Yard. Doç. Dr. Süleyman YAZICI

advertisement
EK-4A
ı. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
ÖZGEÇMİş
:SüIeyman YAZıCı
:
Telefon
Mail
:
2. Doğum Tarihi
: 12/10/1979
3. Unvanı
:Operatör Doktor
:
4. Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Tıp Fakültesi
Üniversite
TIP FAKÜLTESi KARADENiz
Yıl
1998-2004
Lisans
TEKNiK ÜNiVERSITESI
Kalp ve Damar Cerrahisi
Tıpta Uzmanlık
KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK
iHTisAS EGiTiM ARAŞTIRMA
HASTANESI
2005-2011
5. Akademik Unvanlar
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
Açık kalp cerrahisi geçiren ve düşük ejeksiyon fraksiyonu olan hastalarda levosimendanın böbrek
fonksiyonları üzerine etkilerinin araştırılması.
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemIi dergilerde yayınlanan makaleler
ı. A.Caliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Yazıcl, O.GÜçlÜ, S.Demiıiaş, B.Mavitaş, "Factor-Xa Inhibitors
Protect Against Systemic Oxidant Damage Induced by Peripheral-Ischemia Reperfusion", Journal of
Thrombosis and Thrombolysis, "37(4)",464-468 pp., Mayls-2014, Dül: 10.1007/s1 1239-013-1019-4,
ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
2. A.Caliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcl, O.Guclu, B.Mavitas, "Serum ischaerniamodified albumin leve! is an irrelevant predictive factor for ischaemic duration in mesenteric ischaemia",
Perfusion , "29(3)", 226-230 pp., Nisan-20 1 4, DOI: 10.1177/0267659113505640 , ilgili atıf indekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
3. c.Yavuz, A.Caliskan, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcı, "Diagnostic accuracy ofmean platelet volume
in thromboangiitisobliterans", Vascular, "22(1)", 42-45 pp., Şubat-2014, DOl:
10.117711708538112473978 , ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
4. A Caliskan, C Yavuz, O Karahan, S.Yazıcl, O Guclu, S Demirtas, B Mavitas, "I1oprost reduces
myocardial edema in a rat model of myocardial ischemia reperfusion", Perfusion , "", Aralık-20 13,001:
10. 1097 /MBC.OOOOOOOOOOOOOO 19 , ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
5. S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, SıYazıcı, O.Karahan, c.Yavuz, B.Mavitas, "Can caleium dobesilate
be used safely for peripheral microvasculopathies that require neoangiogenesis?", Medical Science
Monitor Basic Research , "19",253-257 pp., Eylül-20 i 3, DOl: i 0.12659/MSMBR.889427
6. C.Yavuz, S.Demiıiaş, S.Yazıcl, A.Çalışkan, O.GÜçlÜ, O.Karahan, B.Mavitaş, "Dıetary Addıtıon Of
Caffeıc Acıd Phenethyl Ester Protects Myocardıal Tıssue Agaınst Ethambutol Induced Oxıdatıve Stress ",
Nobel Medicus , "9(3 )", 120-124 pp., Mart-20 13, ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science
Citation Index Expanded
7. C.Yavuz, S.Yazıcl, O.Karahan, S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, F.Eıtas, B.Mavitas, "Serum nitric
oxide level could be a predictive biomarker for detection of critical ischaemia duration", Biomarkers ,
"18(2)", 1 i 6-120 pp., Mart-20 13,001: 10.31 0911354750X.2012.745165, ilgili atıf indekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
8. C.Yavuz, S.Demırtas, A.Calıskan, K.Kamasak, O.Karahan, O.Guclu, S.Yazıcl, B.Mavıtas, "Reasons,
procedures, and outcomes in ventriculoatrial shunts: A single-center experience", Surgical Neurology
International, "", Ocak-2013, 001: 10.4103/2152-7806.106284
9. c.Yavuz, S.Demiıtas, O.Guclu, O.Karahan, A.Caliskan, S.Yazıcl, B.Mavitas, "Rosuvastatin may have
a Neuroprotective Effect on Spinal Cord Ischernia Reperfusion Injury.", CNS & Neurological DisordersDrug Targets , "12(7)", 101 i -1 O 16 pp., Kasım-20 13, Dül: i 0.2 i 74118715273 113 129990085, ilgili atıf
indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
10. CYavuz , S.Demirtas, O.Guclu , O.Karahan, S.Yazıcl, A.Caliskan , B.Mavitas, "An alternative
therapy for recurrent stasis uleers in chronic venous insuffıciency: venocuff", Case Repoıts in Vascular
Medicine, "", Aralık-20 12, DOI: ı O. ı ı 55/2012/315147
11. C.Yavuz, A.Caliskan, S.Yazıcl, O.Karahan, O.Guclu, S.Demirtas, "Human ischemia modified
albumin can be a predictive biomarker for the detection of peripheral ischemia duration", HEALTHMED
, "6(10)",3478-348 i pp., Ekim-20 i 2, ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
12. C.Yavuz, O. Güçlü, S. Demirtaş, O.Karahan, SıYazıcı, A. Çalışkan, Y. Çelik, B. Mavitaş,
"Yükselmiş prolidaz aktivitesi farklı iskemi tiplerinde iskemi maruziyet süresini belirleyebilir mi?", Türk
Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, "21 (4)", 1 000-1 004 pp., Ekim-20 13,001:
1 0.5606/tgkdc.dergisi.20 13.7855, ilgİli atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
13. CYavuz, A.Ca1ıskan, O.Karahan, SıYazıcı, O.Guclu, S.Demirtas, B.Mavitas, "Investigation of the
Antiangiogenic Behaviours of Rivaroxaban and Low Molecular Weight Heparins", Blood Coagulation
and Fibrinolysis, "", Kasım-2013, 001: 10.1097/MBC.OOOOOOOOOOOOOOI9, ilgili atıfindekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
14. S.Yazıcl, S. Demirtas, O. Guclu, O. Karahan, C .Yavuz, A. Caliskan, B. Mavitas, "Using oxidant and
antioxidant levels to predict the duration of both acute peripheral and mesenteric ischemia", Perfusion ,
"", Şubat-20 14,001: 10.1177/0267659 114524012, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science
Citation Index Expanded
15. SvYazıcı, O.Karahan, Outcomes of complex gunshot wounds to the hand and wrist: a lO-year level i
urban trauma center experience. Ann Plast Surg. 2013 Jul;71 (I): 125. doi:
10.] 097 /SAP.ObO 13e318260e4 74. ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
16. S. Demirtas, O. Karahan, S.Yazıcl" O. Guclu, A. Caliskan, C. Yavuz, A. Kucuker, B. Mavitas, "The
relationship between complete blood count parameters and Fontaine's Stages in patients with peripheral
arterial disease", Vascular , "", Şubat-20 14, DOI: 10.117711708538114522227, ilgili atıf indekslerince
taraıııyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
17. A. Çalışkan, S.Yazıcl, O.Karahan, O. Güçlü, O.Tezcan, S.Demiıiaş, c.Yavuz, B.Yıldız, B.Mavitaş,
"Use OfC-Type Natrıuretıc Peptıde In The Detectıon OfInducıble Perıpheral Ischemıa", Türk Göğüs
Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, "Kabul Edildi", Temmuz-2014, 001: 10.S606/tgkdc.dergisi.2014.9378,
ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
18. O. Guclu, O. Karahan, S.Yazıcl, A. Caliskan, S. Deınirtas, C. Yavuz, A.Muratoglu, B. Mavitas,
"Evaluating the anti-angiogenic properties of I1oprost and Dipyridamole in the chick embryo
chorioallantoic membrane model", Biomedical Research 2014; 25(3): 365-370 ilgili atıf indekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
19. C.Yavuz, A.Calıskan, O.Karahan, S.Demirtas, SıYazıcı, O.Guclu,S. Dönmez, R.O. Peker, Y.
Yıldırım, O. Gökalp, B.Mavitas , "EvaIuation of the Vasoplegic Impact of the Papaverine in Rat Aorta'', J
Pak Med Assoc. 20 ı 4; 64(6): 660-663 ilgili atıf indekslerince taraıııyor., Endeks: Science Citationlndex
Expanded
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceeding) basılan bildiriler.
ı. O.GÜçlÜ, S.Demirtaş, C.Yavuz, SıYazıcı, A.Çalışkan, O. Karahan, B. Mavitaş, 9th International
Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "Heart Surgery
Forum", bildiri kitapçığındaki "Endovascular treatment of AAA and type B aortic dissection", 16-16
pp.,Antalya, Türkiye, Mart, 2013
2. O.GÜçlÜ, O.Karahan S.Yazıcl, CYavuz , S. Demirtaş, A. Çalışkan, B. Mavitaş, 9th International
Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "Heart Surgery
Forum", bildiri kitapçığındaki "Broken guidewire during hemodialysis catheter placement: A cas e
report", 120-120 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2013
3. O. Güçlü, S. Demirtaş, O. Karahan, SıYazıcı, C.Yavuz, A. Çalışkan, B. Mavitaş, 9th International
Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "Heart Surgery
Forum", bildiri kitapçığındaki "Widespread thrombosis in a patient with multiple prothrombotic gene
mutation", 209-209 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2013
4. O. Güçlü, S. Demirtaş, O. Karahan, S.Yazıcl, A. Çalışkan, CYavuz , B. Mavitaş, 9th International
Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "Heart Surgery
Forum", bildiri kitapçığındaki "The challenging TEVAR application in a patient with severe aortic
tortuosity and angulation", 212-2 ı 2 pp. ,Antalya, Turkey, Mart, 2013
5. O. Güçlü, O. Karahan, S.Yazıcl, S. Demirtaş, A. Çalışkan, C.Yavuz, O. Tezcan, B. Mavitaş, lOth
International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde, "Heart
Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Anti-Angiogenic Properties ofDipyridamole with the Chick
Embryo Chorioallontoic Membrane Model", 26-26 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2014
6. A. Çalışkan, S. Demirtaş, O. Karahan, o. Güçlü, SıYazıcı, C.Yavuz, O. Tezean, E.D.Benli,
F.GÜmÜşçÜ, A.S.Aydın, B. Mavitaş,I Oth International Congress of Update in Cardiology and
Cardiovaseular Surgery konferansı dahilinde, "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki
"Comparison of Antiangiogenie Potentials ofClopidogrel and Acetylsalicylie Acid", 52-53 pp.,Antalya,
Turkey, Mart, 2014
7. O.GÜçlÜ, O. Karahan, C.Yavuz, SıYazıcı, A. Çalışkan,S. Demirtaş, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve
Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde, "", bildiri
kitapçığındaki "Cardiac Biornarkers in Non-Cardiac Ischemia", 55-56 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
8. O.GÜçlÜ, A. Muratoğlu,O. Karahan, c.Yavuz, SıYazrcı, A. Çalışkan, S.Demirtaş, B. Mavitaş, 16.
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı
dahilinde, "", bildiri kitapçığındaki "Surgical Treatmentof Carotid Artery Stenosis; Experience of a
Cardiovascular Surgery Department", 143-143 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
9. S.Demirtaş, O. Karahan, O.GÜçlü, CYavuz, SıYazıcı, A. Çalışkan, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve
Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde, "", bildiri
kitapçığındaki "lnhibition of Angiogenesis by Calcium Dobesilate in the Chick Embryo Chorioallontoic
Membrane Model", 204-205 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
ıo. CYavuz, o. Karahan, S.Demirtaş, A. Çalışkan, SıYazıcı, O.GÜçlÜ, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler
ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde, "",
bildiri kitapçığındaki "Comparison of the Antiangiogenic Behaviors of New and Old Factor Xa
Inhibitors", 205-205 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
IL. A. Çalışkan, O. Karahan, CYavuz, S.Demirtaş, SıYazıcı, O.GÜçlÜ, O. Tezean, B. Mavitaş, 16. Ulusal
Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde
, "", bildiri kitapçığındaki "Factor Xa Inhibitors Reinforces Cardioprotection and Systemic Antioxidant
Response Against Peripheral Ischemia-Reperfusion lnjury", 216-216 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
12. S.Demirtaş, A. Çalışkan, c.Yavuz, G. Yümün, O. Karahan, O.GÜçlÜ, SıYazıcı, B. Mavitaş, 16. Ulusal
Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde
, "", bildiri kitapçığındaki "TEVDAR (Thoracic Endovascular Dissecting Aneursym Repair) Application
for Secondary Type B Aortic Dissection", 247-247 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ı. A. Çalışkan, S.Yazıcl, o. Karahan, S. Demirtaş, C. Yavuz, O. Güçlü, O.Tezcan, B. Mavitaş, "Derin
ven trombozunda tam kan sayımı parametrelerinin araştırılması", Diele Tıp Dergisi, "41 (1 )", 1 18-122
pp., 2014, DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0384
2. OıGüçlü, Sı Yazıcı, S.Demirtaş, A.Çalışkan, c.Yavuz, B.Mavitaş, S.Canbaz, T.Ege, "Open heaıt
surgery in dialysis-dependent patients with end stage renal failure", Journal of Clinical and Experimental
Investigations, "4(3)",335-338 pp., 2013, DOI: 10.5799/ahinjs.01.10.5799/ahinjs.01.2013.03.0296
3. O. Güçlü, C. Yavuz, S. Demiıtaş, A. Çalışkan, SıYazıcı, O. Kaı·ahan, B. Mavitaş, "Floroskopi Altında
Kırık Hemodiyaliz Kateterinin Kıskaç ile Subklavyan Venden Çıkarılması ", Türk Nefroloji Diyaliz ve
Transplantasyon Dergisi, "23(1)", 73-76 pp., 2014, DOI: IO.5262/tndt.2014.1001.16
4. A. Antal Dönmez,S. Taş,E. Yayla Tuncer,T. Adademir,S. Yazıcı,C. Köksal,H.M. Alp,"Erişkin Kalp
Cerrahisi Sonrası Geçici Epikardial Pacemaker Kullanımı't.Koşuyolu Kalp Derg 2013; 16(2): 133-138
pp.,DOl: 10.5578/kkd.5361
5. C. Aydın,H. Başel,i. Kara,Y. Ay,M. Songur,M. Yanartaş,S. Yazıcı.t'Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Derin
Stern um Yara İnfeksiyonlarında Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Rolü", Koşuyolu Kalp Derg
2013; 16(2): ı ı 5- ı ı 9.001: 10.5578/kkd.5004
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. A. Çalışkan, O. Karahan, S.Demirtaş, O.GÜçlÜ, CYavuz, S.Yazıcl, B. Mavitaş, 16. Ulusal
Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı
dahilinde, "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement ", bildiri kitapçığındaki "Periferik İskemi
Reperfüzyon Hasarında Ginseng Ekstreleri Plesebo ile Eşdeğer Etki Göstermektedir", 11- 1 1
pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
2. S.Yazıcl, O. Karahan, A. Çalışkan, S.Demirtaş, O.GÜçlÜ, c.Yavuz, B. Mavitaş, 16. Ulusal
Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı
dahilinde, "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "" Oksidan ve
Antioksidan Parametrelerin Akut Periferik ve Mezenterik İskemi Sürelerinin Belirlenmesindeki
Rolü", 1 0-1 O pp. ,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
3. F. Gümüşçü, O. Karahan, CYavuz, SıYazıcı, A. Çalışkan, S.Demirtaş, O.GÜçlü, B. Mavitaş.,
16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi
konferansı dahilinde, "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Tam Kan
Sayımı Parametrelerinin Periferik Arter Tıkanıklığının Dereesi ile Korelasyonu", 6-6
pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013
4. L.Sonkurt, O.Karahan, C.Yavuz, S.Demirtas, A.Çalışkan, SıYazıcı, O.GÜçlü, B.Mavitaş,
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs
Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement ", bildiri kitapçığındaki "Kardiyoplejik Solusyoıılara
Eklenen Glutaminin Olası Anjiyogenik ve Endotelyal Etkileri", 1109-1109 pp.,Antalya, Türkiye,
Kasım, 2012
5. C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtas, O.GÜçlÜ , S.Yazıcı, A.Çalışkan, B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Kritik Periferik İskemi Süresinin
Tespitinde İnsan Modifiye Albumin Seviyelerinin Prediktif Değeri", 161 - 1 61 pp. ,Antalya,
Türkiye, Kasım, 201 2
6. O.GÜçlÜ, O.Karahan, S.Yazıcı, A.Çalışkan, c.Yavuz, S.Demirtaş, B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Daınar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Spironolakton Endotel Hüere Çoğalmasını
Azaltıyor", 70-70 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
7. O.GÜçlü, C.Yavuz, E.D.Benli, S.Demirtaş, A.Çalışkan, O.Karahan, S.Yazıcl, B.Mavitaş,
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs
Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Hemodiyaliz Amaçlı
Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz", 145-145 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
8. C.Yavuz, O.Karahan, S.Yazıcl, O.GÜçlÜ, A.Çalışkan, S.Demirtaş ,B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Tanımlanamayan Mikroemboli
Tedavisinde İloprost İnfüzyonu", 527-527 pp. ,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
9. S.Demirtaş, O.Karahan , O.GÜçlÜ, S.Yazıcl, A.Çalışkan, C.Yavuz, B.Mavitaş, Türk Kalp
Daınar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Daınar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Postoperatif İkincil Serobrovasküler Olay
Sekel Gelişen veya Gelişmeyen Karotis Endarterektomi Arasında ACE gen Mutasyonu
Farklılıkları", 141-141 pp. ,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
10. A.Çalışkan, O.Karahan, C.Yavuz, S.Demirtaş, O.Güçlü, S.Yazıcı, B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Papaverinin Vasoplejik Etkinliğinin Rat
Aortasında Değerlendirilmesi", 189-189 pp. ,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
11. F.GÜmÜşçÜ, C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtaş, A.Çalışkan, O.GÜçlÜ, S.Yazıcı, B.Mavitaş,
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs
Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Periferal Vasküler
Yaralanmalarda Acil Uygulamalar", 523-523 pp. ,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
12. S.Demirtaş, O.Karahan, C.Yavuz, A.Çalışkan, S.Yazıcı, O.GÜçlÜ, B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Kronik Venöz Yetmezlikte Tekrarlayan
Staz Ülseri için AlternatifTedavi Tedavi; Venocuff', 525-525 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım,
2012
13. S.Yazıcı, O.Karahan, A.Çalışkan, C.Yavuz, S.Demirtaş, OıGüçlü, B.Mavitaş, Türk Kalp
Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde, "Türk Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "CAPE Etambutol ile Oluşturulmuş
Myokard Hasarını ve OksidatifZararı Önlüyor", 187-187 pp. ,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
s.ldarl Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
TÜRK TABiPLER BIRILGi
ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHi DERNEGI
TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHiSi DERNEGi
11.Ödüller
TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHISI DERNEGI12. ULUSAL KONGRESi 2012 DAMAR CERRAHiSI
SÖZEL BILDiRI ÖDÜLÜ
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
ı. A.Caliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Yazıcl, O.GÜçlü, S.Demirtaş, B.Mavitaş, "Factor-Xa Inhibitors
Protect Against Systemic Oxidant Damage Induced by Peripheral-Ischemia Reperfusion", Journal of
Thrombosis and Thrombolysis, "37(4)",464-468 pp., Mayıs-2014, DOl: 10.1007/s1 1239-013-1019-4
, .ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
2. ACaliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcı, O.Guclu, B.Mavitas, "Serum ischaemiamodified al bumin level is an irrelevant predictive factor for ischaemic duration in mesenteric
ischaemia", Perfusion , "29(3)", 226-230 pp., Nisan-20 14, Dül: 10.1177/0267659113505640, İlgili
atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
3. C.Yavuz, A.Caliskan, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcı, "Diagnostic accuracy ofmean platelet
volume in thromboangiitisobliterans", Vascular, "22(1)",42-45 pp., Şubat-2014, DOI:
10.1177/1708538112473978 , ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
4. A Caliskan, C Yavuz, O Karahan, S.Yazıcı, O Guclu, S Demirtas, B Mavitas, "Iloprost reduces
myocardial edema in a rat model ofmyocardial ischemia reperfusion", Perfusion , "", Aralık-2013,
Dül: 10.1 097IMBC.00000000000000 19 , ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation
Index Expanded
5. S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, S.Yazıcı, O.Karahan, C.Yavuz, B.Mavitas, "Can caJcium
dobesilate be used safely for peripheral microvasculopathies that require neoangiogenesis?", Medical
Science Monitor Basic Research , "19", 253-257 pp., Eylül-20 13, DOl: 10.12659IMSMBR.889427
6. C.Yavuz, S.Demirtaş, S.Yazıcı, A.Çalışkan, O.GÜçlÜ, O.Karahan, B.Mavitaş, "Dıetary Addıtıon Of
Caffeıc Acıd Phenethyl Ester Protects Myocardıal Tıssue Agaınst Ethambutol Induced Oxıdatıve
Stres s ", Nobel Medicus, "9(3)",120-124 pp., Mart-2013, ilgili atıfindekslerince taranıyor., Endeks:
Science Citation Index Expanded
7. C.Yavuz, S.Yazıcı, O.Karahan, S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, F.Ertas, B.Mavitas, "Serum
nitric oxide level could be a predictive biomarker for detection of critical ischaemia duration",
Biomarkers, "18(2)", 116-120 pp., Mart-2013, Dül: 10.3109/1354750X.2012.745165, ilgili atıf
indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
8. C.Yavuz, S.Demırtas, A.Calıskan, K.Kamasak, O.Karahan, O.Guclu, S.Yazıcı, B.Mavıtas,
"Reasons, procedures, and outcomes in ventriculoatrial shunts: A single-center experience", Surgical
Neurology International, "", Ocak-2013, DOl: 10.4103/2152-7806.106284
9. C.Yavuz, S.Demirtas, O.Guclu, O.Karahan, ACaliskan, S.Yazıcı, B.Mavitas, "Rosuvastatin may
have a Neuroprotective Effect on Spinal Cord Ischemia Reperfusion Injury.", CNS & Neurological
Disorders - Drug Targets, "12(7)", 1011-1016 pp., Kasım-2013, Dül:
10.2174118715273113129990085, ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
10. C.Yavuz, S.Demirtas , O.Guclu , O.Karahan, S.Yazıcı, ACaliskan , B.Mavitas, "An alternative
therapy for recurrent stasis uleers in chronic venous insufficiency: venocuff", Case Reports in
Vascular Medicine, "", Aralık-2012, DOl: 10.1155/2012/315147
1 ı. CYavuz, ACaliskan, S.Yazıcı, O.Karahan, O.Guclu, S.Demirtas, "Human ischemia modified
albumin can be a predictive biomarker for the detection of peripheral ischemia duration",
HEALTHMED , "6(10)", 3478-3481 pp., Ekim-20 12, ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks:
Science Citation Index Expanded
12. C.Yavuz, o. Güçlü, S. Demirtaş, O.Karahan, S.Yazıcı, A. Çalışkan, Y. Çelik, B. Mavitaş,
"Yükselmiş prolidaz aktivitesi farklı iskemi tiplerinde iskemi maruziyet süresini belirleyebilir mi?",
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, "21(4)",1000-1004 pp., Ekim-2013, DOl:
1 0.5606/tgkdc.dergisi.20 13.7855, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
13. C.Yavuz, A.Ca1Iskan, O.Karahan, S.Yazıcı, O.Guclu, S.Demirtas, B.Mavitas, "Investigation of the
Antiangiogenic Behaviours of Rivaroxaban and Low Molecular Weight Heparins", Blood Coagulation
and Fibrinolysis , "", Kasım-20 13, Dül: 10.1 097IMBC.00000000000000 19, İlgili atıf indekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
14. S.Yazıcl, S. Demirtas, O. Guclu, O. Karahan, C .Yavuz, A. Caliskan, B. Mavitas, "Using oxidant
and antioxidant levels to predict the duration of both acute peripheral and mesenteric ischemia",
Perfusion, "", Şubat-20 14, Dül: ıo. II 77/02676591145240 12, İlgili atıf indekslerince taranıyor.,
Endeks: Science Citation Index Expanded
15. S.Yazıcı, O.Karahan, Outcomes of complex gunshot wounds to the hand and wrist: a l O-year level
i urban trauma center experience. Ann Plast Surg. 2013 Jul;7l(1): 125. doi:
10.1097 /SAP .0bO 13e318260e4 74. İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
16. S. Demirtas, O. Karahan, S.Yazıcı" O. Guclu, A. Caliskan, C. Yavuz, A. Kucuker, B. Mavitas,
"The relationship between complete blood count parameters and Fontaine's Stages in patients with
peripheral arterial disease", Vascular, "", Şubat-2014, Dül: 10.117711708538114522227, İlgili atıf
indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
17. A. Çalışkan, S.Yazıcı, O.Karahan, O. Güçlü, O.Tezcan, S.Demirtaş, C.Yavuz, B.Yıldız,
B.Mavitaş, "Use OfC-Type Natrıuretıc Peptıde In The Detectıon OfInducıble Penpheral Ischemıa",
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, "Kabul Edildi", Temmuz-2014, Dül:
1 0.5606/tgkdc.dergisi.20 1 4.93 78, ilgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index
Expanded
,-
18. o. Guclu, O. Karahan, S.Yazıcı, A. Caliskan, S. Demirtas, C. Yavuz, A.Muratoglu, B. Mavitas,
"Evaluating the anti-angiogenic properties of Iloprost and Dipyridamole in the chick embryo
chorioallantoic membrane model", Biomedical Research 2014; 25(3): 365-370 ilgili atıfindekslerince
taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded
19. CYavuz, A.Calıskan, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcı, O.Guclu,S. Dönmez, R.O. Peker, Y.
Yıldırım, O. Gökalp, B.Mavitas , "EvaIuation ofthe Vasoplegic Impact of the Papaverine in Rat
Aorta", J Pak Med Assoc. 2014; 64(6): 660-663 İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science
Citation Index Expanded
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards