toplantı tarihi

advertisement
SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ÇEVRE POLİTİKASI
SAF GYO A.Ş ‘AKASYA ACIBADEM'DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE’ sloganı çerçevesinde
faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve
çevre ile ilgili olarak her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.
Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal
kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik, çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi
hedefleyen Şirketimiz ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için,
sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi için
aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:
•
Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, çevreyle ilgili tüm ulusal ve
uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak için gerekli aksiyonları almak ve bunu
bir zorunluluk olarak değil, geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak
özümsemek,
•
Tüm kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak,
•
Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve global çevre duyarlılığını en üst düzeye
taşımayı birincil görev olarak benimseyen Şirketimiz oluşturmuş olduğu Çevre Politikasını,
değişen dinamiklere göre sistematik bir şekilde düzenli olarak kontrol ve gözetiminin sağlanması
için Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi altında izlemek,
•
Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma
değer sağlamak için iş seyahatlerinde kullanılan taşıtlardan salınan hava gazı emisyonlarının
azaltılması yönünde belirlenecek olan politika ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek,
•
Şirket bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini
temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda bilgilendirme yaparak; tüm çalışanları,
müşterileri ve hissedarlarıyla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
•
Yapılarımızda kullanılan elektrik enerjisi, su, kağıt ve doğalgaz gibi kaynakların
tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını
sağlamak olacaktır.
Çevresel Yönetim Sistemi:
Her geçen gün daha da küçülen dünya kaynaklarının sonsuz olmadığı, faaliyetlerinin çevresel
etkilerinin sadece bölgesel olmayıp, global olduğu bilinciyle enerji kaynaklarının verimli
kullanıldığı bir çevresel yönetim sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Yapılan istatistiklere göre iklimlendirme yapılan ticari binalarda mekanik sistemler bina toplam
elektrik enerjsinin % 70-74’ünü tüketmektedir. Bu noktadan hareketle binamızda kullanılan
mekanik sistemler maksimum verimlilikte seçilmiş ve yüksek COP’li (coefficient of performence)
chiller grupları ile frekans kontrollu pompalar-fanlar kullanılmıştır. Chiller soğutucu gazları ozona
zarar vermeyen gazlardan seçilmiştir. Elektrik tasarrufu ile ilgili hali hazırda almış olduğumuz
tedbirlere diğer örnekler ise fotoselli aydınlatmalar, zaman ayarlı dış cephe aydınlatmaları, iç ve
1
dış aydınlatmalarda % 70 oranında kullanılan LED aydınlatmalardır. Isıtma ile ilgili yaptığımız
çalışmalarda ise % 94-95 verimlilikli doğal gaz kazanları kullanılarak, ısıtma gereksinimi
doğrultusunda düşük kazan sıcaklılıklarında kalarak maksimum enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
Su tüketimi ile ilgili bazı geri dönüşüm sularını sisteme tekrar döndürmek için gri su dönüşüm
çalışmalarımız devam etmektedir. Su tasarrufu amacıyla Akasya AVM ve Konutlarda
bataryalarda basıncın düşmesini sağlayan ve suya havayı karıştırarak debiyi arttıran ve tasarruf
sağlayan sistem (perlatör) kullanılmaktadır. AVM bölümü tuvaletlerinde maksimum su tasarrufu
amacı ile fotoselli bataryalar kullanılmaktadır.
Atık yönetimi konusunda;
AVM ve konutlardan alınan çöpler türüne göre ayrıştırılarak (kağıt, plastikler, cam ve metaller
gibi) bu atıklar için için ayrılmış özel kutularda toplanmakta ve belediyenin geri dönüşüm
firmasınca alınıp geri kazanıma yönlendirilmektedir. Diğer ıslak çöpler ve evsel atıklar ise çöp
kompaktöründe kompakte edilerek en hijyenik şekilde belediyece toplanmaktadır.. Tüm yemek
mağazalarının mutfak pis su giderlerine yağ tutucular konularak atık yağların şehir kanalizasyon
hattına karışması engellenmekte ve çevresel kirlenmeye karşı katkı sağlanmaktadır.. Hafriyat
ve moloz atıkları belirli bir alanda toplanıp belediyenin ekipleri tarafından alınmaktadır.
Faaliyetlerimiz sonucu kimyasal ve tehlikeli atık üretilmemektedir.
Toner kartuşları konusunda;
Ortaya çıkan boşalmış kartuşların elektronik atıkları değerlendiren bir kuruluşa gönderilerek geri
kazanılmasını sağlanmaktadır.
Teknolojik atıkların değerlendirilmesi konusunda;
Kullanımına devam edilmeyecek olan elektronik cihazlar, metal ve elektronik aksamlarının
yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla depomuzda tutulmakta olup yönetimimiz tarafından
hurda veya ikinci el kullanım amaçlı olarak Türkiye’de yerleşik firmalara hibe edilmesi veya
satılması planlanmaktadır.
Kuruluş İçindeki Enerji Tüketimi:
Enerji Kaynağı
Elektrik
Doğalgaz
Su
Toplam Tüketim (2015 ilk 3 ay)
2,9 milyon KWH
2,7 milyon KWH
13,5 bin m3
İç Denetleme:
Çevresel Yönetim Sistemi’nin Şirket içi uygulanabilirliği ve performansı yeni kurulacak olan
Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi sorumluluğunda olacak ve düzenli aralıklarla kontroller
sağlanarak gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır.
İç Raporlama:
Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi, iç denetim sonucu elde edilen Çevresel Yönetim Sistemi’nin
etkinliği ile ilgili verileri düzenli aralıklarla Genel Müdür’e bildirecektir.
Sertifikalar:
Çevre dostu bina sertifikası olarak bilinen BREEAM sertifikasına sahibiz. Ayrıca inşaat yapım
aşamasında ilgili Kamu otoritesinden ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) gerekli olmadığına dair
karar alınmıştır.
2
Çevresel Etki Değerlendirmesi:
ÇED’in genel amaçları ise; projenin çevresel ve sosyal riskleri ile etkilerini değerlendirmek,
çalışanlar, etkilenen toplumlar ve çevre açısından riskleri ve etkileri öngörmek ve bunlardan
kaçınmak için bir azaltma hiyerarşisi benimsemek olarak sayılabilir. İleride çevresel konularda
getirilecek olan kısıtlamalar da dahil olmak üzere projenin çevre koşul ve yasaları ile uyumlu
olması ve söz konusu koşul ve yasa hükümlerini yerine getiriyor olması ve sözleşme
taahhütlerini içermesi önem taşımaktadır. Değerlendirme süreci, durum itibari ile çevresel ve
sosyal etki ve boyutlarını, proje içeriğine (sektörüne, ürün çeşitliliğine, kullanılacak teknolojiye),
yatırımın alanının bulunduğu bölgenin ekosistem yapısına, doğal kaynaklara etkisine, yerleşim
alanlarına mesafesine, hassas ve koruma altına alınmış alanlara yakınlığına; yatırım sahibinin
bu konuları yönetme konusunda sahip olduğu bilgi ve ilgiye bağlı olarak değişebilmektedir.
Tedarikçi Denetimi:
Müşterilerine hizmet ve ürünlerin temininde, çevresel risklerin bilincinde olan ve çevreye daha
duyarlı tedarikçilerde çalışmaya özen gösterilmektedir.
Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler:
SAF GYO, işletmelerin her türlü faaliyetlerinde çevresel performansının kontrol edilmesi ve
geliştirilmesi oluşumuna yönelik sistematik bir bilince sahiptir.
Sürdürülebilirlik kapsamında, geliştirdiği yapılarda çevre bilincini en üst düzeyde tutmaktadır.
Çevresel Etkinlikler:
SAF GYO genelinde enerji verimliliği ve çevrenin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar:
Düşük enerji tüketimli sistemlerin seçilmesi ve verimlilik eğrisi doğrultusunda işletilmesinin
sağlanması.
•
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla geri dönüşüm kapsamında
atık kağıtlar bir yerde toplanarak atık merkezlerine iletilmektedir.
•
E-fatura ve E-defter ile kağıt tasarrufu sağlanmaktadır.
•
Ayrıca pay sahipleri ile ilişkiler kapsamında tüm çalışmalarda elektronik haberleşme
olanakları ve Şirket web sitesinin kullanılmasına özen gösterilmektedir.
Yürürlük:
Çevre Politikasını ve söz konusu politikaya yönelik yapılan faaliyetleri içeren bu doküman,
Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer.
3
Download