1 7.10.1991 günü Atina`da Basın Ateşe yardımcısı olarak

advertisement
T.B.M.M.
B:00
23.3.1994
0:1
7.10.1991 günü Atina'da Basın Ateşe yardımcısı olarak çalışan Çetin Görgü şehit edilmiştir.
1.
2.
a)
b)
Şehit Çetin Görgü niçin hedef alınmıştır.
Bugüne kadar şehitimizi öldürenleri Atina hükümeti yakalamış mıdır?
Yakalamış ise ne gibi işlem yapmıştır?
Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin muamelatı hangi safhadadır?
3. Atina Hükümetine Türk vatandaşlarının can emniyetinin korunması için gerekli uya­
rılar yapılmış mıdır?
4. Çetin Görgü'nün ikamet yeri ve Büyük Elçilik arasındaki güzergah böyle bir cinayete
müsait miydi?
5. Çetin Görgü'nün ailesi ve yakınlarına bu konuda gerekli bilgi verilmiş midir?
"T.'C.
Dışişleri Bakanlığı
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı
Sayı : SPLD-5900-109-176
11.3.1994
Konu : Yazılı Soru önergesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 11 Şubat 1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/3282-7627/30560 sayılı yazıları.
Kayseri Milletvekili Sayın Seyfı Şahin'in Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru öner­
gesinin yanıtı ilişikte sunulmaktadır.
Gereğini müsaadelerine saygılarımla arz ederim.
Hikmet Çetin
Dışişleri Bakanı
Kayseri Milletvekili Sayın Seyfi Şahin'in Yazılı Soru önergesinin Yanıtı
1. Bakanlığımız dosyalarındaki veriler ışığında, 7 Ekim 1991 günü Atina'da şehit edilen
Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü'nün niçin hedef alındığı bilinmemektedir.
2. Şehit Görgü'yü öldürenler henüz yakalanamamışlardır. Konu Atina Büyükelçiliğimizce
izlenmektedir.
3. Yunan Hükümeti'ne, bu ülkedeki kamu görevlilerimiz ve diğer vatandaşlarımızın can
ve mal güvenliklerinin korunması için gerekli uyarılar her zaman yapılagelmekte olup, bu yön­
deki girişimlerimiz 18 Şubat Cuma günü Ankara'da Yunanistan Büyükelçisi ve 21 şubat Pazar­
tesi günü Atina'da Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde tekrarlanmıştır.
4. Çetin Görgü, ikamet yerinin hemen dışında vurulmuş olup, evi ile Büyükelçilik ara­
sındaki güzergahın niteliği cinayetin işleniş tarzı ile ilişkili değildir.
5. Elim olayın akabinde, Çetin Görgü'nün ailesi ve yakınları ile gerekli şekilde ilgilenilmiştir. Bu kişilere, konuya ilişkin olarak bundan böyle vuku bulabilecek gelişmeler hakkında
da bilgi verileceği tabiîdir.
218. -T- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Karaman-Merkez-Yıllangömtt Köyünün içme
suyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'm yazıtı cevabı (7/3287)
— 298 —
Download