veri tabanı oluşturuyorum

advertisement
VERİ TABANI
OLUŞTURUYORUM
1
HAZIRLAYAN: Sevim DEMİR
18406341962
İÇİNDEKİLER
Veri tabanı nedir?
 Veri tabanı yönetim sistemleri
 Veri tabanı yönetim sisteminin
yararları
 Veri tabanının kullanım yerleri
 MySQL
 MsSQL
 PostgreSQL
 Oracle
 Ms access
 Kaynakça

2
VERİ TABANI NEDİR?

Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur.
Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan
düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha
çok bu anlamda kullanılmaktadır. Bilgisayar
terminolojisinde, sistematik erişim imkanı olan,
yönetilebilir, güncellenebilir , taşınabilir, birbirleri
arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler
kümesidir. Bir başka tanımı da, bir bilgisayarda
sistematik şekilde saklanmış, programlarca
işlenebilecek veri yığınıdır. Bir veri tabanını
oluşturmak, saklamak, çoğaltmak, güncellemek ve
yönetmek için kullanılan programlara Veri Tabanı
Yönetme Sistemi (DBMS) adı verilir. DBMS
özelliklerinin ve yapısının nasıl olmasını
gerektiğini inceleyen alan Bilgi Bilimi (Information
Science)'dır.
3

Veri tabanında asıl önemli kavram, kayıt yığını ya
da bilgi parçalarının tanımlanmasıdır. Bu tanıma
Şema adı verilir. Şema veri tabanında kullanılacak
bilgi tanımlarının nasıl modelleneceğini gösterir.
Buna Veri Modeli (Data Model) yapılan işleme de
Veri modelleme denir. En yaygın olanı, İlişkisel
Model'dir (relational model). Layman'ın değimiyle
bu modelde veriler tablolarda saklanır. Tablolarda
bulunan satırlar (row) kayıtların kendisini,
sütunlar (column) ise bu kayıtları oluşturan bilgi
parçalarının ne türden olduklarını belirtir. Başka
modeller (Sistem Modeli ya da Ağ Modeli gibi)
daha belirgin ilişkiler kurarlar.
Veri tabanı yazılımı ise verileri sistematik bir
biçimde depolayan yazılımlara verilen isimdir.
Birçok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki
fark, veri tabanın bu bilgiyi verimli ve hızlı bir
şekilde yönetip değiştirebilmesidir. Veri tabanı,
bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla
değer kazanır. Bilgiye gerekli olduğu zaman
ulaşabilmek esastır. İçeriği olmayan bir kütüphane
ve bütün kitapların aynı kapağa sahip olduğunu
düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne
kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veri
tabanı bir kütüphanenin mükemmel bir içerik
sistemi olduğu gibi , aynı zamanda kütüphanenin
kendisidir. Bağıntısal Veri Tabanı Yönetim
Sistemleri (Relational Database Management
Systems - RDBMS) büyük miktarlardaki verilerin
güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı
erişim imkanlarının sağlandığı, bilgilerin bütünlük
içerisinde tutulabildiği ve birden fazla kullanıcıya
aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı
programlardır.
4
VERİ TABANI YÖNETİM
SİSTEMİ

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, fiziksel hafızada
bilgileri çeşitli özelliklerine göre gruplandırıp
şekillendirdikten sonra saklayan programlardır.
VTYS, saklanan bu veriyi, Yapısal Sorgulama
komutları ile insanların istekleri çerçevesinde
işler, yeniden şekillendirirler. Yani, Veri tabanı
Yönetim Sistemi’nin bir ucunda, bilgisayar
diskinde saklanan düzenlenmiş veriler, diğer
ucunda ise bir kullanıcı(genellikle insan) veya
istemci vardır.
5
VERİ TABANI YÖNETİM
SİSTEMİNİN YARARLARI







Aynı veri değişik kişilerin PC’lerinde veya değişik
bilgisayarlarda tekrar tekrar tutulmaz;
Veri Tekrarı(“Data Redundancy”) azaltılır ya
da yok edilir.
Veri Tutarlılığı (“Data Consistency”):
Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının
bulunması “bakım” zorluğu getirir: bir yerde
güncellenen bir adres bilgisi başka yerde
güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri
tutarsızlığına (“Data Inconsistency”) yol açar.Veri Paylaşımı / Eşzamanlılık
(“Concurrency”):
Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
kullanılmadığı durumlarda veriye sıralı erişim
yapılır. Yanı birden çok kullanıcı aynı anda aynı
veriye erişemez. Bir VTYS’deise aynı veri
tabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim
yapılabilir
6






Veri Bütünlüğü (“Data Integrity”):
Bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse, öğrenci var
olduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir.Veri Güvenliği (“Data Security”):
Verinin isteyerek ya da yanlış kullanım sonucu
bozulmasını önlemek için çok sıkı mekanizmalar
mevcuttur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı
ve şifreyle korumanın yanı sıra kişiler sadece
kendilerini ilgilendiren tabloları yada tablo içinde
belirli kolonları görebilirler.Veri Bağımsızlığı (“Data Independence”):
Programcı, kullandığı verilerin yapısı ve
organizasyonu ile ilgilenmek durumunda değildir.
VERİ BAĞIMSIZLI-ĞI, VTYS’ lerinin en temel
amaçlarındandır
7
VERİ TABANININ
KULLANIM YERLERİ

Veritabanı programlama ile bir çok proje
geliştirilebilir.Bir İngilizce-Türkçe sözlük bu yolla
kolayca yazılabilir. Birkütüphane takip
otomasyonu, bir hastane otomasyonu,muhasebe
programları ve daha bir çok otomasyonprogramı
temelde veritabanı projesidir.Günlük hayatta
veritabanı programlama telefon
şirketleritarafından yoğun olarak kullanılır.
Konuşmaların süreleriay boyunca
veritabanlarında saklanır ve ay sonu geldi-ğinde
istemci programlar tarafından her bir
abonenintelefon faturası teker teker hesaplanır.
Günde yüzbinlerce abonenin birbirini aradığı bir
durumun içindenbaşka hangi yolla çıkılabilir ki?
8
MYSQL

MySQL şu anda internetteki en popüler açık
kaynak kodlu veritabanı yazılımıdır. Veritabanı
nedir? Veritabanı bilgisayarlarda verileri
saklamaya yönelik bir yöntemdir. Mesela şu anda
bilgisayarınızda birçok veriyi dosyalara bölerek
saklıyorsunuz. Ne zaman bir veriye ulaşmak
isterseniz gerekli olan dosyayı çalıştırmanız
gerekiyor. Veritabanları verileri farklı bir sistemle
saklarlar, tablolanmış olarak. Böylece hem veriler
daha az yer kaplamış olurlar, hem de verilere
erişim hızı çok daha artmış olur. Binlerce forum
yazılımının aynı sunucu üzerinde çalışabilmesini
ve binlerce kullanıcıya hizmet edebilmesini büyük
ölçüde MySQL gibi gelişmiş veritabanı
yazılımlarına borçluyuz.
Bir not: İngilizcede veritabanı "database" olarak
çevirilir, bunun da kısaltılmışına "db" olarak
rastlayabilirsiniz.
9
MSSQL

Microsoft SQL Server en çok kullanılan veri tabanı
sunucu yazılımıdır. Veri tabanlarının
oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlayan
kurumsal çaplı Veri tabanı Yönetim Sistemidir.
Dünyada en yoğun kullanılan yönetim sistemi SQL
Server’ dır. SQL Server’ ı kullanarak verilerinizi
dilediğiniz şekilde yönetebilir ve Stored
prosedürleri kullanarak çok sayıda ve komplike
sonuçlar döndürebilirsiniz.
Böylece istediğiniz verileri raporlayarak elde
edebilirsiniz.
10
POSTGRESQL


PostgreSQL (Post-Gres-Q-L. olarak okunur), veri
tabanları için ilişkisel modeli kullanan ve SQL
standart sorgu dilini destekleyen bir veri tabanı
yönetim sistemidir.
PostgreSQL, yeni-nesil VTYS araştırma prototipi
olan POSTGRES veri tabanı yönetim sisteminin
geliştirilmesidir. POSTGRES’in zengin veri
tiplerini ve güçlü veri modelini tutarken, SQL’in
geliştirilmiş alt kümesi olan PostQuel dilini
kullanır. PostgreSQL ücretsizdir ve kaynak kodu
açık dağıtılır.
11
ORACLE

Oracle Veri tabani Yapılari
1. Mantıksal Yapılar
Tablespaces: Veri tabani, tablespace olarak
adlandırılan mantıksal saklama birimlerine
bölünür. Tablespace, aralarında bir ilişki olan
mantıksal yapıların gruplandırılmasında
kullanılır. Bir tablespace online (erişilebilir) ya da
offline (erişilemez) olabilir. Normalde
tablespace‘ler üzerlerindeki bilgiye erişimin
yapılabilmesi için online konumundadır. Fakat
bazı özel amaçlarla tablespace‘ler offline
konumuna alınabilirler.
Sema ve Sema nesneleri: Sema, nesnelerden
oluşan bir derlemdir. Sema nesneleri doğrudan
veri tabanının verilerine karşılık gelen mantıksal
yapılardir. Çizelge (table): Oracle veri tabanında
verileri saklamak için kullanılan temel birimdir.
Çizelgeler satırlar (rows) ve sütunlar (columns)
olarak tutulurlar. Her çizelge, adi ve sütun kümesi
(nitelik) ile tanımlanır. Her sütunun bir adi, türü
ve genişlik ya da duyarlılığı verilir. Çizelge bir kez
yaratıldıktan sonra içine geçerli satırlar
konulabilir ve daha sonra da bu çizelgenin satırları
sorgulanabilir, silinebilir ya da günlenebilir.
12
MS ACCESS

Basit bir ifadeyle veri tabanı kullanım amacına
uygun olarak düzenlenmiş veriler topluluğu olarak
tanımlanabilir.
Geleneksel veri tabanları en küçük bilgi
parçalarına kolayca ulaşabilmeyi mümkün kılan
satır ve sütunlardan oluşmuş tablolar grubudur.
Her sütun içinde barındırdığı verinin türünü
belirleyen bir başlığa sahipken , satırlarda ise
verinin kendisi yer alır. Veri tabanı
terminolojisinde , sütunlar alan ve satırlar kayıt
diye adlandırılır. Bu yapının tümüne birden tablo
denir.
13

Access , İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi ile
çalışan bir veri tabanı oluşturma yazýlýmıdır.
İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi sisteminde
bir veri tabanı dosyasında birden fazla tablo
oluşturulabilir ve bu tablolar arasında birbirleriyle
ilişki kurulabilir. Kurulan ilişkiler sayesinde farklı
tablolardaki veriler sanki aynı tablodaymış gibi
kullanılabilir.
Microsoft Access bir İlişkisel Veri Tabanı Yönetim
Sistemi uygulamasıdır. Bir veri tabanını
oluşturmak ve kullanmak Access ile diğer veri
tabanı uygulamalarına göre çok daha kolaydır.
Bunun nedeni Access’in , Windows ortamının
Grafiksel Kullanıcı Arabiriminin sağladığı
avantajların tümünden yararlanma imkanı
vermesidir. Grafiksel Kullanıcı Arabirimi ,
karmaşık komut dizilerini öğrenmeyi
gerektirmeden , ekran üzerindeki nesneler ve
simgeler yardımıyla , fare desteğinden de
yararlanarak kullanıcının çalışmasına olanak
verir. Örneğin , geleneksel veri tabanı
uygulamalarında iki tablo arasında bağlantı
kurmak için oldukça karmaşık komut dizileri
yazmak gerekirken , Access’te bu iş basit bir fare
hareketiyle gerçekleştirilebilir.
14

Microsoft Access ile kullanıcının kolaylıkla
yapabileceği bazı işlemler şunlardır ;
• Birbiriyle bağlantılı yada bağlantısız çok sayıda
tablo ve/veya veri tabanı yaratılabilir.
• Veri tabanlarını güncel tutabilmek için gereken
işlemler , istenildiğinde kullanıcı tarafından
tasarlanabilen formlar vasıtasıyla yapılabilir.
• Değişik yöntemlerle istenilen verilere ulaşılabilir
ve çıktılar ekran yada yazıcıya yönlendirilebilir.
• Değişik biçim ve boyutlarda rapor ve etiket
basımı gerçekleştirilebilir.
• Veri tabanında bulunan sayısal veriler üzerinde
matematiksel hesaplamalar yaptırılabilir ve
sonuçlar istenildiğinde raporlanabilir veya veri
tabanında saklanabilir.
• Verilerin grafikler yardımıyla analizi yapılabilir
ve raporlanabilir.
• Kayıtlar üzerinde filtreleme ve sorgulama
işlemleri yapılarak istenilen kayıtların
görüntülenmesi ve işleme konulması sağlanabilir.
• Excel , Word , Paradox , Dbase vb tabloları
Access’te kullanılabilir yada Access tabloları bu
uygulamalarda kullanmak üzere kaydedilebilir.
15

Yukarıda sıralanan tüm bu özellikler , Microsoft
Access’in esnek yapısının sonucudur. Örneğin
oluşturulan ve hatta bilgi girilen bir tablonun
yapısı üzerinde tekrar değişiklik yapılmak oldukça
kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Oysa ki
geleneksel veri tabanı sistemlerinde böyle bir
düzenleme oldukça zahmetli ve karmaşık bir
çalışma gerektirir.
Günümüzde programcılıkta popüler hale gelen
görsel dillerin hepsi kullanıcının gerçekleştirdiği
işlemleri Olay olarak tanımlar ve yazýlýmın
akışı gerçekleşen bu olaylar bazında kontrol altına
alınabilir. Kullanıcının gerçekleştirdiği her işlemolay yazýlým tarafından kontrol edilir. Bu
yazýlým tekniğine Olay Merkezli
Programlama adı verilir. Access Olay Merkezli
Programlamayı Visual Basic temelli Access Basic
dili ile de desteklemektedir.
İlişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemi programları
diğer uygulamalardan pek çok yönden ayrılırlar.
İlişkisel Veri tabanı Yönetim Sistemi programları ,
verilerin uygun ortamlarda , uygun formlar
kullanılarak girilmesini ve görüntülenmesini ,
veriler üzerine sorgulamalar yapılarak istenilen
raporların alınmasını sağlarlar. Hazırlanış
şekillerine göre de kullanıcılı sistemleri de
desteklerler.
16

Kelime İşlem programları döküman hazırlama ,
Tablolama programları ise elektronik tablolama
işlerini yapmamıza yardımcı olurlar. Access’i bu
gibi programlardan ayıran önemli bir farkı da
kaydetme işlemleri ile ilgilidir. Access de kaydetme
işlemi yalnızca tablo , form,rapor vb. veri tabanı
nesnelerinin dizaynını saklamaya yönelik bir
işlemdir. Tablolara kayıt eklenmesi ,
güncellenmesi , silinmesi gibi işlemlerde kaydetme
olayı Access tarafından otomatik olarak
gerçekleştirilir. Oysa ki Excel , Word vb.
programlarda kullanıcı yeni bir dosya yarattığında
ve/veya güncellediğinde kaydetme işlemini kendisi
gerçekleştirmelidir.
17
MS ACCESS’İN
ÇALIŞTIRILMASI

MS Access Başlat-Programlar-MS Access
tıklanarak çalıştırılır. Access’i ilk çalıştırdığımızda
aşağıdaki Access penceresi ile birlikte aşağıdaki
pencere açılır.
Bu penceredeki Boş Veri tabanı seçersek yeni bir
veri tabanı oluşturabiliriz. Veri tabanı Sihirbazı
seçersek veri tabanı sihirbazını çalıştırırız.
Buradaki hazır olan veri tabanlarından birini
kullanabiliriz. Var olan Veri tabanını Aç seçersek
en son çalıştığımız dört veri tabanı dosyasını yada
diğer bir veri tabanı dosyasını açabiliriz.
Yeni bir veri tabanı oluşturmak için Boş Veri
tabanı seçeneğini seçip Tamam butonunu tıklarsak
aşağıdaki veri tabanı dosyasına isim vermemizi
isteyen pencere gelir.
Dosyaya isim verdikten sonra Tamam butonuna
tıklarsak ise aşağıdaki Veri tabanı penceresi gelir.
18
TABLOLAR

Access’te veriler Tablolarda kayıtlar halinde
saklanır. Veri tabanının yapısını oluşturacak
tablolar düzenlenmeden önce , kullanıcının çok iyi
bir tasarım yapmış olması gerekir. Aksi takdirde
mantıksal yapıdaki bozukluk ilerideki safhalarda
oldukça büyük problemler oluşturabilir.
Tablolar birden fazla tipte veri tutabilirler.
Örneğin fakülteler hakkında bilgiler bulunduran
bir tablo ; sayısal değerler içerecek olan Bölüm
Kodu ve Telefon Numarası , alfanümerik içerikli
veriler gireceğimiz Fakülte Adı ve Adresi , Tarih
tipinde verilerden oluşabilir. Tablolar içerisinde
tutulan Fakülte Adı , Kodu vs. gibi ana başlıklara
Alan Adı ve içerdikleri verinin tipine de (Sayı ,
Metin , Tarih/Saat , ...) Veri Tipi adını veriyoruz.
Uygulamalarımızda kullanacağımız tabloların
hazırlanmasında bu iki bilgi verilmek zorundadır.
Microsoft Access içerisinde Tablolar iki farklı
biçimde görüntülenebilir. Bunlar ;
1. Tasarım Görünümü : Tablo oluştururken ve
düzenlerken kullanılan görünüm.
2. Veri Sayfası Görünümü : Veri giriş ve düzeltme
işlemlerinde kullanılan görünüm.
19
KAYNAKÇA





http://www.rehberim.net/forum/diger-diller241/204028-microsoft-access-nedir.html
http://www.mysqlnedir.com/
http://www.teknolojioku.com/forum/Konu-MS-SQLNedir-5020.html
http://www.webmastersitesi.com/webmaster-genelkonular/59042-oracle-nedir-temel-kavramlari.htm
http://www.tahribat.com/Forum-Postgresql-VeriTabani-Yonetim-64356/
20
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards