Metalurjik Hurda ve Atıkların Değerlendirilmesi - 2

advertisement
Malzemelerin Geri
Dönüşümü
Prof.Dr.Kenan YILDIZ
Hurda Türleri



Hurdalar metalik veya metal içeren
karakterde olmalarına karşın, üretim
prosesi, sirkülasyon ve piyasa açısından
değerini kaybetmiş ve devre dışı kalmış
ancak içerikleri nedeni ile yeniden
işlenebilecek değerde olan ticari
malzemelerdir. Hurdaları kaynaklarına göre
üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar;
Dönen Hurda (Circulating Scrap): Üretim
tesislerindeki işlemlerden kaynaklanan
hurdadır ve yine üretim tesislerinin içinde
dönerek kullanılır.
İşlem Hurdası (Process Scrap): Yarı ürün
olarak malzeme kullanan sanayi dallarının
artıklarından oluşan hurdadır.
Toplama Hurda (Eski Hurda, Capital Scrap):
Bu tür hurda, araç ve gereçlerin ekonomi
içinde eskimesi sonucu kullanım dışı
kalmasından kaynaklanmaktadır.
Hurda Geri Dönüşüm Gerekliliği




Rasyonel hammadde kullanımı ve buna bağlı hammadde
tasarrufu
Rasyonel enerji kullanımı ve buna bağlı enerji tasarrufu
Çevre kirliliği mücadelesi
Hepsinin temelinde ekonomik kazanç sağlama arzusu
Rasyonel Hammadde Kullanımı
(Hammadde Tasarrufu)

Diyagramın ana fikri, artan talebi
karşılamak üzere metallerin
üretilebilmesi için yeni rezervlerin
bulunması ve her geçen gün daha
fakir cevherlere doğru
yönelinmesi gerekliliğidir. Özellikle
geride bıraktığımız XX.Yüzyılda
endüstrileşme açısından çok hızlı
yol alınması, metal kazanımının,
işlenmesinin ve kullanımının,
işletmecilik ve jeolojik olarak
birbirinden ayrı
değerlendirilmesinin gerekliliğini
belirgin olarak gözler önüne
sermiştir.
Mc Celvey Diyagramı: Rezervler-Kaynaklar
Malzeme ekonomisini sağlamadaki
önlemler




Malzeme ekonomisi sağlamada dikkat
edilmesi gereken konuların başlıklarını
aşağıdaki şekilde vermek mümkündür;
Uzatılmış ömür (faydalanma sürecinin
uzatılması)
Geriye kazanma (hammadde kullanım
oranının azaltılması)
Minyatürleştirme (daha az malzeme
kullanımı)
Alternatif olanaklar (söz konusu
malzeme yerine daha kolay elde
edilecek malzeme kullanarak kaynağı
kısıtlı olan malzemeden tasarruf
etmek)
Rasyonel Enerji Kullanımı
(Enerji Tasarrufu)



Rasyonel enerji kullanımının tanımlamasını kesin olarak yapmak mümkün
değildir.
Metallerin elde edilmesinde enerji kullanımı göz önüne alındığında, bir
tarafta hurdadan diğer tarafta ise cevher ve konsantreden yola çıkılarak
üretim gerçekleştirilmektedir. Cevher ve konsantreden başlayarak
gerçekleştirilen üretimde, cevher hazırlama konusu gündeme gelmektedir.
Örneğin orta Avrupa ülkelerinde demir dışı metal rezervlerinin olmaması,
madencilik ve cevher hazırlamaya yönelik ilk işlem kademelerinin pek bir
anlam taşımamasına neden olmaktadır. Oysa doğal metalik cevher
rezervlerinin oldukça zengin olduğu Güney Amerika, ABD, Kanada ve BDT
gibi ülkelerde tam aksine büyük önem taşıyan bu işlemler için harcanan
enerjinin miktarı oldukça yüksektir. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı bazı
ülkeler ise tam anlamıyla ortada bulunmakta ve enerjinin kullanımında iki
konuyu da dikkatle ele almak durumundadır.
Rasyonel Enerji Kullanımı
(Enerji Tasarrufu)


Karşılaştırılan değerlerin
gösterdiği en önemli sonuç,
hurdadan metal üretimi için
gerekli enerjinin, cevherden
metal üretimi için gerekli
enerjiden daha az olduğu ve bu
yolla enerji tasarrufu
sağlanabileceği şeklindedir.
Bu değerlendirmede şüphesiz
en önemli metal alüminyumdur.
Alüminyumun boksitten
eldesinde söz konusu olan
yüksek enerji gereksinimi,
hurdadan yola çıkıldığında
%14’e düşmektedir. Benzer
sonuç çinko içinde aynı oranda
olmasa da geçerlidir
180
160
140
Enerji 120
100
Tüketimi
80
(MJ/kg) 60
40
20
0
Hurdadan Metal
Konsantreden
Metal
Al
Cu
Zn
Pb
Rasyonel Enerji Kullanımı
(Enerji Tasarrufu)
Çevre Kirliliği Açısından Geri
Dönüşüm

Dünya nüfusunun sürekli artışı, buna bağlı
olarak doğal kaynakların hızla tüketilmesi ve
bunların değerlendirilmesinde sayısız
teknolojik proseslerin kullanılması, doğal
çevrenin oksijenini tüketmekte ve karşılığında
çevreye atık ürünlerini iade etmekte, bunun
sonucunda da sistemler arasındaki madde
alışverişinde bir krize neden olmaktadır.

Ulaşılan teknolojik seviye, doğal sistemin
rejenerasyon olanağını aşırı zorlayıcı
niteliktedir.Teknik çevre her geçen gün doğal
çevrenin kabul edip dönüştürebileceğinden
çok daha fazla miktarda zararlı madde
üretmektedir. Kısaca çevre zehirlenmesi
olarak tanımlanabilecek bu problemin çözüm
yollarını bulmak, günümüzün en önemli
sorunlarından biri olarak acil çözümler
beklemektedir.
Çevre Kirliliği Açısından Geri
Dönüşüm

Bugünün koşullarında artık ve atıksız bir üretim teknolojisinin
var olmadığını kabullendiğimize göre, minimum atık ve artık
üreten bir üretim gerçekleştirmek ve diğer taraftan da doğal
çevrenin maddesel dönüştürme ile sağlamaya çalıştığı
rejenerasyona katkıda bulunmak zorunluluğu doğmuştur. Söz
konusu problemin çözümüne yönelik stratejinin adımları
aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;
a) Önlemek
b) Değerlendirmek
c) Çevre korumaya yönelik çalışmak
Çevre Kirliliği Açısından Geri
Dönüşüm
Ekonomik Açıdan Geri Dönüşüm

Hurda geri dönüşüm ekonomisini bu ana kadar
ortaya koyduğumuz hammadde, enerji tasarrufu
ve çevre korumacılığı açısından ele aldığımızda
en önemli konuyu hammadde ve enerji
tasarrufuna bağlı ekonomik kazancın
oluşturduğunu söylemek mümkündür.

Bu durum özellikle nitelikli ve doğrudan üretime
uygun cevher rezervlerinin giderek azalması
nedeniyle de oldukça önemlidir. Bu konuya
örnek olarak çelik üretimini incelediğimizde,
demir cevheri rezervleri konusunda aynı
sıkıntıların söz konusu olması ve üretim süreci
sonunda elde edilen ürünün bir süre sonra
kullanılamayacak duruma gelmesi, teknolojik ve
ekonomik gelişmelerin ışığında Hurda+EAF
üretim sürecinin toplam üretimdeki payının
giderek artmasına neden olmuştur.
Ekonomik Açıdan Geri Dönüşüm

Hurdadan yola çıkılarak çelik üretiminde harcanan enerji daha azdır. Aynı konuyu
çevre korumacılığı açısından değerlendirirsek, daha az ve temiz enerji kullanımı,
çıkan atık gazların ve artık ürünlerin de az olmasını sağlayacaktır. Bu özellikleri
nedeniyle EAF ile çelik üretimi her geçen gün daha entegre bir yapıya doğru
gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin temel amacı daha düşük maliyetle daha yüksek
kalitede ürünler üretebilmektir.
Download