يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً و

advertisement
İslam Sevgi ve Barış Dinidir
toplumu9 tek Allah´a inanan, paylaşan, birbirlerini
Allah için seven bir topluma dönüştürmüştür.10
َِّ
ِّ ‫آمُنوْا ْاد ُخلُوْا ِفي‬
َ‫السْلِم َكآفَّةً َوال‬
َ ‫َيا أَيُّهَا الذ‬
َ ‫ين‬
ِ ‫تَتَّبِعوْا ُخطُو‬
َّ ‫ات‬
ِ َ‫الش ْيط‬
‫ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمبِين‬
ُ
َ
Aziz Kardeşlerim,
Değerli Kardeşlerim,
Yüce Rabbimizin, insanlığın kurtuluşu ve barışı
için sunduğu İslâmın anlamı: barış, esenlik, sevgi
ve selam vermek demektir.1
Yüce Rabbimizin bir adı da 'Selâm'dır. O, barış ve
esenlik kaynağıdır. O'na teslim olan müslüman
ise, barış ve esenlik kaynağına bağlanan, kendi iç
dünyasında huzur ve sükuna kavuşan, sonra da bu
huzuru ve sükunu dış dünyasına taşıma gayretinde
olan kimse demektir.
Bugün İslam Coğrafyası olarak bu tablodan ve bu
esaslardan ne kadar uzağız. Sevginin ve
merhametin yerine nefretin, şiddetin ve
acımasızlığın hakim olduğu, barışın ve huzurun
yerine savaşın, kanın ve göz yaşının hüküm
sürdüğü bir İslam Coğrafyası yüreklerimizi
yakıyor ve dağlıyor.
Aslında aradığımız sevgi, huzur ve barış
uzaklarda değil, yanıbaşımızda elimizin altında.
Kur´an ve Sünnetle aramıza başta nefsimiz,
şeytan, hırsımız, menfaatlerimiz ve daha bir çok
şey girmiş. Bizleri, İslamın o eşsiz
güzelliklerinden ve özelliklerinden kısaca İslamın
özünden uzaklaştırmış.
Bakara Suresi'nin 208. ayetinde Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır:"Ey iman edenler, hepiniz
topluca barışa, huzura İslam'a girin ve şeytanın
adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir
düşmandır."2
Sevgili Kardeşlerim,
Efendimiz ise, Müslümanı tarif ederken
“Müslüman, elinden ve dilinden insanların
emniyette olduğu kimsedir.”3
"Allah'a yemin ederim ki, imân etmedikçe
cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe
imân etmiş olmazsınız! Yaptığınız takdirde
birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi?
Aranızda selamı yaygınlaştırın!"11
İslâm'da barış asıldır. Savaş ise istisnai en son
çaredir. Müslüman, savaşta bile muharip
olmayan kadın, çocuk, din adamlarına,
ihtiyarlara, mabet ve ağaçlara dokunamaz.4 Yine
dinimize göre masum bir kişinin öldürülmesi
bütün insanlığın öldürülmesi kadar büyük bir
cinayettir.5
Değerli Cemaatim,
Efendimiz (sav), Taif yolculuğunda kendisine
fiziksel şiddet uygulayanlara bile sevgi ile
muamele etmiştir. Asla beddua etmemiş, intikam
peşine düşmemiştir.6 Etrafındaki tüm insanlara ve
canlılara merhametini göstermiştir. Susuzluktan
ölmek üzere olan bir hayvana su verenin cenneti
kazandığını,yine bir hayvana zulmedip öldürenin
ise ateşle cezalandırılacağını bizlere haber
vermiştir.7
Hutbemizi sevginin, merhametin ve barışın
abidesi Allah Rasülünün bize hayat verecek, ilahi
tavsiyeleriyle bitirelim:
"Sizden biri, kendi için sevdiğini kardeşi için de
sevmedikçe gerçek imana eremez." 12
Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele
eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı
merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size
rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı)
Rahmân'dan bir bağdır. Kim bunu korursa
Allah onunla (rahmet bağı) kurar, kim de
koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını)
koparır. 13
Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni
etmeyin. Allah'tan afiyet (esenlik ve barış)
dileyin. 14
Yüce Rabbim, tüm insanlığa ve özellikle de İslam
alemine sevgi, merhamet ve barışı egemen kılsın.
Bütün aleme merhamet penceresinden bakan O
kutlu Nebi, kız çocuklarını diri diri toprağa
gömen, kız çocuğu sahibi olmayı utanç sayan8,
basit şeylerden birbirlerinin boğazına sarılan bir
Oğuz AKDEMİR
Göttingen DİTİB Camii Din Görevlisi
1
El-Kâmusu'l-Muhit, 4/131-133
8
İbn Esir, Nihaye, V, 143
2
al-Baqara 2/208
9
İbn Hişam, Sire, III , 101
3
Tirmizi, Iman 12
10
İ. Lütfi Çakan, İslam Kardeşliği
4
Ahmed b. Hanbel, Müsned, Cihad 90
11
Müslim, İmân 93
5
Maide, 5/32
12
Buhârî, İman 6
6
İbn Hişam, Sire, II 29
13
Tirmizi, Birr 16
7
Buhârî, Şirb 9
14
Müslim, Cihâd, 2
Download