Ani Kardiyak Ölüm (SCD)

advertisement
Ani Kardiyak Ölüm
(SCD)
VI. Acil Tıp Kış Sempozyumu /Afyon
Dr. Melek Güryay
Kent Hastanesi
Acil Servis
Kasım 2007
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm
■ Kardiyak hastalığı bilinen veya bilinmeyen
olgularda, kalple ilgili semptomların
başlamasını izleyen bir saat içinde
hastaların kalple ilişkili bir nedenle yaşamını
yitirdiği ani ve beklenmeyen ölümdür.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm - Giriş
■ İnsidans
■ Epidemiyolojisi
■ Acil servis değerlendirmesi (Ölmeden önce)
■ Birincil korunma
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm
■ Amerika’da tüm kardiyak ölümlerin %631
■ Gelişmiş ülkelerde en sık ölüm nedeni
■ TEKHARF çalışmasında 2000 yılında 153,000
Coğrafya
İnsidans
Survival
3,000,0002
<1%2
ABD
450,0003
~5%2
Batı Avrupa
400,0004
<5%4
Dünyada
1.MMWR. Vol 51(6) Feb. 15, 2002.
2 Myerberg RJ, Catellanos A. Cardiac Arrest and Sudden Cardiac Death. In: Braunwald E, ed. Heart Disease:
5th Ed. New York: WB Saunders. 1997: 742-779.
3 Zheng Z. Circulation. 2001;104:2158-2163.
4 Vreede-Swagemakers JJ et al. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 1500-1505
A Textbook of Cardiovascular Medicine.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
İnme
Akciğer Ca
Meme Ca
AİDS
167.366
157.400
SCD bağlı ölüm
bunların
toplamından
fazladır
450.000
Ani kardiyak
ölüm
40.600
42.156
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm
■ Her yıl 450,000 kişi Ani kardiyak ölüm
■ 1200 kişi /gün
■ 50 kişi /saat
■ 1 kişi /80 saniye
SCD en sık klinik olarak kalp hastalığı tanısı
olan, özellikle geçirilmiş MI ve kalp
yetmezliği öyküsü olan hastalarda
oluşuyor.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm Etiyolojisi
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Koroner Arter Hastalığı
■ 2002 yılında ABD‘de yaklaşık 13 milyon kişide KAH tespit edildi.1
■ KAH olgularının %50 sinde ilk belirtidir. (kadınlarda %63) 1
■ KAH ani kardiyak ölüm olgularının yaklaşık %80’nini
oluşturmaktadır.3
Ani Kardiyak Ölüm Etiyolojisi2,3
5% Diğer*
15%
Kardiyomyopati
1
American Heart Association. Heart Disease and Stroke Statistics—2003 Update. Dallas, Tex.:
American Heart Association; 2002.
2
Adapted from Heikki et al. N Engl J Med, Vol. 345, No. 20, 2001.
3
Myerberg RJ. Heart Disease, A Textbook of Cardiovascular Medicine. 6th ed. P. 895.
80%
Koroner
Arter
Hastalığı
* valvuler, konjenital kalp hastalıkları,
diğer nedenler
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm ve Aritmi
12%
Diğer
kardiyak
nedenler
88%
Aritmi
Albert CM. Circulation. 2003;107:2096-2101
.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Kardiyak Ölüm ve Aritmi
Torsades de Pointes
13%
Bradikardi
17%
VT
62%
Bayés de Luna A. Am Heart J. 1989;117:151-159.
Primer VF
8%
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölüm Gelişirken Oluşan Ritim
06:02
06:05
06:07
06:11
Josephson, ME
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Hastane Dışı Arrestlerde Tespit
Edilen İlk Ritim
VF (1117)
VT (12)
PEA (936)
Asistoli (654)
Cobb et al. JAMA 1999;281:1182-89.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Eğer Başlangıç Zamanı
Bilinmiyorsa
■ İlk tespit edilen ritim
■ %40 VF
■ %40 Asistoli
■ %20 PEA
■ <%1 VT
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Kollaps Anındaki Başlangıç Ritmi;
VT
■ VT, ilk değerlendirilmede nadiren tespit
edilir.
■ PEA ve asistoli genellikle uzayan VF ve
hipoksi sonucudur.
■ SCD olgularında sağ kalım; %25 VF, %6
PEA, %1 asistoli.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Genç Sporcularda Ani
Kardiyak Ölüm
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Sporcularda SCD Etiyolojisi
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Genç Sporcularda Ani
Kardiyak Ölüm
■ En sık hipertrofik kardiyomyopati
■ EKO
■ EKG
■ Sol ventrikül hipertrofisi
■ Artmış voltaj
■ Belirgin Q dalgası/T negatifliği
■ Konjenital koroner arter malformasyonu
■ Nadiren semptomatik
■ Myokardit
■ Viral enfeksiyonlara (coxsackie B) bağlı.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Brugada Sendromu
■ Triad
■ V1-V3’te geçici/devamlı ST segment elevasyonu
■ Prekordiyal derivasyonlarda RBBB paterni
■ Ani kardiyak ölüm
■ Yapısal olarak normal kalp
■ Senkop öyküsü veya ailede ani kardiyak ölüm
hikayesi olanlarda yüksek risk
■ Tedavide yüksek riskli olgularda ICD kullanımı
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Brugada Bulgusu
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Brugada Bulgusu
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Uzun QT Sendromu
■ İyon kanalı genlerinde mutasyon
■ Senkop
■ Ailede ani ölüm
■ EKG değişikliği
■ Asemptomatik hastalarda, β blokerler
etkili
■ Semptomatik hastalarda ICD
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Akkiz Uzun QT Sendromu
■ İlaçlara bağlı (Class I ve Class III)
■ Hipotiroidi
■ İntrakraniyal kanama (SAK), inme, travma
■ Elektrolit bozuklukları
■ Hipomagnezemi
■ Hipokalemi
■ Hipokalsemi
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Uzun QT Sendromu
QT:520 ms
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Serviste Değerlendirme
■ %45’i ani ölümden önceki 4 hafta içinde
bir doktora başvurmuş.
■ Bunlarında %75’i KVS’e bağlanmamış.
■ KAH risk faktörleri
■ Yetmezlik öyküsü (EF<%30-35)
■ Geçirilmiş MI öyküsü (özellikle son 6 ay)
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Serviste Değerlendirme
■ Spor sırasında oluşan kardiyak
arrestlerde sağ kalım yok.
■ Olay yerinde AED bulunması sağ kalımı
sağlayabilir.
■ Göğüs ağrısı ile gelen genç hastalar,
■ Çoğunlukla bening
■ Egzersizle ilişkisi, senkop, dispne
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Acil Serviste Değerlendirme
■ Anamnez
■
■
■
■
Egzersizle göğüs ağrısı, rahatsızlık
Sebebi bulunamayan senkop
Egzersizle ilişkili nefes darlığı, halsizlik
Yüksek tansiyon
■ Aile öyküsü
■ 50 yaşından önce ani ölüm
■ 50 yaşından önce kalp hastalığı tanısı
■ Ailede bilinen HKM, DKM, uzun QT send., diğer
Acil Tıp Uzmanları Derneği
aritmi
2007
Acil Serviste Değerlendirmesi
■ Fizik Muayene
■ Kardiyak üfürüm (yatarak / oturtarak)
■ Marfan sedrom bulguları
■ Brakiyel arter kan basıncı
■ Tetkik
■ EKG
■ Kardiyak enzim, elektrolitler
■ Akciğer X-Ray
■ Kardiyoloji konsültasyonu /EKO
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölümün Etkin Önlenmesi
■ Yüksek riskli hastaların önceden
belirlenmesi
■ MI geçiren, EF’si düşük, uzun VT atağı
■ KAH en önemli nedenlerden biri
■ Sol ventrikül fonksiyon bozukluğu
■ Ventriküler aritmiler
■ Genetik faktörler
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölümün Etkin Önlenmesi
■ AMI sonucu gelişen ölümler son zamanlarda
azalma göstermiştir,
■ Koroner bakım ünitelerinin gelişmesi
■ Trombolitik ve primer revaskülarizasyon
■ β blokerlerin kullanımı
■ Yapısal kalp hastalığı olan bireylerde,
■ Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri
■ Aldosteron antagonistleri
■ Statinler
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölümün Etkin Önlenmesi
■ Antiaritmik ajanların etkinliği araştırıldı,
■ CAST; grup 1C antiaritmikler
■ GESİCA; Amiodarone etkinliği, iskemik
olmayan kardiyomyopatide mortalite
■ CHF-STAT; Toplam mortaliteyi etkilemedi
■ CEMİAT/EMIAT; toplam mortaliteyi etkilemedi
■ Sonuçta, antiaritmik ajanların mortaliteyi
azaltmakta çok etkin olmadığı
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölümün Etkin Önlenmesi
■ İmplante Kardiyoverter Defibrilatör (ICD)
■ CABG-Patch,
■ mortalitede fark bulunmadı
■ MADIT, (MI,EF<%35, kısa VT)
■ %54 mortalitede azalttığı
■ MUSTT,(MI,EF<%40, kısa VT)
■ %50 mortalitede azalma
■ MADIT II,(MI,EF<%30)
■ %30 mortalitede azalma
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Ani Ölümün Etkin Önlenmesi
■ İmplante Kardiyoverter Defibrilatör (ICD)
■ ACC/AHA/NASPE kılavuzunda
■ Class I Endikasyon
■ Kısa VT atakları
■ KAH, eski infaktı,
■ sol ventrikül fonksiyon bozukluğu,
■ sınıf Ia antiaritmiklerle baskılanamayan
■ Class IIa Endikasyon
■ AMI’dan 1 ay sonra EF<%30
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Özet
■ Sol ventrikül disfonksiyonu gelişen Post-MI
hastalarda SCD riski artmaktadır.
■ Koroner hastalığın agresif tedavisi ve βbloker kullanımı(ani ölüm) riskini azaltır.
■ ICD kullanımı anlamlı oranda mortaliteyi
azaltır (31-55%).
■ Amiodarone dilate kardiyomyopatide ani
ölümü önlemede yararlı olabilir.
Acil Tıp Uzmanları Derneği
2007
Download