Untitled

advertisement
3
1
Değerli Kardeşim;
Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu
dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm
insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve
bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun faydasına
olan çalışmaların neresindesin? Sana verilen görevleri
(emaneti) yerine getiriyor musun? Temsilcisi olduğun
Peygamberimiz (s.a.v.)’in İslami öğretilerini hayatına
uyguluyor musun? Sözünde doğruluk, işinde
dürüstlük, kararlarında adalet, yaşantında güzel
ahlak hâkim mi? Komşuluk ilişkilerin İslam’ın
öğretilerine uyuyor mu? Bunları düşün!
Sabah namazından sonra gözlerini kapatarak,
Rabbin’in huzurunda olduğunu hatırlayarak dersine
başla.
Dersine 1 Fâtiha, 3 İhlâs ve 1 İnşirâh suresi okuyarak
başla. Okuduğumuz bu surelerin sevaplarını başta
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ve tüm peygamberlerin
ruh-u âlilerine, ashâb-ı kirâm, ulema, şüheda,
hocamız ve hocalarımızın ruhlarına, kendi
yakınlarımızın ruhlarına hediye edelim ve şu duaları
okuyalım:
(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle
birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda
bir sakınca yoktur.)
2
1 defa:
َ ‫َال ّٰل ُه َّم َا ِعنّي َع ٰلى ِذك ِْر َك َو ُش ِك‬
‫رك‬
‫َو ُح ْس ِن ِع َبا َدتِ َك‬
“Allah’ım! Seni zikretmem, Sana
şükretmem ve Sana güzelce ibadet
etmem için bana yardım et.”
3
1 defa:
‫َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال ّل َه ا َّل ِذي الَ إِ ٰل َه إِالَّ ُه َو َا ْل َح ُّي ا ْل َق ُّيو ُم‬
‫ُوب اِ َل ْي ِه‬
ُ ‫َو َا ت‬
“Kendisinden başka ilah bulunmayan,
ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin
varlığı kendisine bağlı olup kâinatı
yöneten Allah’tan beni bağışlamasını
diler ve günahlarıma tövbe ederim.”
4
7 defa:
‫َال ّٰل ُه َّم َا ِج ْرنِي ِم َن الن َِّار‬
“Allah’ım beni cehennem ateşinden koru!”
5
3 defa:
َ ‫ُس ْب َح‬
‫ان ال ّل ِه َوبِ َح ْم ِد ِه عَدَ َد َخ ْل ِق ِه َو َر ِض َي‬
ِ‫َن ْف ِس ِه و ِز َن َة َعر ِش ِه و ِمدَ اد ك َِلماتِه‬
َ
َ َ َ
ْ
“Yarattıklarının sayısınca, zatını
hoşnut edecek kadar, arşının ağırlığınca
ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı
hamd ile tesbih ederim.”
6
1 defa:
َ ‫ان ال ّل ِه َوبِ َح ْم ِد ِه ُس ْب َح‬
َ ‫ُس ْب َح‬
‫ان ال ّل ِه ا ْل َعظِي ِم‬
“Allah’a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Yüce Allah’ı tüm
noksanlıklardan tenzih ederim”
7
1 defa:
‫ْت ُس ْب َحان ََك ِ إِنّي ُكن ُْت‬
َ ‫الَ إِ ٰل َه إِالَّ َان‬
‫ِم َن ال َّظالِ ِمي َن‬
“Senden başka ilah yoktur,
sen münezzehsin. Şüphesiz ben haksızlık
edenlerden (zalimlerden) oldum.”
8
1 defa:
ِ ِ
‫اس ِم ِه َش ْي ٌء فِي‬
ْ ‫بِ ْس ِم ال ّله ا َّلذي َال َي ُض ُّر َم َع‬
ِ
ِ ‫اء وهو‬
ِ
ِ
ِ ‫ْاالَ ْر‬
‫يم‬
ُ ‫السم‬
ُ ‫يع ا ْل َعل‬
َّ َ ُ َ ‫الس َم‬
َّ ‫ض َو َال في‬
“İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar
veremeyeceği Allah’ın adıyla. O, hakkıyla
işiten ve her şeyi bilendir.”
9
3 defa:
ِ
‫ف َع ّنِي‬
ُ ‫ب ا ْل َع ْف َو َفا ْع‬
ُّ ‫يم تُح‬
ٌ ‫َال ّٰل ُه َّم إِن ََّك َع ُف ٌّو ك َِر‬
“Allah’ım! Sen affedicisin, cömertsin.
Affetmeyi seversin. Beni affet.”
10
1 defa:
َ ‫ُس ْب َح‬
‫ان ال ّل ِه َوا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه َوالَ إِ ٰل َه إِالَّ ال ّل ُه‬
‫َوال ّل ُه َا ْك َب ُر‬
“Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd
Allah’a mahsustur. Allah’tan başka ilah
yoktur. Allah en büyüktür.”
11
1 defa:
‫َو َال َح ْو َل َو َال ُق َّو َة اِ َّال باِل ّل ِه ا ْل َع ِل ّي ا ْل َعظِي ِم‬
“Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur.”
12
5 defa:
‫َيا َح ُّي َيا َق ُّيو ُم‬
“Ey yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve
ebedî olan, zatı ile kaim olan.”
13
1 defa:
ِ ْ ِ‫ر ِضي ُت باِل ّل ِه ربا وب‬
‫ااال ْس َلمِ ِدينًا َوبِ ُم َح َّم ٍد‬
َ ًّ َ
ْ َ
ً‫َص َّلى ال ّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم نَبِ ًّيا َو َر ُسوال‬
“Rab olarak Allah’a, din olarak İslam’a,
nebi ve resul olarak da Hz. Muhammed
(s.a.v.)’e razı oldum.”
14
1 defa:
‫َح ْسبِ َي ال ّل ُه الَ إِ ٰل َه إِالَّ ُه َو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو‬
ِ ‫َر ُّب ا ْل َع ْر‬
‫ش ا ْل َعظِي ِم‬
“Allah, bana yeter, O’ndan başka ilah
yoktur. O’na tevekkül ettim;
O, yüce ve büyük arşın Rabbi’dir.”
© PLURAL Publications GmbH | www.plural-publications.eu
15
1 defa:
‫َح ْس ُبنَا ال ّل ُه َونِ ْع َم ا ْل َو ِك ُيل نِ ْع َم ا ْل َم ْو َلى َونِ ْع َم‬
‫الن َِّص ُير ُغ ْف َران ََك َر َّبنَا َو اِ َل ْي َك ا ْل َم ِص ُير‬
“Allah Teâlâ bize yeter. O ne güzel
vekildir, ne güzel mevla ve
ne güzel yardımcıdır.”
16
1 defa:
ِ
ِ
َ ‫يم‬
‫َج ِديدً ا‬
ْ ‫ان ت‬
َ ‫َال ّٰل ُه َّم انّي ُا ِريدُ َا ْن ُا َجدّ َد ْاال‬
ُ ‫بِ َق ْو ِل الَ إِ ٰل َه إِالَّ ال ّل ِه ُم َح َّمدٌ َر ُس‬
‫ول ال ّل ِه‬
“Allah’ım, muhakkak ki ben ‘lâ ilahe illallah Muhammedur-Rasûlullah’ sözü ile
imanımı yenilemeyi arzu ediyorum.”
17
99 defa:
ِ
ِ
‫يم‬
َ ‫َأ ْس َت ْغف ُرال ّل َه ا ْل َعظ‬
“Azim olan Allah’a istiğfar ederim.”
Sonunda 1 defa:
ِ
َ ‫اس َت ْغ َف َر ُه ا ْل ُم ْس َت ْغ ِف ُر‬
‫ون‬
ْ ‫بِ َعدَ د َما‬
“Sana istiğfar edenlerin adedince
istiğfar ederim.”
18
3 defa:
َ ‫ان ال ّل ِه ُس ْب َح‬
َ ‫ان ال ّل ِه ُس ْب َح‬
َ ‫ُس ْب َح‬
‫ان ال ّل ِه‬
ِ
َ ‫بِ َعدَ د َما َس َّب َح ُه ا ْل ُم َس ّب ُح‬
‫ون‬
“Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih
ederim. Allah’ı bütün tesbih edenlerin
tesbihi adedince tesbih ederim.”
19
3 defa:
‫َا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه َا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه َا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه‬
َ ُ‫بِ َعدَ ِد َما َح َّمدَ ُه ا ْل َح ِامد‬
‫ون‬
“Hamd Allah’a mahsustur. Bütün hamd
edenlerin hamdi adedince hamd ederim.”
20
3 defa:
‫َا ل ّل ُه َا ْك َب ُر ال ّل ُه َا ْك َب ُر ال ّل ُه َا ْكب َُر‬
َ ‫بِ َعدَ ِد َما َك َّب َر ُه ا ْل ُم َك ّب ُر‬
‫ون‬
“Allah en büyüktür, Allah en büyüktür,
Allah en büyüktür. Sana tekbir
getirenlerin adedince tekbir getiriyorum.”
21
33 defa:
‫الَ إِ ٰل َه إِالَّ ال ّل ُه‬
“Allah’tan başka ilah yoktur.”
Sonunda 1 defa:
َ ‫بِ َعدَ ِد َما َه َّل َل ُه ا ْل ُم َه ّل ُل‬
‫ون‬
“Sana tehlil edenlerin adedince
seni tehlil ederim.”
22
11 defa:
‫َال ّٰل ُه َّم َص ّل َع ٰلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى‬
ِ
‫آل َس ّي ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬
“Allah’ım! Peygamberimiz
Hz. Muhammed’e ve âline rahmet eyle.”
23
10 defa:
َ ‫الَ إِ ٰل َه إِالَّ ال ّل ُه َو ْحدَ ُه َال َش ِر‬
‫يك َل ُه َل ُه ا ْل ُم ْل ُك‬
‫َو َل ُه ا ْل َح ْمدُ َو ُه َو َع ٰلى ك ُّل َش ْي ٍء َق ِد ٌير‬
“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur; o tektir,
ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd ona
mahsustur ve o her şeye kadîrdir.”
24
‫ْت َخ َل ْقتَنِي َو َأ نَا‬
َ ‫ْت َر ّبي الَ إِ ٰل َه إِالَّ َأن‬
َ ‫َال ّٰل ُه َّم َأن‬
ِ
ِ
‫اس َت َط ْع ُت‬
ْ ‫َع ْبدُ َك َو َأ نَا َع ٰلى َع ْهد َك َو َو ْعد َك َما‬
‫َأ ُعو ُذ بِ َك ِم ْن َش ّ ِر َما َصنَ ْع ُت َأ ُب ٓو ُء َل َك‬
‫بِنِ ْع َمتِ َك َع َل َّي َو َأ ُب ٓو ُء َل َك بِ َذنْبِي َفا ْغ ِف ْر لِي‬
ُّ ‫َفإِ َّن ُه الَ َي ْغ ِف ُر‬
‫ْت‬
َ ‫ُوب إِالَّ َأ ن‬
َ ‫الذن‬
“Allah’ım Sen benim Rabbim’sin; Senden
başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın; ben
Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana
olan ahdime ve vaadime bağlıyım.
İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden
Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini
itiraf eder, günahlarımı da ikrar ederim.
Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan
ancak Sensin.”
25
Rabıtanı kısaca da olsa burada yapmayı unutma!
Ölümü düşün. Bilmelisin ki bir gün her şeyi bırakıp
Hakk’ın huzuruna gideceksin. Kabristanda yatanları
düşün. Onlar bize hâl diliyle “Gözünü aç, bu dünya
beka âlemi değil. Yarın senin de bizim gibi adın
unutulacak, mal ve mülkün taksim olacak, sen de
nihayet burada bizler gibi kalacaksın.” diyorlar.
Nasıl can verip yıkandığını, musallada namazının
kılınıp mezara konduğunu ve herkes evine dönerken
orada yapayalnız kaldığını, sorgu meleklerinin
suallerine “Rabbim Allah, dinim İslam, Peygamberim
Muhammed Mustafa (s.a.v.), kitabım Kur’ân-ı Kerîm,
kıblem Kâbe-i şeriftir.” diye cevap verdiğini ve kıyamet
ahvalini gözünün önünden geçir.
Asıl rabıtanı ikindi namazının farzından sonra iki
dakika da olsa yapmayı ihmal etme. Akşam namazının
farzından sonra da Rabıta-ı ihvânı yapmayı unutma!
26
Son olarak da 100 ila 500 arası lafza-i celâl (Allah)
zikrini çek! Tesbihat ve zikrin bitince el-Fâtiha diyerek
gözlerini aç.
Bu şekliyle günlük dersini yapmış olursun. Günlük
evradınla birlikte bu tesbihatı yapmayı bir görev bil.
Download