Turkiye nin Militan Selefilige karsi mucadelesi

advertisement
DEĞERLENDİRME NOTU
tepav
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Temmuz2015
N201522
Selim Koru 1
TEPAV
Türkiye’nin Militan Selefiliğe karşı mücadelesi 2
1818 yılında Emir Abdullah bin Suud, idam edilmek üzere
İstanbul’a götürülüyordu. Sıradan bir mahkum değildi.
Mekke ve Medine’yi on yılı aşkın bir süre boyunca işgal
etmiş, Osmanlı Sultanını, yani Halifeyi, kafir ilan etmiş bir
isyanın elebaşıydı. Osmanlılar, Abdullah’ı idam etmeden
önce, Vahhabi anlayışı müziği yasakladığından, halkın
önünde küçük düşürmek adına kendisine saz dinlettiler.
Ancak en acımasız cezaları isyancıların dini liderlerine
kestiler. Öyle ki, bunlardan bazıları, havan topunun ağzına
konup patlatıldı.
İsyanın Osmanlıların damarına bastığı aşikardı. İsyancılar,
Sünni İslam’ın, ilk kutsal metinlerin lafzına uygun şekilde
anlaşılması gerektiğine inanan Selefi gelenekten
geliyordu. Oysa Türkiye’nin ana akım Anadolu Sünnileri,
İslam’ın gerçek anlamına varmak için akla önem veren
Hanefi-Maturidi geleneğe bağlıydı. Bu gelenek, İslam
uygarlığının matematik, tıp, astronomi ve sanat
alanlarında doruğa çıktığı bir aydınlanma çağının
ürünüydü. Osmanlılar kendilerini İslam medeniyetinin
geleceği olarak görüyordu. Kendilerine kafir denmesine
tahammülleri yoktu.
1
http://www.tepav.org.tr/tr/ekibimiz/s/1312/Selim+Koru
2
Bu yazı 24 Temmuz 2015’te The National Interest’te yayımlanan yazının tercümesidir.
www.tepav.org.tr 1
Türkiye’nin Militan Selefiliğe karşı mücadelesi
On dördüncü yüzyılın ileri gelen din alimlerinden İbn Teymiye’nin eserlerinin ve talebelerinin
nüfuzuyla kök salmaya başlayan Selefi'liğin uzun yıllar boyunca siyasetteki yeri marjinal kaldı.
Kendine yer edinmeye ancak on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’nın hükmünün gevşemesiyle
başlayabildi. Bu noktaya gelindiğinde, ibn Vahhab adında Selefi bir alim, Arabistan’da nüfuz
inşa etme emelleri güden aşiret lideri Muhammed Bin Suud ile işbirliğine gitti. Beraberce Selefi
ideolojiyi İhvan (İhvan el-Müslimin, yani Müslüman Kardeşler adıyla bilinen Mısırlı grupla
bağlantısı yoktur) adı altında aşırı muhafazakarlık ve gaddarlıklarıyla tanınan bir savaşçı
topluluğunun aracılığıyla silahları haline getirdiler. İhvan, Selefi itikadından olmayanların müşrik
olduğu, dolayısıyla canlarının da mallarının da helal olduğu gerekçesiyle komşu köylere ve
nihayetinde Irak’ta özellikle Şii ağırlıklı bölgelere baskınlar düzenlemeye başladı. İhvan kadınları
ve çocukları katletti, Selefi geleneğine aykırı olan ibadet yerlerini, mezarları ve sanat eserlerini
yok etti. 1803 yılında, Abdülaziz Mekke’ye girdi. Ondan sonraki on yıl boyunca, aşireti bugünün
Suudi Arabistan’ına denk büyüklükteki topraklarda hüküm sürdü.
Osmanlı devleti, o dönem halen kendisine tabi olan Mısır ordusuna isyanı bastırma talimatı
verdi. Mısırlıların toparlanması biraz vakit aldı, ama 1818 yılında İhvan’ı dize getirip Mekke ve
Medine’yi geri aldılar. İşte Abdullah bin Suud’un idam edilmek üzere İstanbul’a gönderilmesi o
zamana rastlar.
Ancak İhvan yok olmadı. Bir bakıma İhvan Selefi ideolojinin, tarihsel örüntünün de desteklediği
rasyonel bir sonucudur. Yüzyıllar boyunca bastırılmasına rağmen sürekli su yüzüne çıkan şiddet
yüklü bir reflekstir. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Arap
isyanlarını desteklerken İhvan yeniden sahneye çıktı. El Suud ailesinin Suudi Arabistan Krallığı’nı
kurmasına yardım edip, Şiileri “temizlemek” için atalarının yaptığını yaparak Irak sınırlarını
zorlamak istediler. Suudi kralı bile İhvan’ın aşırı muhafazakârlığından rahatsızlık duydu ve çok
geçmeden İngilizlerle olan ittifakına ters düştüklerinin bilincine vardı. Yaşanan iç savaşta, Suudi
kuvvetleri Avrupa menşeli makineli tüfeklerle İhvan’ı yok etti. 1979 yılında silahlı bir grup köktenci,
Suudi krallığının kurucularının yolundan saptığı inancıyla Mekke’deki Kabe’yi bastı. İki haftalık bir
kuşatma, yüzlerce ölünün, çok sayıda yaralının ve üç Fransız komandonun kutsal şehre
girebilmek için geçici olarak İslam’a geçmesinin ardından, geriye kalan militanlar teslim
olduklarında İhvan üyesi olduklarını bildirdiler.
Ancak diğer grupların tümüne kıyasla bakıldığında IŞİD, Selefiliğin hakiki kılıcıdır. Günümüzün
soykırım yapan, köle alıp satan Selefileri arasında, yalnızca IŞİD, İhvan’ın her daim yapmaya
çalıştığı gibi bir toprağı işgal etmiş durumda, ve o toprak üzerinde bir devlet kurma
sürecindedir.
IŞİD’in ayrıca, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her yanından yandaş kazanmasına olanak
tanıyan daha modern, akışkan bir kimlik gibi İhvan’da olmayan bir avantajı var. Anadolu’daki bir
Osmanlı Türk’ü İhvan’a katılmayı aklının ucundan geçirmeyecekken, IŞİD bir çok Türkü rahatlıkla
saflarına katıyor. Bunun altında, IŞİD’in antiemperyalist söyleminin Türkler de dahil olmak üzere
Müslümanlar arasında artık evrensel bir kabul görmesi yatıyor. Yapılan bir çok ankette, Türklerin
bilhassa Müslüman ülkelere müdahalelerinden ve İsrail’e desteğinden ötürü Amerikan
politikasına hasmane hisler beslediğini gösteriyor.
www.tepav.org.tr 2
Türkiye’nin Militan Selefiliğe karşı mücadelesi
Ancak bu durum kısmen de Türkiye’nin dinsel yapısından kaynaklanıyor. Osmanlıların kendilerini
liberal Orta Asyalı İslami geleneğin bayraktarı olarak algıladığı günler geride kaldı. 1923 yılında
kurulan Türkiye Cumhuriyeti halifeliği kaldırdı, Cumhuriyet yıllarında da Sünni ortodoks bakışın
Türkiye’deki kurumsallığı hafifledi. Bugün artık çok daha az sayıda insan tarikatlara veya başka
dini camialara mensup. Anadolu’daki Sünni İslam daha kişisel bir uğraş halini alırken, ailelerin
kendi içinde bile çoğu zaman birden fazla dinsel pratik uygulanır oldu. Bu kendi başına fena bir
şey değil, ama bir çeşit dindarlık yarışına yol açabilir. O yarışı da, her daim ultra-Ortodoks
Selefiler kazanacaktır.
Türkiye’nin yönetimindeki Sünni ağırlıklı AK Parti hükümetinin durumu nasıl idare ettiğine ilişkin
birbirinden farklı hikayeler var. Söylemlerden biri, AK Parti hükümetinin Suriye lideri Beşar Esad’ı
alaşağı etme hevesiyle IŞİD’i desteklediği, halen de destekliyor olabileceği minvalinde. Bu
söyleme göre Esad Alevi, Türkiye yönetimi de kontrol edebilecekleri varsayımıyla Sünni IŞİD’i
Esad’a karşı desteklemiş. Hükümet ve destekçileri bunu kesin obir şekilde inkar ederek
yardımların Suriye’de IŞİD dışındaki isyancı gruplara gönderildiğini söylüyor. Hükümet, bilhassa
20 Temmuz’da sınır kasabası Suruç’taki saldırının ardından, önlem almaya başladıysa da,
çabaları hem çok geç, hem de çok cılız olabilir.
AK Parti hükümeti IŞİD’i gerçekten desteklediyse, ya bu topluluğun kendisine karşı beslediği
hislerden fena halde bihaber, ya da hiç alışılmadık derecede maceraperestlik sergilemiş
demektir. IŞİD, Türkiye’yi kafir bir ülke olarak gördüğünü uzun zamandır açık ve net söylüyor.
İnternet üzerinden Türkçe olarak yayımladıkları derginin ilk sayısı, “Konstantiniye’nin yeniden fethi”
çağrısında bulunurken, okuyucularına kafirler tarafından hazırlanmış olması son derece
muhtemel olduğundan Türkiye’de et yememeleri gibi gündelik hayata dair tavsiyeler veriyor.
İhvan’ın Osmanlı Sultanlığı’nı baltaladığı gibi, IŞİD’in de AK Parti’nin siyasal meşruiyetini
baltaladığı su götürmez bir gerçek.
Ancak AK Parti yönetiminin Osmanlıların yaptığı gibi IŞİD’in liderlerini ortadan kaldıraraketkisiz hale
getirme lüksü yok. Türkiye IŞİD karşısında son derece savunmasız. Sınırları dahilindeki faal IŞİD
mevcudiyeti, IŞİD’e karşı savaş açarsa, belli başlı şehirlerindeki sivil nüfusa büyük zararlar
gelmesini göze alması anlamına geliyor. Türkiye’nin PKK’ya karşı otuz yıldır verdiği savaş, belli
bölgelerin içinde kalmıştı. IŞİD’e karşı savaş ise çok daha yaygın sıcak bir temas anlamına
gelecektir.
AK Parti hükümeti, kendi yurttaşlarının güvenliği ile ideolojik otoritesini sürdürmek arasında ince
bir çizgide yürüyor. Ne yazık ki, en becerikli hükümet dahi bölgeyi hakimiyeti altına alan Selefilik
akımı kadar kapsamlı bir tarihi eğilimi durdurma ümidi besleyemez. Ilık sudaki kurbağa gibi,
etrafı giderek ısınırken, Türk devleti kılını kıpırdatmadan duruyor.
Bu yazı 24 Temmuz 2015’te The National Interest’te yayımlanan yazının tercümesidir.
www.tepav.org.tr 3
Download