Slayt 1 - Thermolock

advertisement
İYİ BİR YALITIM NASIL OLMALIDIR
Bir yapıda;

ISI

SU

SES
YANGIN
Etkileri Birarada Ele Alınmalı.

Bir yapıyı etkileyen sular:
1.Yeraltı Suları: Zemin suyu seviyesine göre basınçlı
veya basınçsız etki
2.Yüzeyde biriken su: Metrolar, üzerinde gezilen
teraslar, köprüler ve mutfak-banyo gibi hacimlerde
3.Yapının fonksiyonu gereği olan su: Su deposu, baraj
gibi yapılarda
4.Yağışlar nedeniyle yapı bünyesine giren su:
Yağışlar nedeniyle zemin suyunun yükselmesi,
meteorolojik verilere göre detaylandırma
5.Sızıntı suları: Yanlış detaylandırma veya
uygulama ile bakım ve onarım eksikliği nedeniyle
Bir yapı elemanının geçirimli olması sonucunda;
Yapının görünümü önemli ölçüde bozulur
(eriyerek yüzeye çıkan madensel tuzların
neden olduğu çiçeklenme ve terleme sonucu
oluşan küflenme).
Yapı rutubetli olur, konfor koşulları kötü
yönde etkilenir.
Isı iletkenliği artar, daha çok ısı kaybı olur.
THERMOLOCK AVANTAJLARI
Thermolock uygulamasından önce ve sonra herhangi bir sıva ve kaplama gerektirmediğinden tek
ürün ve tek işçilikle yapıların yalıtım ve sıva ihtiyacını karşılar.
Eklemesiz yapısı ile ısı köprüleri oluşturmaz.
Dübelleme gerektirmemesi nedeniyle binanın delinmeyerek mukavemet kaybını önler.
Su izolasyon özelliği yüksektir uygulama sonrası ikinci bir su izolasyon uygulaması gerektirmez.
Yangın bariyeri oluşturur.
Ses izolasyonu sağlar.
Yoğuşmayı (terleme,küf-nem) engeller. Nefes alma özelliğine sahiptir.
Hafif olması nedeniyle binanın yükünü azaltır. Binanın depremlere dayanımını arttırır.
Kanserojen madde içermez.
Ekolojiktir.
Zaman içerisinde yalıtım özelliğini yitirmez, bina ömrü ile endekslidir.
TS 825 (Ek-10): Derece - Gün Kavramı ve
Türkiye’de Bölgelere/İllere Dağılımı
Yalıtım Uygulamalarında
Isı Köprüleri Sebebiyle Oluşan
Isı Kayıpları ve Yalıtıma Etkisi
Thermolock
Uygulama
Şekli
Isı Yalıtım Hesabında Sıklıkla
Karşılaşılan ve Dikkat Edilmesi Gereken
Birkaç Önemli Husus
 Duvar yalıtımı yapımında
Günümüzde binanın dışını yalıtarak dıştan ısının geçişini
yalıtım levhasının direnci ile engellemeye çalışıyoruz ve
düşünmediğimiz faktör içerideki enerjimizle önce bina
kitlesini ısıtıp soğutmaya çalışıyoruz ve içerinin sıcak veya
soğuğu ile dışarının sıcak ve soğuğu yalıtım levhasının iç
mekana bakan yüzünde imalattan sonra göremediğimiz bir
ortamda yoğuşma oluşturuyor,Yoğuşma çoğaldıkça buhar
olarak yapı malzemelerinde korozyon, tuğla ve sıvalarda
çiçeklenme gibi olumsuz etkiler vermektedir. Yoğuşmanın
olduğu ortamda yalıtım değerleri düşer ve yalıtım hesap
edilen enerji tasarrufunu yapamaz
Isı yalıtım malzemelerinin karşılaştırması
Ancak bu şemanın kusursuz işleyebilmesi için ısı yalıtım malzemesinin üretilirken
çevreyi kirletmemesi, fazla enerji tüketmemesi ve ekonomik olması gerekir.
Eğer, ısı yalıtım malzemesi üretilirken ozon tabakasına zarar
veriyorsa, küresel ısınmaya sebep oluyorsa, bu malzeme ile
gerçekleştirilen ısı yalıtımının çevreye olumlu etkisinden bahsetmek
mümkün olmaz.

Eğer ısı yalıtım malzemesi üretilirken, ısı yalıtımı uygulaması ile
sağlanacak enerji tasarrufuna eşdeğer veya daha fazla enerji
tüketiyorsa, ısı yalıtımının getireceği enerji tasarrufundan ve ülke
kalkınmasından bahsetmek de mümkün olmaz.

Eğer ısı yalıtım malzemesi pahalı ise, ısı yalıtım uygulamasının geri
ödeme süresi uzayacak ve tüketiciye olan ekonomik katkısı da azalacaktır.

Bir yapının;
- Fonksiyonel,
- Dayanımlı (yatay ve düşey yüklere karşı),
- Dayanıklı (dürabilite: atmosfer etkileri,
kimyasal reaksiyonlar, yangın),
- İç konfor koşullarını sağlayan,
- Estetik ve
- Ekonomik olması istenir.
YAPI FİZİĞİ
genleşme
-
Isı
ısı iletimi
-
Nem
-
Su
su buharı difüzyonu
yoğuşma, zemin ve yağmur suyu (zeminde, duvarlarda, çatıda)
gürültü kontrolü
-
Ses
oda akustiği
aydınlatma (doğal ve yapay)
-
Işık
güneş kontrolü (gölgeleme)
-
Dayanıklılık (dürabilite – kalıcılık)
-
Yangın
konularıyla bunların etkilerine karşı alınacak önlemleri ve yapısal detayları kapsar.
6.Yapım sırasında yapı bünyesinde kalan su:
Beton ve harçlardaki suyun yüzeye taşıdığı
madensel tuzları kuruma sırasında yüzeyde
bırakması ve çiçeklenme
7.Yoğuşma nedeniyle oluşan su: Terleme ve
kondansasyon sonucu oluşan suyun kılcallık
yoluyla tüm yapıya yayılması
iv) Yapının fonksiyonu nedeniyle geçirimsiz
olması gerekiyorsa amaca ulaşılmamış olur.
(Su deposu, baraj gibi yapılarda suyun
çevreye sızmaması, çevredeki kirli suların iç
hacimdeki suya karışmaması gerekir.)
v)Malzeme bünyesine giren su;
- bazı maddelerin eriyerek yıkanmasına ve
dolayısıyla boşluklu bir yapı oluşmasına,
- Suyun kimyasal maddeler içermesi halinde
malzeme bünyesinde reaksiyona girerek
kristalleşmeye ve hacim artışına,
- düşük sıcaklıklarda donan su ise çatlaklara
neden olur.
Böylece yapı dayanımını yitirir.
Geçirimsiz bir yapının dürabilitesinden
sözedilebilir.
Betonarme yapılarda donatı korozyonu ile sismik
yükler arasında sıkı bir ilişki vardır.
Yaşam için gerekli olan su,
yapılardan uzak tutulmalı
Yalıtımda temel ilkeler:
Su yalıtımı;
Suyun geldiği yöne,
Isı yalıtımı;
Yapı elemanının soğuk tarafına,
Buhar kesici;
Yapı elemanının sıcak tarafına uygulanmalı.
Bir yapıda Yapı Fiziği konuları;
 Yapı- kullanıcı ilişkisi: Yaşamsal konforun sağlanması, Fonksiyonellik,
 Yapı-çevre ilişkisi: İklimsel veriler, ekoloji, enerji tasarrufu
 Yapı ömrü:Yapının kalıcılığı, bakım- onarım masraflarının en aza
indirilmesi
yönleriyle incelenmeli ve optimum çözüm aranmalıdır.
43
Bir yapının yapı fiziği kurallarına
uygun olarak yapılması ek parasal
yük gerektirir, buna karşın; yaşam
konforu ve yapı ömrü artar, işletme
masrafları minimuma iner, çevre
korunur ve enerji tasarrufu
sağlanır.
44
Yaşanan kapalı mekanlarda iklimsel
konforu sağlayabilmek için öyle bir yapı
dış kabuğu oluşturulmalıdır ki yapı en
sıcak dönemde en az ısı kazanırken,
en soğuk dönemde en az ısı
kaybetsin.
45
Bir yapıdaki ısı kazanç ve kayıpları
birbirine eşittir. Isıtma maliyetini en
aza indirmek için ısı kayıplarını en
aza indirmek gerekir.
46
Isı Köprüleri
Isı köprüleri; bir yapı bileşeninde ısının soğuk tarafa doğru akmasında köprü
görevi gören, daha düşük ısı geçirgenlik direncine sahip olan bölgelerdir.
ısı köprülerinin ısı geçirgenlik direnci  bu bölgelerdeki duvar iç yüzeyi sıcaklığı
 yoğuşma tehlikesi
47
Bünyesinde ısı köprüleri bulunduran bir yapı
elemanının ortalama ısı geçirgenlik direnci
hesaplanmalıdır. Örneğin tuğla ile örülen duvarlarda
derzlerin oluşturduğu soğuk köprüleri de göz
önünde tutularak tüm duvarın ortalama ısı
geçirgenlik direnci bulunur.
48
Yapı köşeleri geometrik nedenlerle soğuk köprüleri
oluşturmaktadır. Isı alan iç yüzeylerin karşısında, ısı
veren dış yüzeyler çok daha geniştir. Bu durumda
oluşan ısı akımı olumsuz sonuçlar vermekte ve
köşelerde duvarın iç yüzey sıcaklığı, duvarın diğer
kısımlardaki iç yüzey sıcaklığından düşük olmaktadır.
49
Mutlak nemliliği değiştirilmemek koşuluyla
soğutulan havanın bağıl nemliliği yükselir.
Bağıl nemliliğin %100’e ulaştığı andaki
sıcaklık derecesi için hava doygun hale gelir.
Bu sınırın altındaki herhangi bir sıcaklık
derecesinde belirli bir miktar su buharı
havadan ayrılır. Çünkü bu durumda su buharı
havada buhar halinde kalamaz.
53
Bu olaya “yoğuşma” denir.
Yapı Fiziği yönünden iki türlü yoğuşma vardır:
-Görünür Yoğuşma (Terleme): Yoğuşma, yapı
elemanlarının yüzeyinde meydana gelirse
terleme adını alır.
-Gizli Yoğuşma (Kondansasyon): Yoğuşma, yapı
elemanlarının içinde ortaya çıkarsa,
kondansasyon denir.
54
Su buharı difuzyon yoluyla yayılır. Bir yapı
elemanının ayırdığı iki hacim arasında buhar
basınç farkı varsa, yüksek basınçtan alçak
basınca doğru su buharı akımı olur.
55
Isıtılmış hacimlerde içten dışarıya,
soğutulmuş hacimlerde de dıştan içeriye
doğru su buharı dizfüzyonu olur.
56
Farklı koşullarda olan hacimler sadece bağıl
nemlilikleri ile karşılaştırılamazlar. Dış ortamda
bağıl nemlilik %100’e erişse bile, iç hava sıcaklığı
daha yüksek ise, iç havanın kısmi buhar basıncı
dış havanınkinden daha büyük olur.
Difüzyon olayı, bu buhar basıncı farkından
doğar.
57
Terleme kontrolu için önlemler:
 Yapı elemanının ısıl direncini arttırmak:
Ek ısı yalıtımı ile, yüzey sıcaklığını çiğ
noktasının üzerine çıkartmak,
 İç havanın bağıl nemliliğini azaltmak,
 Terliyen yüzeyleri yapay olarak ısıtmak,
 Isı köprülerinden kaçınmak
59
Kondansasyon Kontrolu İçin Önlemler
 Yapı elemanını oluşturan tabakaları difüzyon tekniğine uygun
olarak sıralamak:
•Yapı elemanının sıcak tarafında ısı izolasyonu
veya hareketsiz ve hapsedilmiş hava tabakası
yerleştirmekten kaçınmak,
•Yapı elemanının soğuk tarafında buhar kesici
tabakalar yerleştirmekten kaçınmak,
 İç havanın bağıl nemliliğini azaltmak: İç havanın bağıl
nemliliğini difüzyon hesabı sonunda bulunacak kritik değerin
altına indirmek.
60
61
Bir yapının suya karşı yalıtılmasında
önce; yapı elemanının kendisinde ve
birleşim yerlerinde geçirimsizliğin
sağlanması gerekir. (Beton ve harç
üretimi sırasında akışkanlaştırıcı katkı
maddeleri ve geçirimsizlik sağlayan
kimyasal ve mineral katkılar
kullanmak gibi).
Bu önlemlerin yetersiz kalması halinde ek olarak
yüzeysel su yalıtım malzemeleri kullanılır.
62
THERMOLOCK SU YALITIMI
Sağlar :
• Thermolock ürünlerinin su itici
özel yapısı ile kılcal çatlardaki su
emme katsayı 0,31 kg/m²
olduğundan pozitif yönlü su
yalıtımı için farklı bir ürün
kullanılmasına gerek yoktur.
Sıvının Yüzeyi Islatması
THERMOLOCK YANGIN YALITIMI Sağlar
YANGIN YALITIMI
Yangın dolayısıyla yapı elemanlarının(demir, çelik konstrüksiyon) ısıya ve aleve karşı 1 saat ile 4 saat
arasında direncini arttırarak yapıları yangın bariyeri göreviyle güvenli bir korumaya alır. Yangın
yönetmeliğine uygun A1 yanmazlık özelliği bulunmaktadır. 1000 ºC ateşe dayanıklı olması ile birlikte
ZEHİRLİ GAZ-BOĞUCU DUMAN ve İS çıkarmayarak can güvenliğini sağlar.
Yangınlar sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını en aza indirmek için yapılarda
gerçekleştirilen uygulamalara yangın yalıtımı denir. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan malzemelerin
çoğu yanıcı olduğundan yangın tehlikesini artırır. yangın yalıtımı, durdurulabilen veya yavaşlatılabilen
bir felaket olan yangının vereceği zararları en aza indirir.
Yangın yalıtımı; yangının oluşturduğu çok yüksek ısı ve dumanın yayılmasını geciktirir. Yangın
dolayısıyla bina çökmeden yapının güvenli bir şekilde terk edilmesi için imkan ve zaman sağlar.
Yapıların içerisinde oluşturulan güvenli bölümlerle can ve mal kayıplarının azaltılmasını sağlar.
Strafor Fabrikası Yangında Kül Oldu Strafor; ham petrolden imal edilmiş, sentetik bir
Silivri'de Strafor Üretimi Yapılan Bir Fabrikada Yangın
Çıktı. Elektrik Kontağından Çıktığı Tahmin Edilen
Yangında Fabrikanın İçindeki Makineler ve Ham
Madde Tamamen Yandı.
Olay yerinde inceleme yapan Silivri Kaymakamı
Ahmet Mesut Demirkol, yangın nedeniyle can kaybı
ve yaralanan kimsenin olmaması sevindirici ancak
oluşan büyük çaptaki maddi hasar nedeniyle
üzgünüz." dedi
malzemedir.
Yağ kısımdan haddelenerek elde edilir ve rafine
edilmesi sırasında küçük toplar şeklinde oluşur.
Bu topların içine buhar enjekte edilmesi
sonucu toplar şişer ve birbirlerine yapışır. Geri
dönüşümü yapılmayan bir maddedir.geri
dönüşümü yapılmadığı gibi,attığınız zaman
doğayla bir olması çook uzun yıllar alır,çevre
kirliliği yaratır,bu sebeple de pek çok yerde
bunlardan kurtulmak için yakma yoluna gidilir.
yandığı zaman,-organik bir madde olduğu için
karbondioksit ve su buharına
dönüşür.dolayısıyla,kapalı bir yerde yanması ve
dumanına maruz kalınması
durumunda,zehirlenmeye değil,ama boğulmaya
yol açabilir.
THERMOLOCK SES YALITIMI Sağlar :
Thermolock ürünlerinin özel yapısı ses yalıtımı sağlanır. Ses yalıtımının önemli unsur olduğu
konutlarda, otellerde ve hastanelerde konforlu ortamlar sağlar.
THERMOLOCK NEFES ALMA Özelliğine Sahiptir :
Doğal ve inorganik yapısı ile buhar geçirgenliği yüksek seviyede olup yapı
içinde yoğuşmayı engelleyerek yalıtım hizmetini sürekli kılar. Nemi
bünyesinde tutmadığından TERLEME ve KÜF gibi olumsuz oluşumlara
karşı kesin çözüm sunar.
THERMOLOCK HAFİF Yapıya Sahiptir :
Thermolock Ürünleri 300-650 kg/m³ arası yoğunluğu ile klasik sıvaya göre önemli
ölçüde bina ve yapıların yükünü hafifletir. Yapıların daha sağlam ve güvenli olmasına
katkıda bulunur.
THERMOLOCK SAĞLIKLI VE DOĞAL Yapıdadır :
Thermolock ürünleri ülkemizin doğal yer altı kaynaklarından oluşan yapısı ile insan
sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur taşımamaktadır. Yapılarda nefes alma özelliği
ile insan sağlığını tehdit eden nem, küf ve mantar gibi bakteri oluşumlarını
engelleyerek sağlıklı bir yaşam alanı oluşturur.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards