Açık spinal disrafizmli hastalarda ve sağlıklı annelerinde MTHFR

advertisement
ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE
Gülhane Tıp Derg 2016;58:385-388
© Gülhane Tıp Fakültesi 2016
doi:10.5455/gulhane.220973
Açık spinal disrafizmli hastalarda ve sağlıklı annelerinde
MTHFR c677t, MTHFR a1298c, Pai-1, Faktör II ve faktör V
polimorfizminin değerlendirilmesi
Sait Öztürk(*), Metin Kaplan(*), Fatih Serhat Erol(*), Hakan Çakın(**), Murat Kara(***)
ÖZET
Bu çalışmada açık spinal disrafizmli hastalar ile sağlıklı annelerinde MTHFR c677t,
MTHFR a1298c, PAI-1, Faktör II ve Faktör V gen polimorfizmleri incelenerek, mevcut
genetik risk faktörlerinin çocukta nöral tüp defekti gelişimi üzerine etkisinin
araştırılması hedeflenmiştir.
2016 yılı içerisinde kliniğimizde açık spinal disrafizm nedeni operasyon planlanan
hastalar ve sağlıklı anneleri değerlendirildi. Tekrarlayan düşük öyküsü, akraba
evliliği, obezite, diyabet tanısı olan anneler ile önceden bilinen trombofili tanısı olan,
karbamezapin kullanım öyküsü olan anneler ve bu annelerin çocukları çalışma dışında
tutuldu. Çalışmaya dahil edilen hastalar ve sağlıklı annelerinden 2 cc kan örneklemleri
alındı ve deoksiribonükleik asit (DNA) analizinde kullanıldı. Hastalar ve sağlıklı anneleri
arasındaki genotipik ve allel dağılımlarının farklılıkları χ2 testi ile değerlendirildi.
17 pediatrik hasta (Grup 1) ve 17 sağlıklı anneleri (Grup 2) olmak üzere toplam 34 hasta
çalışmaya dahil edildi. MTHFR c677t polimorfizm frekansı Grup 2’de daha fazla iken
(p=0,024), MTHFR a1298c polimorfizm frekansı ise Grup 1’de daha sık bulunmuştur
(p>0,05). PAI-1 polimorfizm frekansı Grup 1 de yüksek oranda görülmüş, Faktör II ve
Faktör V polimorfizm frekansları gruplar arasında kıyaslandığında benzer oranlar
saptanmıştır.
Çalışmamızda sağlıklı annelerin fenotipi normal olmasına rağmen heterozigot veya
mutant MTHFR c677t ve a1298c genotipte olmaları, gebelik sonrası nöral tüp defektli
çocuklara sahip olma riskini arttırmaktadır. Genetik danışmanlık açısından planlı bir
gebelikten önce annenin genotipinin ve allel durumunun bilinmesi, doğabilecek nöral
tüp defektli çocuk riskini ortadan kaldırabilir.
Anahtar Kelimeler: MTHFR, nöral tüp defekti, sağlıklı anne, genetik risk.
SUMMARY
The evaulation of MTHFR c677t, MTHFR a1298c, Pai-1, Factor II and Factor V
polymorphism in patients with opened spinal dysraphism and their healthy
mothers
We aimed to investigate the impact of existing genetic risk factors on the development of neural tube defect in children by evaluating MTHFR c677t, MTHFR a1298c, PAI1, Factor II, and Factor V gene polymorphisms in patients with open spinal dysraphism
and in their healthy mothers.
The study sample comprised cases scheduled for surgery in our clinic due to open
spinal dysraphism and their healthy mothers. Mothers with a history of recurrent
abortion, consanguineous marriage, obesity and thrombophilia, as well as those with
a history of carbamazepine usage were excluded from the study with their children. A
blood sample of 2 cc was collected from each patient and from their healthy mothers
who was used in the deoxyribonucleic acid (DNA) analysis. The differences in allel and
genotype distributions between the patients and their healthy mothers were evaluated by the χ2 test.
A total of 34 individuals, 17 pediatric patients (Group 1) and their 17 healthy mothers
(Group 2), were included in this study. As MTHFR c677t polymorphism frequency was
higher in the Group 2 (p=0,024), MTHFR a1298c polymorphism frequency was higher
in the Group 1 (p>0,05). PAI-1 polymorphism frequency was higher in the Group 1,
whereas Factor II and Factor V polymorphism frequencies were similar in both groups.
In this study, although the healthy mothers were of normal phenotype, having heterozygous or mutant MTHFR c677t and a1298c genotype increases the risk of having
children with neural tube defect. In terms of genetic counseling, knowing the genotype and allel status of the mother prior to a planned pregnancy may decrease the risk
of having children with neural tube defect.
Key words: MTHFR, neural tube defect, healthy mother, genetic risc
*Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı,
Elazığ/Türkiye
**Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği,
Antalya/Türkiye
***Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,
Muğla/Türkiye
Ayrı Basım İsteği: Sait Ozturk
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Elazığ/Türkiye
([email protected])
Makalenin Geliş Tarihi: 05 Mart 2016 • Kabul Tarihi: 13 Mayıs 2016 • Çevrim İçi Basım Tarihi: 30 Aralık 2016
Giriş
Nöral tüp defektleri (NTD) ırk, sosyo-ekonomik düzey ve
coğrafi yerleşime göre farklı oranlarda karşımıza çıkan bir
konjenital hastalıktır (1). Her 1000 doğumdan 1-3 tanesinde
NTD saptanır (2). İntrauterin hayatta embriyonik sürecin 3. ve
4. haftalarında kapanmasını beklediğimiz nöral tüpün kapanamaması veya yetersiz kapanması sonucunda patoloji karşımıza çıkar (2). Nöral tüp defektlerinin etiyolojisi tam olarak
anlaşılamamasına rağmen, genel olarak B vitaminlerindeki
eksiklikleri ve folik asit yetersizliği uzun yıllar boyunca hastalığın gelişimindeki en önemli faktörler olarak rol oynadığı kabul
edilmiştir (3,4). Fakat özellikle son yarım yüzyıl içerisinde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelere paralel olarak
genetik biliminde ki etkileyici ilerlemeler birçok hastalıkta kalıtımsal faktörlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar. Genetik tanı konulabilmesi, bilim adamlarını genetik hastalıkların
önlenebilmesi ve keşfedilebilecek genetik tabanlı tedavi yöntemleri açısından heyecanlandırmıştır. Bu bakış açısıyla nöral
tüp defektlerinin genetik açıdan incelenmesi ve moleküler teknikler kullanılarak hastalığın görülme sıklığının azaltılabilmesi
üzerinde yoğun çalışmalar hız kazanmıştır.
Metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimi vücudun
amino asit metabolizmasında görev alır (5). MTHFR geni 1 numarali kromozomun 1p36 bölgesinde lokalizedir. MTHFR geninde c677t ve a1298c mutasyonları en sık gözlenen mutasyonlarıdır. MTHFR geninde mutasyonların meydana gelmesi
bu enzimin üretilmesini engellemekte ve sonuçta kan plazmasında homosistein seviyesinin artışına neden olmaktadır (5).
Normalin üstündeki homosistein seviyesinde ise homosistinüri
görülür ve bunun sonucunda nöral tüp defektleri, tıkayıcı vasküler hastalıklar, kolon kanserleri ve akut lösemi gibi patolojiler
ortaya çıkar (6). Özellikle, MTHFR c677t için heterozigot taşıyıcı veya homozigot mutant kadınların gebeliklerinde hiperhomosisteinemi nedeniyle nöral tüp defektleri açısından belirgin
risk mevcuttur (7).
Plazminojen aktivatör İnhibitörü Tip 1 (PAI-1) bir serin proteaz inhibitörüdür (8). Doku plazminojen aktivatörü (tPA) ve
ürokinazı (uPA), sonuç olarak fibrinolizi inhibe eder. Genin
promotor bölgesinde 4G/5G olarak bilinen bir polimorfizm söz
konusudur. Trombozdaki rolü nedeniyle PAI-1 4G/4G polimorfizminin gebelik komplikasyonlarına katkısı olabileceği düşünülmektedir(8).
Faktör II (protrombin) ve Faktör V pıhtılaşma mekanizmasında önemli rol oynarlar. Her ikisinin de kodlayıcı genlerinde
guanin yerine alanin nükleotidleri geçerler. Sonuç olarak, plazmada protrombin düzeyleri yükselir, zayıf antikoagülan cevap
oluşur, tromboz riski artar ve venöz tromboembolizm riskinde
Spina bifida hastalarında ve annelerinde MTHFR • 385
artış görülür (9).
Bu çalışmada açık spinal disrafizmli olgular ile sağlıklı annelerinde MTHFR c677t, MTHFR a1298c, PAI-1, Faktör II ve
Faktör V gen polimorfizmleri incelenerek genetik risk faktörlerinin çocukta nöral tüp defekti gelişimi üzerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem
a.
Hastalar
Lokal etik kurulu onayı alındıktan sonra, 2016 yılında kliniğimizde açık spinal disrafizm nedeni ile değerlendirilip operasyon planlanan hastalar ve anneleri çalışma için değerlendirildi.
Açık spinal disrafizmli hastalara doğumu takip eden 24. saatte
rutin anestezi hazırlığı başlandı.
Hastaların maternal demografik bilgileri ile maternal hastalık
öyküsü sorgulandı. Vücut kitle indeksi (VKİ) ≥ 30 kg/m2 olan
anneler ve çocukları çalışmaya dâhil edilmedi. Tekrarlayan
düşük öyküsü, öncesinde açık ya da kapalı spinal disrafizmli
çocuk sahibi olan, akraba evliliği, obezite, diyabet tanısı olan
annelere ek olarak daha önceden bilinen trombofili tanısı olan,
karbamezapin kullanım öyküsü olan, kardiyak trombüs ve nonkardiyak serebrovasküler iskemik atak öyküsü olan anneler ve
bu annelerin çocukları çalışma dışında tutuldu. Ayrıca gebelik
öncesi 8. Haftadan itibaren başlayıp ilk trimester boyunca folik
asit ve B vitamini desteği almayan anneler ve çocukları çalışma dışında tutuldu. Bütün annelerde tüm nöroaksis inspeksiyon ve palpasyonla muayene edilerek patolojik bulgu saptananlar ve çocukları çalışmadan dışlandı.
Yukarıda belirttiğimiz kriterleri sağlayan annelerden 2 cc
EDTA (Etilenediaminetetraasetik asit)’lı tüplere kan alındı. Preoperatif cerrahi riski değerlendirilmesi amacıyla opere edilecek
olan çocuklarıdan alınan kan numunesi esnasında hastalara
ek bir invaziv girişim yapmadan genetik çalışma amacıyla 2 cc
fazla kan alındı.
b.
Genetik Değerlendirme
Hasta ve kontrol grubundan elde edilen kanlar DNA saflaştırması yapılıncaya kadar -20°C’de saklandı. Daha sonra DNA
izolasyon protokolleri kullanılarak (PureLink® Genomic DNA
Mini Kit, Invitrogen,Carlsbad, CA 92008 USA) DNA’lar izole
edildi ve hedef tek nükleotid polimorfizmler MTHFR, Fak II,
Faktör V ve PAI-1 TaqMan probları kullanılarak LightCycler 2.0
Real Time System (Hoffmann-La Roche Ltd., Basel/İsviçre) cihazında çalışıldı.
c.
İstatistiksel Yöntem
Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, IBM inc., NY-USA)
programı kullanıldı. Hastalar ve sağlıklı anneleri arasındaki
genotipik ve allel dağılımlarının farklılıkları χ2 testi ile, dağılımı
normal olan numerik değerler ile genotipik ve allel gen dağılımlarının farklılıkları ise One-way Annova testi kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar %95 güven aralığında, p<0,05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 17 açık spinal disrafizmli hastanın
tamamı meningomyelosel hastası olup, 12 hastada kese lokalizasyonu lumbosakral bileşkede iken 5 hastada torakolomber
bölgede kese lokalize idi. Kontrol grubu olarak çalışmaya dahil
Tablo 1. Hastaların (Grup 1) ve sağlıklı annelerinin (Grup 2) MTHFR c677t, MTHFR a1298c, PAI-1, Faktör II ve Faktör V
genotip ve alleleri.
Grup 1 (Pediatrik Hastalar)
Grup 2 (Sağlıklı Anneleri)
MTHFR
c677t
MTHFR
a1298c
PAI-1
Faktör II
Faktör V
MTHFR
c677t
MTHFR
a1298c
PAI-1
Faktor II Faktor V
1
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Wt-5G/5G
Wt
Wt
2
Htz
Wt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
3
Mt
Wt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Mt-4G/4G
Wt
Wt
4
Wt
Mt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Wt-5G/5G
Wt
Wt
5
Wt
Mt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Mt-4G/4G
Wt
Wt
6
Wt
Mt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Mt-4G/4G
Wt
Wt
7
Wt
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Mt-4G/4G
Wt
Wt
8
Wt
Mt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
9
Mt
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
10
Htz
Wt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
11
Htz
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
Mt
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
12
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Mt
Wt
Htz-4G/5G
Wt
Htz
13
Htz
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
Wt
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
14
Wt
Htz
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Mt-4G/4G
Wt
Wt
15
Htz
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
Mt
Wt
Wt-5G/5G
Wt
Wt
16
Mt
Wt
Htz-4G/5G
Wt
Wt
Htz
Wt
Mt-4G/4G
Wt
Wt
17
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Htz
Wt
Htz
Htz
Htz-4G/5G
Htz
Wt
Htz: Heterozigot, Mt: Mutasyon, Wt: Wild tip (normal gen)
386
• Aralık 2016 • Gülhane Tıp Derg
Öztürk ve ark.
edilen annelerin hiçbirinde fenotipik olarak kese olmadığı gibi,
kapalı spinal disrafizm açısından tüm nöroaksis muayenesi yapıldı ve hiçbirinde hipertrikoz, hiperpigmentasyon veya dermal
sinüs traktı gibi cilt Bulguları yoktu. Annelerin yaş ortalaması
24 idi (min:16, maks:32).
Hem meningomyelosel tanılı çocuklarda (Grup 1), hemde
sağlıklı annelerinde (Grup 2) MTHFR c677t, MTHFR a1298c,
PAI-1, Faktör II ve Faktör V genotip ve alleleri ile ilgili veriler Tablo 1’de verilmiştir. MTHFR c677t polimorfizm frekansı
sağlıklı annelerde (Grup 2) daha fazla iken (p=0,024), MTHFR
a1298c polimorfizm frekansı ise NTD’li hastalarda daha sık bulunmuştur (p>0,05) (Tablo 2). PAI-1 polimorfizm frekansı Grup
1 de yüksek oranda görülmüş, Faktör II ve Faktör V polimorfizm frekansları gruplar arasında kıyaslandığında benzer oranlar saptanmıştır(Tablo 2). MTHFR c677t ve MTHFR a1298c
allel frekanslarının gruplar arasında kıyaslanması istatistiksel
açıdan anlamlı görüldü (Tablo 2).
Tablo 2. MTHFR c677t, MTHFR a1298c, PAI-1, Faktör II ve
Faktör V polimorfizminde gruplar arasında genotip ve allel
dağılımının istatistiksel analizi.
Grup 2
Genotip & Allel Grup 1 (n - %)
X2
p
(n - %)
MTHFR c677t
Wt (CC)
6 (%35.3)
1 (%5.9)
2.46 ,064
Htz (CT)
8 (%47.1)
13 (%76.5) 7.24 ,031
Mt (TT)
3 (%17.6)
3 (%17.6)
1.12 ,099
Grup 1 (%)
Grup 2 (%)
C
0.588
0.441
4.17 ,037
T
0.412
0.559
5.62 ,032
MTHFR a1298c
Wt (AA)
7 (%41.2)
9 (%52.9)
6.47 ,037
Htz (AC)
7 (%41.2)
8 (%47.1)
5.61 ,042
Mt (CC)
3 (%17.6)
1
,80
Grup 1 (%)
Grup 2 (%)
A
0.647
0.764
3.87 ,026
C
0.383
0.235
,073
PAI-1
Wt-5G/5G
4 (%23.5)
6 (%35.3)
2.67 ,057
Htz-4G/5G
12 (%70.6)
5 (%29.4)
4.46 ,051
Mt-4G/4G
1 (%5.9)
6 (%35.3)
1.52 ,064
Grup 1 (%)
Grup 2 (%)
5G
0.589
0.5
1.89 ,064
4G
0.411
0.5
1.53 ,059
Faktör II
Wt (GG)
16 (%94.1)
16 (%94.1) 1
,9
Htz (GA)
1 (%5.9)
1 (%5.9)
1
,9
Mt (AA)
Grup 1 (%)
Grup 2 (%)
G
0.97
0.97
1
,9
A
0.03
0.03
1
,9
Faktör V
Wt (GG)
17 (%100)
16 (%94.1) 1.16 ,76
Htz (GA)
1 (%5.9)
Mt (AA)
Grup 1 (%)
Grup 2 (%)
G
1
0.97
1.09 ,89
A
0.03
Htz: Heterozigot, Mt: Mutasyon, Wt: Wild tip (normal gen)
Tartışma
Nöral tüp gelişimi tüm memeliler için benzer mekanizma ile
olmaktadır. Embriyonal gelişimin en önemli aşaması nörilasyondur ve nörilasyon ise nöral tüp gelişiminin en önemli basamağıdır. Nöral tüp defektlerinde ki en önemli patolojik aşama
sekonder nörilasyon denilen alt sakral ve kaudal bölgenin kapanma sürecidir. İşte bu aşamada oluşan problemler sonucunda nöral tüp defektleri karşımıza çıkmaktadır (2, 10).
Nöral tüp defektlerinin gelişiminde çevresel faktörler uzun
yıllar boyunca tek etken olarak kabul edilmesine karşın, moleküler biyoloji ve genetik bilimindeki ufuk açıcı gelişmeler hastalığın kalıtımsal yönüne dikkat çekmiştir (10). Çevresel faktörler
içerisinde folik asit ve B vitaminlerinin eksikliği en önemli sebepler kabul edilirken, ilerleyen yıllarda hücre yüzeylerindeki
vitamin reseptörlerindeki defektlerin varlığı konuşulmaya başlanmıştır (11). NTD oluşturan mekanizmaların birçok nedenden ötürü ortaya çıktığı aşikârdır. NTD oluşumunda folik asit
yetersizliği aslında çevresel bir neden olarak kabul edilmesine
rağmen altta yatan genetik faktörlerden ötürü folik asit yetersizliğinin ortaya çıktığı akılda tutulmalıdır.
Genlerin ve epigenetik mekanizmaların NTD gelişimindeki
rolü özellikle son yirmi yıl içerisinde detaylıca araştırılmış, fakat
NTD oluşumundan sorumlu sadece tek bir gen veya sadece
tek bir yolak olmadığı konusunda fikir birliğine varılmıştır (12,
13). Hox ve Pax gen aileleri ile Hedgehog, Notch, bone morphogenetic proteins (BMP) ve planar cell polarity (PCP) sinyal
yolaklarının doğrudan NTD etiyolojisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (13-15).
Nöral tüp defektleri ile ilgili folik asit metabolizmasında homosisteinin metilasyonunda yer alan MTHFR genine ait c677t
ve a1298c nokta mutasyonu önemlidir (16). Fakat literatür incelendiğinde NTD’li çocuklar ile sağlıklı annelerinin genotipik
ve allel kıyaslamasına ait kanıt düzeyi yüksek herhangi bir çalışmanın olmaması bizim sunduğumuz bu raporun temel amacı olmuştur. Çalışmamızda sağlıklı annelerin fenotipi normal
olmasına rağmen heterozigot veya mutant MTHFR c677t ve
a1298c genotipte olmaları, gebelik sonrası nöral tüp defektli
çocuklara sahip olma riskini arttırmaktadır. Bu sebeple her bir
geni kendi içinde ayrı ayrı ele almak ve fonksiyonlarını değerlendirmek gereklidir. Mevcut çalışmamızda, alleller açısından
durum incelendiğinde ise yine heterozigot veya mutant allel
varlığında nöral tüp defektli çocuk görülme riskinin arttığı görülmüştür.
PAI-1, Faktör II ve Faktör V polimorfizmlerinin annedeki varlığı, çocuklar üzerinde NTD açısından herhangi bir risk oluşturmadığı görüldü.
Çalışmamızda birkaç adet kısıtlayıcı faktör vardır. Bunlardan
en önemlisi açık spinal disrafizm tanısı olmayan sağlıklı çocuklar ile bu çocukların sağlıklı annelerinin çalışmaya dâhil edilerek hastalıklı grup ile kıyaslanmamış olmasıdır. Çalışmamızda
bir diğer kısıtlayıcı faktör ise fizik muayenesinde herhangi bir
patolojik bulgu olmamasına rağmen, olası kapalı spinal disrafizmli annelerdir. Etik sorunların oluşmaması için zararlı etkileri
olduğu bilinen röntgenogram veya tomografi annelere çekilememiştir. Son olarak, babaların da genetik analiz yönünden
değerlendirilmesi bu tip çalışmalarda daha güvenilir ve etkin
bir sonuç ortaya koyacaktır.
Günümüzde birçok gen veya gen ürünü eş zamanlı incelenebilmektedir. NTD’nin birçok faktöre bağlı, farklı yolaklarda
Spina bifida hastalarında ve annelerinde MTHFR • 387
farklı genlerin etkilendiği bir tablo olduğu göz önüne alınırsa
etiyolojiyi ortaya koyacak faktörlerin bulunmasında bu teknolojilerin kullanılması akılcı bir yaklaşım olacaktır. Bu sayede elde
edilecek yeni bilgiler ışığında NTD’nin mekanizması daha iyi
anlaşılacak ve oluşmasının engellenmesinde yeni tedavi modaliteleri geliştirilebilecektir.
Sonuç olarak, genetik danışmanlık açısından planlı bir gebelikten önce annenin genotipinin ve allel durumunun bilinmesi,
doğabilecek nöral tüp defektli çocuk riskini ortadan kaldırabilir.
Kaynaklar
1. Sav A. Pathological anatomy of spina bifida. In: Ozek
M, Cinalli G, Maixner WJ (eds). The Spina Bifida. Management and Outcome, 1st ed. Milan: Springer, 2008:
48-49.
surg Pediatr 2010; 6: 364-367.
8. Perry KG, Martin JN. Abnormal hemostasis and coagulopathy in preeclampsia and eclampsia. Clin Obstet
Gynecol 1992; 35: 338-350.
9. Souza SS, Ferriani RA, Pontes AG, Zago MA, Franco
RF. Factor V Leiden and factor II G2021 OA mutations
in patients with recurrent abortion. Hum Reprod 1999;
14: 2448-2450.
10. Guran S, Coban ZD. The affecting mechanisms in neural tube defects; the molecular biology and the genetics
of these malformations: review. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2012; 21: 224-229.
2. Erol FS, Ozturk S, Akgun B, Cakin H, Kaplan M. How
innocent is corpus callosum dysgenesis? Pediatr Neurosurg 2013; 49: 24-28.
11. Selcuki M, Manning S, Bernfield M. The curly tail mouse
model of human neural tube defects demonstrates normal spinal cord differentiation at the level of the meningomyelocele: implications for fetal surgery. Childs Nerv
Syst 2001; 17: 19-23.
3. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of
neural-tube defects: Results of the Medical Research
Council vitamin study. Lancet 1991; 338: 131-137.
12. Au KS, Ashley-Koch A, Northrup H. Epidemiologic and
genetic aspects of spina bifida and other neural tube
defects. Dev Disabil Res Rev 2010; 16: 6-15.
4. Mandıracıoğlu A, Ulman I, Lüleci E. The incidence and
risk factors of neural tube defects in İzmir, Turkey: A
nested casecontrol study. The Turkish Journal of Pediatrics 2004; 46: 214-220.
13. Copp AJ, Greene ND. Genetics and development of neural tube defects. J Pathol 2010; 220: 217-230.
5. Goyette P, Sumner JS, Milos R, et al. Human methylenetetrahydrofolate reductase: isolation of cDNA, mapping and mutation identification, Nat Genet 1994; 7:
195-200.
14. Bel-Vialar S, Itasaki N, Krumlauf R. Initiating Hox gene
expression: in the early chick neural tube differential sensitivity to FGF and RA signaling subdivides the
HoxB genes in two distinct groups. Development 2002;
129: 5103-5115.
6. Ogier de Baulny H, Gérard M, Saudubray JM, Zittoun J.
Remethylation defects: guidelines for clinical diagnosis
and treatment. Eur J Pediatr 1998; 157: 77-83.
15. Burren KA, Savery D, Massa V, et al. Gene-environment
interactions in the causation of neural tube defects: folate deficiency increases susceptibility conferred by loss
of Pax3 function. Hum Mol Genet 2008; 17: 3675-3685.
7. Harisha PN, Devi BI, Christopher R, Kruthika-Vinod TP.
Impact of 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase
gene polymorphism on neural tube defects. J Neuro-
16. Boyles AL, Hammock P, Speer MC. Candidate gene
analysis in human neural tube defects. Am J Med Genet
C Semin Med Genet 2005; 135: 9-23.
388
• Aralık 2016 • Gülhane Tıp Derg
Öztürk ve ark.
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards