eylül - Denizhoca

advertisement
İLETİŞİM KURAMLARI
VE
GÜNDEM YÖNETİMİ
EYLÜL
tümevarım vs tümdengelim
NİTEL
tümevarım
özel>genel
kalitatif
spekülatif
eleştirel
keşif
adorno
frankfurt
NİCEL
tümdengelim
genel>özel
kantitatif
yönetimsel
egemen
teyit
lazarsfeld
colombia
İLETİŞİM TARİHİ
ÜÇ DEVRİM
sözlü kültür-belleğin gücü
chirografik devrim (MÖ. 4.yy)
yazının bulunmasını izleyen dönem
gutenberg devrim (15.yy)
matbaanın bulunmasını izleyen dönem
elekt(rik)ronik devrim (19.yy)
telgraf ve daha sonra radyo-tv bulunması
İLETİŞİM TARİHİ
Platon’a göre ‘yazı’
İletişim dünyasının günümüzde bilinen ilk gelenekçi düşünürü ünlü Yunan filozof
Platon’dur. Platon, Fedro adlı eserinden de anlaşılacağı gibi, yazının insanların
düşüncelerini değiştireceğini, bu değişikliğin belleği dışlayıp ikincil kılacağını ve
bunun da onarılmaz biçimde bir değişime yol açtığını ilk görenlerden biri olmuştur.
İLETİŞİM TARİHİ
Platon Fedro adlı kitabında Yukarı Mısır’daki büyük kentlerin
birinde Kral Thamus Tanrı Theuth’u sarayına çağırır;
Theuth: sayılar, aritmrtik, geometri, astronomi gibi buluşları bulunur.
Theuth yazıyı bulduğunu ifade eder. Bu sayede Mısırlılar daha bilge olacak ve anımsamaları
kolaylaşacaktır. Bu bilgi belleğin ve bilgeliğin ilacıdır.
Ancak gerçekten de yazının bulunması, onu öğreneceklerin belleklerinin zayıflamasına
neden olacaktır. Çünkü herşeyi yazıya bırakıp, kendi içlerinden değil, salt o garip
işaretlerden anımsamaya alışcaklar; demek oluyor ki sen belleğin ilacını bulmuş değilsin,
belleği çağırmasını öğretebilirsin.
Bilgeliğe gelince, sen müritlerine gerçeği değil,salt dış görünümü öğretebilirsin, onlar seni
dinleyerek çok şey bildiklerini sanacaklar ama aslında hiçbir şey bilmeyecekler, onlarla
konuşmak zorlaşacak, çünkü bilge değil, salt fikir sahibi olacaklar.
EGEMEN
propaganda
enformasyon
etki
iki aşamalı akış
teknolojik
kullanım ve doyum
gündem belirleme
suskunluk sarmalı
ELEŞTİREL
frankfurt okulu
hegemonya
ideoloji
göstergebilim
kültürel incelemeler
medyanın ekopol
propaganda kuramı
propaganda
sihirli mermi
uyarıcı-tepki
hipodermik iğne
İletişim alanında başlangıcı yapan ve 1940’ların sonlarına kadar egemen olan
yaklaşımdır. Psikoloji temellidir. Bu nedenle yaran-tepkimodeli ortaya çıkarılmıştır.
propaganda kuramı
Temel Soru: iletişim araçlarının bireylerin tutumları ve davranışları üzerinde
nasıl bir etki yaptığıdır.
Etkinin anlamı: bireylerin tutumları ve davranışları üzerinde kitle iletişim
araçları vasıtasıyla değişiklik temellidir.
Anlamı Üreten: siyasal alandaki egemen olan siyasetçilerin istediği
doğrultuda tutum ve davranış değişikliği yaratmadır.
propaganda kuramı
Kitle toplumunda bireylerin medya mesajları karşısında
hayli savunmasız olma durumudur.
ilk iletişim araştırmalarına; “sihirli mermi”, “derialtı iğne”, “hipodermik şırınga”
Bunlar daha çok sistemli bir kurama dönüşmeyen dağınık çalışmalardır.
propaganda kuramı
Uyaran-tepki Modeli
UYARI
Kısa süreli bellek depolama
Uzun süreli bellek depolama
okuma ve yorumlama
TEPKİ
propaganda kuramı
1900-1950 arası iki büyük savaş yaşandı!!!!
Halkın savaşmaya motive edilmesi,
sosyalist düzenin kabulü için propaganda teknikleri
siyasal iktidarların temel amacı haline gelir.
propaganda kuramı
sihirli mermi
medyanın sınırsız derecede etkileme gücü
Etki
(uyarıcı)
Süreç
(işlem)
ekonomik siyasal ve entellektüel seçkinler, kitle iletişim
araçlarını kullanarak bu insanları yönlendirebiliyordu.
Davranış
(işlem)
propaganda kuramı
sihirli mermi
Ana akım iletişim çalışmalarının temelini oluşturan bu kuram,
doğrusal bir nedensellik anlayışına dayanır.
Bu yaklaşıma göre, elitlerin kia nı kullanarak kitlelere
gönderdikleri mesajların onlar üzerinde deri altı enjeksiyon
yapan bir şırınga ya da sihirli bir mermi gibi doğrudan ve
anında bir etkide bulunduğu düşünülmektedir.
propaganda bakanı
joseph goebbels
Halkın savaşmaya motive edilmesi,
yalanın üstadı
https://www.youtube.com/watch?v=Ps6f5EG4kdE
iki aşamalı akış
Elihu Katz ve Paul Lazarsfeld
iki aşamalı akış
Elihu Katz ve Paul Lazarsfeld
Halkın Tercihi, Amerika’da 1940 Başkanlık seçimleri sırasında
gerçekleştirilir.
1940’lara kadar KİA etkisi çok güçlü olduğu düşünülür.
bu araştırmayla etkinin sınırlı olduğu anlaşılır.
GÜÇLÜ ETKİ yerini SINIRLI ETKİ ye bırakır.
iki aşamalı akış
güçlü etkiden sınırlı etkiye
Halkın Tercihi araştırmasında elde edilen bulgularla farkına varılan
bireysel farklılıklar, kanaat önderi, grup ilişkileri gibi bir takım
etmenler kavramsal ve kuramsal dayanak oluşturur.
İletişimin işleyişinin sanıldığı gibi doğrusal bir süreç olarak değil “iki aşamalı akış”
biçiminde gerçekleştiği, insanların kitle iletişim araçlarına sürekli değil “seçmeli açık
akldıkları”, KİA her bilgi olduğu almak yerine çevredekilerle tartıştıktan sonra
değerlendirmelerle alımladıklarını belirtir.
iki aşamalı akış
Önemli Saptamalar;
bireysel farklılıklar
bireysel grup ilişkileri
kanaat önderleri
iletişimde iki aşamalı akış
KİA na seçmeli açık kalma
iki aşamalı akış
Kamuoyu önderleri kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri
iki aşamalı akış
Kamuoyu önderleri kitle iletişim araçlarından gelen bilgileri
teknolojik
Download