Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

advertisement
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Dersi
Hazırlayan:
İsmail TÜRKMENOĞLU
7.Sınıf
ÜNİTE: DİN VE GÜZEL AHLAK
Konu: İslam'da Övülen Bazı
Ahlaki Tutum ve Davranışlar
1.Görgülü Olmak
2.Başkalarına maddi yardımda
bulunmak(İnfak)
Hedef: Öğrencilere günlük hayatta uygulanması gereken görgü
kurallarını öğrenmelerini sağlamak.
Başkalarına maddi yardımda bulunma davranışını öğrencilerin
öğrenmelerini sağlamak.
Kazanım: İslam’da esas kabul edilen ahlaki tutum ve davranışlardan
olan görgülü olmak ve infakta bulunmak kavramlarına Kur’an’dan
ve Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir.
Görgü kurallarını öğrenerek günlük hayatta o kuralları uygulamayı
öğrenir.
Başkalarına maddi yardımda bulunma kavramını öğrenerek günlük
yaşantısında uygulamaya geçirir.
1.GÖRGÜLÜ OLMAK
İnsanların günlük hayatta
uymak zorunda oldukları
nezaket kurallarına görgü
kuralları denir.
DİNİMİZ OLAN İSLAM;
Selamlaşmayı
Hasta
Ziyaretini
Bayramlaşmayı
Hediyeleşmeyi
Yardımlaşmayı
“Ey İman edenler,
Ev sahibinden
izin almadıkça ve
onlara selam
verip yakınlık
kurmadıkça
birinin evine
girmeyin” (Nur
Suresi,27)
Peygamberimiz de
şöyle tavsiye etmiştir:
“Ey insanlar,
birbirinize selam
verin, akrabanızı
gözetin, onlara yemek
yedirin.”
İnsanlara nazik
davranmak,
büyüklerin
yanında
hareketlerimize,
oturuşumuza
dikkat etmek.
Dostlarımızı
arayıp hâl, hatır
sormak; sevinçli
ve üzüntülü
günlerinde
ziyaret etmek,
doğum, sünnet,
düğün vb
günlerde hediye
götürmek.
Toplu
taşıma
araçlarında
yaşlılara,
hastalara ve
bayanlara
yer vermek.
Bir
topluluğun
içine
girildiğinde
selam
vermek,
ayrılırken
vedalaşmak.
Yemek yedikten sonra
annemize “eline sağlık”
demek, misafirlikteysek
ev sahibine teşekkür
etmek;
“Allah ziyade etsin” vb.
dileklerle dua etmek.
Yanlışlıkla
birisinin
ayağına
bastığımızda
veya
çarptığımızda
özür dilemek.
Görgü kuralları
deyince sizin
aklınıza ne
geliyor?
2.BAŞKALARINA MADDİ YARDIMDA
BULUNMAK
İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu
kazanmak amacıyla kişinin
servetinden harcamada
bulunması,ihtiyaç sahiplerine
yardım etmesi demektir.
Allah yolunda harcama
anlamlarına gelir.
“Sevdiğiniz
şeylerden (Allah
yolunda)
harcamadıkça
iyiliğe asla
erişemezsiniz. Her
ne harcarsanız
Allah onu bilir.”
Âl-i İmrân,92.Ayet
“…Hayırda yarışın…” (Bakara Suresi 148.ayet)
“...Müslüman
Müslümanın
kardeşidir. Ona
zulmetmez. Yardıma
muhtaç olduğunda
onu yalnız ve
yardımsız bırakmaz.
Onu hor görmez,
küçük düşürmez...”
(Müslim, Birr ve Sıla, 32.)
Din kardeşinin
ihtiyacını
karşılayanın
• Allah da ihtiyacını
karşılar.
• Allah da kıyamet
Müslüman
günündeki sıkıntılarından
kardeşinin bir
sıkıntısını giderenin birini giderir
Bir Müslümanın
ayıbını örtenin
• Allah da kıyamet
gününde ayıplarını örter.
Zekât gibi miktarı belirli
yardımlaşma hükümleri gelmeden
önce, sahabe yoksullar için ne kadar
harcayacaklarını bilmiyorlardı.
Muaz b. Cebel ile Sa'lebe, Hz.
Peygamber'e:
"Hizmetçilerimiz ve akrabalarımız
var. Bunlara malımızdan ne kadar
harcayalım?" diye sordu. Bunun
üzerine şu ayet indi:
"Ey Muhammed,
sana, ne kadar
infak
edeceklerini
sorarlar. De ki:
"İhtiyacınızdan
arta kalanını
verin" (Bakara 219).
Peygamberimiz,
çok sevdiği
"Seyl" adındaki
ünlü atını
Üsâme bin
Zeyd'e
vermiştir.
Ömer b.
Abdülaziz,
yoksullara bol
miktarda şeker
dağıtır ve sebebini
soranlara da şu
cevabı verirdi:
“Çünkü ben en
çok şekeri
severim.”
Allah yolunda yapılan harcamanın,
malın sevilen çeşidinden yapılması,
kişiyi "en değerli hayırseverlik"
derecesine ulaştırır.
Ayette şöyle buyurulur:
"Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda
harcayıncaya kadar Cennete ve en
değerli hayırseverlik makamına
eremezsiniz" (Âl-i İmrân, 92).
• "Sevdiğiniz şeylerden Allah
yolunda harcayıncaya kadar
Cennete ve en değerli
hayırseverlik makamına
eremezsiniz" (Âl-i İmrân, 92).
• Bu ayet inince,
Peygamberimizin
ashabından Ebû Talha (r.a)
en çok sevdiği malı olan
bahçesini Allah yolunda
sadaka vermek istemiş, Hz.
Peygamber’in tavsiyesiyle
onu yakın akrabalarına
hediye etmiştir.
İnfak edilmeye en layık olanlar kimlerdir?
İnfak edilmeye en layık kimse,
muhtaç durumda bulunan
akrabalardır.
Peygamberimiz şöyle buyurur:
"Bir Müslüman, aile fertlerinin
geçimini, Allah'ın rızasını umarak
sağlarsa bu, kendisi için sadaka
olur".
Siz olsaydınız
hangi iyilikleri
yapabilirdiniz?
Download