özgeçmiş - Ufuk Üniversitesi

advertisement
ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı
:
Özge YÜCEL
Unvanı
:
Yardımcı Doçent Doktor
İletişim Bilgileri
:
[email protected]
Cep Tel. +90 535 5017959
Doğum Yeri – Tarihi :
Eğitimi:
Kayseri – 01.09.1985
:
07.09.2009- 22.08.2013
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı
Doktora Programı
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Anabilim Dalı Medeni Hukuk Bilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Derece: Beşincilik)
Kayseri Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi (Derece: İkincilik)
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu
12.09.2007-31.07.2009
08.09.2003-13.06.2007
1996-2003
1991-1996
Stajı
:
06.08.2007-08.08.2008
İş Deneyimi
Ankara Barosu Avukatlık Stajı
:
26.11.2013- (devam ediyor)
07.10.2008- 23.07.2012
Bildiği Yabancı Diller :
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Yardımcı Doçentlik
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Araştırma Görevliliği
İngilizce ve Almanca
Aldığı Burslar
:
TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Bursu (Ekim 2009- Eylül 2013)
DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Dil (Almanca) Bursu
(8 Haftalık)-Intensivsprachkurs-Stipendium (Ağustos-Eylül 2008)
DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi) Doktora Araştırma Bursu
(6 Aylık) (01.01.2012-30.06.2012)
TÜBİTAK Yurtdışı Araştırma Bursu (6 Aylık) (01.08.201230.01.2013)
Araştırma Konuları
:
Çocuk Hakları, Kadın Hakları, Sorumluluk Hukuku, Sağlık ve Tıp Huk.
1
Tezleri
:
Yayınları
:
i.
Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Yüksek Lisans Tezi,
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Zarife Şenocak,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
(Medeni Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2009
Tez, 31.07.2009’da kabul edildi.
Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Doktora
Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zarife Şenocak,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni
Hukuk) Anabilim Dalı, Ankara 2013
Tez 22.08.2013’te kabul edildi.
Kitapları:
1. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ali Naim İnan ile birlikte, 4. Baskı, Ankara 2014
2. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Genel Tehlike Sorumluluğu, Ankara 2014
3. Çocuğun Kayyım Tarafından Temsili, Turhan Kitabevi, Ankara, Nisan 2011
ii.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Akademik Makaleleri:
1. “Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol: Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları”,
Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 100, Aralık 2014
2. “The Problem of Chemical Castration of Sexual Offenders in the context of Gender Based
Ethics”, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 2014
3. “Türk Borçlar Hukukunda İzin Verilen Riskten Doğan Genel Tehlike Sorumluluğu”,
BATİDER, Cilt 30, Sayı 3, 2014, s. 175-227
4. “Çocuğun Yüksek Yararı Bağlamında Çocuğun İradesi”, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2014, Cilt 1, Sayı 2, s. 117-137
5. “Yargıtay Kararı Işığında Geçersiz veya Feshedilmiş Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi İlişkisinde
Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,
2013, Cilt 62, Sayı 2, s. 539-563
6. “Bilirkişi Raporları ve Anayasa Mahkemesi’nin Yüksek Sağlık Şurası Kararının
Değerlendirmesi”, Leges Hukuk Dergisi, Sayı 36, Aralık 2012, s. 58-67
7. “Fahiş Cezai Şartın Tenkisi”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Ankara 2011, s. 2945-2956
8. “Evlilik Öncesi Muayene ve Testlerin Hukuksal Niteliği”, Adli Bilimler Dergisi (TÜBİTAK
ULAKBİM Tıp Dizininde kayıtlıdır), Cilt 8 Sayı 4, Aralık 2009, s. 37-47
9. “Uzmanlık Öğrencisi Hekimlerin ve Aile Hekimi Adayı Öğrencilerin Hukuksal Sorumluluğu”,
Dr. Serpil Yaylacı/Ar. Gör. Özge Yücel/Prof. Dr. Hamit Hancı, Adli Bilimler Dergisi
(TÜBİTAK ULAKBİM Tıp Dizininde kayıtlıdır), Cilt 8, Sayı 2, Haziran 2009, s. 49-56
10. “Borçlar Kanunu 358/1 Hükmüne Göre Yüklenicinin İşe Zamanında Başlama ve İşi
Sürdürme Borcu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2008, Cilt 57, Sayı 3,
Prof. Dr. Bülent Yurt’un Anısına, s. 779-790
iii.
Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Akademik Makaleleri:
11. “Dolaşım ve Arabağlantı Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, Filiz Yayınevi,
İstanbul 2013, s. 1373-1386
12. “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Göre Kamulaştırmasız El Atma”,, Prof. Dr. Tunçer
Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2010, s. 849-908
13. “Patentlerde Zorunlu Lisans”, Türk Hukuk Sitesi Hukuki İncelemeler Kütüphanesi,
Bilimsel İncelemeler, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_769.htm
14. “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Arsa Malikinin Mülkiyeti Geçirme Borcu”,
Türk Hukuk Sitesi Hukuki İncelemeler Kütüphanesi, Bilimsel İncelemeler,
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_724.htm
2
iv.
Diğer Yayınları:
15. “Yasalar Değişir; Ama…” (deneme), Çağdaş Türk Dili Dergisi, Ekim 2011, Sayı 284, s.
16. “Zaman Kavramı Üzerine Düşünceler” (deneme), Çağdaş Türk Dili Dergisi, Haziran 2010, Sayı
267, s. 126-128
17. 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi Özeti, Adli Bilimler Dergisi, Aralık 2008
18. “Hakkını Bilmeyen Kadın Şiddete Katlanıyor” (söyleşi), Röportaj Yapan Gazeteci: Gökçe
Susam, Milliyet Ankara Gazetesi, 20.12.2008
19. “Birey, Cemaat ve İnsan” (deneme), Çağdaş Türk Dili Dergisi, Aralık 2007, Sayı 238, s.
543-544
20. “Hukukun Dili” (deneme), Çağdaş Türk Dili Dergisi, Aralık 2006, Sayı 226, s. 532-534
Sempozyum ve Paneller:
1. Third Project Meeting of European Union Project “Determination of Professional Qualifications
in Health Care Mangement and Revision of the Educational Programs (DEPROHEALTH)”, 2123 September 2011, Gießen: “NGOs Working on Health Law in Turkey” başlıklı sunum
2. EACME Conference “Bioethics from a Cross-Cultural Perspective”, 15-17 September, 2011,
İstanbul: “The Problem of Chemical Castration of Sexual Offenders in the context of Gender
Based Ethics” başlıklı bildiri
3. Sosyal Hizmet Sempozyumu 2010, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal
Hizmet Bölümü, 9-10-11 Aralık 2010 Ankara: “Çocuğun Bağımsız Temsilinde Farklı Bir Yol:
Çocuk Savunmanlığı ve Çocuk Baroları” konulu bildiri
4. Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele İçin Geçici
Komite’nin (CAHVIO) Hazırladığı Sözleşme Taslağı Bilgilendirme ve Tartışma Toplantısı,
CEDAW-Türkiye Sivil Toplum Yürütme Kurulu, Eşgüdümcü: Prof. Dr. Feride Acar, 3 Haziran
2010 Ankara: Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği adına katılım ve söz alma
5. Kadına Karşı Ayrımcılık Açıkoturumu, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 8 Mart 2010
Ankara: “Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne Göre Kadına Karşı
Ayrımcılık” konulu bildiri
6. Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları: Avrupa Birliği Sürecinde Kadın Paneli, Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği, 18 Haziran 2009 Ankara: Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği adına
konuşma
7. Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Paneli, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 3 Mart 2009
Ankara: “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Hukuksal Düzenlemeler” konulu bildiri
8. Çocuk İstismarına Çok Bilimli Bakış Sempozyumu, Mersin Barosu-Adli Bilimciler Derneği, 7
Şubat 2009 Mersin: “Çocuk İstismarı İle İlgili Hukuksal Düzenlemeler” konulu bildiri
9. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Bursa Barosu-Adli Bilimciler Derneği, 24-25 Ocak 2009 Bursa:
“Bilirkişi Raporlarının Bağlayıcılığı” konulu bildiri
Üyelikler:
1. Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği Üyeliği
2. Tıp Hukuku Derneği Kurucu Üyeliği
3. Türk Hukuk Sitesi Üyeliği ve Forum Yöneticiliği
Editörlük-Yayın Kurulu Üyeliği:
Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2010
İlgi Alanları: Şiir, edebiyat, dil, sosyal hizmet, müzik, yüzme, rüzgâr sörfü
3
Download