İthalatçı Firmaların Fire Bandrollerinin "Tespit ve İmhası" ile İlgili

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İthalatçı Firmaların Fire Bandrollerinin "Tespit ve İmhası" ile
İlgili İşlemler Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere, 23/12/2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren (5)
seri nolu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzlemem Sistemi Genel Tebliği ile
değişik (1) Seri no’lu ÜİS Genel Tebliğinin
Tebliğin “Alkollü İçki Bandrollerinde Fire
Uygulaması” başlıklı 3.2.8.2. maddesinde mevcut;
“Distile alkollü içki ve fermente alkollü içki grupları itibariyle ayrılmış aktive edilmiş alkollü içki
bandrol fireleri marka, hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak, aktive
edilmemiş alkollü içki bandrol fireleri ise hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre
ayrılarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.
Aktive edilmiş bandrol fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya kapişon ya da
kapaklarla birlikte muhafaza edilecektir.
“Seri üretim yapan işletmeler, aktive edilmiş ve aktive edilmemiş bandrol firelerine ilişkin bilgileri
aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.A Alkollü İçkilerde
Bandrol Fire Bildirim Formu’yla yetkili firmaya bildirecektir. Bandrol fireleri, takip eden yılın Ocak
ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma
ve üretici firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen
Ek-II Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle tespit
edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.
Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların alkollü içki bandrol fireleri, üretici ve
ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve
imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve
üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer
verilen Ek-II.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı’nın düzenlenmesi suretiyle
tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha
işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.”
hükümleri uyarınca,
2013 yılı fire bandrollerinin “tespit ve imhası” ile sadece bu yıl son kez olmak üzere 2013
yılı öncesi yıllara (2007 - 2012 dahil) ait imha edilmeden firmaların elinde kalan fire
bandrollerin “imhası” gerçekleştirilecektir.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Seri üretim yapan üreticiler, seri üretim yapmayan üreticiler ve ithalatçıların; aktive
edilmemiş / aktive edilmiş haldeki 2013 yılı ve varsa 2013 yılı öncesi yıllara ait tüm fire
bandrollerinin(*); bildirimi ve teslimi,
akabinde tespit ve imhası yapılacaktır.
Şubat
ayı
içerisinde tamamlanmış
olacak,
Buna göre “İthalatçı” olarak firmanızın:
---Ek’de bahsedilen ve e-posta ortamında gönderilen formları ayrı ayrı doldurarak yazılı halde bir
dilekçe ekinde, online olarak [email protected] e-posta adresi aracılığıyla Kurumumuza
iletmesi,
---2013 yılına ait ve varsa 2013 yılı öncesi yıllara ait aktive edilmiş fire bandrollerini bir dilekçe
ekinde Kurumumuzun Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü/ANKARA adresine kargo ile
göndermesi,
---Tespit ve İmha Komisyonu; “TAPDK, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Yetkili firma (Sicpa-Assan)
ve Firma yetkilisi”nin katılımı ile oluşturulacağından komisyona katılmak istenilip istenilmediğini,
imha aşamasında yetkilinizin hazır bulunup bulunmayacağını bildirmesi, gerekmektedir.
Mevzuat uyarınca diğer hususlardaki yükümlülükleriniz kapsamında Kurumumuzun
“uyarı” hakkı saklı kalmak kaydıyla;
---Firmanızca
yukarıda
belirtilen
---Yapılacak işlem için 15.02.2014
tarihi
hususlarda
mesai
gerekli
bitimine
işlemin
yapılması,
kadar süre verilmiş olduğu,
Hususunda, bilgi ve ivedi gereğini rica ederim.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download