İç Kapak - Nobel Akademik Yayıncılık

advertisement
Önsöz
M
akro ekonomi, uzunca bir süredir mesleki ilgi alanlarımın başında
gelmektedir. Zaman içinde, makro ekonomik teori ve politika
konularında çok sayıda teorik ve uygulamalı araştırma yapma imkânı
buldum. Elinizdeki kitap söz konusu araştırmalarımın ve bu alanda
verdiğim derslerin sonucunda doğmuştur. Bu kitap, orta düzeyde kaleme
alınmıştır. Dolayısıyla temelde lisans düzeyinde, seçici bir yaklaşımla ön
lisansta ve yardımcı ders kitabı olarak yüksek lisansta rahatlıkla
kullanılabilir.
Kitap, çeşitli dönemlere ait olabildiğince çok kaynağa dayalı bir
literatür taramasının ürünüdür. Çağdaş makro ekonomik sorunların ve
bunlara yönelik tartışmaların tüm yönleriyle açıklanabilmesinin
geçmişin iyi irdelenmesine bağlı olduğunun bilinciyle, ekonomik yapı ve
ilişkilerdeki gelişmelere paralel olarak konular tarihsel süreç temelinde
aktarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, iktisadi düşünce okullarının söz
konusu süreç içinde teorik ve politik görüşleri karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiştir. Böyle bir yaklaşımı benimsemem, batıda şuana dek
hem genel kabul gören bir makro ekonomik teorinin geliştirilememiş
hem de makro ile mikro ekonomi alanlarını bütünleştirecek güçlü bir
köprünün inşa edilememiş olmasından ileri gelmektedir.
Kitabın adı, sistematiğini de önemli ölçüde yansıtmaktadır. Üç
ayrımdan ve yirmi ana üç de ek bölümden meydana gelen bu kitap, önce
temel kavramları tanıtmak ardından iktisadi düşünce okullarının
geliştirdikleri teorileri aktarmak ve bunların politika önerilerini
tartışmak üzere kurgulanmıştır. Anlatım bütünlüğünün korunması ve
önemlerinden ötürü atlanmaması gereken konular ek bölümlerde
işlenmiştir. Konuların daha iyi açıklanmasına hizmet edeceği düşünülen
toplam 176 şekil, tablo ve grafik kullanılmıştır. Açıklamaların ve
şekillerin bazıları, kitabın kurgusundan ötürü kasten tekrarlanmıştır.
Böylece konuların tüm yönleriyle irdelenmesine çalışılmıştır.
Hemen her ürün gibi, bu kitap da uzun ve yorucu bir çalışma
döneminin, sevdiklerinizden çalınan çok değerli vakitlerin ve size
inananların yardım ve desteklerinin bir ürünüdür. Tüm hata ve
olumsuzlukların tek sorumlusunun şahsım olduğunu belirterek, emeği
geçenleri anmak ve teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dostlarım ve
çalışma arkadaşlarım A. Murat Silpagar, Dr. Serkan Kurt ve Dr. Tekin
Özübek birçok bilimsel konuda yardımlarını eksik etmediler. Fikirsel
anlamda değerli dostum ve meslektaşım Dr. Mustafa T. Uzuner ile
yaptığımız ortak çalışmaların ve beyin fırtınalarının katkısı çok
V
büyüktür. Dostum Mehmet V. Durgunsu her zaman olduğu gibi bu defa
da teknik yardımlarıyla beni yalnız bırakmadı. Eşim Necla’ya ve oğlum
Berk’e ise özel bir teşekkür borçluyum. Ne yazık ki bu tür kapsamlı
akademik çalışmalar, sevdiklerinizin gölgede kalan ama son derece
büyük fedakârlıklarıyla ortaya çıkar. Sevgili eşim büyük bir sabırla ve
özveriyle, biricik oğlum da gülücükleriyle bu kitabın gizli
kahramanlarıdır.
Ağustos 2006 / Çengelköy
K. Batu Tunay
İkinci Baskıya Dair…
U
zunca bir süredir finansal iktisat, uygulamalı iktisat ve spesifik
olarak da bankacılık alanında çalışan bir akademisyen olmama
karşın makro ekonomiye olan ilgimi hiç kaybetmedim. Aslında yukarıda
ifade ettiğim çalışma alanları iyi bir makro ekonomi temelini
gerektirdiklerinden bu ilgimin mesleki nedenleri rahatlıkla anlaşılabilir.
2007’de kitabımın ilk baskısı yapıldığından bu yana başta 2008 küresel
krizi olmak üzere dünyada önemli ekonomik gelişmeler yaşanmış
olmasına karşın, öğretide makro ekonominin mikro temelleri
konusundaki arayışların hala sürdüğü söylenebilir. Hatta bu arayışların
tutarlı ve genel kabul gören bir sonuca ulaşmasına daha çok zaman
varmış gibi görünmektedir. Daha açık bir deyişle, temel makro ekonomi
öğretisinde köklü değişmeler olmamış ve kitap önemli oranda
güncelliğini korumuştur.
Zaman içinde baskısı ağır ağır tükenirken, okurlardan aldığım
olumlu eleştiriler kitabın ikinci kez basımı için bana cesaret verdi. Ama
bugüne dek çeşitli nedenlerle ikinci baskıyı geciktirdim veya ihmal
ettim. Değerli yayıncı Nevzat Argun’un kitabımın ikinci baskısıyla
yeniden okurlarla buluşmasında büyük etkisi ve desteği olmuştur.
Kendisine ve nezdinde tüm Nobel Yayınevi çalışanlarına şükranlarımı
sunarım. Her zaman olduğu gibi anlayışı ve koşulsuz desteklerinden
ötürü, sevgili eşim Necla’ya ve artık delikanlı olan biricik oğlum Berk’e
bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Daima yanımda olan, destek ve
yardımlarını benden eksik etmeyen kıymetli hocalarım Prof.Dr. Nazım
Ekren’e, Prof.Dr. Hasan Selçuk’a, Prof.Dr. Erişah Arıcan’a ve Prof.Dr.
Münevver Çetin’e; değerli çalışma arkadaşlarım Yrd.Doç.Dr. Server
VI
Demirci, Dr. Hamdullah Yuca ve Mehmet A. Özkök’e içtenlikle teşekkür
borçluyum. Aslında bana destek olan hocalarım, meslektaşlarım ve
dostlarıma dair daha uzun bir teşekkür listem var, ama hiçbirini
birbirlerinden ayıramadığımdan beni mazur görmeleri dileğiyle hepsine
topluca teşekkür etmekle yetineceğim. Kitabımı ikinci baskıya taşıyan
okurlarıma ise; elbette özel olarak teşekkür ediyor, kıymetli görüş,
eleştiri ve desteklerini benden eksik etmemelerini diliyorum.
Eylül 2014 / Çengelköy
K. Batu Tunay
VII
Download