tekstil finansal kiralama a.ş. olağan genel kurul toplantı

advertisement
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2005 yılı Bilanço ve Kar – Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının
okunması,görü ülmesi, onaylanması,
4. 2005 yılı içinde yapılan ba ı lar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı çalı malarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2005 yılı karının ihtiyatlara ayrılması veya da ıtılmasına karar verilmesi ve kar da ıtım politikası
hakkında bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen ba ımsız Denetçi kurulu unun onaylanması,
11.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerince izin verilmesi,
12. Dilekler ve kapanı .
TOPLANTI YER VE TAR H
09/05/2006 Salı günü saat :11:00
Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No:14 Küçükyalı 34854
Maltepe- STANBUL
www.tekstilleasing.com.tr
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. .
(A) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1.
Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
1. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
2.
irketimizin 09/05/2006 tarihli Ola an Genel Kurul Toplantısında yeniden te kil olunacak
Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye
adayının belirlenmesi,
3. Dilekler ve kapanı .
(B) GRUBU MT YAZLI PAY SAH PLER GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM
1. Bir ba kan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının te kili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. irketimizin 09/05/2006 tarihli Ola an Genel Kurul Toplantısında yeniden te kil olunacak
Denetim Kurulu'na, (B) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek 1 Denetim Kurulu Üye
adayının belirlenmesi
4. Dilekler ve kapanı .
TOPLANTI YER VE TAR H
09/05/2006 Salı günü (A) ve (B) grubu mtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları sırasıyla
10:30 ve 10:45 ‘de yapılacaktır.
Aydınevler Mahallesi, nönü Caddesi, Gökçe Sokak GSD Binası, No:14 Küçükyalı 34854
Maltepe- STANBUL
www.tekstilleasing.com.tr
Sayın Hissedarlarımız,
Türkiye Ekonomisi 2002 yılında ba lamı oldu u büyüme trendini kesintisiz olarak 2005 yılında da
sürdürdü. Ekonomideki büyüme trendi ile birlikte enflasyon oranındaki dü me e iliminin beklentilere
uygun ekilde sürmesi, ba arılı bütçe uygulamaları, kamu borç yapısındaki olumlu de i im ülkemizde
uygun bir yatırım ortamı olu turmu tur. Global likiditenin de artması içerdeki geli meleri
desteklemi tir. Yurt içi ve yurt dı ı piyasalardaki olumlu geli meler sayesinde ciddi bir risk faktörü
olan cari açı ın finanse edilebilmesi konusu sorunsuz ekilde a ılmı tır. Ekonomideki bu olumlu
geli meler olurken Türkiye Ekonomisinde sektörler bazında farklı geli meler gerçekle mi tir. Rekabet
üstünlü ünü kaybeden sektörlerde küçülmeler gözlenmi , geli mi her ekonomide oldu u üzere
hizmet seköründe büyüme gözlenmi tir. Bu geli meler finansal kiralama sektörüne olumlu olarak
yansımı , 2004 yılında yakla ık olarak 2.9 milyar USD tutarında yatırımın finansmanını
gerçekle tirmi olan leasing sektörü 2005 yılında 4.2 milyar USD tutarında yatırımı finanse etmi tir.
Dı etkenlerde ekonomiyi olumsuz etkileyecek geli melerin olmaması durumunda ekonomideki
istikrarlı durumun devam edece ini öngörmekteyiz. Bununla birlikte cari açı ın finansmanında daha
zor bir yıl olabilece ini de gözardı etmemekteyiz. Beklentiler, 2006 yılının daha mütevazı da olsa
yine bir büyüme yılı olaca ı yönündedir
2004 yılında 17 milyon USD tutarında yatırıma finansman sa lamı olan irketimiz i lem hacmini
2005 yılında 31 milyon USD’ye çıkartmı tır. Grubumuzun ticari bankası Tekstilbank’ın ube a ından
daha etkin olarak yararlanmak yönündeki çalı malarımızın sonucunu almı bulunuyoruz. Bu i birli i
sonucunda Tekstilbank’ın seçkin mü teri portföyüne yönelik faaliyetlerimizde olumlu geli meler
kaydedilmi tir.
2006 yılına ili kin planlarımız hakkında da kısaca bilgi vermek isteriz. 2006 yılında faaliyetlerimiz
mevcut 19 ki ilik kadromuza 2-3 ki ilik yeni personel katılımıyla daha güçlenmi olarak sürdürülecek
olup, geni leme anlamına gelecek bir kadro artı ı öngörülmemektedir. lem hacmi olarak USD
33.000.000 seviyeleri hedeflenmektedir.
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmı olan 2005 faaliyet
dönemine ait Faaliyet Raporu ve Mali Tablolarımız ekte tetkik ve görü lerinize sunulmaktadır.
Tüm hissedarlarımıza irketimize gösterdikleri ilgi ve güven nedeniyle te ekkür eder, saygılarımızı sunarız.
YÖNET M KURULU ÜYELER VE GÖREV SÜRELER
ADI , SOYADI
GÖREV SÜRES
GÖREV
M.TURGUT YILMAZ
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
BA KAN
AKGÜN TÜRER
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
BA KAN VEK L
YASEF COYAS
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
ÜYE
A.ERDEM YÖRÜKO LU
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
ÜYE
EYÜP MURAT GEZG N
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
ÜYE
ERGÜN ARAL
(25.03.2005-DEVAM ED YOR )
ÜYE
HAKAN GÜLELÇE
(25.03.2005-DEVAM ED YOR)
ÜYE /GENEL MÜDÜR
DENETC LER VE GÖREV SÜRELER
ADI , SOYADI
GÖREV SÜRES
N HAT YALÇINTA
(25.03.2005-Görev süreleri 1 yıldır.)
SEDAT TEMELTA
(25.03.2005-Görev süreleri 1 yıldır.)
I. GENEL
DAR YAPI
2005 yılı sonunda irketin toplam personel sayısı 19 ki idir. Yıl içinde 2 ki i i e ba lamı ve 2 ki i
i ten ayrılmı tır. irketimizde toplu sözle me uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla
çalı anlar için ayrılan kıdem tazminatı yükümlülü ü 111.029.YTL ‘dır.
RKET YÖNET M
E BA LAMA TAR HLER
Hakan Gülelçe
Fahri Çınar
Ahmet Münir Korkut
Ferah Tüzmen
BA IMSIZ DENET M
Genel Müdür
Mali ler ve Muhasebe Grup Ba kanı
Pazarlama Grup Ba kanı
Operasyon Müdürü
12/05/1997
01/05/1997
02/07/2002
18/08/1997
RKET
Güney Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik A. .
YEM NL MAL MÜ AV R
Ba aran Nas Yeminli Mali Mü avirlik A. .
SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
ORTAKLIK YAPISI
ORTAK ADI/ÜNVANI
PAY TUTARI
GSD Holding A. .
9.256.696 YTL
54,45
Halka Açık Kısmı
7.741.418 YTL
45,54
1.886 YTL
0,01
Di er
TOPLAM
17.000.000 YTL
PAY ORANI %
100,00
II. RKET HAKKINDA ÖZET B LG :
GSD Grubu bünyesinde leasing faaliyetleri 1992 yılında Tekstil Finansal Kiralama A. . 'nin
kurulmasıyla ba ladı. 1995’te Tekstil Leasing halka açıldı ve hisse senetleri – stanbul Menkul
Kıymetler Borsası ( MKB)’de i lem görmeye ba ladı. Tekstil Leasing’in kayıtlı sermayesi 25 Milyon
YTL, çıkarılmı sermayesi ise 17 Milyon YTL’dir.
III. RKET N PERFORMANSINI ETK LEYEN ANA ETMENLER:
A a ıda görülece i üzere irketimizi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse
tüm irketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir.
•
Dı etkenler:
o Kredi vadelerinin kısalı ı,
o Kredi kaynaklarının yeterince çe itlendirilememesi,
o Rekabet ko ulları nedeniyle kar marjlarının dü üklü ü,
o USD/EUR paritesindeki a ırı dalgalanma,
o TL’nin de er kazanması,
o ç tüketimin yeterli seviyede olmaması nedeniyle yatırımcıların ihracata
yo unla maları, TL’nin de er kazanması sonucunda ihracatçı irketlerin karlılık
açısından olumsuz etkilenmelerinin faaliyet alanımızdaki riski a ırla tırması,
Yukarıda belirtildi i üzere faaliyetlere vade riski, kur/parite riski ve ticari riskin a ırla tı ı bir
ortamda devam edilmektedir. Bu risklerin dikkatli ekilde de erlendirilmesi gereklili inin farkında
olarak önlemler alınmaktadır.
o
o
o
IV.
Vade riskini almamak için öncelikle finanse edilecek i lem konusu yatırım malının
gelece i ülkenin ihracat sigortası kurumlarının destekledi i uzun vadeli kredilerin
kullanılması tercih edilmektedir. Bu krediler dı ındaki kredilerin vadelerinin kısa
olması nedeniyle kredi kullanımımız minimum seviyede tutulmakta, yeni i lemlerin
uzun vadeyi kapsayan kısımları özkaynaklarımızla finanse edilmektedir. Kullanılan
kısa vadeli (kısa vadeden anla ılması gereken 1 yıl vadeli kredilerdir) kredilerin
yenilenece i varsayımı ile uzun vadeli leasing i lemlerine girilmemektedir.
Faaliyetlerimiz sürekli olarak ileriye yönelik 3 yıllık bakı ile sürdürülmekte, bu
zaman dilimindeki herhangi bir anda nakit akımında açı a izin verilmemektedir.
Parite riskini almamak için vadeli döviz kontratları yapılmakta, USD ve EUR
cinsinden net varlıklarımızın birbirleri ile e it seviyede olmalarına özen
gösterilmektedir.
Ticari riske yönelik olarak da kredi tahsis sürecinin her a amasında gere ince dikkatli
davranılmakta, gerekli teminatlar alınmaktadır,
RKET N F NANSMAN KAYNAKLARI:
irketimiz a ırlıklı olarak özkaynaklarına dayalı olarak faaliyet göstermektedir. Kredi kullanımı
yakla ık olarak özkaynaklarının % 63’ü oranındadır. Bu oran finans sektörü için oldukça dü üktür.
Kredilerin vade ve maliyet ko ullarının uygun seviyelere gelmesi halinde kredi kullanımımız ve buna
ba lı olarak i lem hacmimiz artırılacaktır. Kredi kaynaklarımız yurt içinde ve yurt dı ında faaliyet
gösteren bankalardır. Sermaye Piyasası araçları da, kullanılabilir duruma gelmeleri halinde
faaliyetlerimiz için en uygun kaynaklar olacaktır. Ancak bugünkü ekonomik ko ullarda yatırımcılar
açısından tercih edilebilir nitelikde olmadıkları için Sermaye Piyasası araçları halen
kullanılamamaktadır.
V.
RKET N KAR DA ITIMI POL T KASI:
irketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde da ıtılabilir karı çıkması
durumunda, kar da ıtımının ortaklara bedelsiz hisse seneti da ıtımı eklinde yapılması ve
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen asgari kar da ıtım tutarının çıkarılmı
sermayenin % 5’inin altında olması durumunda ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun aksine bir
kararı olmaması ko uluyla kar da ıtımı yapılmaması ve karın ola anüstü yedeklere
eklenmesinin Genel Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kar da ıtım politikası
benimsenmi tir.
Kar da ıtımının bedelsiz hisse da ıtımı eklinde yapılması yönündeki tercih
büyümesinin özkaynaklarla finanse edilebilmesi amacıyla yapılmı tır.
irketin
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Ana Sözle memizde Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Çalı anlarımıza kar payı verilmesi
uygulaması yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayına ba lıdır.
Kar payı ödemelerinin, mevzuatta belirtildi i üzere 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa
sürede yapılmasına özen gösterilmektedir.
Ana sözle memizde kar payı avansı da ıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
VI.
RKET N FAAL YET GÖSTERD
SEKTÖR Ç NDEK YER :
2005 yılında F DER üyesi irketlerin i lem hacmi USD 4.2 milyar olmu tur. irketimiz USD 31
milyon tutarındaki i lem hacmi ile sektörün toplam i lem hacminin % 0.7 ’sını gerçekle tirmi tir.
lem hacmi bazında, sektörde faaliyet gösteren Fider üyesi 39 adet irket arasında 23.ncü sıradadır.
VII.
RKET N K RA ALACAKLARININ SEKTÖRLER T BAR YLE DA ILIMI:
TEKST L
N AAT TAAHHÜT
D ER
METAL ANA SANAY
MAK NA SANAY
PETROL ÜRÜNLER ÜRET M
SA LIK
KARA NAKL YAT
BASIN VE YAYIN
F NANSAL H ZMET
PAZARLAMA VE DA ITIM
K MYA SANAY
DEN Z NAKL YAT
B LG SAYAR VE BÜRO MAK NALARI ÜRET M
DAYANIKLI TÜKET M MALI ÜRET M
VIII.
%
14.59
29.32
15.30
10.36
5.49
8.26
6.28
3.06
1.97
1.93
1.04
1.19
0.31
0.03
0.87
RKET N TE V KLERDEN YARARLANMA DURUMU:
irketimizin önceki dönemlerden gelmekte olan kullanıma hazır durumda 52.032.286 YTL tutarında
Yatırım ndirimi stoku bulunmaktadır. Bu stoktan yararlanılması durumunda % 19.8 oranında Gelir
Vergisi Stopajı tahakkuk ettirilmek zorundadır. Ancak 9.4.2003 tarih ve 4842 sayılı Kanun’la Gelir
Vergisi Kanunu’nun Yatırım ndirimi ile ilgili maddeleri de i tirilmi ve yatırım malları alımında
Yasa’da belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan yatırımın % 40’I oranında Yatırım ndirimi
stisnasından yararlanılaca ı belirtilmi tir. Bu hükme göre yararlanılan Yatırım ndirimi stisnalarında
Gelir Vergisi Stopajı da uygulanmamaktadır. Yeni yasaya göre kullanılamayan 24.473.623 YTL
yatırım indirimi stoku gelecek senelere devredilmi tir. irketlerin her iki tür Yatırım ndirimi
stisnasına sahip olmaları durumunda, hangisinden yararlanacakları konusunda serbest
bırakılmı lardır.
31.12.2005 Tarihinden Sonra Yapılan De i iklik:
08.04.2006 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5479 sayılı Kanun’un 2.maddesi ile Yatırım ndirimi
uygulamasına son verilmi tir.
Aynı Kanun’un 3.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 69 ile geçmi te
kazanılmı olan ve yeterli matrah olmadı ı için kullanılamamı olan Yatırım ndirimi stisnalarının
2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlardan indirebilece imize ili kin düzenleme yapılmı tır.Ancak
bu 3 yıllık dönemde Yatırım ndirimi stsisnasını a an matrah bulunması halinde 5479 sayılı yasadan
önceki Kurumlar Vergisi oranının uygulanaca ı eklinde düzenleme yapılmı tır. Kaldı ki; V.U.K.
hükümlerine göre hazırlanmakta olan bilançomuzda, 30.6.2003 tarihine kadar yapılan finansal
kiralama i lemlerine ait yatırım malları Amortismana Tabi Sabit Kıymetler (ATSK) Hesabında
bulunmakta ve amortisman ayrılmaya devam edilmektedir. Yine V.U.K. hükümlerine göre yapılan
enflasyon düzeltmesinde sabit kıymetler de endekslemeye tabi tutulmakta ve bulunan de erler
üzerinden amortisman ayrılmaktadır. Bu nedenle V.U.K. hükümlerine göre hazırlanan bilançomuzda
2005 hesap döneminde vergiye tabi matrah çıkmamı tır.
IX. F NANSAL YAPI (UFRS)
L K D TE (%)
Cari Oran
Likidite Oranı
Nakit Oranı
2005
2004
2003
143,47
138,44
4,59
168,07
163,94
22,08
126,53
122,11
15,32
82
40,62
4,41
74
40,03
2,42
163
51,22
10,77
2,67
4,84
4,84
2,19
3,80
3,80
2002
11,79
7,07
1,94
F NANSAL YAPI ORANLARI (%)
Toplam Borçlar /Özsermaye
K.V.Borçlar /Aktif Toplamı
U.V.Borçlar /Aktif Toplamı
Maddi Duran Var./Özsermaye+U.V.Borçlar
0,68
0,88
66
40,42
25,87
0,52
156,83
(0,92)
(2,41)
(4,35)
4,34
12,86
14,64
KARLILIK ORANLARI(%)
Net Dönem Karı/Aktif Toplam
Net Dönem Kar/Özsermaye
V.Ö.Kar/Özkaynaklar
2002 yılına ait finansal yapı oranları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI-1 nolu Tebli ine göre
hazırlanan mali tablolardan hesaplanmı tır. 2003, 2004 ve 2005 yıllarına ait finansal yapı oranları ise;
“Uluslararası Finansal Raporlama Standartları”na göre hazırlanan mali tablolardan hesaplanmı tır.
KURUMSAL YÖNET M LKELER
nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gere i gerekli de i iklikler yapılmı , hissedarlarımıza ve
irketimizle ili kili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ili kin bilgilendirme eksiksiz ekilde
yapılmaktadır.
A.YÖNET M KURULU KOM TELER :
A a ıda belirtilen komiteler olu turulmu ve faaliyete geçirilmi tir:
•
Kurumsal Yönetim Komitesi,
SM
YASEF COYAS
MURAT GEZG N
GÖREV
BA KAN
ÜYE
•
Denetimden Sorumlu Komite,
SM
AKGÜN TÜRER
YASEF COYAS
GÖREV
BA KAN
ÜYE
•
Kamunun Aydınlatılması ile ilgili yetkililer,
SM
HAKAN GÜLELÇE
FAHR ÇINAR
FERAH TÜZMEN
GÖREV
GENEL MÜDÜR
MAL LER VE MUHASEBE GRUP
BA KANI
OPERASYON MÜDÜRÜ
•
Pay Sahipleri le li kiler Birimi,
SM
FAHR ÇINAR
HAS BE UZUN
GÖREV
BA KAN
ÜYE
•
Risk Yönetimi ve ç Kontrol Birimi
SM
MURAT TURHAN
AYKUT VANÇ N
GÖREV
BA KAN
ÜYE
•
Stratejik Planlama Komitesi
SM
HAKAN GÜLELÇE
FAHR ÇINAR
AHMET MÜN R KORKUT
FERAH TÜZMEN
GÖREV
BA KAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
B.KURUMSAL YÖNET M LKELER
KAMUYA YAPILAN DUYURULAR:
ÇERÇEVES NDE YAPILAN ÇALI MALAR VE
1. M SYON VE STRATEJ K HEDEFLER:
Stratejik Planlama Komitesi tarafından hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan ve a a ıda
bulunan irketin Vizyonu ve Stratejik Planı yönetim kurulu tarafından kabul edilip kamuya internet
sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulmu tur:
“Misyonumuz:
Varolma nedenimiz; yatırım yapılan her alanda olmak ve bu yatırımları finanse etmektir,
Mali kaynaklarımızı ve deneyimlerimizi, kısaca tüm kaynaklarımızı verimli ve karlı
yatırımların finansmanına tahsis edece iz.
1.Kurumsal stratejimiz; irketin faaliyetleri sonucu olu acak fonların faaliyetlere yönlendirilmesi
yoluyla istikrarlı büyümenin sa lanması,
2. yapma stratejimiz; rekabet bazlı faaliyetler yerine, i birli ine dayalı ili kilerle i yaratmaktır.
birli i ko ullarının olu turulaca ı ve geli tirilece i ba lıca alanlar; Satıcılarla ve mevcut kiracılarla
iyi ili kilerin geli tirilmesi, satıcıların irketimize yeni mü teriler kazandırmasının temin edilmesi,
mevcut kiracıların yeni yatırımlarının da finanse edilebilmesi için ili kinin sürekli aktif tutulması,
mevcut kiracılar tarafından yönlendirilecek yeni firmaların kazanılması yönünde faaliyet göstermek,
Tekstilbank ubeleri tarafından yönlendirilecek Tekstilbank mü terilerinin kazanılması.
3. Pazarlama stratejimiz;
•
•
•
•
•
Mevcut satıcılarımızla;
o Kurulmu olan iyi ili kileri devam ettirilmesi,
o Daha önce yönlendirmi oldukları i lerde, operasyonlarımızla hem satıcılarda hem de
mü terilerinde tatmin sa lanması,
o Küçük yapımızdan kaynaklanan “giri imci” yönümüzün öne çıkarılması. Bir anlamda
“patrondan-patrona” kolay ili ki kurabilmemiz sayesinde mü terilemize verdi imiz
önemi do rudan ifade edilebilme yetene imizin ön plana çıkartılması.
Portföyümüze sürekli yeni satıcılar eklenmesi;
o Bunun için sürekli sektör taramalarının yapılması, girmek istedi imiz sektörlerdeki
satıcılarla ili ki kurup irketimizin tanıtılması,
o Ba ka kanallardan gelen i lerin satıcıları ile ili ki geli tirilmesi,
o Tekstilbank’ın mü terisi olan satıcılarla, ilgili Tekstilbank ubesinin yardımlarıyla
ili ki kurulması suretiyle yeni satıcıların portföyümüze eklenmesi ve finansman
ihtiyacı duyan mü terilerinin irketimize yönlendirilmesinin sa lanması,
o Sektörel fuarlara giderek satıcılara irketimizin tanıtılması,
13 yıllık kurumsal geçmi imizin pazarlamada sa ladı ı üstünlüklerden yararlanmak: Mü teri
memnuniyeti yaratarak ve mevcut ili kilerimizi iyi yöneterek mevcut mü terilerimizle yeniden
i ler yapmak,
Tekstilbank’ın mü terisi olan ve performansı dikkat çekici olan firmaları belirleyip ilgili ube
temsilcileri yardımıyla ili kiye geçmek,
Sektör taramaları sırasında ili ki kurulan firmalarla ili kiyi canlı tutmak ve yatırım kararları
oldu unda mutlaka bize bildirmelerini sa lamak,
4. nsan Kaynakları Stratejimiz: Analiz yetene imizin yüksek seviyelerde tutulması, iç ve dı
olguların do ru ekilde anlamlandırılabilmesi, farkındalık düzeyinin yükseltilmesi, erken uyarı
için nirengi noktalarının (benchmarking) belirlenmesi ve bu algılamalara yerinde ve zamanında
tepki verilmesini sa layacak kurumsal refleksin önceden geli tirilmesi. Tüm bu saydıklarımızın;
do ru, derinlikli ve sürekli analiz yapılabilir bir kurumsal atmosfer ve ö renen kurum
olu turulmasına ba lı oldu unu farkında olmak ve bunun ko ullarını olu turacak düzenlemeleri
yapmak.
Performans Kriterleri:
Ba arılarımızın;
• Titizlikle kuraca ımız ve yönetece imiz güçlü mü teri ili kilerine,
• Sundu umuz hizmeti mü terilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirebilecek
esnekli e sahip olabilmeye, i lemleri kiracılarımızın durumlarına uygun hale getirecek
ekilde özelle tirme ve ki iselle tirebilmeye,
• Bilgiye sistematik olarak ula maya, ula tı ımız bilgileri kullanılabilir hale getirebilme
kapasitesine sahip olmaya ve deneyimlerimizi bizi yönlendirecek, geli tirecek bilgiler
haline getirebilme yetene imize ba lı oldu unun her zaman farkında olaca ız,
e yakla ımımız; Etik kurallar, yasalar ve kurumsal de erlerimiz tarafından sınırlanan ya am
alanımızda güvenli ve karlı sözle meler yapmaktır.
Ba arılarımızın ölçüsü;
•
•
•
Mü terilerimizin memnuniyeti,
Çalı anlarımızın mutlulu u,
Hissedarlarımızın tatmininin sa lanması olacaktır.”
2.B LG LEND RME POL T KASI:
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından olu turulup yönetim kuruluna sunulan ve a a ıda
Bilgilendirme Politikası yönetim kurulu tarafından Kabul edilerek irketin internet sitesinde
yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmu tur:
TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . B LG LEND RME POL T KASI:
•
•
•
T.T.K.’nda hissedarların bilgilendirilmesi konusundaki hakların Kanun’da belirtildi i ekilde
kullandırılması konusunda gereken önlemler; Hissedarlarla li kiler Birimi koordinasyonunda,
Hukuk Mü avirli i ile i birli i halinde ve Kurumsal Yönetim Komitesi Ba kanı gözetiminde
alınır.
19/4/2005 tarih ve 390 sayılı yönetim kurulu kararı ile, Gn. Md. Hakan Gülelçe, Mali ler
Bölüm Ba kanı Fahri Çınar ve Operasyon Müdürü Ferah Tüzmen Denetimden Sorumlu
Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile i birli i halinde bulunarak kamunun
aydınlatılmasında (S.P.K. tarafından yayınlanmı VIII. 39 sayılı Özel Durumların Kamuya
Açıklanması hakkında Tebli ’de belirtildi i ekilde) yapılacak bildirimlerin tam ve zamanında
hazırlanması ve açıklamaların yapılması konusunda tam yetki ve sorumluk ile
görevlendirilmi lerdir.
Hissedarlardan, yatırımcılardan ve di er ilgililerden gelen yazılı sorular, ticari sır
niteli ini ta ımıyorsa, Hissedarlarla li kiler Birimi tarafından yazılı olarak
cevaplandırılır. Soru ve cevap vakit geçirilmeksizin irketin www.tekstilleasing.com.tr
adresindeki web sayfasında yayınlanır.
•
•
irket yönetimi tarafından gerek duyulan, Özel Durum Açıklanması Hakkındaki Tebli
kapsamı dı ındaki, duyuru ve açıklamalar basın açıklaması eklinde ve/veya internet
sitesinde yayınlanarak yapılır.
irketin internet sitesinde “Yatırımcı li kileri” bölümünde a a ıdaki sayfaların içeri i bilgiler
güncel durumda tutulur:
o Mali Sonuçlar: Özet mali sonuçlar
o Genel kurul bilgileri: Son 2 yılda yapılan genel kurul toplantılarının tutanakları,
hazirun cetvelleri,
o Ortaklık bilgileri,
o Esas sözle me,
o Faaliyet raporları: Son 2 yıla ait yönetim kurulu faaliyet raporları,
o Denetim raporları: 3’er aylık hesap dönemleri itibariyle uluslararası raporlama
standartlarına uygun ekilde hazırlanmı denetim raporları.
o Özel durum açıklamaları,
o Sıkça sorulan sorular,
o Duyurular,
3.ET K LKELER:
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından olu turulup yönetim kurulu tarafından kabul edilen ve a a ıda
bulunan Etik lkeler irketin internet sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmu tur:
“TEKST L F NANSAL K RALAMA A. . ET K LKELER
irketimiz çalı anları, mü teri ve satıcılarla, hissedar ve yatırımcılarla, kamu kesimi ile ve irket içinde
birbirleri ile kar ılıklı ili kilerinin tamamını a a ıdaki Etik lkeler çerçevesinde sürdürülmesinde özen
gösterirler.
irketimiz genel ilke olarak tüm i lemlerinde analitik davranma ilkesini kabul etmi tir. Bu genel
ilkenin istisnası Etik lkelerimizdir. Etik lkelerle ilgili olarak mutlakçı yakla ımın çok iddialı ve
sürdürülemez oldu u görü ünü ta ımaktayız. Bu nedenle etik ilkelerimiz olarak a a ıdaki ba lıkları,
detaylandırmadan belirterek irketimizdeki tüm bireylerin tüm i lem ve ili kilerinde bu ilkelerle uyum
halinde olup olmadıklarını sorgulamaları yönünde bir davranı geli tirmeleri te vik edilmektedir.
Yorum farklılıklarından ve hatalı de erlendirmelerden kaynaklanan sapmalar üzerine ele tirel olarak
gidilir, tespit edilen sapmanın tekrarlanmaması yönünde önlemler alınır ve bu sürecin e itici ve
geli tirici etkisinden yararlanılır. Bu esnek yapı, etik ilkelere; sürekli ya ayan, gündelik
faaliyetlerimize dahil oldu unu daima hissettiren bir özellik kazandırır. Etik lkelerden sapma olması
halinde, bu sapmanın çalı anımızın a ır kusurundan kaynaklandı ının belirlenmesi durumu; niteliksel
bir algılama/de erlendirme ve/veya niyet sorununa i aret edece i için a ır kusur ve
algılama/de erlendirme hatalarından kaynaklanan uygulama sapmalarının görü ülme, de erlendirme
ve çözüm yerinin Disiplin Kurulu oldu u kabul edilmi tir.
Sa lıklı insan ki ili inin bölünmezli i anlayı ından hareketle çalı anlarımızın i dı ındaki toplumsal
ili kilerinde de Etik lkelere uygun davranmaları irketimizin vazgeçilmez beklentisidir.
Etik lkelerimiz:
• Dürüst ve adil davranma ilkesi,
• Karlılık ve iket de erini artırma ilkesi,
• Mesleki özen ve titizlik ilkesi,
• Saydamlık ilkesi,
• Kaynakların etkin kullanımı ilkesi,
• Rekabet ve toplumsal yararı gözetme ilkesi,
• Ayrımcılık yapmama ilkesi,
• Evrensel hukuk kurallarına, genel ahlak kurallarına, yasalara, irket kurallarına ve yerle ik
ticari teamüllere uygun davranma ilkesi,”
4.YÖNET M VE DENET M KURULU ÜYELER HAKKINDA ÖZET B LG :
SM
MEHMET
YILMAZ
GÖREV
TURGUT
YÖNET M
BA KANI
KURULU
AKGÜN TÜRER
YÖNET M KURULU
BA KAN VEK L
YASEF COYAS
YÖNET M
ÜYES
KURULU
ERGÜN ARAL
YÖNET M
ÜYES
KURULU
ERDEM
YÖRÜKO LU
YÖNET M
ÜYES
KURULU
MURAT GEZG N
YÖNET M KURULU
ÜYES
YÖNET M KURULU
ÜYES /GENEL
MÜDÜR
DENET M KURULU
ÜYES
HAKAN GÜLELÇE
N HAT YALÇINTA
SEDAT TEMELTA
5.GERÇEK K
DENET M
ÜYES
KURULU
D
ER GÖREVLER
GSD HOLD NG A. .-YÖNET M KURULU BA KANI
GSD DI T CARET A. .-YÖNET M KURULU BA KANI
TEKST L MENKUL DE ERLER A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
TEKST L FACTORING H ZMETLER A. .-YÖNET M KURULU BA KANI
GSD E T M VAKFI – YÖNET M KURULU BA KANI
GSD E T M VAKFI –MÜTEVELL HEYET -YÖNET M KURULU ÜYES
THE EURO TEXTILE BANK OFF SHORE LTD.-YÖNET M KURULU ÜYES
TEKST L MENKUL DE ERLER A. .-YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
TEKST L FACTORING H ZMETLER A. .-YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
TEKST L BANKASI A. .- YÖNET M KURULU BA KANI
GSD YATIRIM BANKASI A. . – YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
GSD INTERNATIONAL LTD. T . – YÖNET M KURULU BA KANI
GSD HOLD NG A. .-GENEL MÜDÜR-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD S GORTA ARACILIK H ZMETLER A. .-YÖNET M KURULU BA KANI
GSD DI T CARET A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
TEKST L MENKUL DE ERLER A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD YATIRIM BANKASI A. .-GENEL MÜDÜR-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD S GORTA ARACILIK H ZM. A. .-YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
GSD INTERNATIOANL LTD. T .-YÖNET M KURULU ÜYES
THE EURO TEXTILE BANK OFF SHORE LTD. T .-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG A. .-YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
GSD YATIRIM BANKASI A. .-DENETÇ
SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV R
TEKST L B L M H ZMETLER VE T CARET A. .-DENETÇ
GSD YATIRIM BANKASI A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
TEKST L BANKASI A. .- YÖNET M KURULU ÜYES
TEKST L MENKUL DE ERLER A. .-GENEL MÜDÜR-YÖNET M KURULU
ÜYES
GSD S GORTA ARACILIK H ZMETLER A. .-YÖNET M KURULU ÜYES
GSD YATIRIM BANKASI A. .-DENETÇ
GSD S GORTA ARACILIK H ZMETLER A. .-DENETÇ
GSD DI T CARET A. .-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TEKST L FACTORING H ZMETLER A. .-DENETÇ
GSD E T M VAKFI – MÜTEVELL HEYET
TEKST L FACTORING H ZMETLER A. .-DENETÇ
TEKST BANKASI A. . - DENETÇ
YEM NL MAL MÜ AV R
N HA PAY SAH PLER :
SM
MEHMET TURGUT YILMAZ
B LG M Z DAH L NDEK N HA H SSE ORANI
% 7.6
6. ÇER DEN Ö RENEB LECEK DURUMDA OLAN K
SM
MEHMET TURGUT YILMAZ
AKGÜN TÜRER
YASEF COYAS
ERGÜN ARAL
ERDEM YÖRÜKO LU
MURAT GEZG N
HAKAN GÜLELÇE
N HAT YALÇINTA
SEDAT YALÇINTA
TÖZÜN TARMAN
HAT CE Ç M GÜZELAYDINLI
MURAT ATIM
TURHAN ALPAN
ASIM ÖZGÖZÜKARA
FAHR ÇINAR
AHMET MÜN R KORKUT
FERAH TÜZMEN
HAS BE UZUN
VEDAT YILMAZ
NURTEN MISIRLIO LU
MURAT SAYMAN
GÜRAY ÖZER
LER:
GÖREV
YÖNET M KURULU BA KANI
YÖNET M KURULU BA KAN VEK L
YÖNET M KURULU ÜYES
YÖNET M KURULU ÜYES
YÖNET M KURULU ÜYES
YÖNET M KURULU ÜYES
YÖNET M KURULU ÜYES -GENEL MD.
DENET M KURULU ÜYES
DENET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOLD NG YÖNET M KURULU ÜYES
GSD HOD NG DENET M KURULU ÜYES
MAL LER VE MUHASEBE GRUP BA KANI
PAZARLAMA GRUP BA KANI
OPERASYON MÜDÜRÜ
MAL LER YÖNETMEN
MAL LER YÖNETMEN
MAL LER YÖNETMEN
GSD HOLD NG MAL LER MÜDÜRÜ
GSD HOLD NG MAL LER YÖNETMEN
7. NSAN KAYNAKLARI POL T KASI:
Yukarıda stratejik hedeflerimizle ilgili bölümde belirtildi i üzere insan kaynakları stratejimiz;
irketimizdeki tüm bireylerin ki isel geli imine yöneliktir. Bu geli imde izlenen yol, e itim
programları yanısıra bilgi ve deneyimin payla ılması, “ortak akıl” olu turulmasıdır. Bunun için
irketimizde payla ımcı, ele tiriye, ö renmeye ve kararlara katılıma açık bir kültür olu turmak insan
kaynakları ile ilgili seçimimizdir. Bu yapının, özellikle irketimiz gibi çalı an sayısı az, hiyerar ik
yapıla ma açısından alçak-piramit özellikli irketlerde, bireylerin tatmini ve beklentileri açısıdan
önemi çok açıktır. Bu tür yapılarda, hiyerar ik kademeler ve fonksiyonu a ırlıklı olarak yöneticilik
olan birey sayısı çok azdır. Bu nedenle irketimizdeki bireylerin kariyerleri ile beklentileri, yükselmek
de il ustala mak, yetkinle mektir. irket kültürü bu ekilde olu turulmaktadır.
8.R SK YÖNET M VE Ç KONTROL MEKAN ZMASI
Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması u ekilde çalı maktadır: öncelikle bu çalı malar irket
içinde düzenli ekilde yapılmaktadır. irketin yönetim fonksiyonu içinde yer almakta olan bu
raporlama ve de erlendirme faaliyetleri aynı zamanda Risk Yönetimi ve ç Kontrol Komitesine de
raporlanmaktadır. Komite gerek bu raporlar üzerinde çalı malar yapar, gerekse de gerek duydu u
ek çalı maları yapar, ek raporlar talep eder. Çalı malarının sonucunu Denetimden Sorumlu
Komite’ye raporlar. Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili düzenli raporlar:
RAPOR TÜRÜ
Döviz Pozisyonu Raporu:
irket politikası gere i açık pozisyon
alınmamaktadır. Para birimleri arasında
kayma olup olmadı ı pozisyon raporunda
belirlenir. Varsa forward sözle meleri
yapılarak para birimleri arasındaki
kaymaların etkileri nötrle tirilir.
Nakit Akım Raporu:
leriye yönelik 3 yıllık süre için, aylar
itibariyle ve para cinsleri bazında
hazırlanır. Para birimi bazında açık ve
fazlalar aylar itibariyle izlenir. Kredi
kullanım takvimi belirlenir.
Kur/parite riski, vade riski bu rapor
üzerinden yönetilir.
Faiz Riskinin Yönetimi:
Piyasa
ko ulları
gere i
kullanılan
kredilerin vadesi plasmanlardan kısa
olmaktadır. Kredi kullanımlarında faiz
genellikle de i ken, plasmanlarımızda ise
sabittir. Faiz riskine kar ı önlem fiyatlama
a amasında alınmaktadır. Plasman faiz
oranları belirlenirken ileriye yönelik faiz
beklentileri dikkate alınarak faiz riskini
elemine etmeye yetecek kadar bir marj
fiyatlara eklenir.
Ticari Risk:
-Tahsis öncesi: lem bazında kredi kararı
alınır. Bu karar olu turulurken kredi tahsis
edilecek firmanın bulundu u sektör
de erlendirilir.
Firmanın
faaliyetleri
bulundu u sektörle de kar ıla tırılarak
de erlendirilir. Mali analizi ve piyasa
istihbaratı yapılır.
RAPOR DÖNEM
Aylık
Aylık
Aylık
lem bazında
-Tahsis sonrası: Yapılması gereken Günlük
tahsilatlar günlük olarak izlenir, sorun
olması halinde gecikilmeden derhal
müdahale yapılır.
lem bazında
Operasyonel Risk:
- lem sırasında:
leme ba lanırken
kontrol listeleri üzerinden standart
sorgulama yapılır. Kredi kararında
belirlenen teminat ko ullarına uygunluk,
tahsis edilen limite uygunluk, satın
alınacak malın de erinin uygunlu u,
alımla ilgili yasal prosedürün uygunlu u,
kiracı ve satıcı adına imza atanların temsil
yetkilerinin uygunlu u, sigorta teminatının
uygunlu u kontrol edilir.
- lem Sonrası:
Sigorta kontrolleri yapılır,
Aylık
lem sırasında yapılan kontroller sondaj 3’er aylık dönemlerde
yöntemiyle ç Denetim tarafından yapılır.
9.ORGAN ZASYON EMASI:
Yönetim Kurulu
Kredi Komitesi
Fon Yönetimi
Bilgi lem
Dı li kiler
Genel Müdür
Pazarlama Grup Ba kanı Operasyon Müdürü
Hukuk Mü avirli i
Kredi De erlendirme
Mali ve d. l. Grup B k.
Genel Muhasebe Satı Muhasebesi
dari ler
GSD grubu irketler kendi operasyonalarına odaklanmı olarak çalı ır, yapılanmalarını da bu
tercihe uygun ekilde yaparlar. Ortak kullanılabilecek birimler GSD Holding bünyesinde
olu turulur, irketler bu birimlerden hizmet alırlar. Organizasyon emasında görüldü ü üzere
irket bünyesinde yer almayan, bir anlamda tedarikçi birimler:
• Fon Yönetimi,
• Bilgi lem,
• Dı li kiler,
• Hukuk Mü avirli i,
• Kredi De erlendirme birimleridir.
Yukarıdaki organizasyon emasında Genel Müdüre ba lı olarak çalı an birimler ise irket bünyesinde
yer almaktadırlar. irket bünyesinde yer alan bölümler:
• Pazarlama,
• Operasyon,
• Mali ler Bölümleridir.
Kısmen matriks, kısmen fonksiyonel organizasyon yapısı sayesinde, yani ortak kullanılabilecek
bölümlerin, ayrı ayrı her irketin bünyesinde yer alması yerine, bir dı tedarikçi gibi hizmet talep
edildi inde yerine getirmek eklindeki organizasyon tercihi sayesinde önemli maliyet avantajı
sa lanmaktadır. Ayrıca grup irketlerine hizmet veren bölümlerde önemli hacimde bilgi ve deneyim
birikmektedir.
A a ıda bulunan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu’nun hazırlanmasında izlenen yöntem:
SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkeleri, metin olarak baz alınmı irket’in mevcut
uygulamalarında olan farklılıklar metne i lenmi tir. SPK tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim
lkeleri ile
irket’in uygulamasında bulunan önemli farklılıklar “[Kurumsal Yönetim
lkeleri’nden farklılık:” ba lı ı kullanılarak hemen ilgili yerde belirtilmi tir.
KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU
BÖLÜM I - PAY SAH PLER N N HAKLARI:
1.
Pay Sahipligi Haklarının Kullanımının Kolayla tırılması
1.1.
Pay sahipligi haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözle meye ve diger irket içi
düzenlemelere uyulur ve bu hakların kullanılmasını saglayacak önlemler alınır.
1.1.1.
Bu amaca yönelik yeterli sayıda personelden olu an pay sahipleri ile ili kiler birimi
olu turulur ve bu birimin ba ına dogrudan dogruya kurumsal yönetim komitesi ba kanına
baglı, yetkili bir ki i atanır. Söz konusu birim pay sahipligi haklarının kullanımı konusunda
faaliyet gösterir; yönetim kuruluna raporlama yapar ve yönetim kurulu ile pay sahipleri
arasındaki ileti imi saglar.
1.1.2. Pay sahipleri ile ili kiler birimin ba lıca görevleri arasında unlar yer alır;
a- Pay sahiplerine ili kin kayıtların saglıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını saglamak,
b- irket ile ilgili kamuya açıklanmamı , gizli ve ticari sır niteligindeki bilgiler hariç olmak
üzere, pay sahiplerinin irket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
c- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözle meye ve diger irket içi
düzenlemelere uygun olarak yapılmasını saglamak,
d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabilecegi dokümanları hazırlamak,
e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay
sahiplerine duyurulmasını saglamak,
f- Mevzuat ve irketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
gözetmek ve izlemek.
2.
Bilgi Alma ve nceleme Hakkı
2.1.
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz.
2.1.1.
Pay sahipligi haklarının saglıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay
sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçegi dürüst bir biçimde yansıtacak ekilde
zamanında ve özenli bir ekilde verilir.
2.1.2. Bilançonun onanmasına ili kin genel kurul kararında aksine hüküm olmaması durumunda bu
karar yönetim kurulu üyeleriyle müdürler ve denetçilerin ibrasını içerir. u kadar ki; bilançoda bazı
hususlar belirtilmemekte veya bilanço irketin gerçek durumunu göstermemekte ise, yönetim kurulu
üyeleriyle müdürler ve denetçiler, bilançonun onanmasıyla ibra edilmi sayılmazlar.
2.1.3.
Bilgi verme yükümlülügü T.T.K. ve S.P.K. hükümleri çerçevesinde, irketin faaliyetleri ile
sınırlıdır. irketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından dogrudan veya dolaylı olarak
ili kili oldugu gerçek ya da tüzel ki iler ile irket arasındaki ticari bilgiler irketin denetim
raporlarının dip notlarında belirtilir.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: irket i tirak ve ili kili irketlerle ilgili bilgi verme
yükümlülü ünü Kurumsal Yönetim lkeleri’nde belirtildi i kapsamda yapmayı taahhüt
etmemektedir. irketin taahhütü; i tirak ve ili kili irketlerle parasal ili kisinin denetim
raporlarının dip notlarında gösterilmesi ile sınırlıdır. Bu farklılık irket’in i tirak ve ili kili
irket yönetimlerinde etkin olarak yer almamasından kaynaklanmaktadır.]
2.1.4.
irket, ola an genel kurulun kapsadı ı hesap dönemine ait ba ımsız denetim raporunu, mali
tabloları ve irket ile ilgili bilgileri kapsayan Faaliyet Raporunu genel kurul toplantısından 15
gün önce irket merkezinde ve irketin internet üzerinde www.tekstilleasing.com.tr
adresindeki web sayfasında hissedarların incelemesi için hazır bulundurur. Bu husus yönetim
kurulu ve denetçilerin yükümlülü üdür. Bu genel duyuru eklindeki bilgilendirme dı ında
paysahipleri münferiden, genel kurul toplantısında, gündem kapsamında soru sormak ve yazılı
öneride bulunma hakkına sahiptirler. Çıkarılmı sermayenin % 5’ine sahip hissedarların
T.T.K. ve S.P.K. hükümleri gere i sahip oldu u azınlık haklarını da bu kapsamda belirtmek
gerekir.
2.1.5.
irket gerek bilgilendirme politikası gere i, gerek S.P.K. tarafından yayınlanmı VIII.39
Sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına li kin Esaslar Hakkındaki Tebli gere i
faaliyetleri ile ilgili bilgileri kamuya açıklar. Bu açıklamalar dı ında hissedarlardan gelen
yazılı bilgi taleplerine de yazılı olarak cevap verilir. Bu soru ve cevaplar, ki ilere özel
üstünlük sa lanmaması amacıyla irketin web sitesinde de yayınlanır. Bu bilgilendirme
kanalları dı ında her hissedarın T.T.K. md.356 ve md.363’de belirtildi i üzere irketin
yönetim kurulu üyeleri veya müdürleri aleyhine denetçilere ikayette bulunmak veya üpheli
gördükleri hususları denetçilere bildirme ve açıklama isteme hakları mevcuttur. Böyle bir
ikayetin olması halinde denetçiler gerekli incelemeyi yapmak zorundadırlar. nceleme
sonucunda ikayet konusunun gerçekli i ortaya çıkarsa denetçiler bu konuyu yıllık faaliyet
raporunda belirtirler.
2.1.6.
Özel denetçi tayinini istemek hakkı da bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede belirli
bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanması
konusunda T.T.K. md 348 ve S.P.K. md.11 hükümleri gere i irketin çıkarılmı sermayesinin
% 5’ne sahip hissedarlar azınlık hakları gere i genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep
edebilirler.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: Özel denetçi talebi T.T.K.’da azınlık hakları
arasında belirtilmi tir. S.P.K. md.11’de yapılan düzenleme ile azınlık haklarına sahip
olabilmek için bireysel olarak veya grup halinde hisselerin % 5’ine sahip olunması yeterli
hale getirilmi tir. Azınlık hakları ile ilgili olarak Yasa ile tanınmı hakların yeterli oldu u
görü ünden hareketle irketimizin taahhüdü Yasal sınırlar çerçevesinde tutulmu tur.]
2.2.
Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının geni letilmesi amacına yönelik olarak, hakların
kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin
kullanımına sunulur.
3.
Genel Kurula Katılım Hakkı
3.1.
Gerçek pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen, genel kurul toplantısından makul bir
süre öncesine kadar, pay sahiplerine ili kin kayıtların tutulması ve saklanması konusunda
faaliyet gösteren kurulu ların kayıtları da dikkate alınarak, nama yazılı hisse senedi sahibi pay
sahipleri, pay defterine kaydedilir.
3.2.
Genel kurul toplantısı için davet usulü, içerigi ve zamanlaması, pay sahiplerinin toplantı
gündem maddeleri hakkında yeterince bilgilenmesini saglar ve hazırlık yapma imkanı verir.
Yönetim Kurulu gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dökümanı hazırlatır ve bunu
kamuya duyurur.
3.2.1. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, irketin imkanları
dahilinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ula mayı saglayacak, elektronik
haberle me de dahil olmak üzere, her türlü ileti im vasıtası ile asgari 2 hafta önceden
yapılır.
3.2.2. Tüm bildirimlerde; toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak ekilde toplantı yeri,
gündem, gündem maddelerine ili kin bilgilendirme dokümanı, gündemde esas sözle me
degi ikligi var ise degi en madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni
ekilleri, davetin hangi organ tarafından yapıldıgı, ilk toplantının herhangi bir nedenle
ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme
sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, olagan toplantı ilanlarında faaliyet raporu
ile mali tabloların, diger genel kurul evrakının ve dokümanının hangi adreste incelenebilece i
açıkça belirtilir.
3.2.3.
Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dagıtım önerisi, genel kurul gündem
maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak
te kil eden diger belgeler ile esas sözle menin son hali ve esas sözle mede degi iklik
yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan
tarihinden itibaren, irket merkezinde ve elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat
ekilde ula abilecegi yerlerde incelemeye açık tutulur.
3.2.4.
irket geçmi hesap döneminde gerçekle en veya gelecek dönemlerde planladıgı yönetim ve
faaliyet organizasyonundaki degi iklikleri genel kurul toplantısından önce, gerekçeleri ile
birlikte pay sahiplerinin bilgisine sunar. Bu çerçevede a agıda yer alan bilgi ve belgeler pay
sahiplerinin incelemesine sunulmak üzere hazır bulundurulur.
a- irketin organizasyon yapısı degi ikligine ili kin açıklaması ve gerekçeleri,
b- Varsa danı manlık hizmeti alınan kurulu un bu konudaki raporu, yoksa irket tarafından
konuya ili kin hazırlanan bilgi ve belgeler,
c- I tirak ve baglı ortaklıklarda organizasyon degi ikligi olması halinde, organizasyon yapısı
degi ikligine taraf olan tüm kurulu ların son üç hesap dönemine ili kin faaliyet raporları ve
yıllık mali tabloları ile proforma mali tablolar,
3.2.5.
Genel kurul toplantısından önce pay sahiplerine sunulan bilgi, gündem maddeleri ile Ili ki
kurulmasında kolaylık saglayacak nitelikte olur. Genel kurul toplantısından önce verilecek
bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.
3.2.6.
Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir ba lık altında verilmi olmasına
dikkat edilir ve gündem ba lıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak ekilde ifade edilir.
Gündemde “diger,“ “çe itli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir.
3.2.7.
Toplantıdan önce kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan
edilir ve elektronik ortamda da pay sahiplerinin kullanımına sunulur.
3.2.8.
Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilir ve elektronik ortamda
pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
3.2.9.
Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin irketin pay sahipleri ile ili kiler birimine letmi
oldu u ve gündemde yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır.
Azınlı ın bu konudaki talep hakları saklıdır.
3.3.
Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede saglar.
3.3.1. Olagan genel kurul, her hesap dönemi sonundan itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün
olan en kısa sürede toplanır.
3.3.2. Toplantı, pay sahipleri arasında e itsizlige yol açmayacak ekilde, pay sahipleri için mümkün
olan en az maliyetle ve en az karma ık usulde gerçekle tirilir.
3.3.3. Toplantının irket merkezinin bulundugu yerde yapılması esastır. Gerek görülmesi halinde
Genel Kurul, irket'in yönetim merkezinin bulundu u ehrin elveri li bir yerinde toplanır.
3.3.4. Genel kurul toplantısının yapılacagı mekan bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek
özellikte olur.
3.4. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir ekilde, açık ve
anla ılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine e it artlar altında dü üncelerini açıklama ve soru
sorma imkanı verilir ve saglıklı bir tartı ma ortamı yaratılır.
3.4.1. Genel kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi ve sahip oldukları imtiyazlar, pay sahipleri
bazında sınıflandırılarak yönetim kurulunca tespit ettirilir ve toplantı ba langıcında pay sahiplerinin
bilgisine sunulur.
3.4.2. Genel kurul toplantısında yıllık faaliyet raporunun ve irketin performans göstergelerinin
tartı ılması imkanı pay sahiplerine tanınır.
3.4.3. Genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerinin irket ile i lem yapabilmesi ve rekabet
edebilmesi hususunda onay verilmi ise, ilgili yönetim kurulu üyeleri irket ile yaptıkları i lemler ve
irket ile rekabet edilen faaliyetler hakkında genel kurulu bilgilendirir.
3.4.4. Medyada çıkan irket hakkındaki ihtilaflı konulara ili kin haber ve analizler hakkında pay
sahiplerine bilgi verilir.
3.4.5. Pay sahipleri tarafından yönetim kurulu veya denetçilere yöneltilen soruya, pay sahipligi
haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevap verilir.
3.4.6. Toplantı ba kanı, toplantıyı adil, etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını saglayacak
ekilde yönetir.
3.4.7. Toplantı ba kanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan her sorunun dogrudan genel
kurul toplantısında cevaplandırılmı olmasını saglar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması ve
hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan soru en geç bir hafta içerisinde
yazılı olarak cevaplanır.
3.4.8. Yönetim kurulu üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumlulugu bulunan yetkililer ve
denetçiler ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile
ilgili ki iler toplantıda hazır bulunurlar. Ilkelerde genel kurula katılması tavsiye edilenlerden
toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı ba kanı tarafından genel
kurulun bilgisine sunulur.
3.4.9. Toplantı ba kanı, toplantıya katılan pay sahiplerinin çogunlugunun iradesini yansıtacak
oylama yöntemlerini uygulama konusunda gerekli tedbirleri alır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı
ayrı oylanır. Oylama sonuçlarına ili kin herhangi bir üphe olu maması için genel kurul toplantısı
bitmeden oylar sayılır ve oylama sonuçları duyurulur.
3.4.10. Toplantı tutanaklarının yazılı veya elektronik ortamda her zaman eri ilebilir olması saglanır.
3.4.11. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık
olarak yapılır,
3.4.12. Yönetim kurulu üyeligi seçimlerinde adaylar toplantıda hazır bulunur. Adaylar hakkında pay
sahiplerine bilgi verilir. Pay sahiplerine adaylara soru sorma hakkı tanınır.
- Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyeligine aday olan ki ilerin, ba ka hangi irketlerin
yönetim kurullarında görev aldıgı ve münhasıran bu konuda belirlenen irket içi düzenlemelere uyulup
uyulmadıgı hakkında pay sahipleri bilgilendirilir.
3.4.13. Pay sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine uygulanan ücret politikasına
ili kin görü ve önerilerini sunma fırsatı verilir.
3.5. Bagımsız denetim kurulu u toplantıda; mali tabloların ve sermaye yeterlilik tablosu gibi ilgili
diger raporların mevcut ilke ve standartlara uygunlugu ile bilgilerin dogrulugu ve gerçegi dürüst bir
biçimde yansıtıp yansıtmadıgı; bagımsızlıgı engelleyen herhangi bir husus olup olmadıgı; kendisinin
ve kendi i tiraklerinin, irkete ve i tiraklerine/baglı ortaklıklarına verdigi hizmetler, konularında pay
sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere yazılı bir açıklama yapar.
3.6. irketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlıgında degi iklik meydana getiren bölünme ve hisse
degi imine ili kin kararlar için genel kurul toplantıya ça rılır,
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık:Bölünme ve hisse de i im dı ındaki; maddi/maddi
olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya ba ı ve yardımda bulunulması ile
üçüncü ki iler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ili kin kararların genel kurulda alınması
yerine bu yetkilerin irket Ana Sözle mesi’nde belirtildi i ekilde yönetim kurulunun yetkisinde
bırakılması, i ya amının zorunlulukları gere idir. Kaldı ki; yönetim kurulunun yetkisinide bırakılan
bu i lemlerin irketi önemli ölçüde etkileyecek olanları özel durum açıklaması ile halka duyurulmak
zorundadır. Bu duyuru sonucu, hissedarlar gerek duymaları halinde, yasadan kaynaklanan bireysel
bilgi isteme, ikayet ve azınlık haklarını kullanabilirler]
4. Oy Hakkı
4.1. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup, esas sözle me ile kaldırılamaz ve oy hakkının özüne
dokunulamaz.
4.2. Oy hakkının kullanılmasını zorla tırıcı uygulamalardan kaçınılır. Pay sahibine oy hakkını en kolay
ve uygun ekilde kullanma fırsatı saglanır.
4.3. Pay sahibinin genel kurulda kullanabilecegi oy sayısına üst sınır getirilemez.
4.4. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında dogar, oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir
süre sonra kullanılmasını öngörecek ekilde bir düzenleme yapılamaz.
4.5. Oy hakkında imtiyaz tanınmasından kaçınılır.
4.5.1. irket Ana Sözle mesi md. 8 gere i “Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar
tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar
arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca
seçilir.” Hisse gruplarından bazılarına tanınan imtiyazın nedeni: yönetim kurulunun uyumlu
çalı abilecek ekilde te ekkülüne ve yönetimde konsantrasyonun sa lanmasına imkan tanımasıdır. Bu
ekilde irket de erinin korunması ve artırılmasında yüksek ba arı sa lanmaktadır. Bu tercihin olası
sakıncalı yönlerini bertaraf etmek için, yönetimde efaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine verilen önem
en üst seviyede tutulmaktadır.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık:Yukarıdaki maddede belirtildi i üzere irket’in kurucu
ortakları ba langıçta imtiyazlı grup olu turma tercihinde bulunmu lardır. Bu tercih, yukarıda
belirtildi i üzere tamamen rasyonel gerekçelerle kullanılmı tır. Kurumsal Yönetim lkeleri hissedarlar
arasında fark olu turacak imtiyaz tesis edilmesini uygun görmemektedir
4.6. Pay sahibi olmayan ki inin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümlere esas
sözle mede yer verilmez.
4.6.1. Oy hakkını haiz olan pay sahibi genel kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabilecegi
gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir ahıs vasıtasıyla da kullanabilir.
4.6.2. Her gerçek ki i pay sahibi genel kurulda ancak bir ki i tarafından temsil edilir. Tüzel ki i pay
sahiplerinin birden fazla ki i ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy
kullanılır. Oy kullanmaya kimin yetkili oldugu yetki belgesinde gösterilir.
4.6.3. Kanuni temsil hallerinde bu durumun belgelendirilmesi gerekir.
4.6.4. irket, genel kurul toplantısında oy hakkının kullanılması bakımından kurumsal temsile önem
verir ve kurumsal temsilin i lerligini saglayacak önlemleri alır.
- Yönetim kurulu kurumsal temsilciler ile ileti im halinde olur ve kurumsal temsilci ile pay
sahiplerinin diyalog içinde olması için azami çabayı sarf eder.
- Kurumsal temsilci sıfatıyla oy kullanılması genel kurulda temsilci sıfatını açıklamalarına
baglıdır. Temsilci sıfatıyla oy kullanımında açık temsil ilkesi geçerli olur.
4.6.5. irket esas sözle mesinde pay üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda, oy hakkının
payın malikine ait olacagı, pay sahibinin oy hakkını kullanırken intifa hakkı sahibinin de menfaatlerini
gözetecegi hususlarında esas sözle meye hüküm konulabilir.
4.7. Kar ılıklı i tirak ili kisi, beraberinde bir hakimiyet ili kisini de getiriyorsa, kar ılıklı i tirak
içerisinde bulunan irketler, nisap olu turmak gibi, çok zaruri durumlar ortaya çıkmadıkça, kar ılıklı
i tirak ili kisi içerisinde bulundukları irketin genel kurullarında oy haklarını kullanmaktan kaçınırlar
ve bu durumu kamuya açıklarlar.
4.8. Mevzuat ve esas sözle mede yer alan özel hükümler saklı kalmak üzere genel kurul toplantısında
oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Pay sahiplerinin talep etmesi halinde oylamanın ekli
genel kurul tarafından belirlenir.
4.9. Oy kullanma prosedürü toplantıdan önce ve toplantı ba langıcında pay sahiplerine duyurulur.
5. Azınlık Hakları: Azınlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterilir.
6. Kar Payı Hakkı:
6.1. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler, mevzuatta tanımlanan örtülü ve muvazaalı i lemler yapmak
suretiyle karı azaltamaz.
6.2. irketin belirli ve tutarlı bir kar dagıtım politikası olur ve kamuya açıklanır. Bu politika genel
kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda, izahname ve sirkülerlerde
yer alır.
6.2.1. Kar dagıtım politikasında asgari a agıdaki hususlara yer verilir;
a- Dönem karı ve dagıtılabilir karın tutarı ile kaynagı,
b- Yönetim kurulunun karın dagıtılmasına ili kin teklifini hangi kriterleri gözeterek hazırladıgı hususu,
c- Grup ayrımları da belirtilmek suretiyle hisse ba ına ödenecek kar payı,
d- Yönetim kurulu üyelerine, kurucu intifa senedi sahiplerine ve çalı anlarına dagıtılması dü ünülen
kar payları ve bunların hesaplama ekli,
e- Kar paylarının ödeme yeri, zamanı ve ekli,
f- Takip eden hesap döneminde kar payı (temettü) avansı dagıtılması dü ünülüyorsa, buna ili in
esaslar ve öngörüler,
g- irketin yıl içinde yaptıgı ve yıl sonunda yapmayı planladıgı bagı ve yardımlar hakkında
bilgi.
6.3. Yönetim kurulunun, genel kurula karın dagıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile
karın kullanım ekline ili kin bilgi ayrıca pay sahiplerine sunulur ve faaliyet raporunda, izahname ve
sirkülerlerde yer alır.
6.4. Kar dagıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa
sürede yapılır.
6.5. Kar dagıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile irket menfaati arasında tutarlı bir
politika izlenir.
7. Payların Devri: Pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorla tırıcı uygulamalardan
kaçınılır. Esas sözle mede pay devrini zorla tırıcı düzenlemelere yer verilmez.
7. Pay Sahiplerine E it I lem Ilkesi:
8.1. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine e it ko ullarda e it muamele
edilir.
8.2. Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya
da imtiyazlı bir ekilde çe itli bilgilere ula ma imkanı olan kimseler, kendileri adına irketin faaliyet
konusu kapsamında yaptıkları i lemleri kamuya açıklarlar.
8.3. Pay sahipleri, kendi haklı menfaatlerini koruma amacı olmaksızın, irkete veya diger pay
sahiplerine zarar verme kastı ile hareket edemez.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK
1. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları
1.1. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak ki i ve kurulu ların karar vermelerine
yardımcı olacak ekilde, zamanında, dogru, eksiksiz, anla ılabilir, yorumlanabilir, dü ük maliyetle
kolay eri ilebilir ve e it bir biçimde kamunun kullanımına sunulur .
1.1.1. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz iki
yönetici bulunur. Bu yöneticiler denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın
i birligi içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler.
1.1.2. Pay sahipleri ile ili kiler biriminde çalı an bir personel münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili
her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilir. Ayrıca yatırımcılar, finansal analistler,
basın mensupları ve benzeri kesimler bu birime yönlendirilir.
1.1.3. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara
duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle irket ile ilgili gizli bilgilere eri ebilecek durumda olan bagımsız
denetim kurulu u, danı manlık hizmeti veren ki i ve kurulu lar, derecelendirme kurulu ları, sendikalar
gibi kurumlar bu kuralın istisnasını olu turur. Bu durumda, bilgiye ula anlar, söz konusu bilgiyi ticari
sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.
1.1.4. effaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçege
uygun ekilde kamuya açıklanır.
1.2. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak bir bilgilendirme politikası olu turulur ve kamuya
açıklanır.
1.2.1. Yönetim kurulu, bilgilendirme politikası olarak adlandırılabilecek ilkeler bütününü hazırlayarak,
genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.
1.2.2. Bilgilendirme politikası, mevzuat ile belirlenenler dı ında kamuya hangi bilgilerin
açıklanacagını, bu bilgilerin ne ekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacagını,
yönetim kurulunun veya yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görü ecegini, Bu kapsamda irket ile
ilgili bilgilerin kamuya açıklanmasında, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, basın
bültenleri, pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılarla yapılan toplantılar, medya kurulu ları veya
bro ürler aracılıgıyla ya da Internet sitesi üzerinden yapılan duyurular gibi kamuyu aydınlatma araç ve
yöntemleri de kullanılabilir.
1.2.3. Mevzuat ile düzenlenenler haricinde, genel kurulda görü ülecek konularla ilgili bilgi ve
belgelerin neler oldugu, bilgilendirme politikasında yer alır.
1.2.4. Bilgilendirme politikasında bir degi iklik olması halinde, degi iklik yapılan hususlar ve
gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve
kamuya açıklanır.
1.3. irketin sermaye piyasası araçlarının degerine etki etme ihtimali bulunan geli meler mevzuat ile
belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.
1.4. irketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir degi iklik olması halinde veya
yakın bir gelecekte önemli bir degi ikligin ortaya çıkmasının beklendigi durumlarda, ilgili
düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir.
1.5. irketin kamuya yapmı oldugu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan degi iklikler ve
geli meler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.
1.6. Yönetim kurulunun, bu Ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanıp uygulanmadıgını, uygulanmıyor
ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatı malarına
ili kin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanına ve varsa buna ili kin uyum raporuna, yıllık faaliyet
raporunda yer verilir ve kamuya açıklanır.
1.7. Kar payı dagıtım politikası faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde
kamuya açıklanır.
1.8. Olu turulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık:Proforma mali tablo ve raporlamalar, gelece e yönelik
tahminler bir yönetim aracı olarak irketimizde de kullanılmaktadır. Tamamen icraya yönelik
hazırlanmı oldu u için detaylı ve ticari sır niteli inde bilgileri de kapsamaktadır. Tahmine dayalı
oldu u için subjektif yanı da a ır basmaktadır. Bu rapor ve bilgilerin Kurumsal Yönetim lkeleri’nde
belirtildi i üzere kamuya açıklanmasına irketimiz henüz hazır de ildir. Konuyla ilgili standartların
düzenlenmesi halinde bunlara uyaca ımız tabidir.]
1.9. Kamunun aydınlatılmasında, irkete ait internet sitesi aktif olarak kullanılır.
1.9.1. Internet adresi kolay bulunabilir ve ula ılabilir olur.
1.9.2. Internet sitesinde yer alan bilgiler, yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca
ngilizce olarak hazırlanır.
1.9.3. irketin kendi internet sitesinde yer alan açıklamalar, mevzuat uyarınca yapılması gereken özel
durum açıklamaları yerine geçmez.
1.9.4. irket tarafından kamuya açıklanmı olan bilgilere internet üzerinden eri im imkanı saglanır,
internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Internet sitelerinde
yayımlanan bilgilerin degi tirilmesini önleyecek güvenlik önlemleri alınır.
1.9.5. Internet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, degi ikliklerin yayınlandıgı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve
sayısı ile birlikte irket esas sözle mesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları,
periyodik mali tablo ve raporlar, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının
gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çagrı yoluyla
hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, sermaye
piyasası araçlarının degerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları ve
sıkça sorulan sorular ba lıgı altında irkete ula an bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen
cevaplar, öncelikle yer alır.
1.9.6. Yapılacak genel kurul toplantılarına ili kin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine
ili kin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diger bilgi, belge ve raporlara ve genel
kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek bir ekilde yer verilir.
1.9.7. irketin antetli kagıdında Internet sitesinin adresi yer alır.
1.9.8. Internet sitesinin kullanımına ili kin esaslar, bilgilendirme politikasında yer alır.
1.10. irket, mevzuat geregi yapması gereken açıklamalarla sınırlı kalmayarak, pay sahipleri ile diger
menfaat sahiplerinin kararlarını etkileyebilecek her türlü önemli bilgiyi kamuya açıklar.
2. irket ile Pay Sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler Arasındaki Ili kilerin Kamuya
Açıklanması
2.1. Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir ki i veya grubun irket sermayesinde veya oy
haklarındaki payının irketin sermayesinin veya oy haklarının %5, %10, %25, %33, %50 ve
%66,67’sine ula ması, a ması veya bu oranların altına inmesi durumları irket tarafından ögrenildigi
anda zaman geçirmeksizin kamuya açıklanır.
2.2. irketin gerçek ki i nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolaylı ve kar ılıklı i tirak ili kilerinden
arındırılmak sureti ile kamuya açıklanır. irketin ortaklık yapısı, sadece gerçek ki i pay sahiplerinin
isimlerinin, pay miktarı ve oranları ile hangi grup paya sahip olduklarına ili kin bilgilerin yer aldıgı bir
tablo haline getirilir ve bu tabloya faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında yer verilir
2.3. Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin dogrudan ya da dolaylı olarak %5’ine sahip
olan pay sahipleri, irketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmı oldukları i lemleri kamuya
açıklarlar.
2.3.1. Yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve irket sermayesinin dogrudan ya da dolaylı olarak
%5’ine sahip olan pay sahiplerinin, irketin ihraç ettigi sermaye piyasası araçları üzerinde, alım satım
i lemleri yapmaları halinde, konuya ili kin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, son bir yıl
içerisinde yapılan alım satım i lemlerine ili kin bilgiler irketin Internet sitesinde ayrıca yer alır.
2.3.2. irketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve irket sermayesinin dogrudan ya da dolaylı
olarak en az %5’ine sahip olan pay sahipleri, irketin hisse senetlerine dayalı türev ürünlerindeki net
pozisyonlarının irket sermayesindeki dogrudan veya dolaylı payı %1’I a tıgı takdirde, bu durumu
derhal kamuya açıklarlar.
2.4. irketin Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve irket sermayesinin dogrudan ya da dolaylı olarak
en az %5’ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi oldugu grup irketleri ile grup irketi olmamakla
beraber, irketin önemli miktarda ticari ili ki içerisinde bulundugu irketlerin sermaye piyasası
araçlarında gerçekle tirdikleri alım ve satım i lemlerini derhal
kamuya açıklarlar.
2.5. Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve irket sermayesinin dogrudan ya da dolaylı olarak en
az %5’ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5’inden fazlasına sahip oldugu veya bu orana
baglı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurdugu veya yönetiminde etkisinin oldugu
irketlerle irket arasındaki ticari ve ticari olmayan i ve i lemler sonucu olu an borç-alacak bakiyeleri
denetim raporu dip notlarında belirtilmek suretiyle kamuya açıklanır.
2.6. Pay sahipleri, irket yönetiminde etkinlik saglamak için oy sözle meleri yapabilirler. irket bu
amaçla imzalanmı oy sözle melerinin varlıgının ögrenilmesi halinde konu hakkındaki bilgileri derhal
kamuya açıklar.
3. Kamunun Aydınlatılmasında Periyodik Mali Tablo ve Raporlar
3.1. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, irketin gerçek finansal durumunu gösterecek
ekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır.
3.1.1. Periyodik mali tablolar ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları
çerçevesinde hazırlanır ve uygulanan muhasebe politikaları mali tablo dipnotlarında yer alır.
3.1.2. Periyodik mali tablolar mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde,
bagımsız denetim raporunda yer alan hususlar dogrultusunda düzeltilir.
3.1.3. Periyodik mali tablo dipnotları irketin; arta baglı olanlar dahil, tüm önemli bilanço dı ı
i lemlerini, yükümlülükleri ile gelecekteki finansal durumunda etki yaratabilecek faaliyet
sonuçlarını, likiditesini, yatırım harcamalarını, yatırım kaynaklarını ve gelir-gider kalemlerini
etkileyebilecek konsolidasyon kapsamında olmayan diger gerçek ve tüzel ki ilerle olan ili kilerini
içerir.
3.1.4. Periyodik mali tablolar, irket çalı anlarının, irketin hisse senetlerinin edindirilmesi için
geli tirilmi hisse senedi bazlı ve/veya diger sermaye piyasası araçları bazlı tüm te vik sistemleri
hakkında bilgi içerir.
3.2. Faaliyet raporu, kamuoyunun irketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ula masını saglayacak
ayrıntıda hazırlanır.
3.2.1. Yıllık faaliyet raporu, irketin yönetim kurulu üyeleri, icra ba kanı/genel müdür ile periyodik
mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu bölüm ba kanı veya bu sorumlulugu üstlenmi
görevli ile yönetim kurulunca bir i bölümü yapılmı ise periyodik mali tablo ve raporların
hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri tarafından imzalanır ve periyodik mali
tabloların irketin finansal durumunu tam olarak yansıttıgına ve irketin mevzuata tam olarak
uyduguna dair beyanları faaliyet raporunda yer alır. Bu ki ilerden herhangi birinin yıllık faaliyet
raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görü te olması halinde, itiraz ettigi hususlar yazılı olarak
faaliyet raporunda ayrıca yer alır.
3.2.2. Yıllık faaliyet raporu, mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, asgari a agıda yer alan
konuları içerir;
a- Faaliyet konusu,
b- Sektör hakkında bilgi ve irketin sektör içindeki yeri,
c- Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ili kin yönetimin analiz ve degerlendirmesi;
planlanan faaliyetlerin gerçekle me derecesi; belirlenen stratejik hedefler kar ısında
irketin durumu,
d- Iç kontrol sistemi ile bu sistemin saglıklı olarak i leyip i lemedigine ili kin yönetim kurulu
beyanı,
e- Bagımsız denetim kurulu unun irketin iç kontrol sistemi ile ilgili görü ü,
f- Faaliyetlerle ilgili öngörülebilir risklere ili kin detaylı açıklama,
g- Son bir yıl içinde grup içi irketler ve diger ili kili ki i ve kurumlarla yapılan önemli
tutardaki i lemlerin analizi,
h- Yönetim Kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve irket sermayesinin dogrudan ya da dolaylı
olarak en az %5’ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5’inden fazlasına sahip
oldugu veya bu orana baglı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurdugu veya
yönetiminde etkisinin oldugu irketlerle, irket arasındaki ticari ve ticari olmayan i ve
i lemler,
i- Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin; görev ve sorumlulukları, irket
dı ında yürüttükleri görevler,
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: irket yönetim kurulu üyeleri arasında Kurumsal Yönetim
lkelerinde belirtilen ba ımsızlık kriterlerine uygun üye bulunmamaktadır.]
j- Organizasyon, sermaye, ortaklık yapısı ve yönetim yapısı degi iklikleri,
k- irketin gerçek ki i nihai hakim pay sahibi/sahipleri, dolaylı ve kar ılıklı i tirak ili kilerinden
arındırılmak sureti ile gösteren ortaklık yapısı tablosu,
l- Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile alınan cezalar ve gerekçesine ili kin
açıklama,
m- irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat degi iklikleri,
n- irket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları; kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı,
ihtar veya verilen idari para cezası ve benzeri bilgiler,
o- Kar dagıtım politikası; kar dagıtımı yapılmayacaksa gerekçesi,
p- Satı lar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve
benzeri konularda ileriye dönük beklentiler,
r- Genel kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip oldugu haklar ve bu hakların kullanılmasına
ili kin esasların açıklandıgı metinlere ula ım bilgileri,
sirketin yatırım danı manlıgı, yatırım analizi ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldıgı
kurumlarla arasında çıkan çıkar çatı maları ve çıkar çatı masını önlemek için irketçe alınan tedbirler.
3.2.3. Yıllık faaliyet raporunda istatistiki bilgilere ve grafiklere yer verilir.
4.
Bagımsız Denetimin I levi:
4.1. Bagımsız denetim kurulu ları ve bu kurulu larda istihdam edilen denetim elemanlarının
bagımsızlıgı esastır. Bagımsızlık ilkesi; bagımsız denetim faaliyetlerinin, bagımsız denetçinin mesleki
takdir ve tarafsızlıgını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ili ki, çıkar veya etkiden
etkilenmeksizin yürütülmesini ifade eder.
4.2. Bagımsız denetim kurulu ları belirli aralıklarla rotasyona tabi tutulur.
4.2.1. irket yönetim kurulu tarafından bir bagımsız denetim kurulu u; sürekli ve/veya özel
denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için seçilir.
4.2.2. irketin aynı bagımsız denetim kurulu u ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözle mesi
imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.
4.3. Bagımsız denetim faaliyeti ile danı manlık faaliyetleri birbirinden ayrılır.
4.3.1. Bagımsız denetim kurulu ları ve bu kurulu larda istihdam edilen denetim elemanları ile diger
personel bagımsız denetim hizmeti verdikleri irketlere, bagımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde,
bedelli veya bedelsiz olarak danı manlık hizmetleri veremezler.
4.3.2. Bagımsız denetim kurulu unun yönetim veya sermaye bakımından dogrudan ya da dolaylı
olarak hakim bulundugu bir danı manlık irketi ve çalı anları, bagımsız denetim kurulu unun hizmet
verdigi irkete, aynı dönem için danı manlık hizmeti veremez. Bu kapsama, bagımsız denetim
kurulu unun gerçek ki i ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danı manlık hizmetleri de dahildir.
5. Ticari Sır Kavramı ve Içerden Ögrenenlerin Ticareti:
5.1. Ticari sır niteligindeki bilgilerin belirlenmesinde, irketin effaflıgı ile çıkarlarının korunması
arasındaki denge gözetilir.
5.1.1. Ticari sır niteligindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari degeri
olan, üçüncü ahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda eri ilmesi mümkün olmayan, bilgi
sahibinin gizliligini korumayı hedefledigi bilgilerdir.
5.1.2. irketin ticari sırlarının güvenligi ve korunması esastır. Ancak menfaat sahiplerinin bilgi alma
hakkının kullanılmasında, irket dogruluk, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür.
5.2. Içerden ögrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. irketin
sermaye piyasası araçlarının degerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ula abilecek konumdaki
yöneticilerin ve hizmet aldıgı diger ki i/kurumların listesini hazırlar ve bilgilendirme politikalarında
yer alan esaslar çerçevesinde kamuya duyurur.
6. Kamuya Açıklanması Gereken Önemli Olay Ve Geli meler A agıda yer alan önemli durumlar,
irketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına olan etkisi ile birlikte derhal kamuya açıklanır ;
a- irket aleyhine ve/veya irket tarafından önemli tutarlarda bir davanın açılması veya açılmı olan
bir davanın karara baglanması,
b- irket faaliyetlerinin bir bölümü veya tamamının dı arıdan ki i veya kurulu larca yerine getirilmesi
(faaliyet aktarımı) hususunda bir anla ma yapılması,
c- Alacakların önemli bir bölümünün tahsilinin üpheli hale gelmesi,
d- Ana irkette, i tirak/baglı irketlerde ve mü terek yönetime tabi irketlerde yönetim ve sermaye
ili kisi bakımından önemli degi iklik olması,
e- Sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasından sonra halka arzından önce kamuya açıklanmı
olan bilgilerde bir degi iklik olması veya yeni bir geli menin ortaya çıkması,
f- irketin son 5 i günü içinde hisse fiyatında %25’ten fazla azalı veya artı olması,
g- irketin öncelikli faaliyet konularındaki degi iklikler,
h- Bagımsız denetim irketinin degi mesi veya görevden çekilmesi, bagımsız denetim sözle mesinin
feshi,
i- irket özel durum açıklama formlarında veya diger rapor ve belgelerde daha önce kamuya
açıklanmamı esas sözle me veya iç düzenleme degi iklikleri,
j- irketin gelirlerinin olu umunda önemli paya sahip bir mü teri ve/veya faaliyetlerinde önemli bir
paya sahip olan tedarikçi ile olan i ili kisinin, bir önceki döneme göre önemli ölçüde azalması/artması
veya sona ermesi,
k- Bir yükümlülügün ifa edilmemesi veya artmasına sebep olan ve irket için önemlilik arz eden
dogrudan veya arta baglı önemli yükümlülüklere neden olan olaylar,
l- Önemli tutarda, olaganüstü bir zararın veya karın ortaya çıkması ya da irketin karlılıgını veya
zararını önemli ölçüde etkileyebilecek her türlü bilgi,
m- irketin ihraç ettigi menkul kıymetin i lem gördügü borsanın kotasyon artları kar ısındaki
durumunun degi mesi, kotasyon artlarından birini yerine getirememesi veya borsa kotundan
çıkarılması,
n- irketin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi, aciz halinde bulundugunu
gösteren emarelerin ortaya çıkması, borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması talebinde
bulunması,
o- irketin konkordato talebinde bulunması, iflasının istenmesi veya mahkemenin irketin iflasına
karar vermesi, tasfiye sürecine girmesi,
p- irketin çagrıda bulunarak hisse senedi veya vekalet toplamaya karar vermesi; çagrıda bulunarak
hisse senedi toplanması yükümlülügünün ortaya çıkması ve bu konuda yapılacak i lemler.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLER
Menfaat sahibi, i letmenin hedeflerine ula masında ve faaliyetlerinde ilgisi olan herhangi bir kimse,
kurum veya çıkar grubu olarak nitelendirilmektedir. Bu ki i veya grupların i letme ile sözle meye
dayalı bir ili kisi olabilecegi gibi, ili kinin sözle meye dayanmadıgı durumlar da olabilir. irketle ilgili
menfaat sahipleri pay sahipleri ile birlikte çalı anları, alacaklıları, mü terileri, tedarikçileri,
sendikaları, çe itli sivil toplum kurulu larını, devleti ve hatta irkete yatırım yapmayı dü ünebilecek
potansiyel tasarruf sahiplerini de içerir.
1. Menfaat Sahiplerine Ili kin irket Politikası
1.1. irketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve kar ılıklı sözle melerle
düzenlenen haklarını garanti altına alır.
1.1.1. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözle melerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli
bir tazmin imkanı saglanır. irket, mevzuat ile menfaat sahiplerine saglanmı olan tazminat gibi
mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylıgı gösterir.
1.1.2. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmedigi durumlarda, menfaat sahiplerinin
çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve irket imkanları ölçüsünde, irketin itibarı da gözetilerek
korunur.
1.1.3. Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili irket politikaları ve prosedürleri hakkında
yeterli bir ekilde bilgilendirilir.
1.1.4. irket ile menfaat sahipleri arasında ya anabilecek anla mazlıkların giderilmesinde ve çözüme
ula tırılmasında irket öncü rol oynar.
1.1.5. irketlerin kurumsal yönetim yapısı çalı anlar ve temsilcileri dahil tüm menfaat sahiplerinin
yasal ve etik açıdan uygun olmayan i lemlere ili kin kaygılarını yönetime iletilmesine imkan tanımalı
ve bu hakkı korunmalıdır.
1.2. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatı maları ortaya çıktıgında veya bir menfaat sahibinin birden
fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün
oldugunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bagımsız olarak korunması
hedeflenir.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: Menfaat sahiplerinin yönetime katılması öneri getirme
mekanizması eklinde gerçekle tirilmektedir. Bu öneriler irketin tüm ileti im kanallarından gelmekte,
irket yöneticilerinin katılımı ile haftalık olarak yapılan toplantılarda de erlendirilmekte irket
yönetiminin görev ve sorumluluk alanını a an ve önemli bulunanlar Kurumsal Yönetim Komitesi’ne
raporlanmaktadır.)
2. irket Malvarlıgının Korunması:
Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara ugratmak kastıyla malvarlıgının
azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.
3. irketin Insan Kaynakları Politikası:
3.1. I e alım politikaları olu turulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, e it ko ullardaki
ki ilere e it fırsat saglanması ilkesi benimsenir.
3.1.1. Personel alımına ili kin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulamada bu kriterlere
uyulur.
3.1.2. Egitim, terfi ettirme hususlarında çalı anlara e it davranılır, çalı anların bilgi, beceri ve
görgülerini arttırmalarına yönelik egitim planları yapılır ve egitim politikaları olu turulur.
3.2. Katılımcı bir yönetim ortamının olu turulmasını teminen, irketin finansal imkanları, ücret,
kariyer, egitim, saglık gibi konularda çalı anlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görü
alı veri inde bulunulur.
3.3. Çalı anlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalı anları ilgilendiren geli meler çalı anlara
bildirilir.
3.4. irket çalı anlarının görev tanımları ve dagılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri
yöneticiler tarafından belirlenir ve çalı anlara duyurulur. Çalı anlara verilen ücret ve diger
menfaatlerin belirlenmesinde verimlilige ve diger önemli görülen faktörlere dikkat edilir.
3.5. Çalı anlar için güvenli çalı ma ortam ve ko ulları saglanır ve bu ortam ve ko ullar sürekli olarak
iyile tirilir.
3.6. Çalı anlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi
ve çalı anların irket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere kar ı korunması için önlemler
alınır.
4. Mü teriler ve Tedarikçilerle li kiler
4.1. irket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satı ında mü teri memnuniyetini saglayıcı her
türlü tedbiri alır.
4.1.1. Mü terinin satın aldıgı mal ve hizmete ili kin talepleri süratle kar ılanır ve gecikmeler
hakkında süre bitimi beklenmeksizin mü teriler bilgilendirilir.
4.1.2. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu
amaçla kaliteye ili kin belirli bir garanti saglanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler telafi ve
tazmin edilir.
4.2. Ticari sır kapsamında, mü teri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliligine özen gösterilir.
4.3. irket ile mü teriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ili kiler kurulması ve
taraflar arasında yapılan anla ma ko ullarına uyum saglanması için irketçe gerekli önlemler alınır.
5. Etik Kuralları
irketin faaliyetleri, yönetim kurulu tarafından hazırlanan, genel kurulun bilgisine sunulan ve kamuya
açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür. Olu turulan etik kuralları ile ilgili uygulamalar
kamuya açıklanır.
6. Sosyal Sorumluluk
irket, sosyal sorumluluklarına kar ı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu saglıgına ili kin
düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalarını kamuya açıklar.
BÖLÜM IV - YÖNETIM KURULU
Yönetim kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermi oldugu yetki dogrultusunda,
mevzuat, esas sözle me, irket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını
kullanır ve irketi temsil eder. Yönetim kurulu bir irketin stratejik karar alma, temsil ve en üst
seviyede yürütme (yönetim) organıdır. Yönetim kurulu kararlarını alırken ve bunları uygularken,
irketin piyasa degerinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını hedefler. Yönetim kurulu bunun
bilinci içerisinde irket i lerini, pay sahiplerinin uzun vadeli ve istikrarlı bir kazanç saglamasını temin
edecek ekilde yürütür. Bunu yaparken, pay sahipleri ile irketin büyüme geregi arasındaki hassas
dengenin de bozulmamasına özen gösterir. Yönetim kurulu üyeleri görevlerini rasyonel ekilde ve iyi
niyet kuralları çerçevesinde, irketin çıkarları ile pay ve menfaat sahipleri arasındaki hassas dengeyi
gözeterek yerine getirirler. Yönetim kurulu üyeleri, irket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan
ve/veya ticari sır niteligindeki bilgileri, ilgili mevzuatı da dikkate alarak, kendi, e leri ve üçüncü
ki ilerin çıkarları için kullanmazlar. Yönetim kurulu, etkinliginin en üst düzeyde olmasını ve her türlü
çıkar çatı masından ve etkiden uzak, karar alma, yürütme ve temsil görevlerini bagımsız bir ekilde
yerine getirmesini saglayacak ekilde olu turulur.
1. Yönetim Kurulunun Temel Fonksiyonları:
1.1. Yönetim kurulu bir irketin en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme (yönetim) ve temsil
organıdır. Yönetim kurulu, irketin misyonunu/vizyonunu belirler ve kamuya açıklar.
1.2. Yönetim kurulu yöneticiler tarafından olu turulan stratejik hedefleri onaylar.
1.3. Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir ekilde, irketin hedeflerine ula ma derecesini, faaliyetlerini
ve geçmi performansını gözden geçirir. Bunu yaparken her konuda uluslararası standartlara uyum
saglamaya çalı ır. Gerektigi durumda gecikmeden ve sorun ortaya çıkmadan önce önlem alır.
1.3.1. Etkin gözden geçirme; irket faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve i planlarının
gerçekle me düzeyinin; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında
mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumunun ve irket ile ilgili finansal bilginin
dogruluk derecesinin ortaya çıkarılmasını ifade eder.
1.3.2. Yönetim kurulu, ba ta pay sahipleri olmak üzere irketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek
olan irketin kar ı kar ıya kalabilecegi risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç
kontrol mekanizması olu turur ve bunun saglıklı olarak i lemesi için gerekli önlemleri alır.
1.3.3. Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını saglıklı olarak yerine getirmek amacıyla komiteler
olu turur.
1.3.4. Yönetim kurulu, yöneticilerin pozisyonlarına uygun gerekli nitelikleri ta ımasını gözetir.
Yönetim kurulu nitelikli personelin uzun süre irkete hizmet etmesini saglamaya yönelik te vik ve
önlemleri alır. Yönetim kurulu gerekli gördügü takdirde yöneticileri vakit geçirmeksizin görevden alır
ve yerlerine bu görevlere uygun ve nitelikli yenilerini atar.
1.4. Yönetim kurulu, irket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözle meye, iç düzenlemelere ve olu turulan
politikalara uygunlugunu gözetir.
1.5. Yönetim kurulu irket ile pay sahipleri arasında ya anabilecek anla mazlıkların giderilmesinde ve
çözüme ula tırılmasında öncü rol oynar.
1.5.1. Yönetim kurulu pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözle me
hükümlerine, irket içi düzenlemelere ve olu turulan politikalara tam olarak uyulmasını saglar ve bu
amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve bünyesinde olu turulan pay sahipleri ile ili kiler
birimi ile yakın i birligi içerisinde olur.
1.5.2. Yönetim kurulu, pay sahipleri ile irket ve/veya irket çalı anları arasında anla mazlık
çıkmaması için gerekli tedbirleri alır, anla mazlık çıkması durumunda ise çözüm önerileri geli tirir.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları ile Görev ve Sorumlulukları
2.1. Yönetim kurulu faaliyetlerini e itlikçi, effaf, hesap verebilir ve sorumlu bir ekilde yürütür.
2.2. Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiç bir üpheye yer
bırakmaksızın, her bir yönetim kurulu üyesi, yönetici ve genel kurula tanınan yetki ve
sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde irketin esas sözle mesinde yer alır. Bu
çerçevede yönetim kurulu üyeleri arasında görev dagılımı yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin ve
yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anla ılabilir olur; faaliyet raporunda yer alır ve kamuya
açıklanır.
2.3. Yönetim kurulu üyesi görevini basiretli biçimde ve iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirir.
Görevin basiretli ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ifa edilmesi, benzer durumlarda ve benzer ko ullar
altında, asgari olarak gösterilmesi gereken dikkat ve özenin gösterildigi anlamına gelir.
2.4. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü
bilgiye zamanında ula maları saglanır.
2.4.1. Yönetim kurulu üyelerinin, irketi önemli ölçüde etkileyen geli melerden zamanında ve dogru
bir ekilde bilgilendirilmesini saglayacak mekanizmalar olu turulur. Yönetim kurulu görev ve
sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin i birligi içerisinde olur.
2.4.2. Gerekli görülen durumlarda yöneticiler yönetim kurulu toplantılarına katılır.
2.4.3. Yönetim kuruluna bilgi akı ının aksamasını engelleyici hareketlerde bulunan irket çalı anlarına
gerektiginde uyarı ve i akdinin sona erdirilmesine kadar giden yaptırımlar uygulanır. Buna ili kin
esaslar irketin iç düzenlemelerinde ve/veya esas sözle mesinde yer alır
2.4.4. Icrada görevli olan üye dı ındaki yönetim kurulu üyeleri de, görevlerinin ifası sırasında yeterli
bilginin kendilerine sunulmadıgını ileri sürerek sorumluluktan kurtulamazlar. Bu nedenle kendilerine
sunulan bilgilerle sınırlı kalmadan, gerek gördükleri takdirde ilave bilgi talep ederler.
2.5. Yönetim kurulu üyeleri mevzuat, esas sözle me ve genel kurulun kendilerine yükledigi görevleri
kasten veya ihmalen yerine getirmemeleri halinde müteselsilen sorumlu olur.
2.6. Yönetim kurulu üyesi, pay sahipleri aleyhine sonuç dogurabilecek baskılara boyun egmez ve
maddi menfaat kabul etmez. Yönetim kurulu, bu hususlara olu turulan etik kurallarında yer verir ve bu
kuralların tüm irket çalı anları tarafından da uygulanmasını saglayıcı önlemleri alır.
2.7. Yönetim kurulu üyesinin irket i leri için yeterli zaman ayırması esastır. Bu kapsamda, üyenin
irket dı ında ba ka görev veya görevler alması belli kurallara baglanır ve sınırlandırılır.
2.8. Yönetim kurulu üyesi prensip olarak irket ile i lem yapamaz ve rekabet edemez. Böyle bir durum
ortaya çıktıgı veya ögrenildigi takdirde ilgili yönetim kurulu üyesi derhal yönetim kurulunu ve
denetleme kurulunu yazılı olarak bilgilendirir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında bu konuda
ayrıca pay sahiplerine bilgi verilir, kamuya açıklanır ve faaliyet raporunda yer verilir. Yönetim kurulu
üyelerinin irket ile i lem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi ancak pay sahiplerinin
onayı ile
mümkündür
2.9. Yönetim kurulu üyesi irket ile ilgili gizli ve/veya ticari sır niteligindeki bilgileri kamuya
açıklayamaz. Bu husus irketin etik kurallarında yer alır. Yönetim kurulu bu bilgilerin irketin diger
çalı anları tarafından da irket dı ına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alır.
2.10. Yönetim kurulu üyesi, irket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya
ba kaları lehine kullanamaz, irket hakkında yalan, yanlı , yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber
yayamaz ve yorum yapamaz.
2.11. Yöneticiler irketin iflası halinde; iflasın istenmesinden önceki son üç yıl içinde her ne ad altında
olursa olsun hizmetlerine kar ılık aldıkları ve emsallerine göre bariz derecede farklı olan maddi
menfaatin fazla olan kısmını irkete iade ederler.
2.12. Yönetim kurulu üyeleri, irkette göreve ba lamadan önce, mevzuata, esas sözle meye, irket içi
düzenlemelere ve olu turulan politikalara uyacaklarını ve uymadıkları takdirde irketin, pay ve
menfaat sahiplerinin bu nedenle ugrayacakları zararları müteselsilen kar ılayacaklarını yazılı olarak
beyan ederler.
2.13. Yönetim kurulu; periyodik mali tabloların mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe
standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçege uygunlugu ile
dogrulugundan sorumludur. Yönetim kurulu, periyodik mali tablolar ve yıllık faaliyet raporunun
kabulüne dair ayrı bir karar alır.
2.13.1. Dipnotları ile birlikte periyodik mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun ilanı ve bildirimi
sırasında bunların; icra ba kanı/genel müdür tarafından, bunların hazırlanmasından sorumlu bölüm
ba kanı veya bu sorumlulugu üstlenmi görevli ile yönetim kurulunca bir i bölümü yapılmı ise
bunların hazırlanmasından sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından a agıdaki asgari açıklamaları
içeren bir beyan hazırlanır ve imzalanır. Kamuya yapılacak açıklamalarda bu konuya yer verilir. Bu
beyanda asgari olarak;
a- Periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun
b- kendileri tarafından incelendigi,
c- irketteki yetki ve sorumlulukları dahilinde ve sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, periyodik
mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun önemli konularda gerçege
aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldıgı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu
dogurabilecek herhangi bir eksiklik içermedigi,
d- irketteki yetki ve sorumluluk alanında sahip oldukları bilgiler çerçevesinde, periyodik
mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun, ilgili oldugu dönem itibarı ile, irketin
finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçegi dogru biçimde yansıttıgı, hususları yer alır.
2.13.2. Yönetim kurulu; dipnotları ile birlikte periyodik mali tablo ve yıllık faaliyet raporlarını
imzalamakla yükümlü olan sorumlu ki ilerin, irket ve konsolide mali tablolar kapsamına giren baglı
ortaklıklar, i tirakler ve mü terek yönetime tabi irketler ile ilgili önemli bilgilere ula masını
saglayacak tedbirleri alır.
2.13.3. Imza yükümlüsü ki iler, gerek irketin iç kontrol sistemiyle, gerekse kendilerinin bilgiye
ula ma süreci ile ilgili ele tiri ve önerilerini irket yönetim kuruluna, denetimden sorumlu komiteye,
irketin denetimini yapmakta olan bagımsız denetim kurulu una bildirir. Icra ba kanı/genel müdür
tarafından, periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumlu
bölüm ba kanı veya bu sorumlulugu üstlenmi görevli ile yönetim kurulunca bir i bölümü yapılmı
ise, periyodik mali tablo ve dipnotlarının, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumlu yönetim
kurulu üyesi.
2.14. Yönetim kurulunun temel fonksiyonlarının haricinde, komitelerin görü ve önerilerini de dikkate
alarak, yerine getirecegi ba lıca görev ve üstlenecegi sorumlulukları unlardır;
a- irketin yıllık bütçe ve i planlarını onaylamak,
b- irketin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve genel kurula sunmak üzere kesinle tirmek;
c- Genel kurul toplantılarının mevzuata ve irket esas sözle mesine uygun olarak yapılmasını
saglamak; genel kurul kararlarını yerine getirmek,
d- irketin son bilançosundaki aktif toplamının %10’unu a an önemli miktarlardaki harcamaların
kullanımlarını kontrol etmek,
e- Yöneticilerin kariyer planlarını ve ödüllendirilmelerini onaylamak,
f- irketin pay sahipleri, menfaat sahipleri ve halkla ili kilerine yönelik politikaları belirlemek,
g- irketin bilgilendirme politikasını belirlemek,
h- irket ve çalı anları için etik kuralları belirlemek,
i- Komitelerin çalı ma esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalı malarını saglamak;
j- irket organizasyon yapısının günün ko ullarına cevap vermesini teminen gerekli tedbirleri almak,
k- Önceki yönetim kurullarının faaliyetlerini incelemek.
2.15. Yönetim kurulu ba kanı, diger yönetim kurulu üyeleri ve icra ba kanı/genel müdür ile görü erek
yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler.
2.16. Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartı ılır.
Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldıgı konulara ili kin makul ve ayrıntılı kar ı oy
gerekçesini karar zaptına geçirtir ve yazılı olarak irket denetçilerine iletir.
2.16.1. Yönetim kurulu üyesi, diger üyeleri yanıltmak amacıyla, toplantılarda görü ülen konularla
ilgili eksik ve taraflı bilgi veremez.
2.16.2. Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen her türlü soru, ilke olarak hemen
cevaplanır ve karar zaptına geçirilir. Cevaplanamayan sorular ise bir sonraki toplantının gündemine
alınır.
2.17. Yönetim kurulu toplantıları etkin ve verimli bir ekilde planlanır ve gerçekle tirilir.
2.17.1. Yönetim kurulunun ilk toplantısı seçimini izleyen bir ay içerisinde yapılır. Ilk toplantıda,
yönetim kurulu ba kanı ve ba kan vekilinin seçiminin yanı sıra, görev dagılımı ve komitelerin
olu turulmasına yönelik kararlar alınır.
2.17.2. Yönetim kurulu üyesi prensip olarak her toplantıya katılır.
2.17.3. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan eri im saglayan her türlü teknolojik yöntemle i tirak
edilir.
2.17.4. Ancak irketin faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün yönetim kurulu üyeleri
fiilen katılır. A agıda yer alan gündem maddeleri, ancak yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılan
yönetim kurulu üyeleri tarafından onaylanabilir:
a- irketin faaliyet gösterecegi konuların belirlenmesi ile i ve finansman planlarının onaylanması,
b- Genel kurulun olagan/olaganüstü toplantıya çagırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili
konular,
c- Genel kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinle tirilmesi,
d- Yönetim kurulu ba kanının, ba kan vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
e- Idari birimlerin olu turulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
f- Icra ba kanının/genel müdürün atanması veya azledilmesi,
g- Komitelerin olu turulması,
h- Birle me, bölünme, yeniden yapılanma; irketin tamamının veya duran varlıklarının %10’unun
satılması veya %10’unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10’un üzerinde
tutarlarda gider yapılması,
i- irketin temettü politikasının, dagıtılacak dönem karı miktarının tespit edilmesi,
j- Sermaye artırımı veya azaltımı.
2.17.5. Yönetim kurulu düzenli olarak ve önceden planlandıgı ekilde en az ayda bir defa; gerekli
görülen hallerde bu süreye baglı olmadan ve gecikmeksizin toplanır.
2.17.6. Yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çagırılmasına ve toplantıya hazırlanılmasına ili kin
süreçler, tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantıya tam olarak hazırlanmasına olanak saglayacak
ekilde düzenlenir.
2.17.7. Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan
en az yedi gün önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Bu zamanlamaya uymanın
mümkün olmadıgı hallerde, yönetim kurulu üyelerine e it bilgi akı ının saglanmasına azami özen
gösterilir. Yedi günlük süreye uyulamaması nedeniyle yönetim kurulu üyelerinden birinin toplantı
tarihine itiraz etmesi halinde bu itiraz yönetim kurulu tarafından degerlendirilir. Yönetim kurulu
toplantı dokümanının ne ekilde yönetim kurulu üyelerine ula tırılacagı irket içi düzenlemeler ile
yazılı hale getirilir.
2.17.8. Yönetim kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu ba kanına gündemde degi iklik
önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılamayan ancak görü lerini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildiren üyenin görü leri diger üyelerin bilgisine sunulur.
2.17.9. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelere agırlıklı oy hakkı veya
olumlu/olumsuz veto hakkı tanınmaz.
2.17.10. Yönetim kurulu toplantılarının ne ekilde yapılacagı irket içi düzenlemeler ile yazılı hale
getirilir.
2.18. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına esas sözle mede yer verilir.
2.19. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir ekilde tutulması amacıyla tüm
yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu ba kanına baglı bir sekreterya
olu turulur.
2.19.1. Sekreterya, temel olarak, yönetim kurulu üyeleri arasında ileti imi saglar; yönetim kurulunun
ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını tutar; yönetim kurulu duyuruları
dahil yapılan yazı maların düzenli olarak kaydını tutar ve ar ivler.
2.19.2. Sekreterya tarafından tutulan kayıtlar, yönetim kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur.
2.20. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin, e ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının
menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.
2.21. Yönetim kurulu toplantılarında, bagımsız üyelerin muhalif kaldıgı konulara ili kin makul ve
ayrıntılı kar ı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.
2.22. Yönetim kurulunun seyahat/toplantı giderlerini, görevi ile ilgili özel çalı ma isteklerini ve benzer
masraflarını kar ılayacak bir bütçesi olur.
3. Yönetim Kurulunun Olu umu ve Seçimi
3.1. Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik saglayacak ekilde yapılandırılır.
3.1.1. Yönetim kurulu üyeligine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli
bir tecrübe ve geçmi e sahip olan ki iler aday gösterilir ve seçilir. Buna ili kin genel esaslar irket esas
sözle mesinde yer alır.
3.1.2. Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın
aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme i leri hakkında mevzuata aykırılıktan
ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa ugramı olsalar dahi agır hapis veya be yıldan fazla
hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rü vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılıgı dı ında kalan
kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karı tırma veya devlet sırlarını açıga vurma,
vergi kaçakçılıgı veya vergi kaçakçılıgına te ebbüs ya da i tirak suçlarından dolayı hüküm giymi
olanlar yönetim kurulu üyesi olamaz.
3.1.3. Yönetim kurulu üyesi, irketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya
kamuda çalı mak sureti ile deneyim kazanmı , tercihen yüksek ögrenim görmü nitelikli ki iler
arasından seçilir.
3.1.4. Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalı malar yapmalarına,
hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin olu umu ve çalı malarını etkin bir ekilde organize
etmelerine olanak saglayacak ekilde belirlenir.
3.1.5. Yukarıda belirtilen genel çerçeve içerisinde; yönetim kurulu üyeligi adaylarında ayrıca aranacak
asgari nitelikler a agıda yer almaktadır;
a- Mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek,
b- irketin gerek günlük, gerek uzun vadeli i lemlerinde ve tasarruflarında tabi oldugu hukuki
düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak,
c- Yönetim kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanagına ve
kararlılıgına sahip olmak.
3.1.6. Yukarıda sayılan özellikleri ta ımayan ki ilerden; diger özellikleri nedeniyle yönetim kurulu
üyeligine seçilenlerin, en kısa sürede gerekli egitimi almaları saglanır. Yönetim kurulu üyeleri
atandıktan sonra kurumsal yönetim komitesi ayrıntılı bir uyum programına ba lar. Uyum programının
hızlı ve verimli bir ekilde tamamlanmasına özen gösterilir. Bu programda en az a agıdaki hususlara
yer verilir;
a- Yöneticiler ile tanı ma ve irketin tüm birimlerine ziyaretler,
b- Yöneticilerin özgeçmi leri ve performans degerlendirmeleri,
c- irketin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları,
d- irketin pazar payı ve finansal performans göstergeleri.
3.2. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur.
3.2.1. Yönetim kurulu ba kanı ve icra ba kanı/genel müdür aynı ki i olmaması ve yönetim kurulunun
yarısından fazlasının icrada görev almaması saglanır.
3.2.2. Icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri, düzenli olarak kendi aralarında toplantı yapar.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: irket yönetim kurulu üyeleri arasında Kurumsal Yönetim
lkelerinde belirtilen ba ımsızlık kriterlerine uygun üye bulunmamaktadır.]
4. Yönetim Kuruluna Saglanan Mali Haklar
4.1. Yönetim kurulu üyesine, ücretinin belirli bir oranını a mayacak ekilde huzur hakkı verilir.
4.2. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, ilke olarak üyenin zaman yatırımını ve üyelik
gereklerinin yerine getirilmesini, asgari olarak kar ılayacak ekilde genel kurul tarafından belirlenir.
Üyelerin temel ücretleri, ilke olarak icra ba kanı/genel müdüre verilen saat ba ına sabit ücrete yakın
olur. Ücret, bir yönetim kurulu üyesinin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası
hazırlık ve özel projelerde o irket için harcayacagı zaman olarak hesap edilir.
4.3. Ödüllendirme yönetim kurulu üyelerinin performansını yansıtacak ve irketin performansı ile
ili kilendirilecek ekilde belirlenir. Bu konuda kurumsal yönetim komitesi gerekçe göstermek sureti
ile önerilerde bulunur. Yönetim kurulu, irketin belirlenen operasyonel ve finansal performans
hedeflerine ula masından sorumludur. Bunun saglanamadıgı durumlarda gerekçeleri faaliyet
raporunda açıklanır. Bu ekilde yönetim kurulu hem kurul hem de üye bazında, bu konuyla
görevlendirilen komitenin ortaya koyacagı esaslar dogrultusunda özele tirisini ve performans
de erlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri bu esaslara göre ödüllendirilir veya azledilir.
4.4. irket, herhangi bir yönetim kurulu üyesi ve yöneticisi ile piyasa ko ullarına uygun ekilde
çalı abilir.
[Kurumsal Yönetim lkeleri’nden farklılık: Kurumsal Yöntim lkelerinde irketin yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticilerine kredi kullandıramayaca ı ilkesi konulmu tur. irketimiz yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticilerine ve/veya bunların irketlerine kredilendirme kriterlerine uygun olmaları
ko uluyla, piyasa ko ullarında finansal kiralama i lemi yapabilmektedir. Böyle bir i lem yapılması
halinde, denetim raporu dip notlarında belirtilmektedir]
5. Yönetim Kurulunda Olu turulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Ba ımsızlıgı :
5.1. irketin içinde bulundugu durum ve gereksinimlere uygun olarak, yönetim kurulunun görev ve
sorumluluklarını saglıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite olu turulur.
5.2. Komiteler, en az iki üyeden olu ur. Komitelerin iki üyeden olu ması halinde her ikisi, ikiden fazla
üyesinin bulunması halinde üyelerin çogunlugu, icrada görevli olmayan üyelerden olu ur.
5.3. Ilke olarak bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev alamaz. Gerek duyuldugunda
yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman ki ilere de komitede görev verilir.
5.4. Komiteler kendi yetki ve sorumlulugu dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde
bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.
5.4.1. Komiteler yaptıkları tüm çalı maları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
5.4.2. Komitelerin çalı ma süreleri yönetim kurulunun çalı ma süresi ile paralel olur. Ancak kurumsal
yönetim komitesi, yeni yönetim kurulunun önceden belirlenmi olan uyum süreci
tamamlandıktan sonra yeniden olu turulur.
5.4.3. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün oldugunca yönetim kurulu toplantılarının
zamanlaması ile uyumlu olur.
5.4.4. Komite ba kanı, yönetim kuruluna, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında
yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya
bildirilmesini saglar.
5.5. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin saglıklı bir ekilde gözetilmelerini teminen denetimden
sorumlu komite kurulur.
5.5.1. Denetimden sorumlu komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek
yönetim kurulu tarafından saglanır. Bu komite, gerekli gördügü yöneticiyi, iç ve bagımsız denetçileri
toplantılarına davet edebilir ve görü lerini alabilir. Iç denetçi, denetimden sorumlu komiteye rapor
verir.
5.5.2. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının,
mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunlugunu denetler ve bagımsız denetim
kurulu unun görü ünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
5.5.3. Denetimden sorumlu komite, her türlü iç ve bagımsız denetimin, yeterli ve effaf bir ekilde
yapılması için gerekli tedbirleri alır.
5.5.4. Denetimden sorumlu komite, irketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya
açıklanmasının, bagımsız denetiminin ve irketin iç kontrol sisteminin i leyi inin ve etkinliginin
gözetimini yapar. Bagımsız denetim kurulu unun seçimi, denetim sözle melerinin
hazırlanarak bagımsız denetim sürecinin ba latılması ve bagımsız denetim kurulu unun her a amadaki
çalı maları bu komitenin gözetiminde gerçekle tirilir.
5.5.5. irketin hizmet alacagı bagımsız denetim kurulu unun seçimi ve bu kurulu tan alınacak
hizmetler, denetimden sorumlu komitenin ön onayından geçtikten sonra irket yönetim kuruluna
sunulur. Bagımsız denetim kurulu unun seçimi için teklif götürülmeden önce denetimden sorumlu
komite, bagımsız denetim kurulu unun bagımsızlıgını zedeleyebilecek bir husus bulunup
bulunmadıgını belirten bir rapor hazırlar.
5.5.6. Bagımsız denetim kurulu u, irketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli
hususları, daha önce irket yönetimine ilettigi uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde
alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama
önerisini, irket yönetimiyle olan önemli yazı maları, denetimden sorumlu komiteye bildirir.
5.5.7. irket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bagımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklı a ula an
ikayetlerin incelenmesi, sonuca baglanması ile irket çalı anlarının bu konulardaki bildirimlerinin
gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi denetimden sorumlu komite tarafından
yerine getirilir.
5.5.8. Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördügü konularda bagımsız
uzman görü lerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duydugu danı manlık hizmetlerinin bedeli irket
tarafından kar ılanır.
5.5.9. Denetimden sorumlu komite, en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim
kuruluna sunar. Bagımsız denetim kurulu u, denetimden sorumlu komitenin yaptıgı mali tablolara
ili kin degerlendirme toplantılarına i tirak eder ve çalı ması hakkında bilgi verir.
5.5.10. Denetimden sorumlu komite, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diger çalı anlar arasında
çıkabilecek çıkar çatı malarını ve ticari sır niteligindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen irket
içi düzenlemelere ve politikalara uyumu gözetir.
5.6. irketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyile tirme çalı malarında
bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesi kurulur.
5.6.1. Kurumsal yönetim komitesinin çogunlugu bagımsız üyelerden olu ur. Icra ba kanı/genel müdür
bu komitede görev alamaz.
5.6.2. Kurumsal yönetim komitesi;
a- irkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadıgını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve
bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatı malarını tespit eder ve
yönetim kuruluna uygulamaları iyile tirici prensiplerde bulunur,
b- Pay sahipleri ile ili kiler biriminin çalı malarını koordine eder,
c- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, degerlendirilmesi, egitilmesi ve ödüllendirilmesi
konularında effaf bir sistemin olu turulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi
konularında çalı malar yapar,
d- Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geli tirir,
e- Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans degerlendirmesi, kariyer planlaması ve
ödüllendirmesi konusundaki yakla ım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.
6. Yöneticiler:
6.1. Yöneticiler görevlerini adil, effaf, hesap verebilir ve sorumlu bir ekilde yürütürler.
6.2. Yöneticiler irket i lerinin; misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde
yürütülmesini saglarlar.
6.3. Yöneticiler, yönetim kurulunun her yıl onayladıgı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak
hareket ederler.
6.4. Yöneticilerin görevlerini ifa edebilmeleri için gerekli yetkiler kendilerine verilir.
6.5. Yöneticiler verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olmaları
gerekir.
6.5.1. Icra ba kanı/genel müdür görevine atanan ki inin, konusunda uzman ve yeterli yöneticilik
tecrübesine sahip olması gerekir.
6.5.2. Icra ba kanı/genel müdür irket dı ında ba ka herhangi bir görev üstlenmez. Ancak icra
ba kanı/genel müdür irketin çıkarlarını koruyabilmek için irketin yönetim ve sermaye bagı bulunan
kurulu larında yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev alabilir.
6.6. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözle meye, irket içi düzenlemelere ve
politikalara uyarlar; yapılan i lerin bunlara uygunlugu ile ilgili olarak her ay yönetim kuruluna rapor
verirler.
6.7. Yöneticiler, irket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya ba kaları
lehine kullanamaz, irket hakkında yalan, yanlı , yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve
yorum yapamazlar.
6.8. Yöneticiler, irket i leri ile ilgili olarak dogrudan veya dolaylı hediye kabul etmezler, haksız
menfaat saglamazlar.
6.9. Yöneticiler görevlerini geregi gibi yerine getirmemeleri nedeniyle irketin ve üçüncü ki ilerin
ugradıkları zararları tazmin ederler.
6.10. Yöneticilere verilecek ücret, ki ilerin nitelikleriyle ve irketin ba arısına yaptıkları katkıyla
orantılı olur. Bu ki ilere verilecek ücret, piyasa ko ullarına göre belirlenir.
6.11. Sermaye piyasası mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, bankacılık mevzuatı, kara paranın
aklanmasının önlenmesine dair mevzuat ile ödünç para verme i leri hakkında mevzuata aykırılıktan
ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa ugramı olsalar dahi agır hapis veya be yıldan fazla
hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rü vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılıgı dı ında kalan
kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karı tırma veya devlet sırlarını açıga vurma,
vergi kaçakçılıgı veya vergi kaçakçılıgına te ebbüs ya da i tirak suçlarından dolayı hüküm giymi
olanlar yönetici olamaz.
6.12. irketin menfaatlerini korumak için yöneticilerin görevden ayrılmaları durumunda irketin
rekabet ettigi ba ka bir irkette belli bir süre çalı mayacagı ve bu hükme uyulmaması halinde
uygulanacak yaptırımlar sözle me maddelerinde belirtilir.
6.13. Yöneticilerin kendi aralarında ve üçüncü ki ilerle olan ileti im sisteminin olu turulması icra
ba kanı/genel müdür tarafından saglanır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
B LANÇO
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
Dipnot
Referansları
VARLIKLAR
31 Aralık 2005
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır De erler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden
n aat Sözle melerinden
Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Di er Cari/Dönen Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31 Aralık 2004
25,150,983
26,392,079
4
5
7
8
9
10
11
12
805,303
578,327
21,663,292
31,647
1,190,413
-
3,166,899
299,765
626,473
21,464,083
101
186,304
-
13
-
-
14
15
882,001
648,454
18,008,021
12,836,604
16,930,624
843,976
174,227
59,194
-
11,309,809
843,975
383,231
206,599
91,997
993
43,159,004
39,228,683
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar (net)
Di er Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif erefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Di er Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
Sayfa 5 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
B LANÇO
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dipnot
Referansları
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden n aat Sözle meleri Hakedi Bedelleri (net)
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)
Di er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülü ü
Di er Yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
21
23
14
10
ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Kar ılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri hraç Primleri
Hisse Senedi ptal Karları
Yeniden De erleme Fonu
Finansal Varlıklar De er Artı Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul
Satı Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmi Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1, 25
1, 26
27, 28
27, 28
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31 Aralık 2005
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31 Aralık 2004
17,530,073
15,703,253
2,698,948
11,848,222
1,499,159
232,121
1,179,275
23,666
48,682
13,285
13,681,083
1,157,048
122,971
626,492
73,215
29,159
1,902,650
949,450
476,643
1,314,978
111,029
-
607,435
263,118
78,897
-
-
-
23,726,281
22,575,980
17,000,000
4,717,769
252
4,717,517
858,211
858,211
-
17,000,000
4,717,769
252
4,717,517
-
-
-
1,150,301
-
858,211
-
43,159,004
39,228,683
Sayfa 5 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
GEL R TABLOSU
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
Dipnot
Referansları
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31 Aralık 2005
Ba ımsız
Denetimden
Geçmi
31 Aralık 2004
4,700,452
(2,409,148)
5,173,136
1,225,816
2,291,304
6,398,952
(3,022,972)
(3,644,676)
Esas Faaliyet Gelirleri
Satı Gelirleri (net)
Satı ların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di er (Giderler)/Gelirler/faiz+temettü+kira (net)
36
36
Brüt Esas Faaliyet Karı
Faaliyet Giderleri (-)
37
Net Esas Faaliyet (Zararı)/Karı
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri / Giderleri, net
38
38
39
Faaliyet Karı
Net Parasal Pozisyon Karı/Zararı
40
Ana Ortaklık Dı ı (Zararı)/Karı
Vergi Öncesi Kar
Vergiler
41
Net Dönem Karı
Hisse Ba ına (Zarar)/Kar (Yeni Kuru )
42
(731,668)
2,754,276
2,077,483
(383,231)
187,717
1,953,614
(1,241,221)
1,150,301
3,466,669
-
(2,608,458)
-
-
1,150,301
858,211
-
-
1,150,301
858,211
0.007
0.005
Sayfa 5 ile 35 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
1.
RKET’ N ORGAN ZASYONU VE FAAL YET KONUSU
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi (Tekstil Finansal Kiralama veya irket) 1992'de 3226 sayılı Finansal
Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine ve Dı Ticaret Müste arlı ı’ndan alınan izni takiben,
Türkiye’de faaliyet göstermek üzere kurulmu tur. irket’in hisselerinin bir bölümü stanbul Menkul Kıymetler
Borsası'nda 20 ubat 1995’den beri i lem görmektedir. irket'in kayıtlı adresi, Aydınevler Mahallesi, nönü
Caddesi, Gökçe Sokak, GSD Binası, No:14 Küçükyalı, stanbul / Türkiye'dir.
irket’in mali tabloları 10 ubat 2006 tarihinde yönetim tarafından onaylanmı tır. Genel kurul ve belirli
düzenleyici kurulu lar, yasal mali tabloların yayımlanmasından sonra de i tirme hakkına sahiptir.
irket’in ana hissedarı ve nihai ana hissedarı GSD Holding A. .’dir.
irketin Faaliyet Alanları
irket her türlü finansal kiralama faaliyetinde bulunmaktadır.
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yasal ödenmi sermayesinin ortaklar bazında dökümü ve
hisse oranları a a ıdaki tablodaki gibidir:
GSD Holding A. .
Halka arz
Di er
Yeniden ifade etme etkisi
31 Aralık 2005
Tarihsel
Tutar
%
31 Aralık 2004
Tarihsel
Tutar
%
9,256,696
7,741,418
1,886
54.45
45.54
0.01
9,256,696
7,741,418
1,886
54.45
45.54
0.01
17,000,000
100.00
17,000,000
100.00
4,717,517
4,717,517
21,717,517
21,717,517
Her orta ın sahip oldu u hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar yönetim kurulu
seçmede ve ayrıca A ve B grubu hissedarlar denetçi seçiminde imtiyaz sahibidir.
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içinde çalı an ortalama personel sayısı
kategorilerine göre a a ıdaki tablodaki gibidir:
31 Aralık 2005
Üst düzey personel
Orta düzey personel
Memur personel
Toplam
31 Aralık 2004
4
7
8
4
7
8
19
19
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR
Mali Tabloların Hazırlanma lkeleri
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi’nin ( irket) mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
yayımlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmı tır. SPK,
Seri: XI, No: 25 Sayılı “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebli i”nde kapsamlı bir
muhasebe ilkeleri seti yayımlamı tır. Anılan tebli de, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmı olan muhasebe
standartları uygulanıldı ında da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmu sayılaca ı belirtilmi tir. SPK, 17 Mart
2005 tarihinde almı oldu u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na uygun
mali tablo hazırlayan irketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasının gerekli olmadı ını ilan etmi tir. irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle mali
tabloları, yukarıda bahsedildi i üzere SPK’nın izin verdi i alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmı tır. Mali
tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmu tur.
Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası’nda (TL) artan sayı haneleri ile birlikte,
i lemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmı tır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü e giren
yeni bir yasa ile Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olarak belirlenmi ve
1,000,000 TL, 1 YTL’ye e it olmak üzere TL’nin dola ımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için
sabitlenmi tir. Bu nedenle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle irket’in mali tabloları ve geçmi dönem
kar ıla tırmalı bakiyeleri kolaylık sa lamak amacıyla 1,000,000 TL / YTL = 1,00 oranı kullanılarak YTL olarak
sunulmu tur.
irket, 31 Aralık 2004 ve önceki dönemler için muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türkiye’de geçerli
olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlı ı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP)
gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmu tur. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü e giren yasa ile irket 1
Ocak 2005’den itibaren yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) olarak tutmaya ba lamı tır. Mali tablolar
irket’in yasal kayıtlarına dayandırılmı ve Yeni Türk Lirası cinsinden ifade edilmi olup, SPK Muhasebe
Standartları’na göre irket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma
de i ikliklerine tabi tutularak hazırlanmı tır. Söz konusu düzeltmeler genel olarak kıdem tazminatı, finansal
kiralama i lemleri ve erefiyenin muhasebele tirilmesinden olu maktadır. Mali tablolarda rayiç de erle
de erlenen menkul kıymetler ve türev finansal araçlar dı ında, de erleme esası olarak tarihi maliyet esası
kullanılmı tır.
irket 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle gerekli olan bütün standartları uygulamı tır. Hiçbir standart geçerli oldu u
tarihten önce uygulanmamı tır.
Kar ıla tırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 10 Aralık 2004 tarih ve 1604 sayılı kararı ile uygulanması zorunlu hale getirilen mali tablo ve dipnot
formatlarına uygun olarak hazırlanan cari dönem mali tabloları ile tutarlı olabilmesi açısından, 31 Aralık 2004
tarihi itibariyle UFRS’ye uygun olarak hazırlanmı mali tablo ve dipnotlarda bazı sınıflandırma de i iklikleri
yapılmı tır. Söz konusu sınıflandırma de i iklikleri temel olarak aktif ve pasiflerin cari ve cari olmayan
kısımlarının ayrı tırılması ile zorunlu mali tablo formatına uyum açısından geçmi yılda daha detaylı olarak
sunulan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin toplula tırılmasını içermektedir.
irket 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan gözden geçirilmi UMS 39
“Finansal Enstrümanların Kayda Alınması ve De erlemesi” standardının öngördü ü de i iklikleri geriye yönelik
olarak uygulamak ve gerekli düzeltme kayıtlarını yapmakla yükümlüdür. irket, 1 Ocak 2005 tarihine kadar
satılmaya hazır menkul kıymetler /finansal varlıkların rayiç de erdeki de i iklikten kaynaklanan kar ya da zarar
etkilerini gelir tablosunda yansıtmaktaydı. irket, 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolarında uyguladı ı bu yeni
muhasebe ilkesinin etkilerini parasal tutarı önemsiz oldu u için 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle hazırlanan mali
tablosunda geçmi e dönük olarak düzeltmemi tir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)
levsel ve Raporlama Para birimi
irket’in i levsel ve raporlama para birimi YTL’dir.
Devlet statistik Enstitüsü’nün yayımladı ı ülke geneli toptan e ya fiyat endeksine göre 31 Aralık 2004 itibariyle
üç yıllık kümüle enflasyon %69.7, yıllık enflasyon oranı ise %13.8’dir. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle üç yıllık
kümüle enflasyon oranı %35.6, yıllık enflasyon oranı ise %4.5 olarak gerçekle mi tir. Buna ba lı olarak
SPK’nın 17 Mart 2005 tarihli 7642 no’lu duyurusuna istinaden söz konusu yeniden ifade etme i leminin
uygulanmasını gerektiren objektif ko ulların gerçekle memi olması ve SPK’nın varolan verilere dayanarak
ileride de bu ko ulların gerçekle me emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalktı ını öngörmesi sebebiyle, mali
tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yeniden ifade etme i lemine tabi tutulmu tur.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle, YTL’nin genel satın alma gücünde olu an de i ikliklerin mali tablolar
üzerindeki etkisinin giderilmesi UMS 29 uyarınca yapılmı tır (Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal
Raporlama). 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle son üç yıllık döneme ili kin endeks ve düzeltme katsayıları
a a ıdaki gibidir:
Tarihler
Endeks
Dönü üm
Faktörleri
31 Aralık 2001
31 Aralık 2002
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
4,951.7
6,478.8
7,382.1
8,403.8
1.697
1.297
1.138
1.000
Yukarıda belirtilen yeniden ifade etme i leminin esasları a a ıdaki gibidir:
-
31 Aralık 2005 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak
kalemleri, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan giri lerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu
tarihten sonra olu an giri lerin ise nominal de erlerden ta ınmasıyla hesaplanmı tır.
-
Enflasyonun genel olarak irket’in net parasal pozisyonu üzerindeki etkisi 31 Aralık 2004 tarihinde sona
eren yıla ait gelir tablosunda parasal kar veya zarar olarak yansıtılmı tır.
-
31 Aralık 2004 tarihine kadar yeniden ifade edilen maddi ve maddi olmayan varlıkların brüt defter
de erleri ve 1 Ocak 2005’den sonra yapılan giri lerin nominal de erlerinin toplamı üzerinden hesaplanan
amortisman ve itfa giderleri ve bu varlıkların satı ından kaynaklanan kar/zarar tutarları dı ında 31 Aralık
2005 tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları tarihsel de erlerden, 31 Aralık 2004
tarihinde sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu hesapları ise ilgili ay sonu dönü üm faktörleri ile
yeniden ifade edilerek sunulmu tur.
Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel bir fiyat endeksi ve dönü üm faktörleri ile yeniden ifade edilmesi,
irket'in bilançolarda belirtilen tutarlarda varlıkları gerçekle tirebilece i ve yükümlülükleri yerine getirece i
anlamına gelmemektedir. Aynı ekilde, irket'in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynakları hissedarlarına
sa layaca ı anlamına da gelmemektedir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
2.
MAL TABLOLARIN SUNUMUNA L K N ESASLAR (devamı)
Yabancı Para Çevrimi
Yabancı para i lemler i lemin yapıldı ı dönemdeki kur ile de erlemeye tabi tutularak kaydedilmektedir. Yabancı
para cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihindeki kur ile de erlemeye tabi tutulmaktadır. Olu an
tüm kur farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
irket’in dönem sonları itibariyle parasal aktiflerini yabancı para de erlemesinde kullandı ı döviz kurları
a a ıdaki gibidir:
Tarih
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
31 Aralık 2005
EUR / YTL
USD / YTL
1.7451
1.8268
1.5875
1.3958
1.3421
1.3418
irket’in dönem sonları itibariyle parasal pasiflerini yabancı para de erlemesinde kullandı ı döviz kurları
a a ıdaki gibidir:
Tarih
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
31 Aralık 2005
EUR / YTL
USD / YTL
1.7535
1.8356
1.5952
1.4026
1.3486
1.3483
Netle tirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, netle tirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve
söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya e zamanlı sonuçlandırma niyetinin
olması durumunda bilançoda netle tirilerek gösterilmektedir.
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI
Tahminlerin Kullanılması
Mali tabloların SPK’ya göre hazırlanmasında irket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibariyle vukuu muhtemel varlık ve yükümlülüklere ili kin açıklamaları
etkileyebilecek bazı tahmin ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekle en sonuçlar, tahmin ve
varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli
düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Mali tablolar üzerinde etkisi olan
önemli tahmin ve varsayımlar a a ıdaki ilgili bölümlerde açıklanmı tır.
Gelirlerin Muhasebele tirilmesi
Tüm gelir ve gider kalemleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebele tirilmektedir.
Nakit ve Nakit Benzeri De erler
Nakit ve nakit benzeri de erler, kasadaki nakit ile üç ay veya daha kısa vadeli banka mevduatlarını ve nakde
dönü türülebilir, likiditesi yüksek di er kısa vadeli yatırımları içermektedir.
Finansal Kiralama
lemleri (Kiralayan Olarak)
irket finansal kiralamaya konu olan aktifi bu i leme konu olan yatırıma e it de erde bir alacak olarak
göstermektedir. Finansal gelir net yatırım üzerinden sabit dönemsel getiri sa layacak ekilde yansıtılır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
Menkul Kıymetler
Menkul Kıymetler ilk edinildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan di er masrafları da içerecek ekilde elde
etme maliyetleri ile de erlenmektedirler. irket’in menkul kıymetler portföyü yatırım fonlarından olu maktadır.
Menkul kıymetler alımı takiben rayiç de erleriyle ta ınırlar. Rayiç de ere getirme esnasında olu an kar veya
zarar gelir tablosuna yansıtılır. Rayiç de er, bilanço tarihi itibariyle Borsa’da kote edilen kapanı piyasa alı
fiyatlarıyla belirlenir.
Finansal Kiralama Alacakları Kar ılı ı
irket, i letme kaynaklı alacaklarını de erlendirerek, tahsil edemeyece ine inandı ı alacaklar sebebiyle maruz
kalaca ı zararlar için kar ılık tahmininde bulunur. E er irket sözle me artlarına uygun olarak bütün
alacaklarını vadelerinde tahsil edemeyece ini öngörüyorsa, bu alacaklar tahsil imkanı sınırlı hale gelmi (kayba
u ramı ) olarak kabul edilir. Kaybın tutarı, alaca ın ta ınan de eri ile gelecekteki nakit akımlarının alaca ın
etkin faiz oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan de eri arasındaki farktır. Kayba u rama ve tahsil
edilememe tek ba ına önemli olan finansal kiralama ve kira alacakları için tek tek veya benzer alacak grupları
dikkate alınarak portföy bazında belirlenir ve ölçülür.
Alaca ın ta ınan de eri, de er dü üklü ü kar ılı ı hesabı kullanılarak tahmin edilen tahsil edilebilir tutarına
indirgenmektedir. Alaca ın silinmesi, alaca ın tamamının veya bir kısmının tahsil edilemeyece inin
öngörülmesi ya da alacaktan vazgeçilmesi durumunda gerçekle mektedir. Aktiften silinen tutar daha önce
ayrılmı olan kar ılıktan ve alaca ın anaparasından dü ülerek kaydedilir. Daha önce aktiften silinmi olan
alacaklarla ilgili tahsilatlar gelir kaydedilir.
Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar indirgenmi de erlerinden üpheli ticari alacak kar ılıkları dü üldükten sonra ta ınmaktadır.
Ticari alaca ın tahsilatının mümkün olmadı ı durumlarda üpheli ticari alacak kar ılı ı için tahmin yapılır.
Alınan Krediler
Alınan krediler ilk a amada maliyet de erleri ile kayda alınırlar. lk kayda alınmadan sonra, geri ödenmi
tutarlar dü ülerek, tüm finansal yükümlülükler efektif getiri metodu ile iskonto edilmi tutarlardan ta ınmaktadır.
skonto edilmi tutar anla madaki tüm indirim ve primler dikkate alınarak hesaplanır.
Türev Finansal Araçlar (Vadeli
lem Anla maları)
irket yabancı para piyasasında vadeli i lem anla maları yapmaktadır. irket'in risk yönetim politikalarına göre
riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli i lem anla maları, UMS 39'a (Finansal Araçların
De erlenmesi) göre riskten korunma muhasebesi için yeterli artları sa lamadı ından, mali tablolarda “alımsatım amaçlı türev araçları” arasında sınıflandırılarak rayiç de erleri ile yansıtılırlar.
Türev finansal araçların rayiç de erleri halka açık organize olmu piyasalardaki fiyatları veya bilanço tarihine
indirgenmi gelecekteki nakit getirileri olarak kabul edilmi tir. Bütün türev araçlar rayiç de erleri pozitif
oldu unda varlık, negatif oldu unda ise borç olarak ta ınır.
Riskten korunma muhasebesi için yeterli artları sa lamayan türev araçların rayiç de erlerindeki artı veya
azalı tan kaynaklanan kazanç veya kayıplar do rudan gelir tablosu ile ili kilendirilir.
Bilançoda, henüz gerçekle memi gelir yaratan türev araçlar gelir tahakkuku kalemine (di er cari/dönen
varlıklar) ve henüz gerçekle memi zarar yaratan türev araçlar gider tahakkukları kalemine (Di er
yükümlülükler) dahil edilir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar maliyetlerinden birikmi amortisman ve de er dü üklükleri indirilerek yansıtılmı tır.
Normal amortisman metodu ile ilgili aktiflerin tahmini ekonomik ömürlerine tekabül eden oranlarla hesaplanmı
amortisman a a ıdaki gibidir :
Tahmini
Ekonomik
Ömür (Yıllar)
Mobilya ve mefru at
5
Ofis ekipmanları ve ta ıt araçları
5
Özel maliyetler
5
Maddi duran varlıkların ta ınan de erlerinin gerçekle emeyece ine yönelik olay veya de i ikliklerin meydana
gelmesi durumunda herhangi bir de er dü üklü ünün olup olmadı ı incelenmektedir. Söz konusu göstergelerin
bulunması ve ta ınan de erlerin gerçekle ebilir de eri a ması durumunda ilgili aktifler gerçekle ebilir
de erlerine indirgenmektedir. De er dü üklükleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
erefiye ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
erefiye, devir alınan ve daha sonra birle ilen ortaklı ın elde etme maliyetiyle söz konusu ortaklı ın net
varlıklarının alım tarihindeki rayiç bedeli arasındaki farktır. 31 Aralık 2004 tarihine kadar, erefiye maksimum
tahmin edilen ekonomik ömrü olan 5 yıl üzerinden normal amortisman metoduna tabi tutulmak suretiyle
kaydedilmekte olup, irket 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren erefiyeyi, yine 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olan UFRS 3 “ Birle meleri”nin öngördü ü üzere maliyetten ta ıma ve her mali tablo döneminde de er
dü üklü ü açısından inceleyerek, e er varsa, de er dü üklü ü kar ılı ı ayırmak suretiyle kaydetme politikasını
benimsemi tir.
Di er maddi olmayan duran varlıklar, normal amortisman metodu ile tahmin edilen ekonomik ömürleri olan 5
yıl içerisinde itfa edilmektedir. Maddi olmayan duran varlıkların ta ınan de erlerinin gerçekle emeyece ine
yönelik olay veya de i ikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi bir de er dü üklü ünün olup olmadı ı
incelenmektedir.
Finansal Varlıklar
Finansal varlıklar ilk elde edildikleri tarihte, alım sırasında ortaya çıkan di er masrafları da içerecek ekilde elde
etme maliyetleri ile de erlenmektedirler. Söz konusu finansal varlıklar, güvenilir rayiç de er tahmini
yapılamadı ı için elde etme maliyetinden e er varsa de er dü üklü ü kar ılı ının dü ülmesi ile mali tablolara
yansıtılmı tır. irket'in satılmaya hazır finansal varlık portföyü bazı ili kili kurulu ların hisse senetlerinden
olu maktadır.
Finansal varlıklardan alınan temettüler, temettü gelirlerine kaydedilir.
Maddi ve Maddi Olmayan Varlıkların De er Dü üklü ü
Varlıkların ta ıdıkları de er üzerinden paraya çevrilemeyece i durumlarda, varlıklarda de er dü üklü ü olup
olmadı ına bakılır. Varlıkların ta ıdıkları de er, paraya çevrilebilecek tutarı a tı ında de er dü üklü ü kar ılık
gideri gelir tablosunda yansıtılır. Paraya çevrilebilecek tutar, varlı ın net satı fiyatı ve kullanım de erinden yüksek
olanıdır. Kullanım de eri, bir varlı ın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi
öngörülen gelecekteki nakit akımlarının imdiki de erini, net satı fiyatı ise, satı hasılatından satı maliyetleri
dü üldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet için,
belirlenemiyorsa kıymetin dahil oldu u nakit akımı sa layan grup için tahmin edilir. Geçmi dönemlerde ayrılan
de er dü üklü ü kar ılı ı artık geçerli de ilse ya da daha dü ük de erde bir kar ılık ayrılması gerekiyorsa ilgili
tutar kadar geri çekilir ve bu tutar gelir tablosuna yansıtılır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri olu tu u tarihte giderle tirilir.
Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkartılması
irket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal araçların sözle mesine taraf oldu u
takdirde bilançosuna yansıtmaktadır. irket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece ve sadece söz
konusu varlıkların konu oldu u sözle meden do an hakları üzerindeki kontrolünü kaybetti i zaman kayıttan
çıkartmaktadır. irket finansal pasifi sadece ve sadece sözle mede tanımlanan yükümlülü ün ortadan kalkması,
iptal olması veya zaman a ımına u raması durumunda kayıttan çıkartmaktadır.
Tüm finansal varlık alı ve satı ları i lem tarihinde, bir ba ka deyi le irket'in alımı veya satımı
gerçekle tirece ini taahhüt etti i tarihte muhasebele tirilir. Ola an alı ve satı lar, varlı ın teslim süresinin
genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendi i alı ve satı lardır.
Hisse Ba ına Kazanç
Hisse ba ına basit kazanç net dönem karının dönem içindeki hisselerin a ırlıklı ortalamasına bölünmesiyle
hesaplanır. Dönem içerisinde içsel kaynaklardan sermaye artırımı yapılması halinde, hisselerin a ırlıklı
ortalaması hesaplanırken yeni bulunan de erin dönem ba ı itibariyle de geçerli oldu u kabul edilir.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
irket’in bilanço tarihindeki durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (düzeltme
gerektiren olaylar) mali tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri
takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
Kar ılıklar, arta Ba lı Yükümlülükler ve arta Ba lı Varlıklar
i)
Kar ılıklar
Kar ılıklar ancak ve ancak i letmenin geçmi ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü ü (yasal ya
da yapısal) varsa ve bu yükümlülük sebebiyle i letmeye ekonomik çıkar sa layan kaynakların elden çıkması
olasılı ı mevcutsa ve gerçekle ecek yükümlülü ün miktarı güvenilir bir ekilde tahmin edilebiliyorsa kayıtlara
alınmaktadır. Paranın zaman içindeki de er kaybı önem kazandı ında, kar ılıklar paranın zaman de erini (ve
uygun ise yükümlülü e özel riskleri) yansıtan cari piyasa tahminlerinin vergi öncesi oranı ile gelecekteki nakit
akımlarının iskonto edilmesi sonucu hesaplanmaktadır. skonto metodu kullanıldı ında, zaman dilimini yansıtan
provizyondaki artı , faiz gideri olarak dikkate alınır.
ii)
arta Ba lı Yükümlülükler ve Varlıklar
arta ba lı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık ta ımıyor ise mali tablolarda
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. arta ba lı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri
yaratma ihtimali yüksek oldu u takdirde dipnotlarda açıklanır.
li kili Taraflar
li kili taraflar tanımı, hissedarlık, sözle meye dayalı haklar, aile ili kisi veya benzeri yollarla kar ı tarafı
do rudan ya da dolaylı bir ekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kurulu olarak
verilmi tir. li kili taraflara aynı zamanda sermayedarlar, irket yönetimi ve çalı anları da dahildir. li kili taraf
i lemleri, bedel kar ılı ı dü ünülmeksizin, kaynakların ve yükümlülüklerin ili kili taraflar arasında transfer
edilmesini içermektedir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
3.
UYGULANAN DE ERLEME LKELER /MUHASEBE POL T KALARI (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Vergi gideri/(geliri) cari ve ertelenmi vergi göz önüne alınarak net dönem karı ya da zararının belirlenmesinde
kullanılan toplam bakiyeyi temsil etmektedir.
Ertelenmi vergi, bilanço yükümlülü ü metodu ile aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansıtılan de erleri ile
vergi hesabına baz olan tutarlar arasındaki geçici farklılıkların vergi etkisi dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Ertelenmi vergi yükümlülü ü, ertelenmi vergi yükümlülü ünün do du u erefiye üzerinden ayrılan itfa ve
tükenme payları ile irket birle mesi dı ında bir varlık veya yükümlülü ün ilk kayda alınması sırasında olu an ve
bilanço kar/zararı veya vergilendirilebilir kar etkisi olmayan i lemler haricinde, vergilendirilebilir tüm geçici
farklar üzerinden hesaplanmaktadır.
Ertelenmi vergi alaca ı, ertelenmi vergi yükümlülü ünün do du u erefiye üzerinden ayrılan itfa ve tükenme
payları ile irket birle mesi dı ında bir varlık veya yükümlülü ün ilk kayda alınması sırasında olu an ve bilanço
kar/zararı veya vergilendirilebilir karı etkisi olmayan i lemler haricinde, ta ınan ve kullanılmayan birikmi
zararlar ve her türlü indirilebilir geçici farklar üzerinden hesaplanır ve ancak bu birikmi zararlar ve geçici
farklar irket tarafından öngörülebilir gelecekte kullanılabilecek durumda ise kaydedilir.
Her bilanço döneminde irket, ertelenmi vergi alacaklarını gözden geçirmekte ve ileriki yıllarda
vergilendirilebilir gelirlerden dü ülemeyece i tespit edilen ertelenmi vergi alaca ı için kar ılık ayırmaktadır.
Ertelenmi gelir vergisi aktif ve pasifleri, ilgili aktifin gerçekle ti i veya yükümlülü ün ifa edilece i zamanlarda
geçerli olaca ı bilinen etkin vergi oranı üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları baz alınarak
hesaplanır.
Çalı anlara Sa lanan Faydalar
a)
Tanımlanmı Fayda Planları : irket, mevcut i kanunu gere ince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra
emeklilik nedeni ile i ten ayrılan veya istifa ve kötü hal dı ındaki nedenlerle i ine son verilen personele
belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
irket, mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı kar ılı ını Projeksiyon Metodu kullanarak tahmini
enflasyon oranlarını ve irket’in personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma
konularındaki deneyimlerini baz almı ve bilanço tarihinde devlet tahvillerinin cari getiri oranı ile iskonto
ederek mali tablolara yansıtmı tır.
b)
Tanımlanmı Katkı Planları : irket, çalı anları adına Sosyal Sigortalar Kurumu’na (Kurum) yasa ile
belirlenmi tutarlarda katkı payı ödemek zorundadır. irket’in ödemekte oldu u katkı payı dı ında
çalı anına veya Kurum’a yapmak zorunda oldu u ba ka bir ödeme mecburiyeti yoktur. Bu katkı payları
tahakkuk ettikleri tarihte giderle tirilmektedir.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosu gösterimi için yapılan nakit ve nakit benzeri tanımlaması kasa, bankadaki üç aydan kısa
vadeli nakit ve yoldaki paralardan olu maktadır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
4.
HAZIR DE ERLER
Nakit
Bankalardaki mevduat
31 Aralık 2005
31Aralık 2004
210
805,093
188
3,166,711
805,303
3,166,899
31 Aralık 2005
31Aralık 2004
115,740
150,319
260,291
2,475,691
266,059
2,735,982
54,523
484,511
29,224
401,505
539,034
430,729
805,093
3,166,711
Bankalardaki vadeli ve vadesiz mevduatın detayı a a ıdaki gibidir :
Bankalardaki yabancı para vadeli ve vadesiz mevduat:
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
Bankalardaki YTL vadeli ve vadesiz mevduat:
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yabancı para vadeli mevduatın vade tarihi 2 Ocak 2006 ve faiz oranı %3.9’dur
(31 Aralık 2004 - vadesi 3 Ocak 2005 ve faizi %1 ve %1.75 arasında de i mektedir). YTL vadeli mevduatın
vadesi 2 Ocak 2006 ve faiz oranı ise %13.5’tir (31 Aralık 2004 - vadesi 3 Ocak 2005, faiz oranı ise %19’dur).
5.
MENKUL KIYMETLER
irket'in 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle menkul de erleri satılmaya hazır menkul de erler niteli inde olup rayiç
de erleriyle yansıtılmı tır.
31 Aralık 2005
A tipi de i ken fon
31Aralık 2004
-
299,765
-
299,765
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle irket’in menkul kıymetleri 1,866,150 adet A tipi de i ken fondan olu maktadır. 31
Aralık 2004 tarihi itibariyle 1 adet fonun de eri 0,161 YTL’dir. Menkul kıymet de er artı ı di er gelirler hesabında
gösterilmi tir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
6.
F NANSAL BORÇLAR
Orijinal
Tutar
31 Aralık 2005
YTL
Faiz Oranı
Kar ılı ı
(%)
Kısa vadeli
31 Aralık 2004
YTL
Kar ılı ı
Orijinal
Tutar
14,547,170
Faiz Oranı
(%)
13,694,368
Sabit faizli
YTL
USD
EUR
5,090,567
4,483,537
6,863,611
7,152,139
5.25 - 6.14
4.17 - 5.16
13,285
4,646,361
1,878,119
13,285
6,266,083
3,447,476
4.03-6.00
5.25
De i ken faizli
EUR
333,137
531,420
2.71 - 2.80
2,161,432
3,967,524
2.67-5.02
Orta/uzun vadeli
De i ken faizli
476,643
EUR
298,800
Toplam
476,643
607,435
2.72 - 2.80
15,023,813
330,919
607,435
2.71-2.80
14,301,803
Orta/uzun vadeli kredilerin geri ödemeleri a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005
kinci yıl
Üçüncü yıl
Dördüncü yıl
31 Aralık 2004
273,255
135,592
67,796
448,955
158,480
-
476,643
607,435
Alınan kredilerin teminatına ili kin olarak krediyi veren kurulu lara irket’in ana orta ı ve ili kili bankaları
sırasıyla 6,811,105 YTL (2004 - 3,937,386 YTL) ve 2,631,464 YTL (2004 - 11,587,524 YTL) tutarlarında
kefalet vermi tir.
7.
T CAR ALACAK VE BORÇLAR
a)
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2005
Faturalanmı kira alacakları
Di er ticari alacaklar
Eksi:Ayrılan kar ılık
31Aralık 2004
942,810
182,380
(546,863)
1,054,222
119,114
(546,863)
Faturalanmı kira alacakları, net
578,327
626,473
Finansal kiralama alacaklar kar ılı ı hareketleri
Dönem ba ındaki kar ılık
Ayrılan kar ılık
Tahsilatlar
Tahsilat sonrası kar ılık
Parasal kazanç
546,863
-
709,318
25,758
(102,461)
76,703
(85,752)
Dönem sonundaki kar ılık
546,863
546,863
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
7.
T CAR ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
b)
Ticari Borçlar
31 Aralık 2005
Ticari borçlar
Di er ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
31Aralık 2004
1,175,326
323,833
1,156,449
599
1,499,159
1,157,048
1,314,978
263,118
Euro cinsinden olan uzun vadeli ticari borçların etkin faiz oranları yıllık %4.96 ile %8.87 arasında de i mektedir.
8.
F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE F NANSAL K RALAMA
BORÇLAR
LEMLER NDEN
31 Aralık 2005
31Aralık 2004
Bir yıldan kısa
Bir yıldan daha uzun ve be yıldan kısa
26,630,781
18,890,290
25,750,021
12,627,900
Finansal kiralama alacakları
Eksi: Kazanılmamı faiz gelirleri
45,521,071
(5,594,868)
38,377,921
(4,207,673)
Finansal kiralamalara yapılan net yatırımlar
Eksi: üpheli alacak kar ılı ı
39,926,203
(1,332,287)
34,170,248
(1,396,356)
Finansal kiralama alacakları, net
38,593,916
32,773,892
21,663,292
16,930,624
21,464,083
11,309,809
38,593,916
32,773,892
Net finansal kiralama alacakları u ekilde analiz edilebilir:
Bir yıldan kısa
Bir yıldan uzun ve be yıldan kısa
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle finansal kiralama sözle meleri sabit faizli olup, 31 Aralık 2005 tarihi
itibariyle yabancı para finansal kiralama alacaklarının etkin faiz oranı ABD doları için %10.23, EUR için %8.50
ve YTL için %22.45'dir (31 Aralık 2004 - ABD doları için %10.68, EUR için %10.74 ve YTL için %29.21’dir).
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, irket bazı mü terilerden finansal kiralama alacaklarına kar ılık olarak
163,354,159 YTL (2004 - 138,768,540 YTL) tutarında ipotek, teminat mektubu, teminat çek ve senetleri
almı tır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
8.
F NANSAL K RALAMA ALACAKLARI VE F NANSAL K RALAMA
BORÇLAR (devamı)
LEMLER NDEN
üpheli alacaklar kar ılı ı hareketleri a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005
31Aralık 2004
Dönem ba ındaki kar ılık
Ayrılan kar ılık
Tahsilat
Tahsilat sonrası kar ılık
Parasal kazanç ve kur farkı
1,396,356
15,155
(79,224)
(64,069)
-
1,311,263
403,616
(164,119)
239,497
(154,404)
Dönem sonundaki kar ılık
1,332,287
1,396,356
9.
L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE L K L TARAFLARA BORÇLAR
Bir kurulu di er bir kurulu u kontrol edebiliyor veya finansal ve operasyonel kararlarında önemli bir etki
yaratabiliyorsa söz konusu taraflar ili kili kurulu olarak nitelendirilir. irket, hisselerinin %54.45’ine sahip olan
ve ana hissedarı olan GSD Holding tarafından kontrol edilmektedir. irket’in nihai sahibi GSD Holding’dir.
Finansal tabloların gösterimi açısından bu irket ve ili kili kurulu ları ili kili irketler olarak gösterilmektedir.
li kili kurulu lar aynı zamanda irket’in ana sahipleri, yönetimi ve Yönetim Kurulu üyeleri ve bunların
ailelerini de içermektedir.
lgili dönemlerde ili kili kurulu larla yapılan ba lıca i lemlerin ve bakiyelerin özeti a a ıdaki gibidir :
(a)
Finansal Kiralama : Finansal Kiralama Alacaklarının dökümü a a ıdaki gibidir:
Finansal kiralama alacakları, net Yıl içinde kazanılan faiz geliri
(*)
31Aralık
31 Aralık
31 Aralık
31 Aralık
2004
2004
2005
2005
GSD Holding (1)
GSD Dı Ticaret A. . (3)
GSD Yatırım Bankası A. . (3)
Tekstil Bankası A. . (2)
Tekstil Factoring Hizmetleri A. . (3)
Delta Deri ve Giyim Sanayii A. . (2)
Birand Giyim Sanayi ve Ticaret A. . (2)
Beyaz Saray n aat A. . (2)
Faturalanmı
alacaklar
31Aralık
31 Aralık
2004
2005
43
2,621
804,515
46
1,257
279,151
19,863
1,027,979
32,204
3,446
614,972
1,038
136
47
81,800
35
2,771
299
41,966
41
2,672
317
146,355
39
7,848
12,088
130,530
47
-
33
68
-
1,087,633
1,698,464
128,092
299,890
47
101
Yukarıda belirtilen finansal kiralama alacakları haricinde 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle irket’in GSD Sigorta
Aracılık Hizmetleri A. .’den 31,600 YTL tutarında alaca ı bulunmaktadır.
(*)
li kili kurulu lardan finansal kiralama alacakları Not 8’deki finansal kiralama alacakları içerisinde yer
almaktadır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, sözkonusu alacakların 982,787 YTL’lik kısmı kısa vadeli
olup 104,846 YTL’si uzun vadelidir.
(1)
(2)
(3)
Ana Ortaklık
li kili irketler
Ba lı Menkul Kıymetler
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
9.
L K L TARAFLARDAN ALACAKLAR VE L K L TARAFLARA BORÇLAR (devamı)
(b)
li kili Kurulu larla Yapılan Di er
lemler:
31 Aralık 2005
Mevduat
Alınan krediler
li kili kurulu lara borçlar:
Ticari borçlar
Alınan avanslar
31 Aralık 2004
706,304
3,245,276
3,033,961
34,158
230,896
1,225
121,687
1,284
232,121
122,971
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle ili kili bankalardan alınan kredilerin vadeleri A ustos ve Eylül 2006’dır.
Söz konusu kredilerin faiz oranları %5.15 ile %5.16 arasında de i mektedir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle ili kili bankalardan 332,166 YTL tutarında (31 Aralık 2004 - 306,857
YTL) teminat mektubu alınmı tır. Bunun 141,882 YTL (31 Aralık 2004 - 178,351 YTL) tutarındaki kısmı
Tekstilbank A. . ve 190,284 YTL tutarındaki (31 Aralık 2004 - 128,506 YTL) kısmı GSD Yatırım
Bankası A. .’den alınmı ve çe itli kamu kurumlarına ve bankalara verilmi tir.
Not 6’da belirtildi i üzere irket bankalardan alınan kredilere kar ılık olarak toplam 9,442,569 YTL (31
Aralık 2004 - 15,524,910 YTL) tutarında ana orta ı ve ili kili bankaların kefaletini vermi tir.
2005 yılı içerisinde GSD Holding ve GSD Yatırım Bankası A. . sırasıyla 335,710 YTL (31 Aralık 2004 333,071 YTL) ve 283,612 YTL (31 Aralık 2004 - 354,109 YTL) tutarında ortak katılım giderleri
faturalamı lardır. 2005 yılı içerisinde irket 95,538 YTL (31 Aralık 2004 - 61,970 YTL) tutarında kira
gideri ödemi tir.
irket, 2005 yılı içerisinde GSD Dı Ticaret A. .’den 49YTL tutarında temettü geliri elde etmi tir (2004 GSD Factoring Hizmetleri A. .’den 3 YTL, Tekstil Factoring Hizmetleri A. .’den 584,712 YTL).
irket, 2005 yılı içerisinde ili kili bankalarla girdi i türev i lemleri sonucunda 1,086,201 YTL tutarında
gelir elde etmi tir. Söz konusu gelir, di er faaliyetlerden gelir ve karlar içerisinde gösterilmi tir.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle GSD Sigorta Aracılık Hizmetleri A. . tarafından üretilen 415,330 YTL
(31 Aralık 2004 - 453,099 YTL) tutarındaki sigorta poliçesi prim tutarı giderle tirilmi tir.
(c)
Türev Enstrümanları : irket, bilanço tarihi itibariyle ili kili banka ile toplam 4,603,750 YTL (31
Aralık 2004 - 6,576,480 YTL) tutarında vadeli yabancı para alım i lemi yapmı tır (Not 15 b).
(d)
Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sa lanan menfaatler: 2005 yılında Yönetim Kurulu
üyelerine sa lanan menfaat ve ikramiyeler 254,107 YTL (31 Aralık 2004 - 232,200 YTL)’dir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
10.
D
ER ALACAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Di er Alacaklar özetlenmi tir.
irket'in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle di er alacakları a a ıda
31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
233,746
952,599
4,068
120,193
64,729
1,382
1,190,413
186,304
Devreden katma de er vergisi
Verilen avanslar (*)
Di er
(*)
irket’in finansal kiralamaya konu olacak sabit kıymet alımları için verdi i avanslardan olu maktadır.
b)
Di er Yükümlülükler - irketin 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi ve
sosyal sigorta primlerinden olu an sırasıyla 48,682 YTL ve 29,159 YTL tutarında di er yükümlülükleri
bulunmaktadır.
11.
CANLI VARLIKLAR
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle canlı varlıkları bulunmamaktadır.
12.
STOKLAR
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle stokları bulunmamaktadır.
13.
DEVAM EDEN N AAT SÖZLE ME ALACAKLARI VE HAKED
BEDELLER
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle devam eden in aat sözle me alacakları ve hakedi bedelleri
bulunmamaktadır.
14.
ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, ertelenmi vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranları
kullanılarak hesaplanan ertelenmi vergi varlık ve yükümlülü ünün da ılımı a a ıda özetlenmi tir:
Bilanço
31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
Finansal kiralama tashih etkisi
Kullanılmamı yatırım indirimleri üzerinden sa lanacak vergi avantajı
Kıdem tazminatı kar ılı ı
üpheli alacak kar ılı ı
Forward anla maları zararları / (karları)
Geçmi yıl zararları
Di er
Eksi : Vergi aktifi kar ılı ı
Ertelenmi gelir vergisi aktifi, net
3,415,685
12,649,380
33,309
399,686
(10,712)
3,568,652
(170,416)
(19,885,584)
-
5,178,826
7,711,183
23,669
427,599
(9,900)
2,356,131
(92,994)
(15,594,514)
-
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
14.
ERTELENEN VERG VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle, irket %30 oranıyla ertelenmi vergi hesaplamı , ancak öngörülebilir
gelecekte gerçekle ebilirli i kesin olmayan ertelenmi vergi aktifleri için kar ılık ayırmı tır.
Vergiye tabi gelirin irket’in etkin vergi oranları ile çarpımı sonucu elde edilen tutarın 31 Aralık 2005 ve 2004
tarihlerinde sona eren dönemlere ait vergi kar ılı ı ile mutabakatı a a ıdaki gibidir:
Vergi öncesi ola an faaliyetlerden net kar
%30 oranında kurumlar vergisi kar ılı ı
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve ilaveler
erefiye için ayrılan de er dü üklü ü kar ılı ı
Vergiye tabi olmayan gelirler
Özkaynak kalemleri üzerindeki enflasyon muhasebesi etkisi
Kullanılmamı yatırım indirimi üzerinden sa lanacak vergi avantajı
Vergi aktifi için ayrılan kar ılık
31 Aralık 2005
31 Aralık 2004
1,150,301
858,211
257,463
308,455
(726,549)
1,460,190
(2,356,066)
1,056,507
345,090
224,205
114,969
(37,137)
(4,938,197)
4,291,070
-
15.
D
ER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE D
a)
Di er Cari / Dönen Varlıklar
ER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2005
Pe in Ödenmi giderler
Finansal kiralama amacıyla alınan sabit kıymetler
Alacaklar kar ılı ında edinilen gayrimenkuller
Forward i lemleri gelir tahakkuku
Di er
b)
31 Aralık 2004
324,322
332,087
174,604
50,598
390
222,795
355,504
69,828
327
882,001
648,454
Türev Finansal Araçlar
irket faaliyetlerini sürdürürken türev finansal araçları içeren çe itli i lemler gerçekle tirmektedir. Türev
finansal araçlar iki taraf arasında yapılan ve ödemelerin bir veya daha fazla finansal aracın fiyatlarında,
oranlarında veya göstergelerindeki dalgalanmalara ba lı oldu u finansal sözle melerdir. Türev finansal araçlar,
forward alım/satım anla malarını içermektedir.
A a ıdaki tablo türev finansal araçların olumlu (varlıklar) ve olumsuz (yükümlülükler) rayiç de erlerinin farazi
de erleri ile birlikte vade tarihine göre analizini göstermektedir. Farazi de er, bir türev aracını olu turan varlı ın,
oranın veya göstergenin de eridir ve türev aracının de er de i imlerinin ölçülmesinde baz olarak alınır. Farazi
de erler, kapanmamı i lemlerin yıl sonundaki hacmini gösterir ve ne piyasa riskini ne de kredi riskini yansıtır.
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yapılan türev i lemlerinin farazi de erleri a a ıdaki tabloda gösterilmektedir:
Rayiç De er
Varlıklar
Forward satım anla ması
Forward alım anla ması
50,598
Rayiç De er
Yükümlülükler
14,891
Farazi
de erin YTL
kar ılı ı
6,350,000
1,428,750
1 aya
kadar
1-6 ay
arası
2,222,500
4,127,500
1,428,750
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
15.
D ER CAR / DÖNEN VARLIKLAR VE D
(devamı)
ER CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle yapılan türev i lemlerinin farazi de erleri a a ıdaki tabloda gösterilmektedir:
Rayiç De er
Varlıklar
Forward alım anla ması
Forward alım anla ması
c)
69,828
-
Rayiç De er
Yükümlülükler
36,828
Farazi de erin
YTL kar ılı ı
3,653,600
2,922,880
1 aya
kadar
1-6 ay
arası
2,922,880
3,653,600
-
Di er Cari Olmayan / Duran Varlıklar
irket’in 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle di er cari olmayan/duran varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 2004 993 YTL tutarında gelecek yıllara ait pe in ödenen giderlerden olu maktadır).
16.
F NANSAL VARLIKLAR
irket’in satılmaya hazır finansal varlıkları maliyet de erinden takip edilmektedir. Söz konusu finansal varlıklar,
güvenilir rayiç de er tahmini yapılamadı ı için elde etme maliyetinden, e er varsa, de er dü üklü ü kar ılı ının
dü ülmesi ile mali tablolara yansıtılmı tır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar a a ıdaki gibidir :
Borsada i lem görmeyenler
31 Aralık 2005
Ortaklık Yüzdesi
Tutar
%
Tekstil Factoring Hizmetleri A.
Di er
819,801
24,175
1.98
843,976
17.
31 Aralık 2004
Ortaklık Yüzdesi
Tutar
%
819,801
24,174
1.98
843,975
POZ T F / NEGAT F EREF YE
31 Aralık 2004 tarihine kadar erefiye normal amortisman metodu ile tahmin edilen ekonomik ömrü süresince
amorti edilmi tir. Ancak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olan UFRS 3 “ irket Birle meleri”, olu an
erefiyelerin üzerinden amortisman ayrılmamasını, bunun yerine her mali tablo hazırlama döneminde UMS 36
“Varlıkların De er Dü üklü ü”ne göre erefiyedeki de er dü üklü ünün gözden geçirilmesini, varsa, ilgili de er
dü üklü ünün dönem gelir tablosunda yansıtılmasını öngörmektedir. irket, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle söz
konusu standartlar do rultusunda erefiyeyi de er dü üklü ü açısından incelemi ve bu tarih itibariyle ta ınmakta
olan net de ere kar ılık ayırmak suretiyle 383,231 YTL tutarında de er dü üklü ü kar ılık giderini cari dönem gelir
tablosunda “Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar” hesabında yansıtmı tır.
erefiyenin 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle hareketi a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005
Dönem ba ı net defter de eri
tfa ve tükenme payları
De er dü üklü ü kar ılı ı
383,231
(383,231)
-
31 Aralık 2004
553,556
(170,325)
383,231
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
18.
YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunmamaktadır.
19.
MADD VARLIKLAR
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle maddi duran varlık hareketleri a a ıdaki gibidir :
Ta ıt
Araçları
Mobilya,
Mefru at ve Ofis
Ekipmanları
Özel
Maliyetler
Toplam
1 Ocak 2005 dönem ba ı net defter de eri
ktisap edilenler
Elden çıkarılanlar
Amortisman gideri
150,075
23,000
(1,933)
(33,077)
5,947
(673)
56,524
(25,636)
206,599
28,947
(1,933)
(59,386)
31 Aralık 2005 bakiyesi
138,065
5,274
30,888
174,227
31 Aralık 2004
Maliyet
Birikmi amortisman
Net defter de eri
31 Aralık 2005
Maliyet
Birikmi amortisman
Net defter de eri
390,024
(239,949)
150,075
332,573
(194,508)
138,065
Ta ıt
Araçları
1 Ocak 2004 dönem ba ı net defter de eri
ktisap edilenler
Elden çıkarılanlar
Amortisman gideri
43,743
157,025
(11,475)
(39,218)
31 Aralık 2004 bakiyesi
150,075
31 Aralık 2003
Maliyet
Birikmi amortisman
534,599
(490,856)
Net defter de eri
43,743
31 Aralık 2004
Maliyet
Birikmi amortisman
390,024
(239,949)
Net defter de eri
150,075
1,297,844
(1,297,844)
1,297,870
(1,292,596)
5,274
Mobilya, Mefru at
ve Ofis
Ekipmanları
35,505
(35,505)
1,297,844
(1,262,339)
35,505
1,297,844
(1,297,844)
-
154,990
(98,466)
1,842,858
(1,636,259)
56,524
206,599
154,990
(124,102)
1,785,433
(1,611,206)
30,888
Özel
Maliyetler
174,227
Toplam
64,314
(7,790)
143,562
157,025
(11,475)
(82,513)
56,554
206,599
154,990
(90,676)
1,987,433
(1,843,871)
64,314
143,562
154,990
(98,466)
1,842,858
(1,636,259)
56,524
206,599
2005 yılı içerisinde net defter de eri sıfır olan 84,439 YTL maliyetli araç, mobilya, mefru at ve ofis ekipmanları
elden çıkarılmı tır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
20.
MADD OLMAYAN VARLIKLAR
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle maddi olmayan duran varlık hareketleri a a ıdaki gibidir :
Di er Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
erefiye
1 Ocak 2005, dönem ba ı net defter de eri
ktisap edilenler
tfa ve tükenme payları
De er dü üklü ü kar ılı ı
383,231
(383,231)
-
31 Aralık 2005 bakiyesi
31 Aralık 2004
Maliyet
Birikmi itfa ve tükenme payları
Net defter de eri
31 Aralık 2005
Maliyet (*)
Birikmi itfa ve tükenme payları
De er dü üklü ü kar ılı ı
59,194
851,624
(468,393)
482,919
(390,922)
383,231
91,997
383,231
(383,231)
482,919
(423,725)
-
-
Net defter de eri
(*)
91,997
(32,803)
-
59,194
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle UFRS 3 “ letme Birle meleri” uyarınca irket erefiyeye ait birikmi itfa ve
tükenme paylarını ilgili aktifin maliyetinden netleyerek mali tablolarında yansıtmı tır.
erefiye
1 Ocak 2004, dönem ba ı net defter de eri
ktisap edilenler
tfa ve tükenme payları
31 Aralık 2004 de eri
31 Aralık 2003
Maliyet
Birikmi amortisman
Net defter de eri
31 Aralık 2004
Maliyet
Birikmi amortisman
Net defter de eri
Di er Maddi Olmayan
Duran Varlıklar
553,556
(170,325)
132,303
889
(41,195)
383,231
91,997
851,624
(298,068)
482,030
(349,727)
553,556
132,303
851,624
(468,393)
482,919
(390,922)
383,231
91,997
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
21.
ALINAN AVANSLAR
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle irket’in genel olarak devam eden sözle meler için tahsil etti i erken
ödemeler ve yeni sözle meler için aldı ı avanslardan olu an sırasıyla 1,179,275 YTL ve 626,492 YTL tutarında
alınan avansı bulunmaktadır.
22.
EMEKL L K PLANLARI
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle emeklilik planları bulunmamaktadır.
23.
BORÇ KAR ILIKLARI
a)
Kısa Vadeli Borç Kar ılıkları
31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
Forward i lemleri gider tahakkuku
Di er gider tahakkukları
b)
14,891
8,775
36,828
36,387
23,666
73,215
Uzun Vadeli Borç Kar ılıkları
Kıdem Tazminatı Kar ılı ı
Türk Kanunu’na göre, irket bir senesini doldurmu olan ve irket’le ili kisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emeklili ini kazanan, askere ça rılan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maa tutarı kadardır ve
bu miktar 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, 1,727 YTL (31 Aralık 2004 - 1,575 YTL) ile sınırlandırılmı tır.
UMS 19’a uygun olarak irket’in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir.
irket, kıdem tazminatı kar ılı ını, UMS 19’a uygun olarak “Projeksiyon Methodu”nu kullanarak, irket’in
geçmi yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularındaki
deneyimlerini baz alarak hesaplamı ve mali tablolara yansıtmı tır. Kıdem tazminatı kar ılı ı, çalı anların
emeklili i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü ün bugünkü de eri hesaplanarak ayrılır. Buna
ba lı olarak, 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yükümlülü ü hesaplamak için kullanılan aktüer
varsayımları a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
skonto oranı
Tahmin edilen limit/ücret artı ı
12
6.175
16
10
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle uzun vadeli borç kar ılıkları içerisinde yer alan kıdem
tazminatı kar ılı ı hareketleri a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005 31 Aralık 2004
Ba langıç bakiyesi
Dönem içinde giderle tirilen tutar
Aktüeryel gelir / gider
Parasal kazanç
78,897
32,292
(160)
111,029
79,745
9,270
(10,118)
78,897
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
24.
ANA ORTAKLIK DI I PAYLAR / ANA ORTAKLIK DI I ZARAR
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ana ortaklık dı ı paylar / ana ortaklık dı ı zararı
bulunmamaktadır.
25.
SERMAYE
irket'in ödenmi sermayesi 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle 17,000,000 YTL (tarihsel de er) olup,
17,000,000,000 adet her biri nominal 0.1 Yeni Kuru de erinde olan hisseden olu maktadır.
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı Not 1’de belirtilmi tir.
26.
SERMAYE YEDEKLER
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları 4,717,517 YTL tutarındadır.
27-28. KAR YEDEKLER VE GEÇM
YIL KARLARI / ZARARLARI
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler irket’in ödenmi sermayesinin (SPK’nın yayınladı ı
tebli lere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmi sermaye) %20’sine ula ıncaya kadar, kanuni net karın
(SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmi kar) %5’i olarak ayrılır. kinci tertip yasal yedekler ise ödenmi
sermayenin %5’ini a an temettü da ıtımlarının toplamı üzerinden %10 olarak ayrılır. Türk Ticaret Kanununa
göre, yasal yedekler ödenmi sermayenin %50’sini geçmedi i sürece sadece zararları netle tirmek için
kullanılabilir, bunun dı ında herhangi bir ekilde kullanılması mümkün de ildir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No : 25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında
Tebli i" uyarınca 2003 yılı karından ba lamak üzere kar da ıtımında halka açık irketler için SPK tarafından
yayımlanan muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolardaki net kar baz alınacaktır.
Halka açık irketler, temettü da ıtımlarını SPK’nun öngördü ü ekilde a a ıdaki gibi yaparlar:
SPK tarafından yayımlanan Muhasebe Standartları’na uygun olarak ilk kez yapılan enflasyon düzeltmesi
esnasında ilk mali tablo denkle tirme i leminde ortaya çıkan ve “geçmi yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK’nın kar da ıtımına ili kin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmi mali tablolara göre
da ıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmi
yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve da ıtılmamı geçmi yıl karları, kalan zarar
miktarının ise sırasıyla ola anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özsermaye kalemlerinin enflasyon
muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktadır.
Da ıtılabilir kar Türk Ticaret Kanunu’na ve Vergi Kanunları’na göre hesaplanan tutarı a mamalıdır.
irket’in yıl sonlarındaki yasal mali tablolarındaki birikmi karlar ve cari dönem karı yukarıda bahsedilen gerekli
yedekler ayrıldıktan sonra kar da ıtımına tabidir.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
27-28. KAR YEDEKLER VE GEÇM
YIL KARLARI / ZARARLARI (devamı)
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle yasal mali tablolarına göre geçmi yıl karları/(zararları) ve dönem
karları a a ıdaki gibidir :
31 Aralık 2005
Yasal yedekler
Ola anüstü yedekler
Dönem net karı/(zararı)
31 Aralık 2004
1,271,073
(4,182,285)
5,463,325
1,972,746
(6,164,998)
(2,911,212)
1,271,073
29.
YABANCI PARA POZ SYONU / F NANSAL R SK YÖNET M VE POL T KALARI
a)
Kredi Riski
Kredi riski, kar ılıklı ili ki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ili kin olarak yükümlülü ünü yerine
getirememesi sonucu di er tarafın finansal açıdan zarara u raması riskidir. irket, kredi riskini belli taraflarla
yapılan i lemleri sınırlandırarak ve ili kide bulundu u tarafların güvenilirli ini sürekli de erlendirerek
yönetmeye çalı maktadır.
Kredi risk yo unla ması belirli irketlerin benzer i alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı co rafi bölgede yer
almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi di er ko ullarda meydana gelebilecek de i ikliklerin bu
irketlerin sözle meden do an yükümlülüklerini benzer ekonomik ko ullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir.
Kredi risk yo unlu u, irketin belirli bir sanayi koluna veya co rafi bölgeye etkinlik sa lama konusundaki
performansına ili kin duyarlılı ını göstermektedir.
irket, borç verme aktivitelerini belirli bir sektöre veya co rafi bölgeye yo unla tırmayarak kredi riskini
yönetmeye çalı maktadır. irket ayrıca gerekli gördü ü durumlarda mü terilerinden teminat almaktadır.
irket’in finansal kiralama alacaklarının sektörel bazda dökümü a a ıda belirtildi i gibidir:
31 Aralık 2005
Tekstil
Turizm
Basın yayın
Maden metal ve kimya endüstrisi
Finansal kurulu lar
Elektronik
Bilgisayar
n aat
Sa lık ve sosyal kurulu lar
Nakliyat
Dayanıklı tüketim maddeleri
çecek ve yiyecek
Di er
31 Aralık 2004
5,825,233
127,764
786,546
9,143,100
770,576
187,653
11,978
11,706,363
2,507,366
1,345,513
347,358
846,436
6,320,317
12,736,756
41,364
1,068,578
4,594,884
1,044,448
306,785
537,736
5,153,302
1,296,081
1,875,181
427,431
31,023
5,056,679
39,926,203
34,170,248
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
29.
YABANCI PARA POZ SYONU / F NANSAL R SK YÖNET M VE POL T KALARI (devamı)
b)
Likidite Riski
irket’in politikası krediler için yapılan geri ödemeler nedeniyle olu an nakit çıkı ları ile finansal kira alacakları
portföyünden sa lanan nakit giri lerini e le tirmeye çalı arak likidite riskini kontrol etmektir. Mü terilerin
ödeme planları irket'in borçlanma ihtiyaçları ve sermayesini göz önüne alarak yapılmaktadır.
Ayrıca irket elinde belli bir oranda nakit bulundurarak kendini herhangi bir beklenmedik nakit çıkı ına kar ı
korumaktadır.
A a ıdaki tablo irket’in, varlık ve yükümlülüklerinin bilanço tarihinden vade tarihine kadar kalan vadeleri baz
alınarak hazırlanmı dökümünü göstermektedir.
B LANÇO (YTL)
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
6-12 Ay
1-5 Yıl
Toplam
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
4,483,946
4,720,016
6,226,320
9,720,701
-
25,150,983
Hazır De erler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar
Di er Alacaklar (net)
Di er Cari/Dönen Varlıklar
805,303
578,327
1,751,902
31,647
1,190,413
126,354
4,638,143
81,873
5,621,678
604,642
9,651,569
69,132
-
805,303
578,327
21,663,292
31,647
1,190,413
882,001
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
-
-
-
-
18,008,021
18,008,021
Finansal Kiralama Alacakları (net)
Finansal Varlıklar (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
-
-
-
-
16,930,624
843,976
174,227
59,194
16,930,624
843,976
174,227
59,194
4,483,946
4,720,016
6,226,320
9,720,701
18,008,021
43,159,004
4,539,403
683,255
4,393,679
7,913,736
-
17,530,073
-
-
2,698,948
-
-
2,698,948
2,685,724
369,935
232,121
1,179,275
23,666
48,682
114,599
568,656
-
1,596,720
98,011
-
7,451,179
462,557
-
-
11,848,222
1,499,159
232,121
1,179,275
23,666
48,682
Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
-
-
-
1,902,650
1,902,650
Finansal Borçlar (net)
Ticari Borçlar
Borç Kar ılıkları
-
-
-
-
476,643
1,314,978
111,029
476,643
1,314,978
111,029
4,539,403
683,255
4,393,679
7,913,736
1,902,650
19,432,723
4,036,761
1,832,641
1,806,965
16,105,371
23,726,281
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa
Vadeli Kısımları (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Di er Yükümlülükler (net)
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
Net likidite
(55,457)
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
29.
YABANCI PARA POZ SYONU / F NANSAL R SK YÖNET M VE POL T KALARI (devamı)
c)
Kur Riski
Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar ve kaynaklar, alım - satım taahhütleri ile birlikte kur riskinde artı a
sebebiyet vermektedir. irket yabancı para risk yönetimini forward sözle meleri ile sa lamaktadır.
Aktiflerin ve pasiflerin yabancı para da ılımı a a ıda belirtildi i gibidir :
B LANÇO (YTL)
YTL
USD
EUR
CHF
GBP
Toplam
Cari / Dönen Varlıklar
2,955,438
9,069,744
12,575,561
550,235
5
25,150,983
Hazır De erler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar
Di er Alacaklar (net)
Di er Cari/Dönen Varlıklar
539,244
246,002
1,037,218
31,647
269,924
831,403
171,903
106,566
8,420,938
370,337
-
94,068
225,759
12,205,136
50,598
83
550,152
-
5
-
805,303
578,327
21,663,292
31,647
1,190,413
882,001
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
2,814,004
5,722,799
9,471,218
-
-
18,008,021
Finansal Kiralama Alacakları (net)
Finansal Varlıklar (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
1,736,607
843,976
174,227
59,194
5,722,799
-
9,471,218
-
-
-
16,930,624
843,976
174,227
59,194
TOPLAM VARLIKLAR
5,769,442
14,792,543
22,046,779
550,235
5
43,159,004
VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
909,551
7,320,342
9,300,159
21
-
17,530,073
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Di er Yükümlülükler (net)
315,878
232,121
304,095
8,775
48,682
2,698,948
4,164,663
7,955
448,776
-
7,683,559
1,175,326
426,383
14,891
-
21
-
-
2,698,948
11,848,222
1,499,159
232,121
1,179,275
23,666
48,682
Uzun Vadeli Yükümlülükler
111,029
-
1,791,621
-
-
1,902,650
Finansal Borçlar (net)
Ticari Borçlar (net)
Borç Kar ılıkları
111,029
-
476,643
1,314,978
-
-
-
476,643
1,314,978
111,029
Özsermaye (*)
23,726,281
-
-
-
-
23,726,281
Sermaye
Hisse Senetleri hraç Primleri
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Ola anüstü Yedekler
Net Dönem Karı/Zararı
17,000,000
252
4,717,517
858,211
1,150,301
-
-
-
-
17,000,000
252
4,717,517
858,211
1,150,301
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
24,746,861
7,320,342
11,091,780
21
-
43,159,004
Bilanço içi pozisyon
(18,977,419)
7,472,201
10,954,999
550,214
5
-
Bilanço dı ı pozisyon
6,350,000
(1,428,750)
(4,921,250)
-
-
-
(*)
Yukarıdaki tablo gösterimi açısından özkaynaklar YTL yükümlülükler altında gösterilmi tir.
d)
Faiz Riski
Faiz riski, faiz oranlarında meydana gelen de i imlerin finansal araçların de erini etkileme olasılı ından
kaynaklanır. irket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya yeniden fiyatlandırılacak varlık ve yükümlülüklerin
arasında do acak uyumsuzluk ve açıklar sonucunda faiz riskine maruz kalabilir. irket, risk yönetimi stratejileri
uygulayarak varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırmalarını e le tirerek söz konusu riski kontrol altına
alır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
29.
YABANCI PARA POZ SYONU / F NANSAL R SK YÖNET M VE POL T KALARI (devamı)
A a ıdaki tablo bilanço tarihi itibariyle varlık ve yükümlülüklerin yeniden fiyatlandırma tarihlerine kalan
dönemleri göstermektedir.
B LANÇO (YTL)
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-6 Ay
6-12 Ay
1-5 Yıl
Faizsiz
Toplam
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
2,401,787
4,673,685
5,621,678
9,651,569
-
2,802,264
25,150,983
Hazır De erler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
li kili Taraflardan Alacaklar
Di er Alacaklar (net)
Di er Cari/Dönen Varlıklar
634,829
1,751,902
15,056
4,638,143
35,542
5,621,678
-
9,651,569
-
-
170,474
578,327
31,647
1,190,413
831,403
805,303
578,327
21,663,292
31,647
1,190,413
882,001
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
-
-
-
-
16,930,624
1,077,397
18,008,021
Finansal Kiralama Alacakları (net)
Finansal Varlıklar (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
-
-
-
-
16,930,624
-
843,976
174,227
59,194
16,930,624
843,976
174,227
59,194
2,401,787
4,673,685
5,621,678
9,651,569
16,930,624
3,879,661
43,159,004
3,287,780
765,942
4,531,342
7,708,277
-
1,236,732
17,530,073
-
-
2,698,948
-
-
-
2,698,948
2,685,724
369,935
232,121
-
182,395
568,656
14,891
1,734,383
98,011
-
7,245,720
462,557
-
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
-
338,980
137,663
-
Finansal Borçlar (net)
Ticari Borçlar
Borç Kar ılıkları
-
338,980
-
137,663
-
-
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa
Vadeli Kısımları (net)
Ticari Borçlar (net)
li kili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Kar ılıkları
Di er Yükümlülükler (net)
1,179,275
23,666
33,791
11,848,222
1,499,159
232,121
1,179,275
23,666
48,682
1,314,978
111,029
1,902,650
1,314,978
-
111,029
476,643
1,314,978
111,029
Özsermaye (*)
Sermaye
Hisse Senetleri hraç Primleri
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi
Farkları
Ola anüstü Yedekler
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
VE ÖZSERMAYE
Bilanço içi faize duyarlılık
30.
23,726,281
23,726,281
-
-
-
-
-
17,000,000
252
17,000,000
252
-
-
-
-
-
4,717,517
4,717,517
-
-
-
-
-
858,211
1,150,301
858,211
1,150,301
3,287,780
1,104,922
4,669,005
7,708,277
1,314,978
25,074,042
43,159,004
3,568,763
952,673
1,943,292
15,615,646
(21,194,381)
(885,993)
DEVLET TE V K VE YARDIMLARI
Yatırım Te vik Belgeleri
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle sırasıyla 76,505,909 YTL ve 57,085,095 YTL tutarında
kullanılmamı yatırım indirimi bulunmaktadır.
-
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
31.
KAR ILIKLAR, ARTA BA LI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
irket Aleyhine Davalar
irket, bir mü terisi ile yaptı ı 20 Mayıs 1998 tarihli finansal kiralama sözle mesine konu olan maddi duran
varlı ı, bu irketin finansal kira borcunun temerrüde dü en kısmını ödememesi gerekçesi ile geri almı ve
satmı tır. lgili irket ise sözkonusu borcu reddetmektedir. Konuyla ilgili olarak bu irket tarafından, irket
aleyhine 350,000 YTL dava açılmı tır. Sözkonusu dava irket lehine sonuçlanmı ancak kar ı taraf temyize
gitmi tir. Dava, rapor tarihi itibariyle devam etmektedir. irket yönetimi, davanın irket lehinde sonuçlanaca ını
tahmin etmektedir. Dolayısıyla ili kteki mali tablolarda söz konusu davaya ili kin herhangibir kar ılık
ayrılmamı tır.
Teminat Mektupları
Not 9/b’de belirtildi i üzere, irket’in 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle ili kili bankalardan alınıp çe itli kamu
kurulu lara verilen toplam 332,166 YTL tutarında teminat mektubu vardır (31 Aralık 2004 - 306,857 YTL)
32.
RKET B RLE MELER
31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle irket birle meleri bulunmamaktadır.
33.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
irket’in faaliyet alanı sadece finansal kiralama faaliyetinde bulunmak oldu undan ve faaliyetlerini sadece
Türkiye’de yürütüyor olmasından dolayı bölümlere göre raporlama yapmasını gerektiren bir durum
bulunmamaktadır.
34.
B LANÇO TAR H NDEN SONRAK OLAYLAR
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93’üncü maddesi ile finansal kiralama, finansman ve faktoring irketlerinin
düzenleme ve denetimine ili kin yetki ve sorumluluk Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na (BDDK)
devredilmi tir. Bu sebeple 01.01.2006 tarihine kadar Hazine tarafından yürütülen finansal kiralama irketlerinin
düzenleme, kurulu , izin ve denetim faaliyetleri sözkonusu tarihten itibaren BDDK tarafından yürütülmeye
ba lanmı tır.
35.
DURDURULAN FAAL YETLER
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren yıllar içerisinde durdurulan faaliyetleri bulunmamaktadır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
36.
ESAS FAAL YET KARI
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihlerinde sona eren yıllar içerisinde gerçekle tirmi oldu u finansal kiralama
faaliyetlerine ili kin brüt esas faaliyet karı a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2005
Faiz gelirleri
Finansal kiralama alacaklarına ili kin kur farkı (giderleri)/gelirleri, net
Vade farkı geliri
37.
FAAL YET G DERLER
a)
Faaliyet Giderleri
4,700,452
(2,758,389)
349,241
5,173,136
917,138
308,678
2,291,304
6,398,952
31 Aralık 2005
Personel giderleri
li kili kurulu lardan hizmet alımları
Sigorta giderleri
Vergi, resim ve harç giderleri
Kira ve aidat giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Hizmet giderleri
Dava takip giderleri
Di er
b)
31 Aralık 2004
31 Aralık 2004
1,046,592
619,322
415,330
296,171
98,538
92,189
86,592
77,819
290,419
882,461
687,180
453,099
187,924
68,181
294,033
121,228
122,204
828,366
3,022,972
3,644,676
Personel Giderleri
31 Aralık 2005
Maa lar ve ücretler
Kıdem tazminatı kar ılık gideri
Sosyal sigorta prim giderleri – i veren payı
Di er personel giderleri
31 Aralık 2004
827,526
32,132
108,819
78,115
731,557
9,270
88,333
53,301
1,046,592
882,461
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
38.
D
ER FAAL YETLERDEN GEL R/G DER VE KAR/ZARARLAR
a)
Di er Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
31 Aralık 2005
Forward anla malarından kur farkı geliri(*)
Sabit kıymet satı karı (**)
Vadeli mevduat geliri
Temettü geliri
Konusu kalmayan kar ılıklar
Di er
31 Aralık 2004
1,397,799
166,385
132,404
49
123,418
257,428
493,571
248,866
173,305
584,715
76,703
376,454
2,077,483
1,953,614
(*)
(**)
Sözkonusu tutarın 1,086,201 YTL’lik kısmı ili kili bankalarla girilen türev i lemlerinden elde edilmi tir.
Sözkonusu tutarlar tahsil edilemeyen finansal kiralama alacaklarına ili kin edinilen sabit kıymetlerin satı
karları ile finansal kiralama sözle melerine konu olan sabit kıymetlerin devir bedellerinden olu maktadır.
b)
Di er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap döneminde, di er faaliyetlerden gider ve zararlar Not 17’de belirtildi i
üzere erefiye üzerinden ayrılan de er dü üklü ü kar ılık giderinden olu maktadır.
39.
F NANSMAN GEL RLER , net
31 Aralık 2005
Kredi faiz gideri
Banka komisyon ve masrafları
Alınan kredilerin kur farkı (geliri) / gideri
Banka Mevduatları kur farkı gideri / (geliri)
Di er
Finansman (gelirleri) / giderleri, net
711,628
167,513
(1,139,836)
44,505
28,473
(187,717)
31 Aralık 2004
828,941
135,014
302,266
(27,957)
2,957
1,241,221
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
40.
NET PARASAL POZ SYON KAR / ZARARI
31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap döneminde gelir tablosuna yansıtılan parasal kar tutarının analizi
a a ıdaki gibidir:
31 Aralık 2004
Dönem ba ı parasal varlıklar
Dönem ba ı parasal yükümlülükler
55,456,351
(35,411,978)
Dönem ba ı net parasal pozisyon (A)
20,044,373
Dönem içi hareketler
Finansal kiralama gelirleri
Pazarlama ve genel yönetim giderleri (amortisman ve tükenme payları hariç)
Di er faaliyet giderleri, net
Finansman giderleri, net
Maddi duran varlık satı ı
Maddi duran varlık alım bedeli
6,398,952
(3,350,643)
1,953,614
(1,241,221)
11,475
(157,914)
Toplam dönem içi hareketler (B)
Dönem sonu parasal varlıklar
Dönem sonu parasal yükümlülükler
3,614,263
37,666,053
(16,615,875)
Dönem sonu net parasal pozisyon (C)
21,050,178
Gelir tablosunda yansıtılan parasal zarar (A+B-C)
(2,608,458)
41.
VERG LER
31 Aralık 2005 tarihi itibariyle kurumlar vergisi oranı % 30’dur (2004 - %33). Kurumlar vergisi, ilgili oldu u
hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on be inci günü ak amına kadar beyan edilmekte ve ilgili
ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle olu an
kazançlar üzerinden %30 (2004 - %33) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu ekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemi yasal gelir vergi matrahından
hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 - 31 Aralık 2004 döneminde vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmi
mali tablolar üzerinden hesaplanmı tır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanan bilançonun ilk
defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmi yıl karı vergiye tabi
tutulmamı , benzer ekilde geçmi yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabul edilmemi tir.
Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmi yıl mali
zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) de erleri ile dikkate alınmı tır. 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulaması yasal olarak durdurulmu tur.
Vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince be yıl içerisinde incelenebilmektedir.
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do rudan ili kili olup bir
ekonomik ömrü bulunan ve de eri 10,000 YTL (2004 - 6,000 YTL)’yi a an yeni maddi varlık alımları, bedelinin
%40’ı oranında kurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sa lamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce
olu an yatırım indirimleri ise irketlerin kendi tercihleri do rultusunda yeni uygulamaya dönü türülmedikleri
takdirde, %19.8 oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri süresiz olarak ta ınabilirler.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
41.
VERG LER (devamı)
Türkiye’de mukim anonim irketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek ki ilere ve Türkiye’de mukim
olmayan tüzel ki ilere yapılan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim
irketlerden yine Türkiye’de mukim anonim irketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de ildir.
Ayrıca karın da ıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi uygulanmamaktadır.
En az 2 yıl boyunca elde tutulmu olan i tirak hisselerinin nakit olarak satılmasından do an kazançlar, söz
konusu kazançlar sermayeye ilave edildi i takdirde kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadırlar. Ayrıca temettü
alımlarından do an kar, da ıtılmamı veya sermayeye ilave edilmemi ise stopaja tabi tutulmamaktadır.
Yukarıda bahsedilen istisna nedeniyle irket, ba lı ortaklıkları ve i tiraklerinin da ıtılmamı karları üzerinden ve
Türkiye'deki irketler tarafından çıkarılan hisselere yapılan yatırımlarla ile ilgili geçici farklılıklar üzerinden
ertelenmi vergi hesaplamamaktadır.
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihi itibariyle sona eren dönemlere ait vergi gideri bulunmamaktadır.
irket’in 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle ta ıdı ı mali zararlar ve olu tukları yıllar a a ıdaki gibidir :
Mali Zararın Olu tu u Yıl
Tutarı
2004
2005
7,886,301
4,009,207
Toplam
11,895,508
Mali zararlar en fazla olu tukları yılı takip eden 5 yıl boyunca ta ınabilirler.
42.
H SSE BA INA KAZANÇ
Hisse ba ına kazanç, net karın raporlanan hesap dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a ırlıklı
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle hisse ba ına kazanç
sırasıyla 0.007 Yeni Kuru 0.005 Yeni Kuru ’tur. irket hisselerinin tamamı aynı niteliktedir.
Hisse ba ına kazanç hesabında kullanılan bilgiler a a ıdaki gibidir :
Net kar
Hisse senetlerinin a ırlıklı ortalama adedi
Hisse ba ına kazanç (Yeni Kuru )
31 Aralık 2005
31 Aralık 2004
1,150,301
17,000,000,000
0.007
858,211
17,000,000,000
0.005
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
43.
NAK T AKIM TABLOSU
31 Aralık 2005
letme faaliyetlerinden sa lanan nakit giri leri
Vergi kar ılı ı öncesi kar
Parasal kazanç ve vergi kar ılı ı öncesi kar ile i letme
faaliyetlerinden sa lanan nakit arasındaki mutabakat
Parasal zarar
Kur farkı (geliri) / gideri (*)
erefiyeye ait de er dü üklü ü kar ılı ı
Amortisman ve itfa payları
Faiz giderleri
Forward zararları / (karları)
Kıdem tazminatı yükümlülü ü kar ılı ı
tirak satı zararı
Finansal kiralama alacakları provizyonu / (ters çevrilmesi), net
Sabit kıymet satı karı
letme sermayesindeki de i ikliklerden önceki faaliyet (zararı) / karı
letme sermayesindeki de i iklikler:
Ticari alacaklar
Finansal kiralama alacakları
li kili taraflardan alacaklar (net)
Di er alacaklar
Di er cari/dönen varlıklar
Di er cari olmayan/duran varlıklar
Ticari borçlar (net)
li kili taraflara borçlar (net)
Alınan avanslar
Borç kar ılıkları
Di er yükümlülükler (net)
letme faaliyetlerinden dolayı net nakit giri i
31 Aralık 2004
1,150,301
858,211
(748,237)
383,231
92,189
711,628
(2,707)
32,132
9
(64,069)
(87,707)
2,608,458
302,266
294,033
828,941
(33,000)
9,264
429,374
(83,971)
1,466,770
5,213,576
48,146
(5,755,955)
(31,546)
(1,004,109)
77,082
993
1,100,940
109,150
552,783
(64,440)
19,523
(23,420)
11,256,308
562
214,739
35,557
10,619
(920,816)
(9,870)
149,284
(22,044)
(3,480,663)
15,904,495
Yatırım faaliyetleri
Satın alınan maddi duran varlıklar
Satın alınan i tirakler
Sabit kıymet satı tutarı
Satılan / (satın alınan) hazır menkul de erler
(28,947)
(10)
89,640
299,765
(157,914)
95,446
(23,886)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkı ı
360,448
(86,354)
Finansman faaliyetleri
Alınan banka kredileri
Geri ödenen banka kredileri
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit çıkı ı
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artı / (azalı )
18,939,498
(17,406,760)
(774,119)
758,619
(2,361,596)
Parasal zararın nakit ve nakit benzeri de erler üzerindeki etkisi
-
6,984,281
(21,220,702)
(874,588)
(15,111,009)
707,132
(891,629)
Dönem ba ı nakit ve nakit benzeri varlıklar
3,166,899
3,351,396
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar
805,303
3,166,899
(*)
irket’in yabancı para kredilerinden kaynaklanan kur farklarından olu maktadır.
Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi
31 Aralık 2005 Tarihi tibariyle
MAL TABLO D PNOTLARI (Devamı)
(Para Birimi-Yeni Türk Lirası (YTL,Not2))
44.
ÖZSERMAYE DE
M TABLOSU
Özsermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkları
Sermaye
31 Aralık 2003
10,000,000
45,326,805
Sermaye Artı ı
7,000,000
(7,000,000)
Ödenmi sermayeye tashihler ve
emisyon priminden yasal yedekler
ve birikmi zararlara transfer
-
(33,609,288)
Net dönem karı
-
-
31 Aralık 2004
17,000,000
Net dönem karı
31 Aralık 2005
45.
Hisse senedi
ihraç primi
893
-
Kar Yedekleri ve Net
Dönem Karı/(Zararı)
Özsermaye
(33,609,929)
21,717,769
-
-
33,609,929
-
-
858,211
858,211
4,717,517
252
858,211
22,575,980
-
-
-
1,150,301
1,150,301
17,000,000
4,717,517
252
2,008,512
23,726,281
(641)
MAL TABLOLARIN ÖNEML ÖLÇÜDE ETK LEYEN YA DA MAL TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANAB L R VE ANLA ILAB L R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL
OLAN D ER HUSUSLAR
irket’in 31 Aralık 2005 ve 2004 tarihleri itibariyle mali tablolarını önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların
açık, yorumlanabilir ve anla ılabilir olması açısından açıklanması gerekli önemli bir hususu bulunmamaktadır.
GENEL KURUL’A DÖNEM KARININ DA ITIM ÖNER S
SPK’nun 25 ubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı gere ince, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan
mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde irketler kar
da ıtımı yapamayacaklardır. Bu karar uyarınca irket 2005 yılı içerisinde yasal kayıtlarına göre
4.182.284,75 YTL zarar etmi oldu undan 2005 yılı karından temettü da ıtımı yapılmayacaktır. UFRS
mali tablolarına göre bulunan 1.150.301 YTL net karının ola anüstü yedek akçelere ayrılmasını
onaylarınıza arz ederiz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards