ÖN SÖZ

advertisement
ÖN SÖZ
Bu çalışma/araştırma uzun yıllar boyunca geliştirmeye çalıştı‐
ğımız fikirler temelinde yapılmıştır. Sosyal bilimler hem kuramsal hem de uygulamalı olmak durumundadır. Kuramsal olarak düşün‐
düklerimizi nihayette alanda araştırma/sorgulama imkânı bulmuş olduk. Bu çerçevede araştırmamız iki şekilde önem arz etmektedir: Biri kuramsal sosyal bilimlerin son yıllarda geliştirmiş olduğu yakla‐
şımları alanda test etmek, diğeri Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu toplumsal süreci anlamaya ve anlamlandırmaya katkı sağ‐
lamaktır. Ek olarak, Batı ülkelerinde geliştirilen kuramlara bağımlı olmadan ancak onları en iyi şekilde bilerek, yorumlayarak yerel sorunları anlama ve çözme yoluna da girilmiştir. Türkiye sosyal bilimleri, Avrupa sosyal bilimlerinden kopuk düşünülemeyeceği gibi onun egemenliğini de kırmak durumundadır. Bu açıdan, “Bu çalışma bir hizmet yapmıştır.” denebilir. Hem Batı kuramlarını çok iyi derlemiş hem de Türkiye’ye özgü eğilimleri kendi tarihsellikleri içerisinde anlama ve anlatma imkânını oluşturmuştur. Bu manada araştırmanın hem uluslararası anlamı ve önemi hem de yerel an‐
lamı ve önemi olduğu vurgulanabilir. Alan araştırmaları ciddi masrafları gerektirmektedir. Muhak‐
kak ki TÜBİTAK maddi imkânlarını bu araştırma için vermemiş ol‐
saydı böyle bir araştırma yapılamazdı. Sosyal bilimlere finans yolla‐
iii
rının açılmasına katkı yapan herkese, araştırmanın her aşamasında emeği geçen TÜBİTAK yetkililerine, özellikle bizim araştırmamızın maddi ya da izleme boyutunun yönetilmesinde emeği geçen uz‐
man Arzu Kepoğlu’na teşekkür ederiz. TÜBİTAK adına Cumhuriyet Üniversitesinde bütçemizin düzgün yürümesini sağlayan CUBAP yetkililerine ve özellikle Çiğdem Boztunç’a teşekkür ederiz. Cum‐
huriyet Üniversitesi yöneticilerine projemizin yürütülmesine zemin hazırladıkları için ayrıca teşekkür ederiz. Şüphesiz en içten teşek‐
kürlerimiz ise pilot çalışmamız boyunca itirazsız zaman ayırarak anket çalışmalarına bizzat katılan, anketleri aileleri ve yakınlarına doldurtan 2011–12 öğretim yılı Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe Bölüm‐
leri öğrencilerine, ayrıca Edebiyat Fakültesinin ve Eğitim Fakültesi‐
nin diğer bölümlerinin öğrencilerine gitmelidir. Yine pilot çalışma‐
ya katkı yapan Sosyoloji Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrenci‐
leri bu bağlamda anılmalıdırlar. Alan araştırmamız bizim gözetimimiz altında Birim Araştırma Ltd. elemanlarınca yapılmıştır. Titiz çalışma disiplininden emin olduğumuz yönetici Sayın Ziya Güveli’ye ve yardımlarından dolayı Infacto Araş‐
tırma Ltd.’den Sayın Güçlü Atılgan’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Son olarak alan araştırmamızda hiçbir beklenti içinde olma‐
dan sadece yardımcı ve faydalı olma amacıyla sorularımızı cevap‐
lama nezaketini gösteren ülkemizin dört bir yanında yaşayan katı‐
lımcılarımıza minnet ve şükranlarımızı sunarız. Kuşku yok ki onların iyi niyeti olmasaydı bu çalışma hiç gerçekleşemezdi. Çabalarını, meraklarını ve iyi niyetlerini boşa çıkarmayan bir çalışma yapmış olduğumuzu umarız. Elinizdeki bu çalışma TÜBİTAK’ın desteklediği bir araştırma çerçevesinde hazırlanan raporun yer yer gözden geçirilerek ve kısaltılarak kitaplaştırılmış hâlidir. Ülkemizde sosyal bilimlerin me‐
todolojik açıdan daha fazla gelişip yerleşmesine katkı yapması dileği ve umuduyla beğeninize sunulmuştur. iv
Download