PowerPoint Sunusu - video.eba.gov.tr

advertisement
BILGI
FELSEFESI
BILGI
BILGI TÜRLERI
BILGI NEDIR?
BILGI NEDIR?
SUJE
OBJE
ÖZNE
NESNE
BİLEN
BİLİNEN
YÖNELEN
YÖNELİLEN
-ALGI AKTI
-DÜŞÜNME AKTI
-ANLAMA AKTI
-AÇIKLAMA
AKTI
BİLGİ
GÜNDELİK BİLGİ
DİNSEL BİLGİ
TEKNİK BİLGİ
SANATSAL BİLGİ
BİLİMSEL BİLGİ
FELSEFİ BİLGİ
BİLGİ
TÜRLERİ
BİLGİ TÜRLERİ
Bilgi türleri
Özne ile nesne arasındaki bağ
Öznellik - Nesnellik
Gündelik bilgi
Sezgi , deneyim
Kısmen öznellik - nesnel
Dinsel bilgi
İnanç
Öznel
Teknik bilgi
Beceri , yetenek
Nesnel
Sanatsal bilgi
Yaratıcılık , hayal gücü
Öznel
Bilimsel bilgi
Deney ve gözlem
Nesnel
Felsefi bilgi
Akıl yürütme
Öznel
• Bunlar günlük yaşamı kolaylaştıran bilgilerdir.
• Bu bilginin kaynağı duyu ve deneyimlerdir;
• Geçerliliği ve doğruluğu kişisel deneyime
dayanır.
• Belli bir yöntemle elde edilmemiştir.
• Genel geçerliliği yoktur. Tesadüflerle veya
başkalarından görmekle kazanılmıştır.
• – Sübjektiftir.
• – Sonuçları kesin değildir.
• – Yararlı bir bilgidir; ama bazen insanları
yanıltabilir.
• – Yöntemsiz olarak elde edilir.
• – Sistemli değildir.
GÜNDELİK BİLGİ
• Din, mutlak varlığa ve onun vahiy ile
bildirdiklerine dayanan bir sistemdir.
• Tanrı’nın mutlak gerçekliği, dinde her şeyi
kuşatır. Dinde subje obje ilişkisi inanç bağı
ile kurulmuştur.
• Tanrı’nın insanlar içinde seçtiği elçileri
yani peygamberleri bir takım temel
hakikatleri bildirmişlerdir.
• – Temelinde iman vardır; dogmatiktir.
• – İbadet biçimlerini ve inanç değerlerini
içerir.
• – İnsanın iç yaşamını ve toplumsal yaşamı
düzenleyen kuralları içerir.
DİNSEL BİLGİ
• Sanat, güzeli yaratan, gerçekliği
simgelerle anlatan etkinliktir.
• Hoşa giden, düşündüren biçimler
yaratma çabasıdır.
• Sanatçı ile yöneldiği nesne arasındaki
ilgiden doğan bir bilgidir.
• – Akla değil, duyguya, coşkuya ve
sezgiye dayanır.
• – İfade araçları diğerlerinden farklıdır.
(Ses, renk ve çeşitli şekiller)
• – Özneldir, yaratıcılığa dayanır.
• – Ürünleri somuttur.
SANATSAL B İLGİ
• Teknik, doğadaki nesneleri bir amaca
yönelik olarak araç haline getirmektir.
• Tekniğin amacı insan hayatını
kolaylaştırmaktır. Tekniğin gelişimi ile
bilimin gelişimi arasında sıkı bir bağ vardır.
• Teknik bilgide süje obje ilişkisi, bilim
bilgisini de uygulayarak hayatı
kolaylaştırmak amacıyla kurulmaktadır.
• – İnsanlara yarar sağlar.
• – İnsanın yaşamını kolaylaştırır.
• – Araç gereç yapımına ve kullanımına
dayanır.
TEKNİK BİLGİ
• Evreni, toplumu ve insanı araştırma
konusu yapan, bu araştırma konuları
üzerinde gözleme, deneye ve akla
dayanarak yöntemli bir şekilde elde
edilen düzenli bilgiye bilimsel bilgi denir.
• Alanı çok geniştir. Konularını sebeplilik
ilişkisine göre araştırır. Konusu ve
yöntemi bakımından üçe ayrılır:
• 1- Formal bilimler
• 2- Doğa bilimler
• 3- İnsani bilimler
BİLİMSEL BİLGİ
BİLİMSEL BİLGİ
FORMAL BİLİMLER
DOĞA BİLİMLERİ
İNSAN BİLİMLERİ
Doğada bulunmayan, duyularla
algılanamayan, yalnızca düşüncede
olan soyut objeleri konu alırlar.
Matematik ve mantık formel
(biçimsel) bilimlerdir. Bu bilimlerin
konuları doğada yoktur.
Bu nedenle onları deney
yöntemiyle incelemek mümkün
değildir.
Kullandıkları yöntem
tümdengelim (dedüksiyon) dir.
Doğadaki olayları konu alan fizik,
kimya, jeoloji, astronomi ve biyoloji
gibi bilimlerdir.
Konularını deney ve gözlemle
incelerler.
Tümevarım (endüksiyon)
yöntemini kullanarak yasalara
ulaşırlar.
Temel özelliği olgusal oluşlarıdır.
Bu durum, yargıların doğrudan ya
da dolaylı gözlenebilen varlıklardan
kaynaklandığını belirtir.
Doğa bilimlerinde determinizm
(nedensellik, yani aynı nedenler
aynı koşullarda aynı sonucu verir)
anlayışı vardır.
Bu bilimler insanları değişik
yönleriyle ele alan bilim dallarıdır.
Bunlara manevi bilimler de denir.
Tarih, sosyoloji, psikoloji,
antropoloji gibi bilimlerdir.
Konuları insanın varlığı, yapıp
ettikleri, bilgisi ve iradesiyle
meydana getirdiği olaylardır.
Kullandıkları yöntem “anlama”
dır. Farklı yöntemleri vardır.
BILIMSEL BILGININ ÖZELLIKLERI
• – Tümevarım yöntemini kullanırlar.
• – Yasa ve genellemelere ulaşmaya çalışırlar.
• – Evrenseldir.
• – Nesneldir.
• – Kesindir, doğrulanabilme özelliği vardır.
• – Birikimli olarak ilerler.
• – Akıl ve mantık ilkelerini kullanır.
• – Uygulanabilir.
• – Değişebilme ve kendini yenileme özelliğine sahiptir.
• – Olgusaldır.
• – Tekrarlanma özelliğine sahiptir.
• Felsefe bilgisi, insanın, evrenin
niteliği ve yapısı hakkında
gözlemlerine dayanarak düşünmesi
sonucu ortaya çıkmıştır.
• Evreni parçalara ayırmadan, bir
bütün olarak kavramaya yönelik
kuramsal araştırmalarla başlamıştır.
FELSEFI BILGI
FELSEFI BILGININ ÖZELLIKLERI
• – Felsefede filozofun kişiliği ve geçmiş yaşantısı önemli rol oynar.
• – Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
• – Genel geçer değildir; kendini daima yenileyebilir.
• – Mantık ilkelerinden yararlanır; sistemli ve tutarlı bir bilgidir.
• – Felsefe bilgisinin bilimlerdeki gibi öğrenilecek doğruları yoktur.
• – Eleştirel ve sorgulayıcıdır.
• – Olması gerekeni de belirler.
• – Yığılan (kümülatif) bir bilgidir. Bu nedenle tarihinden soyutlanamaz.
• – Olgulara dayanma zorunluluğu yoktur.
• – Çağının koşullarından etkilenir.
• – Bilimlerin doğuşuna kaynaklık etmiştir.
• – Evrensel bir bilgidir.
• – Teknolojisi yoktur.
FELSEFENIN
ÇEŞITLI
ALANLARLA
İLIŞKISI
FELSEFE – BILIM
• Başlangıçta felsefe ile bilim birleşik bir durumdaydı. Tüm bilimler, önce matematik olmak üzere
farklı zamanlarda felsefeden ayrılmışlardır. Felsefe de, bilim de sistemli bir şekilde gerçeği ararlar.
Düşünme ilkelerine uyarlar, eleştiriye açıktırlar, evreni, insanı, yaşamı açıklamaya çalışırlar.
• Bunlara karşılık aralarında önemli farklılıklar vardır. Felsefe evreni bir bütün olarak ele alır ve
daha çok soyut olaylarla ilgilenir.
• Bilim ise kendisini duyu organlarıyla sınırlamıştır, doğayı ve evreni parçalara bölerek inceler.
Felsefe bilginin temeline inmeye çalışır. Bilim, bilgi edinmeye çalışır ama bilginin temelini
irdelemez.
FELSEFE – DIN
• Felsefe dine karşı değildir; felsefe için din, incelenecek konulardan sadece biridir. Felsefenin
konusu içerisine giren bazı sorunlar dinin de konuları arasında yer alırlar.
• Fakat felsefe ile dinin problemlere yaklaşımları çok farklıdır. Felsefe, problemleri akla, mantığa ve
gerçeğe dayanarak çözmeye çalışır. Eleştiriler yapar. Oysa dinde esas olan imandır. Cevaplardan
kuşku duyulamaz.
• Bu bakımlardan felsefe ve din, birbirleriyle bağdaşmaz görünümdedirler. Fakat dindar bilinen
nice düşünür felsefe yapmıştır, niceleri de felsefeyi sürdürmektedirler.
Download