Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi Tarafından İstenen Psikiyatri

advertisement
Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisi
Tarafından İstenen Psikiyatri
Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi
Keziban Turgut, Mine Şahingöz, Emre Yılmaz, Erdem
Önder Sönmez, Yılmaz Satan, Fadime Aksoy, Adnan
Dağistanlı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim
Dalı, Konya
Amaç
Bu çalışmada, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi
tarafından psikiyatri konsültasyonu istenen
hastaların:
sosyodemografik özelliklerinin
konulan psikiyatrik tanıların incelenmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
01.01.2010-01.01-2013 tarihleri arasında
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi Acil Servisi tarafından
psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların
sosyodemografik özelliklerinin ve psikiyatrik
tanılarının incelenmesi açısından hastaların
kayıtları geriye dönük olarak
değerlendirildi.
Bulgular-1
Çalışmamızın kapsadığı üç yıllık süreçte acil
servise başvuran 118413 hastanın 840’ından
psikiyatri konsültasyonu istendiği belirlendi.
Bulgular-2
%46,55
Yaş ort: 33.89
%53,45
Yaş ort: 34.73
ERKEK
KADIN
Grafik 1.Sosyodemografik Özellikler
Bulgular-3
• En sık konsültasyon isteme nedeni intihar
girişimi (%17) idi.
• Olguların %’89,65 ine en az bir psikiyatrik tanı
konulmuştu.
Bulgular-4
018%
016%
014%
012%
010%
008%
006%
004%
002%
000%
Bipolar Bozukluk
Psikotik Bozukluklar
Major Depresyon
Alkol Madde Bağımlılığı
Anksiyete Bozuklukları
Konversiyon Bozukluğu
Grafik 2.Psikiyatrik Tanıların
Dağılımı
Sonuç
Çalışmamızda:
Acil servisten hastaların en sık intihar girişimi
nedeniyle konsülte edildiği,
En sık saptanan psikiyatrik tanıların ise bipolar
bozukluk ve depresyon olduğu bulunmuştur.
• Benzer bir çalışmada psikiyatri acil polikliniğine
başvuranların en sık konversiyon bozukluğu
(%33.5) tanısı aldığı bildirilmiştir(1).
• Bizim çalışmamızın bulgularının önceki
çalışmalardan farklı olmasının en önemli sebebi,
acil servise başvuran tüm psikiyatrik vakalar için
psikiyatri konsültasyonu istenmemesi olabilir.
• Çalışmamızın bulguları, acil servis hizmetlerinin
etkin kullanımı açısından önemli olabilir.
Kaynaklar
• 1- C. Kısa, D. Aydın, S. Cebeci, Ç. Aydemir, E.
Göka Acil psikiyatrik başvuruların ve acil
psikiyatrik hizmetlerin değerlendirilmesi. Yeni
Symposium 39 (4): 174-180, 2001
Download