Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz

advertisement
İstatistik adı
Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları(Stok-Aylık)
Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık
Kapsam
karakteristikleri
Çalışmanın amacı: Mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranları yardımıyla mevduat bankalarının
mevduat faizlerini vade ve para birimi bazında takip ederek ekonomik karar alıcılar ve diğer veri
kullanıcıları için uluslararası standartlarda karşılaştırılabilir, güvenilir, kaliteli istatistiklerin üretilmesi
amaçlanmaktadır.
Verinin tanımı: Mevduat bankalarının mevduat türleri ve vadeler itibarıyla ilgili ay içinde uygulanan en
yüksek yıllık basit faiz oranlarını gösteren bir veri topluluğudur. Fiilen uygulanan azami faiz oranları
Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden yayımlanmaktadır.
Mevduatlara fiilen uygulanan aylık azami faiz oranlarının derlenmesinde kullanılan istatistik kavram ve
tanımlar Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) “Parasal ve Finansal İstatistikler El Kitabı-2000 (MFSM
2000)” de yer alan kurallara dayanmaktadır. Bu el kitabında IMF söz konusu faizlerin piyasa faizlerini
yansıtan efektif faiz oranı olmasını tavsiye etmekte ancak ülkeleri raporlama, örnek şablonlar, faizlerin
bileşiklendirmesi, ağırlıklandırılması ve diğer hesaplamalar konusunda serbest bırakmaktadır. Fiilen
uygulalanan azami faiz oranı raporlamaları ECB’nin regülasyonları ve ESA 2010 faiz oranları raporlama
kapsamına yakınsamaktadır
İstatistiksel kavramlar ve tanımlar:
Banka: Mevduat bankalarını kapsamaktadır.
Yerleşiklik: Yurtiçi ve yurtdışı işlemler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ındaki
yerleşiklik kurallarına uygun olarak sektörlere ayrılmıştır.
Buna göre;
Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil
Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri
kapsamaktadır.
Bu kapsamda MT fiilen uygulanan azami faiz oranı istatistikleri bankaların yurtiçi ve yurtdışı şubeleri
adına yurtiçinde toplanan mevduatı içermektedir.
Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranı: Bankaca, müşteri bazında her bir mevduatın türü ve vade dilimine
göre fiilen uygulanan en yüksek basit faiz oranını ifade eder.
Para cinsi: Türk Lirası, Amerikan Doları, Euro ve bunlar dışındaki döviz cinsleri için Diğer yabancı para
döviz cinslerini ifade eder. Türk Lirası dışındaki tüm döviz cinsleri ilgili haftanın son iş gününe ait
bankanın gişe döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesiyle raporlanması esastır.
Mevduatlara aylık fiilen uygulanan azami faiz oranı istatistiklerinde kullanılan finansal araçlar aşağıdaki
gibi tanımlanmaktadır;
Altın: Uluslararası standartta olan altın bir finansal araç olarak izlenmektedir.
Mevduat: Türk parası ve yabancı para mevduat, “Tasarruf Mevduatı”, “Resmi Kuruluşlar Mevduatı”,
“Ticari Kuruluşlar Mevduatı”, “Bankalar Mevduatı”, “Diğer Kuruluşlar Mevduatı” hesaplarında
izlenmektedir. İlgili düzenlemelerle belirlenen mevduat vadesiz, 1 aya kadar vadeli (1 ay dahil), 3 aya
kadar vadeli (3 ay dahil), 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil), 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil), 1 yıl ve daha
uzun vadeli (1 ay, 3 ay, 6 ay ve yıllık faiz ödemeli) ve bu ana vadelerin altında kırık vadeler ile birikimli
mevduat ve değişken faizli mevduat olmak üzere bölümlenmiş olup, mevzuatta meydana gelecek
değişikliklere paralel olarak vade ayrımında düzenleme yapılmaktadır. Mevduatların tür ve vadelere
bölümlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı,
Bankamız Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ ile 26 Aralık 2011 tarihli
MT Formları Hakkındaki talimat ile belirlenmiştir.
Sınıflamalar:
Sektör sınıflaması:
Mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranı istatistiklerinin derlenmesinde raporlama yapan
bankalara yol göstermek amacıyla sektör sınıflaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’ndaki gerçek ve tüzel kişiler sınıflamasına uygun olarak hazırlanmış
olup uluslararası standartlarla büyük ölçüde uyum sağlanmıştır.
Finansal Araç Sınıflaması: Aylık fiilen uygulanan azami mevduat faiz oranı istatistiklerinde kullanılan
finansal araç sınıflaması uluslararası standartlarla uyumludur.
Altın
Mevduat
Hedef kitle: Kamu kurum ve kuruluşları, IMF, OECD, Eurostat, BIS gibi uluslararası kuruluşlar ile özel
sektör ve akademisyenler, savcılıklar, mahkemeler, avukatlar, vergi daireleri ve şahıslar.
Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye’dir.
Coğrafi düzey: Yoktur.
Sektörel kapsam: Türkiye’de yerleşik bankaların yurtiçi sektörler ve yerleşik olmayanlar ile yaptığı
işlemleri kapsar.
Zaman kapsamı: Veriler, Aralık 2011 döneminden başlamaktadır.
Diğer kapsam: Yoktur.
Kapsamdaki sınırlılıklar: Yoktur.
İstatistiksel birim: Raporlama yapan birimdir.
Temel dönem/yıl: Yoktur.
Referans dönemi: Bir önceki ay.
Ölçü birimi:
Değişken/Gösterge
Faize İlişkin Değişkenler
Dönemsellik
Ölçü Birimi
%
Verinin toplama sıklığı: Aylık
Verinin yayımlama sıklığı: Aylık
Zamanlılık
Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi(gün): 23
İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 30
Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 30
Kamuoyunun Bilgiye Erişimi
Yayımlama
takviminin
önceden
duyurulması
Veriye ilişkin yayımlama takvimi: Yayımlama takvimi kamuoyuna önceden duyurulmaktadır. Her yılın
ilk işgünü internet sitemizde yayımlanmaktadır.
Veri yayımlama takviminin internet adresi: http://www3.tcmb.gov.tr/veriyaytakvim/takvim.php
Veri dağıtım politikası: Her ay internet sayfasında yayını gerçekleştikten sonra bankamıza üye abone
kurum ve kuruluşlara ilgili tablonun yayımlandığına dair bilgi verilmektedir.
Eş zamanlı
Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Paylaşılıyor.
yayımlama
Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp
paylaşılmadığı: Hayır
Bütünlük
Resmi
istatistiklerin
üretilmesine
ilişkin şartlar,
koşullar ve gizlilik
İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk: TCMB İstatistik Genel
Müdürlüğü, Veri Yönetim Müdürlüğü sorumludur.
Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Veri yayımlandıktan sonra IMF, ECB gibi
yabancı kuruluşlar ile BDDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlara, savcılıklara,
mahkemelere, avukatlara, vergi dairelerine ve şahıslara talep edilen bazı veriler gönderilmektedir.
Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Söz konusu veriler, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası Kanununun 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı Kanunla değiştirilen 43.maddesinin 5.fıkrasında
yer alan "...Banka, toplanan istatistikî bilgilerden kişisel ve özel nitelikte olanları yayımlayamaz,
açıklayamaz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dışında resmi veya özel herhangi bir
makama veremez. Bu bilgiler istatistiki amaçlar dışında ve ispat aracı olarak kullanılamaz" hükmü
gereğince "gizlilik ilkesi" çerçevesinde değerlendirilecek ve üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.”
İstatistik üretiminde çalışanlar, olanaklar, finansman: Toplamda 3 kişi çalışıyor olup, çalışanların hepsi
üniversite mezunudur. Bilişim kaynakları açısından bir sorun bulunmamaktadır. Tablo hazırlama
sürecinde herhangi bir teknik sorunla karşılaşıldığında Bankamız Bilişim Genel Müdürlüğü tarafından
gerekli teknik destek sağlanmaktadır.
Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Yılda bir kez olmak üzere web ortamında “İstatistik Kullanıcı Anketi
TCMB Uygulaması” çalışması yapılmaktadır.
Kalite politikası: Verilerin uluslararası standartlarla tam uyumlu yayımlanması; zamanlılık ve tutarlılık
açısından öncü ülkelerden biri olmak.
Kalitenin izlenmesi: Veriler yayımlanmadan önce çapraz kontrolleri ve tutarlılık kontrolleri
yapılmaktadır.
İstatistiklerin yansızlığı: Bankalardan alınan mizana dayalı MT formları gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonra tablolara yansıtılmaktadır. İstatistikler yansızdır.
Veri kaynakları: Banka verilerinin kaynağı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca
düzenlenen Tekdüzen Hesap Planı ve Bankamız talimatları çerçevesinde hazırlanmış olan ve mevduat
bankalarından aylık olarak temin edilen MT formlarıdır.
Yöntem:
Vadeler, mevduat türleri ve para birimleri bazında hazırlanan bankacılık sektörü mevduatlara aylık
fiilen uygulanan azami faiz oranları, mevduat bankaları tutar ve faiz kalemlerinin sıralandığı
formlardan yola çıkarak, mevduat bankalarından oluşan sektörün ayrıntılı verileri oluşturulmaktadır.
Aylık fiilen uygulanan azami faiz oranları basit faiz oranı olarak bankalar ve Bankamızca hesaplanır.
Kayıt esasları: Mevduat bankalarından oluşan bankacılık sistemi verileri, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları paralelinde hazırlanan Tekdüzen Hesap Planı kapsamında temin edilmekte
olup, mevduat faizleri tahakkuk bazlı kayıt edilmektedir. Mevduatlar nominal değer ve orijinal vadeler
üzerinden gösterilmektedir.
Değerleme: Yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklerin değerlemesi her banka tarafından kendi
uyguladığı gişe döviz alış kuru üzerinden yapılmaktadır.
Netleştirme: Fiilen uygulanan azami mevduat faiz oranına ilişkin cetvellerde bildirilen stok mevduat
tutarları referans dönemi olan ilgili ayın son iş günü bakiye veren stok mevduat kalemleri olup net
olarak sunulmaktadır.
Uluslararası Standartlarla Farklılıklar: Fiilen uygulanan azami mevduat faiz bildirimleri Bankamız
düzenlemelerine uygun olarak hesaplanmaktadır ve uluslararası standartlardan farklılık
gösterebilmektedir. Mevduatlara ilişkin işlemiş faizler (tahakkuk faizleri), MFSM 2000 (Parasal
ve Finansal İstatistikler El Kitabı)’ndaki gibi tahakkuk faizlerinin ait oldukları finansal aracın
içerisinde gösterilmektedir. Ancak mevduatların vade yapıları Türkiye’ye özgü Tek Düzen Hesap
Planı’ndan kaynaklı olarak uluslararası standartlarla farklılık gösterebilmektedir.
Dağıtım şekilleri: Tablo, zaman serisi olarak web sitemizde EVDS/Faiz İstatistikleri sekmesinde
yayımlanmaktadır.
İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip: Veriler
yayımlandıktan sonra yayım organlarında hatalı kullanımı önlemeye yönelik düzenli bir takip
yapılmaktadır.
İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması: Önceden duyurulan
yayım takvimine uygun olarak verilerin zamanında yayımlanması.
Mevsimsel düzeltme: Mevcut yayımlanan verilerde mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır.
İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat:
•
1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu (25.4.2001 tarih, 4651 sayılı Kanun ile
değiştirilen şekli) Madde 43
Yayımlanmadan
önce veriye devlet Yoktur.
birimlerinin
içeriden erişimi
İstatistiklerin
Yorum yapılmadan yayımlanıyor.
yorumlanarak
yayımlanması
Yenileme ve
yöntemdeki
büyük
değişikliklerin
önceden bildirimi
Revizyon takvimi: Aylık fiilen uygulanan azami faiz oranları, referans dönemini takip eden ayın 23.üncü
iş günü yayımlanmaktadır. Kapsamlı ve yüksek tutarlı güncelleme gereken durumlarda dipnotlarla
açıklanmak kaydıyla, geçmiş aylara ait veriler revize edilebilmektedir.
İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Aylık fiilen uygulanan azami faiz oranı istatistikleri,
referans dönemden sonra 1 ay gecikme ile yayımlanmaktadır.
Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup
duyurulmadığı: Tablolarda veya metodolojide gerçekleşecek değişiklikler TCMB web sitesinde veriye
ilişkin sayfada önceden duyurulur.
Kalite
İstatistiklerin
hazırlanmasında
kullanılan yöntem
ve kaynaklara ait
dokümantasyonu
n yayımlanması
Bileşen detayının,
ilgili veri ile
uyumlaştırmanın,
kabul
edilebilirliğinin
güvencesini
sağlayan ve
istatistiksel çapraz
Verinin içsel tutarlılığı: Mevduatlara fiilen uygulanan azami faiz oranları ve mevduat tutarları veri seti
içerisinde birbiriyle tutarlıdır.
Verinin zamansal tutarlılığı: Karşılaştırılabilir zaman serileri, Aralık 2011 döneminden itibaren
başlamaktadır.
Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Mevduat tutarlarına ilişkin veriler bankaların mizan
verileri ile tutarlıdır.
sorguları
destekleyen
istatistiksel
çerçevenin
yayımlanması
Notlar
Metaverinin son
güncellenme tarihi
15/08/2017
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards