100Ω DIN 0.00385 standartı Yüksek hassasiyet ve doğruluk Geniş

advertisement
u 100Ω DIN 0.00385 standartı
u Yüksek hassasiyet ve doðruluk
u Geniþ çalýþma aralýðý
u Hýzlý tepki süresi
u Tek veya çift elemanlý
u Standart ve özel boylarda üretim imkaný
u Kolay kurulum
MIC-CO
Terrmorezistanslar (Pt50, Pt100,PT1000) ­200°C ile +850 °C arasýnda
endüstride bir çok alanda kullanýlmaktadýr.Özellikle ölçme hassasiyetinin
yüksek olmasý istenen yerlerde tercih edilirler. Termokupllardan daha hassas
ölçüm yaparlar. Termorezistanslarýn doðruluðu oldukça yüksektir. Termokupllar
gibi ortam sýcaklýk kompenzasyonu gerektirmezler.
Standart olarak ­200 ~ +500°C kadar +500 ° ile +850°C arasýnda özel tipleri
mevcuttur. Kullanýlacak alana göre kýlýfýlarý ve çeþitleri vardýr. Sanayi ve medikal
uygulamalarda olmak üzere iki sýnýfta üretilirler.
Alüminyum kafalý termorezistanslar kimya, tekstil, fýrýnlarda, kazanlarda ve
birçok endüstriyel uygulamalarda tercih edilmektedir. Polyester kafalý ise
gýda, medikal ve ilaç sanayinde kullanýlmaktadýr.
Termorezistanslar paslanmaz standart olarak 304 ve 316 paslanmaz çelik gövdeli
1/2 NPT baðlantý olarak üretilirler. Montaj kolaylýðý saðlayan kafa içerisinde bulunan
seramik terminal ile kablo çýkýþý yapýlýr. Müþterinin isteði doðrultusunda standart dýþý
kýlýflarda ve baðlantýlarda üretilmektedirler.
·Isýtma sistemlerinde
·Plastik iþleme sistemlerinde
·Tekstilde
·Petro­kimya endüstrisinde
·Hava, gaz ve sývýlarýn sýcaklýðýnýn ölçümünde
·Klima ve soðutma sistemlerinde
55
MIC-CO
L1
Kablo Boyu
50mm
L1=min. 50mm, max.355mm
26mm
Ø
6mm ­ 8 mm
1/4" BSP
10 ­ 30mm
350 mm
L1
Kablo Boyu
DalmaBoyu
L1=min. 10mm, max.300mm
Ø
50mm
6mm ­ 8 mm
Ø
1/2"
1/2"
L1
L2
Kablo Boyu
Ø
DalmaBoyu
L1=min. 10mm, max.300mm
50mm
6mm ­ 8 mm
1/2"
Ø
L1
L2
Kablo Boyu
4mm
DalmaBoyu
L1=min. 30mm, max.300mm
L3
50mm
6mm ­ 8 mm
Ø
1/2"
10mm
20mm
L2
L1
L1
Ø
4mm
Ø
RTKX ­
RTK1
RTK2
RTK3
RTK4
RTK5
RTK6
56
1: Tek
2: Çift
RTX ­
1: SUS 304
2: SUS 310
3: SUS 316
4: PVC
M4 : 4 mm
M8 : 8 mm
M10: 10 mm
M11: 11 mm
M12: 12 mm
M14: 14 mm
M15: 15 mm
M22: 22 mm
5 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
...
RT1
RT2
RT3
RT6
M6 : 6 mm
M8 : 8 mm
L10 : 10 mm
L15 : 15 mm
L20 : 20 mm
....
K1 : 1 metre
K2 : 2 metre
K3 : 3 metre
K4 : 4 metre
MIC-CO
u Açýk tip termokupullar
u Seramik tüp termokupullar
u Paslanmaz çelik gövdeli termokupular
u Mineral insilatörlü termokupullar
u Hareket kabiliyeti yüksek termokupullar
u Hýzlý tepki veren termokupullar
80
Sýcaklýk ölçümü, oluþan bu mV deðerinden yararlanýlarak ölçülür.
Endüstride termokupullar bir çok uygulama alanýna sahiptirler.
Kullaným alanlarýna ve çalýþma sýcaklýklarýna göre bir çok çeþite ayrýlýrlar.
Termokupullar temel olarak iki metal telden oluþurlar. Ancak kullanýlýrken
dýþ ortamdan,darbelerden ve korozyondan etkilenmemeleri uzun ömürlü
olmalarý için özel kýlýflar içerisinde kullanýlýrlar.
70
TERMOKUPUL ÇIKIÞI (mV)
Termokupullar endüstride sýcaklýk ölçümünde en çok kullanýlan araçlardýr.
Termokupullar iki farklý metalin kaynak ile birleþtirilerek oluþturulan sýcaklýk
ölçüm elemanlarýdýr.Ýki metalin uçlarý boncuk olacak þekilde birbirine
kaynatýlýr. Oluþan bu boncuk, sýcak nokta diðer iki açýk uç ise soðuk nokta
olarak adlandýrýlýr. Sýcak nokta ýsýtýldýðýnda , soðuk nokta ile arasýnda
sýcaklýk farkýndan dolayý bir gerilim oluþur. Oluþan bu gerilim mV
mertebesindedir.
E
Termokupullarýn kullanýldýklarý uygulmaya göre tel kalýnlýklarý
deðiþmektedir. Genellikle yüksek sýcaklýkta kullanýlan termokupullarýn
uzun ömürlü olmarý için kalýn tel kullanýlar. Düþük sýcaklýkta ise daha
ince tellerden imal edilirler. Kullanýlan telin kalýn olmasý hassasiyeti
düþürmekte ve tepki süresini uzatmaktadýr.Bu sebepten en uygun
termokupul ve tel kalýnlýðý seçilmelidir.
60
J
K
N
50
40
30
20
R
T
S
B
10
0
500 1000 1500 2000 2500
SICAKLIK °C
Uygulamalarda kullanýlan termokupullarýn uzunluklarý yeterli uzunlukta
olmalýdýr. Aksi takdirde kýsa veya uzun olmasý tam verim alýnmasýný ve
yanlýþ ölçüm yapýlasýný sebep olur. Uygun uzunlukta olmalýlar.
J Demir / Konstantan 0 ~ 750 °C ±2.2 °C
K Kromel / Alümel ­200 ~ 1250 °C ±2.2 °C
T Bakýr / Konstantan ­200 ~ 350 °C ±1.0 °C
E Kromel / Konstantan ­200 ~ 900 °C ±1.7 °C
N Nikrosil / Nisil 0 ~ 1260 °C ±1.5 °C
R Platin Rodyum / Platin (%13) 0 ~ 1450 °C ±1.5 °C
S Platin Rodyum / Platin (%10) 0 ~ 1450 °C ±1.5 °C
B Platin Rodyum / Platin (%18) 0 ~ 1800 °C
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
+
­
53
MIC-CO
L1
L1
L2
Ø
Ø
L1
L1
Ø
Ø
L1
Ø
L1
Ø
L1
Kablo Boyu
50mm
26mm
L1=min. 50mm, max.355mm
6mm ­ 8 mm
L2
47mm
1/4" BSP
350 mm
TCKX ­
TCK1
TCK2
TCK3
TCK4
TCK5
TCK6
TCKL ­
J
K
T
E
N
R
S
B
1: Tek
2: Çift
1: 1 mm
2: 2 mm
3: 3 mm
4: 0.35mm
5: 0.5 mm
1: SUS 304
2: SUS 310
3: SUS 316
4: Ýnconel
5: KER 530
6: KER 610
7: KER 710
8: Silikon
Karbayt
TC ­
J
K
54
K1 : 1 metre
M6 : 6 mm K2 : 2 metre
M8 : 8 mm K3 : 3 metre
K4 : 4 metre
M4 : 4 mm
M8 : 8 mm
M10: 10 mm
M11: 11 mm
M12: 12 mm
M14: 14 mm
M15: 15 mm
M22: 22 mm
M24: 24 mm
5 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
...
J
K
T
E
N
R
S
B
1: Tek
2: Çift
1: 1 mm
2: 2 mm
3: 3 mm
4: 0.35mm
5: 0.5 mm
1: SUS 304
2: SUS 310
3: SUS 316
4: Ýnconel
5: KER 530
6: KER 610
7: KER 710
8: Silikon
Karbayt
M4 : 4 mm 300 mm
M8 : 8 mm 500 mm
M10: 10 mm
M11: 11 mm
M12: 12 mm
M14: 14 mm
M15: 15 mm
M22: 22 mm
M24: 24 mm
330mm
530 mm
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards