çevre eylem planı - Adalya Elite Lara

advertisement
ÇEVRE EYLEM PLANI
AMAÇ
HEDEF
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
İYİLEŞTİRMELER
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
1. Organik atıklar tesiste
yer alan soğuk çöp
odasında biriktirilmektedir.
2. Organik atık odasında
biriktirilen atıklar Latüyab
tarafından yetkilendirilen
Çevre
Organik
kuruluş tarafından günlük
Organik
kirliliğini,
atıkların diğer
olarak alınmaktadır.
atıkların
haşere
atıklardan ayrı
3. Atık konteynerleri günlük
çevreye zarar artışını,
Başlangıç:
toplanarak
yıkanmaktadır.
Steward Şefi
vermeyecek
organik
15.Nisan.2017
tesisten
4. Ay 2 kere atık
şekilde
çöplerin koku
uzaklaştırılkonteynırları ve atık odaları
toplanması
oluşturmasını
ması
haşerelere karşı
önlemek
ilaçlanmaktadır.
5. Atık konteynırlarında
hasarlanma olduğu zaman
hemen tamir edilmekte
veya kullanımdan
kaldırılmaktadır.
Geri
eri dönüşümlü dönüşümlü
ambalaj
ambalaj
atıklarının ayrı atıklarının
toplanması ve ayrıştırılması
bertarafı
ve izlemelerin
yapılması
Doğal kaynak
tüketimini
azaltmak,
ambalaj
atıklarının
doğaya
atılmasını
önlemek
1.Kağıtların çift yüzlü
kullanılmakta, otel
içerisindeki yazışmaların
mail sistemi üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
2. Otelimiz daha büyük
ambalaj ürünlerini tercih
etmekte olup böylece atık
miktarı azalmaktadır.
Başlangıç:
Tüm Personel
15.Nisan.2017
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
KAYITLAR
Faaliyet
Atık Yönetimi
açık
Yönetmeliği
olduğu sürece
Madde.9
(günlük)
Atık Kayıt
Çizelgesi
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Faaliyet
Yönetmeliği
açık
Madde 5
olduğu sürece
Atık Yönetimi
Yönetmeliği
Madde.9
Atık Kayıt
Çizelgesi
ÇEVRE EYLEM PLANI
AMAÇ
HEDEF
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
İYİLEŞTİRMELER
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
1.Ambalaj atıklarının
toplanması için ayrı bir atık
alanı oluşturulmuştur.
2.Tesis içerisinde Ambalaj
Doğal kaynak atıklarının organik çöpten
Geri
Geri
tüketimini
ayrı toplanacak ayrıştırma
dönüşümlü
dönüşümlü
azaltmak,
kutuları bulunmaktadır.
ambalaj
ambalaj
ambalaj
3.Oluşan Geri dönüşümlü Başlangıç:
atıklarının
Steward Şefi
atıklarının ayrı
atıklarının
atıklar Serik Belediyesi
15.Nisan.2017
ayrıştırılması
toplanması ve
doğaya
tarafından yetkilendirilmiş
ve izlemelerin
bertarafı
atılmasını
Öztek Geri Dönüşüm
yapılması
önlemek
firması tarafından
almaktadır.
4.Personel eğitimleri
verilmekte ve kontrolleri
yapılmaktadır.
Pillerin
toplanması
ve teslim
edilmesi
Pillerin
doğaya zarar
Tehlikeli atık
vermeyecek
oluşumu ve
şekilde yetkili
çevre
firmaya
kirlenmesi
teslim
edilmesi
1. Otelden çıkan piller için
atık pil kutusu
bulunmaktadır.
2. Atık pillerin toplanması
konusunda personel
bilinçlendirilmekte ve
eğitimler verilmektedir.
3. Piller yetkili firma olan
TAP firmasına teslim
edilmektedir.
Başlangıç:
15.Nisan.2017
Tehlikeli
Tüm personel
atıkların %100
ayrışımını
sağlamak
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
KAYITLAR
Ambalaj
Atıklarının
Kontrolü
Faaliyet
Yönetmeliği
açık
Madde 5
olduğu sürece
Atık Yönetimi
Yönetmeliği
Madde.9
Atık Kayıt
Çizelgesi
Atık Pil ve
Faaliyet
Akümülatörlerin
açık
Kontrolü
olduğu sürece Yönetmeliği
Madde 9
Satın alınan
pil miktarını
gösterir
kayıtlar
ÇEVRE EYLEM PLANI
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
AMAÇ
HEDEF
İYİLEŞTİRMELER
Ofislerden
çıkan printer
kartuşları,
tonerler,
tasarruflu
ampullerin
toplanması
Ofislerden çıkan printer
kartuşlarının özelliklerine
bağlı olarak doldurulmakta
veya yenisiyle
Bu
değiştirilmektedir.
malzemelerin
Eski kartuşlar tehlikeli atık
Tehlikeli atık
doğaya zarar
odasında depolanmaktadır.
oluşumu çevre
vermeyecek
Teknik personel tarafından
kirlenmesi
şekilde
değişimi yapılan tasarruflu
toplanması
ampuller tehlikeli atık
odasında biriktirilmektedir.
Tehlikeli atıklar lisanslı
firmaya UATF doldurularak
verilmektedir.
1. Bitkisel atık yağlar
lisanslı kuruluş tarafından
otele bırakılan mavi
bidonlarda
biriktirilmektedir.
2. Bitkisel atık yağların geri
Kızartmalık
kazanım veya bertarafı için
Bitkisel atık
yağları
lisanslı Habitat Dönüşüm
Su, toprak,
yağların
doğaya zarar
firması ile sözleşme
flora, fauna ve
toplanması
vermeyecek
yapılmış olup biriktirilen
insanları da
ve
şekilde
bitkisel atık yağlar
ihtiva eden
lisanslı
biriktirmek
verilmektedir.
ortamların
kuruluşa
Lisanslı
3. Teslim edilirken "UATF"
kirlenmesi
teslim edilmesi firmaya
doldurulmakta ve bir
teslim etmek.
nüshası ÇŞİM makamına
bildirim için
gönderilmektedir.
4. Fabrikaya teslim
edildikten sonra
Ulusal Atık Taşıma
Formunun
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
Başlangıç:
15.Nisan.2017
Tehlikeli
Tüm personel
atıkların %100
ayrışımını
sağlamak
Faaliyet
Atık Yönetimi
açık
Yönetmeliği
olduğu sürece Madde 9
Başlangıç:
15.Nisan.2017
Bitkisel atık
Tüm Mutfak
yağların %100
Personeli Steward
oranında
Şefi
biriktirilmesini
Teknik Müdür
sağlamak ve
lisanslı firmaya
teslim etmek
Faaliyet
açık
olduğu sürece
Atık yağların
biriktirilmesi
ve teslimi
KAYITLAR
Ulusal Atık
Taşıma
Formları
Bitkisel Atık
Ulusal Atık
Yağların Kontrolü
Taşıma
Yönetmeliği
Formları
Madde 9
ÇEVRE EYLEM PLANI
AMAÇ
HEDEF
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
İYİLEŞTİRMELER
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
KAYITLAR
bir nüshası teslim
alınmaktadır.
Rögara giden
atık yağların
tutulması
Başlangıç:
15 Nisan 2017
Rögara giden
Bitkisel atık
Su, toprak,
Personele atık yağların
atık yağların
yağların
flora, fauna ve dökülmemesi konusunda
çevreye zarar
posalarının
Tüm Mutfak
insanları da
eğitim verilmektedir.
vermeden
%100
Personeli Steward
ihtiva eden
Yağ tutuculardaki atık
atık yağ
oranında
Şefi
ortamların
yağlar Mavi Akdeniz Firması
tutucular ile
biriktirilmesini
kirlenmesi
tarafından alınıp
tutulması
sağlamak ve
temizlenmektedir.
lisanslı firmaya
teslim etmek
1.Otelimizde tıbbi atıklar
Tıbbi atıkların
Su, toprak,
oluşması durumunda tıbbi
çevreye ve
flora, fauna ve atıkların güvenle bertarafını
insan
Tıbbi atıkların
insanları da
sağlamak için özel tıbbi atık Başlangıç:
sağlığına
Doktor Ofisi
toplanması
ihtiva eden
torbasında
15.Nisan.2017
zarar
ortamların
biriktirilmektedir.
vermeden
kirlenmesi
2.Oluşan tıbbi atıklar ITC
toplanması
firmasına verilmektedir.
Elektrik
tüketimini
azaltmak
Genel
mekanlarda
sensörlü
lambalar ile
LED
ampullerin
kullanımı ile
gereksiz
elektrik
tüketimini
engellemek
Gereksiz
elektrik
sarfiyatı,
Enerji
kaynaklarının
tükenmesi
önlemek
1.Kat ofisi servis
koridorlarına ve genel
alanlara sensörlü lambalar Başlangıç:
Teknik Personel
kullanılmaktadır.
15.Nisan.2017 Tüm Otel Personeli
2.Tasarruflu ampul
kullanılmaktadır
Biyolojik
Olarak
Bozunabilir
Bitkisel Atık
Mutfak ve
Faaliyet
Yağların Kontrolü Kantin
açık
Yönetmeliği
Atıkları (Yağ
olduğu sürece
Madde 9
Posası)
Toplama ve
Taşıma
Formu
Tıbbi Atıkların
Kontrolü
Faaliyet
Yönetmeliği
açık
Madde 5’te
olduğu sürece
belirtilen
yükümlülükler
Ulusal Atık
Taşıma
Formları
Enerji
Kaynaklarının ve
Faaliyet
Enerjinin
açık
Kullanımında
olduğu sürece Verimliliğin
Artırılmasına Dair
Yönetmelik
Tüketim
kayıtları
ve
Faturalar
ÇEVRE EYLEM PLANI
AMAÇ
HEDEF
Elektrik
tüketimini
azaltmak
Döner kapılar
ve hava
perdeleri ile
soğuk/sıcak
hava kaybını
engellemek
Merkezi
sistemi ile
enerji
sarfiyatını en
aza indirmek
Su tüketimini
azaltmak
Atık su
bertarafı
Otelde kişi
başına
ortalama su
tüketimini
azaltma
Çevreye
zarar
vermeden
atık suları
bertaraf
etmek
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
İYİLEŞTİRMELER
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
KAYITLAR
Gereksiz
elektrik
sarfiyatı,
Doğal
kaynakların
tükenmesini
önlemek
1.Otelin bir ana girişi
bulunmaktadır. İki Döner
kapı ve çift kapı sistemi ile
iklimlendirilmiş havanın
bina içerisinde kalmasına
yönelik perdeleme
Başlangıç:
yapmaktadır.
Teknik Personel
15.Nisan.2017
2.Merkezi sistem
kullanılarak ısıtma,
soğutma, havalandırma gibi
hizmetler son teknoloji olan
VRV sistemi
kullanılmaktadır.
Elektrik
Kaynaklarının Ve
Faaliyet
Enerjinin
açık
Kullanımında
olduğu sürece Verimliliğin
Arttırılmasına
Dair Yönetmelik
Günlük
tüketim
kayıtları
ve
faturalar
Doğal
kaynakların
tükenmesi
1.Eğitimlerle
personellerimize su
tasarrufu bilgilendirmesi
yapılmaktadır.
2.Genel mekan
tuvaletlerinde fotoselli
pisuarlar mevcuttur.
3.Genel mekanlarda ve
odalarda su tüketimini
azaltmaya yönelik
bilgilendirme yazıları
bulunmaktadır.
Başlangıç:
Tüm otel personeli
15.Nisan.2017
Faaliyet
Su Kirliliği
açık
Kontrolü
olduğu sürece Yönetmeliği
Günlük
tüketim
Kayıtları ve
Faturalar
Başlangıç:
Tüm Otel Personeli
15.Nisan.2017
Atık suların
Kanalizasyon
Şebekesine
Faaliyet
Deşarj
açık
Yönetmeliği
olduğu sürece Su Kirliliği
Kontrolü
Yönetmeliği
Madde 25
Su faturası
Su, toprak,
1.Otelde oluşan atık sular
flora, fauna ve
ASAT’a ait kanalizasyon
insanları da
sistemine bağlı olup, Atık
ihtiva eden
Su Arıtma Tesisine
ortamların
gönderilmektedir.
kirlenmesi
ÇEVRE EYLEM PLANI
AMAÇ
HEDEF
Havaya sera
gazı veren
Doğalgaz ile
kömür veya
kömür
ağır petrol
kullanımının
ürünlerinin
önlenmesi
kullanılmaması
ÇEVRE
BOYUTU
RİSKİ
Doğal
kaynakların
tükenmesini
önlemek
İYİLEŞTİRMELER
1.Otelde doğalgaz
kullanılmaktadır.
UYGULAMA
TAKVİMİ VE
UYGULAMA
ORANI
SORUMLULAR
Başlangıç:
Teknik Personel
15.Nisan.2017
1. Enerji tasarruflu çamaşır
makineleri kullanılmaktadır.
2. Yıkanacak çamaşırların
Doğal kaynak özelliklerine bağlı olarak
Çamaşırhane tüketimi
uygun ölçü kapları ile
Çamaşırhaned
de
ile
kimyasallar makinelere
e su,
su
su, toprak,
doldurulmaktadır.
elektrik,
Başlangıç:
kimyasal
flora, fauna ve 3. Yıkama işlemi bittikten
Housekeeper
kimyasal
15.Nisan.2017
elektrik
insanları da
sonra çamaşır makineleri,
tüketimini
tüketimini
ihtiva eden
kurutma makineleri ve
azaltmak
azaltmak
ortamların
ütüleme makinesinin
kirlenmesi
kapatılması sağlanarak
gereksiz elektrik
tüketiminin önüne
geçilmektedir.
Kimyasal
tüketim
miktarının
azaltılması
Güvenlik bilgi
formları
(MSDS) ile
kimyasalların
olası
tehlikelerini
ve müdahale
yöntemlerini
belirlemek
1.Tüm kimyasal maddelerin
Su, toprak,
Güvenlik Bilgi Formları
flora, fauna ve
güncel olarak tedarik
insanları da
Başlangıç:
Teknik Personel
edilmektedir.
ihtiva eden
15.Nisan.2017 Housekeeping
2.Ambalaj etiketleri uygun
ortamların
olmayan kimyasallar otele
kirlenmesi
kabul edilmemektedir.
PERİYOTSÜRE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
KAYITLAR
Doğal gaz
Faaliyet
piyasası dağıtım
açık
ve müşteri
olduğu sürece hizmetleri
yönetmeliği
Doğalgaz
faturası
Enerji
Kaynaklarının ve
Enerjinin
Kullanımında
Verimliliğin
Artırılmasına Dair
Faaliyet
Yönetmelik
açık
Su Kirliliği
olduğu sürece Kontrolü
Yönetmeliği
Kimyasalların
Envanteri ve
Kontrolü
Hakkında
Yönetmelik
Tüketim
Kayıtları
ve
Faturalar
Faaliyet
Tehlikeli
açık
Kimyasallar
olduğu sürece Yönetmeliği
MSDS
(Güvenlik
Bilgi
Formları)
Download