Kuru İncir Alımı Yapan Teşebbüsler Hakkında Yürütülen

advertisement
Kuru İncir Alımı Yapan Teşebbüsler Hakkında
Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Nihai Kararın
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un
49. Maddesi Uyarınca Taraflara Açıklanması
(20 Mart 2012)
Rekabet Kurulunun 27.10.2010 tarih ve 10-67/1425-M sayılı kararıyla, kuru incir alımı yapan
teşebbüsler tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti
için, aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Soruşturma sonucunda,
tespitler ve ilgili tarafların savunmaları, toplanan tüm bilgi ve belgeler ile Soruşturma
Raporu, Ek Yazılı Görüş ve Sözlü Savunma Toplantısındaki açıklamalar değerlendirilerek,
16.03.2012 tarihinde yapılan 12-12 sayılı Rekabet Kurulu toplantısında 383-112 sayılı
aşağıdaki nihai karar alınmıştır:
1-
a) Cevdet Aksüt ve Oğulları Kollektif Şirketi, Elmas Dış Ticaret A.Ş., Franko Meyve
İhracat Tic. ve San. A.Ş., Gabay Dış Ticaret ve Gıda San. A.Ş., KFC Gıda Tekstil San.
A.Ş., Kırıcı Dış Ticaret A.Ş., Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.,
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş. ve Şentaş Tarım Ürünleri İhracat San. ve Tic.
A.Ş.’nin kuru incir azami alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik anlaşma yapmak suretiyle
4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYÇOKLUĞU ile,
b) S.S. Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin kuru incir azami alım fiyatlarının
belirlenmesine yönelik anlaşma yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal
etmediğine OYÇOKLUĞU ile,
2-
Söz konusu anlaşmaya 4054 sayılı Kanun'un 5. maddesi uyarınca muafiyet
tanınamayacağına OYÇOKLUĞU ile,
3-
Bu nedenle Kanun’un 16. maddesi ile “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem
ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına
İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve 7. maddesinin birinci
fıkrası hükümleri uyarınca;
Kurul tarafından belirlenen mali yıl sonu gayri safi gelirlerinin takdiren % 0,8 (binde sekiz)’i
oranında olmak üzere
-
Cevdet Aksüt ve Oğulları Kollektif Şirketi’ne 100.900,60 TL
(yüzbin dokuzyüz TL, altmış Kr.)
-
Elmas Dış Ticaret A.Ş. ’ye 163.385,51 TL
(yüzaltmışüçbin üçyüzsekbeş TL, ellibir Kr.)
-
Franko Meyve İhracat Tic. ve San. A.Ş.’ye 52.774,59 TL
(elliikibin yediyüzyetmişdört TL, ellidokuz Kr.)
-
Gabay Dış Ticaret ve Gıda San. A.Ş.’ye 172.555,27 TL
(yüzyetmişikibin beşyüzellibeş TL, yirmiyedi Kr.)
-
KFC Gıda Tekstil San. A.Ş.’ye 97.388,54 TL
(doksanyedibin üçyüzseksensekiz TL, ellidört Kr.)
-
Kırıcı Dış Ticaret A.Ş.’ye 153.787,41 TL
(yüzelliüçbin yediyüzseksenyedi TL, kırkbir Kr.)
-
Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.’ye 219.730,41 TL
(ikiyüzondokuzbin yediyüzotuz TL, kırkbir Kr.)
-
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.’ye 10.395,87 TL
(onbin üçyüzdoksanbeş TL, seksenyedi Kr.)
-
Şentaş Tarım Ürünleri İhracat San. ve Tic. A.Ş.’ye 116.100,80 TL
(yüzonaltıbin yüz TL, seksen Kr.)
idari para cezası verilmesine OYÇOKLUĞU ile,
4-
İhlal oluşturduğu tespit edilen uygulamalarla aynı sonucu doğuran ya da
doğurabilecek niteliğe sahip uygulamalardan kaçınılması gerektiğinin 4054 sayılı Kanun’un
9. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ilgili teşebbüslere bildirilmesine OYÇOKLUĞU ile,
5-
4054 sayılı Kanun’un 27. maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kamu kuruluşlarına,
tarım sektörüne yönelik düzenlemelerde rekabet kurallarının dikkate alınması hususunda
görüş bildirilmesine OYBİRLİĞİ ile
Gerekçeli karar daha sonra tebliğ edilmek ve Danıştay yolu açık olmak üzere karar
verilmiştir.
Download