kumarın zararları

advertisement
İLİ
AY-YIL
TARİHİ
: YOZGAT
: ARALIK 2014
: 19.12.2014
ِ ‫الر ْح‬
‫الر ِحي ِم‬
َّ ‫من‬
َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬
ِ َّ ‫يا أَي‬
‫آم ُنوْا ِإَّن َما اْل َخ ْم ُر َواْل َم ْي ِس ُر‬
َ ‫ُّها الذ‬
َ ‫ين‬
َ َ
‫اب َواأل َْزالَ ُم ِر ْجس ِم ْن َع َم ِل‬
ُ ‫َنص‬
َ ‫َواأل‬
ِ ‫ان َف‬
َّ
Maide}09{ ‫كم تُْفلِحون‬
َ ‫الش ْي‬
َ ُ ْ ُ ‫اجتَن ُبوهُ َل َعَّل‬
ْ ِ‫ط‬
ٌ‫ َما أ َ َك َل أ َ َحد‬: ‫و قال النبي صلي هللا عليه وسلم‬
ُّ َ‫ط َعا ًما ق‬
َ
‫ع َم ِل َي ِد ِه‬
َ ‫ط َخي ًْرا ِم ْن أ َ ْن َيأ ْ ُك َل ِم ْن‬
KUMARIN ZARARLARI
Muhterem müminler!
Allah’u Teala’nın kullarına vermiş
olduğu akıl, sağlık, servet ve zaman en
değerli nimetlerdir. Bu nimetleri bizlere
ikram eden rabbimiz; bunları doğru yolda
kullanmak,
güzel
bir
şekilde
değerlendirmek, kıymet ve kadrini bilmek
gerektiğini bildirmiştir. Bu güzel ve faydalı
nimetleri zayi eden, aile mutluluğu, dünya
ve ahiret saadetini hedef alan zararlı
alışkanlıklardan biri de kumardır. Yüce
Allah Kumarla ilgili olarak şöyle
buyurmaktadır; “Ey iman edenler! (aklı
örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar,
dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan
işi birer pisliktir. Onlardan kaçınınki
kurtuluşa eresiniz.”2
Değerli cemaat!
Kumar; Yüce Allah’a kulluk
görevinin yerine getirilmesine mani olur.
Zulüm, haksızlık ve düşmanlığa sebebiyet
verir. Kumar; doğru ve helal yolda
çalışmayı, temiz ve güzel rızık elde etmeyi
engeller. Hayatın güzelliklerini ve kişilerin
birbirine saygınlığını zayıflatır.
Çünkü kumar bir hile ve
aldatmadır. Kaybetme riski her zaman
mevcuttur. Yüce dinimiz İslam insanlara
devamlı helal yoldan çalışarak, alın terini
dökerek rızkını temin etmesini emretmiş
zamanını, ömrünü ve parasını Allah’ın
haram kıldığı kumara harcamaması
gerektiğini bildirmiştir.
Aziz kardeşlerim!
Kumar oynamak, yükümlü olduğu
ailesinin nafakasını bu yolda harcamak ve
birçok tehlikeleri beraberinde getirmek
demektir.. Çünkü kumar yaygınlaştıkça
toplum bozulacaktır. Alın teri ile helal
kazanç önemini kaybedecek yerini
tembellerin,
miskinlerin,
işsiz
ve
güçsüzlerin ortalıkta gezdiği bir toplum
oluşacaktır.
Ayrıca kumarda serveti kaybetme
acısı, hırs, intikam, aile içi şiddet gibi
büyük sorun ve problemleri beraberinde
getirecektir. Bu nedenle kumar insan
hayatında derin yaralar açan insani
vazifelerine engel olan fert ve toplum için
tehlike arz eden bir hastalıktır. Bu kötü
Zararlı alışkanlıktan korunmak her akıl
sahibi insanın öncelikli görevleri arasında
olmalıdır.
Değerli müminler!
Şeytan kumarı kullanarak fertler
arasına
acımasızlığı,
elindeki
ve
avucundaki parayı kaybetmesini, rahmet ve
bereketten uzaklaşmasını hedeflemektedir.
Bu illetin insan hayatına ve sosyal çevreye
verdiği zarar, açtığı toplumsal yaralar,
doğurduğu facialar hep gözlerimizin
önünde cereyan etmektedir. Bu zarar ve
ziyanı Kur’an-ı Kerim Şöyle açıklamıştır;
“şeytan içki ve kumarla, ancak aranıza
düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.
Artık vazgeçiyor musunuz?3
Resul’ü Ekrem (s.a.s) hadisi şerif
mealleri ile hutbemi bitiriyorum. “Kim bir
arkadaşına gel seninle kumar oynayalım
derse sadaka versin.”4 “Hiçbir kimse asla
kendi kazancından daha hayırlı bir rızık
yememiştir1 buyurmuşlardır.
HAZIRLAYANIN ADI : Ramazan ÖZÜBEK
GÖREVİ VE YERİ : Kazlıuşağı C.İ.H.
Şefaatli_____________
2- Maide 5/90
3- Maide 5/91
4- Buhari R. Salihin c3 no 1839
1
Ahmed ibn-i Hanbel, Müsned,; IV, 141; Buhârî,
“Büyû”, 15.
Download