Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2913 sayılı kararının

advertisement
Karar No
Karar Tarihi
: 3381
: 19/07/2014
Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 19/7/2014 tarihli yazıda aynen;
“Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2913 sayılı kararının SONUÇ bölümünde;
I-PROPAGANDA DÖNEMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN (11 Temmuz 2014)
İTİBAREN;
…
G) İlân ve reklam yerleri
; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
…
e) Vatandaşların sadece yurt içinde;
…
Seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00’den
sonra, ilân ve reklam malzemelerinin siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilat binaları
da dâhil, asılmasının, yapıştırılmasının ve teşhirinin yasak olduğuna (298/60-14),
…
şeklinde düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemede sehven yazılan “da dâhil” ibaresinin çıkarılarak yerine “hariç”
ibaresinin yazılmak suretiyle düzeltilmesine karar verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim.”
denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 60.
maddesinin;
Birinci fıkrasında; “Siyasi partiler ve adaylar, seçim bürolarına, seçimin başlangıç tarihinden
itibaren, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve
benzeri malzemeleri asabilir veya yapıştırabilirler. Siyasi partiler genel merkez, il, ilçe ve belde
binalarına sayılan malzemeleri her zaman asabilir veya yapıştırabilir.”
Ondördüncü fıkrasında; “Bu maddede belirtilen ilan ve reklam malzemeleri, birinci fıkrada
belirtilen yerler dışında, seçim propaganda süresinin sona erdiği andan itibaren hiçbir suretle
asılamaz, yapıştırılamaz ve teşhir edilemez.”
hükümleri yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2913 sayılı Cumhurbaşkanı seçiminde
propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin kararının
SONUÇ bölümünde;
I-PROPAGANDA DÖNEMİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN (11 Temmuz 2014)
İTİBAREN;
…
G) İlân ve reklam yerleri
…
e) Vatandaşların sadece yurt içinde;
…
; (11 Temmuz 2014) - (9 Ağustos 2014)
Seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat 18.00’den
sonra, ilân ve reklam malzemelerinin siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilat binaları
da dâhil, asılmasının, yapıştırılmasının ve teşhirinin yasak olduğuna (298/60-14),
…
şeklinde düzenlenmiştir.
Bu düzenleme içerisinde yukarıda yer alan ve sehven yazılan “da dâhil” ibaresinin
çıkarılarak “hariç” olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yüksek Seçim Kurulunun 6/6/2014 tarihli, 2014/2913 sayılı kararının I/G-e
maddesindeki; “Seçim propaganda süresinin son günü olan 9 Ağustos 2014 Cumartesi günü saat
18.00’den sonra, ilân ve reklam malzemelerinin siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde
teşkilat binaları “da dâhil”, asılmasının, yapıştırılmasının ve teşhirinin yasak olduğuna (298/6014),” dair düzenlemede sehven yazılan “da dâhil” ibaresinin çıkarılarak yerine “hariç” ibaresi
yazılmak suretiyle düzeltilmesine,
2- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına ve Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe
seçim kurulu başkanlıklarına elektronik posta olarak iletilmesine,
19/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İbrahim ZENGİN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Şakir AKTI
Download