insiyet:ElKl ,,...l...,.l.....---l--- ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

advertisement
ş
W
i}
EK-z
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
j] i:i]], : : l,,
İgıil§ ro& *alğl
]
Türkiye Halk Sağhğı Kurumu
RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM F,ORMU
sağlık kurulusu:
lTarih:...../...../...
l-ilçe :
Görevi
Tel.
Adı Soyadı:
LC. Kimlik No:
Doğum Tarihi: .....l....,l...
insiyet:ElKl
Medeni Hali: Evli
i
Bekar
i
Ramak Kala Olayı Anında Yaptığı Iş:
Ramak Kala Olayı TarihiSaati:
,,...l...,.l.....---l---
Tanıklar (eğer varsa; açık isimleri, görev/unvanlıarı, iletişim bilgileri):
Ramak Kala Olayının Meydana Geldiği Yer (Poliklinik, lab, büro vb):
RAMAK KALA OLAYI İLE İLGILI AÇIKLAMA
RAMAK KALA OLAY NEDENLERI
Yetkisi Olmadan Çalışmak
Ekipman Kullanım Hatası
ı
kullanılan cihazın H;atalıl Arızalı o lması
YorgunluVUykusuzluk
Yetersiz Uyarı/Alarm Sistemi
Uygun Olmayan Hava Şartlan
Emniyetsiz Davranış
Yetersiz Aydınlatma
Kötü Hava Koşulları (Rüzgar vb.)
ı
ı
ı
Moral Bozukluğu/Korkıı/Dalgınlık
Emniyetsiz İstifleme
Kapatılmamış Boşluklar
ı
ı
Ekipman Kullanım Hatası
Uurultu
Disiplinsiz/ Ciddiyetsiz Çalışma
Yangın Tehlikesi
Düzensiz ortam
yetersiz İkaz Levhası
Diğer (belirtiniz):,..................
ı
ı
ı
ı
tr
Talimatlara Uymamak
ı
ı
ı
Kaygan Zemin
Elektrik sistemlerind e Arıza
Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmamak
Kişisel Koruyucu Donanrm Eksikliği/ Uygunsuzluğu
Yanlış Kaldırma
Uygun Olmayan Hız
patlama Tehlikesi
ı
ı
ı
ı
ı
ı
Dökülme/ saçılma
RAMAK KALA OLAYI soi\RAsI YAPILAN İşr-nıvrr,rn
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde Yapılan İşlem:
Birim Amirinin Adı Soyadı ve imzası
Tarih: .......l.......l.....,.
Sağlı k kuruluşları tarafından hazırlanacak ve HSM Çahşan Sağlığı Şubesi tarafından iş ve işlemler yapılarak, gerekli tedbirler alınacaktır
Download