kardiyopulmoner resüsitasyonda mekanik kompresyon cihazlarının

advertisement
Anestezi Dergisi 2016; 24 (4): 221 - 227
Doruk: Kardiyopulmoner Resusitasyon ve
Mekanik Kompresyon Cihazlar›
DERLEME / REVIEW
KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA MEKANİK
KOMPRESYON CİHAZLARININ YERİ
THE PLACE OF MECHANICAL COMPRESSION DEVICES IN
CARDIOPULMONARY RESUSCITATION
Nurcan DORUK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
Mersin University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Mersin, Turkey
ÖZET
Kardiyopulmoner Resüsitasyonda yaflam kurtarma zincirinin ikinci halkas›n› oluflturan gö¤üs kompresyonlar›n›n etkin bir
flekilde yap›lmas› hastan›n nörolojik sekel olmaks›z›n hayatta kalmas›n› artt›rmaktad›r. Gö¤üs kompresyonlar›n›n daha etkin bir
flekilde yap›lmas›n› sa¤lamak ve manuel kompresyonun yorucu etkisini ortadan kald›rmak amac›yla mekanik kompresyon cihazlar›
gelifltirilmifltir.
1960’l› y›llar›n bafllar›ndan itibaren büyük bir ivme kazanan mekanik kompresyon cihazlar› y›llar içerisinde farkl›l›klar
göstermektedir. Bu derleme ile mekanik kompresyon cihazlar›n›n tarihsel geliflimi, teknik ve fizyolojik özellikleri, avantaj,
dezavantajlar›, kullan›m endikasyonlar› ve komplikasyonlar›n›n anlat›lmas› planlad›.
ANAHTAR KEL‹MELER: Kardiyopulmoner resüsitasyon, Mekanik kompresyon cihaz›, Resüstasyon k›lavuzlar›
SUMMARY
Performing the chest compressions forming the second ring of life-saving chain in cardiopulmonary resuscitation effectively
improves patient's survival without neurological sequelae. Mechanical compression devices have been developed to ensure
performing chest compressions in a more effective way and eliminate the exhausting effect of manual chest compressions.
Mechanical compression devices that gain a great acceleration since the beginning of the 1960s illustrates the differences
over the years. With this review, explaining the historical development of mechanical compression devices, technical and
physiological characteristics, advantages and disadvantages, indications for use and complications is planned.
KEY WORDS: Cardiopulmonary resuscitation, Mechanical compression devices, Resuscitation guidelines
G‹R‹fi
Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) s›ras›nda gö¤üs kompresyonlar›n›n kesintisiz ve etkili yap›lmas›n›n
nörolojik sekel oluflturmaks›z›n sa¤ kal›m› artt›rd›¤› bilinmektedir. Bu durum resüsitasyon algoritmalar›nda da
özellikle vurgulanmaktad›r (1). Ancak optimal flartlarda
yap›lan gö¤üs kompresyonlar›nda bile beyin kan ak›m›n›n % 30-40’›, koroner kan ak›m›n›n ise ancak % 1020’si sa¤lanabilmektedir (2). Ayr›ca manuel gö¤üs
kompresyonlar›n›n yorucu oldu¤unu unutmamak gerekir. Etkili kompresyonlar›n sa¤lanabilmesi için her 2 dk.
da bir kompresyon yapan kiflinin de¤ifltirilmesi gerekir
(1). Hem daha iyi hemodinami sa¤lamak hem de manuel kompresyonlar›n zorlu¤unu ortadan kald›rmak amac›yla bir tak›m cihazlar gelifltirilmifltir. Bu cihazlara mekanik kompresyon cihazlar› denilmektedir.
Bu cihazlar›n tarihsel geliflimlerine bakt›¤›m›zda ilk
defa 1908 y›l›nda Pike ve ark.’lar› köpeklerin resüsitasyonunun zor olmas› nedeniyle Prof. J.L. Kessler taraf›ndan gelifltirilen hem internal hem de eksternal kalp masaj› uygulayan mekanik kompresyon cihaz›n› kullanm›fllard›r (3). Ancak bu aletin kullan›m›n›n manuel kompresyonlara üstünlü¤ünün olmamas› üzerine kullan›m› b›rak›lm›flt›r.
1960’l› y›llar›n bafl›na kadar sadece aç›k kalp masaj›
biliniyorken, 1960 y›l›nda Kowenhoven ve ark.’lar› kapal› gö¤üs masaj›n› tan›mlam›fllard›r (4). Böylece kapal›
gö¤üs masaj› için bir tak›m cihazlar gelifltirilmeye bafllanm›flt›r. 1960 ve 1970 y›llar› aras›nda gelifltirilen cihazlarda sadece gö¤üs kompresyonu yap›lmas› hedeflenmifltir. Bu cihazlar s›kl›kla sert bir zemine veya sed-
Ç›kar çat›flmas›/Conflict of Interest: Yazarlar herhangi bir ç›kar çat›flmas› bildirmemifllerdir./ Authors do not report any conflict of interest.
Gelifl tarihi/Received: 16/10/2016
Kabul tarihi/Accepted: 19/10/2016
Yaz›flma Adresi (Correspondence):
Dr. Nurcan Doruk, Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD. 33343, Yeniflehir, Mersin, Türkiye
E-posta (E-mail): [email protected]
221
Journal of Anesthesia - JARSS 2016; 24 (4): 221 - 227
yeye monte edilen ve ortas›nda kompresyon yapmaya
yarayan bir pistondan oluflmaktayd› (Resim 1) (5). Sabit
ve a¤›r olmas› nedeniyle daha çok hastane içi kardiyak
arrestlerde kullan›lm›flt›r. Daha sonra cihazlara EKG,
defibrilatör ve solunumu destekleyen aparatlar eklenmifltir. Safar ve ark.’lar› bu y›llarda Beck-Rand eksternal kalp masaj› cihaz› ile ilgilenmifllerdir (Resim 2) (5).
Ancak aletin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve ayarlanmas›
için harcan›lan zaman nedeniyle resusitasyonun bafllamas›nda gecikmeye neden oldu¤u gözlenmifltir. Bunun
üzerine Safar ve ark.’lar› bu cihazlar›n kullan›m›n›n sadece uzam›fl resüsitasyon gereken durumlarda de¤erli
oldu¤unu ifade etmifllerdir (6). Bu dönemdeki mekanik
kompresyon cihazlar› manuel KPR’ye üstünlü¤ünün olmamas› ve komplikasyonlar›n›n fazla olmas› (sternum
k›r›klar›, karaci¤er, dalak rüptürü) nedeniyle ra¤bet görmemifltir.
1970 ve 1980 y›llar› aras›nda gelifltirilen cihazlarda
kompresyon derinli¤i ve h›z› da iflin içine kat›lm›fl ve cihaz›n dizayn›nda da de¤iflikliler yap›larak yelek KPR
oluflturulmufltur.
1990’l› y›llar›n sonlar›na do¤ru ise hemodinamiyi
daha iyi sa¤l›yacak cihazlar yap›lm›flt›r. Bir kurtar›c›n›n
tesadüf eseri babas›n› lavabo pompas› ile resüsite ederek
hayat›n› kurtarmas›ndan esinlenerek aktif dekompresyon sa¤layan cihazlar yap›lm›flt›r.
MEKAN‹K KOMPRESYON C‹HAZLARI
• Minimal invaziv kardiyak masaj
• Gö¤üs ve abdominal kompresyon cihaz›
• KPR yele¤i veya yük da¤›t›c› bant
• Aktif kompresyon-dekompresyon cihazlar›
• ‹nspiratuvar empedans eflik valfi olmak üzere 5
grupta toplayabiliriz.
Resim 1. Mekanik gö¤üs piston cihaz›
222
Doruk: Cardiopulmonary Resuscitation and Mechanical
Compression Devices
Minimal invaziv kardiyak masaj
Aç›k kalp masaj›n›n serebral ve koroner perfüzyonu
kapal› kalp masaj›na göre daha iyi artt›rd›¤› bilinmektedir (7). Ancak aç›k kalp masaj› major torakotomi gerektirmektedir. Buradan yola ç›karak minimal invaziv kalp
masaj aleti (M‹KMA) gelifltirilmifltir. Yaklafl›k 40 cm
uzunlu¤unda bir handle ve flafttan oluflmaktad›r. D›fl çap› 1.33 cm’dir. Ucunda flemsiye fleklinde aç›lan (8 cm
çap›nda) bir disk vard›r (Resim 3) (8). fiaft üzerindeki
ç›k›nt› aletin cilde tutunarak daha fazla içeriye girmesini
önlemektedir. Cihaz gö¤sün sol ön taraf›ndan 4. veya 5.
‹nterkostal aral›ktan yaklafl›k 4 cm’lik kesiden sokularak
sol ventikül üzerine yerlefltirilir (Resim 4) (8). fiemsiye
aç›ld›¤›nda sol ventrikülü tamamen kaplar. fiaft›n ileri
geri hareketleriyle kompresyon dekompresyon uygulan›r (Resim 5) (8). Buckman ve ark.’lar› M‹KMA’ni domuzlarda kullanm›fllar ve aç›k kalp masaj› ile karfl›laflt›rm›fllar. Sistemik ve metabolik yan›tlar her iki gruptada
benzer bulunmufl (9). Ayr›ca cihaz üzerine defibrilator
elektrodu yerlefltirilerek daha az enerji düzeyleri ve
transtorasik empedans gibi sorunlar olmaks›z›n defibrilasyon olana¤› sa¤lar. Cihaz› sadece hekimler de¤il, e¤itim alm›fl paramediklerin de uygulayabilece¤i bildirilmektedir (8, 9, 10). Daha az yorucu, hasta transferi s›ras›nda kullan›labilir, e¤itimli personel taraf›ndan yerleflimi kolay olmas›na ra¤men ventrikül rüptürü ve kanamaya neden olabilir. Ayr›ca cihaz ç›kar›ld›ktan sonra torakotomi tüpü yerlefltirmek gerekebilir.
Resim 2. Beck-Rand eksternal kalp masaj aleti
Anestezi Dergisi 2016; 24 (4): 221 - 227
Doruk: Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Mekanik
Kompresyon Cihazlar›
Resim 3. Minimal invaziv kalp masaj aleti
Resim 5. M‹KMA’n›n kompresyon dekompresyon esnas›nda
radyolojik görüntüleri
Resim 4. M‹KMA’nin yerlefltirilmesi
Gö¤üs ve abdominal kompresyon cihaz›
‹lk defa 1972 y›l›nda Molokhia ve ark.’lar› taraf›ndan tan›mlanm›flt›r (11). 3 kifli ile uygulan›r (Resim 6)
(12), bir kifli gö¤üs kompresyonu ve bir kifli manuel olarak abdominal kompresyon yapar. Abdominal kompresyonda eller ksifoid ile umblikus aras›na yerlefltirilir ve
gö¤üs masaj› ile z›t olarak uygulan›r. Ellerin pozisyonu,
derinlik, ritim ve h›z gö¤üs kompresyonuna benzer ve
gereken kuvvet abdominal aorta palpe edilerek onun üstüne yap›lmal›d›r. Üçüncü kifli ventilasyondan sorumludur.
Bu tekni¤i daha kolay uygulamak için yine manuel
olarak uygulanan bir alet gelifltirilmifltir (Life Stick)
(Resim 7) (13). Böylece üç yerine iki uygulay›c› ile de
Resim 6. Manuel gö¤üs abdominal kompresyon
uygulanma olana¤› vard›r. Senkronizasyon daha iyi sa¤lanmaktad›r. ‹ki genifl yap›flkan paletten oluflur. Sert bir
yap›d›r. Paletlerden bir tanesi sternuma ve di¤eri de epigastriuma yerlefltirilir. Sallanan tahterivalli hareketi yapt›r›l›r. Fizyolojik olarak diyastolik aortik kan bas›nc› ve
venöz dönüfl artt›r›l›r. Sonuçta koronerlere ve di¤er hayati organlara giden kan ak›m› artt›r›l›r. Cihaz basit olmakla beraber özel e¤itim ve efor gerektirir. Bu teknikte
hastalar KPR’ye bafllamadan hemen önce veya bafllad›ktan hemen sonra entübe edilmelidir.
223
Journal of Anesthesia - JARSS 2016; 24 (4): 221 - 227
Doruk: Cardiopulmonary Resuscitation and Mechanical
Compression Devices
Resim 7. Life Stick
Resim 8. Yelek KPR cihaz› (Autopulse)
Mekanik model çal›flmalar›nda tekni¤in % 100 baflar›l› oldu¤u gösterilmifltir (14). Hayvan çal›flmalar› da
mekanik modelleri desteklemektedir. Karotid arter ak›m›, rejyonel kan ak›m›, koroner perfüzyon bas›nc›, kardiyak output ve oksijen sunumu artar (14). Bu teknikle
ilgili olarak 3 büyük randomize kontrollü çal›flma
(RKÇ) mevcuttur (14, 15, 16). Çal›flmalar›n 2’si olumlu, bir tanesi olumsuz sonuçlanm›flt›r. Çal›flman›n olumsuz olma nedeni hastane d›fl› e¤itimsiz personelin uygulamas›na ba¤lanmaktad›r. Eriflkinlerde bildirilen herhangi bir komplikasyon olmamas›na ra¤men 1 çocuk olgu
da travmatik pankreatitis bildirilmifltir. Erken entübasyon nedeniyle aspirasyon olgular› bildirilmemifltir.
olacak flekilde ritmik tüm gö¤üs kafesine (ön arka derinli¤i % 20 çöktürecek flekilde) kompresyon dekompresyon
uygulamaya bafllar. LifeBand defibrilasyon pedleri üzerine
yerlefltirilebilir. Tek kullan›ml›kt›r.
Bu aletin kullan›m› ile ilgili olarak klinik çal›flma sonuçlar› çeliflkilidir (19, 20, 21). Hallstrom ve ark.’lar› hastane d›fl› kardiyak arrest olgular›nda manuel KPR ile manuel KPR’ye eklenen Autopuls’› karfl›laflt›rm›fllar (20). Befl
merkezin dahil edildi¤i çal›flma sonucunda ilk 4 saatte hayatta kalma oranlar›nda gruplar aras›nda fark saptanmad›.
Ancak yaflayanlar aras›nda nörolojik durum ve hastaneden
taburcu olma süreleri aras›nda mauel KPR uygulanan grubun daha iyi olmas› nedeniyle çal›flma güvenlik aç›s›ndan
sonland›r›lm›fl. Çal›flma dizayn› tekrar gözden geçirildi¤inde merkezlerden birisinin çal›flma protokolünü yanl›fl uygulad›¤› fark edilmifl. Lerner ve ark.’lar› yapt›klar› çal›flmada metadolojik hata yaflamamak için güvenli bir çal›flma
protokolü gelifltirmifller (21). Çal›flma sonucunda Autopulse KPR ile manuel KPR’nin birbirlerine üstünlükleri olmad›¤›n› saptam›fllar ve manuel KPR’nin etkili uygulanamad›¤› durumlarda e¤itimli kifliler taraf›ndan Autopulse
KPR’nin güvenle uygulan›labilece¤ini bildirmifllerdir (21).
KPR yele¤i veya yük da¤›t›c› bant
Toraks›n etraf›n› saran kapal› bir yelek fleklindedir
ve ritmik olarak iner ve flifler. Bu teknikte sadece kalp
üzerine masaj uygulanmamakta ayn› zamanda toraksa da
masaj uyguland›¤› için venöz dönüflü artt›rd›¤› dolay›s›yla daha iyi doku perfüzyonu sa¤lad›¤› bildirilmifltir (17).
AutoPulse; günümüzde kullan›lan KPR yelek örneklerindendir (Resim 8) (18). Genifl bir s›rt tahtas› ve gö¤sü
saran banttan (tüm gö¤üs kafesini kapsayan ayarlanabilir
bir bantt›r) oluflur. Pille çal›flan bataryas› (motoru çal›flt›r›r)
ve kontrol bilgisayar paneli vard›r (yaklafl›k 11 kg’dir).
Toraks›n etraf›n› saran kapal› bir yelek fleklindedir. Bafl,
omuzlar ve s›rt›n üst k›sm› üstte kal›r. Hastan›n üstüne yelek sar›ld›ktan sonra start dü¤mesine bas›l›r. LifeBand, gö¤üs çevresini saracak flekilde s›k›lafl›r ve hastan›n gö¤üs
büyüklü¤ünü, direncini belirler. Dakikada 80 kompresyon
224
Aktif kompresyon dekompresyon cihazlar›
Tesadüf eseri bir kurtar›c›n›n babas›n› lavabo pompas› ile resüsite etmesi hayata döndürmesi üzerine gelifltirilmifllerdir. Aktif gö¤üs dekompresyonu yapmalar›
venöz dönüflü artt›rmakta, kardiyak output artmakta ve
organ perfüzyonu daha iyi olmaktad›r. Bu cihazlar manuel veya otomatik olabilir.
Anestezi Dergisi 2016; 24 (4): 221 - 227
Doruk: Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Mekanik
Kompresyon Cihazlar›
Manuel olarak uygulanan kardiyopump cihaz› (Resim
9) (yaklafl›k 0.5 kg) el ile kullan›lan lavabo pompas›n›
and›ran silikon yüzeyi sayesinde aktif dekompresyon
yapar. Sternumun ortas›na yerlefltirilir. Kurtar›c› gücüne
ba¤›ml›d›r, aktif itme ve çekme hareketi yapar. Aktif
çekme yani dekompresyon safhas›nda gö¤üs kavitesinde
negatif bas›nç oluflturur, böylece torasik kavite içerisine
kan ak›m› artar venöz dönüfl artar ve dolay›s›yla kardiyak
outputun art›fl›yla koroner ve serebral perfüzyon artar.
Otomatik aktif kompresyon dekompresyon uygulayan cihazlardan biri olan ve ‹sviçre’de Lund Üniversitesinde oluflturulan LUCAS 2’dir (Resim 10). Yaklafl›k
a¤›rl›¤› (çanta ile birlikte) 8.5 kg olan cihaz s›rt tahtas›
ve kompresyon uygulayan parça olmak üzere iki k›s›mdan oluflmaktad›r. Uygulay›c› cihaz› çantadan ç›karmadan çal›flt›rmal›d›r. Bu arada manuel KPR’ye bafllan›lmal›d›r. Önce s›rt tahtas› daha sonra di¤er parça yerlefltirilir. Cihaz›n pompa k›sm› sternumun tam ortas›na ksifoidin 2 cm kadar üstüne yerlefltirilir. Cihaz dakikada
100 kompresyon veya 30:2 fleklinde kompresyon uygulamaya bafllar.
Aktif kompresyon dekompresyon cihazlar› ile ilgili
olarak yap›lan Cochrane meta analizinde hastane içi
kardiyak arrest olgular›nda manuel KPR’ye üstünlü¤ü
gösterilememifltir (22, 23). Hastane d›fl› kardiyak arrest
durumunda sonuçlar çeliflkilidir (22). Sonuç olarak aktif
kompresyon dekompresyon cihazlar›n›n kullan›m›
komplike, manuel olanlar daha fazla fiziksel çaba gerektirmekte, otomatik cihazlarda komplikasyon daha fazla
ve defibrilasyon uygulanmas› gereken durumlar sorun
olabilmektedir. Aktif kompresyon dekompresyon cihazlar›; kurtar›c›n›n hastaya ulafl›m› s›n›rl› ise, uzam›fl KPR
durumunda, hipotermik kardiyak arrestte, ambulansta
transfer s›ras›nda, anjiografi ünitesinde ve E-KPR haz›rl›¤›
s›ras›nda kullan›labilir.
Resim 9. Manuel aktif kompresyon dekompresyon cihaz›
(Kardiyopump)
Resim 10. Otomatik aktif kompresyon dekompresyon cihaz›
(LUCAS 2)
‹nspiratuvar empedans eflik valfi
Mekanik kompresyon yapma özellikleri yok ancak
KPR’nin dekompresyon faz›nda AC’e hava giriflini s›n›rlar (Resim 11). Gö¤üs duvar›n›n genifllemesi s›ras›nda negatif intratorasik bas›nc› artt›r›r, kalbe venöz dönüflü artt›r›r. Daha iyi organ perfüzyonu sa¤lar (24). Pozitif bas›nçl›
ventilasyonu engellemez. Ancak spontan solunum döner
dönmez cihaz ç›kar›lmal›d›r. ETT, LMA veya yüz maskesine adapte edilebilir. Tek bafl›na Manuel KPR s›ras›nda
veya di¤er cihazlarla kombine olarak kullan›labilir.
Klinik kullan›m› ile olumlu sonuçlar al›nd›¤› çal›flmalarda belirtilmekte ancak hala RKÇ’lara gereksinim
duyulmaktad›r (24, 25).
ERC (European Resuscitation Council: Avrupa Resüsitasyon Konseyi) önerileri (1)
➤ Rutin olarak mekanik gö¤üs kompresyon cihazlar›n›n kullan›m› önerilmiyor
➤ E¤er manuel gö¤üs kompresyonlar› yüksek kaliteli de¤ilse, hasta güvenli¤ini sa¤layam›yorsa alternatif
olarak kullan›labilir
➤ Kapsaml› beceri e¤itimleri verilmeli ve düzenli
aral›klarla tekrarlanmal›
AHA (American Heart Council: Amerikan Kalp Birli¤i) önerileri (26)
Manuel KPR s›ras›nda rutin olarak inspiratuvar empedans eflik valfi kullan›m› önerilmemektedir. Aktif
kompresyon dekompresyon s›ras›nda ise inspiratuvar
eflik valfi kullan›m› rutin önerilmiyor. Ancak e¤itimli
personel ve cihazlar›n varl›¤›nda kullan›labilir.
225
Journal of Anesthesia - JARSS 2016; 24 (4): 221 - 227
Doruk: Cardiopulmonary Resuscitation and Mechanical
Compression Devices
KPR’ye üstünlükleri henüz kan›tlanamam›flt›r. Cihazlar›n kullan›m› ile ilgili olarak e¤itimler verilmeli ve düzenli aral›klarla tekrarlanmal›d›r. Ayr›ca cihaz›n haz›rl›k
aflamas›nda mutlaka manuel KPR uygulanmal›. Gö¤üs
kompresyonlar› asla kesintiye u¤rat›lmamal›d›r.
KAYNAKLAR
Resim 11. ‹nspiratuvar empedans eflik valfi
Mekanik piston cihazlar›n›n baflar›s› henüz kan›tlanmam›flt›r. Ancak e¤itimli personel varl›¤›nda kullan›labilir. Mekanik piston cihazlar› baz› özel durumlarda
(transfer, uzam›fl KPR, hipotermi, anjiyo laboratuar›nda,
E-KPR haz›rl›¤› s›ras›nda) kullan›labilir.
Yelek KPR, ancak e¤itimli personel varl›¤›nda kullan›labilir. Yukar›da belirtilen özel durumlar yelek KPR
cihaz› için de geçerlidir.
Aç›k kalp masaj› ve gö¤üs abdomen kompresyonu
için 2015’te yeni öneri yok. Ancak 2010 y›l›nda aç›k
kalp cerrahisi esnas›nda, gö¤üs ve abdomenin aç›k oldu¤u durumlarda, erken postoperatif kardiyotorasik cerrahi sonras› veya penetran travmal› ve k›sa sürede hastaneye transfer edilecek hastalara aç›k kalp masaj›n›n yap›labilece¤i bildirilmifltir.
Gö¤üs abdominal kompresyon cihaz›n›n ise ancak
e¤itimli personel varl›¤›nda hastane içi kardiyak arrestlerde kullan›labilece¤i belirtilmifltir.
SONUÇ
Sonuç olarak mekanik kompresyon cihazlar›n›n birbirlerine üstünlükleri ile ilgili çal›flmalar yoktur. Mekanik kompresyon cihazlar›n›n hemodinamiyi olumlu etkiledikleri kesinlikle gösterilmifl olmas›na ra¤men manuel
226
1.
Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P et all.
European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015:
Section 3. Adult advanced life support. Resuscitation 2015; 95:
100-147.
2.
Paradis NA, Martin GB, Rivers EP, et al. Coronary perfusion
pressure and the return of spontaneous circulation in human
cardiopulmonary resuscitation. JAMA 1990; 263: 1106-1113.
3.
Pike FH, Guthrie CC; Stewart GN. Studies in resuscitations: of
the blood and of the heart. J Exp Med 1908; 10: 371-418.
4.
Kowenhoven WB, Jude JR, Knickerbocker GG. Closed chest
cardiac massage. JAMA 1960; 173: 1064-1067.
5.
Russel HP. A history of mechanical devices for providing external
chest compressions. Resuscitation 2007; 73: 330-336.
6.
Safar P, Harris L. The beck-Rand external cardiac compression
machine. Anesthesiology 1963; 24: 586-588.
7.
Barlett RL, Stewart NJ, Raymond J, Anstadt GL, Martin SD.
Comparative study of three methods of resuscitation: Closed-chest,
open-chest manual and direct mechanical ventricular assistance.
Ann Emerg Med 1984: 13; 773-779.
8.
Rozenberg A, Incagnoli P, Delpech P, et al. Prehospital use of
minimally invasive direct cardiac massage (MID–CM): a pilot
study. Resuscitation. 2001; 50: 257-262.
9.
Buckmann RF, Badellino MM, Eynon CA, et al. Open-chest
cardiac massage without major thoracotomy: metabolic indicators
of coronary and cerebral perfusion. Resuscitation. 1997: 34;
247-253.
10. Hanouz JL, Thuaudet S, Ramakers M, et al. Insertion of the
minimally invasive direct cardiac massage device (MIDCM):
training on human cadavers. Resucitation. 2002; 52: 49-53.
11. Molokhia FA, Ponn RB, Robinson WJ, Asimacopoulos PI, Norman
JC. A method of augmenting coronary perfusion pressure during
internal cardiac massage. Chesi 1972; 62: 610-613.
12. Sack JB, Kesselbrenner MB, Bregman D. Survival from in hospital
cardiac arrest with interposed abdominal counter pulsation during
cardiopulmonary resuscitation. J Am Med Assoc 1992; 267:
379-385.
13. Arntz HR, Agrawal R, Richter H, et al. Phased Chest and Abdominal
Compression-Decompression Versus Conventional Cardiopulmonary
Resuscitation in Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Circulation 2001;
104: 768-772
14. Charles F. Babbs. Interposed abdominal compression CPR: a
comprehensive evidence based. Resuscitation 2003; 59: 71-82.
15. Sack JB, Kesselbrenner MB, Jarrad A. Interposed abdominal
compression-cardiopulmonary resuscitation and resuscitation
outcome during asystole and electromechanical dissociation.
Circulation 1992; 86:1692-1700.
16. Mateer JR, Stueven HA, Thompson BM, Aprahamian C, Darin
JC. Pre-hospital IAC-CPR versus standard CPR: paramedic
resuscitation of cardiac arrests. Am J Emerg Med 1985; 3: 143-146.
Anestezi Dergisi 2016; 24 (4): 221 - 227
17. Timermana S, Cardosoa LF, Ramiresa JAF, Halperinb H. Improved
hemodynamic performance with a novel chest compression device
during treatment of in-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2004;
61: 273-280.
18. Krep H, Mamier B, Martin B, Heister U, Fisher M, Hoeft A. Out
of hospital cardiopulmonary resuscitation with the AutoPulse system:
A prospective observational study with a new load-distributing
band chest compression device. Resuscitation 2007; 73: 86-95.
19. Casner M, Andersen D, Isaacs M. The impact of a new CPR asist
on rate of return of spontaneous circulation in out of hospital
cardiac arrest. Prehosp Emerg Care 2005; 1: 61-67.
20. Hallstrome A, Rea TD, Sayre M et al. The AutoPulse Assisted
Prehospital International Resuscitation (ASPIRE) trial investigators
respond to inhomogeneity and temporal effects assertions. JAMA
2006; 295: 2620-2628.
21. Lerner EB, Persse D, Sauders CM, Sterz F, Malzer R, Lozano M
et al. Design of the Circulation Improving Resuscitation Care
(CIRC) Trial: a new state of the art design for out-of-hospital
cardiac arrest research. Resuscitation 2011; 82: 294-299.
Doruk: Kardiyopulmoner Resusitasyon ve Mekanik
Kompresyon Cihazlar›
22. Lafuente CL, Bascones MM. Active chest compression-decompression
for cardiopulmonary resuscitation. Cochrane Database Syst Rev.
2013 20; CD002751.doi:10.1002/14651858.CD002751.
23. Tucker KJ, Galli F, Savitt MA, Kahsai D, Bresnahan L, Redberg
RF. Active compression-decompression resuscitation: effect on
resuscitation success after in-hospital cardiac arrest. Journal of the
American College of Cardiology 1994; 24: 201-209.
24. Lurie K, Plaisance P, Sukhum P, Soleil C. Mechanical advances
in cardiopulmonary resuscitation. Current Opinion in Critical Care
2001; 7: 170-175.
25. Aufderheide TP, Kudenchuk PJ, Hedges JR, et al. Resuscitation
outcomes consortium (ROC) PRIMED cardiac arrest trial
methods Part 1: rationale and methodology fort he impedance
threshold device (ITD) protokol. Resuscitation 2008; 78; 179-185.
26. Brooks SC, Anderson ML, Bruder E, Daya MR, Gaffney A, Otto
CW, Singer AJ, Thiagarajan RR, Travers AH. Part 6: Alternative
Techniques and Ancillary Devices for Cardiopulmonary
Resuscitation 2015 American Heart Association Guidelines
Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care.
227
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards