. Aynı cetvelin
"5 - Yargı Kuruluşları- Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek öğretim Kuruluşlarında" bölü­
münde geçen "Bölge Müdürü" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bölge Müdür Yardımcısı",
"Serbest Bölge Müdür Yardımcısı" ibaresi eklenmiş ve aynı bölümde geçen "İhracat Müdürü"
ibaresi çıkarılmıştır.
GEÇİCt M A D D E 9. — 480 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin
(e). ( 0 ı (s)
(h) bentleri ile ilgili olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Türkiye'
yi yükümlülük altına sokmuş veya sokabilecek işlemlerle ilgili tüm dosya ve belgeler bu Kanu­
nun yayımı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Hazine Müsteşarlığına devredilir.
Kamu Ortaklığı Fonu'nun Hazine Müsteşarlığına devredilmesi durumunda bu Fon'un
yönetiminde görevli bulunan personel, talepleri halinde durumlarına uygun kadrolara atanır­
lar. Bu madde uyarınca ihdas edilen kadrolara atanan personel, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun sınavla ilgili hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar. Hazine Müsteşarlığına devre­
dilecek personelin Kamu Ortaklığı Fonunda geçen hizmetleri kamuda geçmiş sayılarak, eği­
tim ve çalışma sürelerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri ve
20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı Kanun ile 3.10.1991 tarih ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Karar­
name hükümleri dikkate alınarak-intibakları yapılır. Ancak, bunların atandıkları yeni kadro­
larda aldıkları aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlarının toplamı, almakta oldukları aylık,
ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde, aradaki fark giderilinceye kadar
hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat ödemesi yapılır. Bunlardan Hazine Uzmanı
veya Hazine Uzman Yardımcısı olmak isteyenler hakkında bu Kanunun geçici 3 üncü madde­
si hükümleri uygulanır. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlı­
ğında geçen hizmet süreleri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında ve Hazine Müsteşarlığında
geçmiş sayılır.
GEÇİCİ M A D D E 10. — Müsteşarlıkların 1994 Mali Yılı harcamaları, Hazine ve Dış
Ticaret Müsteşarlığı Bütçesinden karşılanır. Bu konuda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
Müsteşarlıkların merkez teşkilatında fiilen çalışan personel Başbakanlığın yararlandığı
fazla çalışma ücreti, tazminat ve benzeri tüm mali ve sosyal haklar 534 ve 535 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamelerin iptal tarihi ile bu Kanunun yayım tarihi arasında geçen dönem
içinde aynı usul ve esaslara göre ödenir.
GEÇİCİ M A D D E 11. — 534 ve 535 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin iptal ta­
rihinden, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müste­
şarlığı ile Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı olarak evvelce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine
göre yapılan işlemler geçerli olup, bu işlemleri yapanlar yetkili ve görevli sayılırlar.
Yürürlük
M A D D E 10. — Bu Kanunun geçici 2 nci maddesi ile geçici 4 üncü maddesinin 2 nci
fıkrası hükümleri 3.6.1994 tarihinden, diğer hükümleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlü­
ğe girer.
Yürütme
M A D D E 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
:..
" — — 19/12/1994
v
e
HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı
Danışma ve Denetim Birimleri
Ana Hizmet Birimleri
1.
2.
3.
4.
5.
Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanlığı 1. Personel Dairesi Başkanlığı
2. idari ve Mali işler Dairesi
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Başkanlığı
Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
3. Basın ve Halkla İlişkiler
Hukuk Müşavirliği
Müşavirliği
Müsteşarlık Müşavirleri
4. Savunma Uzmanlığı
EK (I) SAYILI CETVEL (B)
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar Yardımcısı
Ana Hizmet Birimleri
1. Hukuk Müşavirliği •
2. Müsteşarlık Müşavirleri
3. Dış Ticaret Kontrolörleri
Kurulu Başkanlığı
Yardımcı Birimler
1. Personel Dairesi
Başkanlığı
2. idari ve Mali işler
Dairesi Başkanlığı
3. Savunma Uzmanlığı
4. Basın ve Halkla ilişkiler
Müşavirliği
Sayfa : 17
Yasama Bölümü Sayfa : 17
1. ihracat Genel Müdürlüğü
2. ithalat Genel Müdürlüğü
3. Anlaşmalar Genel
Müdürlüğü
4. Avrupa Birliği Genel
Müdürlüğü
5. Serbest Bölgeler Genel
Müdürlüğü
6. Dış Ticarette Standardizasyon
Genel Müdürlüğü
7. Ekonomik Araştırmalar ve
Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Danışma ve Denetim Birimleri
RESMÎ GAZETE
Müsteşar Müsteşar Yardımcısı 1. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Müsteşar Yardımcısı 2. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel
Müsteşar Yardımcısı
Müdürlüğü
3. Dış Ekonomik İlişkiler Gene! Müdürlüğü
4. Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü
5. Sigortacılık Genel Müdürlüğü
6. Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
7. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü
8. Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Yardıma Birimler
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
EK (I) SAYILI CETVEL (A)
Sayfa : 18
Yasama Bölümü Sayfa • 18
E K (I) S A Y I L I LİSTE (A)
KURUMU
TEŞKİLATI
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZ
İHDAS EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
UNVANI
K/D
TOPLAM
1
-3
10
—
—
—
1
3
10
1
—
1
ı.
—
1
1
—
—
1
1
1
1
—
—
1
1
1
1
1
' l
1
—
—
1
1
—
—
1
1
24
72
3
—
->
-
1
2
3
5
—
-
—
—
ı
1
1
1
1
1
1
24
72
3
1
—
1
2
2
—
—
2
2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
MÜSTEŞAR
MÜSTEŞAR Y A R D I M C I S I
MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ
B A N K A L A R YEM.MUR.KUR.BAŞKANI
H A Z İ N E K O N T R O L Ö R L E R İ K U R U L U BAŞKANI
SİGORTA D E N E T L E M E K U R U L U BAŞKANI
K A M U FİNANSMANI G E N E L MÜDÜRÜ
K A M U İKTİSADİ TEŞ. G E N E L M Ü D Ü R Ü
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER G E N E L M Ü D Ü R Ü
B A N K A V E KAMBİYO G E N E L MÜDÜRÜ
SİGORTACILIK G E N E L MÜDÜRÜ
Y A B A N C I S E R M A Y E GENEL MÜDÜRÜ
TEŞVİK V E U Y G U L A M A G E N E L MÜDÜRÜ
EKONOMİK ARAŞ T I R M A L A R G E N E L MÜDÜRÜ
I . H U K U K MÜŞAVİRİ
P E R S O N E L D A İ R E S İ BAŞKANI
İ D A R İ V E M A L I İŞLER D A İ R E S İ BAŞKANI
G E N E L MÜDÜR YARDIMCISI
DAİRE BAŞKANI
H U K U K MUŞAVİRl
H U K U K MÜŞAVİRİ
H U K U K MÜŞAVİRİ
HUKUK
MÜŞAVİRİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
RESMİ GAZETE
GÎH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SERBEST
KADRO
ADEDİ
UNVANI
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
8
9
1
15
10
10
12
18
17
6
23
12
12
3
8
7
7
70
40
35
40
35
43
10
4
6
5
4
3
3
83
80
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
1
15
10
10
12
18
17
6
23
12
12
3
8
7
7
70
40
35
40
35
43
10
4
6
5
4
3
3
83
80
Sayfa : 19
BASIN V E H A L K L A İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ
B A N K A L A R YEMİNLİ BAŞMURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ BAŞMURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ MURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ MURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ MURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ MURAKIBI
B A N K A L A R YEMİNLİ MURAKIBI
H A Z İ N E BAŞKONTROLÖRÜ
H A Z İ N E BAŞKONTROLÖRÜ
H A Z İ N E KONTROLÖRÜ
H A Z İ N E KONTROLÖRÜ
HAZİNE KONTROLÖRÜ
H A Z İ N E KONTROLÖRÜ
HAZİNE KONTROLÖRÜ
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
HAZİNE UZMANI
H A Z İ N E U Z M A N YARDIMCISI
H A Z İ N E U Z M A N YARDIMCISI
K/D
RESMİ GAZETE
Yasama Bölümü Sayfa : 19
GÎH
GÎH
GÎH
GÎH
GİH
GÎH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH*
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
THS
THS
THS
THS
THS
THS
GİH
GİH
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
8
9
8
9
8
1
2
3
4
5
1
1
2
5
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
10
10
12
7
15
70
60
65
40
8
5
5
6
7
6
6
9
20
5
4
4
4
5
6
TOPLAM
10
10
12
7
15
70
60
65
40
1
1
1
1
I
1
8
5
5
6
7
6
6
9
20
5
4
4
4
5
6
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
HAZİNE U Z M A N YARDIMCISI
HAZİNE U Z M A N YARDIMCISI
B A N K A L A R YEMlNLÎ M U R A K I P YARDIMCISI
B A N K A L A R YEMİNLİ M U R A K I P YARDIMCISI
STAJYER H A Z İ N E K O N T R O L Ö R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü Ö Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
SİVİL S A V U N M A U Z M A N I
SAVUNMA UZMANI
MÜTERCİM
MÜTERCİM
MÜTERCİM
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N I
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N YARDIMCISI
SİGORTA D E N E T L E M E U Z M A N YARDIMCISI
AKTÜER
AKTÜER
AKTÜER
AKTÜER
AKTÜER
AKTÜER
K/D
RESMt GAZETE
THS
THS
GÎH
GlH
GİH
GİH
GlH
GlH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GlH
GİH
GİH
GlH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GlH
GİH
GİH
GİH
GİH
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 20
Yasama Bölümü Sayfa : 20
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
UNVANI
K/E
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
AKTÜER
7
5
5
GİH
AKTÜER
YARDIMCISI
8
6
6
GİH
AKTÜER
YARDIMCISI
9
13
13
GİH
PROGRAMCI
1
7
7
GİH
PROGRAMCI
2
7
7
GtH
PROGRAMCI
3
7
7
PROGRAMCI
4
7
7
PROGRAMCI
5
7
7
PROGRAMCI
6
7
7
PROGRAMCI
YARDIMCISI
5
5
5
YARDIMCISI
7
5
5
YARDIMCISI
8
10
10
GlH
GİH
GİH
GÎH
GtH
PROGRAMCI
GtH
PROGRAMCI
GtH
ŞEF
GtH
GtH
ŞEF
ŞEF
GtH
ŞEF
GtH
ŞEF
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
GtH
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
GtH
KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ
GtH
A Y N t Y A T SAYMANI
GÎH
HAZtNE SAYMANI
GtH
H A Z İ N E S A Y M A N YARDIMCISI
GtH
H A Z t N E S A Y M A N YARDIMCISI
15
15
30
30
5
30
30
6
31
31
7
15
15
4
4
1
2
3
1
1
2
3
Sayfa : 21
Yasama Bölümü Sayfa : 21
GtH
3
4
RESMİ GAZETE
GİH
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDt
TOPLAM
4
5
6
7
8
9
10
11
5
7
5
6
7
8
9
10
11
5
6
5
6
7
8
5
6
7
1
2
3
2
25
30
32
25
15
15
5
1
1
12
19
15
25
28
23
17
1
1
7
5
4^
4
3
3
3
2
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
2
25
30
32
25
15
15
5
1
1
12
19
15
25
28
23
17
1
1
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
H A Z t N E S A Y M A N YARDIMCISI
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
AMBAR MEMURU
AMBAR MEMURU
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
VEZNEDAR
VEZNEDAR
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
İSTATİSTİKÇİ
İSTATİSTİKÇİ
İSTATİSTİKÇİ
ÇÖZÜMLEYİCİ
ÇÖZÜMLEYİCİ
ÇÖZÜMLEYİCİ
K/D
RESMÎ GAZETE
GİH
GİH
GIH
GIH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 22
Yasama Bölümü Sayfa : 22
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
UNVANI
V E KONTROL
VE KONTROL
V E KONTROL
V E KONTROL
VE KONTROL
VE KONTROL
İŞLETMENİ
İŞLETMENİ
İŞLETMENİ
ÎŞLETMENÎ
ÎŞLETMENÎ
İŞLETMENİ
K/D
4
5
5
6
7
8
9
10
2
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
4
3
4
6
6
4
5
6
7
8
1
1
11
7
7
7
6
9
1
1
3
6
2
3
1
1
3
2
3
2
2
1
1
1
1
2
5
5
7
40
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
I
1
11
7
7
7
6
9
1
1
3
6
2
3
1
1
3
2
3
2
2
1
1
1
1
2
5
5
7
10
9
Sayfa: 23
ÇÖZÜMLEYİCİ
ÇÖZÜMLEYİCİ
VERİ H A Z I R L A M A
VERİ H A Z I R L A M A
VERİ H A Z I R L A M A
VERİ H A Z I R L A M A
VERÎ H A Z I R L A M A
VERİ H A Z I R L A M A
DIŞ TABİBİ
. D A İ R E TABÎBİ
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MİMAR
MİMAR
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
LABORANT
HEMŞİRE
HEMŞİRE
HEMŞİRE
KÜTÜPHANECİ
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
RESMİ GAZETE
Yasama BfltUmü Sayfa : 23
GÎH
GİH
GÎH
GİH
GÎH
GÎH
GÎH
GÎH
SHS
SHS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
SHS
SHS
SHS
SHS
GİH
THS
THS
THS
THS
THS
TUTULAN '
KADRO
ADEDÎ
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADŞDİ
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
9
10
11
12
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
KORUMA
KORUMA
KORUMA
KORUMA
KORUMA
KORUMA
V E GÜVENLİK
V E GÜVENLİK
V E GÜVENLİK
V E GÜVENLİK
V E GÜVENLİK
V E GÜVENLİK
K/D
GÖREVLİSİ
GÖREVLİSİ
GÖREVLİSİ
GÖREVLİSİ
GÖREVLİSİ
GÖREVLİSİ
6
7
8
5
6
7
8
9
8
5
5
3
2
3
2
6
6
4
8
3
9
2
9
10
7
10
11
5
5
ŞOFÖR
ŞOFÖR
DAĞITICI
12
13
7
5
5
3*
DAĞITICI
8
3
4
4
2
—
8
5
5
3
2
3
2
6
6
4
8
3
9
2
3
4
4
9
10
7
5
5
5
5
3
2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
10
11
12
5
6
7
8
9
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
RESMİ GAZETE
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
YHS
YHS
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 24
Yasama Bât Uma Sayfa : 24
SINIF
THS
THS
THS
THS
GİH
GİH
GÎH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SERBEST
KADRO
ADEDİ
UNVANI
DAĞITICI
DAĞITICI
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
K/D
TOPLAM
9
10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
1
7
7
15
15
14
14
9
6
3
—
—
-
2
1
7
7
15
15
14
14
9
6
3
E K (I) SAYILI LİSTE (A)
KURUMU
TEŞKİLATI
: H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞI
: TAŞRA
RESMt GAZETE
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aral.k 1994 — Sayı ; 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
İ H D A S EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
UNVANI
KAMBİYO M Ü D Ü R Ü
KAMBİYO M Ü D Ü R Ü
KAMBİYO M Ü D Ü R YARDIMCISI
KAMBİY€) M Ü D Ü R YARDIMCISI
BORSA KOMİSERİ
BORSA KOMİSER YARDIMCISI
BORSA KOMİSER YARDIMCISI
K/D
T~
2
2
3
1
2
3
9
4
15
10
1
1
2
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
-
—
—
-
TOPLAM
9
4
15
10
1
1
2
Sayfa : 25
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SERBEST
KADRO
ADEDÎ
3
4
5
6
7
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
15
13
15
15
15
5
5
5
5
25
20
20
21
18
18
10
14
3
10
8
10
10
10
10
10
10
1
3
3
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
15
13
15
15
15
5
5
5
5
25
20
20
21
18
18
10
14
3
10
8
10
10
10
10
10
10
1
3
3
3
, 20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
ŞEF
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
K/D
RESMİ GAZETE
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GİH
GtH
UNVANI
«
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 26
Yasama BOlUmil Sayfa : 26
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
-
—
2
—
2
2
—
2
5
—
5
3
—
3
3
:
3
—
4
—
4
1
—
1
KURUMU
TEŞKİLATI
RESMİ GAZETE
E K (I) SAYILI LİSTE (A)
: H A Z t N E MÜSTEŞARLIĞI
: YURTDIŞI
İHDAS EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
GIH
DAİMİ TEMStLCt YARDIMCISI
EKONOMİ BAŞMÜŞAVİRt
EKONOMİ MÜŞAVİRİ
EKONOMİ M Ü Ş A V I R I
E K O N O M I
EKONOMİ
EKONOMİ
EKONOMİ
EKONOMİ
EKONOMİ
M Ü Ş A V I R I
MÜŞAVİR YARDIMCISI
MÜŞAVİR YARDIMCISI
ATAŞESİ
ATAŞESİ
ATAŞESİ
K/D
SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
1
2
—
2
1
11
—
11
2
16
—
16
3
19
—
19
4
16
—
16
5
8
—
8
6
1
—
1
2
3
—
3
3
2
—
2
4
1
—
1
Sayfa : 27
Yasama Bfilüma Sayfa : 27
GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
UNVANI
-22147
12
5
6
7
8
9
12
13
TOPLAM
— Sayı
ŞOFÖR
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
K/D
1994
GtH
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aralık
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDt
Sayfa : 28
Yasama bölümü Sayfa : 28
E K (IV) SAYILI LİSTE (A)
KURUMU
H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI
MERKEZ
Ş A H S A BAĞLI K A D R O L A R
SINIF
UNVANI
K/D
SERBEST
KADRO
ADEDÎ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
1
—
1
GİH
MÜSTEŞAR YARDIMCISI
2
—
2
GİH
K A M U FİNANSMANI GENEL MÜDÜRÜ
GİH
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER G E N E L M Ü D Ü R Ü
1
—
1
K/D
SERBEST
KADRO
ADEDİ
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
DÖNER SERMAYE MERKEZ MÜDÜRÜ
1
1
—
1
İŞLETME M Ü D Ü R Ü
2
3
—
3
GİH
B A N K A V E KAMBİYO G E N E L M Ü D Ü R Ü
GİH
YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRÜ
GİH
TEŞVİK V E U Y G U L A M A G E N E L M Ü D Ü R Ü
GİH
EKONOMİK A R A Ş T I R M A L A R V E DEĞERLENDİRME
GENEL MÜDÜRÜ
1
E K (I) SAYILI LİSTE (A)
KURUMU
H A Z İ N E MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI
DÖNER SERMAYE
İHDAS EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
GİH
GİH
UNVANI
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
MÜSTEŞAR
RESMİ GAZETE
GİH
UNVANI
ADEDİ
ADEDİ
TOPLAM
3
5
6
5
6
7
8
7
8
5
6
8
9
8
9
2
1
1
ı
ı
ı
ı
1
ı
ı
1
2
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
GÎH
SAYMAN
GİH
VEZNEDAR
GİH
VEZNEDAR
GİH
ŞEF
GİH
ŞEF
GİH
AYNÎ YAT MEMURU
GİH
AYNÎ YAT MEMURU
GİH
AMBAR MEMURU
GİH
AMBAR MEMURU
GÎH
MUTEMET
GÎH
MUTEMET
GÎH
MEMUR
GİH
MEMUR
GİH
DAKTİLOGRAF
GtH
DAKTİLOGRAF
YHS
HİZMETLİ
10
1
YHS
HİZMETLt
11
1
1
1
1
Sayfa : 29
KADRO
K/D
RESMt GAZETE
Yasama BftlOmU Sayfa : 29
TUTULAN
KADRO
20 Aralık 1994 — Sayı : 32147
SINIF
SERBEST
Sayfa : 30
EK (I) SAYILI LİSTE (B)
KURUMU
TEŞKİLATI
: DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
: MERKEZ
İHDAS EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
î
1
1
1
1
1
I
1
î
3
1
1
1
1
I
1
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
1
2
1
1
1
1
1
1
10
22
66
3
2
1
1
6
6
—
_
—
—
—
—
—
—
—
—"
—
—
_
—
—
TOPLAM
10
22
66
3
2
1
1
6
6
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
MÜSTEŞAR
MÜSTEŞAR YARDIMCISI'
İHRACAT GENEL M Ü D Ü R Ü
İTHALAT G E N E L M Ü D Ü R Ü
ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRÜ
SERBEST BÖLGELER G E N E L M Ü D Ü R Ü
A V R U P A BİRLİĞİ G E N E L M Ü D Ü R Ü
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRÜ
EKONOMİK A R A Ş T I R M A L A R V E DEĞERLEN­
DİRME G E N E L M Ü D Ü R Ü
I. H U K U K MÜŞAVİRİ
DIŞ TİCARET KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANI
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI
İDARİ V E MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI
BASIN V E H A L K L A İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ
MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRİ
G E N E L M Ü D Ü R YARDIMCISI
DAİRE BAŞKANI
H U K U K MÜŞAVİRİ
H U K U K MÜŞAVİRİ
H U K U K MÜŞAVİRİ
H U K U K MÜŞAVİRİ
DIŞ TİCARET BAŞKONTROLÖRÜ
DIŞ TİCARET BAŞKONTROLÖRÜ
K/D
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
RESMİ GAZETE
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
UNVANI
SERBEST
KADRO
ADEDİ
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8
9
8
1
2
3
I
2
3
4
3
3
3
3
3
86
56
50
40
40
40
4
2
2
2
2
1
1
4
80
80
4
4
15
1
1
1
81
62
45
41
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
3
3
3
3
3
86
56
50
40
40
40
4
2
2
2
2
1
1
4
80
80
4
4
15
1
1
1
81
62
45
41
Sayfa : 31
DIŞ T İ C A R E T K O N T R O L Ö R Ü
DİŞ T İ C A R E T K O N T R O L Ö R Ü
DIŞ T İ C A R E T K O N T R O L Ö R Ü
DIŞ T İ C A R E T K O N T R O L Ö R Ü
DIŞ TİCARET KONTROLÖRÜ
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N I
DIŞ TİCARET U Z M A N Y A R D I M C I S I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N Y A R D I M C I S I
DIŞ TİCARET U Z M A N Y A R D I M C I S I
DIŞ T İ C A R E T U Z M A N Y A R D I M C I S I
S T A J Y E R DIŞ TİCARET KONTROLÖRÜ
SAVUNMA UZMANI
SİVİL S A V U N M A U Z M A N I
SİVİL S A V U N M A U Z M A N I
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
ŞUBE M Ü D Ü R Ü
K/D
RESMİ GAZETE
Yasama Bölümü Sayfa : 31
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
GİH
GİH
THS
THS
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GtH
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 A r a l ı k 1994 — Sayı : 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
U N V A N ı
GIH
Ş U B E
GIH
K Ü T Ü P H A N E C I
GIH
K Ü T Ü P H A N E C I
M Ü D Ü R Ü
GIH
M Ü T E R C I M
GIH
M Ü T E R C I M
GIH
M Ü T E R C I M
GIH
P R O G R A M C ı
GIH
P R O G R A M C ı
GIH
P R O G R A M C ı
P R O G R A M C ı
GIH
P R O G R A M C ı
GIH
P R O G R A M C ı
GIH
Ç Ö Z Ü M L E Y I C I
GIH
Ç Ö Z Ü M L E Y I C I
GIH
Ç Ö Z Ü M L E Y I C I
GIH
Ç Ö Z Ü M L E Y I C I
GIH
Ç Ö Z Ü M L E Y I C I
GIH
P R O G R A M C ı
YARDıMCıSı
P R O G R A M C ı
YARDıMCıSı
P R O G R A M C ı
YARDıMCıSı
GIH
ŞEF
GIH
ŞEF
GIH
ŞEF
GIH
ŞEF
GIH
ŞEF
GIH
A Y N I Y A T
GIH
A M B A R
M E M U R U
GIH
A M B A R
M E M U R U
GIH
M E M U R
GIH
M E M U R
GIH
M E M U R
S A Y M A N ı
A D E D Î
T O P L A M
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
1
1
1
1
1
2
4
4
2
2
2
5
4
1
2
2
1
3
4
22
18
27
21
12
1
1
1
26
28
25
3
1
1
1
1
1
2
4
4
2
2
2
5
4
1
2
2
1
3
4
22
18
27
21
12
1
1
1
26
28
25
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
GIH
GIH
5
5
7
4
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
5
7
8
3
4
5
6
7
3
7
8
5
6
7
K A D R O
A D E D I
RESMİ GAZETE
G I H
K/D
T U T U L A N
K A D R O
Sayfa : 32
Yasama Bölümü Sayfa : 32
SıNıF
SERBEST
UNVANI
K/D
8
9
10
11
10
5
6
7
8
9
10
11
12
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
11
5
6
7
8
9
10
20
13
İl
12
1
5
4
6
5
6
2
1
2
1
1
4
3
10
17
12
12
16
15
4
8
5
6
2
3
6
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
20
13
11
12
1
5
4
6
5
—
6
—
2
1
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
' —
—
4
3
10
17
12
12
16
15
4
8
5
6
2
3
6
,
i
Sayfa ; 33
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
SANTRAL MEMURU
K O R U M A V E GÜVENLÎK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
K O R U M A V E GÜVENLİK GÖREVLİSİ
MUTEMET
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
VERt H A Z I R L A M A V E K O N T R O L tŞLETMENt
VER t H A Z I R L A M A V E K O N T R O L İŞLETMENİ
VERİ H A Z I R L A M A V E K O N T R O L İŞLETMENİ
VERİ H A Z I R L A M A V E K O N T R O L İŞLETMENİ
VERİ H A Z I R L A M A V E K O N T R O L İŞLETMENİ
VERÎ H A Z I R L A M A V E K O N T R O L İŞLETMENİ
RESMİ GAZETE
Yasama Bölümü Sayfa : 33
GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147 . .
SINIF
SERBEST
KADRO.
ADEDİ
GİH
GlH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
4
—
4
3
2
2
—
—
—
3
2
2
5
6
3
4
—
—
3
4
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
SHS
THS
THS
THS
THS
THS
7
8
9
10
12
13
1
8
9
6
4
3
3
—
—
—
—
—
—
8
9
6
4
3
3
2
3
2
3
4
6
1
1
1
1
1
—
—
—
—
—
1
1
1
1
1
8
9
1
2
1
1
5
—
—
—
—
1
1
3
5
5
3
3
—
—
—
5
3
3
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
DAİRE TABİBİ
D A İ R E TABİBİ
DİŞ TABİBİ
HEMŞİRE
HEMŞİRE
HEMŞİRE
LABORANT
LABORANT
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
4
5
6*
2
3
TOPLAM
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
5
6
7
8
UNVANI
RESMİ GAZETE
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
SINIF
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 34
Yasama Belama Sayfa : 34
K/D
SERBEST
KADRO
ADEDİ
T H S
M
İMAR
MİMAR
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİKER
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
T E K N I S Y E N
T E K N I S Y E N
T E K N I S Y E N
T E K N I S Y E N
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HtZMETLl
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
DAĞITICI
DAĞITICI
DAĞITICI
DAĞITICI
1
3
4
1
3
4
5
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
6
7
8
9
10
11
12
6
7
8
9
1
1
1
4
1
1
2
2
4
8
11
10
11
9
2
2
1
8
10
17
12
14
10
2
3
4
4
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
1
1
4
1
1
2
2
4
8
11
10
11
9
2
2
1
8
10
17
12
14
10
2
3
4
4
4
1
Sayfa : 35
Yasama BölUmU Sayfa : '5
THS
THS
THS
THS
THS
THS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
MİMAR
TOPLAM
RESMİ GAZETE
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
K/D
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aralık 1994 — Sayı : 2214T
UNVANI
SıNıF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 36
Yasama Bölümü Sayfa : 36
EK (I) SAYILI LÎSTE (B)
KURUMU
:
TEŞKİLATI
:
DIŞ TİCARET
MÜSTEŞARLIĞI
TAŞRA
İHDAS EDILEN
K A D R O L A R
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GtH
GİH
GİH
BÖLGE M Ü D Ü R Ü
BÖLGE M Ü D Ü R YARDIMCISI
SERBEST BÖLGE M Ü D Ü R Ü
SERBEST BÖLGE M Ü D Ü R YARDIMCISI
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON DENETMENİ
D I Ş TİCARETTE S T A N D A R D İ Z A S Y O N D E N E T M E N
YARDIMCISI
DIŞ TtCARETTE STANDARDİZASYON DENETMEN
YARDIMCISI
LABORATUVAR MÜDÜRÜ
LABORATUVAR MÜDÜRÜ
D I Ş TİCARET U Z M A N I
D I Ş TİCARET U Z M A N I
D I Ş TİCARET U Z M A N YARDIMCISI
ŞEF
ŞEF
ŞEF
GİH
GtH
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GİH
GİH
K/D
TOPLAM
T ~
1
1
2
1
2
3
4
5
6
7
7
14
10
10
35
27
47
45
40
40
33
7
14
10
10
35
27
47
45
40
40
33
8
35
35
9
1
2
3
5
7
3
4
5
45
1
2
I
1
1
11
12
8
45
1
2
1
1
1
11
12
8
20 Aralık 1994 — Sayı: 22147
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
RESMÎ GAZETE
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
6
7
5
6
7
8
9
10
11
"12
13
8
5
6
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
9
5
6
7
8
5
6
8
13
13
13
13
11
15
10
9
10
2
2
2
5
15
3
12
13
6
11
1
2
4
4
3
2
2
2
2
1
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
TOPLAM
8
13
13
• 13
13
11
15
10
9
10
2
2
2
5
15
3
12
13
6
11
1
2
4
4
3
2
2
2
2
1
1
Sayfa : 37
ŞEF
ŞEF
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MEMUR
MUTEMET
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
SEKRETER
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
ŞOFÖR
ŞOFÖR
K/D
RESMİ GAZETE
Yasama Bölümü Sayfa : 37
GÎH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GÎH
GİH
UNVANI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDİ
UNVANI
K/D
7
8
9
10
11
12
5
6
7
1
2
3
2
3
4
5
6
7
4
7
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8
10
13
2
1
1
1
I
1
2
2
2
3
2
2
5
5
5
5
5
8
1
3
2
1
15
10
7
9
5
13
5
2
3
1
TOPLAM
2
—
—
.
—.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
i-
—
—
—
—
2
2
2
3
2
2
5
5
5
5
5
8
1
3
2
1
15
10
7
9
5
13
5
2
3
1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
ŞOFÖR
LABORANT
LABORANT
LABORANT
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
KİMYAGER
KİMYAGER
KİMYAGER
KİMYAGER
KİMYAGER
KİMYAGER
TEKNİSYEN
TEKNİSYEN
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HİZMETLİ
HtZMETLt
HtZMETLl
HtZMETLt
HtZMETLt
BEKÇt
BEKÇİ
BEKÇİ
RESMÎ GAZETE
GtH
GtH
GtH
GtH
GtH
GİH
SHS
SHS
SHS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
Sayfa : 38
Yasama BOtomu Sayfa : 38
SINIF
SERBEST
KADRO
ADEDt
KURUMU
TEŞKİLATI
: DIŞ T t C A R E T MÜSTEŞARLIĞI
; YURTDIŞI
İHDAS EDİLEN K A D R O L A R
SINIF
DAİMİ TEMSİLCİ YARDIMCISI
TİCARET BAŞMÜŞAVİRt
TİCARET MÜŞAVİRİ
TİCARET MÜŞAVİRİ
T t C A R E T MÜŞAVİRİ
TİCARET MÜŞAVİR YARDIMCISI
TİCARET MÜŞAVİR YARDIMCISI
T t C A R E T ATAŞESİ
T t C A R E T ATAŞESİ
T t C A R E T ATAŞESİ
K/D
İ
1
2
3
4
5
6
2
3
4
2
23
17
17
15
18
7
7
5
4
E K (IV) SAYILI LtSTE (B)
KURUMU
TEŞKİLATI
TUTULAN
KADRO
ADEDİ
TOPLAM
2
23
17
17
15
18
7
7
5
4
RESMİ GAZETE
GİH
GİH
GİH
GİH
GtH
GtH
GİH
GtH
GtH
GtH
UNVANI
SERBEST
KADRO
ADEDt
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
E K (I) SAYILI LtSTE (B)
: D I Ş TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
: MERKEZ
Ş A H S A BAĞLI K A D F
MÜSTEŞAR
M Ü S T E Ş A R YARDIMCISI
ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRÜ
SERBEST BÖLGELER G E N E L M Ü D Ü R Ü
A V R U P A BİRLİĞİ G E N E L M Ü D Ü R Ü
DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON GENEL MÜDÜRÜ
İTHALAT GENEL MÜDÜRÜ
ÎHRACAT GENEL MÜDÜRÜ
ADEDt
1
1
1
1
l
1
L
1
1
1
1
1
1
1
İ
1
Sayfa i 39
Yasama Bolümü Sayfa : 39
GÎH
GÎH
GÎH
GÎH
GİH
GÎH
GİH
GÎH
K/D
Sayfa : 40
Yasama Balama Sayfa : 40
E K (I) SAYILI LİSTE (B)
KURUMU
TEŞKİLATI
: D I Ş T t C A R E T MÜSTEŞARLIĞI
: DÖNER SERMAYE
İHDAS E D I L E N
K A D R O L A R
SERBEST
K A D R O
SINIF
1
2
3
5
6
5
6
7
8
7
8
5
6
8
9
8
9
10
11
A D E D I
1
3
2
2
2
2
1
I
20 Aralık 1994 — Sayı: 22147
DÖNER S E R M A Y E M E R K E Z M Ü D Ü R Ü
İŞLETME M Ü D Ü R Ü
SAYMAN
VEZNEDAR
VEZNEDAR
ŞEF
ŞEF
AYNİYAT MEMURU
AYNİYAT M E M U R U
AMBAR MEMURU
AMBAR MEMURU
MUTEMET
MUTEMET
MEMUR
MEMUR
DAKTİLOGRAF
DAKTİLOGRAF
HİZMETLİ
HİZMETLİ
K/D
RESMÎ GAZETE
GtH
GtH
GİH
GtH
GİH
GtH
GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GİH
GİH
GİH
GtH
GtH
GtH
GtH
GİH
UNVANI
20 Aralık 1994 — Sayı :
22147
Sayfa : 41
RESMİ G A Z E T E
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlar Kurulu Kararı
Karar Sayısı : 94/6192
Ekli "Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve öğretim Kurumları ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi
Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; adıgeçen Ba­
kanlığın 9/9/1994 tarihli ve 6721 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'
nun değişik 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 7/10/1994 tarihinde kararlaştırıl­
mıştır.
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V .
Prof Dr Tansu ÇİLLER
Başbakan
M KARAYALÇIN
N. CEVHERİ
Y. AKTUNA
A. Ş. EREK
Devlet Bakanı ve Başb. Yrd.
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
M GÜLCEGÜN
B. S. DAÇE
Ö ALPAGO
A E. KIRATLIOĞLU
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
N KURT
A. KOYLÜOĞLU
A. A. DOĞAN
A. ATAÇ
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
Devlet Bakam
S SÜMER
A GÖKDEMÎR
Ş. ERDEM
M. MOĞÜLTAY
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M GÖLIIAN
N. MENTEŞE
0. M . SOYSAL
İ. ATTİLA
Milli Savunma Bakanı
İçişleri Bakam
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
N. AYAZ
H.ÇULHAOĞLU
D. BARAN
Milli Eğitim Bakanı
Bayındırlık ve İskan Bakam
Sağlık Bakam
M.KÜSTEPEN
R. ŞAHİN
N. MATKAP
Ulaştırma Bakanı
Tanm ve Koyişleri Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M DOıVEN
V ATASOY
N. MATKAP
Sanavı ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Kültür Bakanı V.
Ş Ul.USOY
H EKİNCİ
R. AKÇALI
Orman Bakam
Çevre Bakanı
Turizm Bakanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1
Sayfa : 42
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim vc Öğretim
Kurumları ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle
Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların
Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar
Amaç
Hadde 1- Bu E s a s l a r ı n amacı Bakanlık merkez ve t a ş r a t e ş k i l a t ı n d a her
derece ve t ü r d e k i mesleki e ğ i t i m kurumlarında, h i z m e t i ç i e ğ i t i m , kurs ve
seminerlerde görev alan y ö n e t i c i , öğretmen, ve g ö r e v l e n d i r i l e n personelin
ü c r e t l e o k u t a c a k l a r ı ve okutmuş s a y ı l a c a k l a r ı h a f t a l ı k ders saatlerinin
s a y ı s ı n ı , ders g ö r e v i a l a c a k l a r ı n n i t e l i k l e r i n i ve d i ğ e r h u s u s l a r ı tesbit
etmektir.
Deyimler
Hadde 2- Bu Esaslarda geçen deyimlerden:
a) "Bakanlık " S a ğ l ı k B a k a n l ı ğ ı n ı ,
b) "Esaslar " bu metinde yer alan hükümleri,
c) "Hesleki Eğitini Kurumu" mesleki yüksek okul ve ortadereceli mesleki
okulları,
d)
"Eğitim Merkezleri" h i z m e t i ç i
eğitim,
kurs ve
seminerlerin
düzenlendiği birimleri,
e) "Öğretmen" her derece ve t ü r d e k i mesleki e ğ i t i m kurumlarında,
hizmetiçi
eğitim,
kurs ve seminerlerde
eğitim,
öğretim
ve
yönetim
hizmetlerini y ü r ü t e n l e r i ,
f) "Yönetici" Bakanlık merkez ve t a ş r a t e ş k i l a t ı n d a yönetim g ö r e v i
alanları,
g) "Zorunlu Ü c r e t l i Ek Ders Görevi" y ö n e t i c i ve öğretmenin a y l ı k
k a r ş ı l ı ğ ı okutmak zorunda olduğu ders g ö r e v i d ı ş ı n d a haftada okutmak zorunda
olduğu ü c r e t l i ek ders g ö r e v i s a a t l e r i n i ,
h) " İ s t e ğ e B a ğ l ı Ü c r e t l i Ek Ders Görevi" y ö n e t i c i ve öğretmenin a y l ı k
ve zorunlu ek ders g ö r e v i d ı ş ı n d a i s t e ğ i i l e okutacağı h a f t a l ı k ü c r e t l i ek
ders g ö r e v i s a a t l e r i n i ,
ı ) "Ders N i t e l i ğ i n d e Egzersiz Görevi " her derece ve t ü r d e k i mesleki
e ğ i t i m kurumlarının e ğ i t i m , ö ğ r e t i m , yönetim f a a l i y e t l e r i n i
yürütenlere
kurumun dera araç ve gerecinin, makina ve t e ç h i z a t ı n ı n temini, korunması,
bakımı, öğretime h a z ı r halde bulundurulması veya sosyal hizmetleri k a r ş ı l ı ğ ı
olarak verilen h a f t a l ı k ü c r e t l i ek ders s a a t l e r i n i ,
i ) " Ü c r e t l i Ders Görevi" her derece ve t ü r d e k i
mesleki
eğitim
kurumlarında öğretmen s a y ı s ı n ı n yetersiz olması halinde bu kurumlarda görev
alacaklara verilecek ü c r e t l i h a f t a l ı k dera s a a t l e r i n i ,
J)
"Öğrenci
Kişilik
Hizmetleri" ö ğ r e n c i l e r i n
boş
zamanlarının
d e ğ e r l e n d i r i l m e s i , sosyal ve e ğ i t s e l f a a l i y e t l e r i i l e psikolojik danışma ve
rehberlik f a a l i y e t l e r i n i ,
k) "Gece Öğretimi" saat 17.00 den sonra başlayan ve gündüz ö ğ r e t i m i n i n
devamı n i t e l i ğ i n d e olmayan e ğ i t i m ve ö ğ r e t i m l e cumartesi ve pazar g ü n l e r i ,
resmi t a t i l , y a r ı y ı l ve yaz tatilinde y a p ı l a n e ğ i t i m , ö ğ r e t i m , kurs ve
seminerleri,
Yürütme ve İdare Bölümü Say fa : 2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 43
RESMİ G A Z E T E
1) "Nöbet Görevi " Bakanlığa b a ğ l ı her derece ve t ü r d e k i mesleki
okullarda saat 18.00 den sonra gece, resmi t a t i l , cumartesi ve pazar
g ü n l e r i n d e ö ğ r e n c i l e r i n yeme, yatma, dinlenme, e t ü t saatlerinde g ö r ü l e n
denetim ve gözetim hizmetlerini,
ifade eder.
Mesleki
Görevleri
Yüksek
Okullar- Y ö n e t i c i
ve
Öğretmenlerine
Verilecek
Ders
Madde 3- Bakanlığa b a ğ l ı mesleki yüksek okullarda kadrolu öğretmenler
a y l ı k k a r ş ı l ı ğ ı haftada 12 saat ders okutmakla yükümlüdür. Bu öğretmenler
a y l ı k k a r ş ı l ı ğ ı haftada okutmakla yükümlü o l d u k l a r ı 12 saatin üzerinde ve
b r a n ş l a r ı dahilinde haftada 6 saat zorunlu ek ders g ö r e v i , 6 saatte i s t e ğ e
b a ğ l ı ek ders g ö r e v i olarak ü c r e t l e ders okutabilirler.
:
Bu o k u l l a r ı n müdür, müdür b a ş y a r d ı m c ı s ı ve müdür y a r d ı m c ı l a r ı
k a r g ı l ı ğ ı n d a haftada 6 saat ders okutmak mecburiyetindedirler.
aylıkları
Bu o k u l l a r ı n müdür,
müdür b a ş y a r d ı m c ı s ı ve müdür y a r d ı m c ı l a r ı n a
a y l ı k l a r ı k a r ş ı l ı ğ ı okutmuş o l d u k l a r ı 6 saatin ü z e r i n d e 6 saat zorunlu, 6
saatte i s t e ğ e b a ğ l ı ü c r e t l i ders g ö r e v i v e r i l e b i l i r .
Orta Dereceli
Mesleki Okul ve
Öğretmenlerine Verilecek Ders G ö r e v l e r i
Eğitim
Merkezleri
Yönetici
ve
Madde 4- Ortadereceli mesleki okullar ve e ğ i t i m merkezleri müdür ve
müdür y a r d ı m c ı l a r ı haftada 6 saat, kadrolu meslek d e r s l e r i ö ğ r e t m e n l e r i
haftada 15 saat, genel k ü l t ü r dersi ö ğ r e t m e n l e r i haftada 15 saat a y l ı k
k a r ş ı l ı ğ ı idarece verilecek d e r s l e r i okutmak mecburiyetindedirler.
Bu o k u l l a r ı n müdür ve müdür y a r d ı m c ı l a r ı n a
saat i s t e ğ e b a ğ l ı .
haftada 6 saat zorunlu, 9
Kadrolu meslek dersi ö ğ r e t m e n l e r i n e haftada 20 saat zorunlu,
i s t e ğ e b a ğ l ı , 3 saatte ö ğ r e n c i k i ş i l i k hizmetleri k a r ş ı l ı ğ ı ,
4 saat
Kadrolu genel k ü l t ü r derai ö ğ r e t m e n l e r i n e ise haftada 6 saat zorunlu, 9
saat i s t e ğ e b a ğ l ı , 3 saat ö ğ r e n c i k i ş i l i k hizmetleri k a r ş ı l ı ğ ı ü c r e t l i ek
ders g ö r e v i v e r i l e b i l i r .
Öğrenci k i ş i l i k hizmetleri k a r ş ı l ı ğ ı ek ders g ö r e v i bu hizmeti
yürüten kadrolu öğretmenlere v e r i l i r .
Anadolu S a ğ l ı k
Ders G ö r e v l e r i
Meslek L i s e l e r i Y ö n e t i c i
Madde 5- E ğ i t i m i n ö z e l l i ğ i
Liselerinde g ö r e v l i idareci ve
geçerlidir.
ve
dikkate a l ı n a r a k
öğretmenler i ç i n
Öğretmenlerine
fiilen
Verilecek
Anadolu S a ğ l ı k Meslek
de yukarıdaki Esaslar
Ancak;
a) Müdür ve müdür y a r d ı m c ı l a r ı n a f i i l e n o k u t t u k l a r ı her üç ü c r e t l i ek
ders g ö r e v i i ç i n haftada 1 saat,
b) Yabancı d i l d ı ş ı n d a k i dersleri yabancı d i l i l e okutan öğretmenlere
zorunlu ve i s t e ğ e b a ğ l ı ek ders g ö r e v i d ı ş ı n d a , f i i l e n o k u t t u k l a r ı her üç
ü c r e t l i ek ders g ö r e v i i ç i n haftada bir saat, "Ders N i t e l i ğ i n d e Egzersiz
Görevi " ü c r e t i ö d e n i r .
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 44
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Ders D ı ş ı Faaliyetlere Verilecek,Ders N i t e l i ğ i n d e Egzersiz Görevi
Hadde 6- Mesleki yüksek okullarda ve ortadereceli mesleki okullarda
ders d ı ş ı beden e ğ i t i m i , spor, halk o y u n l a r ı , müzik ç a l ı ş m a l a r ı , i z c i l i k ve
benzeri sosyal f a a l i y e t l e r i yürüten öğretmenlere bu g ö r e v l e r i n e k a r ş ı l ı k
a y l ı k ve ü c r e t l e o k u t t u k l a r ı ders ve b r a n ş l a r ı n a b a k ı l m a k s ı z ı n okul
idaresince onaylanan program g e r e ğ i f i i l e n y a p a c a k l a r ı bu f a a l i y e t l e r i
k a r ş ı l ı ğ ı haftada 6 saat daha ek ders ü c r e t i ö d e n i r . Ancak bu maddeye göre
b i r okulda g ö r e v l e n d i r i l e c e k öğretmen s a y ı s ı ; ö ğ r e n c i s a y ı s ı 250'den az olan
okullarda (2) y i , fazla olan okullarda (A) ü geçemez.
Hizmetiçi
Eğitim,
Kurs
ve
Seminerlerde
N i t e l i k l e r i ve Ödenecek Ders Ü c r e t l e r i
Görevlendirileceklerin
Hadde 7- Bakanlık merkez ve t a ş r a t e ş k i l a t ı t a r a f ı n d a n düzenlenen her
derece ve t ü r d e k i h i z m e t i ç i e ğ i t i m kurs ve seminerlerde e ğ i t i m k o n u l a r ı n ı n
ö z e l l i k l e r i gözönünde tutulmak suretiyle;
a) Eğitim programlarında yer alan konularda t e c r ü b e y e d a y a l ı b i l g i ,
beceri ve öğretme kabiliyetine sahip ü n i v e r s i t e ve yüksek okul mezunu
Bakanlık personeline, haftada 8 saate kadar,
b) Eğitim ö ğ r e t i m hizmetleri s ı n ı f ı n d a n g ö r e v l e n d i r i l e n personele
ç a l ı ş m a k t a bulundukları kurumun ek ders g ö r e v i i l e i l g i l i e s a s l a r ı n d a tesbit
edilen zorunlu ve i s t e ğ e b a ğ l ı ek ders s a y ı s ı n ı aşmayacak ş e k i l d e ,
c) Konularında y e t e r l i b i l g i ve beceriye sahip o l d u k l a r ı ve mesleki
formasyona haiz b u l u n d u k l a r ı n ı belgelendirmek ş a r t ı y l a ü z e r i n d e resmi g ö r e v i
olmayan ü n i v e r s i t e ve yüksek okul mezunu personel i l e d i ğ e r kurum ve
k u r u l u ş l a r d a n g ö r e v l e n d i r i l e c e k ü n i v e r s i t e ve yüksek okul mezunu personele
haftada 8 saat,
ü c r e t l i ders g ö r e v i v e r i l e b i l i r .
Nöbet Görevi Verileceklere Ödenecek Dera Ü c r e t i
Hadde 8- Bakanlığa b a ğ l ı her derecedeki okullarda mevcut bulunan p a r a l ı
ve p a r a s ı z y a t ı l ı ö ğ r e n c i b a r ı n d ı r a n pansiyonlarda ö ğ r e n c i l e r i n yeme, yatma,
dinlenme ve e t ü t saatlerinde denetim ve g ö z e t i m hizmetleri i ç i n gece ve
resmi t a t i l g ü n l e r i i l e cumartesi ve pazar g ü n l e r i n d e g ö r e v l i n ö b e t ç i
öğretmenlere her nöbet g ö r e v i i ç i n (6) saat ek ders ü c r e t i ö d e n i r .
Ancak, bu maddeye göre
her n ö b e t t e ;
yalnızca
k ı z veya erkek
ö ğ r e n c i l e r i n y a t ı l ı olduğu okullarda b i r , hem k ı z hem de erkek ö ğ r e n c i l e r i n
y a t ı l ı olduğu okullarda da i k i öğretmen g ö r e v l e n d i r i l e b i l i r . Ayrıca, b i r
öğretmene ayda en çok b e ş nöbet ü c r e t i ödenebilir*.
Mesleki Yüksek Okullarda Dışardan Ek Ders Görevi Verilecekler
Hadde 9- 555 S a y ı l ı S a ğ l ı k Eğitim E n s t i t ü l e r i Kuruluş Kanununun 7 nci
maddesinde b e l i r t i l e n ş a r t l a r ı t a ş ı y a n ö ğ r e t i m ü y e s i , ö ğ r e t i m g ö r e v l i l e r i ve
bu ş a r t l a r ı t a ş ı y a n Bakanlık personeli ve d i ğ e r kurumların personeli i l e
serbest ç a l ı ş a n l a r a haftada 12 saate kadar ek ders g ö r e v i k a r ş ı l ı ğ ı , ek ders
ücreti verilebilir.
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 4
20 Aralık 1994 — S a y ı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 45
Crtadereceli Mesleki Okullarda Dışardan Ek Ders Görevi Verilecekler
Madde 10- a) Bakanlık teşkilatından, genel kültür dersi okutmak üzere
görevlendirilecek yüksek öğrenimli personele haftada 8 saate kadar, meslek
dersi okutmakla görevlendirilecek yüksek öğrenimli personele ise haftada 12
saate kadar,
b) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfından görevlendirilecek personele
çalışmakta bulundukları kurumun ek ders görevi i l e i l g i l i esaslarında tesbit
edilen zorunlu ve isteğe bağlı ek ders sayısını aşmayacak şekilde.
Ancak, ihtiyaç halinde ve başka b i r eleman bulunmaması halinde ayrıda B
saat daha kurumundaki görevlerini aksatmayacak şekilde,
c) Üzerinde resmi görev bulunmayan öğretmen formasyonuna haiz kişilere
aynı dersi okutan öğretmenlerin aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları
ders sayısı kadar,
d) Diğer kurumlarda görevli veya serbest çalışan üniversite, yüksek
okul mezunu personele haftada 8 saate kadar,
ücretli ek ders görevi v e r i l e b i l i r .
Sınav Dönemi Ek Ders Ücretleri
Madde 11- Sınav dönemlerinde (yaz, güz,kış) sınav komisyonlarında ve
sınav gözcülüğünde görev alan öğretmen ve yöneticilere her b i r sınav
komisyonu üyeliği için 3 saat, her b i r sınav gözcülüğü için de 1 saat ek
ders ücreti ödenir. Ancak, her sınav döneminde 8'den fazla sınav komisyon
üyeliği ve 10'dan fazla sınav gözcülüğü görevleri için ek ders ücreti
ödenmez.
Güz dönemi sınavı yapıldıktan sonra M i l l i Eğitim Bakanlığınca sınava
tabi derslerin
tümü için ek sınav hakkı verilmesi halinde; sınav
komisyonlarında ve sınav gözcülüğünde görev alan öğretmenlere b i r i n c i
fıkraya göre sınav ücreti ödenir.
Bu maddenin b i r i n c i fıkrasında yer alan hüküm Sağlık Meslek L i s e l e r i
yönetmeliğinin 168 i n c i maddesi gereğince düzenlenen programların sınav
dönemlerinde de uygulanır.
Öğrenci Alımı İmtihanlarında Ödenecek Ek Ders Ücreti
Madde
12Bakanlıkça
düzenlenen
öğrenci
alımı
İmtihanlarında
görevlendirilen komisyon ve gözcü öğretmenlere okulundaki o günkü ek ders
ücreti ödenmez. İmtihan görev karşılığı her imtihan ve değerlendirme günü
için 6 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu maddeye göre ödenecek ücret 5
iş gününü geçemez.
Yaz Uygulamalarında Ödenecek Ek Ders Ücreti
Madde 13 - uygulama alanı y e t e r l i olmayan Sağlık Meslek L i s e l e r i n i n
Bakanlıkça düzenlenecek yaz uygulamalarını yaptırmak üzere yaz tatilinde
görevlendirilen i l ve ilçe sağlık meslek l i s e l e r i n i n meslek dersleri
öğretmenlerine 15'nci madde hükmüne göre haftada 15 saate kadar ücretli ders
görevi v e r i l e b i l i r .
Öğretmensiz geçen derslerle öğretimin yapılamadığı günler için; öğretim
yılının i k i n c i döneminde Bakanlıkça onaylanan t e l a f i edici programlar
yapılabilir.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 5
Sayfa : 46
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Bu programda görev alacak öğretmenlere, bu Esaslarda b e l i r t i l e n en çok
ücretli ders saati dışında, ayrıca haftada 6 saate kadar ücretle ders görevi
verilebilir.
Ancak, b i r öğretmene bu maddeye göre b i r öğretim yılında toplam 150
saatten fazla ödeme yapılmaz.
Zorunlu Ek Ders Görevinin Dağılımı ve Yapılmış Sayılacağı Haller
Madde 14- Zorunlu ek ders görevi haftanın mesai günlerine dengeli
olarak dağıtılır. İzinli ve raporlu olunan günlere a i t ek ders görevi ücreti
ödenmez. Ancak, Bakanlıkça ve okul idaresince düzenlenen her türlü eğitici
gezi, seminer ve konferans çalışmalarında görevlendirilen veya m i l l i ve
mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına öğrencilerle b i r l i k t e katılan
öğretmenler bu günlere rastlayan ek ders görevini yapmış sayılırlar.
Staj Çalışmalarında Uygulanacak Hususlar
Madde 15- Yıl içerisinde müfredat programlarına bağlı olarak yapılan
tatbikatlar i l e staj çalışmalarında öğrenciler, okul ders ve tatbikat
alanlarının özelliklerine göre gruplara ayrılabilir ve her grup için b i r
öğretmen görevlendirilebilir.
Ancak, sağlık ocağı, sağlık e v i , ana ve çocuk sağlık merkezleri, sağlık
grup başkanlıkları, verem savaş dispanserleri, bölge laboratuvarları g i b i
alanlarda yürütülecek tatbikat çalışmalarında öğretmen görevlendirilebilmesi
için en az 5'er öğrencilik grup, bunların dışındaki tatbikat sahalarında ve
okullarda
ise en az 10'ar öğrencilik
grup
teşekkül
ettirilmesi
gerekmektedir.
Ek Ders Görevinin Yapılmasında Mazeret
Madde 16- Bu Esaslara göre ek ders görevi verilenlerden kabul
e d i l e b i l i r b i r mazereti olmaksızın bu görevi yerine getirmeyenler şsli
görevlerini yapmamış sayılırlar.
Hizmet Yılı
Madde 17- Öğretmenlikte bayanlarda 20, erkeklerde 25 yılını dolduranlar
maaşları karşılığı okuttukları ders saatleri dışında ücretle ders okutmak
zorunda değildir.
Emekli Öğretmenlere Ödenecek Ders ücreti
Madde 18- Branşında Öğretmen bulunmaması halinde emekliye ayrılmış
öğretmenlere 65 yaşına kadar haftada 24 saate kadar ücretli ek ders görevi
verilebilir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 19- 16/6/1989 t a r i h l i ve 14274 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı i l e
ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 20- 832 Sayılı Kanunun 105 nci maddesine göre Sayıştay'ın görüşü
alınarak hazırlanan bu Esaslar; yayımını takibeden ayın birinde yürürlüne
girer.
Yürütme
Madde 21- Bu Esasları Sağlık Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa : 47
Atama Kararlan
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından :
Karar Sayısı : 94/43837
1 — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3200
ek göstergeli Başkan Yardımcılığına, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Şube
Müdürü T. Ümit ERDİL'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi ile 2690
sayılı Kanunun S inci maddesi gereğince tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür,
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
M. KARAY ALÇIN
Başbakan
Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı V.
Dışişleri Bakanı
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı: 94/43838
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu, + 2600 ek göstergeli;
Tunceli İli Müftülüğüne, Ordu Kumru İlçesi Müftüsü Mahmut YELESER'in
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi uyarınca tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Karar Sayısı : 94/43839
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu,
Van İli Müftülüğüne, Bitlis İli Müftüsü Osman ŞARKLPnın
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 76 ncı maddesi ve 2451 sayılı Kanunun
2 nci maddesi uyarınca tayini uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
N. CEVHERİ
Devlet Bakanı
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 48
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43845
1 — Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu izmir Bölge Mü­
dürlüğüne aynı yer Bölge Müdür Yardımcısı Burhan O R H A N ' ı n , 657 sayılı Kanunun 68/A
ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun gereğince atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
M.
GÜLCEGÜN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43849
1 — Sermaye Piyasası Kurulu'nda açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 5500 ek gös­
tergeli Kurul Başkan Yardımcılığına Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Prag Büyükelçiliği Eko­
nomi ve Ticaret Eski Müşaviri Mehmet ÇEKİNMEZ'in, 2499 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesi
ile Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliği'nin 17 nci maddesine göre atanması uygun
görülmüştür.
2 ~ Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
A.A. DOĞAN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43850
1 — Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Sezai BAĞBAŞI'mn başka bir göreve
tayin edilmek üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uy­
gun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamcllin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇtLLER
Başbakan
Yüruıme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
Ş. ERDEM
Devlet Bakanı
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 49
RESMİ G A Z E T E
Milli Eğitim Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43852
1 — Kastamonu Milli Eğitim Müdürü İsmet YILMAZ'ın, başka bir göreve atanmak
üzere bu görevinden alınrrıası uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
N. AYAZ
Milli Eğitim Bakam
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43853
1 — Bayburt Bayındırlık ve İskan Müdürü Kalender ASLAN'ın başka bir göreve atan­
mak üzere görevinden alınması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
H.
ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Karar Sayısı : 94/43854
1 — Açık bulunan. 1 inci derece kadrolu ve + 2600 ek göstergeli İller Bankası Genel
Müdürlüğü İkrazlar ve Bankacılık Dairesi Başkanlığına aynı yer Şube Müdürü Erkan AKBAY'ın
657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2477 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun g ö ­
rülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
H.
ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 50
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — S a y ı : 22147
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından
Karar Sayısı : 94/43855
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 2600 ek göstergeli İller Bankası Genel
Müdürlüğü 18 inci Bölge (Kastamonu) M ü d ü r l ü p n e , 5 inci Bölge (Antalya) Bölge Müdürlü­
ğü Şube Müdürü Doğan KÜREMAN'ın 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri
ile 2477 sayılı Kanun uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
H.
ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı
Karar Sayısı : 94/43856
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Karayolları Kastamonu 15 inci Bölge Müdür­
lüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı Mühendisi Burhan Cahit M U T LU'nun, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince
atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Bayındırlık ve Iskan Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
H.
ÇULHAOĞLU
Bayındırlık ve İskan Bakanı
•
Sağlık Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43857
1 — Malatya Sağlık Müdürü Dr. Erol ÖZMUTLU'nun başka bir göreve atanmak üze­
re bu görevinden alınması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansp ÇİLLER
Başbakan
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 10
D. BARAN
Sağlık Bakanı
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E _
Sayfa : 51
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43861
1 — İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu
+ 2600 ek göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne Konya Bölge Müdürü Abdurrahim
YİĞİTBAŞl'nın,
Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu + 2600 ek göstergeli Konya Bölge Mü­
dürlüğüne Diyarbakır Bölge Müdürü Yavuz LOSTAR'ın;
657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uya­
rınca atanmaları uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
N. MATKAP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43862
1 — Van Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahi
HASANÇEBl'nin başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi gereğince uygun görül­
müştür.
2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V .
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
M. DÖNEN
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Kültür Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43864
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3200 ek göstergeli Güzel Sanatlar Genel
Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Tulga OCAKCIOĞLU'nun, 657 sayılı Yasa'
nın değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Yasa'nın 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun
görülmüştür.
2 — Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
T. SA VAŞ
Kültür Bakanı
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 11
Sayfa : 52
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Orman Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43871
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Orman Genel Müdür­
lüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Erol Hamit ATASOY'un 657 sayılı Kanunun de­
ğişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince atanması uygun
görülmüştür.
2 — Bu Kararı Orman Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
C U M H U R B A Ş K A N I V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
H.
Başbakan
EKİNCİ
Orman Bakanı
Çevre Bakanlığından :
Karar Sayısı : 94/43872
1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Şanlıurfa Çevre İl Müdürlüğüne, Şanlıurfa Da­
vut Zeki Akpınar Lisesi Müdürü Mustafa KÜÇÜKOĞLU'nun 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 68/B ve 74 üncü maddeleri ite 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince atan­
ması uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.
15 Aralık 1994
Hüsamettin CİNDORUK
CUMHURBAŞKANI V.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
Başbakan
R.
AKÇALI
Çevre Bakanı
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 53
Yönetmelikler
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden :
Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Sicil Amirleri Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların sicil raporlarını dolduracak sicil amirlerini
belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taş­
ra teşkilatı memurlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi,
Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarih ve 86/10985 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan "Devlet
Memurları Sicil Yönetmeliği"nin 11 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Bakan: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Devlet Ba­
kanını,
b) Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,
c) Vali-Kaymakam: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinin bulun­
duğu mahallin mülki idare amirlerini,
d) Bölge Müdürü: Meteoroloji Bölge Müdürünü,
e) Bölge Müdürlüğü: Meteoroloji Bölge Müdürlüğünü,
f) İstasyon Müdürü: Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Radio­
sonde İstasyon Müdürünü,
g) İstasyon Müdürlüğü: Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Ra­
diosonde İstasyon Müdürlüğünü,
i) Başkanlık Personeli: Hiç bir Şube Müdürlüğüne bağlı olmadan doğrudan Daire Başkanı'na bağlı olan personeli,
j) Okul: Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesini,
ifade eder.
Sicil Amirleri
Madde 5 — Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların memuriyet unvanlarına göre
birinci, ikinci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak üçüncü sicil amirleri ekli cetvelde göste­
rilmiştir.
Çeşitli Hükümler
Madde 6 — Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst sicil amirlerine doğrudan
bağlandıkları takdirde, birinci sicil amiri bağlanılan amirden başlar, ikinci ve üçüncü sicil amirleri
de buna göre tespit edilir.
Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin sicil amirleri, bu Yönetmelik
ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki sicil amirleridir.
Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 7 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Ka­
nunu ile Bakanlar Kurulunun 8/9/1986 tarih ve 86/10985 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan
Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 8 — 19/12/1986 tarihli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Memurları
Sicil Amirleri Özel Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü­
nün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
Yürütmeve İdare Bölümü Sayfa : 13
Sayfa : 54
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
D E V L E T M E T E O R O L O J İ İŞLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
S İ C İ L A M İ R L E R İ Y Ö N E T M E L İ Ğ İ EKİ C E T V E L
A - M E R K E Z TEŞKİLATI
1. Sicil Amiri
II. Sicil Amiri
a) Gene! Müdür
b) Genel Mudur Yardımcısı
Bakan
Genel Müdür
III. Sicil Amiri
Bakan
Genel Mudur
Bakan
Teftiş Kurulu Başkanı
Şube Müdürü
Genel Mudur
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
a) 1. Hukuk Müşaviri
b) Hukuk Müşaviri
c) Diğer Personel
Genel Mudur
1. Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri
Bakan
Genel Mudur
1. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
Müşavir
Genel Müdür
Bakan
Genel Müdür
Sivil Savunma Genel
Mudurü
Teftiş Kurulu Başkanlığı
a) Teftiş Kurulu Başkanı
b) Başmüfettiş, Müfettiş,
Müfettiş Yardımcısı ve
Şube Mudurü
c) Diğer Personel
Hukuk Müşavirliği
Sivil Savunma Uzmanlığı
a) Si\ il Savunma Uzmanı
b) Savunma Ummanı ve Diğer
Personel
Sivil Savunma Uzmanı
İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Daire Başkanlıkları
a) Daire Başkanı
b) Şube Muduru
c) Daire Başkanına Bağlı
Diğer Personel
d) Şube Müdürüne Bağlı
Diğer Personel
Okul Müdürlüğü
a) Okul Muduru
b) Okul Mudur Yardımcısı
c) Öğretmen ve Diğer
Personel
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı
Şube Muduru
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Okul Müdürü
Genel Mudur Yardımcısı Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
Okul Mudur Yardımcısı
Okul Muduru
Vali
Bölge Mudurü
Bölge Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
Genel Müdür
Genel Müdür
Vali
Bölge Müdürü
Vaü
Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
B - TAŞRA TEŞKİLATI
Bölge Müdürlüğü
a)
b)
c)
d)
Bölge Muduru
Bölge Mudur Yardımcısı
Şube Müdürü
Diğer Personel
İstasyon Mudurluğu (İl)
a) İstasyon Muduru
b) Diğer Personel
Vali
Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
İstasyon Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
İstasyon Müdürlüğü (İlçe)
a) İstasyon Muduru
b) Diğer Personel
Bölge Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı Kaymakam
İstasyon Muduru
Bölge Müdür Yardımcısı Bölge Müdürü
Kuçuk Klima ve Yağış
istasyon Memurluğu Personeli
İlgili İstasyon Müdürü
(İl veya İlçe)
Yurulme ve İdare Bölümü Sayfa : 14
Kaymakam
Bölge Müdürü
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 55
RESMİ G A Z E T E
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden :
Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmelik kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak ama­
cıyla; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin, Devlet memuruna yüklediği sorumlulukları yerine
getirmeyenlere, yasakladığı fiilleri işleyenlere, durumun niteliğine ve işlenilen fiilin derecesine
göre uygulanacak disiplin cezalarını vermeye yetkili disiplin amirlerini tespit amacıyla düzen­
lenmiştir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve
taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1 inci fıkrası kapsamına gi­
ren personeli kapsar.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü
maddesi ve aynı Kanunun 134 üncü maddesi gereğince çıkarılan 17/9/1982 tarih ve 8/5336
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hak­
kındaki Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Bakan: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Devlet Ba­
kanını,
b) Bakanlık: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Dev­
let Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürünü,
d) Bölge Müdürü: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki Bölge Müdürlerini,
e) İstasyon Müdürü: Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Radio­
sonde İstasyon Müdürünü,
0 İstasyon Müdürlüğü: Hava Meydanı, Sinoptik, Büyük Klimatoloji, Deniz ve Ra­
diosonde İstasyon Müdürlüğünü,
ifade eder.
Disiplin Amirleri
Madde 5 — Genel Müdür bu teşkilatta görevli bütün memurların en üst Disiplin Ami­
ridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri her derecedeki memurlar hakkında doğrudan kulla­
nabilir.
Diğer Disiplin Amirlerinin birbirine göre sırası ekli cetvelde gösterilmiştir.
Çeşitli Hükümler
Madde 6 — Birim amirleri ekli cetvelde gösterilen daha üst disiplin amirlerine doğru­
dan bağlandıkları takdirde; disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de bu­
na göre tespit edilir.
Ekli cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı ola­
rak çalışan personelin disiplin amiri, bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri buna
göre tespit edilir.
Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amiri, bu Yönetme­
lik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.
Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
Madde 7 — Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 657 sayılı "Devlet Memurları
Kanunu" ile 657 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi gereğince çıkanlan 17/9/1982 tarih ve 8/5336
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik uygulanır.
Yürürlük
Madde 8 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü­
nün bağlı olduğu Devlet Bakanı yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
Sayfa : 56
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
D E V L E T METEOROLOJİ İŞLERİ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ EKİ C E T V E L
A - M E R K E Z TEŞKİLATI
Disiplin Amiri
a) Genel Müdür
Bakan
b) Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Üst Disiplin Amiri
Teftiş Kurulu Başkanlığı
a) Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
b) Başmüfettiş, Müfettiş,
Müfettiş"Yardımcısı ve
Şube Müdürü
c) Diğer Personel
Teftiş Kurulu Başkanı
Genel Müdür
Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
Hukuk Müşavirliği
a) 1. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
b) Hukuk Müşaviri
1. Hukuk Müşaviri
Genel Müdür
c) Diğer Personel
Hukuk Müşaviri
1. Hukuk Müşaviri
Müşavir
Genel Müdür
Sivil Savunma Uzmanlığı
a) Sivil Savunma Uzmanı
Genel Müdür
İçişleri Bakanlığı
Sivil Savunma Genel Müdürü
b) Savunma Uzmanı ve Diğer
Personel
?
Daire Başkanlıkları
Sivil Savunma Uzmanı
Genel Müdür Yardımcısı
a) Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
b) Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
c) Daire Başkanına Bağlı
Diğer Personel
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
d) Şube Müdürüne Bağlı
Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Okul Müdürlüğü
a) Okul Müdürü
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
b) Okul Mudur Yardımcısı
Okul Müdürü
Genel Mudur Yardımcısı
Okul Müdür Yardımcısı
Okul Mudurü
c) Öğretmen ve Diğer
Personel
Yiırulmc ve İdare Bölümü Sayfa : 16
20 Aralık 1994 — S a y ı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 57
• •
•
D - TAŞRA TEŞKİLATI
Bölge Müdürlüğü
a) Bölge Müdürü
Genel Müdür
Vali
b) Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
Vali
c) Şube Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
d) Diğer Personel
Şube Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
a) İstasyon Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Bölge Müdürü
b) Diğer Personel
İstasyon Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
istasyon Müdürlüğü (İl)
İstasyon Müdürlüğü (İlçe)
a) İstasyon Müdürü
Bölge Müdür Yardımcısı
Kaymakam
b) Diğer Personel
İstasyon Müdürü
Kaymakam
Küçük Klima ve Yağış
İlgili İstasyon Müdürü
İstasyon Memurluğu Per­
soneli
(İl veya İlçe)
Kaymakam
Tebliğler
Devlet Bakanlığından :
Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve
Yönlendirilmesine Ait 93/2 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması
Hakkında Tebliğ
Tebliğ No: 94/10
Madde 1 — 93/2 sayılı Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teş­
viki ve Yönlendirilmesine Ait Tebliğin, 94/6 sayılı Tebliğin 1 inci maddesi ile değişik 8 inci
maddesinin 1 inci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
" "Teşvik Belgelerine verilecek ek sürelerin toplamı Belgenin orijinal süresinin bir ka­
tını aşamaz." hükmü sadece 93/4000 sayılı Karar'a istinaden düzenlenen Teşvik Belgeleri için
uygulanır."
Madde 2 — Aynı Tebliğin, 94/6 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi ile değişik 27 nci madde­
sinin 2 nci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.
"Yukarıda yer alan "yaünmın bütünlüğü" ifadesi; mal ve hizmet üretim faaliyetleri­
nin devam ettirilmesi anlamındadır. Bir başka ifade ile, mal ve hizmet üretim fonksiyonları­
nın, iktisadi ve teknik bakımdan bütünlüğünün devamı esastır. Buna göre; yatırımın tamam­
lanma vizesinin yapılmış olması kaydıyla, satın alınma tarihinden itibaren 2 yıl geçen yerli makina ve teçhizat satışlarında asgari kapasiteler dikkate alınmaz."
Madde 3 — Bu Tebliğ istinad ettiği Karar'ın yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Tebliğin hükümleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Devlet Bakanı tarafın­
dan yürütülür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
Sayfa : 58
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 18
Tanm ve Köyişleri Bakanlığından :
1995 Yılı Doğal Çiçek Soğanı İhracat Listesi
9/10/1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Doğal Çiçek Soğanlarının Sökümü, Üretimi ve İhracatına Ait Yönetmeliğin" ikin­
ci bölümü 11 inci maddesine göre, ihracat amacıyla 1995 yılında doğadan sökülebilecek çiçek soğanları türleri aşağıda gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.
Lilium candidum
(Mis zambağı)
Tür İsmi
Çevre
Geniş.
Cm.
7500000
4
250000
—
100000
150000
—
1500000
—
200000
—
7500000
6
10
10
10
10
3,5
—
—
6000000
1000000
4
4
1000000
2000000
7,5
250000
4
Tür İsmi
1*. Allium türlerinin hepsi
(Yabani soğan)
2. Crocus türlerinin hepsi
(Çiğdem)
3. Fritillaria türleri (F.imperialis,
F.percica hariç) (*)
4. Lilium türleri (X.candi3öm7"rtariç)
(Zambak)
5. Muscari türlerinin hepsi (Muskan)
6. Sternbergia türleri (St.lûtea hariç) (*)
(Kara çiğdem)
7. Tulipa türlerinin hepsi (Lale)
8. Eminium türlerinin hepsi
9. Biarum türlerinin hepsi
10. Nymphaeaceae türlerinin hepsi
(Nilüfer)
11. Orchidaceae türlerinin hepsi (Sahlep)
12. Arum creticum (Yılan yastığı)
13. Pancratium maritimum (Kum zambağı)
14. Hyacinthus orientalis (Şark sümbülü)
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
1. Anemone blanda
(Manisa lalesi)
2. Arum italicum
(Yılan bıçağı)
3. Cyclamen cilicicum
Cyclamen coum
Cyclamen hederefolium
(Syn.Cyclamen neupolitanum)
(Siklamen)
4. Dracunculus vulgaris
(Yılan yastığı)
5. Eranthis hyemalis
(Sarı kokulu kar çiçeği)
6. Galanthus elvvesii
Galanthus ikariae
(Kardelen)
7. Leucojum aestivum
(Göl soğanı)
8. Scilla bifolia
(Sisilla)
Yıllık Limit
Doğa
Büyütme
(Adet)
(Adet)
RESMİ GAZETE
Tür İsmi
(III)
İhracat Amacıyla Doğadan Elde
Edilmesi Yasak Olan Doğal
Çiçek Soğanları
(II)
İhracat Amacıyla Doğadan Elde Edilmesi
Kontenjanla Veya Belirli Bir Kayıtla
Sınırlandırılan Doğal Çiçek Soğanları
İhracat Amacıyla
Üretilen Doğal
Çiçek Soğanları
Tür İsmi
(H)
ihracat Amacıyla Doğadan Elde Edilmesi
Kontenjanla Veya Belirli Bir Kayıtla
Sınırlandırılan Doğal Çiçek Soğanları
Tür İsmi
9. Urginea maritina
(Ada soğanı)
10. Omithogalum nutans
(Tükrük otu)
11. Geranium tuberosum
(Deve Tabanı)
Yıllık Limit
Doğa
Büyütme
(Adet)
(Adet)
10000
(IH)
İhracat Amacıyla Doğadan Elde
Edilmesi Yasak Olan Doğal
Çiçek Soğanları
Çevre
Genis.
Cm.
—
250000
7
500000
5
Tür ismi
15. Gentiana lutea (Sarı kantaron otu)
16. Cyclamen türleri (C.cilicium, C.coum
ve C.hederifolium hariç) (Siklamen)
17. Galanthus türleri (G.elwesii ve
G.ikariae hariç) (Kardelen)
18. iris türleri (iris tuberosum hariç)
(Süsen)
RESMİ GAZETE
— Yukarıdaki Doğal Çiçek Soğanlarının Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyon Numarası 0601.10
AÇIKLAMALAR :
1 — Doğa menşeili veya doğa menşeili olup, yetiştirme alanında Bakanlığın denetimi altında üretilen, tablonun II. ve III. sütunlarında yer alan
türlerin ihraç edilebilecek toplam miktarı ile firmalara verilecek ihraç kontenjanları Yönetmelikte belirtilen esaslara göre Teknik Komite tarafından
tespit edilir.
2 — Tabloda III. sütunda yer alan Orchidaceae (sahlep) türlerinin yumru ve drogları (toz, tablet ve her türlü formda) ile Gentiana lutea ve
Nympireaceae türlerinin ihracatı tamamen yasaktır. Diğerleri 1. maddede belirtilen hususlara tabi olup, dikimden itibaren belgelemek kaydıyla gerçekle­
şen üretimlere Teknik Komite'ce kontenjan verilebilir. Bunlar :
(*) İl Müdürlükleri denetiminde yapılan üretimler için verilecek Hasat Belgelerine istinaden Fritillaria imperialis (çevre genişliği 18 ) 250.000
adet, Fritillaria persica (çevre genişliği 10 ) 250.000 adet, Sternbergiî lutea (çevre genişliği 6 ) 1.000.000 adet üretim kontenjanı verilmiştir.
3 — Her 3 grupta yer alan çiçek soğanlarının ve aksamlarının (yaprak, tohum, çiçek, yumru vs.) ihraç edilebilmesi için Tarım ve Köyişleri Ba­
kanlığından ihraç müsaadesi alınması şarttır.
4 — İhracatı yasak olan Cyclamen mirabile ile kontenjana bağlı Cyclamen türlerinin birlikte yetiştiği Isparta-Muğla çevrelerinden Cyclamen
toplanması yasaktır.
5 — Leucojum aestivum (göl soğanı) bitkisinin yeşil aksamı; İhraç amacıyla ancak, karayolu açma, yeni baraj gölü tesisi, yeni iskana açılan
alanlar ile tapulu arazilerden biçilebilir. Bunun için biçimden önce, sahanın bu kabil bir alan olduğunun tesisle ilgili Devlet Kuruluşlarınca kanıtlanma­
sı, biçilecek miktarın tayininin ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerince yapılması ve bunların resmi belgelerle tesbit edilmesi gerekir.
Bu şekilde belgelendirilen materyalin ihracatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
Söz konusu sahalardan elde edilecek soğanlar, İl Müdürlüklerince miktar ve sahası belgelendirilmek şartıyla yurt içinde üretim materyali olarak •
kullanılabilecektir.
6 — Colchicum (acı çiğdem) tohumu ihracatı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
7 — Firmalar arasında kontenjan devri yapılamaz.
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ihracat Amacıyla
Üretilen Doğal
Çiçek Soğanları
+
+
+
Sayfa : 59
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
Sayfa : 60
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sermaye Piyasası Kurulundan :
Seri: I H , N o : 12 B a n k a . B o n o l a r ı ve B a n k a G a r a n t i l i B o n o l a r ı n
Kurul
K a y d ı n a A l ı n m a s ı n a İ l i ş k i n Esaslar T e b l i ğ i n e E k T e b l i ğ
Seri : III
No
: 16
Madde 1 — 14 Temmuz 1992 tarih ve 21284 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımla­
nan Seri: III, No: 12 Tebliği'nin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendi (j) bendi olarak
değiştirilmiş ve (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ile bir fıkra eklenmiştir:
"h)
Sermayenin ödenmiş kısmının tespitine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun il­
gili tebliğleri gereğince düzenlenmiş olan serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali
müşavir raporu,
ı)
Kurul düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış özel bağımsız denetim raporu,
j)
Kurul'ca istenecek diğer bilgi ve belgeler"
Kurul, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı*ndan bankanın mali durumu hakkında g ö ­
rüş isteyebilir.
Madde 2 — Aynı Tebliğ'in 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
"Madde 7 — Tedavül limiti, bankanın bu Tebliğ hükümlerine göre satabileceği bono­
lardan herhangi bir anda tedavülde bulunabilecek azami tutarı (nominal) ifade eder.
Tedavül limiti, bankanın 3182 sayılı Bankalar Kanunu'nun 56 ncı maddesine göre dü­
zenlediği ve bağımsız denetimden geçmiş olan üçer aylık hesap özetinde görülen ödenmiş ser­
maye ve genel kurul veya bu görevi ifa eden organlarınca onaylanmış son bilançosunda görülen
yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların düşülmesinden sonra kalan
miktarı geçemez.
Bankanın düzenlediği üçer aylık hesap özetinin genel kurul veya bu görevi ifa eden or­
ganlarınca onaylanması durumunda tedavül limiti, hesap özetinde görülen ödenmiş sermaye
ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların düşülmesinden sonra ka­
lan tutardır.
Halka açık anonim ortaklık niteliğindeki bankaların tedavül limitinin hesabında, yu­
karıdaki esaslar çerçevesinde, yedek akçeler de dikkate alınır.
Tedavül limiti, Kanun'un 13 üncü maddesine istinaden çıkartılan ve bunu değiştiren
Bakanlar Kurulu Kararlarındaki esaslar çerçevesinde artırılabilir."
Madde 3 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 — Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Yiirütmeve İdare Bölümü Sayfa : 20
T.C.
Resmi Gazete
Hânlarla ilgili bütün müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
tşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
İşletmesi
1920
K u r u l u ş u : 7 E k i m 1920
20 A r a l ı k 1994
^l^"
SALI
2
0
4
Sayı
Sayı :: 22147
22147
ILAN BOLUMU
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
TIBBI CİHAZ SATINALINACAKTIR
Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Salınalma Sigorta Müdürlüğünden :
Dosya : 8100-178
1 — Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı 10 kalem tıbbi cihaz fiyat ve teklif isteme usu­
lüne göre satınalınacaktır.
2 — isteklilerin idari şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupla­
rını engeç 30/12/1994 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Fındıklı, Mebusan Yokuşu SSK.
tşhanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere posta ile
göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 — Bu işe ait idari ve teknik şartname Müdürlüğümüz 2 No'lu Satıralma Komisyo­
nundan mesai saatleri içerisinde ücreti karşılığında temin edilebilir.
4 — Geçici teminat miktarı isteklilerin K D V . dahil olarak teklif ettikleri bedelin yüzde
üçüdür. (% 3)
5 — Şirketler Kurucularının isim listelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
6 — Kurumumuz 2886 sayıh Devlet ihale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta, yahut kısmen yapmakta serbesttir.
28977/1-1
K A R Y O L A , E T E J E R , M A S A SATINALINACAKTIR
Dosya ; 8113-32
1 — Kurumumuz Sağlık Tesislerimizin ihtiyacını zamanında karşılamak üzere Depo sto­
ku olarak aşağıda cins ve miktarı yazılı 5 kalem Hastane Madeni Eşyası Fiyat ve Teklif isteme
Usulüne göre satınalınacaktır.
2 — isteklilerin idari şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupla­
rını engeç 28/12/1994 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Fındıklı Mebusan Yokuşu
SSK. Işhanındaki Müdürlüğümüze vermeleri veya aynı gün ve saatte bulundurmak üzere pos­
ta ile göndermeleri gerekmektedir.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 — Bu işe ait idari ve evsaf şartname Müdürlüğümüz 2 No'lu Satınalma Komisyonun­
dan mesai saatleri içerisinde ücreti karşılığında temin edilebilir. Numuneler ise Topkapı Leva­
zım Depomuzda görülebilir.
4 — Geçici teminat miktarı isteklilerin K D V . dahil olarak teklif ettikleri bedelin yüzde
üçüdür. ( % 3)
5 — Şirketler Kurucularının isim listelerini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.
6 — Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta veya dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbesttir.
— Karyola (Hasta için Yeni tip Dep.Num.gibi)
700 Adet
— Karyola (Hasta için çift tarafı ayarlı Gr.III-No.3)
250 Adet
— Karyola (Ekstansiyonlu Gr.3 Ho,6)
50 Adet
— Etejer (Hasta için Yeni tip Dep.Num.gibi)
.
1000 Adet
— Masa (Yatan Hasta için Simons tipi Dep.Num.gibi)
250 Adet
28978/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı.: 22147
VASITA KİRALANACAKTIR
Kırıkkale P . T . T . Başmüdürlüğünden :
1 — Başmüdürlüğümüze Telefon Müdürlüğünün Teknik Hizmetlerinde çalıştırılmak üze­
re kapalı teklif almak suretiyle aşağıda cins ve miktarı yazılı sivil vasıta kiralanacaktır.
2 — Araç sahiplerinin gerçek usulde vergi mükellefi olmaları aranacaktır.
3 — ihale 28/12/1994 Çarşamba günü saat 14.00'de Başmüdürlüğümüz binasında ya­
pılacaktır.
4 — Bu işe ait teknik ve idari şartname Muhasebe Müdürlüğünden mesai saatleri için­
de temin edilecektir.
5 — Teklif mektuplan en geç 28/12/1994 günü saat 12.30'a kadar ihale Komisyon Baş­
kanlığına verilmiş geçici teminatıda yatırılmış olacaktır.
6 — Bu işe ait geçici teminat miktarı 4.500.000,— T L . olup kira süresi bir yıldır.
7 — Teşekkülümüz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi değildir.
Aracın Cinsi
Miktarı
Taşıma Kapasitesi
Pickup
Binek-St Vagon
Minibüs
18 Adet
9 Adet
4 Adet
g
750 Kg.
4 Kişilik
10 Kişilik
28979 / 1-1
YARIKLI Y A Y L I PİM SATINALINACAKTIR
Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Şirketimizin 2.75_Roket silahı üretimlerinde kullanılmak üzere teknik resmi ve teknik
şartnamesi özelliğinde + % 30 toleranslı 165.965 adet Yarıklı Yaylı Pim satınalınacaktır. Bu iş ile ilgili îdari ve Teknik Şartname Ankara Elmadağ'da bulunan Genel Müdürlü­
ğümüz Ticaret servisinden ve înönü Cad. No: 88 Taksim/istanbul'da bulunan Bölge Müdür­
lüğümüzden ücretsiz olarak temin edilebilir.
İhalemize iştirak edecek olan firmaların şartnamemiz hükümlerine göre hazırlayacak­
ları fiyatlı kapalı teklif mektuplarını en geç 11 Ocak 1995 günü saat 14.00'e kadar şirketimiz
Arşiv Şefliğine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmayacaktır.
Şirketimiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi değildir.
Kısaca Teknik Detay
1 — Malzeme : Karbon Çeliği
— USA FED-STD-66 ya göre 1070'den 1095'e kadar.
— M K E Normuna göre Ç-1070'den C-1095|e kadar olan çelikler.
2 — Yarıklı Yaylı Pimlerin sertliği = H R C +2 veya eşdeğeri olacaktır.
3 — Pimler (Menevişleme) Gerginlik giderme operasyonuna tabi tutulur;
4 — Pim Ebatları : Pim Çapı D Min = 4,93
D Max îç Çapı = 5,05 mm. Hazne Mastarından geçecek.
Pim Boyu= 19,0 + 0,38 mm.
28975 / 1-1
••
M U M M O D E L M O N T A J V E SON İŞLEM HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR
M . K . E . Hurdasan A . Ş . Aliağa İşletme Müdürlüğünden :
M . K . E . Hurdasan A . Ş . Aliağa İşletme Müdürlüğünce, Mum Model Montaj ve Son İş­
lem Hizmetleri yaptırılacaktır.
Teklif mektupları kapalı zarf içinde 26 Aralık 1994 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar
elimizde olacak şekilde PK. 35 35801 Aliağa İzmir adresindeki Aliağa İşletme Müdürlüğünden;
M K E . Hurdasan A . Ş . Genel Müdürlüğü
Hipodrum Cad. No: 113 06330 Ankara adreslerinden temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek firmalar Hassas Döküm Tesislerinin durumu ve yerini gördükten
sonra tarafımızdan iş ve yer görme belgeleri alacaklar ve teklif zarfına şartnamede belirtilen
diğer ihale evraklarıyla birlikte koyacaklardır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
28631 / 2-2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa : 63
TEMİZLİK YAPTIRILACAKTIR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı Salınalma Komis­
yonu Başkanlığından :
Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı*nın ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi,
miktarı yazılı malzemelerin alımı, Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale Yönetmeliğinin,29/a mad­
desi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile tahmini bedelden indirim yapılmak üzere Ankara'da
Rektörlük Binası 1. Katında Satınalma Komisyonunca ihale edilecektir.
Cinsi : Temizlik Hizmetleri Alımı 12 ay, Miktarı : 40 kişi, Toplam Muhammen Bede­
li : 4.560.000.000,— T L . Toplam Geçici Teminatı : 136.800.000,—TL., ihale Gün ve Saati :
2/1/1995 14.00
NOT : Muhammen Bedellere Katma Değer Vergisi dahil edilmemiştir.
1 — Şartnameler Üniversitemiz Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığından (1. Yurt Bi­
nası) dilekçe karşılığı ücretsiz temin edilebilir.
2 — isteklilerin Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Maddesi gere­
ğince hazırlayacakları ve ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri havi kapalı teklif mektupları­
nı (1995 yılına ait Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Dernek Kayıt Belgesini) de dahil olmak
üzere Satınalma Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
3 — Postadaki gecikmeler ile telefon, telgraf ve telefaks ile yapılacak müracaatlar dik­
kate alınmaz.
4 — Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif edilen bedellerin tercihe layık
görülenini seçmekte serbesttir.
5 — Geçici teminatları nakit yatırmak isteyen firmalar; Teminatlarını Öğrenci Sosyal
Hizmetler Saymanlığına (1. Yurt Binası) yatıracaklardır.
İlan olunur.
29135 / 1-1
300 T O N TRAKSİYONER A K Ü HURDASI SATILACAKTIR
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T . A . Ş . Genel Müdürlüğünden :
1 — Satınalmak istiyen alıcılar başlıklı kağıtlarına yazılmış bir dilekçe ile aşağıdaki ofis­
lerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek bu konuda hazırlanmış olan şartnameyi be­
delsiz olarak temin edebilirler.
— Iç Alımlar Müdürlüğü (Uzunkum No. 23.Kdz. Ereğli)
— Satınalma Müdürlüğü (Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat. 5 Taksim/ISTANBUL)
— Saünalma Şefliği (Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 127 Kat. 5 Bakanlıklar/ANKARA)
2 — Teklif mektuplarının engeç 2/1/1995 günü, saat 16.00'ya kadar Kdz. Ereğli'deki
Şirketimiz Umumi Muhaberat servisine intikal etmiş olması gerekmektedir.
3 — Şirketimiz işbu satışı yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta serbesttir.
29134/ 1-1
DENİZALTI A R M E K A B L O SATILACAKTIR
P T T Genel Müdürlüğünden :
Teşekkülümüz P T T Ankara Başmüdürlüğü Oğulbey ambarında bulunan yaklaşık 57
ton civarındaki denizaltı arme kablo Kapalı Yazılı Teklif alınmak suretiyle satılacaktır.
Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı III.
Satınalma Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da istanbul Yakası Telefon Başmüdürlüğü Malze­
me Müdürlüğünden K D V dahil 200.000,— T L . karşılığında temin edilebilir.
Teklifler en geç 27/12/1994 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme
Da,iresi Başkanlığı III. Satınalma Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
28610 / 2 - 2
Sayfa : 64
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Say*
22147
B A R A K O N T A K V E HAREKETLİ K O N T A K İMAL ETTİRİLECEKTİR
PETKİM Petrokimya Holding A . Ş . Aliağa Pclrokimya Kompleksinden :
1 — Şirketimiz Aliağa Petrokimya Kompleksinin ihtiyacı olan,
Dosya No : 9 5 / Î A - l , Konusu : Elektrolitik Bakırdan "I" ve " L " Bara Kontak ve ha­
reketli Kontak imali, Miktarı : 4 Kalem, Son Teklif Verme Tarih ve Saati : 11/1/1995 12.00,
Teklifleri Açma Tarih ve Saati : 11/1/1995 14.00
malzeme özel şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ihale edilecektir.
2 — Bu işe ait şartname PETKİM Petrokimya Holding A . Ş . Aliağa Petrokimya Komp­
leksi İç Alım Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Teklifler 11/1/1995 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa işyerimizdeki Muhaberat Ser­
visine ulaşmış olmalıdır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00'de İç Alım Komisyonumuz huzu­
runda teklif veren firma yetkililerinin de katılabilecekleri toplantıda açılacaktır.
4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
29138 / 1 / 2-1
ETİLKLOROFORMAT KİMYASAL MALZEMESİ SATINALINAÇAKTIR
1 — Aliağa Petrokimya Kompleksinde bulunan PVC Fabrikası ihtiyacı 95-A2-121-0 dosya no.
lu 27.000 Kg. Etilkloroformat kimyasal malzemesi kapalı zarf usulüyle yurt dışından satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Aliağa Petrokimya Kompleksi Dış Alım Müdürlüğü ve Ankaraİstanbul-İzmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilecektir.
3 — Teklifler şartnamesine uygun olarak en geç 11/1/1995 larih, saat 12.00'ye kadar Mu­
haberat Servisine ulaşmış olacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.00'de firmaların huzurunda açılacaktır.
4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
29138 / 2 / 2-1
, M A D E N S A H A L A R I DEVREDİLECEKTİR
ÇİNKUR A.Ş.den :
1 — Kuruluşumuz uhdesinde bulunan, Giresun İli, Şebinkarahisar İlçesi hudutlarındaki İ.R.:
3423, J.R.: 3174, İ.R.: 479 ve A.R.: 58796 Ruhsat No'lu (Zn, Pb, Au, Ag, Maden) maden sahaları
dört ruhsatın birlikte devredilmesi şekliyle kapalı zarfla teklif almak suretiyle devredilecektir.
2 — ihale 5/Ocak/1995 tarihinde fabrika işyerimizde saat 14.00'te yapılacaktır.
3 — Bu işe ait şartnameler bedeli mukabili aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.
— Çinko-Kurşun Metal San. A . Ş . Kayseri-Adana Karayolu 22. Km. Pk.184 Kayseri
Tel : 0352/2230400, Fax: 0352/2230407
— ÇİNKUR A . Ş . Ankara İrtibat Bürosu: Akay Cad. Konur Sok. Ayla Apt. No: 71/3
Yenişehir/Ankara Tel: 0312/4172068, Fax: 0312/4172632
4 — Kuruluşumuz 2886 sayılı Kanuna tabii değildir.
29139 / 2-1
O T O LASTİKLERİ S A T I L A C A K T I R
Petrol Ofisi A . Ş . Genel Müdürlüğünden :
1 — izmit Bölge Müdürlüğü Merkez Malzeme Ambarında bulunan kullanım yeri kal­
mayan muhtelif oto lastikleri şartnamesi esasları doğrultusunda ihale yoluyla satılacaktır.
2 — Bu işe ait muhammen bedel 804.315.000.— T L . olup, geçici teminatı 24.500.000.—
TL.dır. Geçici teminatlar, P . O . A . Ş . Genel Müdürlüğü Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü
Bestekar Sokak No: 8 Bakanlıklar/ANKARA adresine yatırılacaktır.
3 — Şartnameler dilekçe mukabilinde Stok Sevkiyat ve Ambalaj Şube Müdürlüğü Bes­
tekâr Sokak No: 25 Kat 3 Bakanlıklar/ANKARA adresinden temin edilecektir.
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarını en geç 29/12/1994 günü saat 12.30'a
kadar dış zarfın üzerine "Muhtelif oto lastikleri satışı ihalesine ait tekliftir." ibaresini yazarak Pet­
rol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekâr Sokak No: 8 Bakanlıklar/AN­
KARA adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — Teklif mektupları 29/12/1994 günü saat 14iı00'de İhale Komisyon Kurulunda açı­
lacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 — Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya fi­
yat yönünden en uygun teklifi veren kişi veya firmaya verip vermemekte serbesttir.
29140 / 2-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 65
RESMİ G A Z E T E
O T O K O R K U L U K , TELÇİT Y A P I M V E ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genci Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden ;
Zincirlikuyu/İSTANBUL
İstanbul 1. ve 2. Çevreyolları ve Bağlantılarında Otokorkuluk, Telçit Yapım ve Ona­
rım İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesinin (b) fıkrasına göre Kapalı Teklif
Usulü ile 1994 Yılı Taşeron Birim fiyatlarıyla ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihalede Bayındırlık ve
İskan Bakanlığınca 17/4/1994 tarih ve 21908 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan uygun bedele
ilişkin tebliğ hükümleri uygulanmıyacaktır.
01 — İşin Adı
02
03
04
05
06
07
08
: İstanbul 1. ve 2. Çevreyolları ve Bağlantılarında
otokorkuluk Telçit Yapım ve Onarımı
— Keşif Bedeli
4.834.620.000,— T L .
— Geçici Teminatı
14.038.600,— T L .
— Son Müracaat Tarihi
5/1/1995 Mesai saati bitimine kadar.
— İhale Gün ve saati
11/1/1995 Saat 11.00'de
— ihale Yeri
Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmü­
hendisliği (12 Kat) Zincirlikuyu/İstanbul
— İhale Dos.tnce.Yeri
: Bakım Başmühendisliği
— İhaleye Girebilmek için : isteklilerin 8.1 ve 8.2'deki koşulları yerine getirme­
leri gerekir.
8. ı — İ H A L E Y E K A T I L M A B E L G E S I A L A B I L M E K İ Ç I N :
a) C G R U B U N D A N MÜTEAHHİTLİK KARNESİ : En az işin keşif bedeli kadar
(Aslı veya Yeterlik Belgesi Komisyonunca onanmış örneğini) veya bu iş için keşif bedeli kadar
aynı nitelikte iş yaptığına ilişkin resmi dairelerce onanmış iş bitirme yada denetleme belgesi,
b) YAPI ARAÇLARI TAAHHÜTNAMESİ V E BELGELERİ ; İsteklilerin kendi malı
olması gereken makine ve teçhizatı için 1995 yılı noter tastikli Demirbaş ve Amortisman def­
teri veya 1995 yılına ait noter tesbit tutanağı ile tevsik etmeleri gerekmektedir. Kiralık temin
edilecek makina ve teçhizat için bu işin adına düzenlenmiş olan taahhüt edene ait 1995 yılı
Noter tasdikli taahhütname ile tevsik edeceklerdir. Bu işin adına düzenlenmiş olan Genel ma­
hiyetteki tahhütnameler kabul edilmeyecektir.
KENDİ M A L I OLMASI G E R E K E N MAKİNA
VE TEÇHİZAT
KİRALIK O L A R A K TEMİN
EDİLEBİLECEK MAKİNA
1 - 1 Ad.Hidrolik Pres 750 tonluk(3 sütünlu,
4,30 m'Iik ray basabilecek kalıplı)
I - 3 A d . 10 Tonluk Kamyon
2 - 2 A d . Eksantrik pres 60-80 ton (profil delmek
ve kesmek için)
2 - 2 A d . Pick-Up
3 - 1 A d . Sac kesme giyotini
4 - 2 Ad.Çakma makması ve 2 Ad.250 cfm 10
Atü Kompresör
c) MALİ D U R U M BİLDİRİMİ : En az işin keşif bedelinin % 10'u oranında kullanıl­
mamış nakit kredi ve % 10'u oranında kullanılmamış teminat kredisini gösterir çift imzalı te­
yit yazılı Banka Referans Mektubu,
d) TEKNİK PERSOEL BİLDİRİSİ V E T A H H Ü T N A M E S t : örnek 5'e göre tanzim
edilecek ve bu işte çalıştıracağı personelin 2531 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğu be­
yan ve tasdik edeceklerdir. Bu iş için bir İnşaat Müh.ve Bir Metalürji Müh. istenmektedir,
e) T A A H H Ü T D U R U M U BİLDİRİSİ V E BELGELERİ : Son beş yılda bitirmiş ol­
dukları ve Yeterlik belgesi almak için Müracaat tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağ­
lanacak işleri gösterir liste ve gerekli belgeler bildirme eklenecektir,
f) YER GÖRME BELGESİ : işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Emanet Komisyo­
nu Başkanlığınca verilmiş ve Bakım Başmühendisliğince imzalanmış belge.
8.2 — İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN :
İhaleye katılma belgesi (Yeterlik Belgesi) alarak ihaleye katılacak isteklilerin teklif zar­
fında (Dış Zarf)
a)
b)
İhaleye Katılma Belgesi : (Yeterlik Belgesi)
Teklif Mektubu : (İç zarf)
Sayfa : 66
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
c) Geçici Teminat : Kesif bedelinin % 3'ü kadar (145038600,—) T L . banka teminat
mektubu veya nakit yatırıldığına dair vezne alındı makbuzu.
d) Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi ; (1995 yılına ait)
e) İmza veya Şirket Sirküleri : (1995 Yılı Noter Tasdikli)
0 Kanuni ikametgah İlmühaberi
g) Ortak Girişim Beyannamesi : (Ortak Girişim Olması halinde)
h) Vekaletname : İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte
bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri,
09 — Ödenek Durumu : 1995 yılında t a m a m ı .
10 — İhaleye Katılma Belgesi Alabilmek İçin Son Müracaat Tarihi : 5/1/1995 Perşem­
be günü mesai saati sonuna kadardır.
11 — İsteklilerin Teklif Mektuplarını : E n geç 11/1/1995 (Çarşamba) günü saat 11.00'e
kadar İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri gerekmektedir.
12 — Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,
ilgilenenlere duyurulur.
28814 / 1-1
•
KÖŞEBENT DEMİRİ, L A M A DEMİRİ V E İZOLATÖR
DEMİRİ S A T I N A L I N A C A K T 1 R
TEDAŞ Bursa Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdürlüğünden :
1 — Müessesemizce aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı ve dosya satış bedeli yazılı
köşebent demiri, lama demiri ve muhtelif cins pin izolatör demiri i k i ayrı grup halinde kapalı
zarf usulü teklif almak suretiyle satınalınacaktır.
Grup
No
I
II
Malzemenin Cinsi
Miktarı
Geç.Tem.
(TL.)
5 0 x 5 0 x 5 mm. Köşebent demiri
20.000 K g .
14.500.000
6 0 x 5 mm. Lama Demiri
2.000 K g .
A-80 P i n İzo. Demiri (Uzun Tij')
5.000 A d .
10.000.000
B-80 Pin İzo.Demiri (Kısa Tij)
10.000 A d .
B-95 E i n İzo.Demiri (Kısa Tij)
5.000 A d .
B-95 Pin İzo.Demiri (Uzun Tij)
2.000 A d .
2 — ihaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler;
D.Sat.Bed.
K D V Dah.
(TL.)
400.000
400.000
T E D A Ş Bursa Elektrik Dağıtım Müessesi İzmir Yolu Merinos Kavşağı zemin Kat Oda
No: 8 Telf. 2521837 B U R S A adresinden bedeli mukabilinde alınabilir.
3 — Teklifler en geç 30 Aralık 1994 günü saat 14.00'e kadar aynı adreste zemin kat
6 nolu odadaki Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gün saat 15.00'de alanen açılacaktır.
4 — Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayın, ihaleyi yapıp yap­
mamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
29037 / 1-1
K A P A L I Z A R F L A T E K L İ F A L I N M A K S U R E T İ İLE 3.000 K G . E T İ L A S E T A T ,
30.000 K G . MOVVlLİTH V D M 5300 V E 10.000 K G . S Ü L F O N E
B A L I K YAĞI S A T I N A L I N A C A K T I R
Sümer Holding A . Ş . Beykoz Deri vc Kundura Sanayii İşletmesi Müdürlüğünden :
1 — Bu işlere ait şartnameler işletmemizden temin edilebilir.
2 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 26/12/1994 tarih ve saat 16.30'a kadar İşletme­
mizin Beykoz'daki Muhaberat Servisine verilmesi şarttır.
28908 / 1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 67
RESMÎ G A Z E T E
MUHTELİF CİNS V E MİKTARDA E T SATINALINACAKTIR
TEAŞ Tunçbilck Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden :
1 — İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve mikta­
rı belirtilen muhtelif et'ler şartnamesine uygun olarak Belediye rayiç fiyat üzerinden iskonto
üzerinden Kapalı Teklif alınmak suretiyle satınahnacaktır.
a) Dana Eti : 12.000 Kg. (+ % 25)
b) Bonfile
:
400 Kg. (T % 25)
c) Biftek
:
400 Kg. (+ % 25)
2 — İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler; TEAŞ Tunçbilek
Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi.
Tel : 0 274 638 30 53, 638 30 67, 638 30 98
Fax : 0 274 638 31 05 Tunçbiiek/Kütahya adresinden beher dosya 1.000.000,— T L . be­
del mukabili alınabilir.
3 — Teklifler son teklif verme günü olan 27/12/1994 Salı günü en geç Saat 14.00'e ka­
dar aynı adreste Muhaberat servisine vermiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 14.30'da açıla­
caktır.
4 — İhale geçici teminatı ihale günü saat 14.00'e kadar yatırılmış olacaktır.
5 — TEAŞ 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine vermekte serbesttir.
6 — Postadaki vaki gecikmeler nazari itibare alınmaz.
29171 / 1-1
SOĞUTMA KULESt D O L G U E L E M A N L A R I İMAL ETTİRİLECEKTİR
TEAŞ Tunçbilck İşletme Müdürlüğünden :
1 — Şartname esasları dahilinde Tunçbilek Termik Santralının 4.5. Gruplar soğutma
kulesi iç kısmı polyropylene ve sert P V C malzemeden mamul şartnamede yazılı parçalar imal
ettirilecektir.
Şartnameler; T E A Ş Tunçbilek Termik Santralı işletme Müdürlüğü/Tunçbilek/Kütahya adresinde görülebilir ve istenildiğinde 1.000.000,— T L . (KDV dahil) bedel mukabilinde alı­
nabilir.
2 — Teklifler engeç 5/1/1995 günü saat 14.00'e kadar aynı adresteki Muhaberat Servi­
sine verilmiş olacaktır.
3 — TEAŞ 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine kısmen yada tamamen vermekte serbesttir.
29172 / 1-1
A L T I LASTİK EMNİYET AYAKKABISI SATINALINACAKTIR
PETKİM Petrokimya Holding A . Ş . Aliağa Petrokimya Kompleksinden :
1 — Şirketimiz Aliağa Petrokimya Kompleksinin ihtiyacı olan; Altı Lastik Emniyet
Ayakkabısı Özel Şartnamesi gereği kapalı zarf usulü teklif temin etmek suretiyle ihale edilecektir.
Dosya No : 95/SA-4., Konusu : Altı Lastik Emniyet Ayakkabısı., Miktar (- % 10)
3.000 Çift.,
2 — Bu işe ait Şartname PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Petrokimya Komp­
leksi İç Alım Müdürlüğü'nden bedelsiz olarak temin edilebilecektir.
3 — Teklifler 4/1/1995 günü saat 12.00'ye kadar Aliağa İş yerimi/deki Muhaberat Ser­
visine ulaşmış olacaktır. Teklif zarfları aynı gün saat 14.00'de İç Alım Komisyonumuz huzu­
runda teklif veren firma yetkililerininde katılabilecekleri toplantıda açılacaktır.
4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
29021 / 2-2
Sayfa : 68
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR
Orman Ürünleri Sanayi (ORÜS) Bolu İşletmesi Müdürlüğünden :
Aşağıda mUfredata. y a z ı l ı m u h t e l i f c i n 3 ve k a l i t e d e ü r ü n l e r i n
s a t ı ş ı , s a t ı ş ş a r t n a m e s i g e r e ğ i n c e 29.12.1994 t a r i h i n e r a s t l a y a n Perşembe günü saat
14.00 de İ ş l e t m e m i z s a t ı ş salonunda ve komisyon huzurunda p a r t i l e r h a l i n d e k a r ş ı l a r ı n d a
y a z ı l ı muhammen b e d e l l e r ü z e r i n d e n a ç ı k a r t ı r m a l ı o l a r a k y a p ı l a c a k t ı r .
Sıra
Ko
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Parti
CIIÎS VE MEV'İ
Adedi
S ı n ı f s ı z Çam Ker.(Dursunbey)
1
3.SîlB.Çam K e r .
(Kalas)
10
2
S.SNB.Çam K e r .
(Tahta)
12
4.SII3.Çaro K e r .
(Kalas)
4.SÇKB.Qam K e r .
(Şahta)
1
4.SÇKB.Qam K e r .
(Kalas)
1
N.B.Çam j}(Şadron-Lata
'l
K.B.Çara l f â d r o n - L a t a
1
3.SNB.Göknar K e r .
(Tahta)
1
16
3.SNB.Gb'knar K e r .
(Kalas)
3.SKB.Göknar K e r .
(Tahta)
1
3.SÇ!CB.Göknar K e r . (Tahta)
1
4.SIIE.Goknar K e r .
(Tahta)
8
4.SH3.Goknar ICer.
(»Cdas)
7
4.SK3.Göknar K e r .
(Tahta)
' 7
4.SKB.Gbknar K e r .
(fclas)
1
4.SÇKB.Göknar K e r . (Tahta)
11
K.B.Göknar Kadron-Lata
5
3.SİIB.ıJeşe K e r . ( Y o )
2
4.SHB.ffeşe Ker.(Ym)
1
3.SNB.Kayan Ker.(Ym)
16
4.S;fB.Kayın Ker.(Yaı)
5
1
3 . S N B . S e d i r Kereste
3.SI03.Sedir K e r .
1
S ı n ı f s ı z Kondroti Ker.
1
S ı n ı f s ı z ICosibo K e r .
1
S ı n ı f s ı z Dibetau K e r .
1
3.SİİB.Dişbudak K e r .
1
H . B . S a p e l l l Kereste
1
KERZSTELER GEÏ3EL TOPLAIiI PARTI 118
Birisi
2.SP.18mm(170x220)Sy.^ayın K n t . 1
3.SF.12mm(130x220)Kayın K n t .
1
3.SF.5mm ( 1 7 0 x 2 2 0 ) S y . F n . K a y ı n K n . l
2.SF.12am( L30x220) i ı e r a n t i K n t .
1
2.SF.12mm(138x220)Tetra K n t .
1
1
a.SF.15mm(130x220)Tetra K n t .
2.SF.16tnm(130x220)Tetra K n t .
1
2.SP.l6mra(170x220)Sk.Şetra Knt. 1
l.SF.6rara(170x220)Sk.Kavak ICnt.
1
2.SF.6mm(130x220)Kavak K n t .
1
2.SP,5üm(170x220)Sk.Kavak K n t .
1
2.SP.6mm(170x220)Sk.Kavak Knt
1
3.SF,6mm(130x220)Kavak K n t .
1
\2
3.SF.8mm(170x220)Sk.Kavak K n t .
1
13
3.SP.10mm(170x220)Sk.Kavak K n t . 1
U
l.SP.14»m(130x250)ivayın K n t .
1
*5
2.SP.12mm(130x220)Kayın K n t .
1
»e
2.SF.14am(130x220)Kayın  n t .
1
17
2.SP.15mm(130x250)ICayın K n t .
1
13
1
49 2.SP.lŞmm(122x250)Kayın K n t .
1
50 2.SP.18mm(122x250)Kayın K n t .
1
51 2.SF.19mm(122x250)Xayın K n t .
1
52 2,SP.17mm(170x220)Sk.Kayın K n t .
1
53 3.SF.15ımıı(130x220)Kayın K n t .
54 2.SP.5mm(122x250)Sy.Pen.Kaym Knt . 1
1
55 2.SP.lŞmm(122x250)Pen.Kayxn K n t .
56 2.SP.14mm(170xZ20)Sk.Pen.Kayın K n t . l
1
57 3.SP.5mm(122x250)Pen.Kayın K n t .
1
S â - 3.SP.12mm(122x250)Pen.Kayın K n t .
KONTRPLAKLAR GENEL TOPLAMI
29
i 13
ÍI3
M3
M3
H3
H3
IB
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
»1
M3
M3
M3
M3
M3
m3
M3
M3
«3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
•13
M3
113
ıl3
:i3
:i3
M3
03
M3
1.13
113
r.3
M3
M3
:Î3
113
M3
ÎÏ3
ıl3
H3
M3
M3
Ï13
«3
M3
!43
M3
«3
«3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
ADET
646
249703
HIKTAKİ
24.673
250.000
33.» 993
313.323
15.013
23.827
35.025
17.890
28.466
456.116
26.939
19.087
217.627
176.894
181.300'
28.554
238.241
126.Ş67
24.776
9.789
670.666
88.258
12.102
8.886
2.007
7.689
5.272
1.549
7.043.
3051.582
96
98
117
54
89
47
49
24
21
19
48
26
26
76
23
28
122
31
25
47
20
46
36
52
85
25
23
34
22
1409
6.463
3.363
2.188
1.853
3.054
2.016
2.242
1.436
0.471
0.326
0.898
0.583
0.446
2.274
0.860
1.274
4.187
1.241
1.219
2.150
1.098
2.666
2.289
2.231
1.296
1.144
1.204
0.519
0.805
51.796
4753
7654
4598
2453
7980
10540
1851
11329
4163
5559
17286
5341
31699
1530
688277
52355
9684
1455
.ÍUHAtíHEN
BEDEL
20.000.000
9.100.000
7.200.000
7.200.000
5.550.000
9.550.00O
7.100.000
6.150.000
7.200.000
8.000.000
6.500.000
5.150.000
6.500.000
6.500.000
6.100.000
6.100.000
4.850.000
4.900.000
7.250.000
9.800.000
9.500.000
7.100.000
17.000.000
14.915.000
18.240.000
18.240.000
19.350.000
12.350.000
27^075^000
21.800.000
19.800.000
24.371.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
21.800.000
23.100.000
21.100.000
22.100.000
22.100.000
20.100.000
21.100.000
20.800.000
21.800.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
20.800.000
21.800.000
19.800.000
23.210.000
22.880.000
23.980.000'
22.110.000
21.780.000
_
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMt G A Z E T E
Sıra
Parti
No
ClHS VE HEVI
2
59 13mo(125x253)Okal Yon.Levha
60 I6ann(125x253)0kal Yon.Levha
Jl
61 19mm(125x253)0kal Yon.Levha
4
62 35mn)(125x253)Okal Yon.Levha
12
63 26mm(122x250)Kayın K a p l ı Y o n . L v .
.3
64 19mm(122x250)Arllf Kaplı Y o n . L e v . 3
65 31mm(122x250)Arlif K a p l ı Y o n . L e v . 3
66 41mm(122x250)Arlif Kaplı Y o n . L e v . 2
67 14mm(122x250)Tetra K a p l ı Yon.Levha. 3
68 20mm(122x250)Tetra Kaplı Y o n . L e v . 3
YONGA LEVHALAR GENEL TOPLAM PARTİ 36
69'
70
71
72
3mm(170x25o)Lif Levha
3mm(170x300)Lif Levha
4mo(172x330)Lif Levha
4mm(172x350)Lif Levha
LÎF LEVHALAR GENEL TOPLAMI PARTİ
10mm(125x250)Beyopan
5
74
75
76
77
Çam Kaplama ( Y e n i c e )
l . S F . K a y ı n Kaplama
l . S P . K a y ı n Kaplama
l.SF.Dışbudak Kaplama
2 - 3 . S P . l t . D i ş b u d a k Kaplama
1 . S P . İ t . D ı ş Budak Kaplama
l . S F . F r a k e Kaplama
l . S F . F r a k e Kaplama
l . S F . F r a k e Kaplama
l . S F . F r a k e Kaplama
l . S F . F r a k e Kaplama
2 , S F . F r a k e Kaplama
2 . S F . F r a k e Kaplama
2 , S F . F r a k e Kaplama
1 . S P . l t . ' - ' e ş e Kaplama
l-2.5P.ît.ı<Ieşe Kaplama
1 - 2 , S P . l t . İ l e ş e Kaplama
2 , S F . l t . ! ü e ş e Kaplama
1 - 2 . S F . l t . M e ş e Kaplama
2.SF.Çam Kaplama
2»SF.Çam Kaplama
2.SF.Çam Kaplama
3.SF.Öam Kaplama
3.SP.Çam Kaplama
3,SF.Çam Kaplama
3.SF.Gam Kaplama
3.SF.Çam Kaplama
3,SF.Çam Kaplama
3.SF.Çam Kaplama
2,SP.Eyong Kaplama
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
KAPLAMALAR GENEL TOPLAM PARTİ
M3
M3
»3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
26
73
79
Birisi
16
4
2
32
Sayfa : 69
_
500
250
1600
8500
750
300
300
200
300
750
13450
M3: İ 6 5 Ö 0
8000
H3
2000
va
İL. 800
27300
JİKIARI
20.556
12.650
96.140
940.846
59.475
17.385
28.365
25.010
12.810
45.750
1258.987
210.375
122.400
45.408
. 19.264
397.447
500
1,12
M2
M2
H2
112
H2
M2
112
M2
¡42
«2
112
»2
M2
M2
112
M2
¡12
02
M2
U2
M2
112
M2
112
112
M2
M2
H2
(12
15.625
9628.00
1998.00
3116.00
2703.00
1089.00
1766.00
2888.00
3227.00
3124.00
2886.00
2807.00
3091.00
3076.00
3972.00
2037.00
2027.00
1921.00
134Î.00
1463.00
1556.00
2234.00
2052.00
1784.00
2059.00
1645.00
2180.00
1755.00
2143.00
2753.00
2405.00
WJHAKUEK
3.800.000
3.750.000
a.700.000
3.600.000
12.000.000
13.600.000
12.700.000
12.550.000
13.425.000
13.050.000
14.774.000
16.252.000
14.171.000
Ï4.171.000
12.986.000
30.000
10.440
15.655
29.340
27.745
27.590
31.620
31.475
32.310
32.245
31.630
28.240
28.300
27.9*0
32.125
23.105
28.790
24.990
28.675
15.515
16.270
24.500
13.675
14.155
20.500
20.500
13.355
20.500
13.845
14.180
77032.00
ACIK ARTIRMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1- S a t ı ş a ç ı k a r ı l a n Ürünlerimiz; S ı n ı f s ı z Çam Kereste ve S e d i r k e r e s t e l e r d e i n ­
d i r i m uygulanmaz.Göknar,Çam,Kayın ve Meşe k e r e s t e l e r d e İ> 25 i n d i r i m , S a p e l l i . K o s s l p o . D i b e tou Kerestelerde 56 15 i n d i r i m u y g u l a n ı r . İ s t e ğ e b a ğ l ı Çam,Göknar,Sapelli.Kosolpo.Dieetou,
S e d i r Kereste 6 ay,Meşe, Kayın kereste 9 aya kadar v a d e l i s a t ı ş y a p ı l ı r .
VADELİ SATIŞLARDA ; ÇA&,GÖKNAR,SAPELLÎ,KOSSlPO,DlBETOU VB SEDİR KERESTE:
S ı n ı f s ı z çam kereste 1.aydan İ t i b a r e n % "7 f a i z l i diğer k e r e s t e l e r İ l k ¿18 » y ı f a i z s i z 4.neU
aydan başlanmak Üzere a y l ı k net % 7 vade f a i z i uygulamalı dönem sonu ödemeli;
V e r g i l e r ve f o n l a r peşin, « a l b e d e l i n i n % 3 0 ' u S e d i r Kerestede peşin d i ğ e r ­
l e r i n d e 3 ay (90 Gün) içinde ödenmek kaydıjfla b a k i y e s i ( # 7 0 ' l ) 6 aya kadar v a d e l i Banka
Teminat Mektubu ( L i m i t i ç i s ü r e s i z k e s i n ) k a r ş ı l ı ğ ı s a t ı ş y a p ı l ı r .
MEŞE VE KAYIN KERESTEDE i İ l k üç, ay f a i z s i z , v e r g l l s r
f o n l a r p e ş i n , mal ba­
d e l i n i n * 3 0 ' u 3 Ay (90 Gün)içinde ödenmek kaydıyla b a k i y e s i ( * 7 0 ' i ) 9 aya kadar v a d e l i
4.noU aydan başlamak Üzere a y l ı k net % 7, i aydan f a z l a ( 7 - 9 A y ) v a d e l i s a t ı ş l a r d a 7 . n e i a y ­
dan başlamak üzere a y l ı k net t 8 vade f a i z i uygulamalı dönem sonu ödemeli Banka Teminat
Mektubu ( L i m i t i ç i s ü r e s i z k e s i n ) k a r ş ı l ı ğ ı s a t ı ş y a p ı l ı r .
Sayfa : 70
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
2 - KONTRPLAKLARDA VE KAPLAMALARDA :
P e ş i n s a t ı ş l a r d a K o n t r p l a k l a r d a va Çam Kaplana(Yenlce) da İ n d i r i m uygulanmaz.,
d i ğ e r kaplamalarda % 20 İ n d i r i m u y g u l a n ı r . V a d e l i s a t ı ş l a r d a Kontrplak ve Çam Kaplamalarda
(Yenice) l . n o i aydan başlanmak ü z e r e a y l ı k % 7 vade f a i z i a l ı n ı r . D i ğ e r Kaplamalarda i l k ü f
ay f a i z alınmaz v e r g i l e r (% 15 KDV)Peşın, mal b e d e l i n i n % 30'u 3 Ay(90GUn)içinde ödenmek
kaydıyla bakiyesi
70)Döneaı sonu ö'demell ve 6 aya kadar v a d e l i l i m i t İ ç i s ü r e s i z k e s i n
banka teminat mektubu k a r ş ı l ı ğ ı s a t ı ş y a p ı l ı r .
3- YONGA LEVHA BEYOPAN VE L t P LEVHA: P e ş i n s a t ı ş l a r d a T e t r a K a p l ı Yonga Levha
da i n d i r i m uygulanmaz.Okal ve Diğer k a p l ı Yonga l e v h a l a r d a ve Beyopanda $ 20 i n d i r i m L i f
levhada % 2$ i n d i r i m u y g u l a n ı r . V a d e l i s a t ı ş l a r d a i l k üs ay vade f a i z i a l ı n m a z , 4 . n o ü aydan
i t i b a r e n (4-6 A y / a y l ı k net % 7 f a i z a l ı n ı r . V e r g i (#15 KDV)peşln mal b e d e l i n i n en az % 30'
u 3 ay (90 Gün) i t i n d e ödenmek k a y d ı y l a b a k i y e s i ($ 70'i)db'nem sonu ö d e m e l i 6 aya kadar
v a d e l i , l i m i t İ ş i s ü r e s i z Banka Teminat Mektubu k a r ş ı l ı ğ ı s a t ı ş y a p ı l ı r .
4- 9 Aydan f a z l a v a d e l i t e k l i f l e r i n kabul e d l l e m i y e c e g i g i b i a l ı c ı l a r ı n t a l e p
e t t i k l e r i vade esas a l ı n a r a k y a p ı l a c a k s a t ı ş l a r d a ; mal b e d e l i n i n vade h i t a m ı n d a n b'nce
"ödenmesi halinde kalan g ü n l e r e a i t f a i z t u t a r ı ve Katma Değer V e r g i s i a l ı c ı y a iade e d i l i r .
5- Teminat m e k t u p l a r ı n ı n mal b e d e l i * F a i z T u t a r ı » Toplam Mektup t u t a r ı olmak
ü z e r e Müdürlüğümüz a d ı n a düzenlenmiş l i m i t d a h i l i , s ü r e s i z k e s i n Banka Teminat Mektubu
olması ş a r t t ı r .
S- Acık a r t ı r m a l ı i l e i l g i l i ş a r t n a m e , ebat l i s t e l e r i UUdürlUğUmUzden; Genel
MUdürluğümUzdeh ve d i ğ e r İ ş l e t m e l e r d e n temin e d i l e b i l i n i r .
7- Bü İHALEYE AİT KESİN SATIŞ SON GÜNÜ 1.2.1995 TARİHÎDİR .AYRICA SATIŞ İÇÎN
TEBLİGAT YAPILMAZ.İHALENİN TASDİK EDİLMEMESİ HALİNDE 5 GÜN İÇİNDE GEREKLİ TEBLİGAT YAPI­
LIR.
8- İ h a l e y e i ş t i r a k etmek i ğ i n , teminat y a t ı r ı l m a s ı ş a r t t ı r . İ s t e k l i y a t ı r d ı ğ ı
fj 5 g e ç i c i teminat m i k t a r ı dolunoaya kadar i s t e d i ğ i p a r t i n i n i h a l e s i n e k a t ı l a b i l i r . İ s ­
t e k l i l e r i n s a t ı ş ı n y a p ı l a c a ğ ı t a r i h , y e r ve s a a t t e , teminata a i t m a k b u z l a r ı İ l e b i r l i k t e
h a z ı r b u n m a l a r ı İLAN OLUNUR.
KURUMUMUZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ DEĞİLDİR.
28973 /
1-1
•
P A S L A N M A Z ÇELİK S A Ç SATINALINACAKTIR
PETKİM Petrokimya Holding A . Ş . Yanmca Petrokimya Kompleksinden':
1 — Yanmca Petrokimya Kompleksi ihtiyacı,
— 1 Kalem Paslanmaz Çelik Saç (D: 94-B26-D-603)
kapalı zarf suretiyle yurtdışından satınalınacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Y A R I M C A KOMPLEKSİ Dış Alım Müdürlüğü ile Ankara,
İstanbul ve izmir Büro Müdürlüklerimizden bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Teklifler 29 Aralık 1994 Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Yanmca Muhaberat
Servisine ulaşmış olmalıdır.
4 — Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir.
>
29132 / 2 -2
S O Ğ U T U C U AKIŞKANI SATINALINACAKTIR
P . T . T . Genel Müdürlüğünden :
Teşekkülümüzün santral binalarında kurulu bulunan Merkez, Split ve pencere tipi kli­
ma cihazlarında kullanılmak üzere orjinal fabrikasyon mühürlü toplam 1200 adet (13,5 kg.)
Freon 22 (Chcıf 2) (chlorodiflouromethane) soğutucu akışkanı iç piyasadan satınalınacaktır.
istekliler bu ajıma ait şartnameyi Ankara'da P T T Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi
Başkanlığından (V. Satınalma Şube Müdürlüğü) veya istanbul Sirkeci'de Büyük Postahane
üzerinde bulunan PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden K D V hariç 1.000.000,— T L . be­
delle temin edebilirler.
Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların şartnamelerini işlet­
memizden almış olmaları şarttır.
Teklifler en geç 26/1/1995 günü saat 10.00*a kadar P T T Genel Müdürlüğü Malzeme
Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile bu tarihte bulunacak şekilde gönderilecektir.
Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz.
28282/2 - 2
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMİ G A Z E T E
Sayfa : 71
B A R A J İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Bayındırlık vc iskân Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ XXIII Bölge M ü dürlüğünden :
KASTAMONU
1- DSİ X X m . Bölge Müdürlüğü sınırlan içinde Kastamonu İli Devrekani ilçesinin 12
Km.kuzeydoğusunda Bük deresi üzerindeki KULAKSIZLAR BARAJI İNŞAATI işi ;2886 Sayılı
Devlet İhale Kanunu uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile ve "birim fiyatların her biri için geçerli olmak
üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle" ihaleye çıkarılmış ur.
Bu işin ihalesinde, 17 Nisan 1994 tarih ve 21908 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " 1994
Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında
Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
2- İşin tahmin edilen bedeli 150 0O0 000 000 TL ve geçici teminat miktarı 4500 000 000 TL'
dir.Geçici ve kesin teminat mektupları limit içi olacaktır.
3- İş genel olarak aşağıdaki üniteleri kapsamaktadır
a) Derivasyon , 284 m uzunluğunda ve 3 m iç çapında dairesel kesiüi bir tünel ite
sağlanacaktır.
b) Dolusavak, karşıdan atışlı ve kontrolsuzdur .Enerji kırıcısı havuzla tiptedir.
c) Baraj gövdesi, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup.temelden 46 m yükseklikte ve 337 m
kret uzunluğundadır.
d) Bu ihale ile takriben 1 500 000 m3 kazı ve dolgu ,15 000 m3 beton ve 1000 ton demir işi
yaptırılacaktır.
4- İhale, 20/ 01/1995 günü saat 14.00 'te DSİ XXHI. Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Lokalinde
toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
S- İhale dosyası, 7 500 000 TL (KDV hariç ) karşılığında DSİ XXIII. Bölge Proje İnşaat Şube
MUdurlUğünden 20/12/1994 tarihinden ihıibareıı temin edilebilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- İsteklilerin .ihaleye katılabilmek için 02/01/1995 günü saat 17.00'ye kadar DSİ XXJH.Bölge
Müdürlüsüne bir dilekçe ite başvurarak İhaleye Katılma Belgesi istemeleri ve bu dilekçeye başvuru
evrakım imzalayanların Noter tasdikli yetki belgesi imza sirküleri ile aşağıdaki belgeleri eklemeleri
gerekmektedir.
6.1- Müteahhitlik karnesi
a) Müteahhitlik karnesinin ( A) gurubundan en az 150 000 000 000 TL 'lik olması şarttır.
b) İstekli ortak girişim gurubu olduğu takdirde , pilot ortağın müteahhitlik karnesinin (A)
gurubundan en az 150 000 000 000 TL'lik olması şarttır.
c) Yapılacak başvurularda .yukarıdaki şartlara uygun müleahhiüik karnesinin bir suretinin
eklenerekjcame aslının başvuru sırasında DSİ XXDI. Bölge Müdürlüğü Proje İnşaat Şube
Müdürlüğündeki yetkiliye göstermesi ve bu hususun başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır.
d) İstekli ortak girişim gurubu olduğu takdirde.diğer ortakların da müteahhitlik karnelerinin
bir suretinin eklenerek .karne as uların in başvuru sırasında yetkiliye gösterilmesi ve bu hususun
başvuru evrakına kaydettirilmesi şarttır.
6.2- Mali durum bildirimi
6.3- Halen taahhüdündeki işler bOdirimi
6.4- Firmanın faaliyet süresi belgesi
6.5- Yapmış olduğu işler İte devam eden işler bildirimi
İş bitirme belgeleri ile son hakediş raporlarının noter tasdikli suretleri başvuru dosyasına
konacak,aynca bu belgelerin asıl]an başvuru sırasında İdareye ibraz edilecektir.
Sayfa : 72
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
6.6- Teknik personel bildirimi
6.7- Yapı araçlar) bOdirimi
Bu iş için kendi malı olması gerekli ekipman (ana iş makinaları) cinsi .kapasitesi ve adedi
aşağıda verilmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekipman Cinsi
Eskavatör
Dozer
Greyder
Keçiayağı Silindir(cekicisi ile beraber)
Vibrasyonlu Silindir
Beton pompası
Beton santralı
Agrega yıkama ve ekine tesisi
Kapasitesi
.Adedi
1.5 yd3
2
D.8 veya muadili
4
80 HP
1
Baraj tipi
2
Asgari 15tonSta.Ağ 2
20 yd3/saat
2
50 m3/saal
I
40 ton/saat
1
6.8- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi
6.9- 2886 saydı kman'a göre cezalı dununda olmadığına dair bildirim
6.10- Son beş yıla (1988-1992) ak vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alınan belge
6.11-Ortak girişim halin de, oruk girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi
7-" Başvuru Dosyassaın Düzenlenmesine Dair Esaslar" DSİ XXHI. Bölge Müdürlttğu'nden temin
edilecek ve başvuru dosyaları bu "Esaslar " a göre düzenlenecektir.
8- Kriter puanlan ,alt sınır puanı ve benzer işler
a) İhaleye katıknak üzere başvuran isteklileri yukarıda 1. maddede sözü edilen Tebliğ'in 3.
maddesi uyarınca değerlendirmek için aşağıda belirtilen kriter puanlan uygulanacaktır.
- loşaau süresinde bitirebilme durumu
30 puan
- İş deneyimi
50 puan
- Teknik personel
5 puan
-Ekipman
15 puan
b) Alt sınır puanı 70 (yetmiş) alınacaktır.
c) Baraj, gölet,icmesuyu^ulama ve taşkından koruma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
9- İstekliler , ihaleye katılma belgelerini 17/01/1995 günü sabahından itibaren DSİ X X m . Bölge
Müdürlüğü Proje İnşaat Şube Müdürlüğünden alabilirler.
10- İhaleye katılacak isteklilerin , tekliflerim 20/01/1995 günü saat 13.55'e kadar İhale
Komisiyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır.
11- Telgraf, teleks ve telefaksla yapılacak başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul
edilemez.
28815/1-1
Aşağıdaki
iş 2886 Sayılı
teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.
S.No.
1.
Devlet
İşin Adı
Şanlıurfa ve Harran Ovaları
III.Kısım Arazi Tesviyesi Projesi
İhale
Kanununun
Keşif Bedeli
35.
maddesinin
Geçici Teminat
61.304.352.300.- 1.839.130.569.-
(a)
Belge İçin Son
Mjracaat T a r i h i
05.01.1995
1- Bu ihalede; 17 Nisan 1994 tarih ve 21908 Sayılı Resmi Gazete'de
ve Iskan Bakanlığının "Uygun bedele ait tebliğ hükümleri" uygulanmıyacaktır.
Şartnamesi ile diğer
içinde görülebilir.
4- İstekliler
meliğine uygun olarak;
2886 Sayılı
Devlet
A- ihaleye katılma belgesi almak
a) Başvuruda bulunanların
Sanayi Odası belgesi vermesi.
evraklar
ücretsiz
İhale Kanunu
olarak
Koy
ile Yapı, Tesis
Yılı İçinde
Veya Sari
12.01.1995
Sari
15.00
yayınlanan Bayındırlık
Genel Müdürlük
Hizmetleri
ve Onarım
Genel
binasının
Mudurluğu
binası
işlerine katılma
yönet­
için müracaat dilekçesi ile birlikte;
noter
tasdikli;
Yetki
belgesi,
imza
sirküleri
b) Yukarıda belirtilen iş için, Bayındırlık ve Iskan Bakanlığından
bedeli kadar (B) grubundan müteahhitlik karnesinin aslı veyfc noter onaylı suretini.
c) Yapı Araçları
Tarihi
Saati
kapalı
RESMİ GAZETE
2- İhale, Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Eskişehir Yolu 10.km.sinde
9. katında, 12.01.1995 günü saat 15.00'de ihale komisyonu odasında yapılacaktır.
3- İhale
9. katta mesai saatleri
fıkrasına gore,
^ ^
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
A R A Z Î TESVİYESİ PROJESİ İŞ YAPTIRILACAKTIR
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sulama Dairesi Başkanlığından :
ve
alınmış,
Ticaret
en
az
ve/veya
işin
keşif
Bildirisi.
e) Teknik Personel
Bildirisi.
f) "Taahhüt Durumu b i l d i r i s i n i "
ve bunlarla
ilgili
belgeleri verecektir.
Sayfa : 73
d) "Mali Durum B i l d i r i s i " ve belgelerini (Tahmin edilen bedelin % 10'u tutarında kullanılmamış
nakit kredisi ve % 10'u tutarında kullanılmamış Teminbt Mektubu Kredisi) vermesi ve bu belgelerin i l g i l i
Banka Genel Müdürlüğünce teyid edilmesi.
g)
(1988-1989-1990-1991-1992) y ı l l a r ı n a
ait Gelir ve Kurumlar
vergi dairesinden 1994 y ı l ı n d a a l ı n m ı ş belgeyi vermesji. (Örnek :8)
h) 2886 S a y ı l ı
Kanuna gore c e z a l ı
Vergisi
borcu
olmadığına
durumda o l f n a m a s ı .
ı) İ s t e k l i n i n ortuk g i r i ş i m olması halinde; 1994 y ı l ı ihale ş a r t n a m e s i n d e k î ö r n e ğ e
ortak g i r i ş i m beyannamesi ile oı î a k l a r c a imzalanan o r t a k l ı k s ö z l e ş m e s i n i vermesi gerekmektedir.
B-
İ h a l e y e girebilmek
a)
İ h a l e y e k a t ı l m a belgesini,
b)
1994 y ı l ı n a
uygun
(Yeterlik)Sanayi Odası
Belgesini,
imza s i r k ü l e r i n i ,
adına
teklifte
bulunacak
kimselerin
e) Bu i ş i ç i n İ ş i n a d ı belirtilmek suretiyle Koy Hizmetleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e hitaben
geçici
teminat
mektubu,
(teminat mektubu d ı ş ı n d a k i
teminatların,
Köy Hizmetleri Genel M ü d ü r l ü ğ ü
S a y m a n l ı k M ü d ü r l ü ğ ü n e y a t ı r ı l d ı ğ ı n a dair vezne a l ı n d ı makbuzu.)
İş
yerini
5-
İhaleye
gördüklerini
katılma
belgesi
belirten
almak
19.
için
Bölge
son
Müdürlüğünden
müracaatlar,
alınmış
yukarıda
tasdikli
belirtilen
belgeyi
tarihte
alınmış
Merkez
vermeleri;
mesai
sonuna
7-
yukarıda
İ d a r e ihaleleri y a p ı p yapmamakta
8- Telgrafla m ü r a c a a t l a r
belirtilen
g ü n ve
saat'de
makbuz
karşılığında
ihale
serbestir.
ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmez.
9- B a ş v u r u d o s y a s ı
idareye verildikten sonra (son m ü r a c a a t tarihinden ö n c e bile olsa) dosya
i ç e r i s i n d e k i herhangibir e v r a k ı n d e ğ i ş t i r i l m e s i veya eksik b v r a k ı n t a m a m l a n m a s ı y ö n ü n d e y a p ı l a c a k m ü r a c a a t l a r
değerlendirmeye alınmaz.
İ l a n olunur.
28909/1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
kadardır.
6İ s t e k l i l e r teklif m e k t u p l a r ı n ı
komisyonu B a ş k a n l ı ğ ı n a vereceklerdir.
RESMÎ GAZETE
d)
İstekliler
a d ı n a vekaleten i ş t i r a k ediliyor ise,
istekli
vekaletnameleri ile vekaleten i ş t i r a k edenin noter tasdikli imza s i r k ü l e r i n i ,
f)
olarak
i ç i n , ö r n e ğ i n e uygun teklif mektubu ile birlikte;
ait Ticaret ve/veya
c) Noter tasdikli
dair
Sayfa : 74
ilgili
MahiîiUtbey-Kınalı-Edirne Otoyolunda Bakım Merkezleri ve Gişe İstasyonlarında Kalorifer Tesislerinin işletilmesi, Bina ve Sahaların
Temizlenmesi işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. maddesinin a fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ve Birim Fiyatların- herbiri için
geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle 1994 Yılı Birim Fiyatları ile Türk müteahhitleri arasında ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihale­
de Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca 17/4/1994 tarih ve 21908 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan uygun bedele ilişkin tebliğ hükümleri uygula­
nacaktır.
7 — İhale Dosyasının inceleme Yeri
8 — Ödenek Durumu
9 — ihaleye Girebilmek İçin
: 7.700.000.000.— TL.dır.
:
231.000.000.—TL.
:
:
:
:
2/1/1995 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar.
isteklilere ihale gününden en az 2 işgünü önce verilir.
6/1/1995 Cuma günü Saat: 16.00'da.
Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığı
Zincirlikuyu/tSTANBUL
Otoyolu Bakım işletme Başmühendisliği
Mahmutbey/İSTANBUL
1995 Yılında; 7.700.000.000.— T L .
isteklilerin 9.1 ve 9.2 deki koşulları yerine getirmeleri gerekir.
Sayfa : 75
9.1.
— ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi Alabilmek için :
9.1.1 — Dilekçe : istekliler yeterlik belgesi almak için 2/1/1995 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Karayolları 17.Bölge Müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurmaları, bu dilekçeye aşağıda istenmiş belgeleri ve başvuru evrakını imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkü­
lerini eklemeleri gerekir.
9.1.2 — Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : isteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.1.3 — Müteahhitlik Karnesi : Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca verilmiş ve süresi dolmamış (G) grubundan en az işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesi (Aslı veya Yeterlik Belge Komisyonunca onanmış örneği) Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.
Bütün diğer ortakların karneleri de aynı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
9.1.4 — Cezalı Durumda Olmaması Bildirimi : Müteahhit 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığını beyan eden bildirimini
başvuru evrakına ekleyecektir.
9.1.5 — Vergi Borcu Bulunmaması Bildirimi : ihale ilk ilân tarihinde vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi. (1988-1992) yılları­
na ait vergi beyannamelerinde beyan edilen Gelir veya Kurumlar Vergileri ile ilgili, Vergi Dairesinden temin edilecek borcunun olmadığına dair belge.)
9.1.6 — Yer Görme Belgesi : isteklinin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 17. Bölge Md. Otoyolu Bakım Işl.Başmüh.ltğinden alınmış imzalı belge.
RESMİ GAZETE
1 — işin Keşif Bedeli
2 — Geçici Teminatı
3 — ihaleye Katılma Belgesi Alabilmek İçin Son
Müracaat Tarihi
4 — İhaleye Katılma Belgesinin Verilmesi
5 — ihale Günü ve Saati
6 — İhale Yeri
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
KALORİFER TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ V E TEMİZLİK İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genci Müdürlüğü Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden :
Sayfa : 76
9.1.7 — Mali Durum Bildirimi : İstekli enaz işin keşif bedelinin % 10'u kadar kullandmamış Nakit Kredisi ve % 10'u kadar kullanılma­
mış Teminat Mektubu Kredisine sahip bulunması şarttır. İstekli, sermaye ve kredi imkanlarını belirttiği mali durum bildirimine çift imzalı ve
ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce teyit edilmiş Banka Kredi Mektuplarımda ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot firmaya ait Nakit ve Temi­
nat Mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise % 50 oranında değerlendirilir.
9.1.8 — Halen Taahhüdündeki tşlerin Bildirimi : İhalenin ilk ilân tarihinde isteklinin elinde kalan iş miktarı bildirimi, (son hakediş
raporu ile belgelendirilecek) Ortak Girişimlerde sadece pilot firmanın iş miktarı dikkate alınacaktır.
9.1.9 — Firmanın Faaliyet Süresi : İstekli firmanın inşaat veya Tesisat müteahhidi olarak faaliyet süresi bildirimi. Faaliyet süresi baş­
langıcına esas olan tarih olarak "Belgelenmiş ilk işin" başlangıç tarihi esas alınır. Ortak girişimlerde pilot firmanın faaliyet süresi, isim ve statü
değişikliklerinde ise yeni firma ile değişiklikten önceki firmanın toplam faaliyet süreleri değerlendirilecektir.
9.1.10 — Yapmış Olduğu Benzer İşler : İsteklinin son 15 yılda müteahhit veya taşaron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt
ederek geçici kabulünü yaptırdığı benzer işlerin bildirimi. Ortak girişimlerde pilot firmanın işleri tam olarak, ortak firmalara ait işler ise %
50 oranında değerlendirilir.
9.1.11 — Teknik Personel Bildirimi : En az 5 yıl deneyimli ve en az 6 aydır o firmada çalışan teknik personelini gösteren bildirimine
çekirdek teknik personelin özgeçmişlerini, diploma ve oda kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ekleyerek 2531 sayılı Kanun hükümle­
rine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edecektir. Ortak girişimlerde sadece pilot firma değerlendirilecektir.
Sıra
No
Ekipmanın Cinsi
Kapasitesi
Adedi
Adet
1
2
3
4
5
Elektrik kaynak mak.
Boru Presi
Makınato Takımı
Oksijen Kaynak Takımı
Beton cila makinası
300 A
2 parmak
—
—
—
2
2 '
2
2
3
Temin Şekli
Kendi-Malı
"
"
"
" 1
Sıra
No
6
7
8
9
0
Ekipmanın Cinsi
Kapasitesi
Boru paftası
Caraskal
Polıpropilen boru kaynak mak.
Kamyonet
Sanayi tipi elektrik süpürgesi
—
5 Ton
—
3 Ton
—
Adedi
Adet Temin Şekli
2
2
2
2
2
Kendi Malı
Taahhüt
Kendi Malı
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
İstenilen Teknik Personel : I — Çekirdek Teknik Personel (Merkez) : 1 Adet Makina Mühendisi
2 — Şantiye Teknik Personeli
: 1 Adet Makina Mühendisi
3 — Diğer Teknik Personel
: 2 Adet Makine Teknisyeni
9.1.12 — Ekipman (Ana İş Makinaları) Bildirimi : İstekli bu iş için gerekli olan aşağıdaki ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerin­
de çalışır durumda bulunduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir. İstekli iş makinalarından
kendi malı olanları Demirbaş ve Amortisman Defterleri veya Noter Tesbit Tutanağı ile tevsik edecektir. Ayrıca diğer şekilde temin edilecek
olan makina ve teçhizatın taahhüt edene ait 1995 yılı Noter tasdikli taahhütnamesini bildirime ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot ve ortak
firmalara ait Makina ve Ekipman tam olarak değerlendirilecektir.
RESMİ GAZETE
Benzer İş : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulleri yaptırılan "Kalorifer Tesislerinin yapımı, bakımı
ve işletilmesi ile bina temizliği işi" benzer iş olarak değerlendirilecektir. İş deneyimi kriterine göre Müteahhitlik karnesi veya
hangi işlerinin değerlendirmeye alınacağı istekli tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde sadece Müteahhitlik kar­
nesi değerlendirmeye alınacaktır.
TOPLAM
1
100 Puan
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 77
9.1.15 — Alt Sınır Puanı : Bu iş için alt sınır puanı 50'dir. Alt sınır puanı ve daha yukarı puan alan isteklilere ait puanların ortalaması
alınıp puanı bu ortalamaya eşit ve bunun üstünde olan isteklilere ihaleye katılma belgesi verilir.
NOT : 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 ve 9.1.7 maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler ortak girişim olması halinde her ortak için ayrı ayrı
düzenlenecektir. Ayrıca bu bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksik olduğunun tesbit edilmesi halinde bu isteklilerin başvurulan değerlendir­
meye alınmayacaktır.
9.2 — İhaleye Girebilmek İçin : İhaleye katılma (Yeterlik) Belgesi almış isteklilerin hazırlayacağı teklifler (Dış zarf) aşağıdaki belgeleri
ihtiva etmelidir.
9.2.1 — İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi :
9.2.2 — İç Zarf : İç zarfta yalnız teklif mektubu bulunacaktır.
9.2.3 — Geçici Teminat : Keşif bedelinin <
% 3'ü kadar (231.000.000.—TL.) Banka Teminat Mektubu veya yatırıldığına dair vezne alın­
dı makbuzu.
9.2.4 — Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : İsteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.2.5 — İmza veya Şirket Sirküleri : 1995 yılı noter tasdikli.
9.2.6 — Vekaletname : İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, vekaleten iştirak eden için 1995 yılı noter tasdikli vekaletnameleri
ile imza sirküleri.
9.2.7 — Ortak Girişim Beyannamesi ve Eki Ortaklık Sözleşmesi : (İstekliler ortak girişim grubu ise).
10 — Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esas : Başvuru dosyasına konacak bildirimler, beyannameler, taahhütnameler, ev­
rak ve dokümanlar Otoyolu Bakım işleme Başmühendisliğinden temin edilecek. Bu örneklere uymayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
11 — İsteklilerin Teklif Mektuplarını : En geç 6/1/1995 Cuma günü saat 16.00'a kadar Karayolları 17.Bölge Md.İhale Komisyonu
Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
12 — Telgraf, Teleks, Telefaks ve telefonla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez,
ilgilenenlere duyurulur,28527 / 1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
9.1.13 — Ortak Girişim Beyannamesi : İstekliler, ortak girişim olması halinde, dilekçe ortaklarca müştereken imzalanacak, Ortaklık Söz­
leşmesi ve Ortak Girişim Beyannamesini başvuru evrakına ekleyecektir.
9.1.14 — Kriter Puanlan : Başvuran istekliler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1994 yılında girişilecek yapım ihalelelerinde uygun be­
delin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğin 3. maddesi uyarınca değerlendirmeye esas alınacak, 100 üzerinden aşağıda belirtilen
kriter puanları uygulanacaktır.
1 — İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumu : 20 Puan
2 — İş Deneyimi
: 50 Puan
3 — Teknik Personel
: 10 Puan
4 — Ekipman
: 20 Puan
Bayındırlık vc İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden :
Otoyolu Bakım işletme Tesisleri ve idare Binalarının Temizlik işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin a fıkrasına göre
Kapalı Teklif Usulü ile ve Birim Fiyatların herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle 1994 Yılı Birim Fiyatları ile
Türk müteahhitleri arasında ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihalede Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 17/4/1994 tarih ve 21908 sayılı Resmi Gazete'de
yayınlanan uygun bedele ilişkin tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.
7 — İhale Dosyasının inceleme Yeri
8 — ödenek Durumu
9 — ihaleye Girebilmek için
9.1.
: 8.000.000.000.— TL.dir.
:
240.000.000.— T L .
:
:
:
:
2/1/1995 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar.
isteklilere ihale gününden en az 2 işgünü önce verilir.
6/1/1995 Cuma günü Saat: 11.00'de.
Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığı
Zincirlikuyu/İSTANBUL
Otoyolu Yapım Başmühendisliği
1995 Yılında; 8.000.000.000.— T L .
İsteklilerin 9.1 ve 9.2 deki koşulları yerine getirmeleri gerekir.
— ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi Alabilmek İçin :
_ Cezalı Durumda Olmaması Bildirimi : Müteahhit 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığını beyan eden bildirimini
başvuru evrakına ekleyecektir.
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
9.1.1 — Dilekçe : İstekliler yeterlik belgesi almak için 2/1/1995 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Karayolları 17.Bö!ge Müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurmaları, bu dilekçeye aşağıda istenmiş belgeleri ve başvuru evrakını imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkü­
lerini eklemeleri gerekir.
9.1.2 — Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : isteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.1.3 — Müteahhitlik Karnesi : Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca verilmiş ve süresi dolmamış (B) grubundan en az işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesi (Aslı veya Yeterlik Belge Komisyonunca onanmış örneği) veya bu iş için keşif bedeli kadar aynı nitelikte iş yaptığına
ilişkin Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca onanmış İş Bitirme Belgesi. Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır. Bütün diğer ortak­
ların karneleri de aynı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
9.1.4
RESMÎ GAZETE
1 — İşin Keşif Bedeli
2 — Geçici Teminatı
3 — İhaleye Katılma Belgesi Alabilmek İçin Son
Müracaat Tarihi
4 — ihaleye Katılma Belgesinin Verilmesi
5 — İhale Günü ve Saati
6 — İhale Yeri
Sayfa : 78
TEMİZLİK İŞİ YAPTIRILACAKTIR
9.1.6 — Yer Görme Belgesi : isteklinin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 17. Bölge Md. Otoyolu Yapım Başmüh.liginden
alınmış imzalı belge.
9.1.7 — Mali Durum Bildirimi : îstekli enaz işin keşif bedelinin % 10'u kadar kullanılmamış Nakit Kredisi ve % 10'u kadar kullanılma­
mış Teminat Mektubu Kredisine sahip bulunması şarttır. İstekli, sermaye ve kredi imkanlarını belirttiği mali durum bildirimine çift imzalı ve
ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce teyit edilmiş Banka Kredi Mektuplarımda ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot firmaya ait Nakit ve Temi­
nat Mektubu kredi miktarlan tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise % 50 oranında değerlendirilir.
9.1.8 — Halen Taahhüdündeki İşlerin Bildirimi : İhalenin ilk ilân tarihinde isteklinin elinde kalan iş miktarı bildirimi, (son hakediş
raporu ile belgelendirilecek) Ortak Girişimlerde sadece pilot firmanın iş miktarı dikkate alınacaktır.
9.1.9 — Yapmış Olduğu Benzer İşler : İsteklinin son 15 yılda müteahhit veya taşaron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt
ederek Geçici Kabulünü yaptırdığı benzer işlerin bildirimi.
9.1.10 — Personel Bildirimi : İstekli bu işte çalıştıracağı personelin özgeçmişlerini, iş bitirme, iş denetleme, bonservis, Yüksek okul me­
zunu için diplomasının aslı veya noter tasdikli suretini ekleyerek 2531 sayılı Kanun hükümlerine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik ede­
cektir. Ortak girişimlerde sadece pilot firma değerlendirilecektir.
İstenilen Personel : 1 Adet Yüksek okul mezunu iş sorumlusu
2 Adet Formen (Lise veya dengi okul mezunu)
RESMİ GAZETE
Benzer İş : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt edilerek Geçici Kabulleri yaptırılan "Bina temizliği işi" benzer iş olarak
değerlendirilecektir.
1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
9.1.5 — Vergi Borcu Bulunmaması Bildirimi : ihale ilk ilân tarihinde vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi. (1988-1992) yılları­
na ait vergi beyannamelerinde beyan edilen Gelir veya Kurumlar Vergileri ile ilgili, Vergi Dairesinden temin edilecek borcunun olmadığına dair belge.)
9.1.11 — Ekipman (Ana İş Makinaları) Bildirimi : İstekli bu iş için gerekli olan aşağıdaki ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerin­
de çalışır durumda bulunduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir. İstekli iş makinalarından
kendi malı olanları Demirbaş ve Amortisman Defterleri veya Noter Tesbit Tutanağı ile tevsik edecektir. Ayrıca diğer şekilde temin edilecek
olan makina ve teçhizatın taahhüt edene ait 1995 yılı Noter tasdikli taahhütnamesini bildirime ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot ve ortak
firmalara ait Makina ve Ekipman tam olarak değerlendirilecektir.
Sıra
No
Beton cila makinası
Vakumlu halı yıkama makinası
Paspas yıkama makinası
Sanayi tipi elektrik süpürgesi
Koltuk yıkama makinası
Adedi
Adet
4
2
2
6
1
Temin Şekli
2 Ad.
Kendi
Kendi
3 Ad.
Kendi
Kendi malı + 2 Ad. Taahhüt
malı
malı
Kendi malı + 3 A d . Taahhüt
malı
Sayfa : 79
1
2
3
4
5
Ekipmanın Cinsi
NOT A — 9.1 maddelerinde belirtilen bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde bu istekli­
Sayfa : 80
9.1.12 — Ortak Girişim Beyannamesi : İstekliler, ortak girişim olması halinde, dilekçe ortaklarca müştereken imzalanacak, Ortaklık Söz­
leşmesi ve Ortak Girişim Beyannamesini başvuru evrakına ekleyecektir.
lerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
B — 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 ve 9.1.7 maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler ortak girişim olması halinde her ortak
için ayrı ayrı düzenlenecektir.
— ihaleye Girebilmek tçin : İhaleye katılma (Yeterlik) Belgesi almış isteklilerin hazırlayacağı teklifler (Dış zarf) aşağıdaki belgele­
9.2
ri ihtiva etmelidir.
— ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi :
9.2.2
— tç Zarf : Iç zarfta yalnız teklif mektubu bulunacaktır.
9.2.3
— Geçici Teminat : Keşif bedelinin % 3'ti kadar (240.000.000.— TL.) Banka Teminat Mektubu veya yatırıldığına dair vezne alın­
dı makbuzu.
9.2.4
— Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : isteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.2.5
— imza veya Şirket Sirküleri : 1995 yılı noter tasdikli.
9.2.6
— Vekaletname : isteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, vekaleten iştirak eden için 1995 yılı noter tasdikli vekaletnameleri
9.2.7
— Ortak Girişim Beyannamesi ve Eki Ortaklık Sözleşmesi : (istekliler ortak girişim grubu ise).
10 — Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esas : Başvuru dosyasına konacak bildirimler, beyannameler, taahhütnameler, ev­
rak ve dokümanlar Otoyolu Yapım Başmühendisliğinden temin edilecek. Bu örneklere uymayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
11 — isteklilerin Teklif Mektuplarını : En geç 6/1/1995 Cuma günü saat 11.00'e kadar Karayolları 17.Bölge Md.İhale Komisyonu
Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
12 — Telgraf, Teleks, Telefaks ve telefonla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez,
ilgilenenlere duyurulur.
28529 / 1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
ile imza sirküleri.
RESMİ GAZETE
9.2.1
Otoyolu Bakım İşletme Tesisleri ve idare Binalarının Kalorifer Tesisatlarının Bakım, Onarım ve işletme işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanu­
nunun 35. maddesinin a fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ve Birim Fiyatların herbiri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim vermek
suretiyle 1994 Yılı Birim Fiyatları ile Türk müteahhitleri arasında ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihalede Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 17/4/1994
tarih ve 21908 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan uygun bedele ilişkin tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
: 6.000.000.000.— TL.dır.
:
180.000.000.— T L .
7 — ihale Dosyasının inceleme Yeri
8 — Ödenek Durumu
2/1/1995 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar.
İsteklilere ihale gününden en az 2 işgünü önce verilir.
6/1/1995 Cuma günü Saat: 14.00'de.
Karayolları 17.Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonu Başkanlığı
Zincirlikuyu/İSTANBUL
: Otoyolu Yapım Başmühendisliği
: 1995 Yılında; 6.000.000.000.— T L .
9 — ihaleye Girebilmek için
: isteklilerin 9.1 ve 9.2 deki koşulları yerine getirmeleri gerekir.
Sayfa : 81
9.1.
— ihaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi Alabilmek İçin :
9.1.1 — Dilekçe : İstekliler yeterlik belgesi almak için 2/1/1995 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar Karayolları 17.Bölge Müdürlüğüne
bir dilekçe ile başvurmaları, bu dilekçeye aşağıda istenmiş belgeleri ve başvuru evrakını imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkü­
lerini eklemeleri gerekir.
9.1.2 — Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : İsteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.1.3 — Müteahhitlik Karnesi : Bayındırlık ve Iskan Bakanlığınca verilmiş ve süresi dolmamış (G) grubundan en az işin keşif bedeli
kadar müteahhitlik karnesi (Aslı veya Yeterlik Belge Komisyonunca onanmış örneği) Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.
Bütün diğer ortakların karneleri de aynı şekilde başvuru dosyasına eklenecektir.
9.1.4 — Cezalı Durumda Olmaması Bildirimi : Müteahhit 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadığını beyan eden bildirimini
başvuru evrakına ekleyecektir.
9.1.5 — Vergi Borcu Bulunmaması Bildirimi : ihale ilk ilân tarihinde vergi borcu bulunmadığının belgelendirilmesi. (1988-1992) yılları­
na ait vergi beyannamelerinde beyan edilen Gelir veya Kurumlar Vergileri ile ilgili, Vergi Dairesinden temin edilecek borcunun olmadığına dair belge.)
9.1.6 — Yer Görme Belgesi : İsteklinin işyerini görüp tetkik ettiklerine dair Karayolları 17. Bölge Md. Otoyolu Yapım Başmüh.liğinderi
alınmış imzalı belge.
RESMİ GAZETE
1 — işin Keşif Bedeli
2 — Geçici Teminatı
3 — İhaleye Katılma Belgesi Alabilmek için Son
l lüracaat Tarihi
4 — İb leje Katılma Belgesinin Verilmesi
5 — Ih ile Günü ve Saati
6 — îhple Yeri
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
KALORİFER TESİSATI B A K I M , ONARIM V E İŞLETİLMESİ İHALESİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden :
Sayfa : 82
9.1.7 — Mali Durum Bildirimi : İstekli enaz işin keşif bedelinin % 10'u kadar kullanılmamış Nakit Kredisi ve % 10'u kadar kullanılma­
mış Teminat Mektubu Kredisine sahip bulunması şarttır. İstekli, sermaye ve kredi imkanlanm belirttiği mali uuru.n bildirimine çift imzalı ve.
ilgili bankanın Genel Müdürlüğünce teyit edilmiş Banka Kredi Mektuplarımda ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot firmaya ait Nakit ve Temi­
nat Mektubu kredi miktarları tam olarak, ortak firmalara ait kredi miktarları ise % 50 oranında değerlendirilir.
9.1.8 — Halen Taahhüdündeki İşlerin Bildirimi: İhalenin ilk ilân tarihinde isteklinin elinde kalan iş miktarı bildirimi, (son hakediş
raporu ile belgelendirilecek) Ortak Girişimlerde sadece pilot firmanın iş miktarı dikkate alınacaktır.
9.1.9 — Firmanın Faaliyet Süresi : İstekli firmanın inşaat veya Tesisat müteahhidi olarak faaliyet süresi bildirimi. Faaliyet süresi baş­
langıcına esas olan tarih olarak "Belgelenmiş ilk işin" başlangıç tarihi esas alınır. Ortak girişimlerde pilot firmanın faaliyet süresi, isim ve statü
değişikliklerinde ise yeni firma ile değişiklikten önceki firmanın toplam faaliyet süreleri değerlendirilecektir.
9.1.10 — Yapmış Olduğu Benzer İşler : İsteklinin son 15 yılda müteahhit veya taşaron olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt
ederek geçici kabulünü yaptırdığı benzer işlerin bildirimi. Ortak girişimlerde pilot firmanın işleri tam olarak, ortak firmalara ait işler ise %
50 oranında değerlendirilir.
Sıra
No
1
2
3
4
Ekipmanın Cinsi
Adedi
Sıra
Kapasitesi Adet Temin Şekli No
Elektrik kaynak mak.
300 A
Boru Presi
2 parmak
Makinato Takımı
—
Oksijen Kaynak Takımı
—
2
2
2
2
Kendi Malı
"
"
"
5
6
7
8
Ekipmanın Cinsi
Boru paftası
Caraskal
Polıpropilen boru kaynak mak.
Kamyonet
Adedi
Kapasitesi Adet
—
5 Ton
—
3 Ton
1
1
1
2
Temin Şekli
Kendi Malı + 1 Ad.Taahhüt
Kendi Malı+ 1 Ad.Taahhüt
Kendi Malı+ 1 Ad.Taahhüt
Taahhüt
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
9.1.11 — Teknik Personel Bildirimi : En az 5 yıl deneyimli ve en az 6 aydır o firmada çalışan teknik personelini gösteren bildirimine
çekirdek teknik personelin özgeçmişlerini, diploma ve oda kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini ekleyerek 2531 sayılı Kanun hükümle­
rine uygun olduğunu tasrihen beyan ve tasdik edecektir. Ortak girişimlerde sadece pilot firma değerlendirilecektir.
İstenilen Teknik Personel : 1 — Çekirdek Teknik Personel (Merkez) : 1 Adet Makina Mühendisi
2 — Şantiye Teknik Personeli
: 1 Adet Makina Mühendisi
3 — Diğer Teknik Personel
: 2 Adet Makine Teknisyeni
9.1.12 - Ekipman (Ana İş Makinaları) Bildirimi : İstekli bu iş için gerekli olan aşağıdaki ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerin­
de çalışır durumda bulunduracağına dair usulüne göre düzenlenmiş taahhütnameyi başvuru evrakına ekleyecektir. İstekli iş makinalarından
kendi malı olanları Demirbaş ve Amortisman Defterleri veya Noter Tesbit Tutanağı ile tevsik edecektir. Ayrıca diğer şekilde temin edilecek
olan makina ve teçhizatın taahhüt edene ait 1995 yılı Noter tasdikli taahhütnamesini bildirime ekleyecektir. Ortak Girişimlerde pilot ve ortak
firmalara ait Makina ve Ekipman tam olarak değerlendirilecektir.
RESMÎ GAZETE
Benzer İş : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulleri yaptırılan "Kalorifer Tesislerinin Bakım, Onarım
ve İşletilmesi işi" benzer iş olarak değerlendirilecektir. İş deneyimi kriterine göre Müteahhitlik karnesi veya hangi işlerinin
değerlendirmeye alınacağı istekli tarafından yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde sadece Müteahhitlik karnesi değerlendir­
meye alınacaktır.
TOPLAM
100 Puan
RESMİ GAZETE
Sayfa : 83
9.1.15 — Alt Sınır Puanı : Bu iş için alt sınır puanı 50'dir. Alt sınır puanı ve daha yukarı puan alan isteklilere ait puanların ortalaması
alınıp puanı bu ortalamaya eşit ve bunun üstünde olan isteklilere ihaleye katılma belgesi verilir.
NOT : 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 ve 9.1.7 maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler ortak girişim olması halinde her ortak için
ayrı ayrı düzenlenecektir. Ayrıca bu bilgi ve belgelerden herhangi birinin eksik olduğunun tesbit edilmesi halinde bu isteklilerin başvurulan
değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.2
— İhaleye Girebilmek İçin : İhaleye katılma (Yeterlik) Belgesi almış isteklilerin hazırlayacağı teklifler (Dış zarf) aşağıdaki belgele­
ri ihtiva etmelidir.
9.2.1 — İhaleye Katılma (Yeterlik) Belgesi :
9.2.2 — İç Zarf : İç zarfta yalnız teklif mektubu bulunacaktır.
9.2.3 — Geçici Teminat : Keşif bedelinin Vo 3'ü kadar (180.000.000.— TL.) Banka Teminat Mektubu veya yatırıldığına dair vezne alın­
dı makbuzu.
9.2.4 — Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi : İsteklinin Ticaret ve/veya San. Odasına kayıtlı olduğunu belirten belgenin aslı veya
1995 yılı noter tasdikli sureti.
9.2.5 — İmza veya Şirket Sirküleri : 1995 yılı noter tasdikli.
9.2.6 — Vekaletname : İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediliyorsa, vekaleten iştirak eden için 1995 yılı noter tasdikli vekaletnameleri
ile imza sirküleri.
9.2.7 — Ortak Girişim Beyannamesi ve Eki Ortaklık Sözleşmesi : (İstekliler ortak girişim grubu ise).
10 — Başvuru Dosyasının Düzenlenmesine Dair Esas : Başvuru dosyasına konacak bildirimler, beyannameler, taahhütnameler, ev­
rak ve dokümanlar Otoyolu Yapım Başmühendisliğinden temin edilecek. Bu örneklere uymayan belgeler değerlendirme dışı kalacaktır.
11 — İsteklilerin Teklif Mektuplarını : En geç 6/1/1995 Cuma günü saat 14.00'e kadar Karayolları 17.Bölge Md.lhale Komisyonu
Başkanlığına makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır.
12 — Telgraf, Teleks, Telefaks ve telefonla yapılan başvurular ve postada olabilecek gecikmeler kabul edilmez.
İlgilenenlere duyurulur.
28530 / 1-1
20 Aralık 1994 — Sayt : 22147
9.1.13 — Ortak Girişim Beyannamesi : İstekliler, ortak girişim olması halinde, dilekçe ortaklarca müştereken imzalanacak, Ortaklık Söz­
leşmesi ve Ortak Girişim Beyannamesini başvuru evrakına ekleyecektir.
9.1.14 — Kriter Puanları : Başvuran istekliler Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1994 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bede­
lin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğin 3. maddesi uyarınca değerlendirmeye esas alınacak, 100 üzerinden aşağıda belirtilen
kriter puanları uygulanacaktır.
1 — İnşaatı Süresinde Bitirebilme Durumu : 20 Puan
2 — İş Deneyimi
: 50 Puan
3 — Teknik Personel
: 10 Puan
4 — Ekipman
: 20 Puan
Sayfa : 84
M U H T E L İ F İŞLER YAPTIRILACAKTIR
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğünden :
Zincirlikuyu/İSTANBUL
1 — Aşağıda cinsleri, yerleri ve keşif bedelleri yazılı işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 (b) maddesi gereğince, Kapalı Teklif
Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır.
2 — Adı geçen işlerin dosyaları ve katılma şartları Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü, Bakım ve işletme Başmühendisliği Selimpaşa/IST A N B U L adresinde görülebilir.
3 — İsteklilerin teklif mektuplarını işlerin karşısındaki ihale günü ve saatine kadar Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü-Zincirlikuyu/ÎST A N B U L İhale Komisyonu Odasında (3. Kat) toplanacak Emanet Komisyonu Başkanlığı'na makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. Posta­
da meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.
İlgilenenlere duyurulur.
Keşif Bedeli
TL.
1) Mahmutbey-Kınalı-Edirne Otoyolu, Bağlantı Yollan ve Yanyollarının Bakım-Onarımı, Banket, Refüj ve Şevlerinde Biriken Toprak,
Moloz, Enkazlarının Kazılıp Kaldırılması, Müteferrik inşaat İşleri­
nin Yapımı ve Taşıma İşi. .
4.644.984.000
2) Mahmutbey-Kınalı-Edirhe Otoyolu ve Bağlantı Yollarında Otokorkuluk ve Telçit Yapım-Onarım İşi.
4.285.303.000
Geçici Teminatı
TL.
Yeterlik Belgesi
Son Müracaat Tarihi
İhale Tarihi
Günü ve Saati
139.349.520
6/1/1995
11/1/1995
11.00
128.559.090
6/1/1995
11/1/1995
15.0.0
T O R B A L A M A ÜNİTESİ V E BUNA BAĞLI MUHTELİF HİZMETLER YAPTIRILACAKTIR
Samsun Gübre Sanayii A . Ş . Genel Müdürlüğünden :
1 — Şirketimize ait torbalama ünitesi ve buna bağlı muhtelif hizmet için ihaleye çıkılmıştır.
2 — Kapalı teklif usulüyle çıkılan ihalenin.son teklif tarihi 26/12/1994 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadardır.
3 — İhale ile ilgilenecek firmalar ihale şartnamesini şirketimizin satınalma müdürlüğünden temin edebilirler.
4 — Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, sipariş verip vermemekte bölmekte veya dilediğine vermekte serbesttir.
28970/1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
NOT : Bu form, sadece birden fazla ihale ilânının gazeteye gönderilmesi sözkonusu olduğu zaman kullanılacaktır. (Yeterlik Belge Ko­
misyonu Üyelerine, İhale Komisyonu Üyelerine ve diğer ilgili yerlere ise 1. form gönderilecektir.)
28528/1-1
RESMİ GAZETE
İşin Adı
Müdürlüsünden :
Deposunun
Adı
Y. Duvar
f1
Yol Durumu
Asfalt
"
»>
Y. Du var-Kızılalan
Y. Du var-Ortaköy-Aksaz
Aksaz-Ortaköy
"
3.S.N.B.Sed.Tom.
3.S.K.B.Sed.Tom.
3.S.N.B.Gök.Tom.
3.S.N.B.Çz.Tom.
3.S.K.B.Çz.Tom.
2.S.Çz.Mad.Direk
2.S.Sed.Mad.Direk
Sedir San. Odunu
Göknar San.Odunu
Çz.Sanayi Odunu
Lif-Yonga Odunu
M'.Iü Emval T o p l a m ı :
Sterli "
"
:
Parti
Adedi
Adet
11
1
20
11
11
8
2
12
30
76
8
2038
112
6131
3102
3213
6081
984
4891
23770
33819
190
84141
—
—
Miktar
M ' . Dm .
Ster
1
421.381
30.943
1095.579
467.519
577.885
420.441
60.874
396.015
1115.481
3028.184
1262.SL
7614.302
1262.St.
Muhammen
Satış. Bed.
(TL.)
6.000.000
4.000.000
2.500.000
2.300.000 -2.60Û.000
1.400.000 -2.300.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.400.000
1.400.000
365,000
Vo 3 Tem.
(TL.)
75.900.000
3.800.000
82.200.000
36.500.000
39.900.000
22.800.000
3.300.000
21.400.000
46.900.000
127.200.000
13.900.000
473.800.000
RESMÎ GAZETE
Ortaköy-Aksaz
Aksaz-Ortaköy
Ortaköy-Aksaz-Y. Duvar
Y.Duvar
Cins, Nev'i, Boy
ve Sınıf
20 Aralık 199*4 — Sayı : 22147
O R M A N EMVALİ SATILACAKTIR
Devlet Orman İşletmesi Anamur
1 — İşletmemiz depolarında bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı 190 parti orman emvali; tutar bedelinin <7o 50'si ile vergi ve resim­
leri peşin, mütebaki % 50'si ve % 42 vade faizi için limit dahili süresiz banka teminat mektubu veya istenildiğinde nakde çevrilebilen Devlet
Tahvilleri, Hazine Bonoları ve Devlet Bankalarına ait tahviller karşılığında olmak üzere şartnamesi uyarınca 3 ay vadeli açık artırmalı satışa
çıkarılmıştır.
2 — Açık artırma 29/12/1994.tarihine rastlayan Perşembe günü saat 13.00'de İşletmemiz toplantı salonunda toplanacak komisyon hu­
zurunda yapılacaktır.
3 — Satışa ait ilân, şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ve bağlı Orman İşlet­
me Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir.
ilân olunur.
28980 / 1-1
Sayfa : 85
4 — Alıcıların belirli gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale saatinden bir saat öncesine kadar geçici teminatlarını İşletme­
miz veznesine yatırmaları, Banka Teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa
katılacakların teminat makbuzu ile birlikte komisyona başvurmaları şarttır.
Sayfa : 86
MUHTELİF M A L Z E M E SATINALINAÇAKTIR
Konya Devlet Hastanesi Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından :
S.No
Cinsi
Muh. Bedel
Tutarı T L .
3 Kalem Muhtelif
3 Kalem Muhtelif
3.075.000.000
297.650.000
92.250.000
8.929.500
Kapalı Zarf
Kapalı Zarf
3/l/1995-Sah-10.00 da
3/l/1995-Salı-10.30 da
3 Kalem Muhtelif
2.615.000.000
78.450.000
Kapalı Zarf
3/1/1995-Salı-ll.OO de
2 Kalem Muhtelif
1 Kalem 100.000
7.750.000.000
875.000.000
232.500.000
26.250.000
Kapalı Zarf
Kapalı Zarf
3/1/1995-Salı-l 1.30 da
3/l/1995-Salı-14.00 de
5.220.000.000
(12 Aylık)
156.600.000
Kapalı Zarf
4/l/1995-Çarşamba-10.00 da
2.880.000.000
(12 Aylık)
86.400.000
Kapalı Zarf
4/l/1995-Çarşamba-10.30 da
10.435.000.000
313.050.000
Kapalı Zarf
4/l/1995-Çarşamba-11.00 de
3
70.000 M . 435.000.000
(1 Aylık)
ihale Şekli
ihale Tarihi-Gün ve Saati
1 — Konya Devlet Hastanesinin 1995 yılı ihtiyacı bulunan yukarıda cinsi, miktarı, muhammen birim fiyatı, muhammen bedel tutarı,
geçici teminatı, ihale şekli, ihale tarihi, günü, saati yazılı bulunan Yiyecek-Yakacak ve Tıbbi sarf maddeleri 2886 sayılı Kanunun 94/8213 sayılı
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/A maddesi gereğince, kapalı zarf usulü ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İhale yukarıda gösterilen Tarih-Gün ve saatlerde Konya Devlet Hastanesi ihale odasında yapılacaktır.
20 Aralık 1994 — jSayı : 22147
Hasta,Refakatçi-Personele
yemek pirişilmesi, Dağıtımı
ve Bulaşık yıkama Hizmet
Alımları
3.000 Kişi 240.000.000
(l Aylık)
Hemodializ Ünitesi Sarf
Malzemesi
6 Kalem Muhtelif
Geçici
Teminatı T L .
RESMİ GAZETE
Süt-Beyaz Teneke peyniriVakumlu Kova Yoğurdu
L.P.G.
Oksijen ve Azot Protoksit
Gazı
Kemikli Koyun Eti Kemiksiz
Sığır Eti
Tavuk Eti (Piliç)
Hastane genel temizliğiCilalama-llaçlama-Bahçe
Otopark Tanzimi ve Bakımı
Hizmet alımları
Miktarı Muh. Bir. Fi.
TL.
4 — istekliler her gruba toptan bir teklif verebilecekleri gibi sadece Hemodiaüz ünitesi sarf malzemesine kalem kalemde teklifte buluna­
bilirler, indirimler her grubun muhammen bedel tutarları üzerinden rakam ve yazı ile indirim yapılacaktır.
5 — Teklif mektupları 2886 sayılı Yasada belirtilen Tip Teklif mektuplarına uygun olacaktır.
6 — ihaleye iştirak edecekler 1995 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesi, ihalede vekilin noterden tasdikli vekaletnamesi, imza sirküleri ve
Genel şartnamenin 3. maddesinde belirtilen diğer Kanuni belgeleri ihtiva edecek şekilde, hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale saatine kadar
ihale komisyon başkanlığına belge karşılığında vermeleri şarttır.
7 — Yatırılacak teminat miktarları nakit veya Devlet tahvili ise Döner Sermaye veznesine makbuz karşılığında yatırılacaktır. Banka te­
minat mektubu verilmek isteniyorsa limit dahilinde olacaktır. Alınan belgeler dış zarfa konacaktır.
8 — Posta'da vukuu bulan gecikmeler kabul edilmez.
9 — İlân olunur.
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
3 — ihaleye ait özel ve genel şartname ile diğer evraklar hergün mesai saatleri dahilinde Konya Devlet Hastanesi ihale odasında ücretsiz
olarak görülebilir.
28981/1-1
Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Noin Satmalına Komisyon Başkanlığından :
Sirkeci/İSTANBUL
1. İSTANBUL Iç Tedarik Bölge Başkanlığınca ikmalleri sağlanan Birlik ve kurumlar ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek
maddesinin ihalesi hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 36 na maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sirkeci/ÎST A N B U L tç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satmalına Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. Aranacak belgeler matbu şartnamenin 3
ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikme­
ler kabul edilmeyecektir. İhale konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilecektir.
RESMİ GAZETE
K U R U SOĞAN SATINALINACAKTIR
2 — Evsaf ve şartnamesi tstanbul-tzmir tç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir.
Cinsi: Kuru Soğan, Miktarı: 60.000 K G . , Tahmini Tutarı: 990.000.000,— T L . , Geçici T.Tutan: 29.700.000,—TL. ihale Tarihi: 5 Ocak
1995, İhale Saati: 10.00.
28904/1-1
Y U M U R T A SATINALINACAKTIR
2 — Evsaf ve şartnamesi Istanbul-lzmir-Ankara tç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir.
Cinsi: Yumurta (50-55 GR.lık), Miktarı: 900.000 A d . , Tahmini Tutarı: 2.700.000.000,— T L . , Geçici T.Tutan: 81.000.000,— T L . thale
Tarihi: 9 Ocak 1995, thale Saati: 14.00.
28905/1-1
Sayfa : 87
1. İSTANBUL tç Tedarik Bölge Başkanlığınca ikmalleri sağlanan Birlik ve kurumlar ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecek
maddesinin ihalesi hizasında yazıl» gün ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Sirkeci/İST A N B U L İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Numaralı Satmalına Komisyon Başkanlığınca yapılacaktır. Aranacak belgeler matbu şartnamenin 3
ve 6 ncı maddelerinde belirtilmiştir. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şartür. Postadaki gecikme­
ler kabul edilmeyecektir. İhale konusu malın tamamı bir istekliye ihale edilecektir.
Sayfa : 88
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Çeşitli İlânlar
Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda kimliği yazılı bulunan müteahhit 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. mad­
desi uyarınca 228 (ikiyüzyirmisekiz) gün müddetle ihalelere katılmaktan yasaklanmıştır.
YASAKLANAN MÜTEAHHİT
İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 49127 Ticaret ve 5171 Oda Sicil nolu Teknik Pompa Sa­
nayi ve Ticaret Limited Şirketi.
Bu karar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Duyurulur.
29137 / 1-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığından :
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.10.1994 gün ve 441 sayılı kararı ile onanan,
Çankaya bölgesi, 7766 ada 13nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği Başkan­
lığımız ilan panosuna asılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
29035/1-1
Sağlık Müdürlüğünden :
Ankara Şereflikoçhisar İlçesi Palazobası Köyü Sağlık Evinin; Onarım inşaatı işinin iha­
lesini alan Tamer DEMİRDAĞ'ın (Konur Sokak No. 25/1 Bakanlıklar-ANKARA) taahhü­
dünü yerine getirmediğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereği 1 (bir)
yıl süresince Devlet İhalelerine katılmama cezası verilmiştir.
Duyurulur.
29136 / 1-1
Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünden :
AŞAĞIDA UNVANI, SINIFI, SAYISI V E NİTELİĞİ BELİRTİLEN K A D R O L A R A SINAV­
LA E L E M A N ALINACAKTIR
Kurumumuz Taşra Teşkilatına ait Kuruluşların personel ihtiyacını karşılamak üzere Sos­
yal Çalışmacı alınacaktır.
Aranılan Şartlar : isteklilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesin­
deki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.
Sınav Yeri ve Tarihi : Çift Asfalt No : 97 Keçiören/Ankara adresinde bulunan Sosyal
Hizmetler Yüksekokulunda 7 Ocak 1995 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacaktır. Mülakat
yeri ve günü ayrıca duyurulacaktır.
Atama Şekli : Atamalar Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı ile Ankara İli hariç diğer
illerdeki kuruluşlara kura yöntemi ile yapılacaktır.
Başvuru : İsteklilerin en geç 4 Ocak 1995 Çarşamba günü saat 18.00'e kadar 2 adet
fotoğraf, Öğrenim Belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte, Anafartalar Caddesi No : 70'deki Genel
Müdürlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Sınav Yapılacak Kadroların Dağılımı
Unvanı ; Sosyal Çalışmacı, Sınıfı : S.H.S., Sayısı : 97, Atanacağı Yer : Taşra, Nite­
liği ; Hecettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okul Mezunu Olmak.
Duyurulur.
29259 / 1-1
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 89
RESMİ G A Z E T E
19 ARALIK 1994 GüNü SAAT 15:00 DE BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TuRKIYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BuLTEN NO: 1994/243
EFEKTIF
DÖVIZ
EFEKTIF
DÖVIZ
DÖVIZIN CINSI
SATıŞ
SATıŞ
ALıŞ
ALıŞ
1 ABD DOLARı
1 ALMAN MARKı
1 AVUSTRALYA DOLARı
1 AVUSTURYA SILINI
1 BELÇIKA FRANGı
1 DANIMARKA KRONU
1 FIN MARKKASI
1 FRANSıZ FRANGı
1 HOLLANDA FLORINI
1 ISPANYOL PEZETASı
1 ISVEÇ KRONU
1 ISVIÇRE FRANGı
100 ITALYAN LIRETI
1 JAPON YENI
1 KANADA DOLARı
1 KUVEYT DINARı
1 NORVEÇ KRONU
1 INGILIZ STERLINI
1 SUUDI ARABISTAN RIYALI
1 AVRUPA PARA BIRIMI(ECU)
1 LuKSEMBURG FRANGı
1 IRLANDA LIRASı
1 PORTEKIZ ESKÜDOSU
1 YUNAN DRAHMISI
1 BULGAR LEVASı
1 ıRAN RIYALI
1 SURIYE LIRASı
1 ROMEN LEYI
1 uRDüN DINARı
1 YENI ISRAIL SEKELı
37,799
23,977
29,347
3,408
1,167
6,116
7,746
6,956
21,426
285
4,999
28,305
2,293
377
27,165
126,102
5,497
58,876
10,078
45,737
37,875
24,025
29,406
3,415
1,169
6,128
7,762
6,970
21,469
286
5,009
28,362
2,298
378
27,219
126,355
5,508
58,994
10,098
45,829
37,761
23,953
28,907
3,405
1,155
6,055
7,669
6,949
21,405
279
4,949
28,277
2,270
371
26,758
124,210
5,442
58,817
9,927
37,989
24,097
29,494
3,425
1,173
6,146
7,785
6,991
21,533
287
5,024
28,447
2,305
379
27,301
126,734
5,525
59,171
10,128
1,119
55,680
219
143
472
4
537
5
44,536
11,198
1,173
58,276
232
153
508
7
577
6
51,464
12,940
ÇAPRAZ KURLAR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
KUVEYT DINARı
INGILIZ STERLINI
AVRUPA PARA BıRıMı(ECU)
BILGI IÇIN:
1 ÖZEL ÇEKME HAKKı(SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKı(SDR)
1.5765
1.2880
11.0910
32.4070
6.1805
4.8796
5.4343
1.7642
132.33
7.5607
1.3354
1648.00
100.30
1.3915
6.8765
3.7506
3.3361
1.5576
1.2100
1.4501
54,923
ALMAN MARKı
AVUSTRALYA DOLARı
AVUSTURYA SILINI
BELÇIKA FRANGı
DANIMARKA KRONU
FIN MARKKASI
FRANSıZ FRANGı
HOLLANDA FLORINI
ISPANYOL PEZETASı
ISVEÇ .KRONU
ISVIÇRE FRANGı
ITALYAN LIRETI
JAPON YENI
KANADA DOLARı
NORVEÇ KRONU
SUUDI ARABISTAN RIYALI
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
ABD DOLARı
TÜRK LIRASı
TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASı
IDARE MERKEZI
Sayfa : 90
RESMÎ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'UCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20-12-199* TARİHİNDEKİ GÖSTERSE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE
ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ, B:HAZİNE BONOSU)
VADE
BUGÜNKÜ DEĞER
VADEYE KALAN
TARİHİ
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
TANIM
GÜN SAYISI
21-12-199*
28-12-199*
05-01-199S
13-01-1995
10-02-1995
16-02-1995
20-02-1995
22-02-1995
02-03-1995
08-03-1995
16-03-1995
20-03-1995
23-12-199*
29-12-199*
04-01-1995
06-01-1995
18-01-1995
20-01-1995
25-01-1995
01-02-1995
08-02-1995
17-02-1995
23-02-1995
01-03-1995
17-03-1995
2*-03-1995
31-03-1995
10-0*-1995
13-04-1995
19-04-1995
21-04-1995
03-05-1995
07-06-1995
l*-06-1995
11-01-1995
30-03-1995
21-12-199*
18-01-1995
15-02-1995
13-03-1995
15-03-1995
05-04-1995
03-05-1995
12-05-1995
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
6B
9B
9B
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
12T
1
8
16
2*
52
58
62
64
72
78
86
90
3
9
15
17
29
31
36
43
50
59
65
71
87
9*
101
111
11*
120
122
13*
169
176
22
100
1
29
57
83
85
106
13*
1*3
99.7*0
98.2*1
96.512
9*.750
88.493
87.155
86.266
85.823
84.057
82.7*2
81.005
80.1*2
99.305
98.027
96.730
96.293
93.638
93.192
92.07*
90.507
88.9*0
86.933
85.601
84.277
80.788
79.285
77.797
75.701
75.079
73.844
73.435
71.016
64.282
62.994
95.192
78.009
99.740
93.638
87.378
81.654
81.221
76.7*5
71.016
69.237
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 91
RESMt G A Z E T E
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20-12-1994 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
HALKA ARZ YÖNTEMİ İLE SATILAN BONO VE TAHVİLLER
VADE
TARİHİ
26-12-1994
02-01-1995
04-01-1995
09-01-1995
25-01-1995
13-02-1995
20-02-1995
05-04-1995
10-04-1995
05-05-1995
15-05-1995
18-07-1995
VADE
TARİHİ
09-02-1995
TANIM
3H
3H
3H
3H
3H
3H
3H
6H
6H
6H
6H
9H
TANIM
12H4
VADEYE KALAN
GÜN SAYISI
6
13
15
20
36
55
62
106
111
134
146
210
KUPON
FAİZ ORANI
22.50
BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
98.668
97.165
96.730
95.634
92.074
87.824
86.266
76.745
75.701
71.016
68.652
57.025
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞI
(100.000.-TL ÜZERİNDEN
109.890
2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYAN FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER
ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP ISKONTOLU OLARAK ALINAN
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR
SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ
AŞAĞIDADIR. (BU KIYMETLER, KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞ­
MELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE
NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR.)
VADE
TARİHİ
22-12-1994
23-12-1994
25-12-1994
29-12-1994
31-12-1994
19-01-1995
05-02-1995
07-04-1995
24-06-1995
29-06-1995
15-08-1995
06-10-1995
15-10-1995
18-10-1995
19-10-1995
21-10-1995
25-10-1995
TANIM
KUPON
FAİZ ORANI
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
36T-D
36T-D
24T-D
24T-D
60T2-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
88.26
88.26
88.26
88.26
88.26
86.48
86.48
95.97
110.36
110.36
62.68
120.61
120.61
120.61
120.61
124.85
124.85
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
187.776
187.535
187.051
186.084
185.600
179.372
175.344
167.573
154.122
152.610
143.263
124.783
121.809
120.818
120.487
120.523
119.155
Sayfa : 92
RESMI
GAZETE
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NC A BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20-12-1994 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
50-10-1995
17-11-1995
19-11-1995
25-11-1995
25-11-1995
03-12-1995
07-12-1995
08-12-1995
31-12-1995
11-01-1996
15-01-1996
19-01-1996
25-01-1996
02-02-1996
03-02-1996
14-02-1996
17-02-1996
23-02-1996
10-03-1996
11-03-1996
21-03-1996
24-03-1996
01-04-1996
07-04-1996
11-04-1996
19-04-1996
10-05-1996
31-12-1996
01-01-1997
11-07-1997
01-01-1998
11-01-1998
01-07-1999
06-04-1995
13-04-1995
16-05-1995
23-06-1995
18-07-1995
22-08-1995
14-09-1995
06-05-1997
18-05-1997
26-05-1997
15-06-1997
21-06-1997
24-06-1997
28-07-1997
11-07-1999
TANEM
KUPON
FAİZ ORANI
60T-D
24T-D
24T-D
12T-OZ
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
60T2-D
36T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
24T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T-D
60T12-D
9B-OZ
9B-OZ
9B-OZ
9B-OZ
12T-OZ
12T-OZ
9B-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
36T-0Z
36T-OZ
36T-OZ
36T-OZ
60T-OZ
132.34
124.85
130.13
130.13
130.13
130.13
130.13
130.13
85.26
85.26
64.83
86.48
86.48
86.48
86.48
89.95
89.95
89.95
92.81
93.62
93.62
93.62
93.62
95.97
96.90
96.90
99.68
85.26
85.26
112.35
85.26
85.26
7.67
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
118.491
111.288
111.052
108.913
108.913
106.061
104.635
104.278
182.691
180.121
155.669
179.372
177.950
176.055
175.818
176.149
175.410
173.932
172.468
172.844
170.279
169.510
167.458
167.573
167.166
165.042
161.173
182.691
182.457
149.865
182.457
180.121
104.701
133.648
133.180
129.822
122.134
131.830
128.177
100.000
146.511
141.507
138.170
134.490
133.852
133.534
131.238
132.245
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
Sayfa : 93
RESMİ G A Z E T E
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20-12-1994 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
4- T.C. BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE
TARİHİ
10-01-1995
17-02-1995
VADE
TARİHİ
10-01-1995
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
TANIM
38.073
37.940
3B01
3B01
BUGÜNKÜ DEĞER
i l ALMAN MARKI KARŞILIĞI)
TANIM
24.206
3B16
T.C. BAŞBAKANLIK, KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ
EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
VADE
TARİHİ
16-02- 1995
24-03- 1995
19-04- 1995
15-09- 1995
21-02- 1996
21-03- 1996
21-02- 1997
21-03- 1997
VADE
TARİHİ
05-11- 1995
20-12- 1996
05-05- 1997
09- 05- 1997
10- 05- 1997
12-05- 1997
16-05- 1997
18-05- 1997
03-06- 1997
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
TANIM
12G012
12G012
24G012
24G012
24G012
24G012
36G012
36G012
TANIM
18G
31.5G
36G
36G
36G
36G
36G
36G
36G
39.122
39.064
39.246
39.305
39.355
39.289
39.434
39.386
KUPON
FAİZ ORANI
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
TEFE+6
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
(100.000.-TL ÜZERİNDEN)
146.928
146.928
146.928
145.260
144.843
144.009
142.341
141.507
135.766
OTOYOL SENETLERİ
VADE
TARİHİ
31-12-1994
31-01-1995
01-03-1995
30-06-1995
31-07-1995
01-09-1995
TANIM
06
OG
OG
OG
OG
06
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
37.720
37.500
37.296
36.468
36.262
36.052
Sayfa : 94
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI"NCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENET­
LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20-12-1994 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİ­
ĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE
TARİHİ
30-09-1995
18-10-1995
31-12-1995
31-01-1996
01-03-1996
31-03-1996
18-04-1996
30-06-1996
31-07-1996
01-09-1996
30-09-1996
18-10-1996
01-11-1996
31-12-1996
31-01-1997
01-03-1997
31-03-1997
18-04-1997
01-05-1997
30-06-1997
31-07-1997
01-09-1997
30-09-1997
18-10-1997
01-11-1997
31-12-1997
31-01-1998
01-03-1998
01-05-1996
31-07-1998
01-09-1998
01-11-1998
31-01-1999
01-03-1999
TANIM
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
06
06
06
06
06
06
06
06
06
OG
06
OG
06
OG
06
06
06
06
06
OG
06
OG
OG
OG
06
06
06
BUGÜNKÜ DEĞER
(1 ABD DOLARI KARŞILIĞI)
35.863
35.747
35.275
35.075
34.882
34.690
34.576
34.115
33.921
33.722
33.543
33.432
33.347
32.981
32.794
32.619
32.440
32.333
32.256
31.902
31.721
31.535
31.367
31.264
31.183
30.841
30.666
30.503
30.163
29.663
29.489
29.160
28.677
28.524
6- YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA
SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 95
T.C.
RESMİ G A Z E T E
Yönetim Yeri
: Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Mü­
dürlüğü
ADRES : BAŞBAKANLIK Necatibey Cad. No : 108 Kat : 4
06100 A N K A R A
Dizgi ve Basıldığı Yer ile
Abone ve İlân Servisi
: Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
ADRES : Erguvan Sok. No : 2
06250
Ulus/ANKARA
Taşıtların Giriş Yeri
Dağıtım : (Abonelere
ve Perakende Satış)
: Fuat Börekçi Cad. Sular İdaresi Yanı
: Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü
Santral : 310 32 55 - 310 32 56 - 310 32 57 - 310 32 58
Abone Şartlan
Yurtiçi
: Resmi Gazete Yıllık abone bedeli (KDV dahil) 2.000.000,— T L .
dır. Resmi Gazete'nin PTT kanalıyla gönderilmesi halinde
600.000,— T L . posta ücreti ilave edilir. Resmi Gazete abone­
leri istedikleri takdirde TBMM Tutanak Dergisine de yukarı­
daki bedel karşılığı abone olabilirler. Resmi Gazete abone
bedelleri, doğrudan İşletme veznesine yatınlabileceği gibi, T.C.
Ziraat Bankası Dışkapı/Ankara Şubesindeki 30423/2037 no.lu
hesaba da havale edilebilir. Abone kaydı yapılabilmesi için vez­
ne makbuzunun ibrazı veya banka dekont suretinin abone açık
adresini belirten bir yazı ekinde İşletmeye gönderilmesi gerek­
lidir. Abone bedeline ilişkin vezne makbuzunun veya banka
dekont suretinin içinde bulunulan ayın en geç yirmisine kadar
İşletmeye intikali halinde takip eden ayın başından itibaren Res­
mi Gazete, aboneye gönderilmeye başlanılır.
Yurtdışı
: Resmi Gazete yurtdışı abone bedeli, 275 Amerikan Doları,
415 Alman Markı, 2920 Avusturya Şilini, 8550 Belçika Frangı,
1410 Fransız Frangı, 355 İsviçre Frangı, 310.000 İtalyan Lire­
ti, 1025 Suudi Arabistan Riyali, 470 Hollanda Florinidir.
Yurtiçi ve yurtdışı abone bedellerine, yıl içinde meydana gele­
cek maliyet artışları ile posta ücretlerindeki artışlarda yansıtılır.
bin Ücreti
: İlânların her satın için (KDV hariç) 35.000,— T L . ücret alınır.
Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 7.000,— TL.dir.
Sayfa : 96
RESMİ G A Z E T E
20 Aralık 1994 — Sayı : 22147
İ Ç İ N D E K İ L E R
Yasama Bölümü :
Sayfa
Kanun
4059
Hazine Müsteşarlığı İle Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görev­
leri Hakkında Kanun
1
Yürütme vc tdare Bölümü :
Bakanlar Kurulu Karan
94/6192
Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Ku­
rumları ile Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Oku­
tulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nite­
likleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslar Hakkında Karar
41
Atama Kararları
— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Milli Eğitim, Bayın­
dırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret,
Kültür, Orman ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
47
Yönetmelikler
— Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri
Yönetmeliği
53
— Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri
Yönetmeliği
55
Tebliğler
— Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşviki ve
Yönlendirilmesine Ait 93/2 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında
Tebliğ (No : 94/10)
57
— İhracat Amacıyla 1995 Yılında Doğadan Sökülebilecek Çiçek Soğanları
Türleri ile İlgili Tebliğ
58
— Banka Bonolan ve Banka Garantili Bonoların Kurul Kaydına Alınmasına
İlişkin Esaslar Tebliğine Ek Tebliğ (Seri : III; No : 16)
60
İlânlar
a • Artırma, Eksiltme vc İhale İlânları
61
b - Çeşitli İlânlar
88
— T . C . Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
89
— Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler
95
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 7.000,— T L .
Download